Issuu on Google+

Home>Pr oduct s>Mot her boar d>Sock et 1155

P67H2A2( V1. 0) ECS Bl ack Del uxe Ser i es P67H2A2 mot her boar di st he br and new hi ghend LGA 1155 socketpr oductf ul l ysuppor t st he2ndGener at i onI nt el Cor ei 3,i 5, i 7andunl ockededi t i on Kskudeskt oppr ocessor st odel i v eramaz i ngov er cl ocki ngcapabi l i t i es Feat ur esNVI DI ASLIandATICr ossFi r eXt ec hnol ogyand2PCI Ex 16Gen. 2ex pansi onsl ot s, t hatal l ow har dcor egamer st ogetanunbel i ev abl egami ngper f or manc e.I nor dert oi mpr ov e sy st em st abi l i t yand saf et y ,ECS P67H2A2 equi ps al l sol i dc apaci t or s,LowerRDS( on) MOSFETandECSex cl usi v e15μt echnol ogy ,t hi senhancessy st em dur abi l i t ywhi l er unni ngat f ul l l oadi ngmodef oral ongt i me.ECSappl i c at i onki ti ncl udi ngeOC,eGS,eSF,eBLU,eDLU andeJ I FFYal soof f er saconv eni entwayt oex t r ac tper f or mance,sav eener gyc onsumpt i onand k eepdr i v er sandBI OSupt odat e.

Thespeci f i cat i onsmaybesl i ght l ydi f f er entbyr egi onaccor di ngl y .Pl ease cont acty ourl ocaldeal erf ormor edet ai l s.

Downl oadBundl edSof t war e Rel at edLi nks:

" P67H2A2wi t ht hegr eat estnumberoff eat ur es,goi ngsof arast oi nc l udeRAI Dmodef orbot hof i t saddi t i onal 6Gb/ sc ont r ol l er s( SATAandeSATA) ,and ev ensuppl y i ngt heboar dwi t ht eami ngcapabl edualnet wor kcont r ol l er sandabl ac k dy edbr ushedal umi num bayadapt erf ori t sf r ont panelUSB3. 0 j acks.Thi sboar dwentont ot akesec ondpl ac ei nCPU ov er cl oc ki ngbehi ndt hel egendar yAsus,andouronl yr ealcompl ai nti sani mmat ur eUEFIt hat hadaf ew ofi t sl abel sswi t ched.TheP67H2A2wasdel i v er edasa$200sampl e,andECSi sl i k el yt owi nov eragr eat numberofc onv er t si fi tc ankeep t hatpr i cewhi l er esol v i ngi t sl astf ewear l y f i r mwar epr obl ems. "

ht t p: / / www. t omshar dwar e. com/ r evi ews/ p67mot her boar dr oundupl ga1155sandy br i dge, 28378. ht ml BestBuyAwar d HWGur us

Quot edf r om Tom' sHar dwar eRev i ewAr t i c l es " Ther ear enumer ousi ndi c at i onst hati t ' smeantf orent husi ast s,f r om i t ssuppor tf orbot hCr ossFi r eXandSLI ,i nc l udi ngt heal l i mpor t antx 8/ x 8l ane conf i gur at i on, t ot hesheernumberoft hi r dpar t yonboar dcont r ol l er st oenhancet heex i st i ngP67c hi pset . "

Si l v erAwar d Tnat eesh. net

Edi t or ' sChoi ce Tnat eesh. net

Dur at honTechnol ogy-Mot her boar dqual i t yy oucant r ust .

www.technotrend.com.mx

edi t or ’ schoi ce Hot Ov er c l oc k. c om


Dur at honTechnol ogy-Mot her boar dqual i t yyoucant r ust .

Hot Ov er c l oc k. c om

Wheni t comest ot hequal i t yanddur abi l i t yofy ourmot her boar d,ECSgoesabov eandbey ondi ndust r yst andar dst oensur et hat y ouhav eamot her boar dt hatwi l ll ast l ongandal way scont i nuet ooutper f or mt hec ompet i t i on. Tr ustonl ymot her boar dsbui l t wi t hDur at honTechnol ogy. 1.Tr i pl eDensi t yPCB

I nnovat i onAwar d Pur ePC

2.Ext r emeTempResi st ance 3.1. 5KMar at honTest 4.Super i orSol i dCAPs

Dur at honmi cr osi t e

RecommendAwar d Pur ePC

8. 5/ 10poi nt Har dwar eZone

Suppor t st eami ngf unct i onwi t hf ai l ov erandl oadbal anci ng Thedual Gi gabi tLANwi t hTeami ngal l ows2si ngl ec onnect i onst oac t as1si ngl econnec t i onf ordoubl ebandwi dt h. I naddi t i on, i tpr ev ent snet wor kdownt i mebyt r ansf er r i ngt hewor k l oadf r om af ai l edpor tt oawor k i ngpor tandbal ancest henet wor kt r af f i c l oadev enl ybet ween2CPUcor esi nor dert oi mpr ov eper f or mance.

Fai l over: Pr ov i descont i nuousser v i c eswhenonenet wor kpor tf ai l s.

LoadBal anci ng:Aggr egat ebandwi dt ht oboost t hef i l et r anf erspeed.Dat at r af f i ci sev enl ydi st r i but edt obal ancenet wor ki ng l oadi ng.

15uGol dCont act-3Ti mesExt r aPr ot ect i on I tof f er s3t i mesex t r aant i ox i dat i on,t emper at ur er esi st antandsc r apepr ot ec t i ont oensur emot her boar dsl ongest l i f espan,bet t er r el i abi l i t yandex cel l ent cont ac t .

www.technotrend.com.mx


3XCur r entSuppl yf orECSEZChar ger EZChar gert ec hnol ogypr ov i des3t i mesc ur r entt hangener al USBpor tf orUSBdev i c es. I t ’ susef ulandex cel l ent ,especi al l yf or t hei Phone, i PADandi Podt ouc hdev i c est hat needal ar geamountof cur r entf orf ast err echar gi ngwi t hi nl esst i me.

www.technotrend.com.mx


HyperHDD ECSmot her boar dsar eembeddedwi t hMar v el l SATA6Gb/ scont r ol l erwhi c hpr ov i deHy perHDDf unc t i ont oof f erex t r emedat a t r ansf erspeed, muc hhi ghert hangener alHDD. I t del i v er s6Gb/ ssuperspeed,t wi c et hedat at r ansf err at esofSATA3Gb/ s, benef i t i nghi ghspeedSSDandt hel ar gecapac i t yofHDDper f or manc e.

Qool t echI I I Si l entCol l i ngSol ut i on ECSQool t echI I I comeswi t hdual heat pi pedesi gnt oenhancec ool i ngef f i ci enc yf orPWM( r educ e15~20degr eesCi n t emper at ur e) . Suppor tI nt el ®Qui ckSyncVi deoTechnol ogy I nt el ®Qui ckSy ncVi deoTec hnol ogyac cel er at esencodi ngwi t hbui l t i nhar dwar eandsof t war e,soy oudon’ t needany t hi ngex t r a. Just any2ndgener at i onI nt el Cor e™ i 3,Cor e™ i 5, orCor e™ i 7pr oc essor .

ATICr ossFi r eX™ Technol ogyReady Combi ni ngmul t i GPUt odel i v eruser sahi ghesti magequal i t yandsc r eenr esol ut i ons.

Appl i edSol i dCapaci t or Bet t erc onduc t i v i t yandheat r esi st anc ecanbeex pect edaswel lt hust hesy st em st abi l i t yc anbeassur edunderc r i t i cal condi t i ons.

www.technotrend.com.mx


Cyber Li nkMedi aSui t eBundl ed Bundl edt heUl t i mat eHD&Bl ur ayPl ay er, Best Vi deoEdi t i ngandBackup/ Bur nSof t war es.( 30Day sTr i alVer si on) Thesesof t war ear ec ompl et emul t i medi asol ut i onsi n: HDpl ay back Vi deoEdi t i ng Medi abur ni ng

SpeedySt or ageI nt er f ace-SATA6G Doubl et het r ansf erspeedof SATA3. 0Gb/ s,r unni ngatspeedupt oamaz i ng6. 0Gb/ s.

Ful l Dupl exOper at i onSuppor t-USB3. 0 Tent i mest het r ansf erspeedof USB2. 0, r unni ngat speedupt oamaz i ng4. 9Gb/ s.

www.technotrend.com.mx


Mot her boar dI nt el l i gentBI OSI I I ( M. I . BI I I ) Pr ov i di ngt hemost i nt el l i gent andc onv eni entwayt oadj ust t hecl oc k/ v ol t ageset t i ngsof CPUandmemor yandgett heex t r a per f or manc ei nadv anc ed. ( Cer t ai nmodel scoul donl yadj ust GPUset t i ngacc or di ngt oc hi psetl i mi t at i on. ) M. I . B.I I I br i ngst hesameconv eni enc ei nt er f ac eof ov er c l oc k i ngasM. I . B. I I , i tal socomeswi t hadv anc er angeof f r equenc yt uni ng f orsy st em per f or manceandsuper i orgami ngcapabi l i t y

eBLUBI OSLi v eUpdat eUt i l i t y Sav et i meandhassl eofsear c hi ngf orBI OSonl i neandav oi dc ompl i c at edf l ashi ngst eps. Benefits: ‧Time-saving‧Smart and easy‧Safe and secure‧Free and upgradab le

Seedet ai l s

eJI F FYRapi dAccessUt i l i t y Rapi dacc essest oOSwi t hi n8sec ondsandenj oywebbr owsi ng,phot or ev i ewi ng, onl i nec hatandet c . Seedet ai l

M. I . B.I I I

15μGol dCont act

M. I . B.I I Ibr i ngst hesamec onv eni encei nt er f aceof

ECS15μgol dt echni quec ont ai ns15μgol d

ov er cl ocki ngasM. I . B. I I , i t al socomeswi t h

cont ac t onCPUsoc ket andMemor ysl ot pi ns.I t

adv ancer angeoff r equenc yt uni ngf orsy st em

of f er s3t i mesex t r aant i ox i dat i on, t emper at ur e

per f or manc eandsuper i orgami ngcapabi l i t y .

r esi st ant andscr apepr ot ec t i ont oensur e mot her boar dsl ongest l i f espan,bet t err el i abi l i t y andex cel l entc ont ac t .

Qool t echI I I

Al lSol i dCapaci t or s

Anex cel l ent anduni quesi l ent cool erwi t hdual

ECS’ sAl l Sol i dCapaci t or sdesi gnbr i ngst he

copperpi pet oboostsuperheatdi ssi pat i onby

gr eatbenef i tofbet t erdur abi l i t yt ouser s. Bet t er

pr ov i di ngdual heat conduct i on,anef f i ci entdesi gn

conduc t i v i t yandheat r esi st ancec anbeex pec t ed

t ocal m downsy st em t emper at ur e.

aswel l t hust hesy st em st abi l i t ycanbeassur ed undercr i t i c al condi t i ons.

EasyBut t on

ADDI ndi cat or

Easybut t ondesi gn,espec i al l y ,i sagr eatpl ust hat

Adv anc edDual Di spl ayI ndi c at or ( ADDI ndi c at or )

br i ngsuser sr emar kabl ec onv eni encewhi l e

notonl yshowsdebugc odet hatmakes

ov er cl ock i ngort weak i ngsy st em per f or manc e.

t r oubl eshoot i ngsi mpl eandeasybutal so

www.technotrend.com.mx


ov er cl ocki ngort weak i ngsy st em per f or manc e.

t r oubl eshoot i ngsi mpl eandeasybut al so di spl ay st hesy st em t emper at ur ei nr eal t i meaf t er t hemot her boar dhascompl et edpost i ngf or moni t or i ngandt her malst at eoft hesy st em.

Connect orCap

I nt el ®2n dGenCor e™ Pr ocessor

ECSunder st andy ourf eel i ngandof f erc onnec t er

Suppor t sl at est I nt el LGA1155CPUsoc ket

capwhi chi si dealf orpr ot ec t i ngt heconnect er

i nt er f acepr oc essorwhi c hi sbui l t on32nm

i nt er f ace.Most of t het i medi r tordust ent er si nt o

t ec hnol ogi est opr ov i desmar tper f or manc eand

t heendoft heconnec t orandcausepr obl emsf or

r esponsi v enessonex ec ut i ngt asks,I t combi nes

t heenduser s. Theconnec t orusespl ast i cc apst o

t heCPUandGPUt oof f erf ant ast i cHDmedi aand

r educet hesek i ndsofpr obl emst oex t endt he

gr aphi cs,especi al l yon3Dgami ngex per i enc e.

l i f espanof t hesy st em. 6Cor esCPUSuppor t

LGA1155

Suppor t sI nt el ®l at est gener at i on6cor es32nm

Mot her boar dSuppor t sLGA1155CPUsoc k et

pr ocessorwi t hf ast andi nt el l i gentmul t i cor e

® i nt er f ace,whi chi sdesi gnedf or2ndGenI nt el

t echnol ogyt hat of f ert i mel ydy nami cpr ocessi ng

Cor e™ Pr ocessor s, andbui l t on32nm

powerandbr i ngs3Dt ol i f ef orul t i mat egami ng

t ec hnol ogi est opr ov i dehi ghsmar tper f or mance

ex per i ence.

andr esponsi v enessonex ec ut i ngt ask s.

ATICr ossFi r eX

NVI DI ASLI Technol ogy

Thet echnol ogynot onl ycombi nesmul t i GPUand

Al l owsuser st oi nt el l i gent l yscal egr aphi cs

mot her boar dpowert hatsoar si nt oanew

per f or manc ebycombi ni ngmul t i pl eNVI DI A®

di mensi onofgr aphi c sc apabi l i t y ,but al sodel i v er s

gr aphi cssol ut i onsi nasi ngl esy st em wi t han

t hehi ghesti magequal i t yandsc r eenr esol ut i ons,

NVI DI A®nFor ce®SLImedi aandc ommuni cat i ons

ev enwi t ht hemost demandi ng3Dt i t l es.

pr ocessor( MCP) . Del i v er supt ot wi c et he per f or manceof asi ngl egr aphi c ssol ut i on.

DualChannelDDR32133OC

SATA6Gb/ s

DualDDR32133O. C.i sabl et or ai sepr ocessor

Doubl est het r ansf erspeedof SATA3G,r unni ng

andRAMcl ockupt o2133mHzt hr oughcapabl e

at speedupt o6. 0Gb/ s, andc anc onnect wi t hany

RAMi nov er cl ockmode.I t assi st ssy st em t o

ot herSATA3. 0Gb/ sand1. 5Gb/ sdev i cesf or

obt ai nopt i mal per f or manc et omeett heO. C.

back war dc ompat i bi l i t y .

ent husi ast needs. eSATA6Gb/ s

DualGi gabi tLanwi t ht eami ng

eSATAI I Iwi t h6Gb/ sdat at r ansf err at ec an

Thedual Gi gabi tLANwi t hTeami ngal l ows2

pr omi sesubst ant i alper f or mancegai nt oanew

si ngl econnec t i onst oac tas1si ngl ec onnec t i on

har ddr i v eencl osur e. Thedat at r ansf err at ei s

f ordoubl ebandwi dt h. I naddi t i on,i t pr ev ent s

doubl et hanpr ev i ousSATAI I ( 3Gb/ s)andal so

net wor kdownt i mebyt r ansf er r i ngt hewor kl oad

suppor t sex t er nalHDDhotpl ugandk ey ed

f r om af ai l edpor t t oawor ki ngpor t andbal anc es

connect orendf orf ool pr oof .

t henet wor kt r af f i cl oadev enl ybet ween2CPU cor esi nor dert oi mpr ov eper f or mance.

USB3. 0

eJI F F Y

Thel at estgener at i onSuperSpeedUSB3. 0Car d

ECSeJI FFYi saLi nuxbasedi nt er f ac ef oraf ast

i sabl et ot r ansf erdat a10t i mesf ast ert hanUSB

bootappl i c at i onwhi chi scompr essedi naCDt o

2. 0.Ani nnov at i v epowermanagementsy st em

i nst al l ont hehar ddr i v e. Wi t hi n8sec ondsaf t ert he

pr ov i debet t erener gysav i ngandcar r ymor e

comput erboot sup,eJI FFYi sr eadyt opr ov i de

powert or ec har gemor eUSBr ec har geabl e

user st het ot al enj oy mentf orwebbr owsi ng,phot o

dev i ces.USB3. 0Car di scompat i bl ewi t hUSB2. 0

r ev i ewi ngandonl i nechat . I nst eadof wai t i ngf or

t oaddmor econv eni enc eandex cel l ent

t her egul arOSt ost ar tup,eJI FFYser v esa

per f or mance.

conv eni ent c ent ert ohav equi c kf unoragl anc eat t hehot newsi nt oday ’ sf ast pac ewor l dwher e not hi ngc anbet ooqui ck .

eBLU-BI OSLi veUpdat eUt i l i t y

eOC-EasyOv erCl ockUt i l i t y

ECSeBLUut i l i t ymak esupdat i ngBI OSf ast and

EasyOv erCl ockUt i l i t yi saeasyandsi mpl y

easy .eBL Usavest i meandhassl eof sear chi ng

ov er c l ock i ngt ool st hatpr ov i desuser f r i endl y

f orBI OSonl i neandav oi dcompl i cat edf l ashi ng

wi ndowsoper at i oni nt er f ac ef ornov i cesand

st eps.Wi t hsi mpl eandeasyst epsi t chec ksf or

ov er c l oc ker s, wi t hc l i c ki ngony ourmouseonl yy ou

newBI OSv er si ononl i neandsaf el ygui dest he

cangetmuchhi gherper f or manceof CPUqui ck l y .

usert of l asht hesy st em BI OS.

I t i sav ai l abl ef ordownl oadandupdat edonl i net o get t hel at est v er si on.Combi newi t hECSMI B t echnol ogyt oc hal l engeundi sc ov er edex t r eme ov er c l oc ki ngt hanev erbef or e.

eDLU-Dr i ver sLi veUpdat eUt i l i t y

eSF ( ECSSmar tF anUt i l i t y )

ECSeDLUut i l i t ymak esupdat i ngDr i v er sf ast and

ECSSmar t FanUt i l i t ypr ov i dessmar t anduser

easy .eDLUSav est i meandhassl eofsear c hi ng

f r i endl ywayt oadj ust f anspeeddependi ngon

www.technotrend.com.mx

f orDr i v er sonl i neandav oi dc ompl i cat edst eps.

PCssy st em l oadi ngandt emper at ur e. I t of f er sf i v e


f orDr i v er sonl i neandav oi dc ompl i cat edst eps.

PCssy st em l oadi ngandt emper at ur e. I t of f er sf i v e

Wi t hsi mpl eandeasyst epsi tc hec ksf ornew

modest oadj ustf anspeedwi t hi nsaf er ange

Dr i v er sv er si ononl i neandl et t heusert oupdat e

wi t houtent er i ngBI OSf orsmar t ,easyandsi l ent

t heDr i v er s.

env i r onment .

eGS( EasyGr eenSav er )

I nt el ®T ur boBoostTechnol ogy

eGS( EasyGr eenSav er )i sasi mpl eandeasy t o-

®Tu I nt el r boBoost Tec hnol ogyaut omat i cal l y

usei nt er f acef oref f i ci entpowersav i ngsol ut i on.I t

al l owspr oc essorcor est or unf ast ert hant he

i sbasedoncomput erl oadi ngt oaut omat i cal l y

baseoper at i ngf r equenc yi fi t ' soper at i ngbel ow

adj ustCPUf r equencyt or educ epower

power , cur r ent ,andt emper at ur espec i f i c at i on

consumpt i on.eGSbenef i t snotonl ybysav i ng

l i mi t s.I nt el Tur boBoostTec hnol ogy2. 0del i v er s

per sonalpoc ketmoneybut al sosav e

i nt el l i gentandener gyef f i ci entper f or manc eon

env i r onment .

demand.

EZChar ger

Suppor tWi ndows®8OS

EZChar gert ec hnol ogypr ov i des3t i mesc ur r ent

Wor kabl ef ort henex tv er si onof Mi cr osof t

t hangener al USBpor ti nof fmodef orUSB

Wi ndows-Wi ndows8whi c hi st hef i r stedi t i onof

dev i ces.I t ’ susef ul andex c el l ent , espec i al l yf or

Wi ndowst osuppor t f orbot hx 86PCsandARM

t hei Phone, i Padandi Podt ouc hdev i c est hat

t abl et s.

needal ar geamount of cur r entf orf ast er r echar gi ngwi t hi nl esst i me.

EuPCer t i f i ed

ROHS

ECSMot her boar dshav ebeencer t i f i edbyEuP.

Chooseanenv i r onment f r i endl y , f ul l yRoHS-

EuPcer t i f i cat i onv er i f i est hat ECSmot her boar ds

compl i antECSpr oduct ast hef oundat i onf or

compl ywi t hEur opeanUni onst andert odecr ease

keepi nghar mf ulsubst ancesoutofour

t heenv i r onment alef f ect sandpr omot e

ec osy st em.

sust ai nabl eenv i r onment . Sav eener gyandk eep heal t hyenv i r onmentbychoosi ngECS mot her boar ds. VRD12Compl i ant Vol t ageRegul at orDown( VRD)12i st he newest ( 2010r el ease)powerst andar dt hat pr ov i desbet t erener gyef f i c i enc yf orI nt el pr ocessor sbyadv anc edpowersuppl y i ng.The ener gycanbegr eat l ysav eddur i ngi dl eoper at i on orot herl owl oadcondi t i ons.

® ® ® ºLGA1155sock et f ornew2ndGener at i onI nt el Cor e™ i 7ser i espr oc essor / I nt el Cor e™ i 5ser i espr ocessor / I nt el ® ® Cor e™ i 3ser i espr oc essor / I nt el Pent i um®pr oc essor s/ I nt el Cel er on®pr oc essor s

CPU

® ºSuppor t sI nt el Tur boboost 2. 0t ec hnol ogy

ºSuppor t sHy per Thr eadi ngTec hnol ogyCPU º8PhasePowerDesi gnwi t hVRD12Compl i ant ºDMI20Gb/ s

CHI PSET GRAPHI CS

® ºI nt el P67Ex pr essChi pset

ºSuppor t ATI Cr ossFi r eX™ Tec hnol ogy ºSuppor t NVI DI ASLI Tec hnol ogy ºDual channelDDR3memor yar c hi t ec t ur e º4x240pi nDDR3DI MMsoc ketsuppor tupt o32GB* ºSuppor t DDR3upt o2133( OC) / 1866/ 1600/ 1333/ 1066DDR3SDRAM

MEMORY

º* ( Duet ot heDRAMmax i mum si z ei s4GBat pr esent , t hememor ymax i mum si z ewehav et est edi s16GB) Duet ot heoper at i ngsy st em l i mi t at i on,t heac t ualmemor ysi z emaybel esst han4GBf ort her eser v at i onf orsy st em usageunderWi ndows®32bi tOS. ForWi ndows®64bi t OSwi t h64bi tCPU,t her ei snosuchl i mi t at i on º2xPCIEx pr essGen2. 0x 16sl ot s

EXPANSI ONSLOT

º1xPCIEx pr essx 1sl ot º2xPCIsl ot s ®P6 ºSuppor t byI nt el 7

STORAGE

•4xSer i alATA3. 0Gb/ sdev i ces •4xSer i alATA6. 0Gb/ sdev i ces •RAI D0,RAI D1, RAI D5, RAI D10conf i gur at i on

www.technotrend.com.mx


•RAI D0,RAI D1,RAI D5, RAI D10conf i gur at i on ºReal t ekALC8928ChHi ghDef i ni t i onaudi oCODEC

AUDI O

ºCompl i antwi t hHDaudi ospec i f i c at i on

LAN

ºDualReal TekRTL8111EGi gabi t FastEt her net Cont r ol l er swi t hTeami ng º1xPS/ 2key boar d&PS/ 2mousec onnec t or s º2xRJ 45LANc onnec t or s º1xAudi opor t( Li nei n,Li neout ,Mi c i n) º1xopt i c al S/ PDI FOutc onnect or

REARPANELI / O

º1xCl ear _CMOSbut t on º2xUSB3. 0por t sc ompat i bl et obot hUSB3. 0/ 2. 0dev i ces( bl ue) º2xeSATA6. 0Gb/ spor t s º8xUSB2. 0por t s º4xSATA3Gb/ sc onnec t or s º1x24pi nATXPowerSuppl yc onnect or º1x8pi nATX12VPowerConnec t or º1x4pi nCPU_FANc onnect or º1x3pi nCASE_FANconnec t or º1x3pi nPWR_FANc onnect or º4xSATAI I Ic onnect or s º2xUSB2. 0header ssuppor taddi t i onal 4USB2. 0Por t s

I NTERNALI / O CONNECTORS& HEADERS

º1xPoweronbut t on º1xReset but t on º1xUSB3. 0headersuppor t saddi t i onal 2USB3. 0Por t s º1xFr ontpanel swi t ch/ LEDheader º1xonboar dBuz z er º1xFr ont panel audi oheader º1x7SLEDDi spl ay º1xSPDI Fout header º1xSer i alpor theader

ºSuppor t 4USB3. 0/ 2. 0por t s

USB

ºUpt o14USB2. 0/ 1. 1por t s ºAMI BI OSwi t h32MbSPI ROM ºSuppor t sPl ugandPl ay , STR( S3)/ STD( S4), Har dwar emoni t or , Mul t i Boot ºSuppor t sACPI &DMI ºAudi o, LAN,c anbedi sabl edi nBI OS ºF7hotkeyf orbootupdev i c esopt i on ºSuppor t ov er cl oc ki ng

SYSTEM BI OS

ºSuppor t seJI FFY ºSuppor t seBLU ºSuppor t seDLU ºSuppor t eOC ºSuppor t sACPI 3. 0&DMI ºSuppor t seSF ºSuppor t eGS

FORM FACTOR

ºATXSi z e,305mm* 244mm

I MPORTANTNOTE: Pl easer eadt henot escar ef ul l ybef or eupdat i ngBI OS. 1.Donotupdat et heBI OSi ft hesyst em i sr unni ngf i ne. Unsuccessf ulBI OSf l ashmaycauset hesyst em f ai l st obootup. The manuf act ur eri snotr esponsi bl ef oranyBI OSf l ashf ai l ur e. 2.Makesur eyourM/ BPCBv er si onnumberf i r st ,andt henr eadt heupdat eddescr i pt i on&speci alnot ecar ef ul l yt ochecki ft he new BI OSv er si onpat chper t ai nt oyourcur r entpr obl em. ( How t or ecogni zet heM/ BPCBv er si on) 3.Pl easeDONOTr ebootsyst em, unpl ugpowersuppl yandr emov ebat t er ydur i ngBI OSupdat epr ocess. 4.I ti sr ecommendedt ouset heupdat edf l ashut i l i t yi ncl udedi neachBI OSdownl oadpackage. ( How t ousef l ashut i l i t y) . 5.Forsuppor t i ngI nt el22nm CPUonECS6ser i esmot her boar ds. Pl sgot oCPUEVO ht t p: / / www. ecs. com. t w/ ext r a/ 22nmcpu/ i ndex. ht ml 6.Bef or eupdat i ngBI OS,pl easecheckyourBI OSMEv er si on.I fBI OSMEver si oni s8. X, Pl easeDONOTupdat ebel ow BI OS, i t wi l lcauseyoursyst em t ocr ash.( BI OSSet t i ng: Chi pset>MEConf i gur at i on=>CheckMEFW Ver si on)

OS

I DNO

www.technotrend.com.mx

Pr oductLi ne


Wi ndows732bi t /64bi t

1434861

Mot her boar ds

Quest i on CanIuseUSBkeyboar dorUSBmouseconnect edt oUSB3. 0por t sandbedet ect edandwor ki ngat l egacymode? Quest i on Event houghM. I . B.I I Ii t em i sf oundi nCMOSbutt her e’ snowayt oact i vat e.Thati s,Iwoul dl i ket o know how t ouset hi sf unct i on. Quest i on Cant hi smodelsuppor t3TBHDD? Quest i on WhatUSBpor tcansuppor tEZCHARGERf unct i onf orP67H2A2V1. 0? Quest i on Whysomecer t ai nUSBkeyboar dormousecannotwakeupt hesyst em f r om S3orS5st at ei fconnect t ot heUSBEZChar gerpor t ? Sear chf orgener alFAQ

*meansv al i dat edbyECSatt i meof wr i t i ng.Changest ocomponent orCPUmaypr oduceadi f f er ent out come. Ther esul t showni sf orr ef er enc eonl yandi s subj ectt ochangew/ onot i f i c at i on.

Socket

Fami l y

Pr ocessor

Wat t age

F r equency

Cache

St eppi ng Si nceBI OS

LGA1155

I nt elCor e™ i 7

2600

95W

3. 4GHz

8MB

D2

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 7

2600K

95W

3. 4GHz

8MB

D2

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 7

2600S

65W

2. 8GHz

8MB

D2

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 7

2700K

95W

3. 50GHz

8MB

D2

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 7

3770

77W

3. 40GHz

8MB

E0

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 5

2300

95W

2. 8GHz

6MB

D2

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 5

2310

95W

2. 90GHz

6MB

D2

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 5

2320

95W

3. 00GHz

6MB

D2

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 5

2380P

95W

3. 10GHz

6MB

D2

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 5

2390T

35W

2. 7GHz

3MB

Q0

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 5

2400

95W

3. 1GHz

6MB

D2

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 5

2400S

65W

2. 5GHz

6MB

D2

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 5

2405S

65W

2. 5GHz

6MB

Q0

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 5

2450P

95W

3. 20GHz

6MB

D2

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 5

2500

95W

3. 3GHz

6MB

D2

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 5

2500K

95W

3. 3GHz

6MB

D2

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 5

2500S

65W

2. 7GHz

6MB

D2

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 5

2500T

45W

2. 3GHz

6MB

D2

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 5

3330( I VB)

77W

3. 00GHz

6MB

E0

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 5

3330( I VB)

77W

3. 00GHz

6MB

E1

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 3

2100

65W

3. 1GHz

3MB

Q0

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 3

2100T

35W

2. 5GHz

3MB

Q0

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 3

2105

65W

3. 1GHz

3MB

Q0

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 3

2120

65W

3. 3GHz

3MB

Q0

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 3

2120T

35W

2. 60GHz

3MB

Q0

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 3

2125

65W

3. 3GHz

3MB

Q0

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCor e™ i 3

2130

65W

3. 4GHz

3MB

Q0

12/ 07/ 2012

www.technotrend.com.mx


LGA1155

I nt elCor e™ i 3

3210( I VB)

55W

3. 20GHz

3MB

P0

01/ 22/ 2013

LGA1155

I nt elCor e™ i 3

3220( I VB)

55W

3. 30GHz

3MB

L1

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elPent i um

G2010( I VB)

55W

2. 80GHz

3MB

P0

01/ 22/ 2013

LGA1155

I nt elPent i um

G2020( I VB)

55W

2. 90GHz

3MB

P0

01/ 22/ 2013

LGA1155

I nt elPent i um

G2020T( I VB)

35W

2. 50GHz

3MB

P0

01/ 22/ 2013

LGA1155

I nt elPent i um

G2130( I VB)

55W

3. 20GHz

3MB

P0

01/ 22/ 2013

LGA1155

I nt elPent i um

G620

65W

2. 60GHz

3MB

Q0

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elPent i um

G620T

35W

2. 20GHz

3MB

Q0

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elPent i um

G630

65W

2. 7GHz

3MB

Q0

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elPent i um

G630T

35W

2. 3GHz

3MB

Q0

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elPent i um

G640

65W

2. 80GHz

3MB

D2

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elPent i um

G640T

35W

2. 40GHz

3MB

D2

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elPent i um

G840

65W

2. 80GHz

3MB

Q0

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elPent i um

G850

65W

2. 90GHz

3MB

Q0

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elPent i um

G860

65W

3. 0GHz

3MB

Q0

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elPent i um

G860T

35W

2. 60GHz

3MB

D2

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elPent i um

G870

65W

3. 10GHz

3MB

D2

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCel er on

G1610( I VB)

55W

2. 60GHz

2MB

P0

01/ 22/ 2013

LGA1155

I nt elCel er on

G1610T( I VB)

35W

2. 30GHz

2MB

P0

01/ 22/ 2013

LGA1155

I nt elCel er on

G1620( I VB)

55W

2. 70GHz

2MB

P0

01/ 22/ 2013

LGA1155

I nt elCel er on

G460

35W

1. 80GHz

1. 5MB

D2

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCel er on

G530

65W

2. 40GHz

2MB

Q0

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCel er on

G530T

35W

2. 00GHz

3MB

Q0

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCel er on

G540

65W

2. 50GHz

2MB

Q0

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCel er on

G540T

35W

2. 10GHz

2MB

D2

12/ 07/ 2012

LGA1155

I nt elCel er on

G550

65W

2. 60GHz

2MB

D2

12/ 07/ 2012

Dr i verName

Cy ber Li nkPower DVD11Downl oader

Ver si on

v 11. 0. 1919. 51

Rel easeDat e

2011/ 08/ 17

Updat e Descr i pt i on Speci alNot e

30day st r i al

Fi l eSi ze

352KB

Suppor tO. S

Wi ndowsXP32bi tedi t i on; Wi ndowsXP64bi tedi t i on;Wi ndowsVi st a64bi t; Wi ndowsVi st a32bi t; Wi ndows732bi t ;Wi ndows 764bi t

Dr i verName

Cy ber Li nkPower 2Go7

Ver si on

v 7. 0. 0. 1827

Rel easeDat e

2011/ 07/ 27

Updat e Descr i pt i on

30day st r i al

Speci alNot e Fi l eSi ze Suppor tO. S

139MB Wi ndowsXP32bi tedi t i on; Wi ndowsXP64bi tedi t i on; Wi ndowsVi st a64bi t ; Wi ndowsVi st a32bi t; Wi ndows732bi t; Wi ndows 764bi t

www.technotrend.com.mx


Dr i verName

Cy ber Li nkPower Di r ec t or9Downl oader

Ver si on

v 9. 0. 0. 2930

Rel easeDat e

2011/ 07/ 19

Updat e Descr i pt i on

30day st r i al

Speci alNot e Fi l eSi ze

316KB

Suppor tO. S

Wi ndowsXP32bi t edi t i on; Wi ndowsXP64bi tedi t i on;Wi ndowsVi st a64bi t; Wi ndowsVi st a32bi t; Wi ndows732bi t ;Wi ndows 764bi t

*Duet ot hechi psetl i mi t at i on,t heac t ual memor yspeedmaybedi f f er ent .

Type

Speed

Si ze

Vender

Modul e

Chi pBr and

SS/ DS

RAW Car d

Wor ki ngSpeed

DDR3

1066MHz

1GB

Aeneon

AEH760UD0010FA98X

Aeneon

SS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1066MHz

1GB

El pi da

EBJ 10UE8BDF0AEF

El pi da

SS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1066MHz

1GB

Hy ni x

Hy ni x

SS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1066MHz

1GB

Hy ni x

HYMT112U64ZNF8G8AA

Hy ni x

SS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1066MHz

1GB

Ki ngst on

KVR1066D3N7

El pi da

DS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1066MHz

1GB

Mi c r on

MT8JTF12864AY1G1D1

Mi c r on

SS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1066MHz

1GB

Mi c r on

MT8JTF12864AZ1G1F1

Mi c r on

SS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1066MHz

1GB

Qi monda

I MSH1GU03A1F1C10F

Qi monda

SS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1066MHz

1GB

Qi monda

I MSH1GU03A1F1C10G

Qi monda

SS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1066MHz

1GB

Ramax el

Nany a

SS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1066MHz

1GB

Samsung

M378B2873DZ1CF8

SEC

SS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1066MHz

1GB

Samsung

M378B2873EH1CF8

SEC

SS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1066MHz

2GB

El i x i r

M2Y2G64CB8HC5NBE

El i x i r

DS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1066MHz

2GB

El i x i r

M2Y2G64CB8HC9NBE

El i x i r

DS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1066MHz

2GB

El pi da

EBJ 21UE8BDF0AEF

El pi da

DS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1066MHz

2GB

Hy ni x

Hy ni x

DS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1066MHz

2GB

Mi c r on

MT16J TF25664AY1G1D1

Mi c r on

DS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1066MHz

2GB

Mi cr on

MT16J TF25664AZ1G1F1

Mi c r on

DS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1066MHz

2GB

Qi monda

I MSH2GU13A1F1C10F

Qi monda

DS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1066MHz

2GB

Qi monda

I MSH2GU13A1F1C10G

Qi monda

DS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1066MHz

2GB

Samsung

M378B5673DZ1CF8

SEC

DS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1066MHz

512MB

El pi da

PC38500U700AP

El pi da

SS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1066MHz

512MB

Ki ngst on

KVR1066D3N7/ 512

El pi da

SS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1333MHz

1GB

ADATA

SU3U1333B1G9B

Hy ni x

DS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1333MHz

1GB

Aeneon

AXH760UD0013GA98X

Aeneon

SS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1333MHz

1GB

El i x i r

M2Y1G64CB88A5NCG

El i x i r

SS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1333MHz

1GB

El pi da

EBJ 10UE8BDF0DJ F

El pi da

SS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1333MHz

1GB

Hy ni x

Hy ni x

SS

N/ A

f ul l Speed

HMT112U6AFP8CG7N0 AA

RMR1810NA48E7F1066LF

HMT125U6AFP8CG7N0 AA

HMT112U6AFP8CH9N0 AA

www.technotrend.com.mx


AA DDR3

1333MHz

1GB

Hy ni x

HMT112U6TFR8CH9N0

Hy ni x

SS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1333MHz

1GB

Ki ngMax

FLFD45FB8KG9NAES

Ki ngMax

SS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

1GB

Ki ngMax

FLFD45FB8KG9NAUS

Ki ngMax

SS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1333MHz

1GB

Ki ngMax

FLFD45FB8KL9

Ki ngMax

SS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

1GB

Ki ngst on

KVR1333D3N9

El pi da

SS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

1GB

Mi cr on

MT8JTF12864AY1G4D1

Mi c r on

SS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

1GB

Mi cr on

MT8JTF12864AZ1G4F1

Mi c r on

SS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

1GB

Nany a

NT1GC64B88A0NFCG

Nany a

SS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

1GB

PSC

AL7F8G73DDG1

PSC

SS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

1GB

Qi monda

I MSH1GU13A1F1C13H

Qi monda

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

1GB

Ramax el

RMR1810E7F1333

El pi da

SS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

1GB

Samsung

M378B2873DZ1CH9

SEC

SS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

1GB

Samsung

M378B2873EH1CH9

SEC

SS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1333MHz

1GB

Samsung

M378B2873FHSCH9

SEC

SS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

1GB

Smar t

SH564288FH8N6PHSFR

Smar t

SS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1333MHz

1GB

Uni f osa

GU502203EP0201

El pi da

SS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

2GB

ADATA

AM2U139C2P1

SS

N/ A

Ful l Speed

DDR3

1333MHz

2GB

ADATA

SU3U1333B1G9B

Hy ni x

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

2GB

ADATA

游戲威龍88824

N/ A

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

2GB

AMD

AE32G1339U1U2GB

AMD

SS

N/ A

Ful lSpeed

DDR3

1333MHz

2GB

Apacer

78. A1GC6. 9L1

Apacer

DS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1333MHz

2GB

El i x i r

M2F2G64CB88B7NCG

El i x i r

SS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

2GB

El i x i r

M2F2G64CB88G7NCG

El i x i r

SS

N/ A

Ful l Speed

DDR3

1333MHz

2GB

El i x i r

M2F2G64CB8HA4NCG

El i x i r

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

2GB

El i x i r

M2Y2G64CB8HA5NCG

El i x i r

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

2GB

El pi da

EBJ 21UE8BDF0DJ F

El pi da

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

2GB

G. SKI LL

F310666CL9D4GBNQ

N/ A

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

2GB

G. SKI LL

F310666CL9D4GBRL

N/ A

DS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1333MHz

2GB

Hy ni x

Hy ni x

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

2GB

Hy ni x

HMT351U6BFR8CH9

Hy ni x

SS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1333MHz

2GB

Ki ngMax

FLFE85FB8KG9NEES

Ki ngMax

DS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1333MHz

2GB

Ki ngMax

FLFE85FB8KG9NEUS

Ki ngMax

DS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1333MHz

2GB

Ki ngMax

FLFE85FB8KL9

Ki ngMax

DS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1333MHz

2GB

Ki ngst on

KVR1333D3N9

El pi da

DS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1333MHz

2GB

Ki ngst on

KVR1333D3N9

Ki ngst on

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

2GB

Ki ngst on

KVR1333D3N9/ 2G

Qi monda

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

2GB

Ki ngst on

KVR1333D3N9K2/ 2G

El pi da

SS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1333MHz

2GB

Mi c r on

MT16J TF25664AY1G4D1

Mi c r on

DS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1333MHz

2GB

Mi c r on

MT8KTF25664AZ1G4M1

Mi c r on

SS

N/ A

Ful l Speed

DDR3

1333MHz

2GB

Nany a

M2Y2G64TU8HD5BBD

El i x i r

DS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1333MHz

2GB

Nany a

NT2GC64B8HAONFCG

El i x i r

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

2GB

PSC

AL8F8G73DDG1

PSC

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

2GB

Qi monda

I MSH2GU13A1F1C13H

Qi monda

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

2GB

Samsung

M378B5673EH1CH9

SEC

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

2GB

Samsung

M378B5673FH0CH9

SEC

DS

N/ A

f ul l Speed

HMT125U6AFP8CH9N0 AA

3CCD1509A EL1127T

www.technotrend.com.mx


DDR3

1333MHz

2GB

Samsung

M378B5673FH0CH9

SEC

DS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1333MHz

2GB

Smar t

SH564568FH8N6PHSFR

Smar t

SS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

2GB

Uni f osa

GU512303EP0202

El pi da

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

4GB

ADATA

AM2U139C4P2

DS

N/ A

Ful lSpeed

DDR3

1333MHz

4GB

ADATA

SU3U1333B1G9B

Hy ni x

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

4GB

AMD

AE34G1339U2U4GB

AMD

DS

N/ A

Ful lSpeed

DDR3

1333MHz

4GB

El i x i r

M2F4G64CB8HB5NCG

El i x i r

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

4GB

Ki ngst on

KVR1333D3N9/ 4G

Hy ni x

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1333MHz

4GB

Mi c r on

MT16KTF51264AZ1G4M1

Mi cr on

DS

N/ A

Ful lSpeed

DDR3

1333MHz

4GB

Samsung

M378B5273CH0CH9

SEC

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1600MHz

1GB

Ki ngMax

FLGD45FB8KG9NEES

Ki ngMax

SS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1600MHz

2GB

ADATA

AM2U139C2P1

ADATA

SS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1600MHz

2GB

ADATA

AX3U1600GB2G92G

N/ A

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1600MHz

2GB

ADATA

極速飛龍

N/ A

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1600MHz

2GB

AMD

AE32G1609U1U2GB

AMD

SS

N/ A

Ful l Speed

DDR3

1600MHz

2GB

Apacer

78. AAGD0. 9KD

Apac er

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1600MHz

2GB

El i x i r

M2Y2G64CB8H5NDG

El i x i r

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1600MHz

2GB

El i x i r

M2Y2G64CB8HA9NDG

El i x i r

DS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1600MHz

2GB

G. SKI LL

N/ A

DS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1600MHz

2GB

G. SKI LL

N/ A

DS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3

1600MHz

2GB

G. SKI LL

F312800CL9D4GBNQ

N/ A

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1600MHz

2GB

G. SKI LL

F312800CL9D4GBRL

N/ A

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1600MHz

2GB

Ki ngMax

FLGE85FB8KG9NEES

Ki ngMax

DS

N/ A

f ul lSpeed

DDR3L

1600MHz

2GB

Mi cr on

MT8KTF25664AZ1G6M1

Mcr on

SS

N/ A

Runsat1333MHz

DDR3

1600MHz

2GB

SanMax

SMD2G68H1P16KZ

N/ A

SS

N/ A

Runsat 1333MHz

DDR3

1600MHz

4GB

ADATA

AM2U139C4P2

ADATA

DS

N/ A

f ul l Speed

DDR3

1600MHz

4GB

ADATA

AX3U1600GB4G92G

N/ A

DS

N/ A

f ul l Speed

DS

N/ A

Ful l Speed

F312800CL7D4GBECO 1. 35V F312800CL9D4GBECO 1. 35V

3CCD1509A EL1127T

ELPI DA DDR3

1600MHz

4GB

ADATA

SU3U1600C4G11B

J 2108BCSEGNF 1116R9C7D20

DDR3

1600MHz

4GB

AMD

AE34G1609U2U4GB

AMD

DS

N/ A

Ful l Speed

DDR3

1600MHz

4GB

Apacer

78B1GE3. 9L10C

Apac er

DS

N/ A

Runsat1333MHz( SNB)

DDR3

1600MHz

4GB

Hy ni x

Hy ni x

DS

N/ A

Runsat 1333MHz

DDR3

1600MHz

4GB

Mi cr on

MT16J TF51264AZ1G6M1

Mi cr on

DS

N/ A

Runsat1333MHz

DDR3L

1600MHz

4GB

Mi c r on

MT16KTF51264AZ1G6M1

Mi c r on

DS

N/ A

Runsat 1333MHz

DDR3

1600MHz

4GB

SanMax

SMD4G68H1P16KZ

N/ A

DS

N/ A

Runsat1333MHz

DDR3

1600MHz

8GB

Hy ni x

Hy ni x

DS

N/ A

Runsat 1333MHz

DDR3

1600MHz

8GB

Ki ngst on

KHX1600C10D3B1K2/ 16G

El pi da

DS

N/ A

Ful lSpeed

DDR3

1600MHz

8GB

Ki ngst on

KHX16C9K2/ 16

Hy ni x

DS

N/ A

Ful l Speed

DDR3

1600MHz

8GB

SanMax

SMD8G28H1P16K

N/ A

DS

N/ A

Runsat 1333MHz

DDR3

1600MHz

8GB

el i x i r

M2X8G64CB8HB5NDG

el i x i r

DS

N/ A

Ful l Speed( SNB)

DDR3

1866MHz

2GB

ADATA

AX3U1866GC2G9BDG2

N/ A

SS

N/ A

Ful lSpeed

DDR3

1866MHz

2GB

Cor sai r

TR3X6G1866C9D

N/ A

DS

N/ A

f ul l Speed

HMT351U6CFR8CPBN0 AA1150

HMT41GU6MFR8CPBN0 AA1223

www.technotrend.com.mx


DDR3

1866MHz

4GB

ADATA

AX3U1866GC4G9BDG2

N/ A

DS

N/ A

Ful lSpeed

DDR3

1866MHz

4GB

Ki ngst on

KHX1866C9D3K2/ 8GX

Hy ni x

DS

N/ A

Ful lSpeed

DDR3

2133MHz

8GB

Ki ngst on

KHX21C11T1BK2/ 16X

Hy ni x

DS

N/ A

Ful lSpeed

DDR3

2133MHz

8GB

Ki ngst on

KHX21C11T1K2/ 16X

Hy ni x

DS

N/ A

Ful lSpeed

DDR3

2200MHz

2GB

ADATA

AX3U2200GB2G9DG2

N/ A

DS

N/ A

Runsat2133MHz

DDR3

2400MHz

2GB

G. SKI LL

F319200CL9D4GBPI S

N/ A

DS

N/ A

Runsat2133MHz

Vender

Ser i es

Chi p

Model Gi gaby t eGVN281GHB( 1GB/ Gen2)

VGAMemor y Type

Memor ySi ze

DDR3

1024MB

DDR3

512MB

Gi gaby t e

GeFor ce200Ser i es

GTX280

MAXSUN

GeFor ce200Ser i es

GT210

ECS

GeFor ce200Ser i es

GT220

ECS/ NSGT220/ NSGT220/ 1GB/ DDR2

DDR2

1024MB

XFX

GeFor ce200Ser i es

GT220

XFX( 訊景) / GFGT220/ GFGT220/ 512MB/ DDR2

DDR2

512MB

XFX

GeFor ce8Ser i es

8500GT

XFX/ 128MBDDR3/ GF8500GT

DDR3

128MB

y i ngt ong

GeFor ce8Ser i es

8600GT

y i ngt ongG8600GT/ 256MB/ 128BI T/ GD3/ ROHS

DDR3

256MB

Col or f ul

RadeonHD4x x xSer i es

HD4890

Col or f ul ( 七彩虹) / 4890/ i Game4890GD5/ 1GB/ DDR3)

DDR3

1024MB

UNI KA

RadeonHD5x x xSer i es

HD5750

GDDR5

1024MB

Gi gaBy t e

GeFor ce9Ser i es

9800GX2

DDR3

1024MB

ECS

GeFor ce8Ser i es

8800GTS

( ECS) / N8800GTS320MX/ DDR3320M

DDR3

320MB

ECS

GeFor ce8Ser i es

8800GT

( ECS) / N8800GT/ 512MB/ 256bi t / DDR3

DDR3

512MB

Col or f ul

GeFor ce9Ser i es

9800GTX

GD3/ nVI DI A/ 512MB/ 256Bi t / DDR3

DDR3

512MB

DATALAND

RadeonHD3x x xSer i es

HD3690

DATALAND/ PCI E/ 16X/ HD3690/ 256MB/ 128Bi t / DDR3

DDR3

256MB

MSI

RadeonHD3x x xSer i es

HD3850

DDR3

512MB

ASL

GeFor ce200Ser i es

GTS250

DDR3

1024MB

Gai nwar o

GeFor ce200Ser i es

GTX260

DDR3

896MB

SAPPHI RE

RadeonHD3x x xSer i es

HD3870

SAPPHI REHD3870512MGDDR4DUALDVI I

GDDR4

512MB

UNI KA

RadeonHD4x x xSer i es

HD4650

UNI KAHD4650/ ATIRADEONHD4650/ DDR3/ 512M

DDR3

512MB

Bi t l and

GeFor ce200Ser i es

G205

DDR2

512MB

ECS

GeFor ce9Ser i es

9400GT

DDR2

512MB

ECS

GeFor ce9Ser i es

9500GT

DDR2

512MB

PCPar t ner

GeFor ce300Ser i es

G310

DDR3

512MB

ZOTAC

GeFor ce200Ser i es

GTX280

DDR3

1024MB

Nno3d

GeFor ce400Ser i es

GTX470

GDDR5

1280MB

AHI S

RadeonHD4x x xSer i es

HD4670

DDR3

512MB

SAPPHI RE

RadeonHD4x x xSer i es

HD4850

DDR3

512MB

DATALAND

RadeonHD4x x xSer i es

HD4860

GDDR5

512MB

ECS

GeFor c e9Ser i es

9600GSO

DDR3

384MB

MAXSUN( 銘瑄) / NVI DI A/ GT210高清版TC/ GT210/ 512M/ DDR3

UNI KA( 雙敏) / AMDATIRadeonHD 5750/ HD5750/ 1GB/ DDR5 Gi gaBy t e( 技嘉) / NVI DI A/ GVNX98X1GHI B/ GeFor c e 9800GX2/ 1GB/ 256Bi t / DDR3

Col or f ul / PCI E/ 16X/ 9800GTX-

微星/ PCI E2. 016X/ HD3850/ Z3850TD512/ D3/ 512M/ DDR3/ Rohs ASLPCI EX16GTS250Gef or ceGTS2501GB Gai nwar oGTX260/ GeFor ceGTX 260/ DDR3/ 256Bi t / 896MB

Bi t l and( 寶龍達) / NVI DI A/ G205/ G205 BD3898/ 512M/ DDR2 ECS( 精英) / NVI DI A/ N9400GT512DZF/ GeFor c e 9400GT/ DDR2/ 512M ECS( 精英) / NVI DI A/ N9500GT512DZF/ Gef or CE 9500GT/ DDR2/ 512M PCPar t ner ( 柏能) / NVI DI A/ 310/ 2884N122100FD/ 512M/ DDR3 ZOTAC( 索泰) / NVI DI A/ GTX280/ GeFor c e GTX280/ DDR3/ 1GB/ 512Bi t Nno3d/ NVI DI A/ GTX470/ GeFor ce GTX470/ DDR5/ 1280MB

PCI E 2. 0( Gen2) / AHI S/ ATI / HD4670/ HD4670/ 512M/ DDR3 Sapphi r eHD4850/ RADEONHD4850/ DDR3/ 512M DATALAND( 迪蘭恆進) / ATI / HD4860/ HD4860星 钻/ 512M/ DDR5 ECSPCI E/ 16X/ Nv i daGF

www.technotrend.com.mx 9600GSO/ 384MB/ 192Bi t / DDR3


9600GSO/ 384MB/ 192Bi t / DDR3 ECS

GeFor c e9Ser i es

9800GT

ASUS

RadeonHD3x x xSer i es

HD3450

SAPPHI RE

RadeonHD4x x xSer i es

HD4870

SAPPHI RE

RadeonHD4x x xSer i es

HD4890

ASUS

RadeonHD3x x xSer i es

MSI

ECS( 精英) / NVI DI A/ N9800GT512MXF/ GeFor c e

DDR3

512MB

DDR3

128MB

GDDR5

512MB

Sapphi r e( 藍寶) / ATI / HD4890/ HD4890/ 1GB/ DDR5

GDDR5

1024MB

HD3450

ASUSAX3450256MDS2S

DDR3

256MB

RadeonHD3x x xSer i es

HD3850

MSI RX3850T2D512E/ D3( 512MB/ Gen2)

DDR3

512MB

Wi nFast

GeFor ce8Ser i es

8600GTS

Wi nFast PX8600GTSTDH( 256MB)

DDR2

256MB

Gi gaby t e

GeFor ce9Ser i es

9800X

Gi gaby t eGVNX98X1GHI B( 1GB/ Gen2)

DDR3

1024MB

ASUS

GeFor ce9Ser i es

9500GT

ASUSEN9500GTMAGI C/ D/ 512M/ A( 512MB/ Gen2)

DDR2

512MB

DATALAND

RadeonHD5x x xSer i es

HD5770

GDDR5

1024MB

XFX

GeFor ce200Ser i es

GT240

DDR3

512MB

Sapphi r e

RadeonHD4x x xSer i es

HD4830

DDR3

512MB

9800GT/ DDR3/ 512MB ASUS( 華碩) / ATI / EAH3450TOP/ ATI RADEON HD3450/ GDDR3/ 128M Sapphi r e( 藍寶) / ATI / 白金版/ RADEON HD4870/ DDR5/ 512M

DATALAND( 迪蘭恆進) / HD5770恒金版 512M/ HD5770/ 1GB/ DDR5 XFX( 訊景) / NVI DI A/ GT240XYAF/ GT240/ 512M/ DDR3 Sapphi r e( 藍寶) / ATI / HD4830/ HD4830512MGDDR3海 外版/ 512M/ DDR3

SATA USB3. 0 Model :P67H2A2 PCBVer si on:V1. 0 Not e:

www.technotrend.com.mx


www.technotrend.com.mx


MB ECS P67H2-A2