{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 13

Tilintarkastajien välillä on yksilöllisiä eroja toteuttaa hyvää tilintarkastustapaa.” KTL Rauno Satopää

vollisuus, riippumattomuus sekä omatunto ja moraalinen vaisto. Tilintarkastajan työn hyväksyttävyys kontrolloidaan laadunvalvonnalla. Hyväksyttävyyselementit edellyttävät, ettei tarkastettuun aineistoon jää olennaista virheellisyyttä tai puutetta. Tilintarkastustavan hyvyys on arvioitava kaikilla kolmella edellä mainitulla elementillä ja työn tulee täyttää kaikki kyseiset kriteerit. TILINTARKASTUS TIETOULOTTUVUUDEN NÄKÖKULMASTA Hyvän tilintarkastustavan mukainen työ edellyttää monipuolista osaamista, tietoa ja taitoa. Niistä muodostuu viitekehyksen tietoulottuvuus. Oman kategoriansa muodostavat käsitteelliset tiedot, jotka perustuvat virallistietolähteisiin ja muihin kirjallisiin aineistoihin. Virallistietolähteisiin sisältyvät lakitekstit ja tilintarkastussuositukset. Muihin kirjallisiin aineistoihin sisältyvät muun muassa ammattijulkaisut ja kollegiaaliset ratkaisut. Tilintarkastajalla on ammattinsa valvojien asettama velvollisuus opiskella tilintarkastusta, kirjanpitoa ja verotusta eli käsitteellistä tietoa koko työuransa ajan. Toisen kategorian muodostaa hiljainen tieto. Siihen kuuluvat mentaalisten mallien ja tekemällä opittujen taitojen luokka. Mentaalisten mallien sovellustaso sisältää mielikuvat, intuitiot ja skeemarakenteet. Tekemällä opittuihin taitoihin sisältyvät tilinpäätöksen eli yrityksen taloudellisen tilanteen tulkinta sekä ammatillinen harkinta. Ammatillista harkintaa sovelletaan tilintarkastuksen erilaisten käytäntöjen ja menettelytapojen noudattamisessa. Satopään mukaan tilintarkastajan hiljainen tieto nousi esiin tutkimuksen empiriasta tyypillisimmin asiakkaan valinnan ja tilinpäätöksen osatekijöiden hahmottamisen alueilla. ”Tilintarkastajat pyrkivät hiljaisen tiedon ohjaamina muun muassa eroon epäilyttävistä tarkastuskohteistaan:” TUTKIMUS SUOSITTELEE KANSALLISTA STANDARDIA Tutkimustulosten mukaan tilintarkastusalan kansainvälisillä suosituksilla toteutettavaa normittamista lupaavampana vaihtoehtona pienten yritysten tilintarkastuk-

KTL Rauno Satopää väitteli Turun yliopistossa 20. joulukuuta 2019. Vastaväittäjinä toimivat professori Salme Näsi (Tampereen yliopisto) ja KTT Tapani Torpo. Kustoksena toimi professori Hannu Schadewitz (Turun yliopisto). Väitöksen alana on laskentatoimi ja rahoitus.

sissa nähtiin kansallinen standardi, jolla säädettäisiin tarkastuksen tavoitteet. Satopää korostaakin tutkimusaiheensa ajankohtaisuutta. ”Kansallinen suositus on mahdollista kohdistaa sellaiseen työhön, jota pienyrityksiä tarkastavat suomalaiset tilintarkastajat tekevät.” Pienyritystilintarkastuksen tulevaisuuden suuntaviivojen käsittely on ollut loppuvaiheessa työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa työryhmässä samoihin aikoihin Satopään valmistuneen väitöskirjan kanssa talvella 2019.”

VÄITÖSTILAISUUDET OVAT AVOIMIA Turun yliopiston tiedekunnat järjestävät vuosittain yhteensä noin 170 väitöstilaisuutta. Väitöstilaisuudet ovat avoimia kaikille kiinnostuneille, eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Lisätietoja kauppakorkeakoulun tulevista väitöstilaisuuksista ja väitöskirjoista oheisesta qr-koodista.

LÖYDÄT VÄITÖKSEN TÄÄLTÄ Hyvän tilintarkastustavan käsitteellistäminen ja käytännön muotoutuminen: tutkimus pienyritysten tilintarkastuksesta

>

13

Profile for Marjatta  Postinen

TURUN SEUDUN EKONOMIEN JÄSENLEHTI 1/2020  

Jäsenlehti

TURUN SEUDUN EKONOMIEN JÄSENLEHTI 1/2020  

Jäsenlehti

Profile for tsery
Advertisement