Page 1

A Kendel Kf t .-nél munkám legf ?bb jellemz?i a számok és a számlák, de t ?lem sem áll messze az ot t honi barkácsolás. Szeret em szépít eni, újít ani kis családi házunkat . Szívesen f ogok én is kalapácsot , ecset et , vagy f úrok, f aragok és valósít om meg a legújabb öt let eimet .

KENDELKÖZÖSSÉG 2018. ÁPRILIS

A t avasz mindig valaminek a kezdet e. Ilyenkor szárnyalnak a kreat ív gondolat ok és a munka végén élvezzük a csodás eredményt .

Kendel Kf t . Székesf ehérvár, Erzsébet út 34-36. 22/ 340-285

ABUCZKINÉ HAJNI SZÁMVITELI ÉS MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZ?

www.kendel .hu 12. szám


M EGÚJULÁ S f ának , f émnek BAUCOLOR FAANYAGVÉD? ID? JÁRÁSÁLLÓ VÉKONYLAZÚR

0,75 l - 2285 Ft 2,5 l - 7185 Ft

BAUCOLOR FAANYAGVÉD? ÉS IM PREGNÁLÓ ALAPOZÓ

0,75 l - 2280 Ft 2,5 l - 7330 Ft

CELLI ZOM ÁNCFESTÉK

1 l - 2665 Ft 2,5 l - 6095 Ft A k edvezm én yes k ivit elez?i ár ak 2018. ápr ilis 27-ig ér vén yesek , az ÁFA-t t ar t alm azzák .


KENDEL M ESTER ÚJDONSÁG PROFY 5DB-OS DEKOPÍRF? RÉSZLAP KÉSZLETEK -

SZÚRÓF? RÉSZ FÁHOZ SZÚRÓF? RÉSZ FÁHOZ, FORDÍTOTT FOGAK SZÚRÓF? RÉSZ FÁHOZ VAGY M ? ANYAGHOZ, FORDÍTOTT FOGAK SZÚRÓF? RÉSZ ALUM ÍNIUM HOZ SZÚRÓF? RÉSZ FÉM HEZ

Par t n er ein k n ek :

1215 Ft -t ól


V ELUX ÚJDONSÁ GOK 2018.04.03-tól -

St an dar d Plu s t et ?t ér i ablakok , f én yzár ó r olók vált ozat lan ár on! A korszer?, kiváló U-érték? GLL, GLL B, GLU tet?téri ablakok továbbra is vonzó áron az el?írásoknál lényegesen jobb h?szigetel? képesség? (1,1W/m2K) tet?ablakokkal!

-

A választék az alsó k ilin cses m ? an yag bevon at ú GLU B t et ?t ér i ablak k al b?vül 5 méretben

-

St an dar d t et ?t ér i ablakok : A GZL és GZL B alapablakokat a VELUX 2018-tól ThermoTechnology h?szigetel? rendszerrel és extra gumitömítéssel gyártja, ezált al jobb (31 dB) h an gsziget elés? és a legm agasabb, 4. légzár ási oszt ályú tet?téri ablakot biztosít pénztárcakímél? megoldással

-

A Disn ey & VELUX Jó éjszak át Kollekció a fényzáró rolók legújabb kínálata gyermekeknek és lélekben örök fiataloknak. A 18 m ók ás m in t a az esti mesék tökéletes kiegészítése, szórakozást és izgalmat tartogat a kicsiknek és nagyoknak, ami aztán a játék végeztével mesés álomvilágba kalauzol.


Kivit elez? és Viszon t eladó Par t n er ein k r észér e

EXTRA FORGALM I BÓNUSZ-t szám olu n k 2018. m ár ciu s 19. és 2018. m áju s 16. k özöt t i ak ciós id?szak ban m egr en delt VELUX t et ?t ér i ablak ok , f én ycsat or n ák , bu r k olók er et ek és beépít ?t er m ék ek n et t ó f or galm a u t án !

A részletekkel kapcsolatban örömmel állunk rendelkezdésedre!


Most minden Bau m it Bau m acol Pr em iu m Fu ge pr ém iu m f u gázó 5 k g-os kiszerelésének vásárlásakor megajándékozzuk egy Baumit pólóval, mely a promóciós vödörben található! A pr om óció 2018. ápr ilis 1-t ?l a készlet er ejéig t ar t , és kizárólag azon Baumit Baumacol PremiumFuge 5 kg-os termékekre vonatkozik, melyek promóciós tet?vel rendelkeznek. A részletekkel kapcsolatban örömmel állunk rendelkezdésedre!

Magyarország egyik legrangosabb és legjelent?sebb díjazású pályázatának célja, hogy új és felújított épületek esetében értékelje a mai magyar építészet értékteremt? házait, a homlokzatok kialakítását, illetve elismerje azokat az építészeket és kivitelez?ket, akik ezeket létrehozták. A díj alapítója és f? támogatója, a Baumit Kft. Az Év Hom lok zat a 2018 pályázat ra öt kategóriában lehet jelentkezni új vagy felújított épületekkel. Pályázati kategóriák: családi ház, társasház, középület, utólagos homlokzati h?szígetelés és m?emlék felújítás. A kategóriánkénti díj értéke nettó 1 m illió f or in t . A pályázaton csak építészek és kivitelez?k vehetnek részt azokkal az épületekkel, melyeknek homlokzati kialakításához Baumit anyagokat használtak fel. A n evezéseket 2018. ápr ilis 30-ig leh et ben yú jt an i. Az er edm én yh ir det és 2018 n ovem ber ében lesz.

in f or m ációk és n evezés


BEM UTA TK OZ NA K M UNK A TÁ RSA I NK

Abuczkiné Hajni vagyok. Bodajkon élek családommal. Férjem, Zoltán Móron dolgozik egy autóipari cégnél, fiam, Tamás pedig a Jáky József Szakközépiskola másodéves tanulója földmér?-térinformatika szakon. Büszkék vagyunk gyermekünkre, jó fiú és jeles tanuló. Nálunk családtagnak számít Roni, ? egy golden retriever kutyus, aki nagyon barátságos és játékos. 2016. március 1-jével kerültem a Kendel csapatához, mint számviteli és munkaügyi ügyintéz?. El?tte pénzügyi és munkaügyi területen egyaránt dolgoztam. A közszférából tértem vissza a versenyszférába és nem bántam meg döntésemet. S?t! Nagyon kedves és segít?kész csapat fogadott, akikkel a mai napig jól együttm?ködünk. Szeretek itt dolgozni, mert barátságos és családias a hangulat, ami számomra nagyon fontos. ABUCZKINÉ HA JNI számviteli és munkaügyi ügyintéz? konyveles@kendel.hu


NA PFÉNYES TA V A SZ I A JÁ NLA TA I NK Br am ac Tect u r a Th er m o Pr ot ect or An t r acit Br am ac Pr o Plu s Resist an t 140 ragasztósávos páraátereszt? tet?fólia

KÉSZLETR? L br .

338 Ft / db

KÉSZLETR? L br .

Br am ac Velt it ech 120 párafékez? tet?fólia

KÉSZLETR? L br .

251 Ft / m 2

Számos Bramac termék EXTRA CONSTRUM A KEDVEZM ÉNNYEL kapható! Érdekl?dj Gyulánál :)

622 Ft / m 2

Kendel Közösség 2018. április  
Kendel Közösség 2018. április  
Advertisement