Page 1

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL  DE TEATRE PER TOTS ELS PÚBLICS www.ttp.cat

COMPANYIA                                                                                                                                Nom:.................................................................................................................................. Adreça: ............................................................................................................................ CP i Població: .................................................................................................................. Persona de contacte amb la TTP: ................................................................................. Telèfon: .................................... Mòbil: ................................. Fax: ................................. E­mail: ............................................................................................................................. Web: ................................................................................................................................ Dades bancàries (nom entitat i compte corrent): ..................................................... .......................................................................................................................................... Disciplines que treballen:

□ Animació □ Circ □ Dansa □ Màgia □ Pallassos □ Teatre Musical  □ Teatre □ Teatre de Carrer □ Titelles □ Altres (especificar) ………………..  Any de formació: .............................  Cos legal actual de la companyia:

□ Autònom □ SL □ SA □ SCCL □ SCP □ SC  □ Altres (especificar) .......... Nombre de treballadors fixes: ................ Creadors/actors: .................. Oficina/gestió: ...................... Tècnics: ................................. Contracten gent a temps parcial? 

□ Sí □ No

Contractacions (llocs en els que treballan):

□ Catalunya

□ Espanya  

Fan campanyes escolars? 

□ Sí □ No

□ Internacional


ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL  DE TEATRE PER TOTS ELS PÚBLICS www.ttp.cat

Trajectòria de la companyia (breu explicació):  ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ................................................. Premis obtinguts a destacar:  ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ..................................................................................... Fires, festivals, mostres als que ha assistit: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ..................................................................................... Altres qüestions a destacar: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ..................................................................................... Tipus de publicitat que utilitzen normalment:

□ DVD □ CD □ Fotos □ Fulletons □ Programa de mà □ Cartell  □ Anuncis en revistes especialitzades □ Assistència a fires  □ Altres (especificar) .................................................................................................. Per què voleu formar part de la  TTP? ................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................


ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL  DE TEATRE PER TOTS ELS PÚBLICS www.ttp.cat

............................................................................................................................................................. ............... Data de presentació d’aquesta fitxa: ..........................................................................................

Fitxa inscripció  

Fitxa inscripció nous socis