Page 1

Ředitel příspěvkové organizace: Ing. Čeněk Strašík


Charakteristika Technických služeb Technické služby města Jičína jsou od r. 2000 příspěvkovou organizací města Jičína a zajišťují pro svého zřizovatele v rámci provozního příspěvku následující činnosti většinou 7 dnů v týdnu • • • • • • • •

Svoz a likvidaci komunálního odpadu, včetně provozu skládky Provoz sběrného dvora, včetně třídící linky, likvidaci nebezpečného odpadu Komplexní údržbu veřejné zeleně, včetně provozu parku Čištění a údržbu místních komunikací a chodníků, vpustí, dopravního značení, dětských hřišť… Komplexní provoz hlavního hřbitova a dalších 4 hřbitovů přidružených obcí Provoz tržišť, parkovacích automatů a provoz veřejných záchodů, údržba kasáren Provoz a údržbu veřejného osvětlení města, včetně úhrady nákladů za elektrickou energii Svoz a likvidaci biologického odpadu, včetně provozu kompostárny

V rámci vedlejší činnosti Technické služby zajišťují bez provozního příspěvku následující činnosti

• • •

Provoz městské optické sítě Provoz a údržbu autobusového nádraží Komplexní služby v oblasti pohřebnictví

S vazbou na velkou členitost uplatňují Technické služby střediskové hospodářství

Najdete nás na adrese Textilní 955, Jičín Volat můžete na náš dispečink 493 544 740 Web: www.tsjc.cz E-mail: tsjc@tsjc.cz

„Smyslem naší práce je krásné město a spokojený občan“


Výkony organizace a soběstačnost TS v posledních letech vykazovaly vyrovnaný HV, vždy v kladných číslech (a to od 15 do 30 tis. Kč). V následující tabulce dokumentujeme pozitivní vývoj zejména provozní dotace s vazbou na soběstačnost organizace. Název Provozní dotace v Kč Příspěvek ÚP v Kč

2009

2010

2011

2012

2013

32 634 200 30 258 339 29 178 700 29 672 798 30 549 907 1 898 357

2 045 220

1 507 964

1 546 902

3 363 185

Tržby v Kč

23 991 217 24 786 913 27 016 469 25 402 626 25 127 176

Výnosy celkem v Kč

58 348 794 57 090 472 57 703 133 56 622 326 59 059 830

Náklady celkem v Kč

58 699 581 57 075 465 57 675 301 56 593 797 59 033 667

Soběstačnost organizace v % (bez provozní dotace)

44

47

49

48

48

Odvody financí na MÚ v Kč

7 150 762

7 559 525

7 136 604

8 531 081

8 877 472

Nárůst dotace od 2012 je dán zejména změnou systému financování akce JMP (Jičín město pohádky), ukončení fakturace a stanovení úhrady formou dotace ve výši vlastních nákladů (částka cca 400 tis. Kč). Tento faktor zapříčinil i zastavení růstu trendu soběstačnosti. Nárůst výše dotace 2013 je ovlivněn novými jednorázovými akcemi typu demolice starého zahradnictví „Vávra“ ve výši 350 tis. Kč, podpora zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných a nepřizpůsobivých osob pro sociální odbor ve výši 100 tis. Kč, instalace košů na psí exkrementy ve výši 65 tis. Kč, příspěvek na ostrahu skládky ve výši 50 tis. Kč, živicování dvoru II. ZŠ ve výši 40 tis. Kč.

Úspora v oblasti provozní dotace kladně ovlivňována aktivní politikou zaměstnanosti občanů v evidenci úřadu práce, tzv. VPP veřejně prospěšných prací. Velmi pozitivní trend je v oblasti odvodu hotových prostředků na účet zřizovatele, jedná se o poplatky za uložení odpadu na skládce, výběr poplatků z parkovného, trhů, nájem z autobusového nádraží, nájem ze smuteční síně a odvod prostředků z městské optické sítě. Odměna městu za třídění od fy EKOKOM není v odvodech zahrnuta, je zasílána městu přímo a pohybuje se ročně kolem částky 2.100 tis. Kč.

Najdete nás na adrese Textilní 955, Jičín Volat můžete na náš dispečink 493 544 740 Web: www.tsjc.cz E-mail: tsjc@tsjc.cz

„Smyslem naší práce je krásné město a spokojený občan“


Vybrané náklady organizace TS vycházejí při plánování ročního hospodaření z vybilancovaného rozpočtu, který je sestavován detailně za každé středisko v rozsahu klasické výsledovky. V následující tabulce dokumentujeme vývoj rozhodujících položek nákladů organizace. Vybrané náklady

2009

2010

2011

2012

2013

MZDY v Kč

22 389 618 23 279 872 21 340 289 22 099 633 23 816 436

OSSZ+VZP v Kč

7 205 261 7 990 956 7 420 673 7 463 044 8 097 979

PHM v Kč

3 248 147 3 823 407 3 984 238 4 187 290 4 032 671

Veřejné osvětlení v Kč

2 075 096 2 336 320 2 752 359 2 519 929 2 297 110

Energiev Kč

1 440 546 1 223 306 1 223 069 1 084 033 1 881 432

Materiál v Kč

7 069 751 4 785 808 5 533 849 5 330 235 4 474 408

Opravy v Kč Náklady cekem v Kč

817 081

748 910

1 737 289

741 404

764 852

58 699 581 57 075 465 57 675 301 56 593 797 59 033 667

Rozhodující položkou nákladů jsou mzdy zaměstnanců. V celku pozitivní trend vývoje je ovlivněn nárůstem počtu pracovníků tzv. VPP. A to zejména v roce 2013, kdy stav těchto pracovníků byl ke konci roku ve výši 43. Trend nárůstu nákladů v oblasti PHM je dán zejména růstem ceny motorové nafty. Organizaci se daří růst cen brzdit úsporami v této komoditě a také trend spotřeby PHM v litrech jde meziročně směrem dolů. Oblast energií je opět ovlivňována cenami dodavatelů, na tuto skutečnost je reagováno tím, že dodavatelé jsou vybíráni na základě elektronických aukcí za všechny organizace, které jsou řízené městem. V oblasti materiálu lze pozorovat pozitivní trend, který je rovněž daný koncepcí výběrových řízení malého rozsahu.

Najdete nás na adrese Textilní 955, Jičín Volat můžete na náš dispečink 493 544 740 Web: www.tsjc.cz E-mail: tsjc@tsjc.cz

„Smyslem naší práce je krásné město a spokojený občan“


Ředitel organizace

Organizační struktura

Ing. Čeněk Strašík

Ekonom Ing. Miloslav Frýba Odpadový hospodář Ing. Milan Zmátlík

Pohřební služba Správa hřbitovů Michaela Dušáková

Skládka

Kompostárna

Správa hřbitova

Pohřební služba

Vedoucí sběrného dvoru Tomáš Šenberk

Sběrný dvůr

Hlavní dispečer

Vedoucí dílny Pavel Lipár

Zdeněk Doležal

Veřejné osvětlení

Zimní údržba

Vedoucí MTZ Jiří Chmelík

Ekonomický úsek

Sklad

Čištění města

Kasárna

Jaroslav Schindler

Autobus. stání

Samost. skupina

TKO

WC, trhy, parkovné

Dispečer

Veřejné zakázky Vedoucí staveb. stř. Radim Břeský

Personální agenda ú četní Správa majetku

Finanční účetní Fakturace středisek

Vedoucí zeleně

Jan Satrapa

JitkaHlavní Kozáková účetní Jitka Kozáková

Dispečer

Doprava

Mgr. Aleš Babák

Dílna

Veřejná zeleň

Zámecký park

Správa sítě BOZP, správa budov

Stavební středisko

Spisová služba, archivač. služba sítě

Najdete nás na adrese Textilní 955, Jičín Volat můžete na náš dispečink 493 544 740 Web: www.tsjc.cz E-mail: tsjc@tsjc.cz

„Smyslem naší práce je krásné město a spokojený občan“


Příjmy 2013

v tis. kč

Provozní dotace

3 100 8 590 0

Tržby z vedlejší činnosti Tržby z hlavní činnosti

Svoz komunálního odpadu vedoucí Jaroslav Schindler

603829594

Středisko zajišťuje zejména následující činnosti -

sběr a svoz komunálního odpadu obyvatel města Jičína sběr a svoz separace obyvatel města Jičína sběr a svoz BIOODPADU obyvatel města Jičína sběr a svoz komunálního odpadu podnikatelským subjektům sběr a svoz separace podnikatelským subjektům sběr a svoz komunálního odpadu obcím ve spádové oblasti sběr a svoz separace obcím ve spádové oblasti

Počty svážených nádob

Svozy prováděny pravidelně 5 dnů v týdnu a to včetně všech svátků

Popelnice KO 110 l a 120 l

Kontejnery 1 100 l

Popelnice Komunální Separace BIO odpad papír

Separace plast

Separace sklo

město Jičín

3 020

500

228

129

127

123

podnikatelské subjekty

467

0

194

23

26

4

obce ve spádové oblasti

2 487

0

35

56

125

57

Počet celkem v ks

5 974

500

457

208

278

184

Najdete nás na adrese Textilní 955, Jičín Volat můžete na náš dispečink 493 544 740 Web: www.tsjc.cz E-mail: tsjc@tsjc.cz

„Smyslem naší práce je krásné město a spokojený občan“


Příjmy 2013

v tis. kč

Provozní dotace

3 165 120 0

Tržby z vedlejší činnosti Tržby z hlavní činnosti

Čištění města vedoucí Jaroslav Schindler

603829594

Středisko zajišťuje zejména následující činnosti -

ruční úklid městských ploch strojové čištění komunikací (každý den 35 km) strojové čištění chodníků (denní průměr 15 km) blokové čištění parkovišť a parkovacích zón ruční čištění nádvoří zámku vývoz odpadkových košů likvidace a doplňování sáčků na koše na psí exkrementy v letních měsících kropení a mlžení chemická likvidace plevele a náletů ručním postřikem zajišťování akcí pořádané NF, KZMJ

Frekvence výsypu 6 x týdně 5 x týdně 4 x týdně 3 x týdně 2 x týdně 1 x týdně Celkem odpadkových košů Počet košů

Úklid města prováděn 7 dnů v týdnu

Celkem týdně vysypaných košů Celkem ročně vysypaných košů

24

25

30

42

104

207

432

144

125

120

126

208

207

930

7 488

6 500

6 240

6 552

10 816

10 764

48 360

Najdete nás na adrese Textilní 955, Jičín Volat můžete na náš dispečink 493 544 740 Web: www.tsjc.cz E-mail: tsjc@tsjc.cz

„Smyslem naší práce je krásné město a spokojený občan“


Příjmy 2013

v tis. kč

Provozní dotace

2 700 864 0

Tržby z vedlejší činnosti Tržby z hlavní činnosti

Doprava a zimní údržba vedoucí Zdeněk Doležal

603817168

Středisko zajišťuje zejména následující činnosti -

vývoz velkoobjemových kontejnerů ze sběrného dvora přistavování kontejnerů s vývozem na skládku Libec pravidelný úklid (denní) v okolí separačních kontejnerů práce ve výškách z plošiny, zemní práce mechanizací zajištění provozu techniky, včetně STK a povinného ručení likvidace černých skládek zimní údržba chodníků a místních komunikací rozmístění a provoz zimních posypových beden v počtu 50 ks zpracování a aktualizace plánu zimní údržby města Jičína

Dispečerská služba, při zimní údržbě 24 hod denně

Komunikace Celková plocha vozovek Celková plocha chodníků

Celkem (m 2 )

Udržované

Neudržované Udržované v zimě (%) v zimě (m ) v zimě (m 2 ) 2

474 067

320 265

153 802

68

182 193

113 771

68 422

62

Najdete nás na adrese Textilní 955, Jičín Volat můžete na náš dispečink 493 544 740 Web: www.tsjc.cz E-mail: tsjc@tsjc.cz

„Smyslem naší práce je krásné město a spokojený občan“


Příjmy 2013

v tis. kč

Provozní dotace

3 550 95 0

Tržby z vedlejší činnosti Tržby z hlavní činnosti

Veřejné osvětlení vedoucí Zdeněk Doležal

603817168

Středisko zajišťuje zejména následující činnosti - údržba 43 okruhů RVO a 2461 světelných bodů - 21 okruhů RVO napojeno přímo na centrální pult VO, ostatní spínáno za pomoci HDO - zajištění každoroční kontroly stavu stožárů - defektoskopie - zajištění revize okruhů VO ve čtyřletých cyklech - nátěry stožárů VO s pravidelnou kontrolou svorkovnic - nákupy nových světel s požadavkem na minimalizaci spotřeby energie - zpracování dat do pasportu VO na portálu města Jičína - drobné investiční akce pro město - účast na akcích JMP, Valdštejnské dny, vánoční výzdoba - úhrada nákladů na elektrickou energii VO města Jičína Název

Nepřetržitá hotovost 24 hod denně

2010

2011

2012

Počet světelných 2 291 2 356 2 408 2 456 bodů Náklady bez 3 122 362 2 927 820 1 818 833 1 698 725 elektr.energie v Kč Náklady na 1 1 363 1 243 755 692 světelný bod v Kč

Najdete nás na adrese Textilní 955, Jičín Volat můžete na náš dispečink 493 544 740 Web: www.tsjc.cz E-mail: tsjc@tsjc.cz

2013

„Smyslem naší práce je krásné město a spokojený občan“


Příjmy 2013

v tis. kč

Provozní dotace

200 21 134

Tržby z vedlejší činnosti Tržby z hlavní činnosti

Kasárna vedoucí Jaroslav Schindler

603829594

Středisko zajišťuje zejména následující činnosti - monitorování a údržba prostor a ploch bývalých kasáren - monitorování a údržba prostor Jezuitské koleje - monitorování a údržba prostor bývalé střelnice Zebín

Trhy, parkoviště, WC Příjmy 2013

v tis. kč

Provozní dotace Tržby z hlavní činnosti

1 250 160 0

Příjmy 2013

v tis. kč

Provozní dotace

0 1 501 0

Tržby z vedlejší činnosti

Tržby z vedlejší činnosti Tržby z hlavní činnosti

vedoucí Jaroslav Schindler

603829594

Středisko zajišťuje zejména následující činnosti -

provozování trhu Valdštejnovo náměstí a Husova ulice údržba a provoz parkovacích automatů a parkovacích zón provoz obslužných WC Smiřického a Havlíčkova ulice provoz bezobslužných veřejných WC autobusové nádraží

Autobusové nádraží vedoucí Jaroslav Schindler

603829594

Středisko zajišťuje zejména následující činnosti - provoz a údržbu autobusového nádraží v Jičíně - uzavírání smluv s dopravci, včetně fakturace za průjezdy - výlepy nových jízdních řádů

Najdete nás na adrese Textilní 955, Jičín Volat můžete na náš dispečink 493 544 740 Web: www.tsjc.cz E-mail: tsjc@tsjc.cz

„Smyslem naší práce je krásné město a spokojený občan“


Příjmy 2013

v tis. kč

Provozní dotace

800 322 53

Tržby z vedlejší činnosti Tržby z hlavní činnosti

Správa a údržba hřbitovů vedoucí Michaela Dušáková

605721866

Středisko zajišťuje zejména následující činnosti -

výkop hrobu, uzavření a otevření hrobek exhumace a úpravy hrobů uložení a vyzvednutí uren, vsypy na urnovém háji evidence a správa hrobových míst sečení a úklid travních porostů, ořez stromů údržba hlavních cest a cestiček mezi hroby údržba a opravy mobiliáře odvoz a likvidace odpadků údržba pítek, studní a závoz zálivkové vody zavírání a otevírání hlavního hřbitova v Jičíně

Hřbitovy hřbitov Jičín

Otevírací doba hlavního hřbitova v Jičíně Letní režim 6.00 – 20.00 Zimní režim 7.00 – 18.00 Ostatní hřbitovy volně přístupné 24 hod

urnový háj Jičín hřbitov Popovice hřbitov Robousy hřbitov Zebín

Počet hrobových Počet placených Počet volných Počet opuštěných míst celkem míst hrobových míst hrobových míst

3 960 450 225 220 201

2 540 430 150 145 134

1 030 38 37 45 47

Najdete nás na adrese Textilní 955, Jičín Volat můžete na náš dispečink 493 544 740 Web: www.tsjc.cz E-mail: tsjc@tsjc.cz

„Smyslem naší práce je krásné město a spokojený občan“

390 20 38 30 20


Příjmy 2013

v tis. kč

Provozní dotace

0 1 738 0

Tržby z vedlejší činnosti Tržby z hlavní činnosti

Pohřební služba vedoucí Michaela Dušáková

605721866

(adresa obřadní síň Ruská ulice Jičín)

Středisko zajišťuje zejména následující činnosti -

Nepřetržitá služba 24 hod denně na telefonu 737269888

zajištění rozloučení ve smuteční obřadní síni v Jičíně veškeré záležitosti spojené s vybavením pohřbu vyřízení úředních náležitostí spojených s úmrtím zajištění řečníka, církevního hodnostáře květinová výzdoba, umělé, řezané květy, vázání věnců živá i reprodukovaná hudba převoz zesnulých v tuzemsku zajištění církevních obřadů v kostele, modlitebně, kapli zajištění kremace nebo uložení do hrobu pronájem obřadní síně dalším pohřebním službám

Obřady

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Celkem rozloučení v SOS Jičín zajištěných TS

335

348

351

379

27

32

38

28

z toho vlastních

Najdete nás na adrese Textilní 955, Jičín Volat můžete na náš dispečink 493 544 740 Web: www.tsjc.cz E-mail: tsjc@tsjc.cz

„Smyslem naší práce je krásné město a spokojený občan“


Příjmy 2013

v tis. kč

Provozní dotace

6 250 345 0

Tržby z vedlejší činnosti Tržby z hlavní činnosti

Veřejná zeleň vedoucí Jan Satrapa

603148373

Středisko zajišťuje zejména následující činnosti -

údržba veřejné zeleně v městě Jičíně o celkové ploše 120 ha sečení travnatých ploch o výměře cca 55 ha výsadba údržba květinových záhonů v počtu cca 30 000 ks údržba stromů a keřů cca 8 300 ks výsadba a údržba cca 200 ks květinových mís údržba městských lesů o výměře cca 31 ha (výsadba, probírka) údržba kruhových objezdů údržba cyklostezek štěpkování větví frézování pařezů (včetně hřbitovů) sběr a likvidace listí zpracování dat pasportu zeleně na portálu města Jičína

Druhy vysazovaných květin a jejich počet (ks) Zálivka prováděna dle potřeby ve svátky i v dny pracovního klidu

ledovky

macešky

afrikáni

tulipány

jiřiny

salvie

muškáty

senecio

ageratum

11 000

7 000

5 000

2 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Najdete nás na adrese Textilní 955, Jičín Volat můžete na náš dispečink 493 544 740 Web: www.tsjc.cz E-mail: tsjc@tsjc.cz

„Smyslem naší práce je krásné město a spokojený občan“


Příjmy 2013

v tis. kč

Provozní dotace

500 13 22

Tržby z vedlejší činnosti Tržby z hlavní činnosti

Zámecký park vedoucí Jan Satrapa

603148373

Středisko zajišťuje zejména následující činnosti -

MTZ - zásobování vedoucí Jiří Chmelík

603148373

Příjmy 2013

v tis. kč

Provozní dotace

0 0 0

Tržby z vedlejší činnosti Tržby z hlavní činnosti

Středisko zajišťuje zejména následující činnosti -

celoroční provoz 24 hodin denně možnost svatebních obřadů s ozvučením a hudbou podílení se na pořádání kulturních akcích pronájem stánku s občerstvením

vedení skladu, výdej a příjem materiálu a zásob provoz čerpací stanice minimalizace nízkoobrátkových zásob sledování a vyhodnocování dodavatelských cen organizování veřejných zakázek při koupi motorové nafty

Období

Spotřeba nafty (litry)

2010 2011 2012 2013

154 144 139 363 138 391 133 741

Najdete nás na adrese Textilní 955, Jičín Volat můžete na náš dispečink 493 544 740 Web: www.tsjc.cz E-mail: tsjc@tsjc.cz

„Smyslem naší práce je krásné město a spokojený občan“


Příjmy 2013

v tis. kč

Provozní dotace

0 28 0

Tržby z vedlejší činnosti Tržby z hlavní činnosti

Dílna vedoucí Pavel Lipár

732404772

Středisko zajišťuje zejména následující činnosti opravy veškeré techniky, včetně těžkých vozidel a motorů opravy městského mobiliáře, bez generálních oprav zámečnické, kovářské, svářečské práce provozní kontrola veškeré techniky

-

Správa

Příjmy 2013

v tis. kč

vedoucí Ing. Miloslav Frýba

Provozní dotace

0 1 270 0

Středisko zajišťuje zejména následující činnosti

Tržby z vedlejší činnosti Tržby z hlavní činnosti

-

737269880

vedení ekonomického systému SQL EKONOM zajištění komplexní ekonomické činnosti provozování městské optické sítě pro zřizovatele správa budov, počítačové sítě, spisové služby

Samostatná skupina Příjmy 2013

v tis. kč

Provozní dotace

450 3 363 0

Tržby z vedlejší činnosti Tržby z hlavní činnosti

vedoucí Jaroslav Schindler

603829594

Středisko zajišťuje zejména následující činnosti - zajišťuje výkon veřejně prospěšných prací (úřad práce) - zajištění výkonu náhradních trestů (mediačně-probační služba) - zajištění pracovních návyků dlouhodobě nezaměstnaných osob

Najdete nás na adrese Textilní 955, Jičín Volat můžete na náš dispečink 493 544 740 Web: www.tsjc.cz E-mail: tsjc@tsjc.cz

„Smyslem naší práce je krásné město a spokojený občan“


Příjmy 2013

v tis. kč

Provozní dotace

4 985 339 0

Tržby z vedlejší činnosti Tržby z hlavní činnosti

Stavební středisko vedoucí Radim Břeský

604782214

Středisko zajišťuje zejména následující činnosti -

kontrola a údržba městských kašen, pítek a studní kontrola a údržba dětských hřišť údržba dopravního značení údržba městských laviček stavební a demoliční práce pro město natěračské a malířské práce pro zřizovatele truhlářská práce pro zřizovatele drobné opravy ostatního městského mobiliáře opravy a údržba kanalizačních vpustí tvorba a kontrola rozpočtů spoluúčast na akci JMP údržba místních komunikací, chodníků plocha komunikací 474 067 m2 plocha chodníků 182 193 m2

Městský majetek v péči střediska

Městské kašny

Veřejná pítka

Městské studny

Poldr

Dětská hřiště

Počet v ks

5

2

27

1

13

Kanalizační Dopravní vpusti značení

1 185

996

Městské lavičky

Altánky

Vánoční stánky

300

3

10

Najdete nás na adrese Textilní 955, Jičín Volat můžete na náš dispečink 493 544 740 Web: www.tsjc.cz E-mail: tsjc@tsjc.cz

„Smyslem naší práce je krásné město a spokojený občan“


Příjmy 2013

v tis. kč

Provozní dotace

50 3 877 0

Tržby z vedlejší činnosti Tržby z hlavní činnosti

Skládka vedoucí Ing. Milan Zmátlík

737269885

(Popovice - Libec)

Středisko zajišťuje zejména následující činnosti - přejímka a ukládání odpadů kategorie ostatních odpadů a vybraných nebezpečných odpadů (eternit, odpady na bázi azbestu) - nosný pilíř celého plánu hospodářství města Jičína - zajištění monitoringu průsaku skládkových vod - zabezpečení včasného odvozu skládkových vod na ČOV - sledování stavu plynu, spalování plynu z tělesa skládky - práce s programem „Váha“ a předávání výstupních podkladů k dalšímu zpracovávání - hutnění odpadu a dodržování rozkrytosti tělesa skládky - vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadu dle provozního řádu, správné zatřiďování odpadu - ostraha celého objektu, provoz kamerového systému Období

Provozní doba letní čas Po - Pá zimní čas Po - Pá každou So

6.00 – 17.00 6.00 – 16.00 8.00 – 12.00

2010 2011 2012 2013

Celkem odpad (t) 15 911 15 862 14 136 16 589

Odpad město Uliční smetky Odpad z trhů % podíl Jičína Jičín (t) (t) (t) na odpadu 8 195 292 241 52 8 351 338 137 53 7 147 229 184 51 9 543 238 188 58

Najdete nás na adrese Textilní 955, Jičín Volat můžete na náš dispečink 493 544 740 Web: www.tsjc.cz E-mail: tsjc@tsjc.cz

„Smyslem naší práce je krásné město a spokojený občan“


Příjmy 2013

v tis. kč

Provozní dotace

3 000 4 633 0

Tržby z vedlejší činnosti Tržby z hlavní činnosti

Sběrný dvůr vedoucí Ing. Milan Zmátlík 737269885 (adresa SD Konecchlumského ulice Jičín)

Středisko zajišťuje zejména následující činnosti - sběr, výkup a úprava odpadů kategorie O (stavební suť, zemina, pneumatiky, dřevo, větve, BIO a objemný odpad) - sběr, výkup a skladování odpadů kategorie N (nebezpečné a hořlavé odpady) - zpětný odběr pro kolektivní systémy ASEKOL,ELEKTROWIN, EKOLAMP A EKOBAT - zajištění provozu třídící linky separovaného odpadu - výkup papíru, skla, plastů, příjem barevných kovů a železa - zpracování podkladů za zřizovatele pro EKOKOM - základní popisy odpadů pro partnery - zpracování a distribuce evidenčních listů pro přepravu NO - vedení evidence pro jednotlivé kolektivní systémy

Provozní doba Po, St, Pá 8.00 – 15.00 Út, Čt 8.00 – 16.00 So 8.00 – 12.00 Ne (otevřeno v letním čase) 14.00 – 18.00

Původ odpadu

2010

2011

2012

2013

Odpad ze sběrného dvoru (t) Odpad z třídící linky (t)

851

1 202

1 458

1 689

2 190

2 393

2 268

2 278

3 041

3 595

3 726

3 967

Celkem odpad (t)

Najdete nás na adrese Textilní 955, Jičín Volat můžete na náš dispečink 493 544 740 Web: www.tsjc.cz E-mail: tsjc@tsjc.cz

„Smyslem naší práce je krásné město a spokojený občan“


Příjmy 2013

v tis. kč

Provozní dotace

550 0 0

Tržby z vedlejší činnosti Tržby z hlavní činnosti

Kompostárna vedoucí Ing. Milan Zmátlík

737269885

(Popovice - Libec)

Středisko zajišťuje zejména následující činnosti - ukládání biologických materiálů z údržby města a od občanů - zpracovávání naveženého materiálu, který po vyzrání slouží zejména k překrývání tělesa skládky - vedení evidence dle provozního řádu - ostraha celého objektu, provoz kamerového systému Hlavní přínosy kompostárny jsou následující: • zkvalitnění nakládání s bioodpady ve městě Jičín včetně jeho městských částí • zavedení systému „zeleného“ bioodpadu od občanů města • vznik suroviny, kompostu, vhodného pro rekultivaci ploch ve městě a skládky • snížení množství bioodpadů ve směsném/zbytkovém odpadu a tím snížení množství bioodpadů uložených na skládce

Provozní doba letní čas Po - Pá zimní čas Po - Pá každou So

6.00 – 17.00 6.00 – 16.00 8.00 – 12.00

Období

2010

2011

2012

2013

Uložená BIOMASA (t)

0

538

580

650

Najdete nás na adrese Textilní 955, Jičín Volat můžete na náš dispečink 493 544 740 Web: www.tsjc.cz E-mail: tsjc@tsjc.cz

„Smyslem naší práce je krásné město a spokojený občan“


Struktura stáří vozového parku Jedním z rozhodujících faktorů, který ovlivňuje kvalitu a efektivnost poskytovaných služeb je stáří techniky. Porovnání aktuálních dat vyjadřujících stáří stěžejní techniky a dat z roku 2011 (rok ukončení auditu fy BNV Consulting) je znázorněno přiloženými kruhovými grafy. Stěžejní technikou rozumíme zejména těžkou techniku typu svozových a zametacích vozů apod.

Stáří stěžejní techniky 2014

Stáří stěžejní techniky 2011 Stáří vozů v letech

Počet vozů

0 - 10

13

11 - 20

6

21 - 30

12

31 - 40

4

Celkem

Stáří vozů

12% 37%

35

0 - 10 11 - 20

34% 17%

11%

21 - 30

Stáří vozů v letech

Počet vozů

0 - 10

15

11 - 20

6

21 - 30

11

31 - 40

4

Celkem

36

42% 30% 17%

31 - 40

V případě stěžejní techniky je znát nepatrný posun v omlazení, kdy z průměrného stáří v roce 2011 17,11 let se v roce 2014 dostáváme na 15,94 let. Vzhledem ke skutečnosti, že optimální stáří této techniky je stanoveno na 8 let, je tudíž tento posun naprosto nedostatečný. V budoucnu je nezbytné jeho zrychlení navýšením investiční dotace ze strany zřizovatele. V případě celé flotily techniky je stav ještě horší, v roce 2011 bylo průměrné stáří 15 let Investiční Reprodukční Období a v roce 2014 je to dokonce 16 let. Vlastní reprodukční fond se může podílet na dotace v Kč fond nákupu nové techniky v současné době částkou ve výši cca 1 mil. Kč ročně. Lze 2010 2 777 935 185 381 konstatovat, že oblast investiční dotace je ze strany zřizovatele dlouhodobě 2011 1 344 705 0 podhodnocována a tudíž má za následek zvýšenou potřebu provozních nákladů v opravách. 2012 3 546 113 1 093 090

2013

1 800 000

Najdete nás na adrese Textilní 955, Jičín Volat můžete na náš dispečink 493 544 740 Web: www.tsjc.cz E-mail: tsjc@tsjc.cz

„Smyslem naší práce je krásné město a spokojený občan“

1 852 040


Přehled získaných dotací TS byly a jsou aktivní i v oblasti získávání různých forem dotací. Získané dotace jsou vhodným doplňkem spolufinancování potřeb organizace a napomáhají k uskutečnění určitých koncepcí. Představu o objemu získaných dotací dokládáme následující tabulkou. Objem krytí akcí se v minulosti pohyboval od 30 % do 90 % uznatelných nákladů konkrétních projektů. Poskytovatel dotace Královéhradecký Kraj (dotace v Kč) Operační fond životního prostředí (dotace v Kč)

2005

0

2006

2007

490 000 1 193 036

2008

2009

2010

2011

2012

0

619 000

399 000

0

0

479 697 3 180 733 6 155 279 6 155 279

0

0

0

0

0

0

0

0

ASEKOL (dotace v Kč)

0

0

0

0

150 000

0

0

0

Úřad práce (dotace v Kč)

644 026

701 993

Celkem

2013

0

Celkem

150 000

750 351 1 105 239 1 898 357 2 045 220 1 507 964 1 546 902 3 363 185 13 563 237

644 026 1 191 993 1 943 387 1 105 239 2 667 357 2 444 220 1 507 964 1 546 902 9 998 161 23 049 249

Získané dotační tituly slouží jednak jako zdroj obnovy zastaralé techniky (např. zametací vůz, svozové vozidlo pro BIOODPAD, homogenizer, vysokozdvižné vozíky, kontinuální lis, dotřiďovací linka). Dále slouží rovněž jako prostředek zhodnocování a modernizace majetku zřizovatele (např. rekonstrukce a zateplení pláště haly na třídící linku, obnova separačních zvonů na sklo, oplocení sběrného dvoru). V současné době probíhají intenzivní jednání ohledně získání další dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 250.000,- Kč na novu střechu haly s třídící linkou ve sběrném dvoře. Dotace získané od úřadu práce slouží nejen ke snížení počtu nezaměstnaných v regionu města Jičína, ale vede i ke snížení potřeby provozních prostředků.

Najdete nás na adrese Textilní 955, Jičín Volat můžete na náš dispečink 493 544 740 Web: www.tsjc.cz E-mail: tsjc@tsjc.cz

„Smyslem naší práce je krásné město a spokojený občan“


Koncepce organizace na příští období Vzhledem k různorodosti oblastí činností je optimální stanovení směru vývoje organizace podle jednotlivých nosných středisek ve střednědobém horizontu.

Sběrný dvůr - zvýšit výtěžnost plastů o 10%, zavedení systému GPS za předpokladu přímé komunikace se systémem zavedených zakázek, docházky a mezd. Náhrada vozidel LIAZ za hákový systém a náhrada MC25 pro zimní údržbu vozidly v emisní normě EURO 6.

Doprava

-

snížit o 20% zbytkový odpad odvážený na skládku. S pomocí dotace postavit halu na vytříděný materiál a zpevnit plochy areálu.

Hřbitovy -

nové označení hrobových míst na všech hřbitovech. Instalace čerpadel do studní pro zálivku na satelitních hřbitovech. Plošné rozšíření služby celoroční údržby hrobů za úplatu.

Veřejná zeleň - zavedení pasportu do provozu (min. přejezdů, optimální využití techniky, detailnější přehled o nákladech). Náhrada půjčovaných sekaček ze Seco-Group jednou velkou zn. ISEKI (snížení obslužných nákladů a PHM). Postupné zavedení mulčování v okrajových částech města ( snížení nákladů).

Dílna - dovybavení diagnostikou (snížení dodavatelských nákladů .

Najdete nás na adrese Textilní 955, Jičín Volat můžete na náš dispečink 493 544 740 Web: www.tsjc.cz E-mail: tsjc@tsjc.cz

„Smyslem naší práce je krásné město a spokojený občan“


Koncepce organizace na příští období Vzhledem k různorodosti oblastí činností je optimální stanovení směru vývoje organizace podle jednotlivých nosných středisek ve střednědobém horizontu.

TKO svozy - náhrada vozidel LIAZ novými v

Samostatná pracovní skupina - důraz na

emisní normě EURO 6 pro snížení nákladů na opravy a PHM, snížení exhalací. Středisko odladěno ke spokojenosti občanů a svážených obecních úřadů. Osádky max. využity. v kombinaci se svozy odpadů k recyklaci.

budoucím projednávání s úřadem práce, nutnost zaměstnávání osvědčených pracovníků (zvýšení efektu využití a snížení administrativní zátěže TS. Středisko šetří ročně mzdové náklady ve výši cca 2 mil. Kč.

Skládka Libec - klíčové středisko. Pokud legislativa v poplatcích nedozná změny ve směru odvodu na KÚ HK, ponechat svozy pro cizí. Rozšíření kazety skládky nad původní kazetu č. IV, prodloužení životnosti o dalších cca 10 let. Proti překladišti a spalovně město Jičín šetří cca 8 mil. Kč/rok. Skládkování za současné legislativy nutno max. prodloužit aby se konečná investice rekultivace ekonomicky rozpustila do max. tonáže uloženého odpadu. Tato rekultivace čeká město bez ohledu na termín ukončení skládkování a v cenách 2014 lze předpokládat výdaj cca 35 mil. Kč.

Pohřební služba - zateplení budovy SOS, instalace provozně výhodnějšího topení.

Čištění města - nová technika již pokryje potřeby celoročního čištění. Nutno doplnit cca 60 odpadkových košů na Čeřovku, Jih a Alanovy sady.

Najdete nás na adrese Textilní 955, Jičín Volat můžete na náš dispečink 493 544 740 Web: www.tsjc.cz E-mail: tsjc@tsjc.cz

„Smyslem naší práce je krásné město a spokojený občan“


Koncepce organizace na příští období Vzhledem k různorodosti oblastí činností je optimální stanovení směru vývoje organizace podle jednotlivých nosných středisek ve střednědobém horizontu.

Kompostárna - dle převisu poptávky po službě svozu BIOODPADU (po dohodě se zřizovatelem) nakoupit další nádoby a tím dále snižovat % bio-složky v komunálním odpadu na skládce dle POH HK.

Zámecký park - s investičním odborem zajistit reklamační práce na opěrné zdi a závlaze. Posílit vodní zdroj prohloubením stávající studny. V době sucha je zde výdaj až cca 70 tis. Kč/ročně. Investice cca 160 tis. Kč, návratnost do 3 let.

Veřejné osvětlení – s ohledem na dlouhodobý záměr snižování nákladů zde nelze již dosáhnout výrazných úspor. Nutno se zaměřit na detailní údržbu a prodloužit životnost světelných bodů a rozvaděčů. Zavedení led-svítidel je zkušební a jejich případné plošné zavedení je nutno ekonomicky zvážit jako záměr minimálně na 15 let. Pravidelné soutěže na dodavatele elektrické energie se dotýkají sazby pro VO C62 pouze minimálně.

Jsme stabilní organizace s dlouholetou tradicí Ing. Čeněk Strašík ředitel organizace

Najdete nás na adrese Textilní 955, Jičín Volat můžete na náš dispečink 493 544 740 Web: www.tsjc.cz E-mail: tsjc@tsjc.cz

„Smyslem naší práce je krásné město a spokojený občan“

Prezentace technicke sluzby  
Prezentace technicke sluzby  
Advertisement