Page 1

Chàm so ïc

laìn da nhaûy caím cuía beï

B

ẢO VỆ BÉ YÊU BẰNG SẢN PHẨM www.buebchen.vn

1

Made in Germany


B

aíng näüi dung

Da em beï cáön sæû chàm soïc âàûc biãût ......................................................................3 Bübchen - chàm soïc em beï våïi caïc thaình pháön tæû nhiãn têch cæûc..................4 Doìng saín pháøm cäø âiãøn maìu xanh Classic...........................................................6 Bübchen baío vãû da têch cæûc ..................................................................................6 Bübchen saín pháøm vãû sinh thán thãø ......................................................................8 Bübchen saín pháøm chàm soïc da màût vaì toaìn thán............................................10 Chàm soïc nheû nhaìng cho mäng tre......................................................................12 Doìng saín pháøm pur & sensitive................................................................................14 Chàm soïc täúi æu cho beï ngay tæì luïc chaìo âåìi Doìng saín pháøm Calendula.........................................................................................17 Caïc baì meû âãöu tin tæåíng vaìo hoa Calendula Doìng saín pháøm Kids cho treí.....................................................................................21 Doìng saín pháøm sàõc maìu saïng tiãu biãøu daình cho treí nhoí..........................21 Doìng saín pháøm daình riãng cho con trai, con gaïi............................................23 Doìng saín pháøm chàm soïc nheû nhaìng vaì ãm aïi................................................24 Chàm soïc nheû nhaìng cho treí coï laìn da nhaûy caím Doìng saín pháøm daình cho meû...................................................................................26 Bübchen daình cho phuû næî mang thai vaì caïc baì meû treí Doìng saín pháøm chäúng nàõng...................................................................................28 Caïc saín pháøm chäúng nàõng Vãö thæång hiãûu Bübchen..................................................................................30 Thæí nghiãûm vaì nguäön læûc saïng taûo..................................................................30 Cháút læåüng maì caïc báûc cha meû hàòng tin cáûy .................................................31 Låìi hæïa cuía chuïng täi cho viãûc baío vãû da........................................................32

2


D

a em beï cáön sæû chàm soïc âàûc biãût

Mäùi em beï seî thu nháûn caïc áún tæåüng giaïc quan âáöu tiãn thäng qua laìn da cuía mçnh. Laìn da taûo nãn mäüt cáöu näúi giæîa thãú giåïi bãn trong våïi thãú giåïi bãn ngoaìi vaì laì cå quan quan troüng nháút âãø beï liãn hãû våïi thãú giåïi xung quanh. Chênh vç váûy, chàm soïc laìn da treí nhoí bao gäöm nhiãöu thæï viãûc hån chè laì vãû sinh âån giaín – noï taûo ra sæû áúm aïp, mäúi quan tám vaì loìng tin cáûy. Caïc baì meû luän thêch thuï våïi viãûc chàm soïc em beï båíi vç âáy laì thåìi kyì âáöy tçnh yãu thæång cho caí meû vaì beï. Laìn da mang âãún sæû baío vãû, coï taïc duûng kiãøm tra nhiãût âäü vaì giäúng nhæ mäüt bäü caím æïng phong phuï âäúi våïi mäi træåìng xung quanh. Tuy nhiãn, da cuía em beï måïi sinh chæa âæåüc hoaìn thiãûn, liãn tuûc phaït triãøn táút caí caïc chæïc nàng baío vãû cuía noï. Ban âáöu da cuía treí så sinh moíng hån 5 láön vaì nhaûy caím hån nhiãöu láön so våïi da ngæåìi låïn. Chæïc nàng baío vãû cuía da thæåìng âæåüc goüi laì raìo chàõn váùn chæa phaït triãøn hoaìn thiãûn cho nãn da cuía treí maûnh khoíe cuîng coï thãø bë khä hoàûc bë kêch æïng. Chênh vç váûy, da treí seî nhaûy caím hån træåïc caïc aính hæåíng âäüc haûi tæì bãn ngoaìi vaì laûi dãù máút âäü áøm hån. Chè næåïc khäng thäi khäng âuí âãø vãû sinh vaì chàm soïc cho beï. Âiãöu âoï gáön âáy mäüt láön næîa âæåüc khàóng âënh thäng qua caïc nghiãn cæïu khoa hoüc vãö váún âãö vãû sinh vaì chàm soïc da cho em beï. Duy trç cå chãú raìo chàõn tæû nhiãn cuía da laì nhiãûm vuû quan troüng haìng âáöu cuía viãûc chàm soïc da treí. Âaím baío cho da âæåüc baío vãû mäüt caïch hiãûu quaí vaì dãù daìng thêch æïng våïi caïc saín pháøm âoïng vai troì ráút quan troüng. Caïc saín pháøm chàm soïc da coï chæïa dáöu thæûc váût tæû nhiãn vaì caïc thaình pháön têch cæûc laìm dæåîng áøm, bäø sung lipid, ngàn ngæìa viãm nhiãùm âãöu âaî âæåüc kiãøm nghiãûm qua thåìi gian. Hån næîa caïc saín pháøm naìy âãöu âæåüc dãù daìng thêch æïng vaì giaím thiãøu nguy cå bë dë æïng. Chênh vç váûy âãø chàm soïc em beï mäüt caïch hiãûn âaûi ngæåìi ta cáön phaït triãøn ra caïc saín pháøm: duy trç chæïc nàng raìo chàõn cuía da mäüt caïch têch cæûc tàng cæåìng cå chãú tæû baío vãû cuía da giaím thiãøu nguy cå bë dë æïng chæïa caïc thaình pháön têch cæûc tæû nhiãn

3


Chàm soïc beï laì chuí âãö cuía niãöm tin Chênh vç váûy caïc baì âåî, caïc baïc sé nhi khoa vaì caïc baïc sé da liãùu khuyãún caïo sæí duûng Bübchen

Låìi hæïa cuía Bübchen cho viãûc baío vãû da: Khaí nàng chëu âæûng cuía da täúi æu Caïc thaình pháön chàm soïc tæû nhiãn têch cæûc Âæåüc nghiãn cæïu âãø giaím thiãøu nguy cå dë æïng Häù tråü chæïc nàng baío vãû tæû nhiãn cuía laìn da Táút caí caïc saín pháøm âãöu âæåüc thæí nghiãûm vãö da liãùu vaì âæåüc xãúp haûng âàûc biãût khäng gáy kêch æïng.

Bübchen – Chàm soïc em beï våïi caïc thaình pháön tæû nhiãn têch cæûc Thiãn nhiãn âaî taûo ra nhæîng cáy coí ráút lyï tæåíng cho viãûc chàm soïc laìn da moíng manh cuía treí. Loaìi ngæåìi qua nhiãöu thãú hãû âaî biãút ràòng nhæîng loaûi cáy coí naìy coï chæïa caïc thaình pháön têch cæûc. Chuïng âaî âæåüc sæí duûng trong táút caí caïc lénh væûc cuía y hoüc, ráút nheû nhaìng âäúi våïi laìn da. Bübchen âaî sæí duûng hiãûu quaí chàm soïc cuía caïc chiãút xuáút vaì tinh dáöu cáy coí nhæ hoa Cuïc, quaí cáy Carite vaì caïc loaûi cáy coí khaïc. Mäùi mäüt thaình pháön tæû nhiãn têch cæûc hoaìn thaình mäüt nhiãûm vuû nháút âënh liãn quan âãún viãûc chàm soïc vaì baío vãû laìn da. Bübchen æu tiãn sæí duûng caïc nguyãn liãûu dæûa trãn cå såí chiãút xuáút vaì tinh dáöu cáy coí. Chàm soïc bàòng caïc saín pháøm thiãn nhiãn âäúi våïi Bübchen cuîng coï nghéa laì baío vãû thiãn nhiãn. Laì mäüt nhaì saín xuáút caïc saín pháøm chàm soïc cho em beï, Bübchen nháûn tháúy coï nghéa vuû âoïng goïp vaìo viãûc giuïp cho thãú hãû treí ngaìy nay âæåüc låïn lãn trong mäüt thãú giåïi âaïng säúng. Våïi caïc phæång phaïp saín xuáút saín pháøm thán thiãûn våïi mäi træåìng vaì sæí duûng caïc nguyãn liãûu coï thãø taïi taûo, Bübchen âaî âoïng goïp mäüt pháön vaìo viãûc baío vãû thiãn nhiãn.

4


5


Dmaì oìng saín pháøm cäø âiãøn u xanh Classic Bübchen tháúy ràòng traïch nhiãûm cuía mçnh laì saín xuáút nhæîng saín pháøm chàm soïc da cho beï våïi nhæîng tiãu chuáøn cao nháút – hoaìn toaìn âaïp æïng nhæîng nhu cáöu âàûc biãût cuía laìn da em beï. Âäöng thåìi, Bübchen liãn tuûc æïng duûng nhæîng thaình tæûu khoa hoüc måïi nháút. Bübchen âaî nghiãn cæïu vaì phaït triãøn hãû thäúng baío vãû da têch cæûc giuïp cho chæïc nàng tæû baío vãû cuía laìn da hoaìn thiãûn hån næîa. Täøng thãø caïc thaình pháön têch cæûc âàûc biãût naìy laì sæû kãút håüp cuía caïc thaình pháön tæû nhiãn, cung cáúp lipid duy trç da, dæåîng áøm cho da vaì coï taïc duûng chäúng viãm nhiãùm. Caïc raìo chàõn tæû nhiãn cuía da âæåüc cuíng cäú mäüt caïch roî rãût vaì laìn da âæåüc baío vãû âaïng tin cáûy. Táút caí caïc nguyãn liãûu, cäng thæïc saín xuáút vaì quaï trçnh saín xuáút cuía Bübchen âæåüc læûa choün kyî caìng nhàòm âem âãún sæû baío vãû cho laìn da vaì chàm soïc da dæûa trãn khaí nàng chëu âæûng cao nháút cho da. Âiãöu naìy âæåüc kiãøm chæïng thäng qua caïc cuäüc khaío saït, caïc nghiãn cæïu måí räüng vaì caïc thæí nghiãûm kyî caìng. Bübchen baío vãû da têch cæûc âæåüc taûo ra båíi mäüt kãút håüp âàûc biãût caïc thaình pháön tæû nhiãn cháút læåüng cao coï taïc duûng dæåîng áøm cho da. Sæû kãút håüp hoaìn haío caïc thaình pháön naìy våïi tyí lãû chênh xac giuïp cho da tàng cæåìng chæïc nàng tæû baío vãû.

Caïc thaình pháön âàûc biãût giaím viãûc máút næåïc trãn da cung cáúp cho da nhiãöu cháút áøm hån tàng cæåìng chæïc nàng raìo caín cuía da coï taïc duûng chäúng viãm nhiãùm cho da

6


Hoa cuïc tæì træåïc tåïi nay váùn âæåüc âaïnh giaï cao trong ng n g y hoc hoüc truyãö truyãön thäú tth ng vaì dán gian. Hoa cuïc Âæïc hiãúm khi gáy ra mäüt phaín æïng dë æïng vaì do âoï laì cháút täút nháút phuì håüp âãø chàm soïc em beï. Chiãút xuáút tæì hoa cuïc thuïc âáøy quaï trçnh mau laình vãút thæång vaì coï chæïa caïc cháút chäúng viãm nhæ azulene vaì bisabolol.

Da em beï âæåüc baío vãû nhæ thãú naìo Cháút âäüc haûi

Låïp raìo chàõn bao phuí bãö màût da bao gäöm låïp phuí a-xêt vaì låïp biãøu bç. Noï

Låïp biãøu bç

Låïp phuí a-xêt baío vãû da Táöng tãú baìo sæìng

Táöng tãú baìo säúng

laìm nãn laï chàõn baío vãû da chäúng laûi caïc vi sinh váût vaì caïc thãø cháút laû vaì ngàn chàûn viãûc máút næåïc. Bübche baío vãû da têch cæûc cuíng cäú raìo chàõn tæû nhiãn naìy cuía da.

7


n pháøm cäø âiãøn Doìmaìngu saíxanh Classic Bübchen - Saín pháøm vãû sinh thán thãø Caïc em beï ráút thêch næåïc! Háöu hãút caïc em beï âãöu ráút dãù chëu khi âæåüc quáùy âaûp trong cháûu næåïc áúm. Caïc saín pháøm sæîa tàõm, dáöu gäüi vaì chàm soïc toïc cuía Bübchen âãöu khäng chæïa xaì phoìng, coï âäü pH trung tênh vaì coï chæïa caïc thaình pháön tæû nhiãn sau âáy:

Dáöu Jojoba Hoa cuïc, cáy mã âiãût Protein luïa mç vaì provitamin B5

8


Dáöu gäüi Bübchen Kinder Shampoo vãû sinh âàûc biãût nheû nhaìng vaì baío vãû da âáöu khoíi bë khä. Toïc seî coï âäü boïng mæåüt vaì dãù chaíi. Dáöu gäüi daình cho treí så sinh Bübchen Baby Shampoo âæåüc phaït triãøn âàûc biãût khäng coï cháút PEG (polyethylenglycol) laìm saûch da âáöu nheû nhaìng vaì khäng laìm cay màõt. Dáöu gäüi âáöu naìy chàm soïc da âáöu nhaûy caím cuía beï vaì traïnh cho da khoíi bë khä.

Sæîa tàõm Hoa cuïc Bübchen Waschgel laì saín pháøm lyï tæåíng âãø vãû sinh mäüt caïch âàûc biãût nheû nhaìng tæì âáöu âãún chán - vaì cho caí toïc mãöm cuía beï. Âæåüc saín xuáút cho da nhaûy caím vaì coï thãø sæí duûng haìng ngaìy. Tinh dáöu luïa mç, chiãút xuáút hoa Cuïc vaì caïc thaình pháön dæåîng áøm âãø laûi trãn da caím giaïc ráút dãù chëu. Laì saín pháøm lyï tæåíng cho caí ngæåìi låïn. Sæîa tàõm daình cho treí så sinh Bübchen Baby Bath laì mäüt loaûi næåïc tàõm thaío dæåüc nheû nhaìng giuïp cuíng cäú låïp a-xêt tæû nhiãn cuía da. Næåïc tàõm naìy laìm dëu nhæîng chäù máøn âoí trãn da vaì häù tråü caïc chæïc nàng baío vãû tæû nhiãn cuía da. Våïi caïc thaình pháön dæåîng áøm cao cáúp giuïp da moíng manh cuía treí âæåüc chàm soïc mäüt caïch täúi æu. Sæîa tàõm chàm soïc da Bübchen Cream Care Bath vãû sinh mäüt caïch âàûc biãût nheû nhaìng. Laì saín pháøm lyï tæåíng cho em beï, cho thiãúu nhi vaì ngæåìi låïn våïi da khä vaì da nhaûy caím. Caïc cháút dæåîng áøm âàûc biãût laìm cho da mãöm mën nhæ nhung ngay tæì luïc coìn âang tàõm.

Kem sæîa tàõm Bübchen Wasch & Shower Cream chæïa 1/3 kem dæåîng thãø vaì laìm saûch da ráút giæî gçn. Nhåì coï caïc thaình pháön tæû nhiãn nhæ laì dáöu quaí haûnh nhán vaì Aloe vera maì noï âàûc biãût nheû nhaìng vaì phuì håüp våïi da nhaûy caím. Xaì phoìng Bübchen Baby Soap laì loaûi xaì phoìng ráút än hoìa, vãû sinh mäüt caïch nheû nhaìng vaì baío vãû laìn da moíng manh cuía treí. Laì saín pháøm lyï tæåíng cho caí ngæåìi låïn.

9


Doìng saín pháøm

cäø âiãøn maìu xanh Classic

Bübchen saín pháøm chàm soïc da màût vaì toaìn thán Treí så sinh khäng nhæîng thêch næåïc maì coìn thêch táûn hæåíng nhæîng tiãúp xuïc thán máût caïc âäüng taïc maït xa tæì âäi baìn tay cuía cha meû âæåüc thoa âáöy kem dæåîng da. Qua âoï, haìng tràm dáy tháön kinh cuía treí âæåüc kêch thêch trong mäüt centimet vuäng da, bãn caûnh âoï da cuía em beï khaï laì khä vç váûy chuïng cáön âæåüc chàm soïc âàûc biãût våïi cháút beïo thæûc váût. Caïc loaûi kem dæåîng da vaì sæîa dæåîng da toaìn thán cung cáúp cho da âäü áøm, caïc cháút beïo cáön thiãút vaì do âoï caíi thiãûn chæïc nàng baío vãû cuía da.

Sæîa dæåîng da toaìn thán Bübchen Milk (Baby Lotion) dæåîng áøm cho da, giæî cho da mãöm maûi vaì baío vãû da khoíi bë khä. Loaûi kem naìy tháúm ráút nhanh nh vaìo da vaì giuïp da coï caím giaïc tæåi maït dãù chëu. Do váûy cuîng ráút lyï tæåí æåíng cho ngæå ngæåìi låïn. Sæîa dæåîng da toaìn thán Bübchen Care Lotion otion chàm soïc tàng cæ cæåìng cho da vaì baío vãû mäüt caïch giæî gçn cho da khä vaì da nhaû haûy caím. Do váûy cuîng ráút lyï tæåíng cho ngæåìi låïn.

10


Kem dæåîng da daình cho treí Bübchen Soft Cream tháøm tháúu nhanh vaìo da vaì âãø laûi trãn laìn da mäüt caím giaïc mãöm maûi dãù chëu. Caïc loaûi tinh dáöu cáy coí nguyãn cháút vaì caïc cháút dæåîng áøm chàm soïc vaì baío vãû laìn da moíng manh cuía beï vaì traïnh cho da khoíi bë khä. Do váûy cuîng ráút lyï tæåíng cho ngæåìi låïn. Kem dæåîng da Bübchen Care Cream loaûi kem mãöm maûi daình cho màût vaì tay vaì laì saín pháøm hoaìn haío âãø sæí duûng haìng ngaìy. Kem dæåîng áøm cho da vaì laìm cho da mãöm vaì mën. Do váûy cuîng ráút lyï tæåíng cho ngæåìi låïn. Kem .... Bübchen Wind & Weather Cream nuäi dæåîng laìn da moíng manh vaì nhaûy caím åí treí, baío vãû mäüt caïch nheû nhaìng chäúng laûi khäng khê laûnh, håi áøm vaì gioï. Våïi caïc thaình pháön têch cæûc vaì nheû nhaìng, loaûi kem naìy laìm bãön væîng âäü áøm cuía da, ngàn cho âäü áøm åí da khäng bë máút. Do váûy cuîng ráút lyï tæåíng cho ngæåìi låïn. Kem .... Bübchen Gentle Cream laì kem duì n g cho táú t caí caï c muû c âêch, cho caí gia âçnh, âæåüc âæûng trong häüp nhäm bàõt màõt, kem coï thaình pháön tæì quaí cáy Carite vaì dáöu haûnh nhán giuïp chàm soïc cho da mãöm maûi. Tênh âäüc âaïo cuía B#bchen baío vãû da têch cæûc laì baío vãû mäüt caïch tæû nhiãn laìn da vaì dæåîng áøm cho da.

11


Dmaì oìng saín pháøm cäø âiãøn u xanh Classic Chàm soïc nheû nhaìng cho mäng treí Thay taî laì viãûc khäng theí traïnh khoíi vaì thæåìng âæåüc coi laì càng thàóng, khoï chëu cho caí meû vaì beï. Tuy nhiãn, taûi sao laûi khäng biãún noï thaình mäüt troì chåi dëu daìng, âiãöu naìy seî laìm cho beï caím tháúy thoaíi maïi hån. Vuìng âoïng taî thæåìng xuyãn áøm æåït laì nåi lyï tæåíng cho vi truìng sinh saín, do âoï viãûc nheû nhaìng vaì cáøn tháûn laìm saûch laì ráút quan troüng. Bübchen cung cáúp âuïng saín pháøm âãø laìm saûch kyî læåîng vaì nheû nhaìng vuìng da nhaûy caím naìy cuía beï. Caïc thaình pháön têch cæûc nhæ hoa Calendula (hoa Cuïc xi) vaì Panthenol coï trong saín pháøm giuïp baío vãû laìn da nhaûy caím cuía beï vaì chäúng laûi viãûc hàm taî.

12


Khàn æåït Bübchen Sensitive Tissues âàûc biãût xäúp mãöm vaì dai âãø vãû sinh mäüt caïch giæî gçn vaì chàm soïc da moíng manh åí treí. Khäng thãm muìi nhán taûo, våïi chiãút xuáút cáy Aloe vera, vitamin B vaì bäng. Dáöu chàm soïc da Bübchen Baby Oil våïi chiãút xuáút coï nhiãöu taïc duûng cuía cáy hoa Cuïc laì loaûi dáöu ráút nheû nhaìng âaî âæåüc thæí nghiãûm vãö da âãø vãû sinh vaì chàm soïc da beï mäùi láön thay taî.

Kem chäúng hàm Bübchen Baby Protective Cream baío vãû vaì chàm soïc da treí mäùi láön thay taî. Da moíng cuía treí seî âæåüc baío vãû âãø chäúng laûi sæû áøm æåït, kêch æïng vaì caïc vãút hàm máøn âoí. Kem âàûc biãût trë hàm Bübchen Special Protective Cream mang âãún giaíi quyãút nhanh choïng vaì hiãûu quaí cho da khi bë kêch æïng hoàûc máøn âoí. Noï laìm dëu caïc kêch æïng vaì ngàn chàûn cho da khäng bë hàm. Pháún räm Bübchen Baby Powder coï khaí nàng tháúm huït cao vaì baío vãû laìn da nhaûy caím åí treí chäúng laûi caïc kêch æïng. Duìng âãø sæí duûng mäùi láön thay taî cho treí hoàûc sau khi tàõm. Baío vãû hiãûu quaí - giæî gçn mäüt caïch tæû nhiãn vaì nheû nhaìng.

13 13


Doìng saín pháøm

tinh khiãút vaì nháûy caím

Bübchen pur & sensitiv – chàm soïc täúi æu cho beï ngay tæì luïc chaìo âåìi Bübchen pur & sensitiv chàm soïc tinh khiãút vaì nhaûy caím âàûc biãût âäúi våïi treí så sinh vaì nhæîng ngæåìi coï nguy cå bë dë æïng. Dæûa trãn khuyãún nghë cuía caïc chuyãn gia nhæ baïc syî da liãùu, baïc syî nhi vaì næî häü sinh, Bübchen pur & sensitiv laì saín pháøm coï thaình pháön tinh khiãút âãø giaím thiãøu nguy cå dë æïng. Chè coï caïc thaình pháön cháút læåüng cao maì khäng coï nguy cå gáy dë æïng måïi âæåüc sæí duûng trong doìng saín pháøm naìy nhàòm chàm soïc da cuía beï mäüt caïch dëu daìng.

Sa ní pháøm Bübchen pur & sensitiv khäng chæ ïa Maìu Dáöu khoaïng (paraffins) Cháút baío quaín Tinh dáöu Næåïc hoa Cháút kãút dênh PEG

14


Shea butter âæåüc chiãút xuáút tæì nhán cuía quaí cáy shea a butter laì loaûi cáy låïn lãn mäüt caïch tæû nhiãn trãn caï aïc âäöng coí åí Táy Phi. ÅÍ âoï noï âæåüc sæí duûng caí trong y hoü hocc truyãö truyãöön thäúng vaì trong viãûc chàm soïc caï nhán, âàûc biãût laì cho caïc em beï. Caïc thaình pháön têch cæûc trong quaí cáy shea butter coï tênh cháút khaïng viãm tæû nhiãn vaì laìm dëu da. Chuïng cung cáúp âäü áøm cho da, tàng cæåìng låïp raìo chàõn baío vãû tæû nhiãn cuía da vaì giuïp da chäúng laûi caïc aính hæåíng cuía thåìi tiãút.

Sæîa tàõm gäüi tinh khiãút vaì nhaûy caím daình cho treí så sinh Bübchen pure & sensitive Wash and Bath Gel âàûc biãût nheû nhaìng vãû sinh da vaì toïc cuía em beï, âàûc biãût saûch seî vaì giæî gçn. Cháút heliotropin vaì panthenol laìm dëu da nhaûy caím vaì giæî âäü cán bàòng tæû nhiãn cuía da. Kem chäúng hàm tinh khiãút vaì nhaû y caí m daì n h cho treí så sinh Bübchen pure & sensitive Protective Cream baío vãû mäng treí mäüt caïch hiãûu quaí chäúng laûi caïc vãút hàm khi âoïng taî – ngay caí khi beï phaíi âoïng taî qua âãm. Tinh dáöu shea butter hiãûu quaí cuîng nhæ heliotropin vaì panthenol coï tênh cháút khaïng viãm. Sæîa dæåîng da toaìn thán tinh khiãút vaì nhaûy caím daình cho treí så sinh Bübchen pure & sensitive Care Lotion häù tråü caïc chæïc nàng tæû nhiãn cuía da beï. Noï giæî cho da sæû cán bàòng tæû nhiãn vaì giuïp da khäng bë máút âäü áøm. Duìng âãø dæåîng da màût vaì toaìn thán. Do váûy cuîng ráút lyï tæåíng cho ngæåìi låïn coï laìn da âàûc biãût nhaûy caím.

15


16


meû tin tæåíng CaïvaìcobaìCalendula Caïc baì meû tin tæåíng vaìo Calendula Khi læûa choün caïc thaình pháön, Bübchen æu tiãn caïc thaình pháön thiãn nhiãn. Hoa cuïc xi hoàûc Calendula laì mäüt loaûi cáy thaío dæåüc âàûc biãût quan troüng vãö màût y hoüc båíi chiãút xuáút tæì Calendula kêch thêch sæû taïi taûo åí caïc tãú baìo, laìm dëu da âang bë viãm vaì da nhaûy caím vaì trãn hãút laì dãù dung naûp cho táút caí caïc loaûi da. Bübchen âæa ra mäüt doìng saín pháøm chàm soïc da âáöy âuí våïi Calendula daình cho nhæîng ai biãút âaïnh giaï sæïc maûnh chæîa laình da âàûc biãût cuía calendula. Hoa Calendula saûch âæåüc kiãøm tra chàût cheî khi sæí duûng cho tæìng saín pháøm. Caïc loaûi dáöu hæång liãûu vaì tinh dáöu meì âæåüc biãút âãún nhæ caïc cháút gáy ra dë æïng vaì vç váûy khäng dæåüc sæí duûng.

Calendula hay coìn goüi laì hoa Cuïc xi âaî âæåüc sæí duûng âãø chæîa laình vãtú thæång tæì thåìi cäø âaûi. Loaûi hoa naìy âæåüc tçm tháúy åí Trung vaì Nam Áu, åí Táy AÏ, åí Myî vaì thæåìng nåí tæì thaïng 5 âãún thaïng 9. Chiãút xuáút tæì Calendula häù tråü viãûc hçnh thaình tãú baìo måïi, âàûc biãût dung naûp täút vaì laìm dëu da nhaûy caím vaì da âang bë kêch æïng. Bübchen chè sæí duûng hoa Calendula saûch.

17


meû tin tæåíng CaïvaìcobaìCalendula

Dáöu gäüi Bübchen Calendula Shampoo vãû sinh âàûc biãût giæî gçn vaì âàûc biãût dung naûp täút. Laì saín pháøm lyï tæåíng daình cho da âáöu nhaûy caím vaì baío vãû da khäng bë khä. Sæîa tàõm ræía Bübchen Calendula Wash & Bath Gel vãû sinh mäüt caïch nheû nhaìng tæì âáöu xuäúng chán. Calendula saûch laìm dëu, chàm soïc da nhaûy caím vaì da bë kêch æïng. Kem sæîa tàõm Bübchen Calendula Wash & Shower Cream chæïa 1/3 laì kem dæåî n g thãø , dæåî n g áø m cho da vaì ngàn cho da khäng bë khä ngay tæì khi âang tàõ m.

18


Dáöu chàm soïc da Bübchen Calendula Care Oil våïi caïc tinh dáöu cáy coí nguyãn cháút ráút mãöm maûi vaì chàm soïc giæî gçn cho da khä. Do váûy noï âàûc biãût lyï tæåíng âãø vãû sinh vuìng mäng treí vaì âãø maït-xa thæ giaîn caí cho ngæåìi låïn láùn em beï. Kem chäúng hàm Bübchen Calendula Protective Cream cung cáúp khaí nàng chëu âæûng täúi æu cho da cuîng nhæ giuïp âåî mäüt caïch hiãûu quaí khi da åí vuìng âoïng bèm cuía treí bë âoí hoàûc viãm. Tênh cháút chæîa laình âàûc biãût cuía Calen dula laìm giaím caïc kêch æïng vaì baío vãû da khoíi bë hàm laûi. Sæîa dæåîng da toaìn thán Bübchen Calendula Milk (Lotion) chàm soïc mãöm maûi vaì dæåîng áøm cho da våïi calendula saûch. Noï tháøm tháúu ráút nhanh vaìo da vaì âãø laûi trãn da mäüt caím giaïc dãù chëu.

Kem dæåîng da Calendula Bübchen Calendula Facial Care Cream laìm dëu vaì chàm soïc cho laìn da khä, nhaûy caím cuía em beï. Mäüt täøng håüp âàûc biãût caïc thaình pháön tæû nhiãn giuïp laìm giaím mäüt caïch hiãûu quaí sæû máút næåïc cuía da. Chiãút xuáút Calendula chàm soïc nheû nhaìng vaì caïc loaûi tinh dáöu coí cáy nhiãöu cäng duûng vuäút ve laìn da moíng manh cuía beï, baío vãû da chäúng laûi caïc aính hæåíng âäüc haûi cuía mäi træåìng. Kem dæåîng da duìng nhiãöu Calendula Bübchen Calendula Intensive Cream âàûc biãût giáöu dæåîng cháút, do váûy laì saín pháøm hoaìn haío cho da khä vaì da nhaûy caím. Âæûng trong häüp nhäm bàõt màõt, loaûi kem naìy cuîng laì saín pháøm lyï tæåíng cho ngæåìi låïn. Trong muìa âäng loaûi kem khäng coï næåïc naìy giuïp baío vãû da mäüt caïch hoaìn haío chäúng laûi caïi laûnh.

19


20


DoìtreíngemsaínKidspháøm Doìng saín pháøm chàm soïc tæåi maït vaì maìu sàõc vui tæåi daình riãng cho treí em Khi treí låïn lãn thaình thiãúu nhi, chuïng seî tæû phaït triãøn nhæîng yï tæåíng riãng cho viãûc vãû sinh caï nhán. Báy giåì laì thåìi gian daình cho caïc saín pháøm treí em cuía Bübchen. Caïc baì meû tin vaìo thæång hiãûu Bübchen vç chuyãn män cao, vç sæí duûng caïc thaình pháön tæû nhiãn trong caïc saín pháøm em beï vaì báy giåì con cuía hoü seî yãu caïc muìi thåm hoa quaí tæåi maït våïi maìu sàõc vui tæåi cuía caïc saín pháøm treí em. Caïc saín pháøm treí em cuía Bübchen vãû sinh vaì chàm soïc da nhaûy caím cuía treí âàûc biãût nheû nhaìng våïi caïc thaình pháön tæû nhiãn têch cæûc nhæ Aloe vera, provitamin B5, protein luïa mç. Täøng håüp caïc cháút dæåîng áøm âàûc biãût cuía Bübchen dæåîng áøm tàng cæåìng cho da, cæûc kyì chëu âæûng täút cho da. Táút caí caïc saín pháøm âãöu âæåüc thæí nghiãûm vãö da liãùu vaì âæåüc khuyãún caïo sæí duûng båíi DHA (täø chæïc giuïp âåî nhæîng ngæåìi bë bãûnh da vaì dë æïng cuía Âæïc). Doìng saín pháøm Kids cuía Bübchen âæåüc âoïng goïi coï mäüt khäng hai våïi caïc hæång thåm thuï vë baío âaím cho treí em luän vui thêch khi tàõm. Mäùi láön âi tàõm laì mäùi láön treí em laûi coï mäüt cuäüc phiãu læu våïi thãú giåïi âáöy maìu sàõc cuía caïc con thuï vaì cuía caïc loaûi hoa quaí nhæ hoa quaí nhiãût âåïi (Jungle Fever), quaí må, caïc saín pháøm daình cho con trai hoaû t âäü n g thãø thao (Sport’n Fun) vaì doìng cäng chuïa Rosalea cho con gaï i.

21


pháøm DoìtreíngemsaínKids

Sæîa tàõm vaì gäüi chung Bübchen Shampoo & Shower Kids vãû sinh mäüt caïch nheû nhaìng caí toïc vaì toaìn thán maì khäng laìm cho da/ toïc bë khä, nuäi dæåîng da våïi Provitamin B5, protein luïa mç. Caïc thaình pháön tæû nhiãn laìm toïc chàõc khoíe vaì cho toïc âäü boïng tæû nhiãn – toïc khäng bë räúi, khäng cay màõt. Toïc seî âàûc biãût dãù chaíi sau khi gäüi. Coï nhiãöu muìi khaïc nhau: quaí Må, quaí Dáu ræìng, Hoa quaí nhiãût âåïi, Gáúu truïc (Bamboo Panda) , âäöng coí (Safari)

Sæîa tàõm gäüi vaì xaí 3 trong 1 Bübchen Kids 3 in 1 chàm soïc mäüt caïch nheû nhaìng tæì âáöu xuäúng chán – chè trong mäüt saín pháøm. Tàõm voìi sen – vãû sinh mäüt caïch âàûc biãût nheû nhaìng våïi caïc thaình pháön dæûa trãn cå såí thiãn nhiãn vaì Provitamin B5. Shampoo - laìm khoíe toïc våïi protein luïa mç. Dáöu xaí - laìm cho toïc daìi vaì cæïng seî tråí lãn dãù chaíi. Våïi Sæîa tàõm daûng boüt biãøn xanh Bübchen Kids Foam Bath thç âi tàõm âaî tråí thaình mäüt thuï vui hoaìn toaìn. Næåïc tàõm coï boüt daûng kem sãût âæåüc phaït triãøn âàûc biãût cho caïc nhu cáöu cuía da treí em. Våïi caïc thaình pháön tæû nhiãn vaì caïc cháút chàm soïc nheû nhaìng thç loaûi næåïc tàõm naìy vãû sinh mäüt caïch âàûc biãût giæî gçn. Næåïc ræía màût vaì tay daûng boüt Bübchen Kids Wash Foam Safari vãû sinh nheû nhaìng vaì chàm soïc da nhaûy caím cuía treí em. Næåïc ræía daûng boüt kem coï thãø âæåüc xoa dãù daìng lãn tay hoàûc màût vaì dãù daìng ræía saûch âæåüc bàòng næåïc.

22


Doìbeïngtraisaínbeïpháøgaïmi daình cho Caïc saín pháøm daình cho caïc nam váûn âäüng viãn nhê vaì caïc quyï cä nhê

Sæîa tàõm gäüi chung Bübchen Kids Shampoo & Shower Sport´n Fun âæåüc âoïng trong chai âàûc biãût bàõt màõt cho caïc chaìng trai nhê. Våïi muìi thåm tæåi maït giuïp treí saíng khoaïi vaì thæ giaîn. Sæîa tàõm Cäng chuïa Rosalea Bübchen Shower & Bath Gel Princess Rosalea chàm soïc cho da protein luïa mç tæû nhiãn vaì Provitamin B5. Beï seî ráút vui thêch våïi hæång thåm hoa máùu âån khi tàõm. Dáöu gäüi vaì xaí Cäng chua Rosalea Bübchen Shampoo & Care Balm Princess Rosalea vãû sinh âàûc biãût nheû nhaìng vaì gçn giæî, laìm khoíe toïc giuïp cho toïc boïng nhæ luûa. Caïc thaình pháön têch cæûc giuïp cho toïc daìi, cæïng tråí nãn dãù chaíi. Muìi thåm cuía hoa giuïp cho viãûc gäüi âáöu tråí thaình mäüt hoaût âäüng ráút vu thêch âäúi våïi caïc quyï cä.

Dæåîng mäi Cäng chuïa Rosalea Bübchen Lip Balm Princess Rosalea giuïp cho mäi khäng bë khä vaì laìm mãöm mäi våïi caïc thaình pháön tæû nhiãn nhæ shea butter vaì dáöu haûnh nhán. Muìi thåm va-ni vaì nhuî boïng khiãún cho caïc cäng chuïa nhoí thêch thuï.

Viãn tàõm bäön Bübchen Bath Tabs baío âaím sæû vui thêch cho caí caïc nam váûn âäüng viãn nhê vaì caïc cäng chuïa nhoí tuäøi. Caí hai saín pháøm âãöu coï âäü tæång thêch hoaìn haío cho da vaì chæïa caïc thaình pháön dæåîng áøm tæû nhiãn nhæ aloe vera vaì dáöu jojoba laì nhæîng thæûc váût näøi tiãúng båíi tênh cháút chàm soïc vaì dæåîng áøm cuía chuïng.

Coï hai loaûi: Viãn tàõm bäön daình cho con trai Sport´n Fun Winner Bath våïi muìi thåm tæåi maït, coï hçnh daïng chiãúc cuïp. Viãn tàõm bäön daình cho caïc cäng chuïa nhoí Princess Rosalea Princess Bath våïi muìi thåm tuyãût diãûu, coï hçnh quaí tim.

23


saín pháøm Doìnheûng nhaì ng vaì mãöm maûi Chàm soïc nheû nhaìng cho da nhaûy caím cuía treí em Em beï âaî låïn lãn thaình thiãúu nhi, nhæng da cuía chuïng váùn nhaûy caím vaì cáön sæû chàm soïc âàûc biãût nheû nhaìng. Båíi váûy caïc saín pháøm chàm soïc nheû nhaìng vaì mãöm maûi häù tråü chæïc nàng raìo chàõn tæû nhiãn cuía da âæåüc phaït triãøn âàûc biãût daình cho da nhaûy caím cuía treí em. Âæåüc khuyãún caïo sæí duûng båíi täø chæïc DHA – cho caïc treí bë bãûnh dë æïng da.

24


Caïc saín pháøm Bübchen Kids sanft & zart ráút lyï tæåíng cho viãûc chàm soïc da nhaûy caím åí treí em: Khaí nàng dung naûp cuía da täúi æu Våïi caïc thaình tháön laìm dëu da Hæång thåm ráú t nheû nhaì n g khäng coï caï c muì i thåm coï thãø gáy dë æï n g Khäng coï paraffin, cháút maìu vaì cháút baío quaín Nhåì coï caïc cäng thæïc nhaûy caím maì âæåüc khuyãún caïo sæí duûng cho caïc treí coï bãûnh dë æïng da.

Sæîa tàõm vaì gäüi chung daình cho da nhaûy caím Bübchen Kids sanft & zart Sensitive Shampoo & Shower vãû sinh vaì chàm soïc da nhaûy caím cuía treí våïi caïc thaình pháön laìm dëu. Nuäi dæåîng da âáöu, giuïp cho toïc âäü boïng tæû nhiãn. Kem dæåîng da daình cho da nhaûy caím Bübchenn sanft & zart Sensitive ãn Care Cream laìm dëu vaì baío vãû da treí våïi caïc thaình pháön tæû nhiãn oaìn thán. hæîu hiãûu nhæ shea butter. Âãø chàm soïc da nhaûy caím åí màût vaì toaì

25


ng saín pháøm DoìMama Bübchen cho phuû næî mang báöu vaì caïc baì meû treí Mang báöu laì mäüt giai âoaûn âàûc biãût trong cuäüc âåìi phuû næî vaì laì khoaíng thåìi gian coï nhiãöu thay âäøi. Trong khi thai nhi låïn dáön lãn thç da cuîng càng lãn mäüt caïch âaïng kãø - vaì kãút quaí thæåìng laì caïc vãút raûn. Cuîng tæång tæû da cuía caïc baì meû treí cho buï cuîng coï caïc yãu cáöu âàûc biãût nhæ váûy. Bübchen cung cáúp mäüt doìng saín pháøm chàm soïc âaïp æïng âàûc biãût caïc nhu cáöu cuía caïc phuû næî coï báöu vaì caïc baì meû treí. Caïc saín pháøm häù tråü âäü âaìn häöi cuía caïc mä liãn kãút vaì ngàn cho da khäng bë quaï càng raûn, våïi muìi thåm âàûc biãût cuía hoa häöng daûi laìm dëu vaì chiãöu chuäüng laìn da. Caïc saín pháøm Bübchen Mama chæïa caïc loaûi dáöu cáy coí nguyãn cháút nhæ like jojoba, a, a lm mon ond d or o shea dáöu jojoba, dáöu haûnh nhán hoàûc dáöu quaí cáy carite.like almond butter oil.

Täøng håüp Hydro-Lipid Complex cuía

Bübchen

Laì saín pháøm âàûc biãût daình cho da bë càng åí phuû næî æî mang báöu vaì caïc baì meû treí. Giæî âäü âaìn häöi cho da våïi tinh dáöu hoa häöng daûi vaì panthenol.

26


Dáöu haûnh nhán âæåüc ngæåìi Hy Laûp vaì La Maî sæí duûng trong y hoüc vaì âãø chàm soïc da. Loaûi dáöu trong suäút vaì vaìng nhaût tæì haût cuía haûnh nhán ngoüt âæåüc âaïnh giaï cao. Dáöu haûnh nhán coï chæïa 70% a-xêt oleic, 15% a-xêt beïo nguyãn cháút vaì a-xêt linoleic. Dáöu haûnh nhán coï taïc duûng laìm cho da mën nhæ nhung, mãöm maûi vaì tàng âäü âaìn häöi.

Sæîa tàõm thæ giaîn daình cho mama Bübchen Mama Well-being Shower Cream chiãöu chuäüng cå thãø vaì tám häön våïi mäüt håüp cháút coï mäüt khäng hai cuía caïc loaûi tinh dáöu nguyãn cháút hæîu êch. Da bë càng raûn seî âæåüc chàm soïc tàng cæåìng våïi caïc thaình pháön dæåîng áøm tæì thaío dæåüc. Caím giaïc dãù chëu åí da chiãöu chuäüng toaìn bäü cå thãø våïi caïc muìi thåm nheû nhaìng. Dáöu chäúng raûn Bübchen Mama Massage Oil âãø chàm soïc tàng cæåìng vaì âãø maït-xa trong vaì sau khi mang thai. Thoa dáöu kãút håüp våïi maït xa seî giuïp ngàn chàûn caïc vãút raûn vaì coï hiãûu quaí giuïp da càng. Sæîa dæåîng da toaìn thán Bübchen Mama Care Lotion giæî âäü âaìn häöi cho da vaì coï hiãûu quaí dæåîng áøm. Thãm vaìo âoï, noï giuïp traïnh caïc vãút raûn vaì laìm càng da. Kem dæåîng thãø Bübchen Mama Indulging Body Butter âàûc biãût âàûc vaì lyï tæåíng cho viãûc chàm soïc tàng cæåìng da bë càng trong vaì sau khi coï báöu. Thoa kem kãút håüp våïi maït-xa giuïp da traïnh âæåüc caïc vãút raûn vaì giæî âäü âaìn häöi cho da. Loaûi bå cuía cáy cocoa giáöu dæåîng cháút vaì dáöu jojoba coï taïc duûng dæåîng áøm tàng cæåìng. Våïi muìi hæång haìi hoìa vaì thæ giaîn cho mäüt caím giaïc thoaíi maïi.

27


Chäúng nàõng Doìng saín pháøm chäúng nàõng Laìn da cuía treí så sinh vaì treí nhoí váùn chæa phaït triãøn hoaìn chènh, vç váûy ráút dãù bë aính hæåíng båíi tia cæûc têm cuía màût tråìi. Caïc saín pháøm chäúng nàõng cuía Bübchen cung cáúp cho da beï dæåîng cháút chäúng laû i viãû c da bë chaï y nàõ n g vaì giaí m nguy cå täø n thæång da vénh viãù n båí i màû t tråì i – ngay láû p tæï c sau khi xoa hoàû c xët kem lãn da.

28


Caïc saín pháøm naìy coï hãû thäúng loüc tia tæí ngoaûi vaì tia häöng ngoaûi mäüt caïch hiãûu quaí vaì cung cáúp viãûc baío vãû khoíi tia tæí ngoaûi âæåüc tàng cæåìng nhåì sæû cán bàòng baío vãû tia tæí ngoaûi vaì tia häöng ngoaûi theo tiãu chuáøn cháu Áu Colipa. Táút caí caïc saín pháøm naìy âæåüc cáúu thaình âàûc biãût daình cho laìn da nhaûy caím cuía treí så sinh vaì treí nhoí, táút caí âãöu khäng chæïa maìu nhán taûo, khäng coï cháút baío quaín vaì khäng coï thaình pháön octocrylene.

Hã û thä ú ng lo üc UVA/UVB ba ío vã û da chä ú ng la iû ca ïc a ní h hæå ní g tiãu cæ ûc cu ía mà ût trå iì va ì tra ïnh ca ïc há ûu qua í láu da iì cho da.

Kem chäúng nàõng Bübchen Baby Sensitive Sun Lotion coï hai loaûi yãúu täú chäúng nàõng khaïc nhau phuû thuäüc vaìo loaûi da vaì mäi træåìng xung quanh. Caí hai saín pháøm âãöu khäng coï næåïc hoa. Saín pháøm chàm soïc nheû nhaìng Sæîa chäúng nàõng Kids Sensitive Sun Lotion SPF 50+ coï muìi hoa quaí tæåi maït. Caí hai saín pháøm Kids âãöu âàûc biãût khäng ngáúm næåïc. Saín pháøm Sæîa chäúng nàõng daûng xët Kids Sensitive Sun Spray SPF 30 âàûc biãût dãù sæí duûng.

29


G

iåïi thiãûu vãö Bübchen

Kinh nghiãûm vaì nguäön læûc saïng taûo

Nhaîn hiãûu Bübchen âæåüc thaình láûp båíi Ewald Hermes vaìo tháûp kyí 1940. Äng laì mäüt ngæåìi cha treí tuäøi vaì thêch coï nhiãöu con. Cáûu con trai nhoí cuía äng thæåìng hay bë âáöy håi. Vç váûy, äng âaî saïng chãú ra mäüt loaûi traì âàûc biãût daình cho “Cáûu beï con” cuía mçnh, vaì sau âoï saín pháøm naìy tråí nãn thaình cäng. Sau chiãún tranh, vaìo nàm 1947 äng bàõt âáöu khäi phuûc laûi viãûc saín xuáút traì daình cho treí så sinh vaì thaình láûp cäng ty TNHH dæåüc pháøm Bübchen Ewald Hermes. Sau âoï, äng bàõt âáöu saín xuáút thãm caïc saín pháøm chàm soïc khaïc daình cho treí så sinh. Vaìo nàm 1967, cäng viãûc kinh doanh phaït triãøn âaïng kãø, nhaì maïy cuî khäng coìn âaïp æïng âæåüc nhu cáöu, Ewald Hermes âaî chuyãøn nhaì maïy vãö âëa âiãøm hiãûn nay taûi Soest, thuäüc bang North Rhine – Westphalia, CHLB Âæïc. Tæì nàm 1983, Bübchen tråí thaình mäüt pháön cuía cäng ty hoaût âäüng toaìn cáöu Nestleï, kãút håüp giæîa truyãön thäúng vaì sæïc maûnh saïng taûo. Caïc kãút quaí nghiãn cæïu måïi nháút vaì cäng nghãû saín xuáút tiãn tiãún âæåüc thæûc hiãûn åí nhaì maïy åí Soest. Kiãøm tra cháút læåüng måí räüng âæåüc tiãún haình thäng suäüt quaï trçnh saín xuáút cho âãún táûn bæåïc cuäúi cuìng khi saín pháøm âaî âæåüc hoaìn thiãûn. Bübchen luän gàõn våïi táöm quan troüng cuía cháút læåüng: Tæì viãûc phaït triãøn caïc cäng thæïc, choün læûa caïc nguyãn liãûu vaì trong toaìn bäü quy trçnh saín xuáút. Âiãöu cáön biãút: Tæì “Bübchen” trong tiãúng Âæïc coï nghéa laì “cáûu beï con”.

30


Cháút læåüng maì caïc báûc cha meû hàòng tin cáûy Caïc saín pháøm âãöu khäng gáy kêch æïng vaì cáön thiãút cho laìn da moíng manh cuía treí. Âoï laì lê do vç sao Bübchen tiãún haình thæí nghiãûm måí räüng våïi táút caí caïc nguyãn liãûu âaî âæåüc læûa choün. Bübchen chè sæí duûng sæû kãút håüp cuía nhæîng thaình pháön âaím baío sæû thêch æïng våïi da täút nháút. Táút caí caïc saín pháøm âãöu âæåüc kiãøm nghiãûm da liãùu vaì âæåüc caïc chuyãn gia chæïng nháûn cháút læåüng täút nháút. Cháút læåüng cao cuía Bübchen cuîng âæåüc khàóng âënh bàòng nhæîng kãút quaí xuáút sàõc thäng qua caïc cuäüc kiãøm tra âäüc láûp. Coï ráút nhiãöu bãûnh viãûn âaî sæí duûng caïc saín pháøm cuía B#bchen tæì nhiãöu nàm nay våïi nhæîng kãút quaí xuáút sàõc. Haìng triãûu treí så sinh thiãút láûp sæû liãn hãû âáöu tiãn våïi thãú giåïi tæåi âeûp bãn ngoaìi cuìng våïi sæû häù tråü cuía Bübchen. Caïc saín pháøm Bübchen qua kiãøm duyãût da liãùu âãöu âæåüc pheïp sæí duûng trong caïc bãûnh viãûn. Caïc næî häü sinh, baïc sé nhi khoa vaì baïc sé da liãùu âãöu khuyãn caïc baì meû nãn duìng caïc saín pháøm B#bchen. Nhiãöu saín pháøm cuía Bübchen âaî âæåüc kiãøm nghiãûm y khoa båíi hiãûp häüi “Da vaì dë æïng cuía CHLB Âæïc” (DHA). DHA cuîng âæa ra khuyãún caïo caïc saín pháøm Bübchen coï thãø âæåüc sæí duûng nhæ mäüt caïch chàm soïc cå baín daình cho ngæåìi låïn bë dë æïng.

Magazin 05/2011

Thäng qua viãûc nghiãn cæïu liãn tuûc, Bübchen âaî täúi æu hoïa cäng thæïc vaì caïc thaình pháön âãø phuì håüp våïi caïc tiãu chê cuía “ÖKO – TEST”. Bübchen âaî nháûn âæåüc xãúp haûng xuáút sàõc tæì täø chæïc “ÖKO – TEST”. excellent ratings from ‘‘ÖKO-TEST”.

Âaî âæåüc kiãøm nghiãûm, tin tæåíng vaì khuyãn duìng

Cháút læåüng âaím baío – Made in Germany!

31


L

åìi hæïa cuía chuïng täi cho viãûc baío vãû da. Bübchen âem âãún cho baûn sæû an toaìn âäúi våïi sæû phaït triãøn khoíe maûnh cuía laìn da moíng manh cuía treí: Âàûc biãût thán thiãûn våïi laìn da beï Caïc thaình pháön chàm soïc tæû nhiãn têch cæûc Âæåüc nghiãn cæïu âãø giaím thiãøu nguy cå dë æïng Häù tråü chæïc nàng baío vãû tæû nhiãn cuía laìn da Táút caí caïc saín pháøm âæåüc kiãøm nghiãûm da liãùu vaì phán loaûi phuì håüp våïi tæìng loaûi da.

Vç váûy, caïc næî häü sinh, baïc sé nhi khoa vaì baïc sé da liãùu âãöu khuyãn baûn nãn sæí duûng Bübchen.

32

www.buebchen.vn CÄNG TY TNHH TM NAM HAI VPGD: 4 B7 - KÂT Âáöm Tráúu - Hai Baì Træng - Haì Näüi

ÂD taûi TP.HCM: CÄNG TY TNHH TM LÃ PHAN ÂC: TT18 - Âæåìng Tam Âaío - P15 - Q10 - TP. HCM

Tel: 04.398 424 25 - Fax: 04.398 423 98 www.namhaihn.vn

Tel: 08.397 089 25 - Fax: 08.397 089 26 www.lephan.vn

Showroom taûi Haì Näüi:

Showroom taûi Tp.HCM:

• Babyland131 - 131B, Træång Âënh www.babyland131.vn • Shop Kutkit www.kutkit.com.vn

• Beï yãu - 494 Lyï Thaïi Täø. P10. Q10 www.beyeunuk.com • Thãú giåïi cho beï - 429 Lyï Thaïi Täø . P9. Q10 www.thegioichobe.com

Bubchen 2013  

Chăm sóc lằn da nhạy cảm của bé