Page 1

TSJERKEFINSTER

Gezamenlijk kerkblad voor de Protestantse gemeente Augustinusga en Protestantse gemeente Surhuizum

april 2017

8


TSJERKEFINSTER april 2017 18e jaargang nr. 8 Augustinistsjerke Protestantse gemeente. Augustinusga Predikant: Ds. J. Droogsma, dsdroogsma@gmail.com tel: 0511-701402 Kerkelijk werker: Mevr. G. v.d. Meer geertjevandermeer@ziggo.nl tel: 06-42623575 Voorzitter: tijd. dhr, J. Elzinga, tel. 0512-352972, e-mail jelzinga@xs4all.nl Scriba: Anneke Zwart, Reaskuorre 1, Augustinusga, tel. 0512-351517 pknaugkerk@hotmail.nl Kerkelijke Adm.: Postbus 26, 9285 ZV Buitenpost Koster: J. Spoelstra, Skoalikkers 21 A, 9284 TS Augustinusga, 0512 - 352205 http://augustinusga.protestantsekerk.net Doarpstsjerke Protestantse gemeente Surhuizum Ds. Johan B. Hoornenborg, Centrumweg 32, 9865 BB Opende e-mail: jbhoornenborg@kpnmail.nl - Telefonisch te bereiken op woensdag- en donderdagmorgen van 8.30-9.30 uur: 0594-697724 Voorzitter: R. Vriesema Suderheawei 6, Surhuizum, tel. 0512-352436 r.vriesema1@chello.nl Scriba: G. Wijma-Wijbenga, It Noard 20, 9283 TB Surhuizum, 0512 352510 scribapknsurhuizum@ gmail.com Jongerenwerker Surhuizum: elisabeth@royalmission.nl Kerkelijke Adm.: A. Bosklopper De Treaskes 7, Surhuizum, 0512-352182 Koster : F. van der Veen Doarpsstrjitte 38. Surhuizum, 0512 - 351934 Kerkelijk bureau: A. Spoelstra C. Schuurmanwei 8, 9283 TH Surhuizum, 0512 - 352553 http://www.pknsurhuizum.nl

Redactie kerkbode Mw. P. de Bruin-van Lune, Augustinusga Mw. B.M. de Haan-Kempenaar, Augustinusga Mw. Y. van der Meer-Bakker, Surhuizum Mw. D. Spoelstra-Vries, Augustinusga Mw. L. van Wieren, Augustinusga Mw. H. Woudstra-Zwaagstra, Augustinusga Opmaak: P. de Vries, Surhuizum Overige adressen en bank/gironummers zie jaarboekjes Kopij voor het volgende nummer inleveren uiterlijk ZIE AGENDA bij mw. P. de Bruin, Geawei 33B te Augustinusga of bij mw. Y. van der Meer-Bakker, Doarpsstrjitte 27 te Surhuizum, in een envelop met opschrift ‘kopij kerkbode’ en m.v.v. afzender en via email: tsjerkefinster@gmail.com Ook op print bij inleveradressen inleveren ter voorkoming van fouten. Kopy kerkgroet Surhuizum inleveren bij M. Storm, Bonhommestrjitte 20 te Surhuizum of per email kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com. Sluiting inleveren kopy, donderdag 20.00 uur. Kopij kerkgroet Augustinusga inleveren voor vrijdag 18.00 uur bij B. Idema, Boskkamp 76, Augustinusga of via de mail b.idema@kpnplanet.nl


Meditatie over Johannes 20:15; 'Waarom huil je?...Wie zoek je? In de veertigdagentijd met het paasfeest voor de deur, kunnen we er niet omheen om het grote lijden van mensen te verbinden met het lijden van Jezus en zijn volgelingen. Hun tranen zijn dezelfde tranen als die Maria van Magdalena huilde toe ze vroeg op de paasmorgen bij het graf stond. Het waren tranen die pas gedroogd werden, toen ze weer bij name genoemd werd: 'Maria'. In het bij name genoemd worden, vond zij de kracht om op te staan uit haar verdriet. 'Opstaan', is de kern van Pasen. Pasen is het feest van het nieuwe begin. We vieren de belofte dat onze duisternis niet eindeloos zal duren. Met Pasen mogen we weten: Jezus leeft! Hij roept ons tot leven. Wij mensen zijn niet voorgoed verloren aan het donker. In al het duister om ons heen worden we niet alleen gelaten. Er is een troostend woord dat zich over mensen erbarmt. Een woord dat mensen kracht geeft om gaandeweg uit hun diepten weer op te staan. Een woord dat ook jou bij name roept en weer aan het licht brengt. Een woord dat ons wordt aangereikt. Dat ons, als we het horen, doet weten: je bent nooit alleen. In de tuin van de duisternis is het Jezus zelf die jou bij name roept! De eeuwen door is dit woord als een licht in het donker van mensen gaan schijnen. Is het hen voorgegaan als een vuurkolom in de nacht. Heeft het hen een weg gewezen naar een nieuw begin. De eeuwen door hebben mensen het goede nieuws van Pasen aan den lijve ervaren in nieuwe moed die ze vonden, in nieuwe kracht en in nieuwe vreugde. 1


Pasen vieren is eveneens de roeping vieren om dat lichtgevende woord te koesteren en het door te geven aan elkaar, en de wereld waarin wij wonen. We geven het door, waar we mensen nabij zijn in hun pijn en verdriet.. We geven het door waar we opstaan tegen alles wat het leven van mensen donker kleurt. We geven het door waar we, soms tegen de grote stroom in, blijven zoeken naar die wereld waarin mensen elkaar werkelijk een naaste zijn. Pasen vieren is tenslotte altijd weer; stil worden en stilstaan, bij het lijden en verdriet van deze wereld. Een open oor en open hart hebben voor de verhalen van mensen om zo hun lijden en verdriet te kunnen verzachten. En het is de hoop levend houden dat ook in hun bestaan het 'leven' eens weer sterker zal zijn dan de 'dood'. ds. Johan Hoornenborg

2


Erediensten Protestantse gemeente Surhuizum

2-4

9.30 u.:

Ds. L. Blees, Damwâld Koffie vooraf

9-4

9.30 u.:

Ds. J. Hannessen, Heerenveen

14-4

19.30 u.:

16-4

9.30 u.:

17-4

Goede Vrijdag Ds. W.J. van Dijk, Surhuisterveen Heilig Avondmaal Eerste Paasdag Da. J. Douma-v.d. Molen, Leek Tweede Paasdag, geen dienst

23-4

9.30 u.:

Da. J. Paans-Spoelstra, Burgum

30-4

9.30 u.:

Drs. A. Fraanje, Drachten

3


Roosters Surhuizum, Kleine Kinderkerk 2-4: 9-4: 16-4: 23-4: 30-4:

Anita van der Schors en Doethyna Vriesema Anneke van Duinen en Wiebina Top Lieske de Jong en Vera Atsma Grietje Pool, Geertje Tuakora en Joanne Elles Veenhuizen en Doethyna Vriesema

Kom knutselen in de kerk Op woensdag 12 april is er een leuke knutselactiviteit in de kerk. Je kunt dan je eigen Paaskaars versieren! - Wanneer: woensdag 12 april - Hoe laat: van 13.30 – 15.00 uur - Waar: Augustinitsjerke - Voor wie: alle kinderen van groep 1 t/m 8, dus neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee - Kosten: 1 euro per kind Graag voor 5 april opgeven via kkwaugustinusga@gmail.com

Kinderkerkenwerk tijdens de Pasen In de 40-dagentijd staat het project ‘Zie je het’ centraal. De kerk krijgt een flinke voorjaarsschoonmaak en iedere week maken we kennis met iemand die tijdens het schoonmaken iets bijzonders heeft gevonden. Zo vonden de diakenen al een pot zand, de 4


organisten een schoen en de kosters een flesje water. En daarbij lag ook nog een foto die heel onduidelijk was. Wat zou er de komende zondagen nog meer ontdekt worden? We sluiten het project af op Eerste Paasdag tijdens een kindvriendelijke kerkdienst. Aan het begin van deze dienst mogen alle kinderen hun zelfgemaakte Paaskaars de kerk in dragen. We ontdekken wat alle gevonden voorwerpen en die onduidelijke foto’s nou eigenlijk met elkaar te maken hebben. Daarnaast ontdekken we in deze dienst nog veel meer over de kerk zelf. En tijdens de dienst mogen alle kinderen eventjes de kerk uit. Wat we dan gaan doen, houden we nog even geheim, want dat is een verrassing‌ Jij komt toch zeker ook? Op 2 en 9 april om 9.30 uur en op Eerste Paasdag, 16 april, om 10.00 uur. Elke keer in de Augustinitsjerke!

5


Algemeen nieuws Pasen, een nieuw begin Pasen is: opnieuw beginnen. ‘t Oude is voorbijgegaan! Elke dag aan waarde winnen, want de Heer is opgestaan! Pasen is: je handen heffen naar een open hemelpoort. Opstaan in een blij beseffen, dat de nieuwe morgen gloort! Pasen maakt van sterven: leven. Hij, die zelf zijn graf ontsloot, heeft de duisternis verdreven; overwon de macht der dood. Pasen is: nog even wachten op een blij ontmoetingsfeest; al Gods kinderen eendrachtig rond de Vader, Zoon en Geest Pasen dat is: openspringen als een rijpe korrel graan. Pasen dat is: juichend zingen dat de Heer is opgestaan! Jelly VerwaaI uit: Leven van dag tot dag.

6


PROTESTANTSE GEMEENTE SURHUIZUM Doarpstsjerke

Nieuws uit de gemeente: Geboorte: Op 7 maart 2017 is Margriet geboren, dochter van Oedsen en Silvia Visser en zusje van Sicco, Alie, Pieter, Andries en Simon. Hun postadres is: It Langpaed 10, 9283 XH Surhuizum We feliciteren hen van harte met de geboorte van Margriet. Ze zijn blij met de geboorte van haar. Op het geboortekaartje staat: Hieltyd ha wy oan dy tocht mei spanning dy ferwachte. Us ferwûndere, mar ek stilstien by it tinken of alles goed gean soe. No bist der, in ny libben yn ús earms. Sa tear, sa lyts en sa bysûnder. Op 'e ny binne wy God tankber foar dit grutte wûnder. Onze zieken: Dina Jager (Bonhommestrjitte 16) heeft de intensieve therapie in het Jelmerhuis afgesloten. Ze is nu weer thuis en zal daar verder herstellen. Tineke de Haan (it Súd 23) heeft een periode van chemotherapie achter de rug. Nu krijgt ze nog bestralingen om de ziekte te bestrijden. 7


Folkert van Dekken (van Deutechemstrjitte 4) heeft pas weer een onderzoek gehad. Soms heeft hij last van zijn ziekte maar het gaat vaak nog goed met hem. Ik wens de zieken thuis en hen die elders worden verpleegd veel sterkte toe en Gods zegen. ds. Johan Hoornenborg

In memoriam Lammert Jan Tillema geboren 23-01-1946, overleden 04-03-2017 Lammert Jan is 71 jaar oud geworden. Hij kwam uit een gezin van 5 kinderen uit Baflo. Zijn ouders heetten Hendrik en Fenna Tillema. Na een technische opleiding werd hij eerst timmerman. Hij leerde zijn vrouw Joke kennen in Surhuisterveen. Daar werkte zij in een naaiatelier. Ze trouwden en gingen in Lemmer wonen. Hij ging werken bij het lucht- en ruimtelaboratorium als maqeuttebouwer om schaalmodellen te bouwen. Daar heeft hij 29 jaren met plezier gewerkt. Ook heeft hij in zijn vrije tijd mooie dingen gemaakt zoals tafels, stoelen en kasten. Na die periode zijn ze verhuisd naar Surhuizum. Daar speelde hij een muziekinstrument in het muziekkorps. Ook had hij interesse voor de ontwikkeling van IsraĂŤl in het licht van de bijbel en las er boeken over en ging met zijn vrouw naar conferenties. Lammert Jan was gelovig. Hij sprak daar ook over in de ontmoetingen die ik met hem had. Open stond hij voor bijbelse argumenten en uitleg. Drie jaar geleden werd bij hem een ernstige ziekte geconstateerd, de ziekte van Kahler. Dat was een groot verdriet voor hem en Joke. Hij liet de moed niet zakken en heeft drie jaar lang gevochten om op de been te blijven. Vele behandelingen heeft hij ondergaan 8


om het ziekteproces te stoppen. Maar op het laatst moest hij aanvaarden dat er geen genezing kwam. Hij overleed op 4 maart in het ziekenhuis te Drachten. Op de rouwkaart staat: 'Na een moeizame strijd, heb ik afscheid moeten nemen van mijn lieve man'. Het is verdrietig voor Joke, voor de familie en bekenden van Lammert Jan, dat hij is overleden. In de afscheidsdienst hebben we een gedeelte uit Psalm 139 en Johannes 12 gelezen en liederen gezongen die hij mooi vond. Troostwoorden hebben we gezocht in de woorden van Jezus over de graankorrel. Hij moet sterven om velen te redden van de ondergang. En in navolging van Jezus geldt dat ook voor de omstanders en ons. Als je het leven hier op de 2e plaats zet, dus onder God, onder het geloof in Christus, dan houd je dat leven vast als het eeuwige leven. Dan is de dood een doorgang naar het vruchtbare, nieuwe, ongedachte, het grote geschenk van God. In zijn woorden is niet het lijden, maar de heerlijkheid, het hemelse doel. Wij mogen ons aan Hem toevertrouwen met onze vreugden en zorgen, met onze ze-kerheid en twijfel. Dat wij verder mogen gaan van het graf de wereld in, het leven en het volmaakte leven tegemoet. We danken om wat God in Lammert Jan tot stand heeft laten komen. En tegelijkertijd vouwen we onze handen om te bidden voor Joke en de familieleden en bekenden van Lammert Jan. Moge God hen troosten. ds. J.B. Hoornenborg

In Memoriam Teatske Hofstede-Swart 26 April 1938, 25 februari 2017. Op 25 februari is Thea Hofstede plotseling overleden. Een 9


korte opname in het ziekenhuis heeft niet mogen baten om haar leven te redden. 79 jaar oud werd ze. Ze werd geboren in het dorp Jannum bij Dokkum. Uit een groot gezin kwam ze van 8 kinderen. Ze ging na de lagere school werken in de huishouding bij mensen. Ze was het tweede kind van Jan en Ytske Swart. Het gehele gezin verhuisde, toen Thea rond 20 jaar was, naar Surhuizum. Dat was een grote verandering maar voor haar ook het moment dat ze Sietse Hofstede leerde kennen. Ze trouwden op 25 mei 1962 en gingen wonen aan de Miedwei, zijn ouderlijk huis. Sietze Hofstede was boer. Hij had het bedrijf van zijn ouders overgenomen. Thea genoot van het leven en wonen op dit plekje aan de Miedwei.Voor en achter haar huis en op zij was er het zicht op de weilanden en de na-tuur van de Mieden. In 1972 stopte haar man Sietse met melken. Hij ging toen als grondwerker aan het werk. Geulen moesten gegraven worden en kabels gelegd. In de Petten ging hij elke winter rietsnijden. Thea had haar leven thuis met het opvoeden van de kinderen.Vier kinderen werden er geboren; 2 jongens en 2 meisjes. Rond zijn 57e jaar kon Sietse met de VUT. Hij had thuis een aantal schapen en hij was achter veel bezig in het land. Ze waren bijna een halve eeuw getrouwd, toen Sietse op 19 april 2012 overleed. Een groot verdriet voor Thea en hun kinderen en kleinkinderen en voor de familieleden. Ze pakte haar leven weer op. Thea las kranten en tijdschriften die onder haar ogen kwamen en ook de Elisabeth bode. Daarin vond ze vele stukjes die haar aanspraken. Ze gaven een vorm van troost ook na het overlijden van haar

10


schoonzoon en haar man. Ze knipte ze uit en maakte mappen met uitgeknipte stukken met teksten en plaatjes die ze mooi vond. Ook de tekst boven de rouwkaart was zo'n tekst: 'Ik vraag aan de Heer ĂŠĂŠn ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven'. Thea kwam al jaren niet meer in de kerk omdat ze erg doof was. Ze kon de woorden van de preek niet meer horen, als ze in de kerk was. Daarom zocht ze de bekende en de grote woorden van het geloof in bladen. De kernwoorden van het geloof, de woorden over de barmhartigheid van God, over zijn vrede, over zijn nieuwe aarde. In de afscheidsdienst op 2 maart hebben we Psalm 23 gelezen en woorden van troost gezocht. Moge God, die nabij wil zijn de kinderen en kleinkinderen troosten bij dit grote verlies. ds. Johan Hoornenborg

Gemeenteavond 15 maart 2017 Roel Vriesema, voorzitter van de kerkenraad, mocht belangstellenden welkom heten op de gemeenteavond.

zo'n 45

Er zijn veel vrijwilligers actief betrokken bij onze gemeente. Als voorbeeld worden genoemd: boekhouder, preekvoorziener, ledenadministrateur etc. Het wordt steeds moeilijker om de openvallende plekken te bemensen. Dit is vooral te merken bij het vragen van nieuwe ambtsdragers. Dit geeft zorgen bij de kerkenraad. Hoe moeten we verder samen gemeente zijn? We zijn blij met de pastorale hulp van ds. Johan Hoornenborg en onze jeugdwerker Elisabeth Lei. 11


Beroepingscommissie Anne Dam doet verslag namens de beroepingscommissie. De beroepingscommissie bestaat uit gemeenteleden van Jistrum en Surhuizum. Het is een positief team die respectvol met elkaar omgaat. Er is al veel werk verricht en er zijn verschillende mensen benaderd maar er is nog geen dominee bereid gevonden om de vacature te vervullen. Ondertussen is er ook een advertentie in Woord & Dienst geplaatst. Dit is een magazine voor protestants Nederland. We vinden het fijn dat de beroepingscommissie goed draait en wensen ze veel wijsheid toe. Begroting diaconie/kerk De begroting van de diaconie is behandeld. De diaconie maakt in het Tsjerkefinster de doelen bekend waarvoor is gecollecteerd Ook werden de financiĂŤn van PKN Surhuizum door de kerkrentmeesters toegelicht. De pastorie van de Pypke tsjerke wordt in april verkocht. Kerkrentmeesters Tijdens de vergadering kunnen de aanwezigen de verbouwtekening van het gebouw bekijken. De procedure is als volgt: De kerkelijke gemeente geeft eerst aan of ze hier mee akkoord gaat, daarna gaat de tekening naar de gemeente Achtkarspelen. Iedereen kan zijn adviezen doorgeven aan de kerkrentmeesters. Het gebouw is toe aan vernieuwing en is te klein voor grote begrafenissen. Enkele suggesties v.w.b. de tekening: extra toiletten en ruimte voor de jeugd. We willen niet in het vaarwater van 12


het dorpshuis zitten. Kerkbanken Er wordt door de kerkrentmeesters advies van Stichting kerkelijke gebouwen over het evt. verwijderen van de kerkbanken gevraagd. Er komt een plan en dit wordt voorgelegd aan onze gemeente. Begrafenisvereniging Er is door de kerkrentmeesters en een aantal vrijwilligers overeenkomst bereikt over het geschil met de begrafenisvereniging. Fijn dat dit is opgelost.We bedanken de betrokkenen voor hun inzet. Kerk 2025 Dit is een nota waarin de veranderingen van de Protestantse Kerk in Nederland worden beschreven. Door de daling van het aantal leden ontvangt de Protestantse Kerk steeds minder inkomsten. Deze daling in leden en inkomsten dwingt de kerk tot bezinning en reorganisatie. De keuze is gemaakt om de positie van de plaatselijke gemeente te versterken. De reorganisatie van de kerk zal voornamelijk voltrekken op het niveau van de landelijke kerk. Op dit moment zijn er 74 classes. Wij behoren bij de classis Buitenpost. Het aantal classes wordt teruggebracht naar 11. Dat betekent dat de gemeenten in onze classis in de toekomst deel gaan uitmaken van een classis die veel groter is. De classis krijgt een dagelijks bestuur, onder leiding van een regionaal predikant. De visitatie (=het omzien van de kerk naar de plaatselijke gemeente) gaat in haar huidige vorm verdwijnen. De regionale predikant zal 1 keer per 4 jaar bij elke gemeente op bezoek komen. 13


De functie van gemeenteadviseur verdwijnt. Dit betekent dat landelijk 50 volledige banen worden geschrapt. De positie van de predikant wordt flexibeler. Er wordt gezocht naar nieuwe samenwerkingsverbanden. De plaatselijke gemeenten en predikanten zullen meer oog moeten krijgen voor gemeenten en predikanten in hun omgeving. Niet alleen het belang van de eigen gemeente telt. Onze kerkenraad wordt gevraagd om antwoord te geven op 10 vragen over bovenstaande. Dit wordt besproken met de aanwezigen. Kerkhof Er wordt opgemerkt dat het kerkhof bij de kerk keurig is opgeknapt. Er is een nieuwe heg geplant. Alle vrijwilligers die hieraan hebben meegeholpen worden bedankt. Wet op de privacy Tijdens bijzondere kerkdiensten worden er foto's gemaakt die op het internet worden geplaatst. Als er mensen zijn die dit niet willen dan kunnen ze dit aan de kerkenraad doorgeven.

Jubilea Op 29 april zijn Dirk van der Velde en Rinskje van der Velde-Postma (Bonhommestrjitte 36) 40 jaar getrouwd! Wij feliciteren hen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe voor de toekomst. Een mooie dag toegewenst met allen die bij jullie horen! 14


Bedankt Hierbij willen wij iedereen bedanken voor alle leuke kaartjes enz voor de geboorte van onze dochter Nynke. Harry, Coby, Jacob, Hendrik en Nynke van Schepen

EO jongerendag staat voor de deur! geef je nu op! Ook groep 8 is van harte welkom om mee te gaan dit jaar! meer info staat op de flyer :) Op 1 april (geen grapje) staat er een trainingsdag (gratis!) gepland vanuit Royal mission in Buitenpost. Speciaal voor kinder en jongerenwerkers! Ben je kinderwerker of leid je een club catechesatie? Denk je erover na om volgend seizoen te willen investeren in de kinderen of de jeugd? Dan is dit een mooie kans om inspiratie op te doen! Opgeven kan via: www.royalmission.nl Groetjes Elisabeth Lei Tekst flyer: tickets www.eojongerendag.nl Veldkaart te bestellen. Busticket: www.buitenpostbus.nl 11 Euro p.p. Vol=vol

15


Verjaardagsfonds Maandag 10 april 19.30 uur kunnen de giften voor het verjaardagsfonds van de afgelopen maanden ingeleverd worden. Het afgelopen jaar werd er 1631,96 euro gegeven. Sjoukje Postma 16


Fijne paasdagen gewenst.

17


Verjaardagen Alleen verjaardagen vanaf 75 jaar worden vermeld

PROTESTANTSE GEMEENTE AUGUSTINUSGA 13-04-1941 Mevr. G. Luimstra-Postma, it Oast 6 22-04-1941 Mevr. M. Fokkinga-van Dellen, Skoalikkers 49 26-04-1931 Dhr. L. Postma, Reahel 1 De huwelijksjubilea 01-04-1987 J. Spoelstra en D. Spoelstra-Vries, Skoalikkers 21A 06-04-1972 J. Postma en M. Postma-vd Meulen, Blauforlaet 30 10-04-1992 J. Bulterman en W.H. Bulterman-vd Wijk, Legeloane 2

76 76 86

30 jaar 45 jaar 25 jaar

Wilt u uw huwelijksdatum of verjaardag niet vermeld zien in het kerkblad, graag dit doorgeven aan Rommie Miedema, 0511-543102

PROTESTANTSE GEMEENTE SURHUIZUM 09-04-1942 11-04-1938 17-04-1937 19-04-1942 01-05-1939

J. Veenstra-de Beer, Miedwei 52 J. Pool, Lustenburg 11 K. Veenstra, Miedwei 52 T. Holthuis, Siccamawei 20 Aug'ga A. Alma-Hansma, Koartwâld 26

JUBILEA 29-04-1917 D. van der Velde en R. v/d Velde-Postma Bonhommestrjitte 36

75 79 80 75 78

40 jaar

Wilt u uw huwelijksdatum of verjaardag niet vermeld zien in het kerkblad, graag dit doorgeven aan Jelle de Vries tel 0512-351854

Fijne dag en Gods zegen toegewenst. 18


agenda april PROTESTA NTSE

GEMEENTE

AU GU ST IN U SG A

AUGUSTINITSJERKE

4 apr. 19.45 u. Moderamenvergadering in de consistorie

Verkoop collectemunten op de 1e zondag van de maand tijdens het koffiedrinken.

19 APRIL UITERLIJK I N L E V E R E N

KOPIJ

TS J E R K E F I N S T E R

Tsjerkefinster klaarmaken en verspreiden op maandag, 1 MEI 2017 vanuit de pastorie in Surhuizum.

PROTESTANTSE

GEMEENTE

SURHUIZ UM

DOARPSTSJERKE

VERGADERINGEN 1e maandag van de maand breed moderamen 3e maandag van de oneven maanden voltallige kerkenraad

Elke eerste dinsdag van de maand collectemuntenzitting van 19 uur tot 19.30 uur in het gebouw bij de Doarpstsjerke van Surhuizum. Kaarten, postzegels e.d inleveren in de Pije bij de "Doarpstsjerke" of in de brievenbus op het Noard 6. Alvast bedankt namens de zending


Algemeen verzoek Men wordt vriendelijk verzocht om: 1.

Geboorte, huwelijk en overlijden te melden aan: a. de scriba b. de predikant c. de wijkouderling(e) d. het kerkelijk bureau

2.

Kerkelijke huwelijksbevestiging in overleg met de predikant aan te vragen bij de kerkeraad. Tevens dient, met het oog op het kerkgebouw, de koster tijdig in het overleg te worden betrokken.

3.

Bij ziekte of ziekenhuisopname de wijkouderling(e) en predikant in te lichten.

4.

Bij vertrek uit de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt u automatisch lid van de kerk in uw nieuwe woonplaats.

5. Bij verhuizing binnen de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt de adreswijziging automatisch doorgegeven aan de ledenadministratie. 6. Bij mutaties van of naar een niet PKN gemeente graag contact opnemen met het kerkelijk bureau. (Alle adressen en eventuele telefoonnummers vindt u vóór in dit blad of in het jaarboekje van de gemeenten)

Tsjerkefinster april 2017  

Tsjerkefinster. Kerkblad voor de Protestantse gemeente Surhuizum. 18e jaargang, nummer 8, april 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you