Page 1


zaprasza do magazynu

"Odkryj Białoruś" Dla zdynamizowania turystyki przyjazdowej do Białorusi w znaczący sposób przyczyni się ulokowanie w niej prestiżowego wydarzenia sportowego o randze międzynarodowej. Szczególnie sprzyjająca sytuacja powstała po przyznaniu Białorusi prawa do organizacji turnieju Mistrzostw Świata w Hokeju w 2014 roku. Stwarza to wspaniałą okazję do pokazania walorów przyrodniczych i kulturowych Białorusi. Organizacja tej imprezy z całą pewnością przyniesie duże zyski dla białoruskiej turystyki poprzez zdecydowanie wyższą sprzedaż narodowego produktu turystycznego. Z doświadczeń innych krajów wynika, iż organizacja tak ważnej imprezy sportowej przynosi przede wszystkim korzyści dla przedsiębiorstw uczestniczących w obsłudze ruchu turystycznego, poprawia wizerunek kraju i przyczynia się do poprawy infrastruktury. Ponadto, z uwagi na fakt, iż turystyka ma charakter interdyscyplinarny i międzysektorowy, zwiększenie ruchu turystycznego przyniesie z pewnością wymierne korzyści dla innych sektorów gospodarki. Rozwój turystyki jest istotnym impulsem dynamizującym społeczno-ekonomiczny rozwój kraju. Jej znaczenie przejawia się w wysokiej zdolności do generowania nowych miejsc pracy, podnoszenia jakości życia lokalnych społeczności, podwyższania konkurencyjności regionów. Równocześnie, turystyka przyczynia się do odkrywania najcenniejszych zasobów kulturowych i środowiskowych, których eksponowanie poprawia wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek kraju, regionów oraz miejscowości. Ponadto eksport usług turystycznych wpływa korzystnie na bilans płatniczy kraju oraz wyzwala redystrybucje dochodów z regionów bogatszych do biedniejszych. Turystyka stanowi jedną z najszybciej rozwijających sie gałęzi gospodarki na świecie, co potwierdzają dane statystyczne Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) i Światowej Rady Podróży i Turystyki (WTTC), notujące po II wojnie światowej stały, nieprzerwany wzrost, zarówno w zakresie liczby turystów, jaki i wpływów z turystyki. Dlatego też coraz więcej państw silnie angażuje się w rozwój turystyki i dziedzin z nią powiązanych. Korzystne położenie Białorusi, w środku kontynentu, na skrzyżowaniu ważnych dróg europejskich, znaczny potencjał kulturowy i dobrze zachowane środowisko naturalne, czynią z Białorusi atrakcyjne miejsce do zwiedzania i wypoczynku, zarówno dla turystów krajowych jak i zagranicznych. Wykorzystanie tych szans wymaga między innymi stworzenia skutecznych narzędzi promocji sprzyjających rozwojowi społeczno-gospodarczemu Białorusi oraz podniesieniu konkurencyjności regionów i całego kraju. Turystyka jest interdyscyplinarną dziedziną gospodarki; rzutuje na jej rozwój wiele dziedzin, m.in. transport, ochronę środowiska, sektor finansowy. Dlatego też niezbędne jest interdyscyplinarne podejście do promocji turystycznej Białorusi. Podstawowym celem specjalnego wydania TTG Central Europe „Odkryj Białoruś” jest wskazanie najważniejszych kierunków i form działania, które winny być podejmowane w tak ważnej dla promocji Białorusi dziedzinie, jaką jest turystyka. Efektem tego wydania powinna być poprawa międzynarodowej rozpoznawalności Białorusi jako kraju atrakcyjnego i gościnnego dla turystów. Naszym zadaniem jest promocja turystyki przyjazdowej do Białorusi na rynku polskim poprzez działania marketingowe o szerokim spektrum. Mamy świadomość, że Białoruś jako marka jest mało wyrazista i jeszcze słabo rozpoznawalna. Wyrażamy przekonanie, że rozwój turystyki w Białorusi może stanowić główny kanał komunikacji marki. Dlatego też chcemy w naszym specjalnym wydaniu „Odkryj Białoruś” przedstawić taką Białoruś, która buduje podwaliny nowoczesnego pojmowania marki. Przede wszystkim chcemy skupić się na następujących okolicznościach: 1. Poprawiający się stan bazy hotelowej; lepszy przeciętny standard. 2. Poprawiający się stan komunikacji lotniczej między Białorusią a krajami Europy. 3. Konkurencja na rynku krajowym sprzyjająca ograniczeniom wzrostu cen. 4. Bogactwo i różnorodność dziedzictwa historyczno-kulturowego. 5. Marka gościnności. 6. Zdrowa żywność. 7. Szeroki wachlarz potencjalnych produktów odpowiadający trendom europejskiej turystyki.


Chcemy aby wizja i misja planowanego wydawnictwa była aktualna przez kilka najbliższych lat. Za cel strategiczny wydawnictwa przyjęto poprawę pozycji konkurencyjnej Białorusi na rynkach zagranicznych, w tym szczególnie w Polsce oraz kreowanie marki. Wydawnictwo zostanie przygotowane w rozbiciu na rozdziały. W pierwszej części , poświęconej trendom i uwarunkowaniom rynkowym, ujęte zostaną zagadnienia, które w nadchodzących latach będą miały istotny wpływ na rozwój sektora turystycznego, tj.: tendencje w nowych technologiach i polityka kreowania jakości usług. Wyniki badań marketingowych wykonanych przez Światową Organizację Turystyki (WTO) umożliwiły nam sporządzenie diagnozy obecnej pozycji konkurencyjnej Białorusi na międzynarodowym rynku turystycznym. Dzięki temu możemy wskazać, że strategia poświęcona segmentacji grup docelowych na rynkach zagranicznych jest uzasadniona. Dlatego też prezentacji białoruskiej turystyki chcemy dokonać w rozbiciu na następujące rozdziały: 1. turystyka ekologiczna, 2. turystyka kulturowa, 3. turystyka biznesowo-konferencyjna, 4. dostępność komunikacyjna, 5. szeroko rozumiane usługi i działania okołoturystyczne, w tym światowe trendy w popycie i podaży oraz zjawiska ekonomiczne i technologiczne stanowiące elementy rozwoju turystyki wskazują kierunki rozwoju białoruskich produktów turystycznych w najbliższych latach( np. ewolucja kanałów dystrybucji, polityki cenowej, zarządzania przemysłem turystycznym i jego promocji).

Lesław Lipski redaktor naczelny

Dystrybucja:

W formie elektronicznej:

bezpłatna wysyłka branżowa centra informacji turystycznej krajowe targi turystyczne

- baza odbiorców TTG (ok. 40 000 adresów) - wydanie elektroniczne na portalu ttg.com.pl

cała strona

Junior Page

1/2 strony

1/3 strony

1/4 strony

210 x 297 mm

134 x 180 mm

180 x 135 mm

180 x 88 mm

87 x 135 mm

4 000 zł netto

3 100 zł netto

2 500 zł netto

1 700 zł netto

1 100 zł netto

Reklama na drugiej stronie okładki: +30% ceny reklamy, na ostatniej stronie okładki: +50% Opracowanie graficzne: +15% ceny reklamy . Parametry techniczne: reklamy - pdf, tiff, eps, jpg, 300 dpi, zdjęcia - jpg, tiff - 300 dpi Dane techniczne: format A-4; nakład 15 000 egz., objętość 48 str.; kreda 90 gr.

KONTAKT:

TTG Central Europe ul. Świętokrzyska 36 lok. 45/23 00-116 Warszawa, tel. 22 224 58 02 e-mail: travelanum@ttg.com.pl; www.ttg.com.pl www.facebook.com/ttgcentraleurope

Bialorus2013  

Oferta "Odkryj Białoruś"

Bialorus2013  

Oferta "Odkryj Białoruś"

Advertisement