Page 1

1


Forord Pia Stræde Palmelund · Cesso.dk · Initiativtager Det er mig en glæde at præsentere dette entreprenante opgavekatalog, der indgår som en del af Region Midtjyllands initiativer for ungdomsuddannelserne under overskriften ”Innovation i praksis”. Opgavekataloget er et tilbud til regionens ungdomsuddannelser, og indeholder nogle konkrete udfordringer formuleret af forskellige samarbejdspartnere, som kan danne grundlag for entreprenante samarbejdsog undervisningsforløb. Som initiativtager sætter jeg utrolig stor pris på den positive modtagelse, som projektet har fået af alle samarbejdspartnere. Det har ligeledes været en oplevelse for vores medarbejdere at præsentere projektet for undervisere og elever, og vi glæder os til fortsat at møde jer ude på skolerne. Alle jeres gode input og idéer har afgørende betydning for det endelige resultat, som præsenteres i dette materiale. Tusind tak for det! Jeg håber, at I vil fornøjes over de spændende udfordringer i dette opgavekatalog, og at I vil lade jer inspirere af de mange aktuelle problemstillinger, som projektets samarbejdspartnere møder i deres hverdag. Deres forskellighed gør, at opgaverne kan relateres til mange forskellige fag- og fokusområder. På side 7 og 8 præsenteres en detaljeret vejledning til alle jer, der ønsker at indgå i et forpligtende partnerskab omkring løsningen af en opgave i kataloget. Har I en god idé, til hvordan man kan videreudvikle eller omformulere udfordringerne, så er I velkomne til at sætte jeres helt personlige præg på opgaverne. Opgaverne er fleksible og ment som et udgangspunkt for et konstruktivt samarbejde, så kom gerne med jeres input, hvis I finder det formålstjenstligt. Samarbejdspartnerne i kataloget beskriver ligeledes hvilke jobtyper, der er beskæftiget i deres respektive organisationer, så eleverne kan få indblik i deres fremtidige jobmuligheder og tilegne sig vigtig karrierelæring. Det bliver spændende at se, hvor mange partnerskaber og relationer, projektet vil danne på tværs af regionen. Sæt innovation og entreprenørskab i fokus – jeg håber på at opleve en masse kreative og nytænkende bud på opgaveløsninger i det kommende skoleår! Vi ser frem til at høre fra jer!

Linda Stenholt Jensen · Cesso.dk · Projektleder Ved henvendelser og spørgsmål omkring afviklingen af forløb i forbindelse med Entreprenant Opgavekatalog kontakt venligst: Projektleder Linda Stenholt Jensen Tlf. +45 21 12 01 26 Mail: linda@cesso.dk

2


Indhold

Forord

Side

02

Indhold

Side

03

Samarbejdspartnere

Side

04

Bidragsydere

Side

05

Spar Nord Fonden

Side

06

Vejledning til undervisere

Side

07

Byggeri og Anlæg

Side

09

Nye Teknologier og Marketing

Side

17

Miljø og Natur

Side

23

Samfund

Side

29

Landbrug og Fødevarer

Side

37

Sundhed og Pædagogik

Side

43

Oplevelsesøkonomi og Events

Side

49

Den afsluttende event

Side

55

Region Midtjylland: Innovation i Praksis

Side

56

Om Cesso.dk

Side

57

Tilmelding

Side

59

3


Samarbejdspartnere Byggeri og Anlæg .......................................................................... Opgaver på side Blue Fox Herning A/S: ................................................................................................................................................ 10 Godsbanen: .............................................................................................................................................................. 11 STEA Denmark: ......................................................................................................................................................... 12 Spar Nord Bank A/S Herning: ..................................................................................................................................... 13 Klovborg Friskoles Venner: ......................................................................................................................................... 14 c.c. contractors a/s: .................................................................................................................................................... 15

Nye teknologier og Marketing Reklamebureauet Konceptas: ..................................................................................................................................... 18 Spar Nord Bank A/S Aarhus: ....................................................................................................................................... 19 Vestjysk Marketing: .................................................................................................................................................... 20 Cesso.dk: .................................................................................................................................................................. 21 Morning Train: ........................................................................................................................................................... 22

Miljø og Natur Spar Nord Fonden: .................................................................................................................................................... 24 Naturstyrelsen: .......................................................................................................................................................... 25 Plastix: ...................................................................................................................................................................... 26 Naturkraft: ................................................................................................................................................................. 27 Lemvig Vand & Spildevand / Klimatorium: ................................................................................................................... 28

Samfund Europbevægelsen: ..................................................................................................................................................... 30 Frivilligcenter Ikast-Brande:......................................................................................................................................... 31 Havredal Praktiske Uddannelser: ................................................................................................................................. 32 G-Faktor:................................................................................................................................................................... 33 Århus Ungdommens Fællesråd: .................................................................................................................................. 34 Skarrild Skole: ............................................................................................................................................................ 35

Landbrug og Fødevarer G-Faktor:................................................................................................................................................................... 38 Kjargaarden I/S: ......................................................................................................................................................... 39 Sagro - Viden og vækst: ....................................................................................................................................... 40, 41

Sundhed og Pædagogik Hammerum Skole: ..................................................................................................................................................... 44 Jobigen Viborg: ......................................................................................................................................................... 45 Pleje- og omsorgscenter Liselund: ............................................................................................................................... 46 Demensenhed Viborg: ............................................................................................................................................... 47 Socialpsykriatisk Center Syd:....................................................................................................................................... 48

Oplevelsesøkonomi og Events MCH: ........................................................................................................................................................................ 50 Kystcentret Thyborøn: ................................................................................................................................................ 51 RemisenBrande :........................................................................................................................................................ 52

4


Bidragsydere

cesso.dk

center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen cesso.dk center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

cesso.dk

center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

5


Spar Nord Fonden

IKL DV MS FHAAL J U NHI OAVR

MI

KK E IHH AAVVFEATL!D !

!

ALD

!

ALD

VF

HA

!

!

ALD VF

HA

KK

E

!

VF

VO

HA

GTE

RI

KK

E

E VI GID 18 18.000 8.0 vimpler, som havmiljøvogterne fører, viser at vi er mange – små som store – der holder et vågent øje. I fællesskab gør vi det besværligt for andre at udlede olie eller efterlade havfald i og omkring de danske farvande. R

IK

KE

RI

K TA EJ -N

VI

GI

JØV O

GTER

KE

IK

D

ER

HA VFA

LD

H AV FA L D !

-N EJ T A

K!

R

D

ER

IO

HA VFA

LD

H AV FA L D !

-N EJ T A

KE

IK

L

ER

E

ALD

KE

IK

K!

H AV FA L D !

MI

E VI GID

D

AL

L

H AV

JUN

VOGTER

R

KK

VF Havet har brug for din hjælp HA

MI

JUNIOR

AL VF HA GTE

RI

!

H AV

A JT NE D

VO

E VI GID

KE

K!

R

VF IK

ER VI GID

ER

R

ILJØ

GTE

H AV FA L D !

R

VO

HA

K!

-N EJ T A

GTE

K TA EJ -N

L

LD

D

AL VF HA

JUNIOR

HA VFA

E

MI

AL VF HA

VO

L

IO

K!

KK

H AV

MI

VOGTER

VM

RI

!

AK JT NE D

H AV

MI

D

HA

KE

ALD

EAR LI ISDK

JUNIOR

JUN

J TA

E VI GID

R

JUNIOR

TG VDIE

GTE

IK EARL VDIETG ISDK

VF

L

HA VFFA ALLDD -NNE EJJTT AAKK !!

H AV

VO

OS Æ G TKE KREN

!

Hej junior hav miljøvogter! HA e nye Din klisterm V ID er ikkeMvan ILJØdfaste ærker V I G ikke regnve V O G T Eog R tåler jr eller havvan d. Så brug dem indendørs, hvor de til gen gæld hænge r rigtig godt fast. Go’ fornøje lse!

GI

AL VF HA

AJØL VI

HA

JUNIOR

D

HALVJØ

VI

K TA EJ N -

IHH AAVV FEATL! D!

Rent farvand til kommende generationer !

HAAL VDMS IKLAJØL VI S OÆ G TKEKREN

! TAK EJJT E N N DDAALL VVFF A A H

VI

GI

6

Havmiljøvogterkampagnen gennemføres af Værnsfælles Forsvarskommando. Her har Joint Operations Centre (JOC) under Operationsstaben ansvaret for blandt andet farvandsovervågning, sikkerhed og havmiljø.

FONDEN


Vejledning til undervisere Denne side er en vejledning til undervisere, der ønsker at arbejde med katalogets entreprenante opgaver. Udforsk gerne kataloget og tilmeld dine klasser/hold på www.cesso.dk. Med den nye reform står de gymnasiale uddannelser over for nye udfordringer. Innovation er en de fire centrale kompetencer, som den nye reform skal styrke. Kataloget tilbyder undervisere konkrete opgaver, som ikke blot vil styrke elevernes innovative kompetencer, men også give eleverne et indblik i, hvordan ungdomsuddannelsernes fag kan komme i spil i ”den virkelige verden”. Kapitler Kataloget er opdelt i kapitler med følgende overskrifter: Bygge og Anlæg, Nye teknologier og Marketing, Miljø og Natur, Samfund, Landbrug og Fødevarer, Sundhed og Pædagogik samt Oplevelsesøkonomi og Events. Hver opgave fylder 1 side, som indeholder virksomhedsbeskrivelse, medarbejdertyper, opgaveformulering, kontaktinformationer og angivelse af eventuelle ekstra materialer. Vi har målrettet kategorierne ud fra hvilke profilmuligheder, der ligger i de forskellige gymnasiale uddannelser (HF, STX, HHX, HTX) samt hovedområderne for erhvervsskolerne (EUD, EUX). Ud over kategorierne, vil man på de enkelte opgavesider finde afmærkninger af de kompetencemuligheder/fokusområder, der ligger i de enkelte opgaver. Fokusområder Vi har med inspiration fra den politiske aftaletekst omkring reformen på ungdomsuddannelsesområdet valgt følgende fokuspunkter i opgaverne: Globalisering, Digitalisering, Karrierelæring, Innovation, samt Demokrati og medborgerskab. Alle citater i forhold til fokuspunkterne er fra aftaleteksten mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf16/jun/160603-styrkede-gymnasiale-uddannelser.pdf. Globalisering ”Elevernes globale kompetencer skal styrkes gennem målrettet arbejde med sprog og kulturforståelse i undervisningen. Det skal gøre eleverne dygtigere til at anvende sprog og give dem indsigt i globale problemstillinger”. I løsningen af disse opgaver vil eleverne skulle arbejde med internationale problemstillinger og/eller kulturforståelse. Digitalisering ”Elevernes digitale kompetencer skal styrkes, så de lærer at anlægge et kritisk blik på digitale medier, herunder konsekvenserne af aktiviteter som eksempelvis seksuel mobning. De skal lære at søge information og udøve kildekritik, samt lave selvstændige, digitale produktioner og lære at indgå i digitale fællesskaber, ligesom de skal lære at reflektere over til- og fravalg af digitale redskaber i forskellige sammenhænge.” Flere af opgaverne opfordrer eleverne til at arbejde direkte med brugen af de digitale medier, mens andre også kræver, at eleverne bruger de digitale medier til at finde inspiration og faglig viden. Karrierekompetencer ”Karrierelæring skal forankres i det daglige arbejde med fagene, når det er relevant i forhold til at opfylde de faglige mål. Eleverne skal opnå indsigt i fagenes anvendelse i det omgivende samfund, så de får konkrete erfaringer med faget i praksis.” Alle opgaverne i kataloget fordrer, at eleverne besøger virksomhederne og hver enkelt virksomhed har markeret hvilke medarbejdertyper, de har ansat. Derved kan de unge blive inspireret til deres fremtidige karrierevalg. (Fortsættes på næste side) 7


Vejledning til undervisere (Fortsat fra side 7) Innovation ”Elevernes innovative kompetencer skal styrkes, så eleverne lærer at anvende faglig viden og metoder til at undersøge og løse konkrete problemer. Det er væsentligt, at elever kan forholde sig til og arbejde med løsning af problemer, de ikke har mødt før”. Alle opgaver i kataloget er formuleret så eleverne kan arbejde med innovative løsninger for at skabe konkrete produkter til opgavestilleren. Demokrati og medborgerskab ”Demokrati og medborgerskab skal styrkes yderligere i de gymnasiale uddannelser, så det sikres, at eleverne kender de værdier, rettigheder og pligter, som det demokratiske samfund rummer, og som eleverne skal kunne agere i som medborgere.” Flere af opgaverne i kataloget tager samfundsrelaterede emner op, og eleverne vil kunne reflektere over, hvordan det enkelte menneske kan gøre en forskel. Inspiration til hvordan opgaverne kan bruges i undervisningen Opgaverne i kataloget kan bruges generelt til at underbygge den almindelige undervisning i de forskellige fag, men man kan også arbejde på tværs af fag med eksempelvis studieretningsprojekter eller vælge at bruge en opgave, som en erhvervscase eller som en skolepraktikopgave. Ved brug af opgaver til skolepraktik har underviseren selv ansvaret for at alle formalia overholdes. Tilmelding Når I har fundet ud af, hvilke opgaver I finder interessante, så bedes I udfylde tilmeldingsformularen på www.cesso.dk. Prioriter jeres ønsker med tallene 1-5, hvor 1 er den opgave, som I helst vil arbejde med. Man kan kun arbejde med de opgaver, som vi tildeler jer, og man bedes først herefter tage kontakt til den pågældende samarbejdspartner. Selve opgaveløsningen foregår i skoleåret 2017/2018, og projektet afrundes med en afsluttende event i 2018. Proces Processen omkring opgaveløsningen er, at man, som underviser, henvender sig til kontaktpersonen på den tildelte opgave og aftaler, hvornår man kan komme på besøg med sin klasse. Derefter løses opgaven på skolen og samarbejdet afsluttes med, at eleverne præsenterer deres løsningsforslag for kontaktpersonen/samarbejdspartneren. Åbne opgaver Vi har i formuleringen af opgaverne bestræbt os på at gøre dem så åbne og flexible, at man som underviser kan målrette læringsprocessen i forhold til egne undervisningsmål. Fleksibilitet Cesso.dks entreprenante opgavekatalog er en levende størrelse. Kontakt os på e-mail linda@cesso.dk, hvis du har andre ønsker til opgaver og hold ellers øje med Cesso.dks hjemmeside for opdateringer med nye opgaver.

8


Opgaver vedrørende Byggeri og Anlæg

9


Byggeri og Anlæg Blue Fox Herning A/S Blue Fox Herning A/S og Herning Ishockey Klub har igennem mere end 60 år opbygget og udviklet ishockey på heden og dermed placeret Herning på landkortet, som Danmarks mest vindende ishockeyklub nogensinde. Med 16 guldmedaljer i historikken, har vi således placeret os som en magtfaktor inden for Danmarks mest populære vintersport. Uddannelser og jobtyper Grafiker, bankuddannelse, akademiker, kontoruddannelse, projektleder. Fokusområder

 Globalisering

h

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave Blue Fox Herning A/S holder til i Kvik Hockey Arena, hvor vi har to haller samt diverse erhvervslokaler. I forbindelse med en kommende renovering eller ombygning af den nuværende Hockey arena, bedes I overveje hvilke energiforbedrende tiltag, vi burde igangsætte i denne sammenhæng. Hvilke energimæssige overvejelser skal man generelt gøre sig ved byggeprojekter af denne art? I kan eksempelvis komme med kreative bud på nedenstående:   • Miljøvenlighed samt forbedring af energi forbrug   • Teknologi   • Affaldshåndtering Definer gerne selv nye og kreative bud på områder, som vi burde tage i betragtning. Lav en præsentation som kan præsenteres for en repræsentant fra Blue Fox Herning A/S.

Kontakt Blue Fox Herning A/S · KVIK Hockey Arena · Holing Knudsen 1, 7400 Herning Direktør · Torben Skovsgaard > T 97 21 37 00 skovsgaard@bluefox.dk W www.bluefox.dk

10


Byggeri og Anlæg Godsbanen Godsbanen er Aarhus’ center for kunst- og kulturproduktion, der åbnede i marts 2012. Stedet er en ombygning af og tilbygning til byens gamle godsbanegård i Skovgaardsgade bag ARoS, Musikhuset Aarhus, Voxhall/Atlas og Scandinavian Congress Center. Der er ca. 10.500 kvm indendørs lokaler, der varierer fra produktionslokaler, grupperum, konferencefaciliteter, kontorlokaler til oplevelseslokaler, store fælles arealer og meget andet. På Godsbanen er der tre kunstfaglige centre for henholdsvis scenekunst, billedkunst og litteratur. Der er herudover en række aktører, hvilket bl.a. tæller et producerende teater, et regionalt spillested, en restaurant, en åben kurateret scene (blackbox), filmværksteder og -skoler samt en 1000 kvm rå hal, der kan bruges til større arrangementer mv. Uddannelser og jobtyper http://godsbanen.dk/om-godsbanen/kontakt/liste-over-medarbejdere/ Fokusområder

 Globalisering

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave

h

Innovation og iværksætteri. Miljøet på Godsbanen og det tilstødende Institut for X rummer en lang række iværksættere inden for kunst og kultur i allerbredeste forstand. Omkring Godsbanens åbne værksteder, i vores produktionslokaler og på vores projektkontorpladser. Kom ned på Godsbanen og få en introduktion til iværksættermiljøet hos os. Hvilke muligheder og faciliteter har Godsbanen, som understøtter iværksætteri? Hvilke faciliteter og muligheder kunne vi med fordel udbygge eller oprette? Hvilket produkt eller ydelse ville du, som tankeeksperiment kaste dig over, hvis du skulle forsøge dig som iværksætter? Hvad kendetegner ’den gode idé’? Forsøg at lave en skitse over, hvordan du kunne virkeliggøre din idé. Lav en præsentation for en repræsentant fra Godsbanen.

Kontakt Godsbanen · Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C Projektleder ved Den Selvejende Institution Godsbanen · Ole Grøndahl Jørgensen > T 24 91 72 35 ole@godsbanen.dk W www.godsbanen.dk

11


Byggeri og Anlæg PMS färger

376 C

STEA Denmark

425 C

CMYK färger

50% cyan 100% gul

75% svart

Vi er en førende leverandør af træemballage beliggende i det nordlige Europa. Vores sortiment af produkter, services og teknologi vil effektivisere virksomhedens logistiksystem og give mærkbare besparelser. STEA Denmark har efterhånden opbygget en stor kundebase i Skandinavien og Nordtyskland med en årlig omsætning på ca. 20 mio. Euro, herunder et salg på ca. 2,5 mio. EUR-paller. Siden etableringen i 1994 har STEA Denmark opnået bred respekt inden for den nordeuropæiske træemballageindustri. Uddannelser og jobtyper Administration, HR, eksternt salg, internt salg, indkøb, speditør, truckfører, lagermedarbejder, produktionsmedarbejder. Fokusområder

 Globalisering

h

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave En europalle (også EUR-palle) er en standardiseret palle, der bruges som underlag ved transport. Europallen har en spændende historie. Faktisk havde skabelsen af denne palle en enorm betydning for samhandlen. Europallen blev først brugt i militært regi, men man fik hurtigt øjnene op for mulighederne for pallen inden for det almindelige handelsliv. Lav en analyse af Europallens fortrin og mangler og tag på baggrund af dette stilling til, om der kunne skabes et alternativ til Europallen. Et alternativ, der eventuelt vil kunne ændre hele vores måde at arbejde på, sådan som europallen revolutionerede transportsektoren, da den kom frem. Inddrag gerne klimabetragtning i jeres analyse. Præsenter jeres forslag, gerne som tegning eller som prototype med analytisk dokumentation, for en repræsentant fra STEA Denmark.

Kontakt STEA Denmark · Løhdesvej 10, 7442 Engesvang CEO · Daniel Dal > daniel.dal@stea.dk

12

T 40 70 93 99 W www.steagroup.com


Byggeri og Anlæg Spar Nord Bank A/S Herning Den personlige bank i en digital verden. Spar Nord er en bank, der søger at kombinere nærværende personlig rådgivning og service med tidssvarende og innovative digitale tilbud. Uddannelser og jobtyper Kundemedarbejder, kunderådgiver, formuerådgiver, finanstrainee, erhvervsrådgiver, totalrådgiver, erhvervskundemedarbejder, kreditkonsulent, finansbachelor, kontoruddannet personale. Fokusområder

 Globalisering

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave

h

Spar Nords vision er at være ”Danmarks mest personlige bank – i en digital verden” og denne vision har afstedkommet en større strategiændring i banken, som blandt andet vil give sig udslag i en modernisering af vores domicil på Dalgasgade 30 i Herning. Den konkrete modernisering kommer til at foregå i 2. og 3. kvartal af 2018. For at kunne skabe en afdeling, der lever op til visionen ”Danmarks mest personlige bank - i en digital verden” vil vi gerne have inspiration fra vores nuværende og kommende kunder. Vores udfordring til dig og din klasse er, ud fra en samfundsfaglig analyse omkring bankens rolle i samfundet før, nu og i fremtiden og empiriske undersøgelser i forhold til vores nuværende og fremtidige kunder at komme med et forslag til, hvordan bank/kunderelationen vil kunne udfolde sig i fremtiden, og hvordan man ud fra den viden kan skabe en optimal indretning af bankens lokaler. Ud fra vores beslutninger vedrørende møbler og farver, bedes I tage stilling til indretning, rumdeling og øvrige tiltag, der kan give vore kunder en god oplevelse omkring deres bankforretninger.

Kontakt Spar Nord Herning · Dalgasgade 30, 7400 Herning Finanstrainee · Stine Gandrup Kallestrup > T 97 11 70 13 sgk@sparnord.dk W www.sparnord.dk F

facebook.com/sparnordherning

13


Byggeri og Anlæg Klovborg Friskoles venner Klovborg er en lille aktiv landsby i Ikast-Brande Kommune, beliggende på hovedvejen mellem Brande og Horsens. Et af byens omdrejningspunkter er Klovborg Friskole med cirka 60 elever fra 0.-9. klassetrin. Friskolen lægger stor vægt på fællesskabet og samarbejdet med lokalsamfundet. I forbindelse med friskolens virke har byen oprettet en forening, der hedder Klovborg Friskoles Venner. Klovborg Friskoles Venner har til formål at bevare Klovborg Friskole som samlingssted ved at yde økonomisk og social støtte til såvel Klovborg Friskole som almennyttige formål og folkeoplysende aktiviteter på skolen. Desuden er foreningens formål at styrke sammenholdet i Klovborg by og opland gennem en række fælles aktiviteter til gavn for Klovborg Friskole og lokalsamfundet. Uddannelser og jobtyper Foreningsliv. Fokusområder

 Globalisering

h

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave Vi ønsker at skabe et byrum, som kan udgøre et samlingssted for byens borgere. Et sådant sted håber vi også kan være med til at gøre Klovborg til en by, som gæster gerne vil besøge, og hvor nye borgere ønsker at flytte til. I forbindelse med Klovborg Friskole har vi en legeplads, som trænger til at få en ansigtsløftning. Vores opgave til dig og din klasse er derfor at komme med et gennemarbejdet forslag til, hvordan friskolens legeplads kunne opgraderes, således den bliver en fantastisk legeplads for eleverne, men samtidig danner ramme for aktiviteter for alle byens indbyggere. Tag gerne stilling til de rum- og byplansmæssige muligheder, eventuelle samarbejdspartnere, økonomi/fundraising og realiserbarhed. Præsenter jeres overvejelser og forslag i en inspirationsrapport, som gerne må ledsages af modeller og skitser. Præsentationer, der fremlægges senest i december 2017, vil indgå direkte som inspirationskilde til arbejdsgruppen bag udviklingen af byens rum.

Kontakt Klovborg Friskoles Venner · Riberhusvej 4, 8765 Klovborg Formand · Tove Sørensen > riberhusvej4@hotmail.dk

14


Byggeri og Anlæg c.c. contractors a/s c.c. contractor a/s er et af de ældste total- og hovedentreprisefirmaer i Region Midt og har i mere end 46 år været med til at løse mange forskellige opgaver for såvel stat, amt og kommune, som for det private erhvervsliv. Kerneydelserne er alle typer af byggeri, som vi hovedsageligt gennemfører i total- eller hovedentreprise. c.c. contractor har stor erfaring med byggeri indenfor genrerne: erhverv, bolig, idræt og kultur, sundhed og pleje, uddannelse mm. Indenfor nicher som bilhuse, restauranter og detailhandel har vi løst en lang række opgaver. Byggerierne er udført i alle tænkelige størrelser - fra carport til multiarena. c.c. contractor a/s råder over såvel produktionsapparatet, som en velfungerende planlægnings- og tilsynsafdeling, herunder udarbejdelse af kvalitetssikringsmateriale i samarbejde med underentreprenørerne. Vi har egen tegnestue og samarbejder desuden med en lang række af landets bedste arkitektfirmaer. Uddannelser og jobtyper Projektchefer, projektledere, projekteringsledere, projektkoordinatorer og byggeledere. Hovedparten er uddannet håndværkere og har senere videreuddannet sig til bygningskonstruktører. Administrativt har vi en økonomi- og kommunikationsafdeling, samt administration. Fokusområder

 Globalisering

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Opgave

Demokrati og medborgerskab

h

”Vugge til vugge” (eng. Cradle to Cradle) er en ny produktionsfilosofi skabt af den amerikanske arkitekt William McDonough og den tyske kemiprofessor Dr. Michael Brungart. Hovedtanken i vugge til vugge produktionsfilosofien er ganske enkel. Alt, hvad der bliver produceret, skal i alle produktets livsfaser udlede og efterlade et minimum af forurening, spild og affald. Således bliver et restprodukt fra en produktion videreført til at indgå som en bestanddel af produktionsmaterialet for et nyt produkt, som så igen kan genanvendes til at skabe en række nye produkter. Rækken af ”led”, hvori et produkts materiale kan genanvendes, forsøges maksimeret. En række multinationale virksomheder har vist interesse for tankegangen, og forsøger at føre produktionsprincippet ud i livet på forsøgsbasis. Cradle to Cradle / vugge til vugge kan placeres inden for to cyklusser; Den biologiske cyklus og den teknologiske cyklus. Den biologiske cyklus tager udgangspunkt i naturens kredsløb, og de materialer, der skal indgå i denne, skal være biologisk nedbrydelige. Ved at designe produkter af biologiske materialer kan de biologiske næringsstoffer i produktet nedbrydes, optages i jorden og indgå i nyt biologisk materiale og herefter udnyttes til at indgå i et nyt produkt. Den teknologiske cyklus fungerer ved at et produkt fra en fabrikant, efter at have været brugt og altså ikke længere have noget formål, vil blive sendt tilbage, skilt ad og genbrugt 100%. Tag udgangspunkt i et konkret byggeri, ”Vulkanen”, Ringgårdens ungdomsboliger på Aarhus Havn. Byggeriet er et ”nulenergi” hus og her er anvendt bæredygtige byggeprincipper. Hvis et tilsvarende byggeri skulle opføres i dag, hvad kunne så optimeres med tanke på bæredygtighed – brug af klodens ressourcer – set i forhold til Cradle to Cradle filosofien?

Kontakt c.c. contractors a/s · Theresavej 1, 7400 Herning Byggeleder · Thomas D. Christensen > thomas@cc-contractor.dk

T 96 27 21 57 / M 61 61 17 57 W www.cc-contractor.dk

15


Byggeri og AnlĂŚg

Husk tilmelding pĂĽ www.cesso.dk/tilmeld

cesso.dk

center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen cesso.dk center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

cesso.dk

center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

cesso.dk

16

center for entreprenant samarbejde cesso.dk cesso.dk mellem skoler og omverdenen center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

bĂŚredygtig energi til livet

cesso.

center for entrep mellem skoler og


Opgaver vedrørende Nye teknologier og Marketing

17


Nye teknologier og Marketing Reklamebureauet Konceptas Vi er totalleverandør af reklame & marketing. Vi tror på dialog og godt samarbejde. Selvom verden hele tiden forandrer sig, og nye, teknologiske muligheder dukker op hver eneste dag, så mener vi stadig, at der er nogle helt grundlæggende værdier, som ikke bør ændre sig. Gode manerer, respekt og tillid er en del af sjælen i Konceptas. Vi tror på, at enhver kommunikation bør starte med at lytte. Vi elsker at hjælpe virksomheder med at skabe værdibaseret markedsføring. Faktisk, er det det, vi lever af. Og det, vi lever for. Uddannelser og jobtyper Projektkoordinator, onlinechef, digital konceptudvikler, webdesigner – frontend-udvikler, webdesigner – backend-udvikler, art director, grafisk designer Fokusområder

 Globalisering

h

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave Ud over at være kreativ og nytænkende, er et af de vigtigste elementer i arbejdet med PR og Markedsføring at have en bred og dyb viden om markedet. Vores kunder kommer fra meget forskelligartede virksomheder, og de kan selvfølgelig give os en hel del viden. For os er det vigtigt, vi også selv har oparbejdet en viden. For at skabe os den fornødne viden, benytter vi os af markedsanalyser og statistiske undersøgelser. Vi vil derfor gerne have dig og din klasse til at lave en markedsanalyse i forhold til unge i aldersgruppen 15-25 år.   • Hvilke virksomheder brander sig bedst overfor målgruppen 15 – 25 årige (M/K).   •  Hvorfor mener I, at de gør det bedst?   •  Hvilke medier bruger de primært?   •  Kunne andre virksomheder være lige så gode, og hvorfor er de det ikke? Lav på baggrund af jeres analyse en kort rapport om, hvordan vi kan hjælpe vores virksomheder med at række ud til denne målgruppe med relevant indhold, relevant kommunikation og gennem relevante kanaler. Præsenter jeres rapport til en repræsentant for Konceptas. Rapporten må gerne bygge på viden fundet gennem empiriske undersøgelser men også andre offentliggjorte markedsanalyser.

Kontakt Konceptas · Østergade 21, 7400 Herning Adm. Direktør · Rasmus Brix Dall > rasmus@konceptas.dk

18

M 23 70 81 61 W www.konceptas.dk


Nye teknologier og Marketing Spar Nord Bank A/S Aarhus Digitaliseringen er efterhånden med i alle dele af vores liv. Blandt andet smartphones og sociale medier har vendt op og ned på måden at drive bank på. Nyskabelser har på mange fronter faktisk også gjort det nemmere eller måske mere rigtigt at sige ANDERLEDES at være bankkunde. I Spar Nord tror vi på, at mange kunder også i fremtiden ønsker at tale med et levende menneske om deres økonomi. MEN vi tror også, at vi er nødt til at have stærke digitale tilbud til fremtidens kunder i vores bank. Spar Nord er ”Den personlige bank i en digital verden”. Uddannelser og jobtyper Kundemedarbejder, kunderådgiver, formuerådgiver, finanstrainee, erhvervsrådgiver, totalrådgiver, erhvervskundemedarbejder, kreditkonsulent, finansbachelor, piccoline. Fokusområder

 Globalisering

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Opgave

Demokrati og medborgerskab

h

I 20XX møder du generationen, der aldrig har rørt ved – eller ved, hvad en 20’er er. I Danmark lever vi efterhånden i et næsten kontantløst samfund. Medierne kalder det ”cashless society”, hvor vi benytter MobilePay, dankort, masser af andre kort og digitale wallets. Efterhånden kan vi – rigtig mange steder - ikke betale med kontanter. Derfor oplever vi, at det kan være svært for næste generation at lære om værdien af penge, fordi denne generation aldrig har haft en mønt i hånden – eller sågar prøvet at tælle flere mønter, for at tjekke om der er råd til en ny trøje, nye sko eller et nyt stykke elektronik. Vi har et eksempel fra en undersøgelse, hvor unge blev spurgt om, hvad de vil gøre, når de ikke har flere penge? En 16-årig pige svarede: ”Det er ikke noget problem, jeg tager den bare på beløbet”. OG så er det, at de voksne – både bankfolk og forældre – siger: ”Jamen – det kræver da, at der er penge på kontoen, kære pige” Her – i forbindelse med opgaven - skal vi ikke tale om faren for rigtig dårlig økonomi blandt unge – måske bare nævne, at netop på grund af manglende tæt forhold til penge og deres værdi, er risikoen til stede. Vi vil meget gerne have jer til at give input til, hvordan vi lærer næste generation om værdien af penge og dermed muligheden for at få en god privatøkonomi. Næste generation vokser måske op i et samfund uden fysiske penge og dermed chancen for at spare 20’ere op til en større investering J Er løsningen den digitale sparegris eller intelligente apps? Mulighederne er mange, og udfordringen er stor – og Spar Nord Bank sætter stor pris på at få jeres ideer og input.

Kontakt Spar Nord Bank A/S · Sønder Alle 11, 8000 Aarhus C Afdelingsdirektør Privat · Sussi Mathisen > T 87 30 31 45 sum@sparnord.dk W www.sparnord.dk F facebook.com/sparnordaarhus

19


Nye teknologier og Marketing Vestjysk Marketing Vestjysk Marketing er i dag et full service webbureau. Vi har siden starten i 1998 fokuseret på at skabe markedsføring, der skaber værdi for vore kunder. Elementerne og produkterne har udviklet sig meget fra 1998 og til i dag. Fra tidligere at have hovedvægten af vores opgaver på tryk, er vores fokus i dag på kundernes muligheder online. Markedet har flyttet sig, og vi er flyttet med. Det eneste, der ikke har rykket sig, er de værdier, vi bygger det hele på. Uddannelser og jobtyper Salgschef, e-Business konsulent, projektleder, webdesigner, videoproducer, digital forretningskonsulent, websupporter, underviser, webudvikler, frontend udvikler, online konsulent, bogholder. Fokusområder

 Globalisering

h

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave Lav en afdækning og en analyse af, hvilke brancher, der i dag bruger Virtual Reality, og hvilke der eventuelt vil kunne drage fordel af VR i fremtiden. Lav et konkret forslag til en branche, som kunne drage nytte af VR i sin markedsføring. Tag stilling til hvordan VR kunne bruges, til økonomien omkring brugen af VR og til, om jeres forslag også vil være brugbar i fremtiden.

Kontakt Vestjysk Marketing · St. Blichersvej 1-3, 6950 Ringkøbing Direktør/ejer · Boy Boysen > T 69 60 66 20 / M 23 42 46 91 bb@vestjyskmarketing.dk W www.vestjyskmarketing.dk

20


Nye teknologier og Marketing Cesso.dk Cesso.dk – Center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen er geografisk forankret i Region Midtjylland. Centret tilbyder rådgivning til grundskoler og ungdomsuddannelser samt til aktører i omverdenen for at sikre konstruktive partnerskaber af værdi for såvel elever, undervisere og eksterne samarbejdspartnere. Centret vil desuden være aktivt medvirkende til at etablere nye tværgående partnerskaber gennem vores entreprenante opgavekataloger. De entreprenante opgavekataloger yder komplette forløbsløsninger til grundskoler og ungdomsuddannelser i samarbejde med lokale aktører fra erhvervslivet, kultur- og naturområdet, foreningslivet samt den offentlige sektor.

center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen cesso.dk center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

cesso.dk

center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

center for entr mellem skoler

center for entreprenant samarbejde cesso.dk cesso.dk mellem skoler og omverdenen

Fokusområder

cesso

cesso.dk

Uddannelser og jobtyper MBA uddannet ledelse, Cand. Mag. og seminarieuddannet personale.

 Globalisering

cesso.dk

bæredygtig energi til livet

cesso.dk Demokrati og medborgerskab

cesso.dk

cesso

rit aut ex eos mollorum

bæredygtig energi til livet

Opgave

center for entr mellem skoler

cesso.dk

rit aut ex eos mollorum

cesso.dk

h

Cesso.dk vil gerne give vores samarbejdspartnere en ekstra opmærksomhed, som tak for center for entreprenant samarbejde det gode og vigtige arbejde, de gør i forhold til at vores entreprenante opgavekatalogmellem skoler og omverdenen 2017/2018. Vores udfordring til dig og din klasse er at vælge mellem tre til fem samarbejdspartnere fra kataloget. Lav et interview med dem om deres deltagelse i kataloget og deres samarbejde med uddannelserne, og herefter at udgive en kronik, som vil kunne appellere til lokale, regionale og nationale medier.

cesso.dk

cesso

center for entr mellem skoler

cesso

bæredygtig

Vi vil gerne at, I i arbejdet med kronikken, tager stilling til målgruppen og mediet i jeres frembæredygtig energi til livet stillingsform og de retoriske virkemidler.

cesso

rit aut ex eo

cesso.dk

rit aut ex eos mollorum

Kontakt Cesso.dk · C/o. RemisenBrande, Remisevej 1, 7330 Brande Projektleder · Linda Stenholt Jensen > M 21 12 01 26 linda@cesso.dk W www.cesso.dk

21


Nye teknologier og Marketing Morning Train Morning Train er et pulserende webbureau i hjertet af Odense, som efter flere år som unge iværksættere er slået igennem som et firma i vækst. Vi er webnørder, som elsker at programmere og optimere online forretninger. Derfor har vi specialiseret os inden for tre kerneområder: Digitalt design, programmering og online markedsføring. Uddannelser og jobtyper Adm. Direktør, Strategi- og Marketingchef, Laravel chefudvikler, WordPress chefudvikler, Projektledelse og udvikling, Art Director, Projektledelse og SEM, Teknisk SEO, Backend-udvikling og SysOp, Frontend-udvikling, Backend-udvikling. Fokusområder  Globalisering

h

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

 Demokrati og medborgerskab

Opgave Webbureauet Morningtrain har lavet en række hjemmesider og it-løsninger til forskellige kunder i hele Danmark. Vi har dog aldrig prøvet at have et gymnasium som kunde. Morningtrain vil gerne have et bud på, hvordan vi kunne lave et godt og kreativt tilbud til et gymnasium, som har fokus på enten den naturvidenskabelige linje eller den samfundsfaglige linje. Morningtrain er interesseret i at udvide vores kundekreds. Derfor vil vi gerne have gymnasieelevers bud på, hvordan vi kan gøre os mere attraktive som gymnasiers foretrukne itleverandør. Der skal derfor laves:   •   Tekstforfatning. Der skal forfattes tekst til gymnasiets hjemmeside. Her skal gymnasiet og  gymnasiets fokusområde præsenteres på en appellerende måde.   •  En kreativ fotoserie til hjemmesiden.   •  Forslag til en hjemmesideforside.  Derudover skal der også laves en fyldestgørende marketing- og projektplan. Heri skal alle jeres overvejelser om sprogbrug, målgruppe, design, grafisk opsætning, reklame og branding indgå. Produkt: Eleverne skal udarbejde en præsentation og en fremlæggelse. Peter Thomsen (økonomi – og strategichef) vil fredag d. 8. december 2017 08:15-14:00 gæste Aarhus Private Gymnasium. Han vil afholde workshop om iværksætteri, danskfagets rolle i en it-sammenhæng og komme med feedback på elevernes oplæg og løsningsforslag.

Kontakt Morning Train · Gammelsø 4 1. th, 5000 Odense C Økonomi- & Strategichef og partner · Peter Thomsen > M 30 25 85 70 pt@morningtrain.dk W www:morningtrain.dk

22


Opgaver vedrørende Miljø og Natur

23


Miljø og Natur Havfald skal væk - kom med idéer (Spar Nord Fonden) Hvert år støtter Spar Nord Fonden stærke danske initiativer inden for forskning, foreningsliv samt sociale og kulturelle formål med mere end 40 mio. kr. Spar Nord Fonden har blandt andet fokus på initiativer, som understøtter udviklingen af fremtidens velfærdssamfund i en tid, hvor der er brug for, vi bliver bedre til at tage os af hinanden – og passe på den verden, vi er en del af. Spar Nord Fonden viser også stor interesse for projekter, som viser nye veje for involvering af folkelige fællesskaber i løsningen af sociale og sundhedsmæssige udfordringer. Spar Nord Fonden lytter gerne til indsatser, som kan være med til at brande Danmark, som et stærkt (kultur)samfund, der er værd at flytte til eller investere i. Uddannelser og jobtyper Foreningsliv. Fokusområder

 Globalisering

h

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave Hvad er havfaldet? Affald, der ligger i vandet eller på strandene, kalder vi for havfald. Men hvor kommer det havfald, som ender i vore farvande og på vores strande egentlig fra? Lav en visualisering af hvad det typisk er for nogle ting, man finder på fx stranden, som egentlig ikke hører til og hvor kommer de ting mon fra? Hvad kan du gøre? Hvad kan du selv gøre for at mindske mængden af havfald – både i vandet, i vandkanten og på vores strande. Selv en lille indsats kan over længere tid gøre en stor ændring, eller kan det? Kom med nogle ideer til, hvordan man selv med få midler kan gøre en indsats for at mindske mængden af havfald. Upcycling Der er heldigvis allerede nu stor fokus på genbrug af diverse materialer bl.a. genbrug af plastik. Kom med ideer til hvordan plastik – måske endda havfaldsplastik – kan genbruges til nye brugbare, sjove og/eller praktiske ting.

Kontakt Spar Nord Fonden · Østeraagade 12, 9000 Aalborg Kommunikationschef Elisabeth Rosenbeck Viksnins > T 96 34 43 72 M 25 27 04 38 elisabeth@sparnordfonden.dk W sparnordfonden.dk W havmiljøvogter.dk

24


Miljø og Natur Naturstyrelsen Naturcenter Harrild Hede tilbyder daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser naturskoleaktiviteter, der giver naturoplevelser, fysiske udfordringer, samarbejde og læring. Der er mulighed for en lang række emner og aktiviteter, og de kan kombineres med vore lejrskoletilbud. Et naturskolebesøg bør indgå i et planlagt forløb på skolen eller institutionen, så børnene får mest muligt ud af timerne på naturcenteret. Nogle forløb indeholder forslag til forberedelse og efterbehandling. Fælles for forløbene er, at eleverne får mulighed for at lære på varierede måder, for at få nye samarbejder, mere og bedre bevægelse, og flere praktiske færdigheder. Elevernes erfaringer fra naturvejledningen kan fungere som hukommelsesknager i klassens videre arbejde. Forløbene spænder vidt fra dansk i naturen, anvendt matematik i naturen, tværfaglige naturfagsforløb i udskolingen og arbejdet med eksamensprojekter, naturformidling for alle aldersgrupper, teambuilding og idræt, samt indsatser for klasser med særlige behov. Uddannelser og jobtyper Ufaglærte, faglærte (skovarbejdere), mellemlange uddannelser og akademikere. Fokusområder

 Globalisering

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave

h

På Naturcenter Harrild Hede er der plads og rum for mange forskellige aktiviteter, men vi er også omringet at en spændende natur, der rummer store hede- og plantagearealer, rene og hurtigt strømmende vandløb, hedesøer, hugorme, rudler af krondyr samt stilhed og højt til himlen. På Naturcentret får vi rigtigt mange skolebesøg, og vi vil gerne give eleverne en god oplevelse i naturen, men også en faglig inspirerende dag. Vi vil derfor gerne udfordre dig og din klasse til at skabe et forløb for elever i grundskolens mellemtrin, der giver dem en faglig viden om eksempelvis biodiversitet, miljøbeskyttelse, den naturhistoriske udvikling af vores område eller lign., men som også giver dem en god oplevelse i naturen. Det kunne eventuelt være et orienteringsløb, hvor de skal udføre opgaver eller lave eksperimenterende forsøg. Præsenter jeres forslag (gerne indeholdende konkrete forslag til eksperimenter og opgaver) for en repræsentant for Naturcenter Harrild Hede.

Kontakt Naturcenter Harrild Hede · Fasterholtvej 38, 7330 Brande Naturcenterleder · Gitte Eriksen > T 93 56 40 45 giter@nst.dk W www.naturstyrelsen.dk

Div. information Se alle mulighederne samt nogle af de nyhedsbreve, der er sendt ud til kommunens skoler og institutioner her: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturskoler/midtjylland/naturcenter-harrild-hede/ naturskoletilbud/

25


Miljø og Natur Plastix Plastix er en dansk cleantech virksomhed, som omdanner brugte fiskenet, trawls og andre hårde plasttyper til nye plastråvarer. Plastix’ teknologi og processer:   •  løser et væsentligt affaldsproblem   •  bidrager til en mere blå og grøn cirkulær økonomi   •   reducerer  mængden  af  landdeponi,  plastaffald  i  havet  og  udledningen  af CO2 samt   •  sikrer at værdifulde ressourcer ikke går tabt Uddannelser og jobtyper Kemiingeniør, civilingeniør, Cand. Merc’ere, ingeniører, produktionsteknologer, CNC medarbejdere, smede, elektrikere, ufaglærte. Fokusområder

 Globalisering

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

h Opgave Cirkulær Økonomi Ifølge erhvervsstyrelsen har Danmark et stort potentiale i forhold til cirkulær økonomi. Det synes vi i Plastix, at vi som virksomhed skal udnytte. Vi vil derfor gerne udfordre dig og din klasse til at arbejde med cirkulær økonomi og derigennem prøve at finde udviklingsmuligheder for Plastix.   •   Hvad forstås ved cirkulær økonomi i bred forstand?   •   Hvad kræves af grundforudsætninger for at accelerere den cirkulære økonomi i Europa - og resten af verden?   •   Hvordan ser fremtiden ud, hvis vi ikke griber ind mod discountvarer og brug og smid væk-kulturen?   •   Hvordan kan produkt-design og målinger af produkters livscyklus bidrage til større bevidsthed om bæredygtighed?   •   Hvad skal der til af fundamentale ændringer, for plast-virksomheder kan operere i den cirkulære økonomi (lovgivning/regulering, producenter, produkter, forbrugere)?   •   Hvordan tror I, jeres børns, og fremtidige generationers fremtid ser ud med en global befolkningstilvækst på 2,5  mia og en deraf følgende øget middelklasse på 1–2 mia? Plastix omdanner brugte fiskenet til plastgranulat, der kan bruges som råvarer i plastproduktionen. Vi vil derfor gerne udfordre dig og din klasse til, med udgangspunkt i visionerne for cirkulær økonomi, plastproduktion generelt og Plastix' produktion af genbrugsplast og de muligheder, der følger deraf, at komme med forslag til:   •  Hvordan vi kan undgå at plast ender som affald, der sendes på landdeponi?   •   Hvordan vi kan stimulere målsætningen om at brugt og udtjent plast - indenfor alle kategorier - skal bringes tilbage  i loop'et, d.v.s. genanvedes? (indsamling, sortering, homogenisering og videreforarbejdning/oparbejdning)   •  Hvordan vi kan sikre, vi ikke mister værdifulde resourcer og råvarer?   •  Hvordan vi hjælpe Plastix med at få adgang til disse fremtidens råvarer? Præsenter jeres forslag for en repræsentant for Plastix.

Kontakt Plastix A/S · Gl. Landevej 1-3, Rom, 7620 Lemvig CEO · Hans Axel Kristensen > hans@plastixglobal.com

26

M 23 26 50 90 W www.plastixglobal.com


Miljø og Natur Naturkraft En ny oplevelsesattraktion i den smukke vestjyske natur nær Ringkøbing Fjord er i støbeskeen. Naturkraft er kommet langt i udviklingen af et nyt oplev-elsesfyrtårn med naturens kræfter, som de opleves i Vestjylland som omdrejningspunkt.

Uddannelser og jobtyper http://www.kraftnet.com/Om-KRAFT/Organisation.aspx Fokusområder

 Globalisering

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

h

Opgave Skab et oplevelsesrum, der kan bruges til at få folk til at ændre adfærd i retning mod øget bæredygtighed. I forlængelse af Daniel Kahneman, Shelley Chaiken og andre skal opfindelsen arbejde med forskellen mellem at tale til folks fornuft og bevidste refleksion og tale til deres ubevidste og intuitive refleksion. Der ønskes i opfindelsen et fokus på det at få brugere til at reflektere over bæredygtighed og adfærd på et ubevidst plan, med deres intuition som guide. Opfindelsen skal kunne bruges i lokalt, men må gerne have et globalt sigte i sin grundtanke. Den skal være i stand til at kommunikere eksisterende og ny viden om globale bæredygtighedsproblematikker og deres relevans for livet i vores område. Der skal sandsynliggøres en realisering blandt andet gennem prototype konstruktion, visualiseringer og beskrivelser. Det er muligt at overveje leg, film, lyd, tekst, performance og event som aspekter af opfindelsen, men det er ikke et krav. Opfindelsen behøver ikke være transportabel, men må gerne være det. Det kan være en hjælp at lade sig inspirere af den socialpsykologiske ‘Dual Process Theory’ som en del af designprocessen.

Kontakt Naturkraft · Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Direktør/CEO · Peter Sand > ps@kraftnet.com

T 23 28 54 30 W www.kraftnet.com

27


Miljø og Natur Lemvig Vand & Spildevand A/S / Klimatorium Lemvig Vand & Spildevand arbejder sammen med Lemvig Kommune og andre samarbejdspartnere om, at etablere et Klimatorium i Lemvig. Målet er at skabe et væksthus for klimavirksomheder, teknologi, forskning, uddannelse og klimaturisme.

Uddannelser og jobtyper Ledningschef, økonomichef, driftschef, senior specialkonsulent, driftsassistent, regnskabsmedarbejder, kontorassistent, projektleder, kloakmester, projektchef, teknisk assistent samt andre typer af medarbejdere, det være sig teknikere, ingeniører, forretningsudviklere mm. Fokusområder

 Globalisering

h

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave I Klimatorium arbejder vi blandt andet med at formidle en bred og akademisk forankret viden om klima, klimaudfordringer og den klimamæssige udvikling af jordkloden. Vi formidler viden om klimaudviklingen, om processerne bag klimaets udvikling samt viden om, hvordan vi kan indrette os for at imødegå forandringerne. Vores udfordring til jer er derfor at afdække en klimamæssig problemstilling: Det kunne være naturkatastrofe-problematikken, den globale opvarmning ud fra en lokal vinkel, naturens evne til at tilpasse sig forandringer eller også noget helt andet. I jeres afdækning må I meget gerne tage udgangspunkt i lokale udfordringer, som også har betydning globalt. Med baggrund i jeres afdækning beder vi jer lave en præsentation af det valgte emne, som er målrettet grundskolens mellemtrin eller udskoling. Det skal være en præsentation, der er udformet som undervisningsmateriale, som udgør en event målrettet målgruppen eller andet. Præsenter jeres forslag til en repræsentant for Klimatorium. Materialet har herefter mulighed for helt eller delvis at blive brugt i vores formidling til grundskolerne.

Kontakt Lemvig Vand & Spildevand A/S · Rønbjerghage 31 · 7620 Lemvig Projekt chef · Thomas Sørensen > T 96 90 80 03 / M 30 69 54 94 thso@lvs-as.dk W lvs-as.dk/index.php/om-lvs/klimatorium/

28


Opgaver vedrørende Samfund

29


Samfund Europabevægelsen Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem de europæiske folk. Arbejdet udføres i overensstemmelse med de grundsætninger, der er udtrykt i Europarådets statut og i traktatgrundlaget for Den Europæiske Union.

Uddannelser og jobtyper Foreningsliv. Fokusområder

 Globalisering

h

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave Tilrettelæg en offentlig temadag om EU og Europa Inviter eventuelt en modstander af EU og en tilhænger af EU til at debattere Danmarks medlemskab. Man kan målrette dagen ved at sende debattørerne emneindhold til deres oplæg. Europabevægelsens EU-taskforce stiller gerne op til debat og oplysning, Desuden findes der et dilemmaspil, et mini-EU, hvor de 28 lande skal blive enige om en fælles politik, som vil kunne bruges på dagen. EU-kommissionen har lavet oplæg til spil på følgende områder: 1. Lønnen – den taler vi ikke om (arbejdsmarked) 2. To gange jorden rundt – og så til bords 3. Så er der lukket for det varme vand 4. Lad dem bare sejle – deres egen sø (flygtninge) Med baggrund i jeres viden om unionen skal I vurdere, hvad det kunne betyde økonomisk for EU og for de lande, der søger om optagelse i EU, hvis de bliver optaget i unionen.

Kontakt Europabevægelsen Vestjylland Formand Region Midtjylland Vest · Steffen Johannes Nørregaard steffen@stilnor.dk

Div. information De 4 dilemmaspil kan rekvireres hos EU kommissionen. Sådan fungerer EU hos EU kommissionen. Europa et vidensmagasin for Unge.

30

>

T 20 77 76 88 W www.eubev.dk


Samfund Frivilligcenter Ikast-Brande Et frivilligcenter er en non-profit organisation. Centret er et omdrejningspunkt for det lokale frivillige sociale arbejde, og det har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige sociale indsats for sårbare og socialt udsatte mennesker. Et Frivilligcenter arbejder for: •   at støtte, synliggøre og inspirere det eksisterende frivillige arbejde og at  hjælpe nye initiativer i gang •   at mobilisere flere frivillige og gøre det lettere at blive frivillig og lettere  at finde hjælp i de frivillige foreninger •   en mere helhedsorienteret social indsats ved at skabe bedre netværk og samarbejde på tværs af de forskellige foreninger  og mellem forening og kommune eller andre relevante samarbejdspartnere, så de kan koordinere arbejdet og dele erfaringer •   at gøre opmærksom på og debattere frivilligt socialt arbejde for at sikre og forbedre rammer og vilkår for den frivillige  sociale indsats Uddannelser og jobtyper Sekretariatsleder. Fokusområder

 Globalisering

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Opgave

Demokrati og medborgerskab

h

Danmark har en lang tradition for frivilligt arbejde, og vi kalder ofte Danmark for forenings Danmark. Der har altid været forskellige måder at være frivillig på, men typisk har man lagt en masse timer på et enkelt eller to steder. Det kan være som træner i en idrætsforening, som besøgsven, samarit eller noget helt fjerde. Fælles for den type frivillige er, at de er meget loyale overfor sagen, og den forening de er frivillige i. Undtaget fra den gruppe af trofaste frivillige har været de unge, som i højere grad gik fra sag til sag. Deres arbejde har i højere grad haft karakter af ad hoc eller event præget frivillighed. I de senere år er det mønster blevet overtaget af de ældre. Man er langt mindre tilbøjelig til at ville binde sig til faste aftaler i længere perioder. Man vil meget gerne gøre en indsats for en sag, men ønsker at kunne være mere ad hoc i forhold til opgaverne. Frivilligcenter Ikast-Brande ønsker at oprette en (digital) løsning, der gør det nemt og gennemskueligt for frivillige at melde sig på ad hoc basis til løsning af opgaver for foreninger og andre. Det kan være til at tage en vagt i genbrugsforretning, uddeling af materialer, indsamler eller hjælper til større stævner m.m. Lav derfor først en afdækning af hvordan man, inden for forskellige aldersgrupper, ser på begrebet ”frivilligt arbejde” (evt. via en spørgeskemaundersøgelse) og kom derefter med forslag til, hvordan en sådan løsning kan udformes, så den henvender sig til både unge og ældre frivillige (evt. en app, en webside eller lign.) Tag i jeres forslag stilling til, hvordan løsningen kan markedsføres, så den bliver kendt af så mange frivillige som muligt og kom gerne med et forslag (evt. i form af en lille video til Facebook, en folder til skoler, butikker mv.)

Kontakt Frivilligcenter Ikast-Brande · Møllegade 15, 7430 Ikast Sekretariatsleder · Charlotte Holleufer > M 21 32 94 09 mail@frivilligcenterikast-brande.dk W www.frivilligcenterikast-brande.dk

31


Samfund Havredal Praktiske Uddannelser Havredal Praktiske Uddannelser er et samlet, helhedsorienteret uddannelsestilbud til unge med særlige behov f.eks. indlæringsvanskeligheder, i alderen 16-25 år. Formålet er at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til. Målsætningen er desuden at klargøre eleven til arbejdsmarkedet på de rette vilkår samt at sikre eleven en bolig, der matcher dennes behov med særligt fokus på et socialt og professionelt netværk samt et aktivt og meningsfuldt fritidsliv. Havredal Praktiske Uddannelser hjælper de unge med at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet - og former et realistisk forløb, som både tager hensyn til den unges arbejdsevne, uddannelse samt sociale og sundhedsmæssige forhold. Den unges ressourcer og egne mål lægger dagsordenen for uddannelsesforløbet, uanset hvilken karakter og længde det måtte have. Der er generelt stor fokus på omsorg for den enkelte elev. Uddannelsesstedet råder internt over praktikmuligheder/virksomheder inden for landbrug, gartneri og butik. Havredal nyder interesse nationalt og international. Uddannelser og jobtyper http://www.havredal.dk/dk/kontakt.aspx Fokusområder

 Globalisering

h

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave Den danske model for skoleundervisning, som vægter både viden-tilegnelse og almendannelse, er på mange måde unik i forhold til andre lande. På Havredal fokuserer vi på at formidle praktisk faglighed sideløbende med den almene dannelse. Vi gør det så godt, at ca. 90 % af vores elever kommer i arbejde efter endt uddannelse, og derfor kommer der ofte repræsentanter fra andre lande til Havredal for at lade sig inspirere. Vi vil derfor gerne udfordre dig og din klasse til at lave en præsentation af Havredal, af vores undervisningsmetoder og visionerne bag dem. Præsentationen vil skulle kunne bruges i sin helhed eller elementvis, når vi har udenlandske rundvisninger på Havredal. Læg i fremstillingen også vægt på at formidle udviklingen af den danske model og sammenlign gerne med andre landes modeller. Fremstillingen vil skulle kunne forstås internationalt. Undervisere fra Havredal vil stå til rådighed for interviews i forbindelse med jeres arbejde. Der vil være mulighed for at lave skype-interview med en af vores samarbejdspartnere i Canada omkring den canadiske model.

Kontakt Havredal Praktiske Uddannelser · Ulvedalsvej 30-34, Havredal, 7470 Karup J Jobkonsulent · Hanne Dinesen > T 25 45 44 92 HDI@havredal.dk W www.havredal.dk

32


Samfund G-Faktor G-faktor er en lokal frivillig forening i Ringkøbing – Skjern kommune, som har til formål at tilbyde aktiviteter for borgerne. Vi har en G-faktor genbrugsbutik, hvor vi løbende har projekter og frivillige i alle aldre. Et af vores formål er vores ungdomscafe G-house, hvor vi tilbyder forskellige aktiviteter for unge. Unge bemander selv G-house, og er medansvarlig for aktiviteter. Udover det har vi et projekt i Damtoften, hvor vi tilbyder flygtningekvinder et netværk. G i G-faktor står for ”giv det videre”. Da alle kan gøre noget for hinanden i dagligdagen og for at kunne gøre en forskel for andre, er det vigtigt, vi alle bidrager i hverdagen. Til alle opgaver nedenfor kan vi give et oplæg. Genbrugsbutikken og G-House må bruges, og er der ønsker, vil vi prøve om vi kan opfylde dem. Alle løsningsforslag bliver vist på vores Facebookside og hjemmeside. Uddannelser og jobtyper Organisationsleder. Fokusområder

 Globalisering

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave

h

Unge flygtningepiger: Vi ønsker at give unge flygtningepiger mulighed for at etablere deres eget netværk, men vi oplever ofte, at det er svært særligt at få pigerne med på forskellige initiativer. Derfor vil vi gerne udfordre dig og din klasse til at analysere vores muligheder.   •  Hvad er egentligt pigernes ønsker og behov?    •  Hvad skal der til for, at vi får dem ind i et fællesskab?    •  Hvad skal der tages højde for i mødet mellem danske unge og flygtninge unge?  Tag gerne udgangspunkt i jeres egen analyse af Danmarks integrationspolitik gennem tiderne og de almindelige borgeres forhold til de nyankomne. Vi vil samtidigt også gerne have afklaret, hvordan vi inspirerer unge frivillige fra ungdomsuddannelserne til at deltage i initiativerne. Lav med udgangspunkt i analyserne et forslag til et arrangement eller et initiativ, som vil kunne hjælpe os til at give flygtningepigerne et netværk. Tag gerne stilling til markedsføring, økonomi og realiserbarhed. Forslaget må gerne indeholde konkrete forslag til evt. reklamefilm, brochurer og plakater.

Kontakt G-Faktor · V Strandvej 7, 6950 Ringkøbing Organisationsleder · Lene Green Laugesen info@g-faktor

T 20 25 30 66 W www.g-faktor.dk

33


Samfund Århus Ungdommens Fællesråd Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) er en paraplyorganisation for idébestemte og samfundsengagerende ungdomsforeninger i Aarhus Kommune. Foreningerne spreder over ca. 120 lokalafdelinger og tæller fx spejdere, rollespillere, politiske, religiøse, mellemfolkelige og internationalt arbejdende foreninger. Både ÅUF og medlemsforeningerne har et demokratiserende og folkeoplysende omdrejningspunkt, der sigter på at give børn og unge et indholdsrigt fritidsliv med udgangspunkt i den danske foreningstradition. ÅUF ledes af en styrelse, der bliver valgt på årsmødet, der er den højeste myndighed. Til dagligt er det sekretariatet, der tager sig af de fleste sager.

Uddannelser og jobtyper Sekretariatsleder, Børn og Unge-byrådssekretær, projektmedarbejder, studentermedhjælper, projektmedarbejder. Fokusområder

 Globalisering

h

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave Hvordan ser frivillighed ud i 2018? I dag har unge utroligt mange tilbud på hånden, når de skal vælge, hvad de bruger deres fritid på. Traditionelt set har det danske foreningsliv spillet en stor rolle i mange unges fritidsliv, men det kan være svært at være forening i dagens Danmark. Foreningslivet er en unik del af det danske DNA, og mødet med foreningslivet er lærerigt og dannende og det synes vi bestemt er værd at værne om. De frivillige foreninger oplever dog, at der er rift om unges tid og engagement, så derfor kan det være svært at finde og fastholde frivillige i de enkelte foreninger. Vi vil gerne høre jeres bud på, hvad der kan få jer og jeres medstuderende til at overveje at blive frivillige. Vi vil gerne lære mere om, hvad der motiverer jer, og hvilke typer aktiviteter der særligt kan fange jeres opmærksomhed. Er det aktiviteten, der er i centrum, eller er det budskabet som er vigtigt? Er det fællesskabet, som trækker, eller er det point til CV’et som i vægter højest. Det er spørgsmål som disse, vi ønsker, at i gør os klogere på. Som en del af vores opgave, får i besøg af enten en ansat fra Aarhus Ungdommens Fællesråd eller af frivillige fra én af vores medlemsforeninger. I vil altså få et indblik i hvad frivillighed kan være, men der findes utallige måder at være frivillig på. Derfor har jeres opgave følgende problemformulering: Hvordan bliver man som frivillig forening aktuel for unge i 2018? Hvordan I vælger at besvare den, er op til jer. Der kan f.eks. arbejdes med en analyse af hvad unge på jeres uddannelse tænker om frivilligt arbejde, hvad der kunne få dem til at overveje at prøve kræfter med at være frivillig, eller hvorvidt de allerede er en del af en forening og hvorfor.

Kontakt Århus Ungdommens Fællesråd · N.J. Fjordsgade 2K, 8000 Aarhus C Studentermedhjælper · Casper Kobberøe Fink > T 29 60 65 63 aabenskole@aauf.dk W www. aauf.dk

34


Samfund Skarrild Skole Skarrild Skole er en lille, velholdt og moderne skole, der grænser op til både børnehave, fritidshjem samt kultur- og idrætscenter. Vi er en del af fællesskabet omkring Skarrild/Karstoft Landsbycenter beliggende i et grønt naturområde med både hede, skov og å. Vi har et stort skoledistrikt med gode busforbindelser, hvor 3 skolebusser samles morgen og eftermiddag ved skolen. En almindelig skoledag begynder med morgensang og "fagligt læsebånd" for alle. Vi har en vekslen imellem undervisning i mindre klasser med 9-16 elever og tværfaglige forløb i team 0.-3.- og 4.-6.kl. Det betyder lav klassekvotient med gode læringsforudsætninger kombineret med store hold i fortrinsvis praktisk/musiske fag. Vi har valghold for 4.-6. kl. (med obligatoriske perioder) i billedkunst, musik, madkundskab, drama samt håndværk og design. Det sociale samspil på skolen er velfungerende og støttes f.eks. af legepatrulje og venskabsklasser med personlige venskaber mellem store og små elever. Inklusion er en naturlig del af skolen og vi har en struktureret form med inddragelse af undervisningsassistenter. Vores skole tilbyder 30-33 timer om ugen, ekskursion og/eller lejrtur hvert år, tidssvarende lokaler med moderne skoleinventar, engageret og fagligt kompetent personale, stor forældreopbakning samt ikke mindst et trygt læringsmiljø. Uddannelser og jobtyper Undervisere, kontoruddannede, pædagoger, ufaglærte. Fokusområder

 Globalisering

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave

h

Skarrild Skole er en dejlig skole. Som alle skoler udfordres vi af, at mange unge familier flytter fra landdistrikterne. Lav en analyse af urbaniseringen i vores område, hvor I vurderer tendenserne og muligheden for evt. at vende disse til fordel for landdistrikterne. Med analysen i baghovedet vil vi gerne udfordre dig og din klasse til at inspirere os markedsføringsmæssigt til at være en skole, man flytter til for at være del af området. Lav ud fra vores værdigrundlag, vores aktiviteter i lokalområdet, vores gode beliggenhed mv. et forslag til en markedsføringsstrategi og -plan for skolen. Sæt eventuelt også gerne fokus på områder, som I vurderer, vi burde lægge mere vægt på i vores markedsføring ud fra konklusionerne af jeres analyse, men også ud fra det, som I ser Skarrild Skole udmærker sig ved. Præsenter jeres forslag, som gerne må indeholde en konkret PR-film, for en repræsentant for Skarrild Skole.

Kontakt Skarrild Skole · Skolevejen 6, 6933 Kibæk Skoleleder · Gunnar Gasbjerg > sksgg@herning.dk

T 96 28 76 38 W www.skarrild-skole.dk

35


Samfund

Husk tilmelding pĂĽ www.cesso.dk/tilmeld

cesso.dk

center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen cesso.dk center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

cesso.dk

center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

cesso.dk

36

center for entreprenant samarbejde cesso.dk cesso.dk mellem skoler og omverdenen center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

bĂŚredygtig energi til livet

cesso.

center for entrep mellem skoler og


Opgaver vedrørende Landbrug og Fødevarer

37


Landbrug og Fødevarer G-Faktor G-faktor er en lokal frivillig forening i Ringkøbing – Skjern kommune, som har til formål at tilbyde aktiviteter for borgerne. Vi har en G-faktor genbrugsbutik, hvor vi løbende har projekter og frivillige i alle aldre. Et af vores formål er vores ungdomscafe G-house, hvor vi tilbyder forskellige aktiviteter for unge. Unge bemander selv G-house, og er medansvarlig for aktiviteter. Udover det har vi et projekt i Damtoften, hvor vi tilbyder flygtningekvinder et netværk. G i G-faktor står for ”giv det videre”. Da alle kan gøre noget for hinanden i dagligdagen og for at kunne gøre en forskel for andre, er det vigtigt, vi alle bidrager i hverdagen. Til alle opgaver nedenfor kan vi give et oplæg. Genbrugsbutikken og G-House må bruges, og er der ønsker, vil vi prøve om vi kan opfylde dem. Alle løsningsforslag bliver vist på vores Facebookside og hjemmeside. Uddannelser og jobtyper Organisationsleder. Fokusområder

 Globalisering

h

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave Stop Madspild – giv det videre Vi bor i en af Danmarks lykkeligste byer, Ringkøbing, men vil det så sige, at der ingen udsatte er? Vi møder flere, som har svært ved at få mad på bordet, og en ekstra regning kan gøre dem hjemløse. Vi er i gang med et projekt, som vi kalder ”Fælleskabet”. Projektet er inspireret af blessingbox, FREE Food og STOP MADSPILD. Det er et fysisk madskab, hvor alle kan hente og/eller aflevere mad, og hvor vi har fokus på STOP MADSPILD, men også fokus på at hjælpe. Lav en samfundshistorisk analyse på, hvordan vi historisk i Danmark har forholdt os til det at give til dem, der har mindre end andre og medtag også i vurderingen, hvordan vi er gået fra EU overskudslagre til nu at fokusere på ikke at smide ufordærvet mad ud. Vi vil herefter gerne udfordre dig og din klasse til at komme med et forslag til, hvordan får vi formidlet vores projekt ud til brugerne på en værdig måde? Men også tage stilling til hvordan vi kan komme ud med budskabet til de mange turister, som besøger vores område. Lav gerne et målrettet kampagneforslag henvendt til almindelige borgere samt turister både indholds- og sprogmæssigt. Vi vil være behjælpelige med spørgsmål, giver gerne oplæg omkring vores udfordringer og viser gerne lokaler og madskabet frem.

Kontakt G-Faktor · V Strandvej 7, 6950 Ringkøbing Organisationsleder · Lene Green Laugesen info@g-faktor

38

T 20 25 30 66 W www.g-faktor.dk


Landbrug og Fødevarer Kjargaarden I/S Lidt uden for Ikast, næsten lige midt i Jylland, finder man Kjargaarden I/S. Kjargaarden ejes af 4 selvstændige landmænd. Bedriften har 3 produktionsgrene:   •  Markbrug   •  Produktion af fedekalve   •  Produktion af slagtesvin Et tilhørende maskinværksted der også servicere Kjargårdbyg.

Uddannelser og jobtyper Driftsledere, medhjælpere, fodermestre, markfolk, mekanikere, administrationspersonale. Fokusområder

 Globalisering

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Opgave

Demokrati og medborgerskab

h

Forskellige undersøgelser, lavet af Landbrug og Fødevarer, peger på at forbrugernes opfattelse af dyrevelfærd retter sig mod, at dyrene har plads og rum til at udleve så meget som muligt af deres naturlige adfærd. Som producent er man meget optaget af nogle af de andre elementer i dyrenes liv, som ligeledes er meget vigtige for deres trivsel, såsom sygdom, medicinforbrug, dødelighed og slagtebemærkninger. Derudover er der det paradoks, jo mere naturligt det er, jo mere bæredygtigt opfatter forbrugerne det. Men bæredygtighed er mange ting. Overordnet er der 3 hovedområder – Miljø, Social ansvarlighed og Økonomisk stabilitet. Eksempelvis er der en større udledning pr. enhed ved en mere ekstensiv drift (eks. Økologi) end ved en mere intensiv drift, fordi produktivitet er vigtigt for at producere med lav udledning. For at kunne skabe en god forståelse mellem forbrugere og producenter til dyrenes og naturens bedste, har vi behov for at forbrugere og landmænd forstår hinanden bedre og er mere på bølgelængde i forhold til deres forståelse af udtrykket dyrevelfærd. Vores udfordring til jer er, at afdække forbrugernes og producenternes forståelser af dyrevelfærd. Med baggrund i jeres analyse kom med et forslag, til hvordan de to grupper kan nærme sig hinanden i forhold til retorikken omkring dyrevelfærd. Kan man med en fælles retorik nå frem til en måde at arbejde med dyrevelfærd på, som er til dyrenes bedste og samtidigt give forbrugerne en god madoplevelse og producenterne en bæredygtig platform at drive erhvervet på både lokalt og globalt? Hvordan opfatter vi velfærden nu, hvordan vil vi (forbrugerne og producenter) opfatte den i fremtiden, og hvordan kan vi mødes om en fælles opfattelse? Jeres arbejde må gerne munde ud i en kampagne, en informationsfilm eller lign., som udtrykker den fælles platform i forhold til dyrevelfærd. Af hensyn til den daglige drift på Kjargaarden, vil vi først kunne modtage klasser til rundvisning og sparring om opgaven fra januar.

Kontakt Kjargaarden I/S · Sundsvej 24, 7430 Ikast Ejer · Karsten Willumsen > kw@kjargaarden.dk

T 20 95 18 75 W www.kjargaarden.dk

39


Landbrug og Fødevarer Sagro - Viden og vækst SAGRO er landets største rådgivningsselskab, der servicerer kunder i landbruget og det øvrige erhvervsliv. I rådgivningshuse i Holstebro, Herning, Billund og Esbjerg har vi højt kvalificerede rådgivere inden for alle landbrugsmæssige og erhvervsmæssige forhold. Hos SAGRO arbejder omkring 475 engagerede mennesker med kompetencer på hver deres felt – fra kantineassistenter til controllere, fra revisorer til rådgivere, fra pedeller til produktionsøkonomer. Som virksomhed gør vi mest muligt for sikre, at det sker med stort engagement, en høj grad af ansvarlighed og frihed til at udvise handlekraft. Vores kunder har store forventninger til vores rådgivning, og vi vægter derfor at ansætte de dygtigste til jobbet. Talent og viden alene er dog ikke nok. Det kræver også den rigtige personlighed, for god rådgivning kommer indefra. Uddannelser og jobtyper Revisor, revisorassistent, rådgiver i Planter & Miljø, rådgiver i Kvæg, rådgiver i Økonomi & Strategi, IT-konsulent, advokatsekretær, kantinemedarbejdere, administrationsmedarbejder/controller samt Løn- og HR-medarbejder. Fokusområder

 Globalisering

h

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave I Sagro har vi ansat mange forskellige typer rådgivere, som alle tilbyder deres ekspertviden. Blandt vores ansatte har vi revisorer, som har specialiseret sig i landbrugsvirksomheders helt specielle regler. De tilbyder rådgivning i blandt andet skatteregler, løn og ansættelsesret, økonomistyring, selskabsformer, forhold vedr. salg af virksomheder mv. Vores opgave til jer er, at hjælpe os med at skabe en arbejdsplads og et arbejdsmiljø, som kan tiltrække dygtige revisorer og revisorelever til vores virksomhed også i fremtiden. Lav, ud fra den samfundsmæssige udvikling, en analyse af arbejdspladsens historiske udvikling generelt. Udvid med en analyse af vores virksomhed som arbejdsplads, og en analyse af, hvordan unge mennesker ser deres fremtidige arbejdsplads, og hvad der vil tiltrække dem til en specifik arbejdsplads. Med baggrund i analyserne beder vi jer komme med et forslag til, hvordan Sagro forbliver en arbejdsplads, hvor medarbejdere søger til, hvordan vi finder de gode medarbejdere, og hvordan vi tiltrækker dem. Afslut gerne jeres arbejde med et konkret kampagneforslag, som synliggør Sagro som en spændende, fleksibel og afvekslende arbejdsplads nu og i fremtiden.

Kontakt Sagro · Birk Centerpark 24, 7400 Herning Administrationsleder · Susanne Lemche > HR-chef · Randi Refsing Askjær > www.sagro.dk

40

T T

96 29 66 13 / M 26 24 69 90 76 60 21 27 / M 26 25 67 57

sul@sagro.dk rra@sagro.dk


Landbrug og Fødevarer Sagro - Viden og vækst SAGRO er landets største rådgivningsselskab, der servicerer kunder i landbruget og det øvrige erhvervsliv. I rådgivningshuse i Holstebro, Herning, Billund og Esbjerg har vi højt kvalificerede rådgivere inden for alle landbrugsmæssige og erhvervsmæssige forhold. Hos SAGRO arbejder omkring 475 engagerede mennesker med kompetencer på hver deres felt – fra kantineassistenter til controllere, fra revisorer til rådgivere, fra pedeller til produktionsøkonomer. Som virksomhed gør vi mest muligt for sikre, at det sker med stort engagement, en høj grad af ansvarlighed og frihed til at udvise handlekraft. Vores kunder har store forventninger til vores rådgivning, og vi vægter derfor at ansætte de dygtigste til jobbet. Talent og viden alene er dog ikke nok. Det kræver også den rigtige personlighed, for god rådgivning kommer indefra. Uddannelser og jobtyper Revisor, revisorassistent, rådgiver i Planter & Miljø, rådgiver i Kvæg, rådgiver i Økonomi & Strategi, IT-konsulent, advokatsekretær, kantinemedarbejdere, administrationsmedarbejder/controller samt Løn- og HR-medarbejder. Fokusområder

 Globalisering

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave

h

Dansk landbrug har traditionelt været præget af mange små landbrug, som blev drevet som enkeltmandsvirksomheder eller interessentskaber (I/S). I løbet af de sidste 15-20 år og især siden den seneste finanskrise, samles landbrugene i stadig større enheder. Dette giver nye landmænd, der gerne vil være selvstændige, en stor udfordring idet større enheder udgør en langt større økonomisk værdi. Det kan derfor være svært at blive kreditgodkendt hos banker og realkreditinstitutter. Herudover påtænker hver tredje landmand, at der skal ske ejer- eller generationsskifte inden for de næste fem år. Der er derfor en stigende tendens til, at nye landmænd begynder at efterspørge andre måder at organisere sig på, herunder stiftelsen af selskaber. Vores opgave til jer er, at komme med en vurdering af hvordan unge landmænd kan blive selvstændige i fremtiden samt komme med et løsningsforslag til ejer- eller generationsskifteproblematikken. Tag i jeres vurdering stilling til, om landmænd i fremtiden skal rådes til at stifte enkeltmandsvirksomheder (I/S) eller selskaber. Medtag bedriftstørrelse, indhold og finansieringsmuligheder i jeres vurdering. I jeres præsentation må I gerne differentiere i forhold til de forskellige landbrugstyper eller fokusere på en enkelt type.

Kontakt Sagro · Birk Centerpark 24, 7400 Herning Revisor · Niels Peder Søgaard > nps@sagro.dk

T 96 29 65 97 W www.sagro.dk

41


Landbrug og Fødevarer

Husk tilmelding pĂĽ www.cesso.dk/tilmeld

cesso.dk

center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen cesso.dk center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

cesso.dk

center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

cesso.dk

42

center for entreprenant samarbejde cesso.dk cesso.dk mellem skoler og omverdenen center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

bĂŚredygtig energi til livet

cesso.

center for entrep mellem skoler og


Opgaver vedrørende Sundhed og PÌdagogik

43


Sundhed og Pædagogik Hammerum Skole Hammerum Skole er en folkeskole i Herning Kommune. Skolen har ca. 500 elever fra 0.-9. klasse Hammerum Skole skaber et trygt og godt læringsmiljø for vores elever gennem følgende 6 visionsmål: 1. Hammerum Skole vil skabe trygge rammer for eleverne 2. Hammerum Skole vil gennem hele sit virke skabe helhed i elevernes skoledag 3. Hammerum Skole vil vægte fagligheden i alle fag 4. Hammerum Skole vil udvikle og stimulere elevernes fantasi og videbegær 5. Hammerum Skole vil styrke elevernes selvværd og selvtillid 6. Hammerum Skole vil være en skole, hvor forståelse for andre og gensidig respekt udvikles Uddannelser og jobtyper Undervisere, kontoruddannede, pædagoger, ufaglærte. Fokusområder

 Globalisering

h

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave 1. På Hammerum Skole arbejder vi gerne med at skabe en varieret og fleksibel skoledag for vores elever, idet vi mener, at det fremmer den gode trivsel og giver eleverne en hverdag, der ligner den, de får efter endt skolegang. Derfor vil vi gerne udfordre dig og din klasse til at komme med et inspirationsoplæg/kort undervisningsforløb, inden for et selvvalgt fagligt emne, som vil kunne inspirere vores elever og give dem en varieret hverdag. Det kunne være, at I tager et historisk, naturfagligt eller andet emne op, som skal formidles til en eller flere udvalgte elevgrupper. Der skal tages stilling til bl.a. målgruppe, fagligt niveau samt tidsfaktoren (noget, som I afstemmer med læreren på Hammerum Skole). Desuden skal I beslutte jer for en formidlingsform. Det kan naturligvis være den traditionelle tavleundervisning, men måske kan I finde på noget mere spændende; værksteder, naturfagsshow eller noget helt tredje. 2. På Hammerum skole vil vi gerne give vores ældste elever en viden og en selverhvervet holdning til politisk meningsdannelse. Internettet og dets mange muligheder kræver, man som ungt menneske forholder sig kritisk til al information og man har en fast holdning til, hvad man selv offentliggør på nettet. Vi vil derfor gerne udfordre dig og din klasse til at lave et undervisningsforløb for vore ældste klasser, hvor I laver en afdækning af de digitale muligheder og faldgruber.

Kontakt Hammerum Skole · Hammerum Hovedgade 1, 7400 Herning Lærer · Mads Dam Thyde > T 20 65 43 41 Lærer · Begitte Hauge Deleuran > T 23 65 00 93

44

mads6799@dblit.dk begitte@ofir.dk


Sundhed og Pædagogik Jobigen Viborg JOBIGEN er en del af Arbejdsmarkedsområdet i Viborg Kommune. Vi udbyder en række specialiserede og virksomhedsrettede tilbud til ledige og har endvidere 2 produktionsafdelinger, der er ordreproducerende, som beskæftiger borgere, der er visiteret til beskyttet beskæftigelse. På JOBIGEN er der ca. 120 ansatte – både ordinært ansatte og ansatte på særlige vilkår: fleksjob, seniorjob, job med løntilskud og for førtidspensionister. JOBIGEN har et tæt samarbejde med Jobcentret, og vores fornemste opgave er at understøtte ledige i at komme i job og samtidig sikre, at virksomhederne har adgang til den arbejdskraft, de har brug for. Kantinen på Viborg Gymnasium og Hf er en del af Jobigen`s tilbud. Målgruppen for tilbuddet er mennesker med psykosociale problemstillinger, der enten er visiteret til beskyttet beskæftigelse (3 prs.) eller i arbejdspladsbaserede udviklingsforløb (8 -12 prs). Uddannelser og jobtyper Ergoterapeut, pædagog. kok (flexjob), sosu-assistent (flexjob), ufaglært (flexjob og seniorjob). Fokusområder

 Globalisering

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave

h

Medarbejderne i kantinen fortæller ofte, at de, fra deres medmenneskers side, oplever berøringsangst overfor psykisk sygdom/ sårbarhed. Dette gælder også på tidligere arbejdspladser, hvor de fx har følt sig stemplet, ekskluderet fra fællesskabet, eller følt sig anderledes pga. skånehensyn. Dette til trods for at angst, stress og depression stadig er mere udbredt i samfundet. Vi ved, at det at være en del af arbejdsmarkedet og den struktur dette giver, er en vigtig del i processen med at komme sig efter psykisk sygdom. Det at være en del af samfundet, fællesskabet på en arbejdsplads og bidrage på trods af psykisk sårbarhed. Vi ved også, at virksomhederne mangler arbejdskraft. Altså har arbejdsmarkedet brug for alt den arbejdskraft, der kan findes. Hvorfor er det så, at det stadig i 2017 er så svært at inkludere mennesker med psykosociale problemstillinger på det rummelige arbejdsmarked, som vi efterhånden har talt om i mange år? Hvordan skaber man en arbejdsplads, hvor der er rum og plads til mennesker med psykosociale problemstillinger? Dette kan fx være psykisk sårbarhed, nedsatte kognitive funktioner, nedsat arbejdstid, udfordringer ift. sociale kompetencer og lign.? Hvilke dilemmaer og muligheder ser I, at dette kan bringe virksomheden (ledelse, kolleger, produktion) og den enkelte person? Lav en kampagne til arbejdspladser/virksomheder. Kampagnen skal være med til at oplyse og samtidig nedbryde de tabuer, der stadig florerer omkring det at leve med en psykisk sygdom. Kampagnen skal ydermere gøre det attraktivt for virksomhederne at ansætte en person med psykisk sårbarhed.

Kontakt Viborg Gymnasium og HF · Skaldehøjvej 12, 8800 Viborg Jobindsatsmedarbejder · Majbritt Ørgård > T 23 38 72 98 mo3@viborg.dk W www.viborg.dk

45


Sundhed og Pædagogik Pleje- og omsorgscenter Liselund På Pleje-og omsorgscenter Liselund ligger vi vægt på hverdagslivet. Borgerne og personale er sammen om at udføre dagligdagens opgaver ud fra det, der giver mening for den enkelte borger. Samtidig deltager den enkelte borger i det omfang, det er muligt, f.eks. rengøringen af egen stue, vask af eget tøj, hænge det på tørrestativ og lægge det sammen. Vi ligger vægt på et godt socialt miljø, specielt omkring måltiderne, men også om aftenen ved fjernsynet, over en god gammel dansk film eller et spil kort. Om sommeren danner de åbne atriumgårde mulighed for at være sammen i haven. Borgerne kan enten deltage i arbejdet med at passe bedene eller blot at nyde udendørsfaciliteterne. Uddannelser og jobtyper social – og sundhedshjælpere (SSH), social – og sundhedsassistenter (SSA), sygeplejersker(SPL), ergoterapeuter og pædagoger samt faglærte og ufaglærte vikarer. Desuden har vi Flex - jobbere og praktikanter som varetager forskellige opgaver. Fokusområder

 Globalisering

h

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave På Liselund arbejder vi for at, hver borger får mulighed for at bibeholde et aktiv meningsfyldt liv. Vi er os meget bevidste om, at alle borgerens pårørende og omgangskreds udgør en stor ressource i forhold til, at borgere bibeholder det gode og aktive liv gennem hele forløbet med sin sygdom. For at vi kan videreudvikle de gode rammer, så borgeren oplever at have et meningsfyldt aktiv liv, har vi følgende udfordringer til jer: 1) Skab et idekatalog over aktiviteter for unge og borgere med en demenssygdom (bedste-/ oldeforældre). Vi har erfaring for at samspillet mellem den unge og ældre generation kan give noget helt særligt. Et aktivitetseksempel kunne være et ”gavekort” til en cykeltur med vores Richshaw cykel. Kom gerne med forslag til ruter som man kan benytte, hvor der tages hensyn til besøgssteder, trafik, antal km osv. 2) Skab et idekatalog af indholdsrige og meningsfulde aktiviteter for mænd på vores plejecenter, både nuværende og kommende beboere. Vi vil gerne have afdækket, hvad mænd i den ældre aldersgruppe ønsker at bruge deres tid på nu, og når de er på plejehjem. Det kan være aktiviteter ude og inde, bestemte håndværk eller andet. Gymnastik, sang og musik har vi allerede indarbejdet som tilbud.

Kontakt Pleje- og omsorgscenter Liselund · Liseborg Hegn 10, 8800 Viborg Teamleder · Carina Andersen > T 87 87 65 94 ca1@viborg.dk W http://liselund.viborg.dk

46


Sundhed og Pædagogik Demensenhed Viborg På Pleje-og omsorgscenter Liselund ligger vi vægt på hverdagslivet. Borgerne og personale er sammen om at udføre dagligdagens opgaver ud fra det, der giver mening for den enkelte borger. Samtidig deltager den enkelte borger i det omfang, det er muligt, f.eks. rengøringen af egen stue, vask af eget tøj, hænge det på tørrestativ og lægge det sammen. Vi ligger vægt på et godt socialt miljø, specielt omkring måltiderne, men også om aftenen ved fjernsynet, over en god gammel dansk film eller et spil kort. Om sommeren danner de åbne atriumgårde mulighed for at være sammen i haven. Borgerne kan enten deltage i arbejdet med at passe bedene eller blot at nyde udendørsfaciliteterne. Uddannelser og jobtyper social – og sundhedshjælpere (SSH), social – og sundhedsassistenter (SSA), sygeplejersker (SPL), ergoterapeuter og pædagoger samt faglærte og ufaglærte vikarer. Desuden har vi Flex - jobbere og praktikanter som varetager forskellige opgaver. Fokusområder

 Globalisering

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave

h

På Liselund arbejder vi for at, hver borger får mulighed for at bibeholde et aktiv meningsfyldt liv. Vi er os meget bevidste om, at alle borgerens pårørende og omgangskreds udgør en stor ressource i forhold til, at borgere bibeholder det gode og aktive liv gennem hele forløbet med sin sygdom. For at vi kan videreudvikle de gode rammer, så borgeren oplever at have et meningsfyldt aktiv liv, har vi følgende udfordringer til jer: 3) Dialog med foreningslivet. Mange ældre har i dag et rigt fritidsliv, når de er pensionister. Dette vil vi gerne kunne støtte den ældre i at bibeholde, selv om de har fået en demenssygdom. I må derfor gerne afdække, hvordan demenskonsulenterne kan understøtte foreningslivet i at de mennesker, der får en demenssygdom, stadigvæk kan være en del af det sociale foreningsliv. Afdækningen må gerne munde ud i præsentation af, hvordan vi kommer i dialog med foreningslivet, og hvordan vi i samarbejde med udvalgte foreninger kan skabe en dialog, der giver mening for begge parter. 4) Der findes en App. for unge mennesker, hvor de kan mødes online for at dele erfaringer og oplevelser, når de har et familiemedlem, der har fået en demenssygdom. Det kan være svært at være ung, når man har demens tæt inde på livet. Nogle oplever, at de lever to forskellige liv. Et hjemme i familien og ét sammen med vennerne. Derfor vil vi gerne have hjælp til, hvordan vi får udbredt kendskabet til at denne App. findes, og hvordan kommer demenskonsulenter i kontakt med de unge mennesker.

Kontakt Demensenhed Viborg · Liseborg Hegn 10, 8800 Viborg Leder · Birgitte Gert > T 87 87 66 45 btg@viborg.dk W http://liselund.viborg.dk

47


Sundhed og Pædagogik Socialpsykiatrisk Center Syd Socialpsykiatrien i den sydlige del af Ikast-Brande Kommune er organiseret på Socialpsykiatrisk Center Syd i Brande, som rummer mange forskellige tilbud, lige fra deciderede botilbud til aktiviteter, værested, akutfunktion samt Socialpsykiatrisk Socialpsykiatrisk Center Center Syd Syd forskellige sociale arrangementer. Beboerne kommer fra flere forskellige kommuner og har derfor ikke altid et lokalt netværk af venner og bekendte. Flere beboere / brugere har ikke et netværk, som de kan nyde fritidsaktiviteter sammen med. Det er derfor ofte et stort skridt for beboere / brugere at deltage i fritidsaktiviteter ud af huset eller finde lokale ligesindede, der deler deres interesser. Uddannelser og jobtyper Socialpædagoger, sygeplejersker, ergoterapeuter, kontorpersonale, socialrådgiver, social og sundhedsassistenter, omsorgsmedhjælper, pædagogiske assistenter. Fokusområder

 Globalisering

h

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave Vi har i Socialpsykiatrien arbejdet meget med at skabe et netværk af frivillige med tid og lyst til at dele deres fritidsinteresser med beboere/brugere i Socialpsykiatrisk Center Syd. Dog har vi oplevet en vis berøringsangst i forhold til at indgå i netværket. Vores opgave til jer er, at komme med et forslag til, hvordan vi bryder denne barriere. Skal der laves oplysningskampagner, laves netværksmøder, rekrutteres mere målrettet eller andet? Lav en analyse af almindelige borgeres stillingtagen i forhold til at være frivillige på psykiatriområdet og lav samtidig en afdækning og vurdering af de barrierer, der evt. fremhæves i analysen. Tag derefter stilling til, hvordan vi kan overkomme disse barrierer og kom gerne med et konkret forslag til en brugbar model for at fremme frivilligarbejde på psykiatriområdet.

Kontakt Socialpsykiatrisk Center Syd · Ørbæklund 1A, 7330 Brande Teamleder · Birte Thuesen > T 99 60 37 11 Steen Lund T 99 60 37 03 www.socialpsykiatrisyd.ikast-brande.dk

48

bithu@ikast-brande.dk stlun@ikast-brande.dk


Opgaver vedrørende Oplevelsesøkonomi og Events

49


Oplevelsesøkonomi og Events MCH A/S MCH er ét af Skandinaviens største og mest fleksible oplevelsescentre med et årligt besøgstal i 2016 på mere end 1.000.000 gæster. Koncernen tæller lokaliteterne MCH Messecenter Herning, MCH Herning Kongrescenter, MCH Arena og Jyske Bank Boxen. Tilsammen giver det perfekte rammer, hvad enten det drejer sig om et møde for 15 personer, en kongres for 2.000 deltagere, en fodboldkamp med 11.000 fans, en koncert for 15.000 eller en messe for 50.000 gæster. MCH er indbegrebet af oplevelser. Fra Skandinaviens største messer og kongresser til rock, teater, musicals og store sportsbegivenheder. Med flere end 500 arrangementer om året er MCH én af de førende aktører inden for oplevelser. Med professionelle og servicemindede medarbejdere, topmoderne faciliteter og en fælles mission om at skabe unikke oplevelser, hvor mennesker mødes. Uddannelser og jobtyper http://www.ferieforalle.dk/kontakt. Fokusområder

 Globalisering

h

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave Ferie for Alle Giv ny inspiration til Danmarksområdet/udeliv i forbindelse med MCH's messe Ferie For Alle. Lav en analyse af hvilke udstillere, der befinder sig i Danmarksområdet pt. og kom med forslag til, hvordan området/hallen evt. kan opdeles på en ny måde. Det kan være i forhold til temaferie, destinationer/geografiske områder eller andet. Kom også gerne med forslag til, hvordan nye udstillere tiltrækkes til messen, og hvordan det vil afspejle sig i besøgssegmenterne. Overvej økonomien i forhold til udstillerne og standpriser. Kom med forslag til markedsføringstiltag overfor nye gæster. Tidsperspektiv i forhold til løsning af opgaven: Vi vil have mulighed for at mødes med klassen i november/december 2017 for formidling af opgaven. Derudover ser vi gerne, at klassen besøger Ferie for Alle messen i februar, og at opgaven løses herefter.

Kontakt MCH Arena · Kaj Zartowsvej, 7400 Herning Projektsælger · Lissa Sofienberg Pedersen > lsp@mch.dk

50

T 99 26 99 61 / M 21 54 53 74 W www.ferieforalle.dk/danmark


Oplevelsesøkonomi og Events Kystcentret Thyborøn Kystcentret Thyborøn er Vestkystens største oplevelsescenter. Vi er interessante for både børn og voksne. Gennem aktiviteter/eksperimenter får alle ny viden. Derfor er vort motto: ”sand, vand og forstand”.

Uddannelser og jobtyper Centerleder, tekniker, salg/marketing, formidling/biolog, receptionist, pedel. Fokusområder

 Globalisering

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave

h

På Kystcentret lever vi af og for at servicere vores gæster på den bedst mulige måde. Derfor vil vi gerne være attraktive, innovative og tidssvarende i vores kommunikation med vores aktive og potentielle besøgende. Vores udfordring til jer er derfor, at hjælpe os med at skabe en strategi for vores kommunikation på de sociale medier og vores hjemmeside, som kan være med til skabe merværdi for vores kunder, og samtidig være praktisk mulig at gennemføre for os. Vi vil gerne, at vores brug af sociale medier og vores hjemmeside underbygger vores institutions målsætninger og kerneydelser, men også samtidig er målrettet vores nuværende og potentielle gæster. Vi beder jer derfor lave en analyse af vores målgruppes købsadfærd og som følge deraf en analyse af vores digitale kommunikation. Med baggrund i jeres analyser, vil vi bede jer tage stilling til, om vi skal ændre vores strategi, og om vores digitale kommunikation kan bygges op på en anden måde? Jeres analyse må meget gerne munde ud i et konkret forslag til strategi/plan som evt. bakkes op af et idekatalog.

Kontakt Kystcentret · Kystcentervej 3, 7860 Thyborøn Zoolog/Formidler · Joachim Lassen > joachim@kystcentret.dk

T 42 56 58 57 W www.kystcentret.dk

51


Oplevelsesøkonomi og Events RemisenBrande Kultur- & Konferencecenter RemisenBrande drives og ejes af RemisenBrande Fond, der er en erhvervsdrivende fond stiftet af Brande Kommune. Den rustikke og bevaringsværdige erhvervsbygning med en fortid som lokomotivværksted er efter restaureringen blevet et spændende og utraditionelt tilbud til arrangører af kurser, konferencer, møder, selskaber, modeshows, udstillinger og messer. RemisenBrande er velegnet til såvel store som små erhvervsarrangementer, og centrets fleksible og moderne faciliteter er ideelle, hvis man ønsker at forene konferencer med udstillings- og messeaktiviteter. RemisenBrande er et messecenter samt udstillingshal med et udstillingsareal på ca. 1400 m2. Derudover er centret også et storslået musikhus med kulturelle oplevelser og tilbud til mennesker i alle aldre. Uddannelser og jobtyper Køkken- & Konferenceassistent, eventassistent, pedel, rengøringsassistent, koordinator, direktør. Fokusområder

 Globalisering

h

Digitalisering

Karrierelæring

Innovation

Demokrati og medborgerskab

Opgave I dag er der Open-air sommerkoncerter i de fleste byer, hvilket giver en stor konkurrence for de enkelte kulturarrangører, da mange af de samme kunstnere optræder ved koncerterne. I Brande har Lions Club i Brande afholdt Open-air arrangementer igennem en lang årrække – både i RemisenBrande og sidenhen på Strømmen ved Brande Hallerne. Først med titlen ”Rock i Remisen” og sidenhen med titlen ”Sensommer-rock”. I 2014 stoppede Lions Club med at afholde Sensommer-rock, da det ikke længere var økonomisk rentabelt på grund af det danske sommervejr og konkurrencen fra de omkringliggende byer. I 2015 kastede den lokale musikforening www.branderocker.dk sig derfor ud i at afholde Open-air arrangementer i Brande, og de valgte at flytte arrangementet tilbage på pladsen ved RemisenBrande, og de gav koncerten titlen ”Rock på sporet”. Koncerten fik ikke det ønskede økonomiske resultat, og www.branderocker.dk besluttede sig derfor for at holde en pause i 2016. I 2017 forsøgte de sig endnu en gang med ”Rock på sporet”, der blev afholdt den 2. september. Koncerten blev denne gang i en lidt reduceret udgave, hvor der blev tænkt en teltløsning ind. Hvad skal der til for at Brande fortsat kan afholde Open-air arrangementer? Hvilke kunstnere skal på plakaten? Hvordan skal det markedsføres og hvordan kan konceptet nytænkes? Hvilke samarbejdspartnere kunne man med fordel involvere, og hvordan overlever man konkurrencen fra de omkringliggende byer? Præsentér resultatet for en repræsentant fra RemisenBrande – gerne i form af plakater, markedsføringsmaterialer m.m.

Kontakt RemisenBrande · Remisevej 1, 7330 Brande Koordinator · Maria Knudsen > mail@remisenbrande.dk.

52

T 97 18 09 09 / M 24 88 00 87 W www.remisenbrande.dk.


Yderligere information

53


54


Den afsluttende event Som en afslutning på de gennemførte samarbejds- og undervisningsforløb vil der blive skabt en event, som knytter trådene fra de enkelte forløb sammen. De elevprojekter, som egner sig til at blive præsenteret og afprøvet vil blive fremvist ved eventen efter aftale med opgavestillerne. Vi glæder os til en hyggelig dag, hvor eleverne kan møde hinanden og hvor opgaveløsning vises frem og diskuteres. Dato og sted for Den afsluttende event offentliggøres senere.

55


Region Midjylland Innovation i praksis

Region Midtjyllands indsats ”Innovation i praksis” er et samlet projekt for uddannelsesinstitutioner og samarbejdspartnere i hele Region Midtjylland. Projektets aktiviteter spænder derfor over en række forskellige indsatser omkring udvikling af pædagogiske og didaktiske metoder, samarbejde med virksomheder, forberedelse af elever til at handle innovativt, udvikling af praksisnære og innovative undervisningsforløb - samt fælles workshops og camps, der understøtter videndeling i projektet. Det er et fælles mål for "Innovation i praksis" at udvikle og gennemføre aktiviteter, som både udvikler elevernes viden om entreprenørskab – men også deres evne til at handle entreprenørielt. Man har fokus på det praksisnære og anvendelsesorienterede – både som motivationsfaktor for eleverne og som pædagogisk metode. Eleverne vil via de planlagte aktiviteter komme igennem en proces, hvor de ser muligheder, får en ide, gennemfører den og oplever, hvordan den skaber værdi for andre. Det kan både være nye processer og produkter i eksisterende virksomheder – men også i forhold til at starte egen virksomhed. Cesso.dk indgår i "Innovation i praksis" med dette entreprenante opgavekatalog. I retningslinjerne for ungdomsuddannelserne fordrer man at unge arbejder innovativt i alle fag. Cesso.dk’s entreprenante opgavekatalog er her en konkret pakkeløsning, som letter undervisernes arbejde med at skabe kontakt til eksterne partnere. Dette katalog sikrer, at de unges læring bygger på innovation, kreativitet og iværksætterlyst, idet opgaverne er formuleret, så eleverne vil skulle gøre brug af entreprenante opgaveløsningsmodeller og således få denne tilgang til opgaveløsning ind under huden. Entreprenant opgavekatalog går på tværs af kommunegrænser i Region Midtjylland. Den entreprenante tilgang til undervisning skaber viden, forståelse, lyst på læring og går på tværs af faggrænser. De enkelte entreprenante forløb tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger formuleret af virksomheder, organisationer og foreninger i det omgivende samfund. Problemstillingerne er blevet omskrevet til opgaveoplæg og samlet i kataloget, der udgør en konkret og brugervenlig løsning for underviserne. Alt det administrative benarbejde er gjort og Cesso.dk hjælper med at facilitere samarbejdsprocessen, så underviseren kan koncentrere sig om undervisningen. Nye og varige relationer Det er en vigtig forudsætning for katalogets partnerskaber, at det er muligt at mødes. Det nære netværkssamarbejde vil gøre fremtidige samarbejder mellem undervisere og virksomheder mulig. Samme opgave vil kunne genoptages, når underviseren får en ny klasse, og underviser og samarbejdspartner kan sammen skabe nye forløbsmuligheder. Samarbejdspartnerne vil kunne drage nytte af de unges ressourcer og ideer og bruge deres tilbagemeldinger i forhold til produktoptimering, PR fokusering m.m. Samfundsmæssig vækst Når unge stifter direkte bekendtskab med det lokale erhvervs-, kulturliv m.v., får de en større viden og referenceramme i forhold til at få karrieremuligheder, viden om praktikophold og lærepladser samt kulturmæssige muligheder lokalt. Eleverne vil følgelig opleve sig som en naturlig del af det omkringliggende samfund.

56


Om Cesso.dk Cesso.dk – Center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen er geografisk forankret i Region Midtjylland. Centret tilbyder rådgivning til grundskoler og ungdomsuddannelser samt til aktører i omverdenen for at sikre konstruktive partnerskaber af værdi for såvel elever, undervisere og eksterne samarbejdspartnere. Centret vil desuden være aktivt medvirkende til at etablere nye tværgående partnerskaber gennem vores entreprenante opgavekataloger. De entreprenante opgavekataloger yder komplette forløbsløsninger til grundskoler og ungdomsuddannelser i samarbejde med lokale aktører fra erhvervslivet, kultur- og naturområdet, foreningslivet samt den offentlige sektor. Cesso.dk er en projektorganisation under RemisenBrande.

57


58


Tilmelding

Tilmeld dig ved at udfylde vores tilmeldingsformular på www.cesso.dk via linket cesso.dk/tilmeld OBS! Tilmeldinger kan kun foretages online. Vi ser frem til at høre fra dig!

Kontakt: Har du spørgsmål vedrørende tilmelding til dette opgavekatalog, så kontakt venligst Projektleder Linda Stenholt Jensen Mail: linda@cesso.dk, tlf. +45 21 12 01 26 www.cesso.dk www.facebook.com/cesso.dk

59


Udgivet af cesso.dk 2017

cesso.dk

center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen cesso.dk center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

cesso.d

center for entrepre mellem skoler og o

c/o RemisenBrande Remisevej 1 ¡ 7330 Brande Tlf.: 97180909 cesso.dk center for entreprenant samarbejde center@cesso.dk mellem skoler og omverdenen www.cesso.dk

cesso.dk

cesso.dk cesso.d

center for entreprenant samarbejde center for entrepre mellem skoler og omverdenen mellem skoler og o

center for entreprenant samarbejde cesso.dk cesso.dk mellem skoler og omverdenen center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

bĂŚredygtig energi til livet

cesso.dk cesso.dk Kataloget bĂŚredygtig energi til livetudgives i samarbejde med rit aut ex eos mollorum

cesso.dk

cesso.d cesso.dk

center for entrepre mellem skoler og o center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

rit aut ex eos mollorum

cesso.dk

center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

cesso.d bĂŚredygtig ene cesso.dk center for entreprenant samarbejde mellem skoler og omverdenen

cesso.dk

cesso.d rit aut ex eos mo cesso.dk bĂŚredygtig energi til livet

Profile for TS Grafisk Pro

Projektkatalog17 18  

Projektkatalog17 18  

Advertisement