Page 1


Pantelos Group of Companies

Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της µε την ανέγερση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων συνολικής έκτασης 18.500 τ.µ. όπου σήµερα κατασκευάζει πάνελ αλουµινίου και PVC για εξώπορτες, αντικουνουπικά συστήµατα και θωρακισµένες πόρτες ασφαλείας µε επένδυση αλουµινίου και ξύλου. Παράλληλα διαθέτει δύο υπερσύγχρονα βαφεία ηλεκτροστατικής βαφής και δύο βαφεία σουµπλιχρωµίας (Decoral System). Η ηγετική της πλέον παρουσία στην αγορά, οφείλεται στην µεγάλη ποικιλία των σχεδίων που διαθέτει, στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων της, στις ανταγωνιστικές τιµές και στη συνεχή προσπάθεια για την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση µε ένα σύγχρονο δίκτυο διανοµής των 1.500 και πλέον πελατών της. Η προσήλωση στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας επιβεβαιώνεται µε την απόκτηση των διεθνών πιστοποιητικών ISO 9001 ∆ιασφάλισης Ποιότητας, ISO 14001 Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και ΕΛΟΤ 1801 Υγιεινής και Ασφάλειας. Η ΤΕΧΝΗ Α.Ε. µέσα από ένα πρόγραµµα συνεχών επενδύσεων κατάφερε τα τελευταία χρόνια να εδραιωθεί στην ελληνική αγορά σαν µια από τις κορυφαίες και ταχέως αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις, στον κλάδο του αλουµινίου. Με το βλέµµα πλέον στην παγκόσµια αγορά, ξεκίνησε ήδη την εξάπλωση της στο εξωτερικό µε τη δηµιουργία θυγατρικών εταιριών στο Βελιγράδι της Σερβίας και στην Πολωνία µε στόχο την εξυπηρέτηση των αγορών των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης, όπου κατέχει ηγετική θέση, ενώ παράλληλα συµµετέχει σε όλες τις µεγάλες διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού, διευρύνοντας το πελατολόγιο της σε ολόκληρο τον κόσµο. TEHNI S.A was established in Xanthi, in 1988, and its initial activity was the electrostatic metal dye. Due to company’s stable and continuous progress we managed to expand its activities by constructing privately owned buildings of 18.500 sqm, where Aluminum & PVC Panels, Mosquito Nets and Security Doors with aluminum or wooden facing are made. At the same TEHNI S.A. has four sophisticated dye houses. Two of them are for electrostatic use and two of them for wood grain use (Decoral Use). Company’s leading presence in the market is due to a great variety of designs, its high product quality, its competitive prices and the continuous efforts in order to provide the best possible services in a modern distribution channel that includes more than 1.500 customers. The acquisition of International Certificates ISO 9001 for Quality Management System, ISO 14001 for Environmental Management System and ELOΤ 1801 for Occupational Health and Safety System is result of company’s dedication in continuous quality improvement. Through a project of continuous investments that took place recently, TEHNI S.A. achieved to establish itself in the Greek market as one of the leading and more developing companies in aluminium market TEHNI S.A. has already started expanding abroad.establishing its subsidiary companies, who have already been created in Serbia and Poland, in order to serve the market of Balkan and Central European countries, where our company has a significant market share and leading presence. At the same time our company participates in big international exhibitions in order to attract customers all around the world.

Our products

PRESS PANELS

ΤRADITIONAL + INOX PANELS

PVC + ABS PANELS

COMBO PANELS

HPL PANELS

INSECT SCREENS


η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο Quality Documentation που διατίθεται σε όλους τους πελάτες. The quality excellence of TEHNI PANTELOS products is documented with certificates and measurements from the greatest international institutions. All the relevant documents are included in the Quality Documentation brochure, which is distributed to all customers.

Ενδιαφέρον για το περιβάλλον και τον άνθρωπο Caring for the environment and the human being Η ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ Α.Ε. με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο και το περιβάλλον, εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και σύστημα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, πιστοποιημένα κατά ISO 14001 και ELOT 1801. TEHNI S.A. PANTELOS with sense of responsibility towards humanity and nature, implements a complete system of enviromental management and a health and safety system for its emploees, which are certified according to ISO 14001 and ELOT 1801.

ISO 9001

Óýóôçìá ÄéáóöÜëéóçò Ðïéüôçôáò Quality Management System

ISO 14001

Óýóôçìá ÐåñéâáëëïíôéêÞò Äéá÷åßñéóçò Enviromental Management System

ELOT 1801

Óýóôçìá ÕãéåéíÞò êáé ÁóöÜëåéáò Occupational Health & Safety System

Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

EN 1279-2

Όλα τα πάνελ της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ καλύπτονται με προστατευτικό φιλμ στην επιφάνειά τους. Στην πάνω δεξιά γωνία βρίσκεται το αυτοκόλλητο Quality Marks το οποίο και αποτελεί εγγύηση γνησιότητας για κάθε προϊόν της ΤΕΧΝΗ Α.Ε.. Αναζητήστε το...

Óõí/ôçò Èåñì. ÌåôÜäïóçò U=1,72-2,72 Thermal Transmittance U=1,72 - 2,72

All of TEHNI PANTELOS panels are covered up with protective stretch film on their surface. At their up right corner the Quality Marks sticker is presented, which constitutes the genuineness guarantee for every product of TEHNI S.A.. Ask for it…

Õäáôïóôåãáíüôçôá Ôæáìéþí Glass Moisture Menetration

EN ISO 8990

EN ISO 13049

Test áíôï÷Þò óå êñïýóç 50 kg / 95 cm Soft impact test 50 kg / 95 cm


Traditional door panels contentsPage 4-5

Page 6-7

Page 8-9

Page 10-11

Page 12-15

Page 16-19

Page 20-23

Page 24-27

Page 28-31


Inox door panels contents

Page 32

Page 32

Page 33

Page 34

Page 34

Page 35

Page 36-37

Page 38

Page 39

Page 40

Page 41

Page 42

Page 43

Page 44

Page 45

Page 46

Page 47

Page 48

Page 48

Page 48

Page 49

Page 50-51

Page 52-53

Page 54-55

Page 56

Page 57

Page 57

Page 58

Page 59

Page 60

Page 61

Page 62

Page 63

Page 63

Page 64

Όλα τα σχέδια είναι προϊόν γραφιστικής απεικόνισης και ως εκ τούτου μπορεί να μην αναπαριστούν με ακρίβεια το φυσικό προϊόν. All designs are drawings of graphical representation and thus may not depict in detail the actual product. Στα παραδοσιακά πάνελ σε απόχρωση ξύλου δεν περιλαμβάνεται εσωτερικός ταμπλάς. On Traditional panels in Wood effect the inner board facing is not included. All family photos has taken from: www.sxc.hu & www.google.com
Ideal creations

5120

5121

Design Dimensions

Glass with rail
traditional door panels

5122

Glass with rail

5151

Glass with rail 


Entrance

door evolution

5130

5131

Design Dimensions

Glass with rail
traditional door panels

Glass with rail

Glass with rail

5132
your dreams come true

Make

5100

5101

Design Dimensions

Glass with rail
traditional door panels

Glass with rail

Glass with rail

5102
Ideal creations

5140

5142

Design Dimensions

Plain Glass 10


traditional door panels

5141

Glass with rail

5151

Glass with rail 11


Entrance

5093

Glass with rail

door evolution

5003

5092

5004

Glass with rail

Design Dimensions 12


traditional door panels

5095

Glass with rail

5002

Glass with rail 13


your dreams come true

Make

5001

5091

5010

5076

Glass with rail

Design Dimensions 14


traditional door panels

5009

Glass with rail

5075

Glass with rail 15


Ideal creations

5091

5024

5093

5027

Glass with rail

Design Dimensions 16


traditional door panels

5026

Glass with rail

5095

Glass with rail 17


Entrance

5025

Glass with rail

door evolution

5092

5033

5075

Glass with rail

Design Dimensions 18


traditional door panels

5034

Glass with rail

5076

Glass with rail 19


your dreams come true

Make

Design Dimensions

5049 20

5092

5045

5091

5046

5093


traditional door panels

5048

5095

Glass with rail 21


Ideal creations

Design Dimensions

5054

Glass with rail 22

5075


traditional door panels

5055

5076

Glass with rail 23


Entrance

door evolution

5020

5021

Design Dimensions

Glass with rail 24


traditional door panels

5022

5097

Glass with rail 25


your dreams come true

Make

5023

5068

Design Dimensions

Glass with rail 26

Glass with rail

5037


traditional door panels

Glass with rail

Glass with rail

5069

27


Ideal creations

5040

5043

Design Dimensions

Glass with rail 28


traditional door panels

5035

5037

Glass with rail 29


Entrance

door evolution

5041

5042

Design Dimensions

Glass with rail 30

Glass with rail


traditional door panels

5036

5038

Glass with rail 31


your dreams come true

Make

4100

4101

INOX

32

161 cm

161 cm

161 cm

Dimensions


inox door panels

4102

33


Ideal creations

4104

34

4105


inox door panels

4103

35


Entrance

4000

door evolution

4002

4004

INOX

Dimensions

Sandblast Glass 36

4006


inox door panels

Striped Glass

4008

37


your dreams come true

Make

4150

4151

INOX

Dimensions

Pave Glass 38


inox door panels

4160

Pave Glass

4161

39


Ideal creations

4170

4171

INOX

Dimensions

Pave Glass 40


inox door panels

4175

4176

41


Entrance

4035

INOX

Dimensions

42

door evolution

4036


inox door panels

4180

4181

43


your dreams come true

Îœake

4025

INOX

Dimensions

44

4026


inox door panels

4030

4031

45


Ideal creations

4080

INOX

Dimensions

46

4081


inox door panels

4065

4066

47


Entrance

7091

door evolution

7096

7086

INOX

Dimensions

140 cm

55 cm

48


inox door panels

Pave Glass

7101

49


your dreams come true

Îœake

7020

7022

INOX

Dimensions

7031

7032

25 cm

Striped Glass 50


inox door panels

7231

7021

Pave Glass 51


Ideal creations

7040

7041

7042

INOX

Dimensions

Pave Glass

52

Striped Glass


inox door panels

Special Sandblast Glass

7044

53


Entrance

7060

door evolution

7061

7062

7064

INOX

Dimensions

Fusing Glass

54


inox door panels

7225

7065

Fusing Glass 55


your dreams come true

Îœake

7002

INOX

Dimensions

56

7001


inox door panels

7072

7052

7241

7051

Striped Glass

Pave Glass 57


Ideal creations

7212

7231

INOX

7211 25 cm

Dimensions

Striped Glass 58


inox door panels

Pave Glass

7081

59


door evolution

Entrance

3611

INOX

Dimensions

3612

60


inox door panels

3591

3592

61


your dreams come true

Îœake

3601

INOX

Dimensions

3602 62


inox door panels

3641

INOX

Dimensions

3581

63


Ιdeal creations

3621

3623 3622

INOX

Dimensions

64

Entrance Doors  

Front Doors Catalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you