Page 1

TVARKIETIS www.tvarka.lt

TVARKA IR TEISINGUMAS

2018 m. vasaris, Nr. 1

R. Žemaitaitis: Protingumo kriterijais per įstatymus

p.

p.

p.

8

ma nesilaikyti, jeigu jie priešta­ rauja protingumo principams. Nuo šiol, vienas iš pamatinių teisinės valstybės principų – teisės viršenybės principas – Lietuvoje nebegalioja. „Dur­ no įstatymo“galima nesilaiky­ ti, taip sakant. Protingumo viršenybė prieš kvailus įstatymus – skamba pa­ traukliai. Dabartinės valdžios Kalbėdamas apie užsieni­ sugalvotos visokios pseudo re­ nių žurnalų plėšymą Saulius formos, senąsias pasakėčias pri­ Skvernelis rėžė: įstatymų gali­ menantys kėdžių perstumdy­ mai ministerijose ir valstybei Naujuosius metus mūsų premjeras pradėjo neįtikėtinais viražais. Iš pradžių pareiškė, kad reikia stiprinti santykius su Rusija, o dabar – kad mūsų valstybėje turi galioti ne įstatymo, bet protingumo principų viršenybė.

Pirmininkas

P. 2

R. Žemaitaitis: kartūs vaiko pinigų reformos vaisiai

Prezidentas

Apsišaukusio elito kerštas lietuvių tautai

P. 3

pavaldžiose įstaigose, mokesčių kėlimas išties atrodo kvailai. Premjero siūlymas dabar, su­ prask, yra toks: į visas „profesi­ onalų vyriausybės“ bei valdan­ čiųjų sugalvotas permainas rei­ kia žiūrėti lanksčiai, persijoti jas per sveiko proto rėtį ir įsta­ tymus taikyti taip, kaip būtų protingiau. Žurnalų plėšymo istorijoje keisčiausiai atrodo tai, kad pats premjeras balsavo už šį žurnalų plėšymą įtvirtinantį įstatymą, o vėliau dėl to kalta liko įstaty­

LR Seime

P. 4

Tvarkiečiai pradeda reformų reviziją regionuose

mus vykdžiusi kontroliuojan­ čios įstaigos vadovė. Sukluskite visi, kurie užti­ krinate įstatymų vykdymą. Ne įstatymo raidė, bet adekva­ tumas ir proporcingumas yra svarbiausi. Ne įstatymo raidė, bet – protingumo kriterijus. Jei jau taip, tai norėtųsi pa­ klausti premjero: ar nuo šiol ir mokant mokesčius reiktų va­ dovautis proto viršenybe prieš įstatymus? Įvertinti mokesčių adekvatumą, proporcingumą, jų protingumą ir tik po to mo­

ES Parlamente P. 5

Atėjo metas kitokiai Europai ir kitokiai Lietuvai

kėti? Štai, pavyzdžiui, nuo šių me­ tų sausio pirmosios įsigaliojo dar viena valstiečių sugalvota naujovė, tiesiogiai liečianti vi­ sus tuos, kurie dirba nepilnu etatu, per kelis darbus ir pan. Nuo šiol įvestas taip vadina­ mas „Sodros“ įmokų slenkstis, ant kurio jau klumpa verslas ir dirbantieji. „Sodros“ įmokas dabar pri­va­loma mo­kė­ti ne ma­ žiau, kaip nuo mi­n i­ma­lios al­ gos. Nes­var­bu ar dar­buo­to­jas Nukelta į 2 p. >

Skyriuose

P. 10

Urėdijų reformos kontrolę būtina perkelti į Seimo komitetą


2

2018 m. vasaris

Pirmininkas

Atkelta iš 1 p. >

R. Žemaitaitis: Protingumo kriterijais per įstatymus

dir­ba 2–3 va­lan­d as per dieną, ar puse etato, ar ketvirtį etato. Vis vien mokesčius turi sumo­ kėti nuo visos minimalios mė­ nesio algos. Pagal įstatymo raidę realiai darb­d a­v iui nė­ra įpa­rei­g o­ji­mo mo­kė­t i mi­n i­ma­l ią al­g ą. Gali­ ma mokėti ir mažiau. Tačiau so­ cia­l i­n io drau­d i­mo įmo­kos turi būti pri­skai­čiuo­tos ir mokamos ne nuo realiai išmokamo atlygi­ nimo, bet nuo ne ma­ž es­nės už minimalią al­g ą sumos. Nuo šių me­t ų sau­sio 1 die­nos mi­n i­ma­ li mė­ne­si­nė al­g a yra 400 eu­r ų. Tai kur čia protingumas, proporcingumas ir adekvatu­ mas? Jei studentė, pavyzdžiui, po paskaitų padirbėja pusdie­ nį kavinėje? Arba neįgalusis įsi­ darbina ketvirčiui etato preky­

Vadovaujantis žurnalų plėšymo/neplėšymo logika, valstybinė mokesčių inspekcija, jei ji taikys protingumo kriterijus, neturėtų bausti tų darbdavių, kurie nemokės prie minimalios mėnesio algos pritemptų „Sodros“ mokesčių. Ar tikrai taip bus? Lauksime precedento.

bos centro kasoje? Arba peda­ gogė dirba keliose skirtingose ugdymo įstaigose po ketvirtį etato, nes jos dėstomas daly­ kas yra labai specifinis ir siau­ ras? Arba mažamečius vaikus auginančios moterys įsidarbi­ na kelioms valandoms valymo paslaugų įmonėje ir atei­na va­ ly­ti pa­tal­pų, kai vy­ras grįž­ta iš dar­bo? Ką visiems jiems daryti? Laikytis įstatymo ar protingu­ mo kriterijų? Statistika rodo, kad taip va­ dinamų „Sodros“ grindų įve­ dimas jau pa­l ietė net 150 tūks­ tan­čių darbuotojų. Tai yra maž­ daug 14 pro­cen­t ų vi­s ų Lietuvos dir­ban­č ių­jų. Už darbuotoją darbdavys da­ bar turi mokėti „Sodros“ mo­ kesčius ne nuo realiai uždirb­

to atlyginimo, bet nuo įstaty­ me įtvirtintų „Sodros“ įmokos grindų. Skaičiuoti mokestį nuo minimalios algos, net jei tiek dirbantysis ir negauna. Vadovaujantis žurnalų plė­ šymo/neplėšymo logika, vals­ tybinė mokesčių inspekcija, jei ji taikys protingumo kriterijus, neturėtų bausti tų darbdavių, kurie nemokės prie minima­ lios mėnesio algos pritemptų „Sodros“ mokesčių. Ar tikrai taip bus? Lauksime precedento. Ir dar pabaigai norisi pastebėti, kad premjero siūlomas protingu­ mo kriterijaus ir įstatymo priešpa­ statymas yra nekorektiškas. Teisi­ niu požiūriu tai yra visiškai skir­ tingos kategorijos. Netapačios. Protingumo kriterijus nėra lygia­ vertis įstatymui, o tik jo dalis.

R. Žemaitaitis: kartūs vaiko pinigų reformos vaisiai Nurimus naujametiniam šurmuliui ir prasidėjus naujiems „istorinio“ Lietuvos biudžeto metams jau galime pasidžiaugti pirmaisiais valstietiškų, gandragalviškų reformų vaisiais. Turiu galvoje vaiko pinigų reformą ir jos rezultatus. O tie vaisiai tikrai nesaldūs. Nuo sausio 1 dienos tėvams nebetaikomas papildomas ne­ apmokestinamų pajamų dydis (PNPD), sistema, kuri turėtų „dalinti“ vaiko pinigus, – ne­ veikia, o darbdaviai vaikus au­ ginantiems darbuotojams išmo­ kės mažesnius atlyginimus, nes jiems didėja gyventojų pajamų mokestis (GPM). LR Seimo rudens sesijoje įsi­ siūbavus diskusijoms dėl 2018 metų biudžeto ir planuojamų permainų dėl taip vadinamų vaiko pinigų sakiau, kad pa­ pildomo NPD panaikinimas tėvams ir pašalpinių išmokų už vaikus įvedimas neduos jo­ kios apčiuopiamos naudos, su­ kels sumaištį, skatins prašyto­ jų, prašinėtojų, „paprašaikų“ mentalitetą, mažins motyvaci­ ją deklaruoti pajamas ir apkraus šeimas papildomais rūpesčiais. Toks pokytis, tokia pseudo re­ forma niekaip nepagerins šeimų finansinės padėties. Gruodžio pradžioje LR Sei­ me pasiūliau numatyti, kad NPD būtų įstatymu susietas su MMA, įtvirtinant princi­ pą, jog tokio dydžio darbo pa­ jamos visai neapmokestinamos. Siūliau už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) taikyti 200 eurų papildomą neapmokestinamą pajamų dydį. Tačiau valdantieji

racionalių pasiūlymų neišgirdo. Mokesčių inspekcijos duo­ menimis, Lietuvoje yra per 380 dirbančiųjų, kurie augina ne­ pilnamečius vaikus. Iki šių me­ tų jiems buvo taikomas PNPD už kiekvieną vaiką. Jei darbuo­ tojas vaiką augino vienas, jis ne­ mokėjo 30 eurų GPM per mė­ nesį. Už du vaikus toks darbuo­ tojas nemokėjo po 60 eurų, už tris – 90 eurų ir taip toliau. Jei PNPD buvo dalijamas abiem dirbantiems tėvams, kiekvie­ nas iš jų už vaiką nemokėda­ vo po 15 eurų per mėnesį. Nuo 2018 m. sausio 1 dienos, panai­

kada veiks. GPM‘ui ir kitiems mokes­ čiams nuskaičiuoti valstybi­ nės sistemos nestringa ir ne­ vėluoja. Šiukštu pavėluok tik sumokėti kokį mokestį. Jums iškart pradės skaičiuoti dels­ pinigius, įlįs į jūsų sąskaitą ar net ją užblokuos. O štai kai reikia išmokėti pašalpas ar iš­ mokas – galima ir nesisku­ binti. Toks požiūris į žmogų yra netoleruotinas. Sakyčiau – nusikalstamas. Taip griau­ namas pasitikėjimas valsty­ be, didinamas nusivylimas ir nepasitenkinimas. Kas už tai

Labai liūdna, kai dabartinė valdžia vieną po kito kompromituoja, diskredituoja išties gerus, pozityvius dalykus. Žodis profesionalas, jau daug kam skamba kaip keiksmažodis Lietuvoje. O dabar ir žodis „reforma“ jau sukelia dieglį. Premjeras galėtų atsiversti žodyną ir pažiūrėti ką šitas žodis reiškia. Arba tai galėtų padaryti kas nors iš jo gausios patarėjų komandos.

binę permainą. Tai štai tokių reformų visuome­ nė ir tikisi. O reformų, kaip su­ prantu, šiemet bus dar daugiau. Seimo Biudžeto ir finansų komi­ Vaikus auginantys dirbantieji jau už sausį gaus teto pirmininkas valstietis Stasys mažesnius atlyginimus, o mokesčių sumokės Jakeliūnas metų pabaigoje susku­ daugiau. Štai toks reformos rezultatas.

kinus PNPD, tokių darbuotojų alga turėtų sumažėti lygiai tiek, kiek jiems padidės GPM. Ir kuo daugiau tu turi vaikų, tuo la­ biau sumažės alga. Vaikus auginantys dirbantieji jau už sausį gaus mažesnius at­ lyginimus, o mokesčių sumokės daugiau. Štai toks reformos re­ zultatas. Visus tėvus pavertę pašalpų prašytojais didieji reformato­ riai nepasirūpino, kad laiku bū­ tų užtikrintas sklandus vaiko pinigų mokėjimas. Vaiko pini­ gai vis dar nepasiekiami, o per 7 mln. eurų kainavusi Sociali­ nės apsaugos ir darbo ministe­ rijos valdoma Socialinės para­ mos šeimai informacinė siste­ ma (SPIS) neveikia ir nežinia

turėtų prisiimti atsakomybę? Premjeras Saulius Skvernelis, ministras Linas Kukuraitis ir visi kiti netikrų reformų ini­ ciatoriai. Labai liūdna, kai dabarti­ nė valdžia vieną po kito kom­ promituoja, diskredituoja iš­ ties gerus, pozityvius dalykus. Žodis profesionalas, jau daug kam skamba kaip keiksmažo­ dis Lietuvoje. O dabar ir žo­ dis „reforma“ jau sukelia die­ glį. Premjeras galėtų atsiversti žodyną ir pažiūrėti ką šitas žo­ dis reiškia. Arba tai galėtų pa­ daryti kas nors iš jo gausios pa­ tarėjų komandos. Refòrma (pranc. Réforme, lot. reformo) reiškia kažko pa­ gerinimą, patobulinimą, koky­

bo pranešti, kad 2017 metai buvo tik pasirengimo ir apšilimo metai. Realios mokesčių reformos ir pen­ sijų sistemos reforma bus vykdo­ ma šiemet. Tai pasiruoškit naujiems netikė­ tumams.


2018 m. vasaris

Prezidentas

Apsišaukusio elito kerštas lietuvių tautai

ROLANDAS PAKSAS ES parlamento narys

Tiesos išpažinime glūdi tikrojo pilietiškumo esmė. Tačiau Lietuvoje pilietiškumą bandoma pakeisti parodomuoju patriotizmu, padarant jį patraukliu bei madingu visų pirma tarp jaunimo. Valstybinių švenčių progomis iš aukštų tribūnų liejasi politikų reto­ rika, prisodrinta atsitiktinėmis isto­ rijos interpretacijomis, kurios daž­ nu atveju neturi jokių sąsajų nei su tiesa, nei su tikrąja tautine tapatybe. Kaip ir sovietmečiu tampa vėl po­ puliaru didžiuotis kunigaikščiais bei bajorų diduomene, atstatinėti medines pilis, prisiminti didingus senovės mūšius, pabrėžiant lietu­

vių tautos karingumą. Paviršutiniškai suvokiamą žmo­ nių bendrumą siekiama įprasmin­ ti gausybėje masinių renginių ir su­ sibūrimų, tačiau socialinė atskirtis didesnei daliai žmonių daro juos neprieinamus. Dominuoja pigus kultūrinis ki­ čas ir menkos vertės pramogų in­ dustrija, kuri „duoda garo“ ne tik visais nacionalinio transliuotojo ka­ nalais. Visa ši kakofonija nustelbia giles­ nius pilietiškumo raiškos momen­ tus: kritišką mąstymą, nesuvaidin­ tą bendruomeniškumą ir pagarbą kitaip mąstančiam. Naują patoso bangą lengvojo žan­ ro patriotinėse formose žada artė­ janti valstybės šimtmečio sukaktis. Jau dabar galime stebėti, kaip vos ne kasdien randasi vis daugiau naujų iniciatyvų, įvairių proginių simu­ liakrų - trispalvėmis girliandomis padabintų daugiabučių namų bal­ konų ar tiltų. Tai savaime nebūtų blogai, jei­ gu šiomis vienadienėmis akcijomis nebūtų bandoma pakeisti solidžios valstybinio lygmens programos ne­ buvimą. Emigracija, šiurpinantis skurdas

ir didėjantis visuomenės politinis abejingumas byloja, kad tariamas visuomenės elitas gyvena sau, žmo­ nės - sau. Vien praėjusiais metais iš Lietu­ vos emigravo 57,2 tūkstančio šalies gyventojų. Emigrantų skaičius, ly­ ginant su 2016 metais, padidėjo net 13,8 procento. Šį visuomenės paveikslą dar būtų galima iliustruoti reguliariais nak­ tiniais policijos reidais kiekvieną savaitgalį. Jau esame įpratę kasdien gauti vis naują kriminalinių nusi­ kaltimų, žuvusių gatvėse ir keliuo­ se statistikos porciją. Prieš savaitę lyg nematomo di­ rigento lazdelės mostelėjimu buvo paskelbti penkerius metus viešin­ ti KGB agentų archyvinių asmens bylų registracijos žurnalo duome­ nys. Staiga paaiškėjo, jog sovietų okupacijos laikotarpiu buvo užver­ buoti KGB agentais aktorius Do­ natas Banionis, dirigentas Saulius Sondeckis ir kardinolas Vincentas Sladkevičius. Sunku būtų sveiku protu paaiš­ kinti, kodėl būtent tokiu būdu rei­ kėjo taip brutaliai pažeminti šių iškilių lietuvių atminimą. Tačiau žvelgiant atidžiau, akivaizdu, jog tai

tėra dar vienas gerai užmaskuoto, il­ gai besitęsiančio kerštingo lietuvių tautos niekinimo epizodas. Neapykanta, pagieža, klasta bei skandalingais „voratinkliais“ pa­ ženklintas, tačiau realiai taip ir ne­ įvykęs liustracijos procesas jau yra padaręs didžiulę žalą laisvos, nepri­ klausomos, demokratinės valstybės raidai, tačiau jo pabaigos, ko gero, dar greitai nesulauksime. Istorikai mano, jog per penkis sovietų okupacijos dešimtmečius su KGB vienokia ar kitokia forma bendradarbiavo per šimtą aštuonio­ lika tūkstančių asmenų. Vien Sąjū­ džio atsiradimo laikotarpiu Lietu­ voje veikė daugiau nei penki tūks­ tančiai agentų. Vyresnės kartos žmonės tikriau­ siai prisimena Lietuvos nepriklau­ somybės aušroje užgimusį, tam ti­ krą laiką stipriai dominavusį ir iki šių dienų išlikusį visuomenės poli­ tinio kiršinimo būdą: priešas išorė­ je, priešas viduje, potencialus priešas gali slėptis kiekviename iš mūsų. Šiandien Lietuvoje veikia vadi­ namasis elitas, kuriam iš esmės tenka didžioji dalis atsakomybės už supriešintą tautą ir dabartinę valstybės padėtį tiek vidaus, tiek

3 užsienio politikoje. Tikras elitas visų pirma turėtų vienyti geriausius, išskirtinius savo talentais ir gebėjimais išsiskirian­ čius visuomenės narius, tačiau, de­ ja, taip jau atsitiko, jog mūsų šalies „elitas“ buvo suformuotas kiek ki­ tokiais principais. Apsišaukusiam elitui netruk­ domai „tvarkytis“ valstybėje nuo­ lat trukdė likusioji lietuvių tautos dalis, kuri skirtingais laikotarpiais buvo apibūdinama kaip „šunauja“, „runkeliai“, „vatnikai“, „pašalpi­ niai“, „patvoriniai“ ar dar kitokiais vaizdingais epitetais. Būtent politinis visuomenės na­ rių susipriešinimas sudarė prielaidas labiausiai akiplėšiškai ir mažiausiai padorumo paisančiai asmenų gru­ puotei įtakingiausiais elito atstovais įvardinti save. Žiniasklaidos įtakingiausieji šian­ dien išgyvena ne pačius geriausius laikus. Iškilus pavojui prarasti vie­ nintelės tiesos citadelę LRT, artė­ jant naujo generalinio direktoriaus skyrimo peripetijoms, tam, kad bū­ tų išsaugota nepaliesta „elito“ tribū­ na, reikės nemažai paplušėti mani­ puliuojant visuomenės nuomonės likučiais. Įvairūs skandalai ir kamufliaži­ nės grėsmės geopolitiniame kon­ tekste turėtų didinti baimės, nepa­ sitikėjimo atmosferą šalies viduje, tam, kad būtų galima išlaikyti da­ bartinio isteblišmento įtaką likusiai visuomenės daliai.

Lukiškių aikštėje projektuojama giljotina S.Skvernelio galvai

Lietuva turi Užsienio reikalų ministerijos rūmus su prašmatniu priestatu, bet neturi savo užsienio politikos. Valstybės piliečiai išlaiko gerą tuntą - beveik tūkstantį du šimtus ministerijos valdininkų su įvairiau­ siais diplomatiniais rangais, laips­ niais ir titulais, kurie skrupulingai turi prižiūrėti, kad tos užsienio po­ litikos realiai nebūtų. Palyginimui būtų galima pasaky­ ti, jog tarpukariu Lietuvos URM turėjo du šimtus aštuoniolika dar­ buotojų, iš jų šimtas dvidešimt trys dirbo centrinėje būstinėje, devy­ niasdešimt penki - pasiuntinybėse ir konsulatuose užsienyje. Tačiau šiandien vargu ar kas išdrįstų sakyti, kad tada valstybė stokojo savaran­ kiškos politikos ir gerų santykių su savo kaimynais. Dabartinė mūsų respublika tu­ ri du parlamentinius komitetus Užsienio reikalų ir Europos reika­ lų, kuriuose bendrai sudėjus posė­ džiauja net trisdešimt trys Seimo nariai su visa politinio pasitikėjimo padėjėjų ir profesionalių patarėjų kariauna, tačiau jokia diskusija dėl

valstybės užsienio politikos strate­ ginių krypčių jau seniai nevyksta. Ištisas URM aprobuotų bei dele­ guotų patarėjų korpusas veikia va­ dinamųjų pirmųjų valstybės asme­ nų - Seimo pirmininko, ministro pirmininko sekretoriatuose ir pre­ zidentūroje, tačiau bene pagrindinė jo funkcija yra užtikrinti, kad spon­ taniškai kilusios užsienio politikos idėjos ir iniciatyvos, mediciniškais terminais kalbant, būtų abortuotos dar pačiose užuomazgose. Tikriausiai nesuklysčiau pasakęs, jog Lietuvos padangę kartais nu­ šviečia atskirų užsienio šalių dele­ gacijų vizitų fejerverkai arba mū­ sų šalies atstovų gausios delegacijos pradžiugina Dubajų, Indoneziją ar kokią kitą spalvingos pasaulio kul­ tūros šalį. Tačiau turėtume susitarti, kad to­ kio pobūdžio veikla, kaip Respubli­ kos prezidentės vizitas pas Kalėdų Senelį į Laplandiją, linkėjimai vi­ sokeriopos sėkmės Čilės preziden­ tui Sebastianui Pinerui išrinkimo proga ar sveikinimai Tailando ka­ raliui Maha Vajiralongkornui, šia­ me kontekste nėra užsienio politika. Sekti ir valdyti užsienio santykių viešąjį diskursą Lietuvoje yra paves­ ta keliolikai, gal net ant dviejų ran­ kų pirštų suskaičiuojamų vietinių tariamų užsienio politikos eksper­ tų: vienai žaviai tarptautinių san­ tykių ir politikos instituto polito­ logei, keletui žiniasklaidos portalų apžvalgininkų ir diplomatų emeri­ tų, kuriems palikta teisė laisvai pa­ sidalinti savo įžvalgomis. Esant ypatingam reikalui, netikė­

tai užsienio politikos plotmėje atsi­ radusiam sunaikintinam subjektui gali būti nukreipta didesnio kalibro artilerija - pavyzdžiui, eksministrai arba ekspremjerai. Tokiu atveju laisvai pasireikšti nuomonių įvairovei ar kritiškam požiūriui į šalies užsienio reikalus beveik nėra galimybių. Būtent tokį force majeure reiški­ nį Lietuvos politikos baruose plika akimi galima stebėti pastarosiomis dienomis, ministrui pirmininkui Sauliui Skverneliui konstatavus ne­ patenkinamą Lietuvos santykių bū­ klę su kaimynine Rusija. Išsakydamas savo nuomonę, Vy­ riausybės vadovas pareiškė, jog po­ litinių santykių su Rusija nebuvi­ mas tiesiogiai kenkia piliečių in­ teresams. Saulius Skvernelis išdrįso sulau­ žyti egzistuojantį tabu: karingai retorikai, skleidžiamai iš Daukan­ to aikštės, Rusijos atžvilgiu negali būti alternatyvos. Pagrindiniams politikos archi­ tektams, manau, nėra paslaptis, jog Rusija yra didžiausia kaimyninė valstybė, susieta su Lietuva abipu­ siais verslo, energetikos, infrastruk­ tūros ir kultūriniais saitais. Rusijos federacija yra pagrindinis mūsų užsienio prekybos partneris. Reikėtų pabrėžti, jog praėjusiais me­ tais Lietuvos eksporto į Rusiją ap­ imtys siekė 3,14 mlrd. eurų ir bu­ vo 27,7 procentais didesnės nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Eks­ portas į Rusiją sudarė 14,5 visų ša­ lies eksporto apimčių. Metų pabaigoje pasirašytas susi­

tarimas tarp susisiekimo ministeri­ jų leidžia padidinti trišalių (skirtų vežti krovinius į trečiąsias šalis ir iš jų) ir dvišalių leidimų (skirtų vežti kitų valstybių krovinius iš Lietuvos terminalų) skaičių. Lietuvos vežė­ jams ypač aktualūs trišaliai leidi­ mai, kurie leidžia vežti prekes į Ru­ siją iš kitų valstybių ir atvirkščiai. Tačiau, nepaisant galimų nei­ giamų padarinių, Rusiją jau se­ niai yra bandoma traktuoti tik kaip grėsmę ir versti vienu iš pa­ grindinių Lietuvos vidaus politi­ ką lemiančiu faktoriumi. Daugelis problemų Lietuvoje pateikiamos būtent per šią priz­ mę: ar reikėtų pateisinti nepro­ porcingai dideles biudžeto lėšas kariuomenei, ar pagrįsti neade­ kvačius įsipareigojimus energeti­ kos sektoriuje, ar įvardyti „grės­ mes nacionaliniam saugumui“. Drąsus ministro pirmininko pareiškimas sukėlė aiškiai neade­ kvačią, rėksmingą reakciją, kuri tik patvirtina, jog padėtis užsie­ nio politikos srityje, švelniai ta­ riant, yra nepatenkinama ar net žalinga Lietuvos valstybei. Viena vertus, prezidentūros re­ akcija į ministro pirmininko iš­ sakytą teiginį buvo perteklinė ir nekonstruktyvi, o tai aiškiai by­ loja, jog šiandien visi užsienio po­ litikos svertai yra sukoncentruoti vienose rankose ir šiukštu niekam nevalia ten kištis. Šiame paveiksle gana liūdnai at­ rodo užsienio reikalų ministro iš­ sivadėjusi retorika bei nesuvoki­ mas, jog ministrai, vadovaudami

jiems pavestoms valdymo sritims, tiesiogiai yra pavaldūs ministrui pirmininkui. Kita vertus, tapo aišku, jog Konstitucinis imperatyvas, jog Respublikos prezidentas sprendžia pagrindinius užsienio poli­ tikos klausimus ir kartu su Vy­ riausybe vykdo užsienio politi­ ką, švelniai tariant, neatitinka tikrovės, nes šiuo atveju Užsie­ nio reikalų ministerija, atstovau­ jama politiniu benamiu tapusio Lino Linkevičiaus, nelaiko savęs ministrų kabineto dalimi. Tai tik patvirtina iškalbingas faktas, jog Vyriausybės vadovas buvo neinformuotas apie priim­ tus sprendimus, kai praėjusių me­ tų gruodžio pabaigoje Jungtinėse Tautose Lietuva netikėtai balsa­ vo už rezoliuciją, kuri buvo pri­ imta tarptautinei bendruomenei reaguojant į Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento D. Trampo sprendimą formaliai pripažinti Jeruzalę Izraelio sostine ir per­ kelti ten savo ambasadą. Ministras pirmininkas pasiun­ tė aiškią žinią, jog puikiai suvo­ kia savo kaip Vyriausybės vadovo kompetencijos sritis ir nesiruošia būti aklu vykdytoju. Esu įsitikinęs, jog, visų pirma, premjero Sauliaus Skvernelio ini­ ciatyvą reikėtų vertinti pozityviai jau vien todėl, kad tai yra dar vie­ nas ženklas, liudijantis norą kur­ ti gerus ir konstruktyvius santy­ kius su kaimyninėmis šalimis bei žadantis per ilgai trukusio ledyn­ mečio pabaigą.


4

2018 m. vasaris

LR Seime

Siūloma iš esmės spręsti problemą dėl Seimo narių posėdžių nelankymo

Seimo statuto pataisą, kuria numatoma, kad Seimo na­ rys dalyvavo Seimo posėdyje, jeigu jis dalyvavo bent trijuo­ se ketvirtadaliuose (¾) visų Seime vykstančių balsavimų. Tokiu būdu Seimo narys pri­ valėtų dalyvauti 75 proc. visų Seime vykstančių balsavimų VYTAUTAS KAMBLEVIČIUS arba jam būtų mažinamas at­ Seimo frakcijos „Tvarka ir lyginimas. teisingumas“ seniūnas „Seimo statutas akivaizdžiai Frakcijos „Tvarka ir teisin­ leidžia piktnaudžiauti Seimo gumas“ seniūnas Vytautas nariams dabartine tvarka, nes Kamblevičius užregistravo Statute yra numatyta, jog šiuo

metu yra laikoma, kad Seimo narys dalyvavo Seimo posė­ dyje, jeigu jis užsiregistravo daugiau kaip pusėje iš anksto numatytų ir numatytu laiku įvykusių balsavimų tik dėl teisės akto priėmimo ir užsi­ registravo visuose tos dienos Seimo posėdžiuose. Tačiau Seimo nariai tik užsiregis­ truoja posėdžiuose ir dingsta iš posėdžių salės“, – teigė Sei­ mo frakcijos „Tvarka ir tei­ singumas“ seniūnas Vytautas Kamblevičius.

Vidutiniškai kiekvienas praėjusios kadencijos Seimo narys dalyvavo vos 54 pro­ centuose visų balsavimų – tai reiškia, kad mūsų šalies gy­ venimą reguliuojantys teisės aktai priimami nedalyvaujant pusei Seimo narių. „Mane pritrenkė šios kaden­ cijos Seimo nariai, kada Seimo naujokai dar nespėję apšilti kojų ir nesusipažinę su Seimo statutu leidžia sau nelankyti posėdžių, nes tik per šiuos metus bendras Seimo narių dalyvavimas balsa­

vimuose siekia vos 60 procentų. „Parodykite man bent vieną darbą, kuriame be jokios prie­ žasties galėčiau į darbą eiti kas antrą dieną, o algą gaučiau pilną. Seimo nario mandatas yra laisvas, tačiau laisvas ne­ reiškia, jog galima nelankyti posėdžių. Seimo nario darbas tai ne fa­ kultatyvinis užsiėmimas, kad galėtum lankyti, kada nori“, – pažymėjo Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ seniū­ nas Vytautas Kamblevičius.

Kainų komisijai įvykdyti teismų sprendimus padės antstoliai

JUOZAS IMBRASAS Partijos „Tvarka ir teisingumas“ frakcijos Seime narys

Negaliu atsistebėti mūsų teisi­ nės sistemos ir neva teisinės vals­ tybės paradoksais. Prieš metus įsigaliojo Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo sprendi­ mas dėl neteisingų šilumos kainų vilniečiams, tačiau „rubikoninė­ je“ byloje galo dar nematyti. Nors teismas pripažino, kad „Vilniaus energijai“ už karštą vandenį ir šilumą vilniečiai per­ mokėjo šimtus milijonų eurų, tų pinigų sostinės gyventojai vis dar negali atsiimti. Ekspertų skaičiavimais, vie­ nam vidutinio dydžio butui už permoką turėtų būti kompen­ suota maždaug po 500–600 eurų. Plius dar reiktų suskai­

čiuoti ir pridėti palūkanas. To­ kių „rubikonininkams“ permo­ kėjusių butų Vilniuje yra apie 180,000. Tikslią permokos sumą turėtų suskaičiuoti Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), tačiau komisija, ku­ rioje dirba beveik 100 darbuoto­ jų, piktybiškai to vengia ir nevyk­ do teismo sprendimo. O galbūt, net ir specialiai vengia tai daryti, nes VKEKK dabar vadovauja buvusios vadovės Dianos Korsa­ kaitės gera pažįstama, buvusi jos pavaduotoja kitoje įstaigoje Inga Žilienė. Kas galėtų paneigti, kad dabartinė VKEKK vadovė ne­ dangsto savo pirmtakės ir speci­ aliai nevilkina šio proceso? Neapsikentę tokios netvarkos ir neteisingumo kartu su kolega Broniumi Cicėnu kreipėmės į antstolius, kad šie privestų vals­ tybinę įstaigą vykdyti Lietuvos Respublikos teismo sprendimus. Neįtikėtina. Precedento netu­ rintis atvejis. Antstoliai turi pri­ versti valstybinę įstaigą vykdyti teismo sprendimus. Kažkoks ne­ susipratimas.

Mano rankose 2018 m. sausio 9 d. Vilniaus apygardos admi­ nistracinio teismo vykdomasis raštas dėl 2017 m. sausio 24 d. teismo sprendimo įsiteisėjimo. Šiame teismo rašte konstatuoja­ ma, kad trijų pareiškėjų – mano, B.Cicėno ir Lietuvos nacionali­ nės vartotojų federacijos skundas yra tenkintinas. VKEKK 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimai „Dėl karšto vandens kainos de­ damųjų UAB „Vilniaus energi­ ja“ ir „Dėl šilumos bazinės kai­ nos dedamųjų UAB „Vilniaus energija“ panaikinti. VKEKK įpareigota iš naujo apskaičiuoti UAB „Vilniaus energija“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainas ir jas patvirtinti naujais nutarimais. Šių metų sausio 24 d. sukaks lygiai metai, kai Lietuvos Vy­ riausiasis administracinis teis­ mas priėmė galutinį sprendimą plačiai nuskambėjusioje vadi­ namojoje „rubikoninėje“ byloje. Teismas konstatavo, kad tik per vieną penkmetį vadinamųjų „ru­ bikonininkų“ valdoma „Vilniaus energija“, sąmoningos apgaulės

būdu teikdama VKEKK duo­ menis, neteisėtai priskaičiavo vilniečiams už būstų šildymus ir karštą vandenį apie 100 milijonų eurų. Tačiau ši mūsų valstybės institucija, kurios vadovę pasky­ rė Prezidentė, per metus laiko nuo teismo sprendimo įsigalioji­ mo kainos taip ir neperskaičiavo. Komisija iš tikrųjų turėjo ne metus laiko, bet dar daugiau – pirmas sprendimas byloje buvo priimtas dar 2015 metų gruo­ džio 11 d. Jau tada Komisija turė­ jo jausti, kad ji neteisi, ir, kol bus priimtas galutinis ir neskundžia­ mas sprendimas Lietuvos Vy­ riausiajame administraciniame teisme, galėjo pasiruošti namų darbus – perskaičiuoti kainas. O galutinį tašką padėti jau tada, kai aišku, kad byla pralaimėta. Juolab, kad dar tuomet nebuvo pasibaigusi „Vilniaus energijos“ nuomos sutartis su vadinamuoju „rubikonu“ ir buvo galima im­ tis priemonių, kad vilniečiams padaryta žala būtų išieškota iš laikotarpio „Vilniaus energijos“ nuomininko. Tačiau taip neįvy­ ko. Kodėl? Kas kaltas?

Prieš keletą dienų, kaip kokie „donkichotai“, buvome nuvykę į VKEKK. Paklausėme. Komi­ sija skundžiasi, kad „Vilniaus energija“ neduoda jiems me­ džiagos. Bet juk yra teisėsauga, prokuratūra, galiausiai – gali­ ma teismo keliu išsireikalauti medžiagą. Dar keisčiau atrodo tai, kad „Vilniaus energiją“ dabar, pa­ sibaigus nuomos sutarčiai, iš vadinamojo „rubikono“ jau perėmė Vilniaus miesto savival­ dybė. Tai kokia problema gauti Komisijai reikiamus duomenis iš savivaldybės valdomos įmo­ nės? Kažkas čia ne taip. Savival­ dybės įmonė valstybinei įstaigai neduoda duomenų. Netikiu. Na, bet dabar, kai jau yra antstoliai, gal jie padės tuos duomenis išsireikalauti ir ap­ ginti šimtų tūkstančių vilnie­ čių interesus. Gal mums duos ginkluotų policininkų būrį, su kuriais mūsų antstoliai galės tuos dokumentus iš „Vilniaus energijos“ išplėšti jėga ir užsi­ metus antklodę išsinešti? Gal. Pažiūrėsime.

Tvarkiečiai pradeda reformų reviziją regionuose Opozicinės Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Seimo nariai pradeda regioninį turą, kurio metu tikrins ir vertins kaip realiai regionuose vyks­ ta valdančiųjų inicijuotos reformos, kokios permainų pasekmės ir rezultatai, aiš­ kinsis kaip permainas vertina gyventojai. „Norime iš arti pamaty­ ti, kaip realiai veikia, kaip išties gyvai atrodo visos tos reformos, kurias Sauliaus Skvernelio Vyriausybė skam­ biai pristato ir eksponuoja viešumoje“,- sako Remigijus Žemaitaitis, Partijos „Tvarka ir teisingumas“ pirmininkas.


2018 m. vasaris

ES Parlamente

Atėjo metas kitokiai Europai ir kitokiai Lietuvai

5

Penkios priežastys, dėl kurių mums reikia kitokios Europos Sąjungos

Pirma. Europos Sąjunga šiandien išgyvena ne tik ta­ patybės krizę. Ji tebėra taip ir neatsigavusi po 2009-2012 metų ekonominės krizės. Ji tebeturi neišspręstų problemų dėl nepavykusio multikultū­ riškumo. Ją kankina mas­ kuojamas nepilnavertiškumo kompleksas dėl per prievartą valstybėms dalijamų migran­ tų kvotų ir nuolatinių išlaidų Turkijai, kad tų migrantų čia neatsirastų dar daugiau. Antra. Ji nuolat mojuoja iš esmės neveikiančiu Dublino susitarimu ir niekaip nesu­ geba apsaugoti savo išorinių sienų. Bendrijos nares, kurios pačios stiprina savo sienų ap­ saugą, imamasi mokyti ir au­ klėti teismų pagalba. Auklėti bandoma ne tik dėl migrantų - Lenkija ir Vengrija „auklė­ jamos“ ir dėl savo vidaus po­ litikos sprendimų. Taip neva ginant bendras demokratijos vertybes ir teisės viršenybės principus. Tautiškumui, na­ cionalinės kultūros siekiui, valstybių savarankiškumui są­ moningai klijuojama naciona­ lizmo etiketė, taip siekiant iš­ ugdyti ne Lietuvos, Latvijos ar Estijos arba Lenkijos pilietį, bet Naujosios Europos žmogų be tautybės ir tapatybės. Trečia. Šiandienė Europos Sąjunga nėra lygiai ir vienodai teisinga kiekvienos savo narės atžvilgiu. Tai ne tik skirtingos tiesioginės išmokos bendrijos žemdirbiams. Didžiųjų ben­ drijos šalių vykdoma protek­ cionistinė politika ekonomi­ koje ir versle siekiant iš rinkos išstumti mažesnių bendrijos šalių verslą yra akivaizdus įro­ dymas, kad tokia ES politika negali būti priimtina. Ketvirta. Lygiai taip pat yra nepriimtinas ir konfor­ mistinis daugelio ES institu­ cijų vadovų požiūris į demo­ kratiją kaip esminę Europos Sąjungos vertybę. Kai demo­ kratiniai procesai, visuotinai pripažįstama tautų apsispren­ dimo teisė Katalonijoje yra laikoma pasikėsinimu į tą de­ mokratiją, o savo nuomonės atėję išreikšti žmonės spardo­ mi ir daužomi lazdomis. Kai piliečiams siūloma suvokti ir priimti tik tokią kumščiu ir demagogija sutvirtintą demo­ kratijos sampratą, patrauktą gerokai toliau nuo jos pirma­ pradės esmės ir prasmės.

Penkta. Lygių ir suverenių valstybių bendriją vis labiau stengiamasi paversti viena imperija, savotiškomis Jung­ tinėmis Europos Valstijomis. Tuo tikslu siekiama įvesti vie­ ną valiutą, turėti bendrą biu­ džetą, vieną finansų ministrą, prezidentą ir netgi bendrą ES kariuomenę. Turime aiškiai pasakyti, kad tauta atkūrė Lietuvos valstybės nepriklau­ somybę ne tam, kad ją perduo­ tų į naujos imperijos rankas. Penkios priežastys, dėl kurių mums reikia kitokių politikų Pirma. Nerenkami ir visuo­ menei neatskaitingi aukščiau­ sių Europos Sąjungos insti­ tucijų vadovai, o ir kai kurie renkami politikai nebekreipia jokio dėmesio į visuomenės lūkesčius, žmonių nuomonę ir jų interesus. Tarnystė li­ beralglobalistinei ideologijai yra tapusi jų veiklos varikliu, o visi politiniai instrumentai naudojami turimos valdžios išlaikymui ir jos plėtrai. Antra. Rinkimų sistema daugelyje valstybių, tarp jų ir Lietuvoje, leidžia koalicijas ir vyriausybes formuoti siaurų partinių ir asmeninių intere­ sų pagrindu. Daugeliu atveju vėliau sprendimai priimami ne dėl visuomenės, bet būtent dėl minėtų grupių ar joms įta­ ką darančių verslo struktūrų ir globalių kampanijų. Sąži­ ningų ir nesąžiningų politikų santykis šiandien yra visuome­ nės nenaudai. Politikų ir po­ licinių struktūrų tarpusavio santykiai ir antrųjų tarnystė pirmiesiems pamina elemen­ tarius teisingumo principus. Akivaizdus ir pagrįstas visuo­ menės nepasitikėjimas poli­ tikais bei akivaizdus politikų

visuomenės poreikių ir lūkes­ kietijos kanclerės ar Britanijos čių ignoravimas anksčiau ar ministro pirmininko atlygini­ Ketvirta. Jeigu Europos ir vėliau gali baigtis socialiniu mą. Lietuvos reikalus mes ir toliau sprogimu. leisime spręsti politikams, ku­ Antra. Jeigu ir toliau bijo­ rie mato tik biudžeto skaičius Trečia. Netinkamas ir aplai­ sime pasakyti savo nuomonę ar keistas idėjas, mato tik rin­ dus Lietuvos piliečių interesų svarbiais klausimais, mus gąs­ kėjus arba pigią darbo jėgą, atstovavimas atneša milijardi­ dins VMI, STT bei kitomis bet nemato žmogaus, kuriam nius nuostolius, kuriuos pri­ raidėmis, uniformuotais pa­ dar svarbi Tėvynė, kalba, kul­ versti padengti visi šalies žmo­ reigūnais ir žmonėmis be ski­ tūra ir religija, šeima ir vaikai, nės. Kaip ryškiausią pavyzdį riamųjų ženklų, informaciniu tai mes prarasime visus čia pa­ galima paminėti suskystintų karu, Europos Sąjungos suby­ minėtus dalykus. gamtinių dujų terminalo laivo rėjimu, Astravo atomine elek­ nuomą ir išlaikymą, kuris nuo trine, o kažkas gerai uždirbs Penkta. Tik pilietinė visuo­ kitų metų išauga dar 7 pro­ iš šarvuočių ir kitos karinės menė gali atsispirti rafinuotai centais. įrangos pirkimo bei elektros viešojoje erdvėje skleidžia­ energijos perpardavimo iš to mam melui. Tik mąstantis, Ketvirta. Lietuvos vals­ paties Astravo. faktus gretinantis žmogus gali tybės interesams prieštarau­ jančios ES politikos įgyven­ dinimas, biudžeto ir ES lėšų neatsakingas panaudojimas, pagrindiniu tikslu laikant jų „įsisavinimą“, o ne efektyvu­ mą, skurdina šalies piliečius, didina socialinę atskirtį. Tik pilietinėje visuomenėje Penkta. Europos bei Lietu­ vos politikų negebėjimas rasti ir pasiūlyti strateginių spren­ dimų visuomenės ekonomi­ niam suklestėjimui, oraus gy­ venimo ir pakankamų pajamų užtikrinimo atskiriems soci­ aliniams sluoksniams skatina nedarbą, emigraciją, nusivyli­ mą ir nepasitikėjimą valstybe.

gali atsirasti drąsūs bei ryžtingi žmonės ir tokie pat stuburą turintys politikai, nebijantys sprendimų dėl šalies ateities.

Penkios priežastys, kodėl mums reikia pi- Trečia. Jeigu ir toliau nesu­ gebėsime organizuotis, mūsų lietinės visuomenės darbo santykius su darbda­ Pirma. Jeigu mes ir toliau viais vėl atstovaus ne mūsų, tylėsime, niekas nesikeis. bet labiau jų ir Vyriausybės Lietuva ir toliau emigruos, „profsąjungos“. Ir prekybos čia mažės žmonių, bet dau­ centrų monopolininkai vėl gės arogantiškų biurokratų siūlys „akcijinių“ prekių, ku­ ministerijose, savivaldybėse rių kainas prieš tai bus pakėlę. ir įvairiose kitose instituci­ Ir kaina už centralizuotai tie­ jose. Ir toliau beveik penkių kiamą šilumą vėl bus didesnė, tūkstančių Europos Sąjungos nepaisant, kad žiemos Lietu­ funkcionierių atlyginimas su­ voje jau kelinti metai vis šil­ darys virš 21 tūkst. eurų per tesnės. Ir pensijos liks gal tik mėnesį ir bus didesnis už Vo­ šiek tiek didesnės negu Rumu­ nijoje ir Bulgarijoje.

tinkamai įvertinti demokrati­ ją smaugiančias ir į diktatūrą vedančias valdžios užmačias. Tik pilietinėje visuomenėje gali atsirasti drąsūs bei ryžtin­ gi žmonės ir tokie pat stuburą turintys politikai, nebijantys sprendimų dėl šalies ateities. Tik tokia visuomenė gali ne­ leisti užvaldyti tautos, Tėvy­ nės, valstybės, jos žmogaus ir pasipriešinti tą visuomenę vedantiems į išnaudojimą ar pražūtį.


6

2018 m. vasaris

Aktualijos

Dėl ženklaus kuro kainų augimo Seimo narių grupė dėl urėdijų reformos kreipėsi į kreiptasi į Konkurencijos tarybą Konstitucinį Teismą

VYTAUTAS KAMBLEVIČIUS Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ seniūnas

Dėl Vyriausybės sprendimo dyzelino akcizas nuo sausio 1 d. Lietuvoje padidėjo nuo 330,17 iki 347 eurų už 1 tūkst. litrų (+5 proc), o benzino ak­ cizas nedidėjo, todėl benzino kaina turėjo išlikti tokia pati. Finansų ministerijos ekspertų teigimu, litras įprasto dyzelino vairuotojams turėjo pabrangti tik 2 centus. Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ seniū­ nas Vytautas Kamblevičius iš­ analizavo degalų kainų pokytį, kuris buvo užfiksuotas degalų kainų palyginimo portalu pa­ skutinėmis praėjusių metų die­ nomis ir pirmosiomis šių metų savaitėmis. Seimo frakcijos „Tvarka ir

teisingumas“ seniūnas Vytau­ tas Kamblevičius pažymėjo, kad prisidengiant didėjusiu akcizo mokesčio degalinėse dyzelinas vairuotojams pa­ brango nuo 2 iki 6 euro cen­ tų, o A95 benzinas – net iki 4 euro centų už 1 litrą, nors ben­ zino akcizas nedidėjo. „Kiekvieną dieną degalų kainos kyla kaip ant mielių, nes didieji degalinių tinklai bendradarbiaudami tarpusa­ vyje ir derindami kainas jas keičia kasdien. Negana to, net nesikeitus benzino akcizui, benzino kai­ nos vis dar kyla, tačiau tenden­ cijos žaliavinės naftos rinkoje nekinta. Degalinės neneigia, kad brangindamos degalus vieną kitą centą prie kainos prideda ir dėl atsargos, todėl šiandien kreipiausi į Konkurencijos ta­ ryba, kad būtų pradėtas išsa­ mus tyrimas, kuris nustatytų visas degalinių tinklų bendra­ darbiavimo formas, kurios ri­ boja konkurenciją“, – pažymėjo „Tvarkos ir teisingumo“ seniū­ nas Vytautas Kamblevičius.

29 Seimo narių grupė kreipėsi į Konstitucinį Teismą išsiaiškinti, ar Miškų įstatymo pakeitimai, kurie buvo priimti per vieną dieną, iš tikrųjų atitinka Konstituciją. Teisės ekspertai pažymi, kad Miškų įstatymas ypatingos skubos tvarka galėjo būti priimtas pažeidžiant Konstituciją, o dabar reforma vykdoma nesilaikant įstatymo ir Darbo kodekso. Urėdijų reforma palietė maždaug 500 darbuotojų – tiek jų turės palikti darbą, nes dar iki šiol yra neapibrėžtos funkcijos, abejonės dėl sociali­ nių garantijų ateityje ir visiško dialogo nebuvimas. Aplinkos ministerija vykdydama refor­ mą nesilaiko Darbo kodekso ir laiku neinformuoja žmonių apie pokyčius ir galimą atlei­ dimą iš darbo. „Tikiuosi, kad Konstituci­ nis Teismas išsklaidys visas

abejones dėl skubotos urėdijų reformos, kuri jau dabar smar­ kiai atsilieka nuo grafiko, o urėdijų reformą vis dar gaubia nežinia. Prasidėjusi valstybi­ nių miškų valdymo reforma vyksta labai chaotiškai, miški­ ninkams, smulkiesiems vers­ lininkams ir visuomenei kyla

daugybė klausimų, į kuriuos atsakingos valdžios instituci­ jos iki šiol taip ir neatsako. Valstybinių miškų valdymo reformoje labai trūksta kom­ petencijos, viešumo ir aiškių kriterijų, kaip vykdoma ši reforma“, – pažymėjo Seimo narys Remigijus Žemaitaitis.

R. Žemaitaitis: vilniečiams įvedamas Tvarkiečiai nepritaria akcizų didinimui „šachtininkų“ mokestis

REMIGIJUS ŽEMAITAITIS Partijos „Tvarka ir teisingumas“ pirmininkas

Vilniaus miesto savivaldybė suskubo pasigirti, kad „visų daugiabučių namų gyventojams, rinkliava už atliekų tvarkymą šių metų pavasarį sumažės 20-30 procentų“. Tačiau ji nutylėjo, kad atsiras taip vadinamas „šachtininkų mokestis“, kurį turės moketi šachtines komunalinių atliekų šalinimo sistemas turinčių daugiabučių namų gyventojai. Vietinės rinkliavos už ko­ munalinių atliekų surinkimą tvarka ir įkainiai sostinėje pa­ sikeis nuo gegužės 1 dienos. Rinkliava bus renkama į savi­ valdybės biudžetą. Mokėjimo pranešimus atliekų turėtojai gaus ne iš pastato administra­ toriaus ar bendrijos, o tiesio­ giai iš savivaldybės. Iš viso yra numatyta 15 skirtingų rin­ kliavos dydžių. „Viešai skelbiama, kad rin­

kliavos turėtų gerokai su­ mažėti. Tai yra sveikintina. Tačiau nutylimas labai svar­ bus dalykas – tie gyventojai, kurių daugiabučiuose įreng­ tos šachtinės komunalinių atliekų šalinimo sistemos (vadinamosios „šachtos“), turės mokėti beveik trečda­ liu brangiau už tuos, kurie gyvena daugiabučiuose be „šachtų“, - sako Remigijus Žemaitaitis, partijos Tvarka ir teisingumas pirmininkas. Kadangi šachtinės komunali­ nių atliekų sistemos daugiau­ sia yra įrengtos ne naujuose, bet senuose, sovietmečiu sta­ tytuose daugiabučiuose, tad už atliekų išvežimą brangiau mokės juose gyvenantys vil­ niečiai, kurie ir taip yra la­ biau socialiai pažeidžiami“. Anot savivaldybės specia­ listų, namų su „šachtomis“ gyventojai yra didesni teršėjai už tuos, kurie neturi „šachtų“. Savivaldybės skaičiavimais, vidutinis mišrių komunalinių atliekų kiekis (kilogramais), surenkamas į mišrių komu­ nalinių atliekų konteinerius, tenkantis vienam kvadrati­ niam metrui per metus, yra 9,4 kilogramo daugiabučiuose su „šachtomis“ ir 7,2 kilogra­ mo – be jų. „Labai keista statistika. Kaip šiukšlių maišelis gali taip ženkliai pasunkėti kris­ damas šachta žemyn? Na, bet, kaip sakė britų premje­ ras Benjamin Disrael, „yra

melas, akiplėšiškas melas ir statistika“, - šmaikštauja R.Žemaitaitis. Taigi, daugiabučio su šach­ tine atliekų šalinimo sistema gyventojas už savo buto kva­ dratinį metrą nuo šiol mokės 0,62 euro metinę rinkliavos kintamąją dalį, o daugiabutyje be „šachtos“ – tik 0,48 euro. Pasak R. Žemaitaičio, susida­ ro įspūdis, kad savivaldybė nori bausti gyventojus už tai, kad jų daugiabučiuose įrengtos šachti­ nės atliekų šalinimo sistemos ir tokiu būdu priversti gyventojus tų „šachtų“ atsisakyti. Gal būt mintis teisinga, tačiau priemo­ nės, kuriomis to siekiama yra agresyvios. Teisingiau būtų ne įvedinėti naujus mokesčius, bet diskutuoti su gyventojais, pa­ aiškinti jiems ir padėti atsikra­ tyti pasenusių šachtinių atliekų šalinimo sistemų. „Kuo nusikalto„šachtinių“ namų gyventojai ir kodėl jie bus priversti mokėti brangiau? Tai yra maždaug tas pats, jei daugiabučių gyventojams, ku­ rie nepritaria būsto renovacijai, trečdaliu padidintų kainą už šildymą. Atsisakyti „šachtų“ reikia ir netgi būtina. Tačiau tai turėtume daryti disku­ tuodami su visuomene, namų bendrijomis, keldami viešu­ mon šachtinių atliekų šalini­ mo sistemų trūkumus. Norint uždaryti „šachtas“ reikia net daugiau kaip pusės laiptinės ar namo gyventojų pritarimo“, pastebi R. Žemaitaitis.

Seimo frakcija „Tvarka ir teisin­ gumas“ nepritaria numatomam akcizų didinimui, nes tokia mo­ kesčių permaina prisidės prie dar didesnės infliacijos Lietuvoje. Pagal valdančiųjų sumanymą, numatoma padidinti akcizo mo­ kestį visiems gazoliams (dyzeli­ nui) iki 347 eurų už 1000 litrų, ūkininkams akcizą už dyzeliną didinti iki 56 eurų už 1000 litrų. Taip pat didinami akcizai akmens anglims, koksui, lignitui, tabako gaminiams. „Toks ženklus akcizų didinimas neišvengiamai persikels ant varto­ tojų pečių, nes dar labiau pabrangs daugelis prekių ir tai neigiamai pa­ veiks vartojimą. Nenumaldomai augančios prekių ir paslaugų kai­ nos šiuo metu yra viena didžiausių problemų mūsų šalyje, didinanti skurdą, socialinę atskirtį ir gyven­ tojų nepasitenkinimą“,– sakė Sei­ mo „Tvarka ir teisingumas“ frak­ cijos narys Remigijus Žemaitaitis. Kainų didinimas Lietuvoje, kai kaimyninėse šalyse, pavyzdžiui, toje pačioje Lenkijoje pinga ir de­ galai, ir daugelis vartojimo prekių

yra neatsakingas, neapgalvotas ir kenksmingas mūsų ekonomikai. Akcizu apmokestinto dyzeli­ nio kuro įperkamumas Lietuvo­ je ir taip yra vienas prasčiausių, vienas mažiausių ES. Jei akcizo mokestį, taikomą dyzeliniam kurui, palygintume su viduti­ nėmis pajamomis, aukštesnis akcizas nei Lietuvoje yra tik Bulgarijoje, Rumunijoje ir Ven­ grijoje. Kadangi degalai yra la­ bai svarbi kasdienio vartojimo prekė, akcizo didinimas ir su juo susijęs kainų kilimas mažins gy­ ventojų perkamąją galią. Žemas dyzelino įperkamumas be kita ko rodo, kad nėra jokių pagrįstų priežasčių didinti akcizo mokes­ čio dydį. „Mes visi puikiai suprantame, kad akcizo kėlimas atsilieps ša­ lies verslui – būtent dyzeliniai degalai tradiciškai labiau papli­ tę verslo sektoriuje – krovinių ir keleivių pervežimo ir kitose srityse. Tai prisidės prie vartoto­ jų kainų augimo ir prie bendro vartotojų kainų lygio augimo“,– pažymėjo R. Žemaitaitis.


2018 m. vasaris

Aktualijos

7

Bankininkai: norim dirbam, norim – ne

REMIGIJUS ŽEMAITAITIS Partijos „Tvarka ir teisingumas“ pirmininkas

Bankininkai Lietuvoje ir toliau visiems šluosto nosis. Nori dirba, nori – ne. Tarpbankinių pavedimų šiemet jie nevykdys gruodžio 23-26 dienomis ir nuo gruodžio 30 iki sausio 2 d. Tai reiškia, kad emigravusio anūko močiutė pinigėlių iš Londono lauks dvi savaites, t.y. puse mėnesio. Apie savo nedarbadienius bankininkai gan atsargiai už­ siminė dar lapkritį, tarsi pasiti­ krindami ar nebus kokių pik­ tumų. Suprask, neva mokėjimai tarp bankų vyksta tik darbo die­ nomis, darbo laiku, o šių metų pabaigoje, dėl švenčių, darbo dienų sumažėja. Taip yra todėl, kad visos SEPA (Bendros mo­ kėjimų eurais erdvės) standartus įdiegusios mokėjimo sistemos

yra priklausomos nuo pagrin­ dinės Eurosistemos TARGET2 mokėjimo sistemos darbo lai­ ko, o ji nedirba per Šv. Kalėdas, Naujųjų Metų dieną, Didįjį Penktadienį, Šv. Velykų pirmą dieną, Gegužės 1-ąją ir savaitga­ liais. Kompiuteriams juk irgi rei­ kia pailsėti. Suprask, čia – Euro­ sistema kalta, o ne visą Lietuvos finansų sektorių užsėdę užjūrio bankininkai. Lietuviai nuolankiai palinga­ vo galvomis, paskėčiojo ranko­ mis ir tiek. Ką čia bepridėsi. Gruodžio viduryje Lietuvos bankų asociacija dar kartą, tik jau kur kas drąsiau, priminė: ei, jūs, vyžočiai, mes šiemet nedirb­ sime, sustos perlaidos tarp skir­ tingų bankų, paskubėkite. O ką į tai Lietuvos bankas? Valstybės institucija, kurios misija, kaip suprantu, yra re­ guliuoti finansų sektorių, visą ekonomikos kraujotaką ir ginti Lietuvos piliečių interesus. Iš Lietuvos banko – tyla. Centrinio banko šulams ne­ svarbu, kad Londone dirban­ tis emigrantas savo močiutei į Lietuvą negalės pervesti kelių šimtų svarų. Centriniam ban­ kui neįdomu, kad švenčių metu kavinukės savininkė negaus pi­ nigų už parduotus kotletus. Jos pinigai tepailsi ramiai šiltoje, gilioje bankininko kišenėje. Juk svetimais pinigais bankininkai

Remigijus Žemaitaitis, Vytautas Kamblevičius: iš Lietuvos ūkininkų atims 20 mln. eurų

Paklausite kas tokio nutiko, kad Lietuvoje staiga net 0,5 mln. ha žemių derlingumas taip stebu­ klingai pagerėjo? Ogi nieko. Že­ mės ūkio paskirties žemės sudėtis, jos savybės, jos charakteristikos nepasikeitė. Taip vadinamieji der­ lingumo balai nepakito. Negana to, melioracija dar labiau nusi­ dėvėjo. Kalvotumas, reljefas ne­ pakito. O mokslininkai aiškina, kad pastaraisiais metais humuso kiekis Lietuvos dirvožemyje netgi sumažėjo. Tačiau ant popieriaus, Briuse­ liui bus pristatyta, kad Lietuvoje nederlingų žemių dabar yra ma­ žiau, taigi, ir išmokų ūkininkams

reikės mažiau. „Šaunuolis“, – per petį Lietuvos Žemės ūkio minis­ trui Broniui Markauskui patapš­ nos eurokomisaras Philas Hoga­ nas Paprastai ūkininkai už neder­ lingą žemę gauna apie 50 eurų kompensaciją, nes juk vis tiek tokioje žemėje jie ūkininkauja, o derlius iš jos yra gerokai mažesnis. Didelio nepalankumo vietovėse už ūkininkų patirtas papildo­ mas išlaidas ir prarastas pajamas buvo mokama po 73,6 eurų už ha, mažo nepalankumo vietovėse – 55,2 eurų, intensyvaus karsto zonoje – 44 eurai, potvynių užlie­ jamose teritorijose – 48,8 euro.

ir kuria savo pridėtinę vertę. Gerą kurti pridėtinę vertę sko­ linant pinigus, kurių net neturi, o jie pavirsta turtu ir tau kuria vertę. Nors man ta bankininkų kuriama pridėtinė vertė skamba panašiai, kaip veganiška kiaulie­ na arba ekologiška nafta. Ką ir kaip galėtų paaiškinti Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas nedidelės kavinu­ kės šeimininkei, kuri net dvi savaites negaus pinigų, nors už jos patiekalus bus atsiskaityta bankų kortelėmis arba banki­ niais pavedimais? Kaip jai laiku susimokėti komunalinius mo­ kesčius, susimokėti už dujas, už elektrą, atsiskaityti su tiekėjais? Jau net nekalbu apie atlygini­ mus. O mokesčių inspekcija arba Sodra juk nelauks. Jie įlys į

tos kavinukės savininkės sąskai­ tą ir nusiskaitys tiek pinigų, kiek jiems reikia. Arba net užblokuos jos sąskaitą, jei ten pristigs lėšų. Kam tada tas Lietuvos bankas reikalingas, jei jis negali užti­ krinti normalios verslo kraujo­ takos. Juk bankai, kaip sakoma, ir yra ta ekonomikos kraujota­ kos sistema, kuri turi aprūpinti visą organizmą, visas jo ląsteles maisto medžiagomis. Visas. Ne tik savo. Bet bankininkams, panašu, kad Lietuvoje tai nerūpi. Jie tik puikuojasi savo augančiais pel­ nais. O tie pelnai kasmet viršija Europos Sąjungos vidurkius. Džiūgauja bankininkai pridė­ tine verte, kurią jiems sukuria eiliniai banko tarnautojai, gau­ nantys algos kokius varganus

Pagal naująjį žemėlapį, kurį tyliai tyliai parengė Žemės ūkio ministerija, pritariant Žemės ūkio rūmams, išmokoms pinigų reikės mažiau. Briuseliui tai patiks. Visą šį derlingų-nederlingų Lietuvos žemių žemėlapio perbraižymą val­ dantieji pavadino „reforma“. Tik ši reforma neišreklamuota taip skambiai, kaip, tarkime, alkoholio reforma su garsiaisiais „Verygos prirašymais“, arba urėdijų refor­ ma, arba švietimo reforma, arba kuri kita profesionalų vykdoma pseudo reforma. Kodėl ji nebuvo viešinta? Kodėl jos net nepristatė Seime Kaimo reikalų komitete ir tik vėliau susiz­ gribo, kad gal būt Seimo nariams reiktų parodyti naująjį žemėlapį, bent jau pasikvietus juos į „Ra­ tondos“ viešbučio restoraną. Ko­ dėl Seimo nariams tokie svarbūs dokumentai yra pristatomi vieš­ bučiuose, švaistant mokesčių mo­ kėtojų pinigus, o ne Seime, kaip būdavo įprasta anksčiau? Ir kas už tą viešbutį sumokėjo? Kodėl buvo slepiamas nederlingų Lietuvos že­ mių žemėlapio rengimas? Galima spėti, kad šio žemėlapio rengimas buvo slepiamas dėl to, jos ši „reforma“ tiesiogiai palies mūsų šalies smulkiuosius ūkinin­ kus, kuriems kitąmet mokesčiai padidės, o išmokos dar labiau su­ mažės. Slapukaujama buvo, matyt, dar ir todėl, kad perbraižant nederlin­ gų žemių žemėlapį vienas žemes

buvo galima iš jo išbraukti, o kitas įrašyti. Iš nederlingų žemių žemė­ lapio dingo net 500 tūkstančių ha, o naujai įtraukti 141,2 tūks­ tančiai ha. Ir kieno gi tie naujieji nederlingi ha yra? Ūkininkai ste­ bisi, kaip tarp nederlingų žemių sklypų galimai atsirado dabarti­ nės valdžios atstovo, Seimo Kai­ mo reikalų komiteto pirmininko, buvusio Žemės ūkio rūmų vado­ vo Andriejaus Stančiko arimai Plungėje. Kas galėtų paneigti, kad ir daugiau valdančiųjų valstiečių savo žemes įtraukė į naująjį neder­ lingų žemių ir išmokų už neder­ lingas žemes žemėlapį? Štai, pavyzdžiui, Ignalinos ra­ jone, Didžiasalio seniūnijoje net 800 ha potvynių užliejamos že­ mės nebeliko tame žemėlapyje, nors dar šią vasarą net 2/3 šių plo­ tų buvo po vandeniu. Kodėl staiga Rusnės arba Kintų pievos tapo nebeužliejamomis, nors bet koks prašalaitis, važiuodamas prošal, mato, kad jos užsemtos vandeniu? Pusė Saugų žemių po vande­ niu, tačiau Broniaus Markausko ministerija ir šias teritorijas pri­ skyrė prie neužliejamų. Kaltinėnų keturiose kadastrinėse vietovėse derlingumo balas nesiekia 34, ta­ čiau visvien visa seniūnija, visos penkios jos kadastrinės vietovės yra priskirtos prie derlingų ir iš­ mokos joms nebepriklauso. Kaip gali melioracijos griovys, kertantis sklypą, įtakoti žemės kokybę tiek, kad vienoje griovio pusėje esanti

500-600 eurų per mėnesį. Konsultacijų bendrovė „Ernst & Young“ suskaičiavo, kad di­ džiausią pridėtinę vertę vienam darbuotojui Lietuvoje kuria bū­ tent finansų sektorius. Be to, šis sektorius dirba su 50 proc. dides­ ne pridėtinės vertės marža nei vidutiniškai dirba finansų ben­ drovės Europos Sąjungoje. Lietuvos finansų sektoriuje vienam darbuotojui sukuria­ ma pridėtinė vertė yra lygi 74 procentams ES lygio. Vienam šio sektoriaus darbuotojui per metus Lietuvoje tenka net 70 tūkstančių eurų pridėtinės ver­ tės. Tiek uždirba viena banko kasininkė savo šeimininkui. Ir tai dar ne riba. Per 9 šių metų mėnesius Lietuvos bankų pel­ nas vėl rekordinis, vėl didesnis negu pernai – 178,1 mln. eurų. Su dabartine Lietuvos banko priežiūra užsienio bankininkai Lietuvoje lupa devynis kailius. Sąskaitų aptarnavimo mokes­ čiai išaugo ne procentais, bet kartais. Komisinius bankinin­ kai pasikėlė tiek, kad atrodo jau ne tik vilniete tapusi humanoi­ dė Sofija, bet ir eilinė kasinin­ kė, gyva būtybė galėtų dirbti 24 valandas per parą. Ir kas iš to? Ogi nieko. Bankininkai išjungs savo kompiuterius, uždarys ser­ verines ir eis pailsėti. Juk nelen­ gva tuos kailius lupti.

žemė – nederlinga, o kitoje, ta pati žemė, tas pats grumstas, tas pats laukas – jau derlingas? Ir išmokos čia nepriklauso. Iš naujojo nederlingų, gamtinių kliūčių žemėlapio dabar išbrauk­ tos net 69 seniūnijos. Žemdir­ biams tai tikrai nepatiks. Bet juk patiks Briuseliui. Ir kam iš tiesų tuomet dirba Žemės ūkio minis­ tras? Lietuvai ar Briuseliui? Prieš rinkimus žadėję suvie­ nodinti Lietuvos ūkininkų gau­ namas išmokas su vokiečių ar prancūzų išmokomis, žadėję gin­ ti smulkiuosius ūkininkus nuo stambiųjų žemės ūkio verslininkų, prisidengiančių ūkininkų vardu, valdantieji „valstiečiai“ dabar savo pažadus jau pamiršo. Bronius Markauskas ir vėl dosnia ranka žarsto pažadus, kaip Europa kompensuos ūki­ ninkams patirtus nuostolius dėl liūčių. Ką ten ūkininkams. Nuo liūčių, anot jo, nukentėjo ne tik žemdirbiai, bet ir Gedimino kalnas. Todėl Gedimino kalnui, pasak Broniaus Markausko, Eu­ ropos Komisija turėtų skirti iš­ mokas ir jį atstatyti. Gedimino sapną karts nuo karto susapnuojantis ministras, savo sapnuose mato ne Geleži­ nį Vilką, bet tik skambančius variokus. Gaila, kad iš to prieš­ rinkiminio ryžto ambicingai, energingai ginti Lietuvos kaimą ir jo interesus šiandien beliko tik infantilizmas ir netesėti pažadai.


8

2018 m. vasaris

Aktualijos

Vyriausybė kuria onkovenerologinį monstrą

REMIGIJUS ŽEMAITAITIS Partijos „Tvarka ir teisingumas“ pirmininkas

Permainos tęsiasi. Nevykėlių kvartetas dabar ne tik kad perstumdo kėdes, bet imasi kur kas rimtesnių eksperimentų. Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos iniciatyva Sauliaus Skvernelio Vyriausybė pasišovė sukryžminti vėžio institutą su venerinių ligų centru. Olialia! Čia tai jau tikrai rim­ ta. Ir kas iš tokio hibrido išeis? Gal ir neblogas eksperimentas, juk mokslas žino daug sėkmingų kryžminimo pavyzdžių. Pavyzdžiui, nektarinai, kultūri­ nė persikų atmaina, arba brokoliai – kultūrinė kopūsto (Brassica ole­

racea) atmaina. Arba, pavyzdžiui – ligrai, liūtų patinų ir tigrų pa­ telių palikuonys. Tai yra didžiausi pasaulio katininiai gyvūnai. Šie hibridai sveria daugiau nei 400 kg ir būna ilgesni nei 4 m. Genetikos mokslas moko, kad mišrūnai iš tėvų perima daugiau gerų savybių nei blogų, todėl jie būna sveikes­ ni. Ligrai taip pat dažnai gyvena ilgiau nei vidutinis liūtas ar tigras. Taigi, nebūtinai visi keisti ekspe­ rimentai sukuria atgrasius mons­ trus. Tačiau labai dažnai netgi pana­ šios rūšies augalų ar gyvūnų su­ kryžminimas yra neįmanomas dėl skirtingos kūno sandaros, dydžio, elgsenos skirtumų, geografinio tolumo ir kitų priežasčių. Selek­ cijoje sėkmingas sukryžminimas galimas tik tarp giminingų rūšių – avietė su gervuoge, įvairios grū­ dinės kultūros ir panašiai. Kas išeis sukryžminus onko­ logiją su venerologija, kol kas pa­ sakyti sunku, bet valdantieji tokį eksperimentą jau pradėjo ypatin­ gos skubos tvarka. Pradžiai yra nuspręsta Naciona­ linį vėžio institutą, vienintelę Lie­ tuvoje veikiančią Europos vėžio institutų organizacijos (OECI) akredituotą įstaigą, atimti iš Švie­

R. Žemaitaitis: Kodėl lytiniai nusikaltėliai yra ginami prisidengiant lygiateisiškumo pagrindu? Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamen­ tas pateikė išvadą dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso įsta­ tymo Nr. XII-1519 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto: šis įstatymo projektas prieštarauja Konstitucijos 29 straipsniui, ku­ riame įtvirtintas asmenų lygybės įstatymui principas. Anot Seimo kanceliarijos Tei­ sės departamento specialistų, jeigu Lietuvos Respublikos pi­ lietis buvo nuteistas „už lytinį nusikaltimą prieš nepilnametį ir yra lytinis nusikaltėlis“ – tai bus įrašyta jam išduodamoje asmens tapatybės kortelėje ir pase, o tokio pobūdžio informacijos įrašymas į asmens dokumentą yra diskrimi­ nacinis ir neatitiktų Konstitucijos 29 straipsnio, kuriame įtvirtintas asmenų lygybės įstatymui princi­ pas. Negana to, Seimo Teisės de­ partamento atstovai mano, kad

atsižvelgiant į tai, atitinkama nuostata galėtų būti interpretuo­ jama ir kaip pakartotinis asmens baudimas už tą pačią veiką. „Atvirai prisipažinsiu, kad šiandien aš buvau šokiruotas tokia Teisės departamento išva­ da. Nemanau, kad asmuo, kuris ne kartą ir ne du naudojo lytinę prievartą prieš nepilnamečius, yra lygiateisis mūsų bendruomenės narys. Man kyla klausimas, ko­ dėl mes visais įmanomais būdais siekiame slėpti lytinius nusikaltė­ lius nuo bendruomenės, o ištikus nelaimei puolame kaltinti vieni kitus, kad neleidome tam užkirsti kelio. Galimybes tokias valstybė turi, teisės aktai, tarptautiniai doku­ mentai to neriboja, ir tai yra visiš­ kai valstybės apsisprendimas, ar žymėti pasus, ar ne“, – pažymėjo Seimo frakcijos „Tvarka ir teisin­ gumas“ narys Remigijus Žemai­ taitis.

timo ir mokslo ministerijos ir per­ duoti Sveikatos apsaugos ministe­ rijai. Na ir kas čia blogo, atrodytu. Logiška. Juk vėžys yra liga, ne vien mokslas. A.Verygos argumentai tokie: didžioji dalis Nacionalinio vėžio instituto vykdomos veiklos yra susijusi su asmens sveikatos prie­ žiūros paslaugų teikimu, insti­ tutas teikia tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, todėl instituto savininke turi tap­ ti Sveikatos apsaugos ministerija, kuri pagerins instituto teikiamų paslaugų kokybę. „Onkologijos gydymo nacionalinio kuravimo priskyrimas ne asmens sveikatos

priežiūros, bet mokslo politiką Lietuvoje formuojančiai valstybės institucijai yra nesisteminis ir ne­ logiškas“,- pareiškė A.Veryga. Tikrai taip. Nelogiška, kaip sakė vienas juokingas perso­ nažas iš filmo „Valentinas už durų“. Juk, pavyzdžiui, strutis – turi sparnus, bet neskraido. Ne­ logiška. Kodėl strutį priskiriame prie paukščių, jei jis laksto ten kažkur stepėse ir pusdykumėse kartu su gazelėmis ir visokio­ mis antilopėmis. Jį reiktų pri­ skirti prie „Bovidae“ žinduolių pošeimio, kuriam ir priklauso visos antilopės. Ir apskritai, kam stručiui sparnai, jei jis neskraido.

Kažkokia gamtos klaida. Nelo­ giška. Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje irgi panašiai: sifilitikai yra ligoniai ir vėžininkai yra li­ goniai. Todėl juos galima sugul­ dyti kartu. Logiška. Prie onkologinėmis ligomis ser­ gančių ligonių guldys lytinėmis ligomis užsikrėtusius pacientus? Valstiečių fantazijai tikrai nėra ribų. Ji jau peržengia visas įmano­ mas ir iki šiol girdėtas vaizduotes. Būtų tikrai labai juokinga, jei ne liūdna, kad prisidengiant dar vie­ na „reforma“ išdraskoma sparčiau­ siai progresuojanti šalies mokslo ir studijų institucija. Institucija, ku­ rią Europos vėžio institutų orga­ nizacijos (OECI) prezidentė Dr. D. De Valeriola yra įvardinusi kaip vieną iš tokių organizacijų, kur mokslinį tiriamąjį darbą derinant su klinika, su realia praktika, yra užtikrinamas onkologijos mokslo progresas visoje Europoje. A.Verygos inicijuotas Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų struktūrinių padalinių perkėlimas į Nacionalinio vėžio instituto klinikų patalpas yra ne reforma ir net ne kėdžių perstum­ dymas, bet kvailas, žalingas ekspe­ rimentas. Dar viena destrukcija.

Kodėl mes nemylime savo žmonių

JUOZAS IMBRASAS Partijos „Tvarka ir teisingumas“ frakcijos Seime narys

Neseniai lankiausi Ukmergės rajone. Teko susitikti, kalbėtis su šio krašto ūkininkais. Vienas jų pasakojo, kad turi 10 hektarų žemės. Anksčiau laikęs dešimt karvių, dabar pasiliko tik ketu­ rias. Kodėl taip sumažino bandą? Žmogus prisipažino, kad atsisaky­ ti gyvulių buvo priverstas, nes ne­ išgyvena. Esą vien šienui paruošti išleido 1 400 eurų, o tiesioginių išmokų gavo 1 100 eurų. Pieną parduoda perdirbėjams, bet jie smulkiesiems ūkininkams moka katino ašaras. Jis už litrą pieno da­ bar gauna 15 centų. Didesniems ūkininkams kaina šiek tiek dides­ nė – iki 19 centų. O iš stambiųjų ūkininkų produkcija superkama beveik dvigubai brangiau nei iš smulkiųjų – litras pieno atsieina 28 centus. Klausiausi ukmergiškio ūkinin­ ko vardijamų skaičių, o galvoje su­ kosi mintis – kaip čia su ekonomi­ ne logika? Juk kiekvienam aišku, kad tiems, kurie gamina mažai, savikaina nepalyginamai didesnė nei stambiųjų... Po atvirų pokalbių apie ūkinin­ kų reikalus ir bėdas grįždamas į

Vilnių uždaviau pats sau retorinį klausimą: kodėl mes taip nemyli­ me savo žmonių? Skaičiuojama, kad Lietuvoje stambių ūkininkų yra 2 tūks­ tančiai, o vidutinių ir smulkiųjų – bemaž 100 tūkstančių. Mūsų valstybėje atsitiko taip, kad sąlygas produkcijos supirkėjams, perdir­ bėjams diktuoja saujelė stambiųjų. Negana to, juos ir valdžia dar pa­ remia. Todėl, kad jos lyderis pats yra stambus ūkininkas. O valdžiai juk turėtų būti visi – ir turintys kelis hektarus, ir valdantys tūks­ tančius – lygūs. Vyriausybės valandos Seime metu klausiau žemės ūkio minis­ tro, kiek smulkiesiems ūkinin­ kams bus palankesnės nuo šių metų pakeistos tiesioginių išmokų administravimo ir kontrolės taisy­ klės. To jis nepasakė. Taip pat ne­ drįso pasakyti, kad juntamai gerės smulkiųjų situacija. Savaime suprantama, kad žemės turintys ir norintys ją dirbti ma­ žieji galėtų išgyventi, jiems būtina pagalba. Galbūt valdžia jiems gali pakoreguoti supirkimo kainas, gal suteikti kokių lengvatų? Tai paskatintų ir kitus, kurie atprato ūkininkauti, grįžti prie žemės, dirbti ir užsidirbti, o ne laukti iš­ tiesta ranka pašalpos ar kelti spar­ nus ir išvykti iš Lietu vos. Kai pamatys, jog valstybė smulkiuosius remia, ir šiems gerai sekasi, tikrai atsiras norinčių lai­ kyti gyvulius, dirbti žemę. Mūsų kaimas nėra dar žlugęs, čia gyvena darbštūs ir žemę mylintys žmonės. Kad jų neprarastume, reikia jiems

ištiesti ranką. Bet mes kažkodėl mažų savo žmonelių nemylime. Lankantis kaimuose pastebi­ mas vis didesnis nusivylimas val­ dančiaisiais. Prieš rinkimus žmo­ nės į Valstiečių ir žaliųjų sąjungą dėjo dideles viltis. Dauguma tikė­ jo, kad šios politinės jėgos atstovai geriau nei kiti supras kaimo bėdas, rūpesčius ir padės išspręsti įsise­ nėjusias problemas, todėl už juos atidavė savo balsus. Deja, išrink­ tųjų veiksmai į juos dėtų didžiu­ lių lūkesčių nepateisino. Judame į priekį, tačiau tie žingsneliai labai maži... Mano kartos žmonės gerai pa­ mena ir patys išgyveno laikmetį, kai kolūkiuose buvo naikinamos sodybos ar ištisi kaimai, kad jų vie­ toje atsirastų dideli laukai, juose dirbtų naši technika. Praėjus ke­ liems dešimtmečiams visi suprato, kokią nepataisomą žalą padarė šis vajus. Ar ne tas pats vyksta ir da­ bar? Pamirštame, kad senojoje Eu­ ropoje vidutinis ūkis – 21 ha. Kaimai tuštėja, žmonių mažėja ne tik Lietuvoje. Šis procesas vyks­ ta visoje Europoje. Tačiau kitos valstybės deda pastangas jį stabdy­ ti. Pavyzdžiui, Šveicarijoje iš vieno kaimo masiškai išvykus gyvento­ jams, kad jis neišnyktų, naujaku­ rių šeimoms nuspręsta skirti 60 tūkst. eurų išmokas. Kaimyninė­ je Lenkijoje valdžia, skatindama smulkiuosius pieno gamintojus, kaimeliuose stato pieno surinki­ mo punktus. Mūsų kaimuose valdžios para­ mos vis dar laukiama. Kodėl mes nemylime savo žmonių?


2018 m. vasaris

Aktualijos J.Imbrasas: „Bėgti nuo savo tapatybės, nuo savo šaknų – klaida“

JUOZAS IMBRASAS Partijos „Tvarka ir teisingumas“ frakcijos Seime narys

Apie tai, kokie buvo metai „prie valstiečių“, kokios klaidos daromos valstybės ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį – pokalbis su vyriausiu Seimo nariu, buvusiu Vilniaus meru, Europos parlamento nariu Juozu Imbrasu. -Gerb. Imbrasai, kokie jums buvo šie metai? -Labai įdomūs: po daug metų Vilniaus taryboje, renkamoje ins­ titucijoje, penkerių metų Europos Parlamente, pirmą kartą tenka dirbti tautos atstovybėje – vals­ tybės parlamente. Čia esu labai komfortinėje situacijoje, kadangi galiu palyginti – kaip, palyginus su Europos Parlamentu, su dar­ bu sostinės savivaldybėje, atrodo darbas mūsų parlamente. Ir, pa­ sakysiu, kartais jaučiu nusivyli­ mą parlamentinio darbo politine kultūra, retorika. Matau nemažai provincialumo, savęs susireikšmi­ nimo. Aišku, yra nemažai rimtų žmonių, bet yra dalis, kuri, de­ monstruodama save ir klijuodama etiketes kitiems, nori pataikauti žemiausiam piliečių sluoksniui. Tas man, deja, nelabai patinka. Štai čia vis pagalvoju: kiek ilgai dar reikės laukti, kol politinė kul­ tūra parlamente taps kitokia? Dirbdamas Europos parlamen­ te, mačiau daug gerų pavyzdžių ir kai kuriuos jų ruošiuosi pateikti mūsų parlamente. Nes Europos parlamente surinkti visi geriausi pavyzdžiai iš visų Europos vals­ tybių: parlamento reglamentai, balsavimo, sprendimų priėmimo tvarkos. –Praėjo metai, kaip valdo „valstiečiai“. Ką galite pasakyti apie metus „prie valstiečių“? -Stebiu mūsų didžiąją daugu­ mą – „valstiečius“, kuriais piliečiai pasitikėjo ir kurie įgavo galingą jėgą. Manau, kad, turėdami tokią galingą jėgą parlamente, jie tu­ rėtų priiminėti gerus, ryžtingus sprendimus. Tačiau pastebiu, jog tarsi juos kažkas varžo, tarsi kažko bijoma… Ten, kur galbūt reikė­ tų atsargumo, daugiau dėmesio skirti diskusijoms, yra skubama, daroma greitai, o kur būtų galima veikti ryžtingai, atsiranda baimės jausmas, tarsi kažkas prilaiko… Tačiau yra ir neblogų pavyzdžių – pvz., miškų reforma. Visi labai nuogąstavome, kad bus viena įmo­

nė, kad pataikausime skandinavų politikai, įmonė bus privatizuota, o švedai, suomiai mūsų miškus iš­ kirs ir pan. Tačiau anądien Seimo Aplinkos komitete mane malo­ niai nustebino pateiktas projektas, kurį mes apsvarstėme ir kuriam pritarėme – šita viena įmonė (vie­ toj daug urėdijų) bus valstybės įmonė, turės strateginės įmonės statusą ir jokių kalbų apie jos privatizavimus negali būti. Taip pat jos nebus galima akcionuoti (nors, pagal liberalus, valstybinės įmonės statusas – tai sustabarėjęs statusas). Toks pasiūlymas iš Vyriausybės mane nudžiugino, pagalvojau: „Ačiū Dievui“. Norėtųsi ir kitų tokių sprendimų, kurie išsklaidy­ tų abejones apie abejotiną ateitį, kad būtų parodyta, jog mes esame savo valstybės, savo piliečių pusėje. Tačiau kartas nuo karto išlenda ir tokių dalykų, kurių buvo apstu ir ankstesnėse kadencijose: pvz., kadrų „šlavimas“, prisidengus val­ dymo reformomis. „Valstiečiai“ žadėjo, kad to nebus, bet skundų gaunu. Jau yra ne vienas pavyzdys. O tai, manau, yra klaida. Tokius žmones, kurie gali produktyviai dirbti, reikia saugoti. Taigi, norė­ tųsi, kad „valstiečiai“ „šlavimo“ praktikos netęstų. Patyrusių, kompetentingų žmonių išvary­ mas valstybei yra nuostoliai. Nau­ jai atėję žmonės mokosi. Štai anądien per radijų gir­ džiu kalbantį ūkio ministrą V.Sinkevičių. Atrodo, kad jis pa­ kankamai neblogai orientuoja­ si, bet keliose vietose pripažino: „Man trūksta patyrimo. Aš turė­ siu metus padirbėti, kad susiorien­ tuočiau“. O jeigu jis išmėtys visus patyrusius ir ateis tie, kurie sakys: „Man trūksta patyrimo“, ir jie taip pat mokysis kelis metus? Tai kokia nauda iš to valstybei? Taip pat, žinodamas, kas yra „valstiečių“ politinis lyderis žemės ūkyje, abejoju, ar jie sugebės atsi­ sukti į smulkų ūkininką. Kai kalbėjausi su rajono ūkinin­ kais, jie sakė, jog kasdien vis labiau nusivilia valdančiaisiais: tikėjosi daug, o kol kas nieko negauna. Pieno supirkimo kainodara – at­ virkštinė: didelis ūkininkas gauna daug, o mažiukas – mažai. Už pie­ no litrą smulkus ūkininkas gauna 0,15, šiek tiek didesnis – 0,19, o ženkliai stambesnis – 0,28 eur. Įsivaizduojate? Tad per Vyriausybės valandą ir uždaviau žemės ūkio ministrui klausimą: kokių teigiamų daly­ kų laukti smulkiesiems ir viduti­ niams ūkininkams iš „valstiečių“ žemės ūkio politikos? Atsakė, kad „taip, yra problemų, labai di­ delė konkurencija“. Supratau, kad stambieji ūkininkai neleidžia. Kitą kartą panašų klausimą uždavė mano kolega, tai minis­ tras surado jau kitą argumentą: „Norėjome, bet pinigai jau buvo išdalinti“. Jei ana valdžia išdalino

pinigus į priekį, tuomet galima su­ prasti, bet jeigu didelė konkuren­ cija, tai smulkiems ir vidutiniams ūkininkams didelių vilčių nėra daug. Užtai aš, balsuojant dėl biudže­ to, susilaikiau. Ne tai, kad aš prieš – yra ir teigiamų dalykų. Bet jų nepakankamai. –Prieš keletą savaičių Seime buvo pritarta rezoliucijai, kuria išreiškiamas palaikymas Lenkijoje vykstantiems politiniams procesams, kritikuojamiems Briuselio. Ką apskritai reiškia tokios rezoliucijos priėmimas? -Taip, iš tikrųjų prieš keletą savaičių mūsų frakcijos narys inicijavo rezoliuciją (ir, mano nu­ stebimui, didesnė dalis Seimo jai pritarė), kuria mes, Lietuvos par­ lamentas, kaip piliečių atstovai, išreiškėme palaikymą Lenkijos valdžios pozicijai – Lenkija rodo didžiulį dėmesį savo valstybės piliečiams ir laikosi pakankamai tvirtai, nors ES ir gąsdina viso­ kiomis sankcijomis. Tokia lenkų pozicija imponuoja visiems, todėl mes, parlamente pažymėdami, jog palaikome Lenkijos poziciją, tuo pačiu norėjome pažymėti, kad ir Lietuva turi parodyti savo stubu­ rą – kad mums irgi rūpi valstybės reikalai, o ne vien tik pataikauti visokiems Briuselio sprendimams, kurie mus giliau stumia į globalią politiką ir į mūsų ištirpimą toje 500-milijoninėje Europoje. Štai, kad ir paskutinis pavyzdys švietimo srityje – vietoj lietuvių literatūros per brandos egzaminą remtis užsienio rašytojų kūryba. Tai vienas mokslininkas ir iškėlė klausimą: „Jeigu mes atsisakome savęs, savo šaknų, tai kuo mes tampame? Niekuo!“. Mes negalime atsisakyti savo „aš“! Nebūtina primityviai vi­ siems rodyti save ir sakyti, kad mes – pasaulio bamba, bet savo istorijos, ką esame pasiekę istorijos bėgyje, kalbos atsisakyti negalime. Nuo savęs bėgti, manau, yra klai­ da. –Tai kas čia vyksta? Lietuvių kalba tampa nebereikalinga, iš Vilniaus vejamas Vytis… -Aš tą pastebėjau jau kur kas anksčiau, tik nemaniau, kad ta

globalistinė kryptis, tas savęs nei­ gimas, tas savo istorijos neigimas, bėgimas nuo savo istorijos – lyg tai gėdinimasis savęs, taip suvešės. Dar prieš dešimt-penkiolika metų, kai Vilnių pradėjo valdyti liberalai, galvojome: pasvaičios jaunimas ir nustos. Bet ne! Pasiro­ do, ta savęs neigimo, bėgimo nuo savęs kryptis: „Mes – europie­ čiai!“ – veši vis labiau ir labiau! Palaukit, mūsų – tik kiek dau­ giau nei du milijonai 500- milijo­ ninėje Europoje! Jeigu mes patys nuo savęs bėgsim, tai kiti tik ran­ komis plos – būsime tik nežymus Šiaurės Rytų pakraštys. Bėgti nuo savęs negalima. Kas mes be savo tapatumo? Kodėl estai nebėga nuo savęs? Pasistatė nacionalinį muziejų už 80 mln. eurų. Muziejų! Tačiau ka­ dangi jie neturi gilios istorijos, pa­ sirinko etninę kryptį. O mes juk turime daugiau negu estai? Turiu omenyje mūsų istoriją. Anądien, važiuodamas į Ukmergę, į konferenciją „LDK pamokos ir reikšmė Europos is­ torijoje“, kurią vedė D. Karvelis, pagalvojau: o kas gi mūsų himne parašyta? „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia!“. Labai taiklūs V.Kudirkos žodžiai! Juk visos tau­ tos savo praeities neužmiršta. Todėl manau, kad ta banga, kuriai, kaip pastebiu, nepritaria vis daugiau šviesuomenės, – bėgi­ mas nuo savęs, bandymas ištirpti globalioje Europoje, globaliame pasaulyje, yra klaida. O grįžtant prie diskusijų dėl Lukiškių aikštės… Kas buvo pa­ rašyta projektavimo užduotyje? Kad, sutvarkius Lukiškių aikštę, jos centrinėje dalyje turi būti su­ projektuota vieta, kurios centre turi stovėti valstybės simbolis. Bū­ tent taip pasisakė Seimas – tautos atstovybė. Bet staiga kažkokia su­ daryta komisija tautos atstovybės poziciją ir nuomonę numeta į šalį! Mes Seime po pateikimo balsa­ vome už įstatymą, kad Lukiškių aikštėje būtų Vytis. Gal forma ne tokia, bet esmė – Vytis. Mano nuomone, šitoje situa­ cijoje premjeras buvo „pakištas“ savo komandos: tarp daugybės dokumentų jam pakišo nutari­

9

mą, kuriame išmetė porą žodžių („valstybės simbolis“). Aš manau, kad premjeras savo laiku įvertins tokius tos komandos veiksmus. Turiu tokią viltį. –Bet Vilniaus meras R.Šimašius kategoriškai prieštarauja, kad Lu­ kiškių aikštėje atsirastų Vytis – kreipėsi į Seimą, kad būtų sustab­ dytas tokio įstatymo priėmimas. -Esmė yra tautos atstovybės nuomonė. Kai Vokietijoje buvo priiminėjamas sprendimas dėl pa­ minklo Holokausto aukoms pa­ čiame Berlyno centre (tą pamin­ klą matė mano kolegos ir sakė, kad prieini ir iš karto supranti, kas čia yra: 19 tūkst. kvadratinių me­ trų plote pastatytas betono stačia­ kampių parkas, sudarytas iš 2711 įvairių dydžių ir kampų dirbtinio akmens figūrų), Vokietijoje irgi buvo labai daug nuomonių: ir Ber­ lyno meras, ir taryba abejojo, ar čia reikia. Ir tuomet galutinį žodį tarė Vokietijos Bundestagas – parla­ mentas. O Lietuvoje, leiskite pa­ klausti, piliečių išrinkta atstovybė yra niekas? Dirbdamas Europos Parlamen­ te penkerius metus, aš mačiau, kaip kiekvienas, atstovaujantis savo valstybei, labai tvirtai laikosi savo pozicijos: ar tai lenkai, ar tai vengrai, ar prancūzai, ar anglai (tie ypatingai kieti savo pozicijoje) vi­ sada rodė savo tapatumą. O mes bėgame nuo savęs, gėdi­ namės savęs. Tai globalios politi­ kos tonui, kuris šiandien uždik­ tuotas Europai, labai gerai. Bet ar gerai mums? -Artėja Prezidento rinkimai ir žmonės nori ūkiško, turinčio patirtį Prezidento. Kai kurie skaitytojai mano, kad toks galėtų būti Juozas Imbrasas. Ar neturėjote tokių pasiūlymų? Ką jūs manote apie Prezidento rinkimus? -Kas ryžtasi eiti Prezidento arba premjero pareigas, savo gyvenimą ir nemažą sveikatos dalį turi padė­ ti ant aukuro. Tai labai atsakingas, reikalaujantis daug fizinių, emo­ cinių, dvasinių jėgų darbas. Tai yra ne juokas. Aš apie tai tikrai nemąstau. Aš manyčiau, kad čia turėtų būti žmogus, kuris turi gerą patir­ tį ir įdirbį, atstovaudamas Lietuvai pasaulyje. Yra vienas, kuris pen­ kerius metus atstovavo Europai mūsų kaimynėje Rusijoje, taip pat buvęs Lietuvos ambasadorius JAV. Lietuva yra tarp politinio kūjo ir priekalo. Ir tie ryšiai – neįkai­ nojami: toks prezidentas galės paskambinti ir į Maskvą, ir į Va­ šingtoną. O naujas, staiga iššokęs žmogus važiuos į Maskvą, Vašing­ toną, Berlyną ar Londoną, susipa­ žins, nedrąsiai ranką spaus. Ir kiek laiko praeis, kol jį pažins pasaulis ir Europa. Gal iš jo ateityje išaugs rimtas valstybės vadovas, bet pra­ rasim daug laiko. Todėl dabar Lietuvos Preziden­ tu aš matyčiau žmogų, kuris turi patirties tiek dirbant JAV, tiek ats­ tovaujant 500-milijoninę Europą Rusijoje. Ir tai būtų vienas geriau­ sių sprendimų. -Ačiū už pokalbį. Kalbėjosi Giedrė Gorienė


10

2018 m. vasaris

Skyriuose

Urėdijų reformos kontrolę būtina perkelti į Seimo komitetą

Po apsilankymo Utenos ir Ignalinos rajonuose Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Seimo nariai inicijuoja liūdnai pagarsėjusios urėdijų reformos kontrolės perkėlimą į LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetą. Regioninį turą po Lietuvą pra­ dėję Seimo nariai J. Imbrasas, A. Dumbrava ir R. Andrikis susiti­ ko su Utenos ir Ignalinos miškų urėdijų darbuotojais, kelininkais ir smulkiaisiais verslininkais, amatininkais. „Susitikimai su žmonėmis, jų pasisakymai ir nuogąstavimai atvėrė nemažai pradėtų reformų ydų. Iš pirmųjų susitikimų Ute­ noje ir Ignalinoje ima ryškėti, kad ne taip jau sklandžiai viskas vyksta, kaip bandoma parodyti viešumoje. O svarbiausia – ne­ matyti žadėtojo optimizavimo“,sakė J.Imbrasas. Daugiausia būgštavimų kelia taip vadinamoji urėdijų reforma. Vietoj dabar veikiančių 42 urėdi­ jų planuojama palikti 26 padali­ nius. Pareigybių, kurios urėdijo­ se dubliuojasi turėtų nebelikti.

Suprask, kad darbuotojų mažės beveik perpus. Priimtas politi­ nis sprendimas, kad dabartiniai urėdai darbą naujai kuriamoje struktūroje galės dirbti tik tokiu atveju, jei laimės konkursus, nors įstatymas nedraudžia jų kartu su kitais darbuotojais perkelti į naują darbovietę. Urėdijos naikinamos prijungian tmažesnę (pagal turi­ mų miškų skaičių) prie didesnės ir visai nesvarbu, kad, pavyzdžiui, Utenos urėdija yra geografiniame naujo darinio centre ir logistiškai patogesnėje vietoje nei Anykščiai.

Žuvininkystės reforma – sumaištis žuvininkų tarnyboje Klaipėdoje apsilankę Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Seimo nariai R. Žemaitaitis ir V. Kam­ blevičius nerado į uostamiestį nuo naujų metų perkeltos Žuvininkys­ tės tarnybos vadovybės, finansų skyriaus ir tolimojo plaukiojimo žvejybos kontrolės darbuotojų. „Panašu, kad permainos žu­ vininkystėje yra tik „ant popie­ riaus“. Reforma šioje srityje realiai nieko nepagerino, nepatobulino ir net gi pablogino tos tarnybos veiklą. Jautėsi žmonių sumišimas, nusivylimas ir slogi nuotaika“, – po susitikimų su žuvininkais konstatavo Seimo nariai. 2017 metų pabaigoje LR Sei­ mui pateiktame informaciniame Žemės ūkio ministerijos rašte teigiama, kad nuo sausio 1 dienos Klaipėdoje pradės darbą tarnybos vadovas, vyriausias finansininkas, aštuoni tolimojo plaukiojimo žvejybos kontrolės specialistai, devyni finansų ir bendrųjų rei­ kalų skyriaus darbuotojai. Tačiau

Žuvininkystės tarnyboje Klaipė­ doje Seimo nariai aptiko vos kelis senuosius darbuotojus. „Neradome iš Vilniaus į Klai­ pėdą iškraustytų žuvininkystės specialistų. Gal jie kur pasimetė pakeliui“,- juokavo R. Žemaitaitis. Susitikimuose su žmonėmis Seimo nariai išgirdo nemažai nuo­ gąstavimų dėl galimai neskaidrių ar net korupcinių planuojamų ne­ kilnojamojo turto sandėrių perke­ liant žuvininkus į naujas patalpas. Išgirdo apie iš darbo išeinančius specialistus. Taip pat sužinota apie galimai neteisėtą net 2,4 mln. eurų europinės paramos skyrimą vietinei žuvininkystės veiklos gru­ pei, kuriai vadovauja dabartinio Žemės ūkio ministro rinkimų rėmėjas Arvydas Žiogas. Seimo nariams pateikti dokumentai rodo, kad A.Žiogo vadovaujama vietos veiklos grupė jau buvo pagarsėjusi neskaidriu paramos „įsisavinimu“ 2007-2013 metų laikotarpyje.

„Besiklausant vietos žmo­ nių kalbų, sužinojome dar įdomesnių dalykų, kurie kol kas viešai neskelbiami, - pasa­ kojo J. Imbrasas. – Pasirodo, kad vėliau planuojama padali­ nius dar stambinti iki 6 orga­ nizacijų. Taip pat numatoma mažinti girininkijų skaičių. Kitaip tariant, mažės žmonių, dirbančių arčiau miško. Jeigu, kaip planuojama, kirtimai bus padidinti 50 proc., tai akivaiz­ džiai matosi didžiųjų medienos perdirbėjų ausys ir aiškėja, kam

išties reikalinga, kam naudinga tokia „reforma“. Susipažinęs su pateikta infor­ macija Seimo narys J. Imbrasas pažadėjo Urėdijų reformos ei­ gos kontrolę perkelti į Seimo Aplinkos apsaugos komitetą. „Artimiausiu metu kreip­ siuosi į komitetą, kad reformos vykdytojai būtų pakviesti ko­ miteto nariams atsakyti į visus keliamus klausimus“,- kalbėjo J. Imbrasas. Daug susirūpinimo sukėlė ir žmonių pateikta informacija

dėl numatomų permainų regi­ oninių kelių priežiūros srityje. Sujungiant vienuolika regio­ ninių kelių priežiūros įmonių į vieną atsirado nauja tarnybos centrinė būstinė Kaune. Jos anksčiau čia nebuvo. Sufor­ muota nauja brangiai apmoka­ mų vadybininkų ir finansinin­ kų komanda, nors nepanaikinti jokie ankstesnėse kelių tarny­ bose buvę etatai. „Ar tai nėra lėšų švaistymas ir valstybės biu­ džeto išlaidų didinimas?“- kėlė klausimą uteniškiai. Tęsdami regioninį turą, Par­ tijos „Tvarka ir teisingumas“ Seimo frakcijos nariai K. Bart­ kevičius ir V. Kamblevičius sausio 17 dieną lankysis Šiau­ liuose. Numatyti susitikimai su miesto meru, ūkininkais, vers­ lininkais, bus atidaroma parti­ jos būstinė Aušros alėjoje. Taip pat planuojama apsilankyti le­ gendinėje, šiauliečių pamėgtoje „Valerijono“ vaistinėje, kurią miesto valdžia pasišovė iškraus­ tyti iš užimamų patalpų. Tai yra viena seniausių ir ilgame­ tes tradicijas išlaikiusi vaistinė Šiaurės Lietuvoje, kurios istori­ ja prasidėjo dar 1870 metais.

Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ narių apsilankymas Šiauliuose Opozicinės Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Seimo nariai tęsia regioninį turą, kurio metu tikri­ na, vertina kaip realiai regionuo­ se vyksta valdančiųjų inicijuotos reformos, kokios permainų pase­ kmės ir rezultatai, aiškinasi kaip vienas ar kitas permainas vertina gyventojai. Trečiadienį (sausio 17 d.) Seimo narys V. Kamblevičius ir partijos atsakingasis sekretorius A. Petkus lankėsi Šiauliuose. Po susitikimo su miesto meru tvarkiečiai nusku­ bėjo į Rekyvą, aplankyti ūkinin­ kų Rasos ir Ramūno Taukevičių. Ūkininkai augina audines. „Labai maloniai mus nustebino šie šviesūs žmonės. Rasa, buvusi sportininkė, gyvenusi ilgą laiką Šveicarijoje, nostalgijos genama grįžo iš emigracijos į Lietuvą ir už­ sispyrusi bando užsukti audinių verslą. Tai tikrai labai sunkus, rizi­ kingas, sudėtingas ūkininkavimo būdas“,- pasakojo A.Petkus. Švelniakailių žvėrelių auginto­ jai Lietuvoje jau kelerius metus dirba smunkant jų produkcijos kainoms. Skaičiuojama, kad apie 10–20 proc. Lietuvos audinių augintojų šiuo metu yra sustabdę gamybą, iš jų nemažai siekia par­ duoti savo verslą. Gamyba visoje Lietuvoje yra kritusi maždaug ketvirtadaliu. Viso to priežastis – kelerius metus trunkantis kainų nuosmukis pasaulio kailių rinko­ je. „Į kailinių žvėrelių augintojus bankai žiūri kaip į labai rizikin­

gus klientus, tad finansavimas yra sudėtingas. Kita vertus ir Žemės ūkio ministerija ignoruoja juos ir tokiems ūkininkams nėra skiria­ ma jokia parama“,- sakė ūkinin­ kai. Iš Rėkyvos Seimo nariai nu­ vyko į Aukštelkę susitikti su bal­ dų gamintojais. 120 darbuotojų turinčioje įmonėje gaminama produkcija eksportui. 90 proc. šios įmonės gaminių iškeliauja į Jungtinę Karalystę ir Skandina­ viją. Darbuotojų atlyginimas apie 1000 eurų. Tvarkiečiai teiravosi, kaip šios įmonės dirbančiuosius palietė nuo sausio 1 dienos įvestos Sodros grindys. Įmonės vadovas sakė, kad ši permaina yra visiškai

nereikšminga. „Po puse ar ketvirtį etato dirba labai nedaug žmonių. Be to, tokie žmonės dar po puse ar ketvirtį etato dirba ir kitose įmo­ nėse. Dirba per kelis darbus, kaip sakoma. Tokiems dirbantiesiems ir jų darbdaviams niekas nepasi­ keitė“- pasakojo pašnekovai. Popiet Seimo nariai dalyvavo Partijos „Tvarka ir teisingumas“ būstinės atidaryme Aušros alėjo­ je, bendravo su Šiaulių apskrities partijos skyriaus aktyvistais. Par­ tijos „Tvarka ir teisingumas“ Šiau­ lių skyrius yra vienas didžiausių skyrių. Jis vienija per 700 narių, kuriems vadovauja skyriaus pirmi­ ninkė Jūratė Šivickienė.


2018 m. vasaris

Skyriuose

Dėl nederlingų žemių kyla Žemaitijos ūkininkai LR Žemės ūkio ministerijai kartu su Žemės ūkio rūmais slapčiomis parengus naująjį Vie­ tovių su didelėmis gamtinėmis kliūtimis ribų žemėlapį paaiškė­ jo, kad Žemaitija, dar nuo sovie­ tmečio laikų buvusi nepalankių ūkininkauti žemių zonoje, ne­ tikėtai tapo itin derlinga. Nors žemės ūkio paskirties žemės su­ dėtis, jos savybės, jos charakte­ ristikos nepasikeitė, valdantieji nusprendė, kad nuo šiol žemai­ čiams nebepriklauso išmokos už ūkininkavimą nederlingose žemėse. Telšių rajone apsilankę LR Seimo frakcijos „Tvarka ir tei­ singumas“ nariai sužinojo, kad vien tik Telšių rajono ūkininkai, dėl tokio valdančiųjų parengto žemėlapio, per metus neteks apie 1,5 mln. eurų. „Mūsų žemių derlingumo ba­ lai nepagerėjo. Negana to, me­ lioracija dar labiau nusidėvėjo.

Kalvotumas, nepalankus reljefas nepasikeitė, o mums staiga nu­ braukė paramą. Štai kaimyninė­ je Latvijoje ūkininkams didėja išmokos už nederlingas žemes. Ten nederlingų žemių padaugė­ jo, o pas mus – priešingai. Toks išmokų už ūkininkavimą ne­ derlingose žemėse apkarpymas

Regioninių parkų pertvarka – dar viena popierinė reforma Regioninių parkų stambi­ nimas ir jungimas – dar viena popierinė valdančiųjų refor­ ma, kuri jokios apčiuopiamos naudos neduos, bet tik apsun­ kins regioninių parkų darbą ir padidins toli vienas nuo kito nutolusių objektų priežiūros kaštus. Tai paaiškėjo po LR Seimo frakcijos „Tvarka ir tei­ singumas“ narių apsilankymo Žemaitijoje, Varnių regioni­ niame parke. Aplinkos ministerija yra paskelbusi, kad nacionalinių parkų išliks tiek pat, kiek buvo iki šiol, tačiau regioni­ nių parkų, kurių yra virš 30ies, nebeliks, jie bus sujungti į keturis regionus: Aukštaitija, Žemaitija, Mažoji Lietuva, Dzūkija-Suvalkija. Neva, po pertvarkos direkcijose etatų turėtų sumažėti nuo dabarti­ nių 422 iki 320–376 – neliktų dalies vadovų, finansininkų, ūkvedžių ir kitų bendrąsias funkcijas vykdančių specialis­ tų. Varnių regioninio parko dir­ bantieji Seimo nariams skun­ dėsi, kad po tokios reformos

viskas bus išsibarstę, teritorija bus labai didelė, o iki objektų teks važiuoti net ir virš 100 kilometrų. Viską sužiūrėti bus sudėtingiau ir sunkiau. Regioninių parkų specialis­ tų, dažniausiai A9 kategori­ jos tarnautojų atlyginimai yra maži. Vos 400 eurų į rankas. Jei specialistai bus iškilnoti ir reiks važiuoti nuo namų iki darbovietės po 40, 50 ar net 100 kilometrų, tai niekas ne­ norės važinėti, nes vien trans­ portui neužteks visos algos. Kokia tokios reformos prasmė, kol kas niekas argu­ mentuotai nepaaiškina. Tai, panašu, tik dar vienas kėdžių perstumdymas be jokios pras­ mės. Seimo pavasario sesijoje val­ dantieji ketina „eiti“ su „Sau­ gomų teritorijų įstatymo“ pakeitimu, kuriuo įtvirtintų tokias netikslingas permai­ nas. Tvarkiečai pažadėjo var­ niškiams dėti visas pastangas, kad nebūtų išdraskyta regio­ ninių parkų struktūra ir būtų išsaugota dabar efektyviai vei­ kianti sistema.

gali aptikti tik Briuseliui, bet ne Lietuvos žemdirbiams“,- pikti­ nosi ūkininkai Antanas Šakys ir Vytautas Noreika Žemaitijos nederlingų žemių ūkininkai jau artimiausią sa­ vaitgalį renkasi į susirinkimą, kuriame numato įsteigti aso­ ciaciją, kuri gintų nepalankio­

se vietovėse ūkininkaujančių žemdirbių interesus. Jie reika­ laus perskaičiuoti naudmenų derlingumo balus ir parengti realistišką nederlingų žemių žemėlapį. „Ūkininkai išties labai tei­ singai ir pagrįstai reikalauja nustatyti žemių derlingumo balus pagal mokslininkų ty­ rimus, pagal realias sąlygas, o ne pagal popierinius Vilniaus valdininkų skaičiavimus“,sako Seimo narys V. Kamble­ vičius. Anot jo, pagal naująjį žemė­ lapį, nederlingų žemių Lietu­ voje „ant popieriaus“ sumažės net 500 tūkst. ha. O ūkininkai dėl to negaus per 20 mln. eurų išmokų. Paprastai, ūkininkai už nederlingą žemę gauna apie 50 eurų kompensaciją. Dide­ lio nepalankumo vietovėse už ūkininkų patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas

11 buvo mokama po 73,6 eurų už ha, mažo nepalankumo vieto­ vėse – 55,2 eurų, intensyvaus karsto zonoje – 44 eurai, po­ tvynių užliejamose teritorijo­ se – 48,8 euro. Daug įtarimų ūkininkams sukėlė ir tai, kad naujasis ne­ derlingų žemių žemėlapis buvo parengtas slapta, nesu­ derinus su ūkininkais, net ne­ pristačius jo LR Seimo Kaimo reikalų komitetui, o ministras Bronius Markauskas viešai tvirtina, kad „nederlingų že­ mių žemėlapis yra pats objek­ tyviausias, koks galėjo būti“. Prieš rinkimus žadėję su­ vienodinti Lietuvos ūkininkų gaunamas išmokas su vokiečių ar prancūzų išmokomis, žadė­ ję ginti smulkiuosius ūkinin­ kus nuo stambiųjų žemės ūkio verslininkų, prisidengiančių ūkininkų vardu, valdantieji dabar savo pažadus pamiršo.

Ūkininkai rengia peticiją Briuseliui

Opozicinės Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Seimo nariai Taura­ gėje ir Jurbarke aplankė ūkinin­ kus, urėdijos darbuotojus, medi­ kus, susitiko su vietos gyventojais. Miškininkams daugiausia ne­ rimo kelia netikrumas ir neaiš­ kumas dėl savo ateities. „Žmonės nežino ar čia liks gamyba, ar bus parduodama apvali mediena. Akivaizdžiai pamatėme, kaip ta vadinamoji urėdijų reforma de­ zorganizuoja, išbalansuoja visą

struktūros veiklą“, – po susitiki­ mo sakė Partijos „Tvarka ir teisin­ gumas“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis. Seimo narys V. Kamblevičius iš vietos ūkininkų išgirdo apie renkamus parašus ir rengiamą peticiją. „Ūkininkai niekaip nesulaukdami valdančiųjų vals­ tiečių pažadų reikalauti išmokų suvienodinimo visiems Europos ūkininkams ėmėsi iniciatyvos patys ir pradėjo rinkti parašus po

peticija, kuria Briuselio bus rei­ kalaujama suvienodinti sąlygas visiems Europos ūkininkams“, – sakė jis. Be to vietos ūkininkai atkrei­ pė dėmesį, kad sparčiai mažėja smulkių ir vidutinių pieno ūkių. Pieno supirkimo kainoms nu­ kritus iki 12 centų iš rajono jau išvežta per 1700 karvių. Jos iš­ keliavo į Lenkiją. Lenkai supir­ kinėja ne tik karves, bet ir paša­ rus, žemės ūkio techniką. Nei iš Žemės ūkio rūmų, nei iš Žemės ūkio ministerijos rajono ūkinin­ kai jokios paramos ir palaikymo negauna. „Jau atvirai kalbama, kad su Žemės ūkio ministru Bronium Markausku siejama ir už ES pa­ ramą pastatyta įmonė „Pienas LT“ bus parduota „Rokiškio sū­ riui“. Tai jau yra vieša paslaptis“, – pasakojo ūkininkai.

Lenkai baigia supirkti vidutinius pieno ūkius Suvalkijoje sparčiai nyksta vi­ dutiniai pieno ūkiai. Tokį pavo­ jaus signalą išgirdo Marijampo­ lės regione apsilankę opozicinės partijos „Tvarka ir teisingumas“ Seimo nariai. Kritus pieno supirkimo kai­ noms, lenkai sparčiai supirkinė­ ja gyvulius, pašarus ir net visą techniką iš vidutinių pieno ūkių. 40-50 karvių laikantys ūkinin­ kai nebegali išgyventi ir priversti nutraukti savo veiklą. „Iš ūkininkų išgirdome, kad nėra jokio dėmesio iš valdžios. Nei iš Vilniaus nei iš Marijampo­ lės naujosios merės. Parsiduoda vidutiniokai, nes nebeišsilaiko“,po susitikimų su ūkininkais Gu­ deliuose ir Kalvarijoje pasakojo Seimo narys V.Kamblevičius. Anot jo, kiti ūkininkai, pa­

vyzdžiui, užsiimantys avinin­ kyste skundžiasi, kad nėra kur dėti vilnos. „Girdėjome apie Žemės ūkio ministro susitiki­ mus su Naujosios Zelandijos žemės ūkio ministru Nathan Guy. Girdėjome apie pažadus perimti Naujosios Zelandijos patirtį ir gerą praktiką avinin­ kystės srityje, tačiau kol kas tai tik kalbos. Panašu, kad Lietuvos žemės ūkio strategams svarbes­ ni yra ne Naujosios Zelandijos avininkystės plėtojimo įgūdžiai, bet glaudesnis su ministru sie­ jamo kooperatyvo „Pienas LT“ bendradarbiavimas su zelandų kompanija „Fonterra“,- svarstė susitikimų dalyviai. Nežinomybė ir nerimas skam­ bėjo ir iš Marijampolės kolegijos atstovų, su kuriais susitiko parti­

jos „Tvarka ir teisingumas“ pir­ mininkas R. Žemaitaitis. Kolegi­ joje šiuo metu yra 700 studentų. Būgštaujama ar šios kolegijos ne­ ištiks Rietavo kolegijos likimas. Su gyventojais susitikę Seimo nariai išgirdo daug priekaištų dėl vietos valdžios neveiklumo, su­ gadintų ir neremontuojamų pri­ važiavimų prie kapinių, sudėtin­ go ir nepatogaus susisiekimo prie statomos ViaBaltica magistralės. „Žmonėms reikia vežti vaikus į mokyklas, važiuoti į darbus, viešojo transporto čia nėra, o dėl Via Baltica statybų jie visiškai izoliuoti. Atskirti nuo pasaulio. Nebuvo pasirūpinta, kaip vieti­ niams gyventojams bus užtikrin­ tas susisiekimas statybų metu. Netvarka“,- sakė Seimo narys J. Imbrasas.


12

2018 m. vasaris

Skyriuose

Lietuvos Nepriklausomybės Aktas kiekvienuose namuose

2018 metais Vasario 16-ąją dieną švęsime nepriklausomos Lietuvos gimimą. Vokietija išsaugojusi ir perdavusi Lie­ tuvai Vasario 16-osios Aktą dėl nepriklausomos valstybės atkūrimo padovanojo gražią ir prasmingą dovaną Lietuvos žmonėms šimtmečio proga. Pasitinkant ir iškilmingai pa­ minint šią svarbią Lietuvai su­ kaktį, partijos ,,Tvarka ir teisin­ gumas” Prienų skyrius pristato projektą ,,Lietuvos Nepriklau­ somybės Aktas kiekvienuose namuose”. Projekto tikslas – sutelkti Prienų krašto... žmones

Vasario 16-ąją švęsti atkurtos Lietuvos gimtadienį. Sieksime, kad kuo daugiau Prienų krašto žmonių turėtų Lietuvos Ne­ priklausomybės Aktą savo na­ muose. Dovanodami Lietuvos Nepriklausomybės Akto kopi­ jas skatinsime, kad žmonės di­ džiuotųsi savo šalimi, kad įver­ tintų tai, kad gyvena laisvoje valstybėje. Raginsime, kad prie kiekvieno namo plazdėtų Lie­ tuvos trispalvės, kviesime rašyti Lietuvai linkėjimus, į kuriuos sudėtų pačius prasmingiausius, mūsų istorinę praeitį menan­ čius žodžius.

Dobilas Sinkevičius perrinktas Marijampolės skyriaus pirmininku

Gruodžio 29 d. Marijampolės tvarkiečių konferencijoje, nau­ jai - 2 metų kadencijai išrinktas skyriaus pirmininkas. Juo, 84 konferencijos dalyviai vieningai perrinko jaunąjį politiką Dobilą Sinkevičių. „Kad ir kiek nutiesime nau­ jų trinkelių metrų, kad ir kiek pastatysime naujų paminklų, brangių eglučių ar naujų led lem­ pučių Marijampolės parkuose. Dėl to dar nei vienas mūsų kraš­ tietis negrįžo iš svetur. Marijam­ poliečiams reikia gerų darbo vie­ tų, savivaldybės būsto jaunoms

šeimoms, paskatos smulkiems ir pradedantiems verslininkams, reikia pagaliau nustoti naikinti kaimą su visa jo kultūra ir ben­ druomenėmis. Su plentvoliu emigracijos nesustabdysime - tu­ rime tai aiškiai ir garsiai sakyti. Dabar populiaru dalintis idė­ jomis, pasidalinsiu saviške ir aš – daugiau Tvarkos, daugiau Teisingumo! Štai ko reikia Ma­ rijampolei, štai ko reikia Lietu­ vai“. Konferencijoje kalbėjo Dobi­ las. 26 metų amžiaus Dobilas

Sinkevičius yra Marijampolės visuomenės veikėjas, politikas, Seimo nario Remigijaus Žemai­ taičio padėjėjas. D. Sinkevičius buvo Kvietiškio seniūnaitis, 2014m. buvo pilietinės akcijos „Už laisvus demokratinius rin­ kimus“ lyderis. Marijampolės tvarkiečių atas­ kaitinėje konferencijoje tai pat išrinkta nauja valdyba kurią sudaro - Dobilas Sinkevičius, Vytautas Narušis, Giedrius Zdanys, Juozas Juselis, Kristina Švedaitė, Neringa Genevičienė, Aidas Žmuidinas, Arūnas Bar­ covas, Algimantas Žiurinskas, Janina Senkienė, Ineta Vaitke­ vičiūtė. Partijos Tvarka ir teisingumas Marijampolės skyrius šiuo metu vienija 251 narį. O visoje Lietu­ voje partija jungia virš 12000 narių, turi 79 skyrius. Partija Tvarka ir teisingumas Marijmpolės skyriaus sekretoriato informacija

Kaip su šilumos kainomis kovoja vilniečiai? Beja, o kaip marijampoliečiai?

Kaip žinia, šilumos kai­ na Marijampolėje yra viena didžiausių Lietuvoje. Antai Utenoje kaina yra 4,35 Eur/ kWh, Vilniuje - 5,05 Eur/ kWh, o Marijampolėje - 7,41/ kWh. Apie tai daug diskutuo­ ta, ne vienas politikas rinki­ minės kampanijos metu apie tai kalba. Bet kalbos taip ir lieka kalbomis, o kainos išlie­ ka kaip buvę... Kaip vyksta kova dėl šilu­ mos kainų Vilniuje? Ji prasidėjo dar tvarkie­ čiui Juozui Imbrasui būnant Vilniaus meru. Per bene 10 metų kova perėjo įvairiausius etapus: nuo Vilniaus tarybos posėdžių salės iki vyriausiojo administracinio teismo. Re­ ziumė: po paskutiniojo teismo posėdžio 2017 m. sausį, ieško­ vai J. Imbrasas, B. Cicėnas ir Lietuvos nacionalinė vartoto­ jų federacija laimėjo bylą prieš garsųjį „Rubikoną“. Tačiau viskas taip paprastai nesibai­ gia.... Nors teismai laimėti, skola aiški (apie 100 mln. eurų), bet gražinti piliečiams

pinigų niekas neskuba. Tad dabar jau Seimo narys Juozas Imbrasas kreipėsi į antstolius ir kova dėl šildymo kainų Vil­ niuje persikėlė į skolų išieško­ jimų etapą... Ekspertų skaičiavimais, vienam vidutinio dydžio bu­ tui, kurių Vilniuje yra apie 180000, už permoką turėtų būti kompensuota maždaug po 500–600 eurų. Dar reikė­ tų suskaičiuoti ir pridėti palū­ kanas. Tikslią permokos sumą tu­ rėtų suskaičiuoti Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK). Tačiau komisija, kurioje dirba beveik 100 darbuotojų, piktybiškai to vengia ir nevykdo teismo sprendimo. Neapsikentę tokios ne­ tvarkos ir neteisingumo, J.Imbrasas kartu su B. Cicė­ nu kreipėsi į antstolius, kad šie privestų valstybinę įstaigą vykdyti Lietuvos Respublikos teismo sprendimus. Precedento neturintis atve­ jis: antstoliai turi priversti

Kaip žinia, šilumos kaina Marijampolėje yra viena didžiausių Lietuvoje. Antai Utenoje kaina yra 4,35 Eur/kWh, Vilniuje - 5,05 Eur/kWh, o Marijampolėje - 7,41/kWh. Apie tai daug diskutuota, ne vienas politikas rinkiminės kampanijos metu apie tai kalba. Bet kalbos taip ir lieka kalbomis, o kainos išlieka kaip buvę...

valstybinę įstaigą vykdyti teis­ mo sprendimus! Yra 2018 m. sausio 9 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo vykdomasis raštas dėl 2017 m. sausio 24 d. teismo sprendimo įsiteisėjimo. Šiame teismo rašte konstatuojama, kad trijų pareiš­ kėjų – J.Imbraso, B.Cicėno ir Lie­ tuvos nacionalinės vartotojų fede­ racijos skundas yra tenkintinas. VKEKK 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimai „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų UAB „Vilniaus energija“ ir „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų UAB „Vilniaus energija“ panaikinti. VKEKK

įpareigota iš naujo apskaičiuoti UAB „Vilniaus energija“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainas ir jas patvirtinti naujais nu­ tarimais. Tačiau ši mūsų valstybės ins­ titucija, kurios vadovę paskyrė

Prezidentė, per metus nuo teismo sprendimo įsigaliojimo kainos taip ir neperskaičiavo. VKEKK skundžiasi, kad „Vil­ niaus energija“ neduoda jai me­ džiagos. Bet juk yra teisėsauga, prokuratūra, medžiagą galima išsireikalauti teismo keliu. Dar keisčiau atrodo tai, kad „Vilniaus energiją“ dabar, pasi­ baigus nuomos sutarčiai, iš vadi­ namojo „rubikono“ jau perėmė Vilniaus miesto savivaldybė. Tai kokia problema gauti Komisijai reikiamus duomenis iš savivaldy­ bės valdomos įmonės? Na, bet dabar, kai jau yra ants­ toliai, gal jie padės tuos duomenis pagaliau išsireikalauti ir apginti šimtų tūkstančių vilniečių inte­ resus. Kada panaši kova gali prasidėti mūsų mieste? Pasak Marijam­ polės tvarkiečių lyderio Dobilo Sinkevičiaus, „reikia imtis realių veiksmų ir mes, pasitelkę savo ko­ legų iš Vilniaus sėkmingą patirtį, tų veiksmų imsimės. Pasakysiu tik tiek – nesvarbu kiek tai užtruks ir kokių veiksmų reikės, svarbu kad pasibaigtų kalbos ir prasidėtų darbai. Po sėkmingo tvarkiečių precedento Vilniuje, kita stotelė Marijampolė".


13

2018 m. vasaris

Skyriuose

L. Jakinevičienė: aš įsitikinusi, kad nereikia naikinti nei vienos seniūnijos Šią savaitę vyko Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūnijos gyventojų susitikimas su Prienų rajono savivaldybės administracijos atstovais ir Ašmintos seniūnijos gyventojais. Susitikime kalbėta apie Aš­ mintos seniūnijos panaikini­ mą ir prijungimą prie Prienų ir Pakuonio seniūnijų. Susitiki­ mo metu seniūnijos gyventojai išsakė savo nuogąstavimus dėl seniūnijos panaikinimo. Prita­ riu susirinkime dalyvavusių ir savo poziciją išreiškusių gyven­ tojų nuomonei, jog šiai refor­ mai nepasirengta. Manau, kad Savivaldybės administracijos direktorius E. Visockas ir jo pa­ vaduotoja R. Zablackienė nesu­ gebėjo paaiškinti, kokiu tikslu vykdoma ši reforma, koks jos ekonominis naudingumas. Dar susirinkimo pradžioje buvo užsiimta, jog yra seniūnijos gy­ ventojų prašymai dėl seniūnijos panaikinimo. Vėliau paaiškėjo, kad konkrečių prašymų vis tik nėra. Šis klausimas buvo svars­ tomas ir Prienų rajono savival­ dybės Tarybos posėdyje. Spren­ dimo projektą pateikė ir už jį balsavo valdančioji dauguma su rajono meru A.Vaicekausku

priešakyje. Mes, opozicijos at­ stovai, nepritarėme jam dėl tų pačių priežasčių ir nuogąstavi­ mų, kuriuos išsakė ir seniūnijos gyventojai. Aš įsitikinus, kad savivaldybės vadovai neturėtų vadovautis trumpalaikiu ir ne­ labai suvokiamu tikslu panai­ kinti kažkodėl tik vieną rajono seniūniją, o turėti gerai išstu­ dijuotą, išanalizuotą ir pareng­ tą strategiją, kaip pakoreguoti seniūnijų ribas, kad jos galėtų tapti ne tik finansiškai sava­ rankiškomis, bet ir galinčiomis greičiau reaguoti ir spręsti pro­ blemas, įsiklausyti į gyventojų lūkesčius. Sutinku, kad galbūt kai kurie kaimai, gyvenvietės turėtų ir būti prijungti ar tai

prie Prienų, ar Pakuonio se­ niūnijų pvz. Ignacavos ar netoli Pakuonio esantys kaimai, ta­ čiau tai turi būti ne politikų, o pačių gyventojų priimtas spren­ dimas. Apmaudu, kad politikai esantys dabartinėje valdančioje daugumoje nelabai galbūt su­ vokia pačios savivaldos esmės ir tikslo, kuris aiškiai kalba, jog tarybos nariai turi atstovauti žmonių interesams, įsiklausyti į jų nuomones, o nesijausti vi­ sagaliais ,,valdovais“, nes jie da­ bar valdžioje. Aš manau, kad šis klausimas labai svarbus ir pir­ miausiai turime sulaukti gyven­ tojų apklausos rezultatų, kuri numatoma artimiausiu laiku. Kokius sprendimus priims gy­

ventojai, tokius turime ir gerb­ ti. Ir dar noriu pastebėti, kad neturėtume pamiršti ir tai, kad kiekviena seniūnija rašo savo istoriją, kuri perduoda­ ma iš kartos į kartą. Ir nelabai kaip vertinčiau administraci­ jos direktoriaus pavaduotos R. Zablackienės repliką, kad buvo ir kolūkių istorijos. Taip jas rašė žmonės ir dabar gy­ venantys šiuose kraštuose ir galbūt jiems šis etapas yra ir svarbus, ir ypatingas, bet netu­ rime pamiršti, kad šis kraštas, Ašmintos seniūnija, turi labai gilias istorines šaknis, ir jos is­ toriją mes visi turime gerbti ir saugoti. Kalbant apie Ašmintą,

mano įsitikinimu, ji turėtų, jeigu valdantieji vis tik ryšis priimti šį sprendimą, priklausyti bent jau Prienų seniūnijai, nes susisieki­ mas yra patogesnis ir geresnis. Svarbi ir Strielčių gyventojų nuo­ monė, nes jiems galbūt yra taip pat patogesnis susisiekimas su Prienais. Manau, kad šis klausimas nėra parengtas svarstymui, nes turė­ jo būti išnagrinėtos ir pateiktos kiekvienos gyvenvietės prisijun­ gimo sąlygos, sureguoliuoti au­ tobusų maršrutai. Nerimą kelia ir žemės mokestis, kuris galbūt gali ir didėti. Taigi manau, kad susirinkimui savivaldybės atsto­ vai atvažiavo nepasiruošę. Atva­ žiuoti su vienu lapeliu, ką jie ir padarė ir perskaityti, kas prie ko jungiasi, manau nėra atsakinga ir visiškai neprofesionalu. Pasige­ dau ir susirinkimo vedimo ele­ mentarios kultūros, nes nuolat buvo pertraukinėjami žmonės. Daug debatų kilo ir dėl to, ko­ dėl didžioji dalis seniūnijos, tuo tarpu ir Ašminta jungiama prie Pakuonio seniūnijos, gal Pakuo­ nio seniūniją reikia naikinti. Aš įsitikinus, kad kol kas nereikia naikinti nei vienos seniūnijos, ypatingai kraštinių seniūnijų, o tiesiog, atlikus detalią ir išsamią analizę, pakoreguoti galbūt tik seniūnijų ribas ir tą daryti, kaip jau minėjau, kompleksiškai.

Gruodžio 1 d. Vyko partijos Tvarka ir teisingumas Prienų skyriaus ataskaitinis susirinkimas Gruodžio 1 d. Vyko partijos Tvarka ir teisingumas Prienų skyriaus ataskaitinis susirinkimas, kuriame apžvelgiau politinę situaciją Lietuvoje, frakcijos Tvarka ir teisingumas veiklą LR Seime, supažindino su skyriaus veikla, ateinančių metų planais. Prienų rajono savivaldybės tarybos narė Loreta Jakinevičienė kalbėjo apie tarybos narių veiklą Prienų rajono savivaldybės taryboje. Šioje kadencijoje partiją ats­ tovauja 4 tarybos nariai-Lo­ reta Jakinevičienė (frakcijos seniūnė), Aušra Deltuvienė, Vaidas Kupstas ir Cezaras Pacevičius. Džiugu, kad Prie­ nų skyrius ne tik vienas iš di­ džiausių partijos skyrių Lietu­ voje, bet turi gražias tradicijas: organizuojamos kasmetinės akcijos, turistinės kelionės, renginiai, partijos nariai svei­ kinami įvairių švenčių, jubi­ liejų proga. Aktyviausiems

ir labiausiai nusipelniusiems Prienų skyriaus nariams buvo įteiktos padėkos. Partijos gretas papildė 6 nauji nariai, tarp kurių ir jau­ nas , energingas, veiklus narys Audrius Gelčys, kuris 11 metų pragyveno Airijoje, tačiau grį­

žo į tėviškę kurti savo ateitį kartu Tvarkos ir teisingumo bendraminčiais Lietuvoje. Vakar jis tapo ir skyriaus Pre­ zidiumo nariu bei pirminin­ ko pavaduotoju, o ilgamečiui Jiezno poskyrio pirmininkui Algimantui Žurauskui suteik­

tas Prezidiumo Garbės nario vardas. Ataskaitiniame susirinki­ me buvo iškeltos ir bendru sutarimu patvirtintos 50-ies partijų narių kandidatūros į 2019 m. savivaldos rinkimus. Nuoširdžiai Dėkojame vi­

sai komandai, kad esame kartu ir linkime bendromis jėgomis įveikti bet kokius sunkumus ir iššūkius. Tvarkos ir teisingumo Prienų skyriaus Pirmininkas Seimo narys Vytautas Kamblevičius


14

2018 m. vasaris

Akimirkos

Susitikime su Marijampolės mokinių parlamentu

Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos Respublikos 95 metų sukakties minėjime

Apsilankymas Marijampolės kolegijoje

Pokalbyje su Jurbarko gydytojais

Nuoširdūs ir atviri pokalbiai Utenoje

Kontaktai Partijos TVARKA IR TEISINGUMAS būstinės adresas: Gedimino pr. 10, Vilnius LT 01103 Telefonas: (85) 2691618 Faksas: (85) 2691618 El. paštas: tt@tvarka.lt Leidėjas partija Tvarka ir teisingumas

Susitikime su Tauragės gyventojais

Facebook Tvarka ir teisingumas Rolandas Paksas Remigijus Žemaitaitis Vytautas Kamblevičius Rimas Andrikis Kęstutis Bartkevičius Juozas Imbrasas Algimantas Dumbrava Petras Gražulis

www.tvarka.lt

Tvarkietis 1 vasaris  
Tvarkietis 1 vasaris  
Advertisement