Page 1

შემეცნებით-ლიტერატურლი კონკურსი

ტესტი VII _ მაქს. ქულა 30

მიხაილ ბულგაკოვი ოსტატი და მარგარიტა ტესტი (10 ქ.)

1. ვოლანდის თქმით ვის სახლში აპირებდა იგი ცხოვრებას? ა) სტიოპა ლიხოდეევის; ბ) რიუხინის; გ) რიმსკის; დ) ნიკანორ ივანოვიჩის. 2. გადმოცემით ვის ეკუთვნოდა გრიბოედოვის სახლი? ა) გრობოედოვის ბიძას; ბ) გრიბოედოვის ცოლის დას; გ) გრიბოედოვის დეიდას; დ) გრიბოედოვის ბებიას. 3. რას ეძახდნენ ვოლანდს აღმატებით ხარისხში? ა) მაგისტრ; ბ) მესირ; გ) მორმონტ; დ) მასტერ. 4. სად დამალა ნიკანორ ივანოვიჩმა ქრთამად აღებული ფული? ა) კარადაში; ბ) სარდაფში; გ) საპირფარეშოში; დ) მაცივარში;

1


mixail bulgakovi _ “ostati da margarita”

5. რა სახელითაა მოხსენიებული გოლგოთა? ა) ტაბაკელას მთა; ბ) მასადას ქედი; გ) სინას მთა; დ) ტასიმის ქედი. 6. მარგარიტას თქმით ვინ დაღუპა ოსტატი? ა) მეიგელმა; ბ) ჟელდიბინმა; გ) არჩიბალდოვიჩმა; დ) ლატუნსკიმ. 7. რამდენი წევრისგან შედგებოდა მასსოლიტის გამგეობა? ა) 12; ბ) 13; გ) 14; დ) 15. 8. რომელ სასტუმროში იპოვეს გადაკარგული რიმსკი? ა) ინტურისტში; ბ) ასტორიაში; გ) მეტროპოლში; დ) მასკვაში. 9. რამდენ მანეთად მიაქირავა ბინა ნიკანორ ივანოვიჩმა ვოლანდს? ა) 5000; ბ) 3000; გ) 2300; დ) 1500. 10. რა ლეგენდას უკავშირებენ მოსამსახურე ანფისას გაქრობას 50-ე ბინიდან? ა) ინახავდა დიდი ოდენობით თანხას ბალიშში; ბ) გულით ატარებდა ქისას ბრილიანტებით; გ) მალავდა მეფის დროინდელ მოოქროვილ ხატს; დ) გაუჩინა ბავშვი ბინის მეპატრონეს.

2


mixail bulgakovi _ “ostati da margarita”

კითხვები (10 ქ.)

11. ვისი ხელით სიკვდილი უწინასწარმეტყველა ვოლანდმა ბერლიოზს? ____ კომკავშირელი ქალის ________________________________________________________ 12. რა ინიციალები ამოიკითხა ბერლიოზმა ვოლანდის სავიზიტო ბარათზე? ____ პროფესორი “W” ________________________________________________________________ 13. ვის ეკუთვნის სიტყვები: “წყეულიმც იყავ ღმერთო!” ____ ლევი მათეს __________________________________________________________________ 14. 47-ე ბინიდან გამოსვლისას რა „წამოაყოლა ხელთ“ ივან ნიკოლაევიჩმა? ___ ქაღალდის ხატი და სანთელი _________________________________________________ 15. რა ეწერა იმ მუქ ფურცელზე, რომელიც ქალმა რიმსკისა და ვარენუხას გადასცა? ___ დააწესეთ თვალთვალი ვოლანდზე ___________________________________________ 16. როგორ მოკლა ბელომუტმა ცოლი? ___ ნაღმი: ბელომუტს ცოლი არ მოუკლავს, ჯერ ის გაქრა ბინიდან, ხოლო მერე მისი ცოლი ___ 17. რა ფსევდონიმით წერდა მასოლიტის გამგეობის წევრი ნასტია ლუკინიშნა? ___ “შტურმანი ჟორჟი” ____________________________________________________________ 18. რისი სუნი ჰქონდა მარგარიტას ნელსაცხებელს, რომელიც მას აზაზელომ გადასცა? ___ ტყის და ჭაობის _______________________________________________________________ 19. რა სამსახური შესთავაზა პილატემ ლევი მათეს? ___ ხელნაწერების გამამწერი ბიბლიოთეკში _______________________________________ 20. ოსტატის თქმით, რა არის მისი უმთავრესი უბედურება, რაც მას მუდამ თან სდევს? ____ შიში __________________________________________________________________________

3


mixail bulgakovi _ “ostati da margarita”

კროსვორდი და "არტემისი" (10 ქ.) ბ

ე ლ

რ ი

ტ ე

21

მ ა

22

ი 23

ნ ჯ

პ უ

დ 24

25

26 27

კ 28

29

ლ ი

21. რა გვარი იყო 302-ე სახლის სახლმმართველი? 22. რომელი ქართული დაბაა ნახსენები შვებულებების პლაკატზე, რომელიც გაკრული იყო მასოლიტში? 23. რა იყო გამოსახული მარგარიტას ყელსაბამზე, რომელიც მას წვეულებაზე ჩამოკიდეს? 24. როგორ მიმართავდნენ პილატე პონტოელს? 25. რომელ ქალაქში აღმოჩნდა სტიოპა ლიხოდეევი? 26. რა წოდება ქონდა ვირხთამძლეს? 27. ვინ იყო ჟორჟ ბენგალსკი? 28. რისი დირექტორი იყო სტიოპა ლიხოდეევი? 29. რა აჩუქა ვოლანდმა სამახსოვროდ მარგარიტას?

30. ა) მეიგელი

O

O

მზვერავი

ბ) ნატაშა

O

O

ბინის მეპატრონე

გ) სტრავინსკი

O

O

მოსამსახურე

დ) გელლა

O

O

ბარონი

ე) ანნა ფრანცევნა

O

O

ექიმი

ვ) აფრინიუსი

O

O

ალქაჯი

4

VII ტური - მიხაილ ბულგაკოვი  

ტესტი, ღია კითხვები, კროსვორდი და არტემისი

VII ტური - მიხაილ ბულგაკოვი  

ტესტი, ღია კითხვები, კროსვორდი და არტემისი

Advertisement