Page 1

DE NIEUWE WEG NAAR WERK EN LEREN Programma 14 maart 2019 | 10 - 17 uur

De Teruggave | Breda


Inhoudsopgave

In dit programmaboekje treft u nadere informatie over het programma en de sprekers. Deze is als volgt ingedeeld:

Inhoudsopgave

2

Programmaoverzicht

3

Wie is wie

4

Key Note Uitdagingen rond Open Badges Kennis en inspiratieronde 1

4

4 4

Talentmanagement en Open Badges

4

Het CompetentiePaspoort

5

Edubadges

6

Kennis en inspiratieronde 2

7

Gentlestudent

7

Het belang van Open Recognition

7

Vluchtelingen Investeren in Participatie (VIP)

8

Kennis en inspiratieronde 3

9

Werving, selectie en Open Badges

9

Initiatiefnemers leren van en met elkaar

10

Cities of learning

11

Bedankt!

14 MAART 2019 | DE NIEUWE WEG NAAR WERK EN LEREN

12

Pagina 2 van 12


Programmaoverzicht

09:30 - 10:00 uur

Registratie deelnemers

10:00 - 10:20 uur

Opening

Gerard Pruim, namens Open Badges Nederland

Miriam Haagh, wethouder Gezondheid, wijkaanpak en leren, namens Gemeente Breda

10:20 - 10:45 uur

Key note door Richard West

11:00 - 11:45 uur

Kennis en inspiratieronde 1

Talentmanagement en Open Badges - IBM

Het CompetentiePaspoort - Stichting Exe-Leren

Edubadges en flexibilisering in het onderwijs - SURF

11:45 - 12:30 uur

Kennis en inspiratieronde 2

Gentlestudent: persoonlijke ontwikkeling via maatschappelijke inzet - Arteveldehogeschool

Het belang van Open Recognition - Open Knowledge Belgium

EU Skills Profile Tool - VluchtelingenWerk Nederland en Europese Commissie/ DG Employment

12:35 - 13:30 uur

Lunch

13:30 - 14:15 uur

Kennis en inspiratieronde 3

Werving, selectie en Open Badges - Poolstok

Initiatieven leren van en met elkaar - Open Badges NL

Cities of learning verbindt jongeren, leren en de stad Breakthrough

14:15 - 14:30 uur

Break

14:30 - 15:30 uur

Gedeelde agenda om nieuwe wegen naar werk en leren mogelijk te maken

Een plenaire wrap-up, waarin we op zoek gaan naar gedeelde agenda’s en partnerships om de kracht van Open Badges te vergroten.

15:30 uur

Netwerkborrel

17:00 uur

Einde 

14 MAART 2019 | DE NIEUWE WEG NAAR WERK EN LEREN

Pagina 3 van 12


Wie is wie

Key Note Uitdagingen rond Open Badges Dr. Richard West, Brigham Young University, Utah, United States Richard schetst de ontwikkelingen rond Open Badges wereldwijd. Daarna zal hij de uitdagingen inleiden, die tijdens de workshops worden aangestipt.

Over Richard West

Dr. Richard E. West (@richardewest on twitter) is an associate professor in the Instructional Psychology and Technology department at Brigham Young University. He serves on the IMS Global Digital Credentials executive board and teaches courses in instructional technology, academic research and writing, creativity and innovation, and product/program evaluation.

His research focuses on how to create learning environments that prepare students for the 21st century, including designing learning environments that foster group creativity through design thinking, utilizing microcredentials and open badges to promote competency learning, and technologies to develop online learning communities. His personal website is http:// richardewest.com.

Kennis en inspiratieronde 1 Talentmanagement en Open Badges Barbara de Jonghe, IBM Aan de hand van voorbeelden snijdt Barbara in deze workshop de volgende thema’s aan:

• De link tussen Open Badges en ons Your Learning leerplatform (integratie en synchronisatie tussen de twee);

• Hoe Open Badges een bedrijf kan ondersteunen in haar competentie-en talent management beleid;

14 MAART 2019 | DE NIEUWE WEG NAAR WERK EN LEREN

Pagina 4 van 12


• Hoe Open Badges individuen op de arbeidsmarkt meer inzetbaar kan maken.

Inspiratie haalt zij onder meer uit het project New Collar Workers: schoolverlaters die via Open badges toch vaardigheden kunnen leren en zichtbaar maken (als alternatief voor de traditionele diplomas), en zo gemakkelijker inzetbaar worden op de arbeidsmarkt,

Over Barbara de Jonghe

Barbara De Jonghe is een Learning Professional met meer dan 15 jaar ervaring in Learning, Development en HR. Momenteel werkt ze binnen IBM op Europees niveau, waarbij ze de verschillende IBM business units ondersteunt met de strategische ontwikkeling en implementatie van learning- en talent gerelateerde projecten. Barbara houdt van een pragmatische, hands-on aanpak. Net zoals IBM, draagt ze het concept van continue leren hoog in het vaandel, iets wat dankzij IBM’s Open Badge programma heel toegankelijk is binnen de organisatie.

Het CompetentiePaspoort Omar Sirre, CJG Breda, en Mark Vlak, Stichting Exe-Leren Het CompetentiePaspoort (ComPas) is ontwikkeld als antwoord op de vraag hoe iemand zonder (de juiste) diploma’s toch zijn/ haar vaardigheden in beeld kan brengen. Vanuit het project ComPas worden werkzoekenden begeleidt naar passend werk. ComPas gebruikt Open Badges om aanwezige vaardigheden zichtbaar te maken, maar ook om te bepalen welke vaardigheden nog ontbreken op weg naar passend werk. In deze workshop licht Mark Vlak toe hoe ComPas mensen met afstand tot arbeid begeleidt en hoe Open Badges daaraan bijdragen.

Over Omar Sirre

Omar Sirre, 44, vader van 3; 1 meisje van 12 en tweeling jongens van 9. Na een universitaire studie Algemene Sociale Wetenschappen heeft Omar 10 jaar als reisleider culturele en avontuurlijke rondreizen buiten Europa begeleid. Sinds 2008 is hij werkzaam in de jeugdhulpverlening en sinds 2010 is Omar betrokken bij CJG 14 MAART 2019 | DE NIEUWE WEG NAAR WERK EN LEREN

Pagina 5 van 12


Breda. Sinds 2016 is Omar betrokken bij ComPas. In die hoedanigheid werkt hij met Open Badges.

Over Mark Vlak

Vanuit zijn werk- en ondernemerservaring in meerdere branches ligt Mark’s belangrijkste focus op het continu optimaliseren van management- en coaching vaardigheden van medewerkers. Met zijn kennis van het publieke domein en lokale overheden heeft hij meegewerkt aan de opzet van een digitaal platform voor armoedepreventie.

Zijn onderzoekervaring in minderheidsgroepen vormt de basis voor het ontwikkelen van een competentie gerichte pas voor burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt, “Het CompetentiePaspoort”. Met de systematiek van ”Open Recognition” voor op competenties gebaseerd leren en werven, wordt een nieuwe begeleide weg naar een passende werkomgeving voor deze minderheidsgroepen ondersteund.

Edubadges Janina van Hees en Jenny de Werk, SURF Medio 2017 is SURF gestart met de Pilot Edubadges. Doel is om te verkennen welke techniek en standaarden nodig zijn om badges te kunnen toekennen aan studenten. Daarmee wil SURF nieuw gereedschap ontwikkelen dat het onderwijs in staat stelt aan te sluiten bij de toenemende flexibilisering in het onderwijs. In deze workshop nemen Janina van Hees en Jenny de Werk de deelnemers mee in de Pilot edubadges.

Over Janina van Hees

Janina van Hees werkt bij SURF als projectmanager Onderwijsinnovatie met ICT. Binnen het project Edubadges van SURF houdt zij zich bezig met de contacten met externe stakeholders. Ook werkt zij samen met onderwijsinstellingen en het projectteam aan het concept van microcredentialing en hoe dit in het Nederlandse hoger onderwijs ingezet kan worden. Zij is tevens betrokken bij het Versnellingsplan van SURF, VH en VSNU, als verbinder voor de versnellingszone Flexibilisering. In het verleden heeft Janina veel gewerkt met het thema online en blended onderwijs, waarvoor zij ook een stimuleringsregeling heeft uitgevoerd.

14 MAART 2019 | DE NIEUWE WEG NAAR WERK EN LEREN

Pagina 6 van 12


Over Jenny de Werk

Sinds 2013 is Jenny werkzaam als projectmanager bij SURF, de samenwerkende ICT-organisatie voor Nederlands hoger onderwijs en onderzoek. Binnen het project Edubadges begeleidt Jenny de onderwijsinstellingen die aan de pilot deelnemen. De belangrijkste verantwoordelijkheid binnen deze rol is zorgen voor een brede verspreiding van kennis tussen Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs en de behoeftes van de instellingen vertalen de ontwerpkeuzes die binnen de infrastructuur gemaakt worden. Jenny is een ervaren programma- en projectmanager. Ze werkt graag op het snijvlak van bedrijfsprocessen, ICT en mensen.

Kennis en inspiratieronde 2 Gentlestudent Dries Vanacker, Arteveldehogeschool Gentlestudent brengt burgers en studenten dichter bij elkaar. Gentlestudent is een platform dat leerkansen combineert met inzet voor de lokale gemeenschap. Op die manier stimuleert Arteveldehogeschool Gent als City of learning. Open Badges fungeren als stimulans.

Over Dries Vanacker

Dries werkt als onderwijsontwikkelaar en is betrokken bij interdisciplinaire innovatieve projecten zoals de co-creatie van studiemateriaal via open source technologieĂŤn, blended learning, de Next Generation Digital Learning Environment en Virtual Reality. Momenteel werkt Dries ook aan de integratie van beacontechnologie en gamification in slimme steden, waarbij Open Badges worden gebruikt om informeel leren te herkennen.

Het belang van Open Recognition Bert Jehoul, Open Knowledge Belgium In de workshop tracht ik de technische uitdagingen van Open Badges als een tool af te zetten tegen de maatschappelijke uitdagingen van Open Recognition als een concept.

14 MAART 2019 | DE NIEUWE WEG NAAR WERK EN LEREN

Pagina 7 van 12


Na de workshop zou je als deelnemer een beter beeld moeten hebben over wat de Open Recognition Alliance is en de principes waar het voor staat. En hoe Open Badges zich daarin als tool verhoudt ten opzichte van andere technologieën die dezelfde problematiek trachten te adresseren.

Over Bert Jehoul

Bert Jehoul is bestuurslid van Open Knowledge Belgium als vertegenwoordiger van de Open Badges Belgium werkgroep. Via Selor (Selectiebureau van de Belgische Overheid) is hij betrokken geweest bij de oprichting van het Be Badges platform. Daarnaast is Bert lid van de internationale Open Recognition Alliance. Tijdens Open Summer of Code 2018 was hij coach van de bSkilled en Gentlestudent projecten.

Vluchtelingen Investeren in Participatie (VIP) Marlinde van Gilst, Vluchtelingenwerk Nederland, en Dennis van Gessel, Europese Commissie (DG Employment) VWN en de EC hechten aan een snelle integratie van vluchtelingen. Daarvoor is het belangrijk dat zij de taal leren en een baan vinden. Om dat laatste mogelijk te maken is er de “EU Skills Profile Tool for 3rd Country Nationals”, ontwikkeld door de EU. Deze tool maakt het mogelijk om vaardigheden van migranten in beeld te brengen. In deze workshop leggen Marlinde en Dennis de toepassing en werking van het instrument uit. Daarnaast gaat Dennis in op de nieuwe Europass en de koppeling met Open Badges.

Over Marlinde van Gilst

Marlinde van Gilst heeft na een carrière in het (internationale) bedrijfsleven de overstap gemaakt naar Vluchtelingenwerk Zuid Nederland. Hier ontwikkelt en voert ze programma’s uit voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Breda. Marlinde is een pragmatische idealist die continue naar mogelijkheden zoekt om duurzame integratie en participatie door vluchtelingen in de Nederlandse maatschappij mogelijk te maken. De "European Skills Profile Tool" is een belangrijk onderdeel 14 MAART 2019 | DE NIEUWE WEG NAAR WERK EN LEREN

Pagina 8 van 12


hiervan. De tool wordt veelvoudig ingezet om de skills en profielen van statushouders in kaart te brengen

Over Dennis van Gessel

Dennis van Gessel werkt voor de Europese Commissie (DG Werkgelegenheid). Zijn werkzaamheden betreffen onder meer het migrantenvraagstuk. Daarvoor ontwikkelde hij de EU Skills Profile Tool for 3rd Country Nationals. Eerder was hij werkzaam voor het Ministerie van OCW en de Statistische Bureaus van Canada en Nederland.

Kennis en inspiratieronde 3 Werving, selectie en Open Badges Cilia van Schoorisse en Vincent van Malderen, Poolstok In deze sessie nemen Cilia van Schoorisse en Vincent van Malderen de deelnemers mee in de wereld van Open Badges. In een zeer praktische workshop, gaan Cilia en Vincent in op vragen als:

• Hoe kan je als organisatie digitaal en creatief omspringen met talentmanagement?

• Hoe verleen je sollicitanten vrijstellingen op selectieprocedures?

• Hoe certificeer je interne medewerkers na een opleiding via Open Badges?

Daarnaast tonen zij je ook hoe je als organisatie zelf (gratis) aan de slag kan gaan met badges aan de hand van een concrete demo en een best practice (uit Vlaanderen).

Over Cilia van Schoorisse

Cilia is arbeidspsychologe. Zij heeft de afgelopen 5 jaar binnen public HR gewerkt. Momenteel is zij projectverantwoordelijke bij Poolstok. Daar houdt zij zich onder meer bezig met Open Badges projecten. Dat doet ze nu voor onder andere Stad Gent.

Over Vincent van Malderen

Vincent heeft ruim 15 ervaring in Human Resources/ P&O. Zijn ervaring heet hij onder andere opgedaan als product& 14 MAART 2019 | DE NIEUWE WEG NAAR WERK EN LEREN

Pagina 9 van 12


innovatie manager bij Selor. In 2015 heeft Vincent het online platform Be Badges opgericht. Dit platform is gebaseerd op Open Badges en richt zich op talentontwikkeling. Be Badges won in 2016 de Innovation award tijdens de E-gov awards. Momenteel werkt hij als Managing director voor Poolstok. Poolstok levert HR-oplossingen voor ruim 360 klanten in de Vlaamse publieke sector.

Initiatiefnemers leren van en met elkaar Jorine van Egmond, Gerard Pruim en Bas Goedendorp, Open Badges Nederland Open Badges NL is mede opgestart om elkaar te inspireren en samenwerking te stimuleren. Het seminar is erop gericht om de brede toepassing van Open Badges over het voetlicht te brengen. Maar we willen de aanwezige initiatieven die met Open Badges werken ook uitnodigen om de eerste stappen te zetten richting een lerende community. In deze sessie nodigen Jorine, Gerard en Bas de deelnemers uit om met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende initiatieven en te verkennen waar we gezamenlijk kunnen optrekken of juist van elkaar kunnen leren.

Over Jorine van Egmond

Jorine van Egmond is een van de oprichters van Bloom Foundation en was projectleider van het internationale Erasmus+-project Shared Responsibility. Dit project heeft geresulteerd in 4 basis collecties van badges. Deze collecties maken het mogelijk om sociale, digitale, ondernemers en communicatieve vaardigheden te waarderen. Zie voor meer informatie www.sharedresponsibility.eu.

Over Gerard Pruim

Gerard Pruim is betrokken bij diverse Open Badges initiatieven in Nederland en BelgiĂŤ, waaronder ComPas en bSkilled. Daarnaast is hij lid van de internationale Open Recogniton Alliance. Gerard heeft meer dan 15 jaar ervaring met onderwijs, technologie en marketing. Hij werkt bij Gear Up aan de ontwikkeling van prototypes op basis van gebruikersvragen en de implementatie van nieuwe open technologieĂŤn om zo een antwoord te bieden op 14 MAART 2019 | DE NIEUWE WEG NAAR WERK EN LEREN

Pagina 10 van 12


vraagstukken bij leren, ontwikkelen en HR en daarmee een nieuwe weg naar werken en leren mogelijk te maken.

Over Bas Goedendorp

Bas Goedendorp is namens TSI Foundation betrokken bij een aantal initiatieven waarin de kracht van lokale gemeenschappen centraal staat. Bas heeft ruim 10 jaar ervaring met het versterken van lokale initiatieven en organisaties. Sinds 3 jaar is Bas betrokken bij de ontwikkeling van West Practice, een initiatief in Rotterdam dat wijk en werk met elkaar in verbinding wil brengen. TSI Foundation zet zich in om via Open Badges deze verbinding toegankelijk te maken.

Cities of learning Sandra van der Kraak, Breakthrough Cities of learning is een lokaal online platform waar jongeren en aanbieders van activiteiten elkaar kunnen vinden en waar de opgedane leerervaringen bekrachtigd worden door een Open Badge. Dit platform kan door regio’s en steden worden opgezet. Op dit moment zijn er meerdere steden in Europa gestart met het platform.

De kracht van Cities of learning is dat het voor jongeren mogelijk wordt om hun eigen ‘Playlist’ op te stellen: hun eigen leerroute. In deze workshop legt Sandra uit hoe Cities of learning in z’n werk gaat en hoe jongeren hun eigen ‘playlist’ kunnen vormgeven.

Over Sandra van der Kraak

Sandra is jongerenwerker en internationaal trainer. Sinds 2014 is zij actief aan het werk met Open Badges in Nederland en internationaal. Nadruk ligt op ontwikkeling van Open Badge-families voor jeugdigen die gemakkelijker leren buiten het formele onderwijs. In 2016 is Sandra gestart met de ontwikkeling van het Cities of learning platform.

14 MAART 2019 | DE NIEUWE WEG NAAR WERK EN LEREN

Pagina 11 van 12


Bedankt!

14 MAART 2019 | DE NIEUWE WEG NAAR WERK EN LEREN

Pagina 12 van 12

Profile for TSI Foundation

De nieuwe weg naar werk en leren - Programma  

Dit programmaboekje bevat naast het programma, ook informatie over de sessies die tijdens het seminar worden gehouden en achtergrondinformat...

De nieuwe weg naar werk en leren - Programma  

Dit programmaboekje bevat naast het programma, ook informatie over de sessies die tijdens het seminar worden gehouden en achtergrondinformat...

Profile for tsif
Advertisement