Page 1

TSJERKEFINSTER

Gezamenlijk kerkblad voor de Protestantse gemeente Augustinusga en Protestantse gemeente Surhuizum

maart 2017

7


TSJERKEFINSTER maart 2017

18e jaargang nr. 7

Augustinistsjerke Protestantse gemeente. Augustinusga Predikant: Ds. J. Droogsma, dsdroogsma@gmail.com tel: 0511-701402 Kerkelijk werker: Mevr. G. v.d. Meer geertjevandermeer@ziggo.nl tel: 06-42623575 Voorzitter: tijd. dhr, J. Elzinga, tel. 0512-352972, e-mail jelzinga@xs4all.nl Scriba: Anneke Zwart, Reaskuorre 1, Augustinusga, tel. 0512-351517 pknaugkerk@hotmail.nl Kerkelijke Adm.: Postbus 26, 9285 ZV Buitenpost Koster: J. Spoelstra, Skoalikkers 21 A, 9284 TS Augustinusga, 0512 - 352205 http://augustinusga.protestantsekerk.net Doarpstsjerke Protestantse gemeente Surhuizum Ds. Johan B. Hoornenborg, Centrumweg 32, 9865 BB Opende e-mail: jbhoornenborg@kpnmail.nl - Telefonisch te bereiken op woensdag- en donderdagmorgen van 8.30-9.30 uur: 0594-697724 Voorzitter: R. Vriesema Suderheawei 6, Surhuizum, tel. 0512-352436 r.vriesema1@chello.nl Scriba: G. Wijma-Wijbenga, It Noard 20, 9283 TB Surhuizum, 0512 352510 scribapknsurhuizum@ gmail.com Jongerenwerker Surhuizum: elisabeth@royalmission.nl Kerkelijke Adm.: A. Bosklopper De Treaskes 7, Surhuizum, 0512-352182 Koster : F. van der Veen Doarpsstrjitte 38. Surhuizum, 0512 - 351934 Kerkelijk bureau: A. Spoelstra C. Schuurmanwei 8, 9283 TH Surhuizum, 0512 - 352553 http://www.pknsurhuizum.nl

Redactie kerkbode Mw. P. de Bruin-van Lune, Augustinusga Mw. B.M. de Haan-Kempenaar, Augustinusga Mw. Y. van der Meer-Bakker, Surhuizum Mw. D. Spoelstra-Vries, Augustinusga Mw. L. van Wieren, Augustinusga Mw. H. Woudstra-Zwaagstra, Augustinusga Opmaak: P. de Vries, Surhuizum Overige adressen en bank/gironummers zie jaarboekjes Kopij voor het volgende nummer inleveren uiterlijk ZIE AGENDA bij mw. P. de Bruin, Geawei 33B te Augustinusga of bij mw. Y. van der Meer-Bakker, Doarpsstrjitte 27 te Surhuizum, in een envelop met opschrift ‘kopij kerkbode’ en m.v.v. afzender en via email: tsjerkefinster@gmail.com Ook op print bij inleveradressen inleveren ter voorkoming van fouten. Kopy kerkgroet Surhuizum inleveren bij M. Storm, Bonhommestrjitte 20 te Surhuizum of per email kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com. Sluiting inleveren kopy, donderdag 20.00 uur. Kopij kerkgroet Augustinusga inleveren voor vrijdag 18.00 uur bij B. Idema, Boskkamp 76, Augustinusga of via de mail b.idema@kpnplanet.nl


Mei-inoar yn Jezus namme Sjonge wy it heechste liet Want de geast jout ús syn namme Taal, dy’t elkenien ferstiet Biddend om Gods plan te kennen Binn’wy mei-inoar op wei Sykjend, sjongend, tsjûgjend, tsjinjend Optein nei syn grutte dei. Hy oerwûn en waard ferhege Midsman, dy’t foar ús ferstoar Jezus iep’ne ús de wegen Nei de Heit en nei elkoar Hert en hannen heech nei boppen Bringe wy Jo tank en ear Troch jo Geast is’t dat wy roppe Jezus Kristus is de Hear

1


2


Erediensten Protestantse gemeente Surhuizum

5-3

9.30 u.:

8-3 19.30 u.:

Ds. W.J. v. Dijk, Surhuisterveen m.m.v. begeleidingsband Koffiedrinken na de dienst Dhr. S. de Boer, Buitenpost Biddag

12-3

9.30 u.:

Ds. J.B. Hoornenborg, Opende Doopdienst m.m.v. begeleidingsband Koffiedrinken na de dienst in het gebouw

19-3

9.30 u.:

Ds. J. Huitema, Drachten

26-3

9.30 u.:

Dhr. J. v.d. Meer, Oosternijkerk Kerk-School-Gezinsdienst

3


Roosters Surhuizum, Kleine Kinderkerk Wij hebben geen grote kinderkerk meer. Ik maak ook niet meer de splitsing tussen onder- en bovenbouw omdat we vaak allemaal bij elkaar zitten. 5 12 19 26

mrt: mrt mrt: mrt:

Geertje Tuakora en Doethyna Vriesema Anneke van Duinen, Anke Hartholt en Joanne Grietje Pool en Geertje Tuakora Geen kinderkerk i.v.m. kerk school en gezinsdienst.

Kinderoppas Zoals u weet is in het begin van dit jaar de kinderoppas afgeschaft. Reden: Te weinig belangstelling om kinderoppas te doen. Nu is gebleken dat er toch behoefte blijkt te zijn en met enige inspanning zijn enkele gemeenteleden bereid gevonden om de kinderoppas toch weer op te starten. Het moet toch mogelijk zijn om gezinnen met jonge kinderen de mogelijkheid te bieden om de kerkdienst bij te wonen. Dus met ingang van 5 maart a.s. is er weer kinderoppas.

4


Algemeen nieuws

Zalig zijn de werken van uw handen, zalig de handen vol littekens en Heilige. schrammen, omdat ze onrecht aanZalig ook de handen, die het leven pakten; koesteren; zalig de handen die gaven en zalig de handen die creatief zijn; ontvingen; zalig de handen die pijn verzachten; zalig de handjes die een belofte zalig de handen die weten te omhelzen; inhouden; zalig de handen die tuinen lieten zalig het werk van uw handen, bloeien; Heilige. zalig de handen die van boosheid knepen. Diann Neu Zalig de handen die nieuwe zaad Bron: Soul Weaving, BraziliĂŤ hebben gezaaid; (doopviering), zalig de handen die de oogst hebben in: www.dederdekerk.nl binnengehaald; zalig de handen die hebben schoonBordurende vrouwen in Bangladesh gemaakt, gewassen, gedweild en Foto: Matthias van Halem geschrobd; (fotoarchief Kerk in Actie) zalig de handen vol rimpels van ouderdom;

5


Vrouwenavond Hallo, Wilt u alvast een vooraankondiging van de vrouwenavond noteren. Dit is op vrijdag 7 april. We willen ook proberen om vrouwen uit Augustinusga hierin te betrekken Bij voorbaat dank, Sytine,Froukje en Janneke

Jubileumconcert Mannenkoor Westerlauwers Surhuisterveen. Dit jaar bestaat het Chr. Mannenkoor Westerlauwers uit Buitenpost en wijde omgeving 40 jaar. Zaterdag 1 april ( geen april grap) om 20 00 uur wordt dit gevierd met een feestelijk jubileumconcert in de Flambou te Surhuisterveen. Medewerking wordt verleend door vaste organist Jan Kroeske die 40 jaar de vaste organist van het koor was. Verder werken mee Rineke en Christine de Wit, bekend van de zusjes van Vocal Group Filiae. Rineke en Christine zullen zowel afzonderlijk als samen met het koor optreden. Het geheel staat o.l.v. dirigent Jan Hibma en presentatrice Grietina Nowee gaat het geheel aan elkaar praten. Liefhebbers van koorzang krijgen dit jaar volop gelegenheid dit jubileum mee te vieren met het koor. Naast vele optredens zijn de hoogtepunten dit jaar o.a. het jubileumconcert op 1 april. In november hoopt het koor een dubbel CD uit te brengen met prachtige kerst- en geestelijke liederen. Het jubileumjaar wordt op 10 december afgesloten met het traditionele- maar wel extra feestelijk adventsconcert. Het koor heeft in de wijde regio een bekende naam opge- 6


bouwd. Opmerkelijk is dat het koor in tegenstelling tot andere koren nog steeds in ledental groeit. Momenteel telt het koor ruim 100 leden uit de wijde regio van Buitenpost. Het concert in Surhuisterveen begint om 20.00 uur en duurt tot ca 21.30 uur. De kaarten kosten €10 aan de zaal en €8, - in de voorverkoop en zijn te verkrijgen bij: Boekhandel Douma Surhuisterveen. Ook is het mogelijk kaarten te bestellen via www.mannenkoorwesterlauwers.nl

Middagconcert met cd-presentatie Groot Mannenkoor Noord-Nederland in Drachten Het Groot Mannenkoor Noord-Nederland geeft op zaterdag 6 mei om 14.30 uur een lunchconcert in De Oase in Drachten. Het koor is met een voorjaarsproject gestart waarin ze vier concerten geeft. Het is een hechte groep zangers die gaat voor kwaliteit. De ervaren mannenkoordirigent Martin Mans leidt de zangers op en zet met deze groep een ware prestatie neer. Het koor werkt op projectbasis en is bedoeld voor mannen die meer willen zingen naast het lidmaatschap van hun regulier koor. Ook voor zangers met onregelmatig werk is het zingen op projectbasis aantrekkelijk. Nieuw is dat het koor een CD heeft opgenomen en die tijdens dit project presenteert. ‘Groot Mannenkoor Noord-Nederland in 7


Concert’ met Martin Zonnenberg aan het orgel.. De opname is gemaakt in de Martinikerk in Bolsward en is gevuld met tal van spirituals en geestelijke liederen zoals ‘Soon and very soon, Houd mij vast, Nader mijn God, bij U, He’s only a prayer away en Dank sei Dir, Herr.’ Binnen het koor bevinden zich enkele solisten die de solopartijen vertolken. Bijzonderheden: Locatie: De Oase, Ringweg 3, Drachten Datum: zaterdag 6 mei 2017 Aanvang: 14.30 uur Toegang: 12,50 Euro aan de zaal. Online en bij reservering 11 Euro. Kinderen t/m 11 jaar 5 Euro. Leden van ANBO/KBO/PCOB en overige senioren/ouderenbonden betalen op vertoon van de lidmaatschapspas 9 Euro.

PROTESTANTSE GEMEENTE SURHUIZUM Doarpstsjerke

Nieuws uit de gemeente: Op zondag 12 maart 2017 is er een doopdienst in de Doarpstsjerke om 9.30 uur. Gedoopt worden: Evi van Kempen, geboren op 6 september 2016, Mayra Gaya, geboren op 6 september 2016 en Nynke Ebeltje Atje van Schepen, geboren op 13 januari 2017. De begeleidingsband zal voor de muziek zorgen. De doopouders hebben enkele liederen uitgezocht voor deze doopdienst. We hopen op een vreugdevolle dienst! 8


Onze zieken: Mw. D. Jager (Bonhommestrjitte 16) is met haar intensieve therapie bezig in het Jelgerhuis (Borniastraat 34B, 8934 AD Leeuwarden). In het weekend is ze thuis. Dhr. L. Tillema (Deutechemstrjitte 3) is na een lange opname in de Marrewyk en in het ziekenhuis Ny Smellinghe weer thuis. Dhr. D. Kuperus (Suderheawei 12) moet thuis chemokuren ondergaan om genezing te vinden. Jannie van der Veen-de Vries (Miedwei 3) wordt al 3 maanden thuis verzorgd vanwege een ontregelde schildklier waardoor de hormoonhuishouding in de war is. Ze lijdt er erg aan en komt niet van het erf. Ik wens de zieken thuis en elders veel sterkte toe bij de behandelingen zodat er herstel kan komen en daarbij Gods zegen toegewenst. ds. Johan Hoornenborg

Gemeenteavond PKN Surhuizum De gemeenteavond is op 15 maart a.s. om 19.30 uur in het gebouw. Voor de pauze worden de financiĂŤn behandeld en wordt er informatie gegeven door de beroepingscommissie over het beroepingswerk. Na de pauze willen wij u/jou informeren over classicale veranderingen in de PKN. In de komende weken zijn kerkenraden in de gelegenheid zich uit te spreken over de voorgestelde kerkordewijzigingen, die uitvoering geven aan de besluiten van de synode in het kader van 9


'Kerk 2025'. Dit geldt ook voor onze kerkenraad. Vanaf 19.00 uur liggen de financiĂŤn van de Surhuizum in het gebouw ter inzage. Iedereen is van harte welkom!

PKN gemeente

De kerkenraad

Jeugd 10 juni is er weer de jaarlijkse EO jongerendag! Meer info volgt maar zet de datum in je agenda!

We kijken terug op een mooie jeugddienst. God werkt door onze kwetsbaarheid heen. We mochten nagenieten samen met de tieners die met World Servants zijn meegeweest. Wat een ervaring en een belevenis! wat mooi om te zien hoe de kerk heeft meegedragen om daar een beter bestaan op te bouwen. prachtig!

10


Inmiddels zijn we over de helft van de Youth Alpha cursus. Ook hebben we een Alpha weekend gehad waarbij de Heilige Geest centraal staat. We kijken terug op een bijzonder mooi weekend waarbij de Heilige Geest centraal stond.

11


LRP mutaties: Geboren:

13 januari Nynke Abeltje Atje dochter van Harry en Coby van Schepen, Koaiwei 7 Nieuw ingekomen:

Jilles v.d. Veen, Augustinusga Voorkeurskerk Surhuizum Overgekomen:

Mevr. W. Storm-Barentsen, Bonhommestrjitte 3, uit CGKWestereen Vertrokken:

Binnita Poelman, Miedwei 14, naar Lelystad Jan Mendelt Couperus, It Noard 18a, naar Groningen Overschrijving:

Mevr. S. Heringa, naar Gereformeerde kerk te Diever Uitschrijving:

Mevr. G. Steensma en kinderen, Doarpsstrjitte 24 Mevr. B. Poelstra en kinderen, Pûsterwei 4 Dhr. F. Alma, Miedwei 56

Diaconie Projecten en instellingen die afgelopen maand door uw diaconie werden ondersteund. Stichting Zending over gremzen €150,stichting Mercy Ships Holland €150,Philadelphia-Namibië €150,stichting Heifer ‘help een boer’ €150,Noodhulp vluchtelingen in Griekenland zieken €500,00 Kerk in Actie / wereld diaconaat €500,00

12


Namens bovengenoemde doelen en uw diaconie bedankt, dat u het mogelijk maakte om deze giften te doen.

Groot huisbezoek: Tel je zegeningen, tel ze een voor een Begin februari hadden we groot huisbezoek van onze wijk. Het is een mix van mensen in de leeftijd van 40 tot 80 jaar. Er is in deze groep weliswaar een harde kern te ontdekken die al een aantal jaren op deze manier bij elkaar komt, maar iedere keer is de samenstelling toch net weer iets anders. De verhalen en ervaringen die gedeeld worden hebben daardoor deels bekende elementen en deels geheel onbekende onderdelen. Het is een groep van mensen die elkaar groet op straat of in de kerk, maar elkaar normaliter niet spreekt. Dit maakt het gesprek zo mooi; je denkt elkaar te kennen en dan kom je er achter dat er eigenlijk iemand heel anders schuil gaat achter die eerste indruk die je hebt. Aan het begin van de avond wordt nog eens duidelijk gemaakt dat alles wat er wordt besproken niet buiten deze groep komt. Er is direct een dermate veilige sfeer, dat je ervaringen deelt met elkaar waar je normaal misschien niet eens zo snel met iemand over zou praten. Het gรกรกt echt ergens over. Deze keer een prachtig onderwerp: -waardoor of waarmee voel je je gezegend en ervaar je Gods liefde door deze zegeningen heen -hoe kun je een ander tot zegen zijn Het blijkt dat, ook al heeft iedereen zijn of haar zorgen (soms zelfs grote zorgen), we toch allemaal erg dankbaar zijn voor de zegeningen die we mogen ervaren: naast onze gezondheid, familie/vrienden en de westerse welvaart voelen we ons ook gezegend vanwege mooie ervaringen die je recent hebt gehad, hartverwarmende 13


contacten binnen je eigen kerkelijke gemeente en niet te vergeten het feit dat je altijd terug kunt vallen op je geloof, op God, je hemelse Vader. Wat een zegeningen! Wat voelen we ons rijk.. En natuurlijk hebben we onze zorgen, maar we staan er niet alleen voor, God is er bij. En natuurlijk loopt de reguliere kerkgang terug, dat kunnen we niet ontkennen. Maar wat ontstaan er op een andere manier ook weer mooie ontmoetingen als vrouwenavonden, (Youth) Alfpha groepen, de kinderkerk, singinn diensten of het gezellige koffiemoment voorafgaand aan een dienst. En ook avonden als dit groot huisbezoek waar de Heilige Geest zichtbaar zijn werk doet. Hoe we anderen tot zegen kunnen zijn weten we gelukkig ook te vermelden: in je eigen sociale netwerk, in je eigen buurt, maar ook op je werk. Door de jaren heen heeft iedereen daar geprobeerd zijn manier voor te vinden. Echter het blijkt niet altijd gemakkelijk te zijn om te weten hoe je iemand kunt helpen. Wordt jouw goed bedoelde hulp wel gewaardeerd? Maar hier moeten we ons niet door tegen laten houden, als het uit liefde gebeurt komt het goed. Omdat er ook een zieke in de wijk is, schrijven we een kaart voor deze geloofsgenoot. We hopen dat het haar mag bemoedigen dat we even bij haar en haar situatie stil gestaan hebben. Wat hebben we een fijne, gezegende avond met elkaar gehad waar je veel bemoediging uit kunt halen. Mocht je twijfelen of zo'n groot huisbezoek wel iets voor jou is, dan moet je het toch echt een keer proberen. Laat je niet tegenhouden door je twijfels, maar probeer het in het volle vertrouwen. Met dank aan onze wijkouderling Hilly Holthuis, Tineke van der Veen

Niemand is zoals jij! 26 maart om 9.30 uur is er weer een kerk-, school- en gezinsdienst met als thema: ‘Niemand is zoals jij!’. Het is vaak best makkelijk 14


om te oordelen over een ander, om goede en minder goede eigenschappen te zien bij een ander en daarmee een stempel te drukken. We mogen leren dat ieder mens uniek, mooi en bijzonder is en hopen dit met behulp van het boek: ‘Niemand is zoals jij’, van Max Lucado, te zien. Tijdens de dienst zullen de kinderen van de JLS een bijdrage leveren. We zouden het erg leuk vinden als u/jij komt! De kinderen en het team van de JLS.

Bedankt Hierbij wil ik u allen heel hartelijk bedanken voor de kaarten die ik mocht ontvangen bij de jaarwisseling en bij mijn 98-ste verjaardag. Wijke Nicolai-Ytsma, it Súd 6a

Wij willen iedereen bedanken die Jan een verjaardagkaartje en een kerstkaartje heeft gestuurd. Jan vind het altijd wel leuk om een kaartje te krijgen Groetjes van Jan, Rense en Boukje de Haan 15


Verjaardagen Alleen verjaardagen vanaf 75 jaar worden vermeld

PROTESTANTSE GEMEENTE AUGUSTINUSGA 02-03-1939 30-03-1925 17-03-1940 28-03-1927

Mevr. S. Nicolai-Alma, Boskkamp 26 Mevr. G. Kramer, Boskkamp 61 Mevr. J. Postma, Nonnepaed 4 Mevr. D. Helder Sapsaj, Siccamawei 21

78 92 77 90

Huwelijksdata maart 2017 03-03-1972 Dhr. W.J.Elzinga - mevr. A.Elzinga-Brandsma, Blauforlaet 28 45 jaar Wilt u uw huwelijksdatum of verjaardag niet vermeld zien in het kerkblad, graag dit doorgeven aan Rommie Miedema, 0511-543102

PROTESTANTSE GEMEENTE SURHUIZUM 06-03-1938 09-03-1931 10-03-1935 14-03-1937 16-03-1939 17-03-1937 26-03-1939

F. van Dekken, Deutechemstrjitte 4 J. Rijpma, It Súd 16 J. Nauta, Dr. Van Kammenstrjitte 58 9231 EH Surhuisterveen A. van Schepen-Graansma, Lustenburg 35 R. Bethlehem-de Vries, Bartemerwei 20 H. Algra, De Dellen 26C 9231 EC Surhuisterveen O. Blom, Doezumerwei 1

79 86 82 80 78 80 78

Géén jubilea Wilt u uw huwelijksdatum of verjaardag niet vermeld zien in het kerkblad, graag dit doorgeven aan Jelle de Vries tel 0512-351854

Fijne dag en Gods zegen toegewenst.

16


maart PROTESTA NTSE

GEMEENTE

AU GU ST IN U SG A

AUGUSTINITSJERKE

7 mrt. 8 mrt. 14 mrt.

19.45 u. ± 20.30 u. 19.45 u.

Moderamenvergadering in de consistorie Gemeenteavond in de Augustinitsjerke Kerkenraadsvergadering in de Augustinitsjerke

Verkoop collectemunten???????????

18

MAART

UITERLIJK I N L E V E R E N

KOPI J

TSJE RKE FIN STER

Tsjerkefinster klaarmaken en verspreiden op maandag, 27 maart 2017 vanuit de pastorie in Surhuizum.

PROTESTANTSE

GEMEENTE

SURHUIZ UM

DOARPSTSJERKE

VERGADERINGEN 1e maandag van de maand breed moderamen 3e maandag van de oneven maanden voltallige kerkenraad

Elke eerste dinsdag van de maand collectemuntenzitting van 19 uur tot 19.30 uur in het gebouw bij de Doarpstsjerke van Surhuizum.

Kaarten, postzegels e.d inleveren in de Pije bij de "Doarpstsjerke" of in de brievenbus op het Noard 6. Alvast bedankt namens de zending


Algemeen verzoek Men wordt vriendelijk verzocht om: 1.

Geboorte, huwelijk en overlijden te melden aan: a. de scriba b. de predikant c. de wijkouderling(e) d. het kerkelijk bureau

2.

Kerkelijke huwelijksbevestiging in overleg met de predikant aan te vragen bij de kerkeraad. Tevens dient, met het oog op het kerkgebouw, de koster tijdig in het overleg te worden betrokken.

3.

Bij ziekte of ziekenhuisopname de wijkouderling(e) en predikant in te lichten.

4.

Bij vertrek uit de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt u automatisch lid van de kerk in uw nieuwe woonplaats.

5. Bij verhuizing binnen de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt de adreswijziging automatisch doorgegeven aan de ledenadministratie. 6. Bij mutaties van of naar een niet PKN gemeente graag contact opnemen met het kerkelijk bureau. (Alle adressen en eventuele telefoonnummers vindt u vóór in dit blad of in het jaarboekje van de gemeenten)

Tsjerkefinster maart 2017  

Tsjerkefinster. Kerkblad voor de Protestantse gemeente Surhuizum. 18e jaargang, nummer 7, maart 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you