Page 1

Foto: Ondikol

nº8 zbk

BAZTANGO UDAL INFORMAZIOA BOLETÍN DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento de Baztan | Baztango Udala

febrero 2011ko otsaila

2. Aurrekontuak | Presupuestos 3. Foruen Plaza | Plaza de los Fueros 4. Baztango Ordenantza Berriak Ordenanzas 6 - 7. Lanak herrietan Obras en Pueblos 9. Oronozko lokalak Locales Oronoz 11. Liburutegia | Biblioteca 12. Kultura | Cultura


2

2011KO AURREKONTUAK 8.723.034 EURO

PRESUPUESTO 2011: 8.723.034 EUROS.

Udaletxea ...............................8.065.730 Baztan Ikastola..........................622.004 Zahar-etxea ...............................120.300

Ayuntamiento.........................8.065.730 Baztan Ikastola.........................622.004 Residencia...................................120.300

GASTU NAGUSIAK: Ondasun arruntak eta zerbitzuak (2.405.803€), Langileria gastuak (2.191.469), eta benetako inbertsioak (1.831.900€)

GASTOS PRINCIPALES: Bienes corrientes y servicios (2.405.803 euros), gastos de personal (2.191.460), e inversiones reales (1.831.900)

DIRU-SARRERA NAGUSIAK: Transferentzia arruntak (2.977.550€), zuzeneko zergak (1.973.000€), transferentziak eta bestelako diru-sarrerak (1.730.485)

INGRESOS PRINCIPALES: Transferencias corrientes (2.977.550), impuestos directos (1.973.000), transferencias y otros ingresos (1.730.485 euros).

INBERTSIOAK Elizondoko saihesbidearen lehenengo fasea: 770.000 euro (%100eko dirulaguntza); Mendi jarduerak: 300.000 euro (%84ko dirulaguntza); Zaborra biltzeko kamioia: 213.000 euro (149.100 euroko diru-laguntza); Abeltzaintzarako toki azpiegiturak: 160.000 euro ( %51eko diru-laguntza); San Francisco Javier Ikastetxeko transformadorea kentzea: 139:000 euro;Toki Azpiegitura Planerako egitasmo eta ikerketak: 90.000 euro; Lanak eskoletan: 50.000 euro (%65eko diru-laguntza); Haur-eskola zaharra: 35.000 euro eta; Gartzaingo Batzar gela berria 30.000 euro.

INVERSIONES Solución Elizondo 1ª fase 770.000 euros (100% subvención); actuaciones forestales 300.000 (subvención 84%); camión de basura, 213.000 (subvención 149.100), infraestructuras locales ganaderas 160.000 euros (subvención 51%). Eliminación del transformador del Colegio San Francisco Javier 139.000 euros; estudios, y proyectos para Plan de Infraestructuras Locales 90.000 euros, obras en centros escolares , 50.000 euros (subvención del 65%); 35.000 euros antigua guardería y 30.000 nueva sala de Batzarres de Gartzain.


3

LAU URTEKO PLANA

PLAN CUATRIENAL

2012ko Lau Urteko Plana aurrera eraman ahal izateko, eta lanak eginen direla bermatzeko, Udalak 455.000 euroko partida gorde du. 2012. urtean lanak eginen dituzte Zigako kanposantuan, Almandozeko errepidean, Amaiurko ur biltokian, hainbat bide konponduko dituzte, kontenedoreak erosiko dira eta Iruritako ur arazoei konponbidea emango zaie, (II. fasea).

La inversión a realizar dentro del Plan Cuatrienal en 2011 es la solución de agua primera fase para Elizondo y un camión para la basura. En 2012 se realizarán obras en el cementerio de Ziga, travesía de Almandoz, depósito de agua para Amaiur, arreglo de caminos locales, solución de agua para Irurita (II fase), compra de contenedores. El ayuntamiento, para que se pueda completar el Plan Cuatrienal en 2012, ha dejado libre una partida de 455.000 euros, que es lo que le corresponderá aportar al ayuntamiento, para la realización de estas obras.

FORU ENPARANTZAKO ERAIKUNTZA

EDIFICIO PLAZA DE LOS FUEROS

Mariezkurrena eraikuntza enpresa erabilera anitzerako eraikina egiten ari da Elizondoko Foruen Plazan. 599.999,99 euroko aurrekontua dute lanek eta 2011n bertan akituak egonen dira. Eraikin honekin, bukatutzat ematen dira Plazan egindako lanak. Hiru fasetan egin dira. Lehenengoan, bertan zegoen aparkalekua kendu dute, eta eliza ondoan beste bat egin. Bigarrenean, zorua berritu dute eta oztopo arkitektonikoak kendu. Hirugarrenean, eraikina altxatu da. Udaletxean dagoen toki faltari erantzuna emanen dio, bertan kokatuko baitira hainbat administrazio-zerbitzu.

La empresa Construcciones Mariezcurrena construye el edificio multiusos proyectado en la plaza de los Fueros de Elizondo. El presupuesto es de 599.999,99 euros, y estará finalizado para primeros de 2011. Con este edificio se terminan las obras de la Plaza que se han realizado en tres fases: sustitución del aparcamiento por el nuevo creado junto a la iglesia; renovación del pavimento con la eliminación de barreras arquitectónicas y construcción del nuevo edificio de apoyo a servicios administrativos, que solucionará los problemas de espacio en el ayuntamiento. Queda pendiente una tercera fase (234.000 euros) para amueblamiento y dotaciones complementarias (electricidad, iluminación, calefacción y otros).


4

BAZTANGO ORDENANTZA BERRIAK Baztango Batzar Orokorrak, Ordenantza berriak onartu ditu, aldeko 21 eta kontrako 9 botorekin. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta gero, indarrean daude arau berriak. Urtarrilaren 3an egindako Batzar Nagusian, beraz, akabaila eman zitzaion bi urtez luzatu den 1967. urteko ordenantzen eguneratze prozesuari. Batzar Nagusiak berak izendatutako batzorde bat aritu da Baztango administrazioa

eta herri-lurren kudeaketa, erabilera eta aprobetxamenduak gidatzen dituen araudia egokitzen. Batzarkide gehienak ados dira; onartutako ordenantzak ez dira perfektuak, baina onartu zitekeen hoberenak dira. Batzordeko presidente eta Baztango alkatea den Virginia Alemanek argitu nahi du ez direla behin betiko ordenantzak, etengabeko garapena izanen dutela. Nolanahi ere, lanean jarduteko lanabes egokia izatea espero du.

ORDENANZAS La Junta General del Valle de Baztan ha aprobado, con 21 votos a favor y 9 en contra de los 30 miembros asistentes, las nuevas Ordenanzas, Cotos y Paramentos por los que se rige a nivel interno y se administra el patrimonio de la comunidad. El documento ya está en vigor después de que haya sido publicado en el Boletín Oficial de Navarra. De esta forma, en la primera sesión ordinaria de 2011 culminó un proceso que se inició hace dos años y que supone la más profunda actualización de las Ordenan-

zas llevada a cabo desde 1967.En general, a lo largo del proceso de actualización todos los miembros de la Junta General han coincidido en que no son las ordenanzas perfectas, pero para la mayoría y en las actuales circunstancias, sí son las mejores posibles. En este sentido, la propia presidenta,Virginia Aleman, expresa su deseo de que sean una herramienta útil y eficaz para la gestión y administración del comunal, y recuerda que no son definitivas ni inamovibles.


5

ARGIZTAPEN APAINGARRIA Udaletxea eta Arizkunenea Kultur etxea gauez ere ikus daitezke. Argiztapena jarri zaizkie. LED teknologia darama argiztapen berriak, hortaz, elektroluminiszentzia bidezko argiztapena izanik, energia aurreztea ahalbidetzen du. Nolanahi ere, 23:30etan itzaliko dira argiak. Jaime Urrutia kalea eta inguruko plazak berritzeko egiten ari diren lanen barruan dago argiztapen berria.

LUZ ORNAMENTAL La casa consistorial del Valle de Baztan y la casa de cultura Arizkunenea, dos edificios históricos del Valle, lucen también por la noche gracias a la nueva iluminación ornamental, que además supone un cierto ahorro energético. La nueva iluminación responde a la tecnología Led que es una forma de electroluminiscencia. La aplicación del nuevo sistema de iluminación es parte de la remodelación de la calle y plazas del entorno, y en todo caso se encenderá hasta las 23.30 horas

ANTZINAKO MEDIKUAREN ETXEA. BIDELAGUN, COCEMFE ETA ANFAS. Antzina Medikuaren etxea zena berritu egin da eta bertan jarriko dituzte euren egoitzak Bidelagun, Anfas eta Cocemfe elkarteek. Ezintasun fisikoa duten eskualdeko pertsonak artatu nahi dituzte bertan, euren beharrei erantzuna emateko. Zerbitzuak deszentralizatu nahi dituzte, ezintasunen bat duten pertsonei zerbitzua etxean bertan emateko. Bulegora joan aurretik telefonoz deitu beharko da, lanegunetan 10etatik 14etara.Telefono zenbakia: COCEMFE 671 421 346 eta BIDELAGUN: 948 581327 Herri erdian dago eraikina, eta eroso gertatzen zaio herritarrari bertara heltzea. Hortaz, giza arloko zerbitzuak bertan jarriko dira; besteak beste, gidatzeko karneta eta ehiza baimenak berritzeko zerbitzuak.

ANTIGUA CASA DEL MÉDICO Y ASOCIACIONES BIDELAGUN, COCEMFE Y ANFAS. La antigua casa del médito reformada, va a convertirse en sede de Bidelagun, Anfas y Cocemfe. Se pretende llegar a las personas con discapacidad residentes en la zona, con el objetivo de captar sus necesidades para tratar de darles una respuesta. Se buscará, por tanto, descentralizar los servicios y aproximarlos a los domicilios de las personas con discapacidad. La oficina estará abierta previa cita telefónica, los días laborables de 10.00 a 14.00 h.Teléfono de Cocemfe: 671 421 346 y de Bidelagun: 948 581327. La vocación de este edificio, vista su ubicación inmejorable, ha hecho que el equipo de Gobierno, decida su uso social.También se trasladan aquí las revisiones médicas para el carné de conducir y el permiso de caza.


6 Azken bi legealdietan, ahaleginak egin ditu Baztago Udalak bailara osatzen duten herrietan bizitza duina izan dadin. Horretarako inbertsio handiak egin ditu, batez ere oinarrizko azpiegituretan: sare eta kanalizazioak hobetu ditu eta arazoak zeuden tokietan ur-hornidura bermatu du. Hobekuntzak egin dituzte baita herri-eskoletan , mediku-kontsultategietan, frontoietan eta

hainbat herritako batzar geletan ere. Hala nola, abeltzaintzarako azpiegituretan, hirialtzarietan, errotetan, ibai eta zubietan, haurrendako parkeetan, argiztapenean, eta larreetan ere. Guzira, 46 milioiko inbertsioa egin du Udalak Baztango herrietan,6 milioi euro Elizondon, eta beste 40 gainontzeko 14 herrietan.


7 En las últimas dos legislaturas el ayuntamiento de Baztan ha intentado mejorar la vida en 15 los lugares que conforman el valle y hacerla más cómoda. Para ello ha sido necesaria una fuerte inversión sobre todo en infraestructuras básicas, como la renovación de redes y canalizaciones, y en obras para asegurar el abastecimiento de agua. Pero además se ha invertido en las escuelas, consultorios médicos, se han adecuado los frontones y salas de batzarres; también se ha actuado en infraestructuras ganaderas, mobiliario urbano, restauración de molinos, ríos y puentes, parques infantiles, alumbrado y pastizales. La inversión total ha ascendido a unos 40 millones de euros, sin contar con Elizondo (o 46, incluido Elizondo).


8

IBAIKO PASEALEKUA

PASEO FLUVIAL

Baztan-Bidasoa eskualdea, izen bereko ibaiaren ibilguan eraiki da, baina paradoxikoa bada ere, herriak ez dira ibaiari begira garatu. Ibaiko pasealekuarekin horixe gainditu nahi da eta ibaiari protagonismoa eman nahi zaio. Krisi egoeran izanda ere, horrelako lanak egiteko dirulaguntzak badaude, eta litekeena da beste herri batzuetan ere horrelako ekimenak bultzatzea. Otsailean ekinen zaio Ibaiko pasealekua egiteko lanen lehenengo faseari. Ibaiaren meandroa berreskuratu nahi da, bertan parke bat egiteko eta jolasak eta kirolak praktikatu ahal izateko. NaBaik Estatuko aurrekontu orokorretan jarritako zuzenketa bat dela medio, 300.000 euroko laguntza jaso zuen Baztango Udalak lan hauek egiteko. Orain, Udala 2. fasea %100ean finantzatzeko lanetan dabil. Parkeak Jaime Urrutia kalean izanen du abiapuntua eta bukaera. Ibilbide itxia izanen da, oinez zein bizikletaz egiteko. Merkatuzelaia berreskuratzeko lanak, 3. faserako utzi dira. Gune berdea egin nahi da bertan. Bizilagunek espazio hori aprobetxatzea nahi du Udalak. Egun, baztertuta bezala geratzen da, hortaz, sarrera modukoa egin nahi zaio, bertan sartzeko gonbita luzatu nahian edo. Oinezkoei oztopoak kentzea, toki ezberdinetarako sarrerak erraztea, iraunkortasuna bermatzea... Horiexek Udaletik lantzen ari diren kontzeptuak.

Es curioso que en una comarca en la que el río da su nombre a todo un Valle, en ninguna localidad se haya mirado hacia él. Con el paseo fluvial se pretende que el río recupere protagonismo. En este tiempo de crisis puede haber subvenciones para este tipo de obras que se podrían llevar a cabo en otros puntos del valle. En febrero comenzarán las obras de la primera fase del paseo fluvial, una actuación con la que se pretende recuperar el meandro, y desarrollar un parque fluvial en el que se desarrollen actividades lúdicas y deportivas. Si la partida de 300.000 euros llegó gracias a una enmienda de NaBai a los presupuestos generales del Estado, ahora se está a punto de conseguir la financiación del 100% para la segunda fase, la del meandro. El parque tendrá como punto de arranque la Calle Jaime Urrutia, de tal forma que se creará un circuito cerrado de paseo tanto peatonal como ciclista. Para una tercera fase se propone la recuperación de Merkatuzelaia como un espacio verde en pleno casco urbanopara uso disfrute de los vecinos. Necesita una intervención que invite a entrar, porque en la actualidad está muy poco utilizado. Este como otros proyectos tienen que ver con conceptos de accesibilidad, eliminación de barreras arquitectónicas y sostenibilidad, algo que ya se ha conseguido por ejemplo, con la remodelación de la calle Jaime Urrutia de Elizondo.


9

ORONOZEKO LOKALAK Herritarrek elkartzeko beta izan dezaten eta ekintza kulturalak egin ditzaten, Udalak hainbat toki egokitu ditu. Horren adierazle, esaterako, Oronozen egokitutako lokalak. San Martin eskola zaharrean egindako etxebizitzetan, erabilgarri daude jada Udalak eta eraikuntza enpresak herritarrentzako adostutako lokalak. Enpresak porrot egin zuen eta gauza asko bukatu gabe utzi zituen; hortaz, lanen amaiera luzatu egin da hainbeste. 800m2 daude guzira erabilgarri, behealdean eta hiru solairutan. Behean ludoteka eta gazteentzako tokia egokitu dira. Lehenengo solairuan, jubilatuentzako gela eta kirola egiteko espazioak jarri dira, zoru berezia eta ispiluekin. Bigarren pisuan, Xaloa Telebista dago, editatze gela eta platoa; eta goiko partean, hainbat gela daude: herriko batzarrak egiteko erabiliko da handiena eta besteak, inguruko eskoletako haurrak etortzen direnean ekintzak egiteko.

LOCALES DE ORONOZ El ayuntamiento ha intentado que todas las localidades tengan lugares de encuentro, culturales, para los vecinos. Se ha habilitado este tipo de espacios en en diferentes localidades y un claro ejemplo han sido los locales de Oronoz. Los vecinos de Oronoz Mugairi al fin pueden disfrutar de los locales cedidos al pueblo en el antiguo Colegio de San Martín, tras un convenio urbanístico alcanzado por el ayuntamiento y la empresa constructora. La empresa quebró y los gremios dejaron muchas cosas a medias. Por eso se ha alargado en el tiempo la finalización de las obras. En total son 800 m2 repartidos en planta baja y tres alturas. En la planta baja se ha planteado una sala para ludoteca y un local para los jóvenes. La segunda planta dispone de un local para los jubilados. También cuenta con un aula preparada para deporte, con espejos en las paredes y un suelo especial. En la tercera planta se ha instalado la televisión local Xaloa Telebista (oficinas, sala de montaje y plató). Por último, en la planta superior hay varias salas. La primera y más grande se utiliza para realizar los Batzarres de la localidad y las demás han quedado habilitadas como aulas donde acuden los niños de las cercanas escuelas.


10

BAZTAN PILOTALEKU BERRITUA

RENOVADO FRONTÓN BAZTAN

Herrietako pilotalekuak konpontzeari ekin dio azken urteotan Baztango Udalak. Izan ere, pilotalekuak, kirola egiteko tokiak ez ezik, bizilagunak elkartzeko guneak ere badira. Pilotalekuetan inbertsio eta lan handiak egin behar izan dituzte. Izan ere, azken 50 urteotan gutxieneko mantenimendu bat baino ez diete egin; hortaz, Baztango Udalak gogor ekin die frontoiak berritu eta konpontzeko lanei. Baztan pilotalekuak 40 urte ditu, eta orain egindako lanak urte hauetan guztietan egindako bakarrak dira. Kanpoko argia aprobetxatzearren, leihoak zabaldu dira, baina aldi berean, kristalak babestuta daude, kanpoan laxoan ari badira ez dezaten pilotakada batez kristalen bat apurtu. Lanak,Toki Iraunkortasun eta Enplegurako Estatu Fondoak emandako laguntzei esker egin dira. Azkeneko fase honetan, pilotalekuko barnealdea eraberritu dute eta elbarrituentzako sarrera jarri dute. Elizondoko JB Iturria S.L. Eraikuntza enpresak egin ditu lanak, 134.992 euroren truke. Lehenengo fasean, frontisa, teilatua eta pilotalekuaren kanpoaldea moldatu ziren; lanak 759.400 euro kostatu ziren.

En los últimos años el ayuntamiento ha llevado a cabo la renovación de los frontones de los pueblos, obras consideradas importantes ya que estos espacios no sólo son deportivos, también de encuentro social. Ha sido necesario hacer grandes obras en los frontones porque en 50 años sólo se habían realizado mantenimientos mínimos. Por eso el ayuntamiento vio necesario un Plan de mejoras y reformas. Estas han sido las primeras obras llevadas a cabo en el frontón Baztan de Elizondo, en sus más de 40 años de vida. Se ha buscado una solución para que pase la luz al interior, pero a la vez que se protejan los cristales de las pelotas cuando se juega a laxoa en el exterior. La obra se ha llevado a cabo con dos ayudas del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. En esta última fase se han llevado a cabo los trabajos de adecuación y mejora del interior de las instalaciones del frontón.Además se ha habilitado el acceso a minusválidos. El coste de estas obras, adjudicadas a la empresa local Construcciones JB Iturria, S.L., ha ascendido a 134.992 euros. En la primera fase, en la que se llevaron a cabo las obras en el frontis, el tejado y el exterior del recinto, se invirtieron un total de 759.400 euros.


11

LIBURUTEGI BERRIA Bailarako zerbitzuak hobetzea da Udalaren erronka bat eta hortxe kokatu behar da liburutegi berria.Azoka edo Abastos Plaza erabat hondatuta zegoen. Hura konpondu eta bertan egokitu da liburutegi berria. Beste urrats bat da Jaime Urrutia kalea eraldatzeko egitasmoaren barnean; kultura, zerbitzuak eta komertzioak uztartu nahi dira. Helduei begira soilik ez, haurrei begira ere egindako liburutegia da, txikiak sartzeko espazioak egokitu dira, irakurketa haurtzarotik sustatu nahian. Kultura herritar guzien eskura dohain egotea bermatu nahi izan du Udalak. Abastos Plaza zegoen tokian, liburutegi berria egin du Udalak. Lanek 668.000euroko kostua izan dute; obra zibila, altzariak, tokialdaketa, elektrizitatea eta beirateetako Begoña Durrutyren biniloak barne. Horietatik 398.000 euro Estatuko Enplegurako Fondoak jarri ditu, eta gainontzeko 270.000 euroak, udalak ordaindu beharko ditu. Gastuari aurre egiteko, nolanahi ere, Nafarroako Gobernutik diru-laguntza jasotzea espero dute udal ordezkariek.Nafarroako Liburutegien sare barruan dago Baztangoa.

NUEVA BIBLIOTECA El ayuntamiento, comprometido con las mejoras de servicios en el Valle, ha apostado por una nueva biblioteca más accesible y más amplia que es además una declaración de principios, porque recupera un espacio que estaba totalmente deteriorado. La actuación sigue la filosofía de transformar la calle Jaime Urrutia en una vía de servicios, uniendo la cultura, con la administración y el comercio. Se ha puesto un especial cariño en el proyecto de cara a fomentar la asistencia de los niños y garantizar el acceso de toda la ciudadanía a una cultura pública y gratuita. Baztan cuenta con una nueva Biblioteca, situada en la antigua Plaza de Abastos de Elizondo. Las obras han costado 668.000 euros, de los cuales 398.000 euros corren a cargo del Fondo Estatal para el Empleo y el resto, 270.000 euros, a cargo del Ayuntamiento de Baztan que, no obstante, espera obtener ayudas del Gobierno de Navarra.


EUSKARAREN ORDENANTZA Baztango udal eremuan euskararen erabilera eta sustapena arautzen duen ordenantza onartu du Udalak. Udal zerbitzuetan euskararen erabilera zehaztea eta udalerrian euskara sustatzea da helburua, herritarren hizkuntz eskubideak bermatzeko eta Baztango izaera eta kultur ondarea babesteko. Araudia euskararen alde lan egiteko balioko duela espero du Udalak. Hortaz, eta eraginkorragoa izan dadin, ordenantzaren forma juridikoa eman dio.

ORDENANZA DEL EUSKERA El ayuntamiento ha aprobado la Ordenanza reguladora del uso y fomento del euskera en el ámbito municipal de Baztan. El objetivo es regular el uso del euskera en todos los servicios municipales y fomentar la utilización del euskera en el municipio, para así garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y proteger y afianzar la identidad y el patrimonio cultural de Baztan. Se ha preparado esta normativa en el convencimiento de que se trata de un instrumento adecuado para lograr el citado objetivo y, para mejorar su efectividad, le ha otorgado forma jurídica de Ordenanza.

BAZTANGO KULTUR AGENDA “BIRZIKLATUZ” Haur tailerreko lanak Otsailaren 22a arte Lekua:Arizkunenea

“BIRZIKLATUZ”Trabajos delTaller Infantil. Hasta el 22 de febrero Lugar: Arizkunenea

Lehiaketa “VALLE DE BAZTAN-FIDAH” musika bakarlarien I. Lehiaketa 13 eta 16 urte bitarteko gazteei zuzenduta. Apirilaren 30ean,Arizkunenean Oinarriak: www.fundacionfidah.com Izen ematea: fundacionfidah@hotmail.com

I Concurso de solistas musicales “VALLE DE BAZTAN-FIDAH” Para jovenes de 13 a 16 años 30 de abril en Arizkunenea Bases en : www.fundacionfidah.com Inscripciones: fundacionfidah@hotmail.com

BAZTANGO UDALA UDAL INFORMAZIOA 8  

Baztango Udalak, Udal informazioarekin argitaratutako luburuxka.