Page 1

Jo, .......................................................,  amb  DNI  .............................,  coneixent l’existència  de  l’Associació Professional de Teatre per a tots els Públics, i del decàleg que aquesta mateixa  associació té com a objectius, detallat a continuació, sol∙licito formalment de poder formar­ne  part com a la companyia .............................................................................. DECÀLEG 1. Aconseguir que el teatre per a tots els públics tingui el mateix reconeixement social que  qualsevol altra disciplina de les arts escèniques. 2. Aconseguir que les institucions públiques ens valorin artísticament i donin en suport  que es mereix el teatre per a tots els públics. 3. Vetllar per a què les companyies d’espectacles per a tots els públics treballin amb el  màxim de rigor i qualitat. 4. Treballar conjuntament amb els productors, programadors, circuits, etc. per a què tot el  procés   de   creació,   distribució,   organització   de   l’acte   i   actuació   tinguin   la   màxima  qualitat i el màxim rigor professional. 5. Aglutinar   el   màxim   de   companyies   d’espectacles   professionals   que   compleixin   els  pressupòsits de l’associació, i coordinar­nos amb altres associacions amb interessos  comuns. 6. Lluitar per la normalització i dignificació de les campanyes de teatre escolar, tenint cura  del nivell de qualitat dels espectacles i de vetllar per a què els nens i nenes siguin  tractats amb el respecte que es mereixen com a espectadors de teatre. 7. Vetllar pel compliment dels drets d’autor dels espectacles per a tots els públics. 8. Lluitar per obtenir més presència als mitjans de comunicació. 9. Vetllar   per   a   què   les   condicions   legals   (fiscals   i   laborals)   siguin   les   òptimes   i   les  mateixes per a tot el sector i que es compleixin. 10. En definitiva, l’associació procurarà que el resultat final de l’esforç creatiu tingui el millor  marc possible per arribar al seu públic.

(signatura i segell) Sr/Sra. ……………………............................…

…..............................................., a ......... de ............................. de 2010

Carta decàleg  

Carta d'acceptació del decàleg

Advertisement