Page 1


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

Spis treści: 1. WPROWADZENIE: TEMATYKA I CEL OPRACOWANIA………………………………………………3 2. ANALIZA ISTNIEJĄCEGO STANU INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ POŁOŻONEJ NA OSI LEGNICA – LUBIN – (RUDNA) – POLKOWICE – GŁOGÓW. ROZPOZNANIE STANU WŁAŚCICIELSKIEGO INFRASTRUKTURY I OBIEKTÓW KOLEJOWYCH…………………………4 3. INWENTARYZACJA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH WYTWORZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BĘDĄCYMI INTERESARIUSZAMI PROJEKTU REAKTYWACJI POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH NA OSI LEGNICA – LUBIN – (RUDNA) – POLKOWICE – GŁOGÓW……………..………………………………………………………13 4. INWENTARYZACJA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH WYTWORZONYCH PRZEZ INNYCH INTERESARIUSZY PROJEKTU REAKTYWACJI POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH NA OSI LEGNICA – LUBIN – (RUDNA) – POLKOWICE – GŁOGÓW……………………………….………21 5. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH ANALIZ I INWENTARYZACJI………………….…………24 6. MOŻLIWOŚCI REAKTYWACJI SYSTEMU POŁĄCZEŃ PASAŻERSKICH W REJONIE OPRACOWANIA……………………………………………………………………………………………………25 7. DZIAŁANIA WYMAGANE DO STWORZENIA SYSTEMU POŁĄCZEŃ PASAŻERSKICH W REJONIE OPRACOWANIA………………………………………………………………………..……………42 8. REKOMENDACJE……………………………………………………………………………..……………………52 9. ZAŁĄCZNIKI………………………………………………………………………………………………………….53 10. SUMMARY……………………………………………………………………………………………………………56 11. PRZYPISY………………………………………………………………………………………………………………57

Wrocław, czerwiec 2012

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 2


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

1. WPROWADZENIE: TEMATYKA I CEL OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest ogólne rozpoznanie problemów związanych z uruchomieniem w Regionie Miedziowym (LGOM lub Zagłębie Miedziowe) kolejowych przewozów pasażerskich oraz wskazanie możliwości ich reaktywacji.

W treści niniejszego opracowania przez Region Miedziowy (LGOM lub Zagłębie Miedziowe) rozumie się obszar pięciu powiatów:

1) powiaty ziemskie: legnicki, głogowski, lubiński i polkowicki oraz 2) powiat grodzki legnicki.

Za rejon opracowania uznaje się teren miast i gmin: Legnica, Miłkowice, Lubin, Polkowice, Rudna, Grębocice, Jerzmanowa, Radwanice, Żukowice i Głogów.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest w szczególności:

1) analiza istniejącego stanu technicznego infrastruktury kolejowej położonej w rejonie opracowania, w tym rozpoznanie stanu właścicielskiego całości infrastruktury i obiektów kolejowych, 2) inwentaryzacja opracowań, ekspertyz, studiów, planów itp. wytworzonych dotychczas przez jednostki samorządu terytorialnego znajdujące się w rejonie opracowania, jak również przez samorząd województwa dolnośląskiego i jego jednostki organizacyjne oraz przez starostwa powiatowe, o których mowa powyżej, 3) inwentaryzacja opracowań, ekspertyz, studiów, planów itp. wytworzonych dotychczas przez spółki kolejowe operujące w Regionie Miedziowym i rejonie opracowania, 4) opracowanie zbioru działań koniecznych do stworzenia systemu pasażerskich połączeń kolejowych w Regionie Miedziowym, w tym określenie wykazu dalszych

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 3


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

opracowań i oszacowanie ich kosztów z uwzględnieniem proponowanego podziału na etapy uruchamiania połączeń oraz podstawowe warianty realizacji projektu, 5) wskazanie możliwości organizacyjno - prawnych prowadzenia działań o charakterze ponadlokalnym zmierzających do uruchomienia w Regionie Miedziowym kolejowych przewozów pasażerskich wraz ze wskazaniem źródeł finansowania.

W procesie formułowania niniejszego opracowania jego autorzy korzystali z dokumentów i informacji przekazanych bezpośrednio przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST) Regionu Miedziowego i rejonu opracowania oraz przez inne podmioty, a także z innych dokumentów i informacji powszechnie dostępnych. Opracowanie, zgodnie z jego celem, jest dokumentem pomocniczym w procesie podejmowania decyzji.

2. ANALIZA ISTNIEJĄCEGO STANU INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ POŁOŻONEJ NA OSI LEGNICA – LUBIN – (RUDNA) – POLKOWICE – GŁOGÓW. ROZPOZNANIE STANU WŁAŚCICIELSKIEGO INFRASTRUKTURY I OBIEKTÓW KOLEJOWYCH.

2.1.

Wstęp.

Celem niniejszego rozdziału jest ogólne rozpoznanie stanu infrastruktury kolejowej, w tym stanu właścicielskiego infrastruktury i obiektów kolejowych w rejonie opracowania.

Przedmiotem niniejszego rozdziału jest w szczególności:

1) charakterystyka linii kolejowych i ich stanu technicznego, 2) planowane modernizacje / rewitalizacje / rozbudowy linii kolejowych oraz planowane likwidacje odcinków linii kolejowych, 3) charakterystyka stanu technicznego innych urządzeń kolejowych, 4) charakterystyka stanu technicznego i właścicielskiego obiektów istniejących dworców i stacji kolejowych, 5) planowane remonty istniejących dworców i stacji kolejowych oraz plany likwidacji lub zmiany przeznaczenia budynków dworcowych.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 4


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

W procesie formułowania niniejszego rozdziału korzystano z dokumentów i informacji przekazanych bezpośrednio przez JST Regionu Miedziowego i rejonu opracowania oraz przez właściwe spółki kolejowe i inne podmioty, a także z innych dokumentów i informacji powszechnie dostępnych.

2.2.

Linia 289.

Przebieg linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 5


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

2.2.1. Charakterystyka linii.

Linia kolejowa nr 289 jest linią o znaczeniu państwowym, jednotorową zelektryfikowaną o długości ok. 39 km stanowiącą łącznik między europejskim korytarzem E-30 (Paneuropejski Korytarz Transportowy łączący Niemcy, Polskę i Ukrainę) oraz polskim CE 59 Wrocław – Szczecin. Stan techniczny linii wymaga podjęcia działań remontowych. Na wielu odcinkach występują znaczne zniszczenia, dlatego prędkość handlowa jest mocno ograniczona i wynosi od 20 km/h do 40 km/h. Na odcinku linii między Legnicą i Lubinem prowadzony jest jedynie ruch towarowy. Ruch pasażerski zawieszano wielokrotnie aż ostatecznie 31 grudnia 2010 roku zrezygnowano z połączeń pasażerskich. Na trasie znajdują się przejazdy drogowe w poziomie szyn. Nawierzchnia przejazdów posiada uszkodzenia wymagające kompleksowych napraw.

Stan techniczny torów i podtorza uniemożliwia prawidłowe korzystanie z linii kolejowej, która w znaczny sposób umożliwia skrócenie czasu przejazdu z magistrali nadodrzańskiej CE 59 przez E30 do węzła wrocławskiego. Jest to szczególnie istotne w przypadkach utrudnień w ruchu pociągów na odcinku CE 59 Rudna Gwizdanów-Wrocław.

2.2.2. Planowane działania.

Jednym z działań proponowanych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jest realizacja inwestycji pt.: ”Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 289 Legnica – Rudna Gwizdanów” z funduszy UE. Według Ministerstwa realizacja inwestycji spowoduje istotną poprawę warunków działania

przewoźników

towarowych

i

zagwarantuje

skrócenie

czasu

dostaw.

Zmodernizowanie linii 289 spowoduje także odciążenie węzła Wrocław w wyniku zmniejszenia odległości między magistralami kolejowymi E30 i CE59.

Według informacji uzyskanych przez autorów z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej1 wynika, że inwestycja mam mieć miejsce w latach 2013 – 2014. Jej realizacja spowoduje likwidację ograniczeń prędkości i jej zwiększenie do 100 km / h.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 6


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

Przewidywany czas przejazdu po rewitalizacji odcinka wynosić będzie ok. 27 minut. W chwili obecnej zadanie znajduje się na etapie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2.2.3. Charakterystyka stanu technicznego i właścicielskiego obiektów.

LP.

STACJA

STAN WŁAŚCICIELSKI

LEGNICA

PKP S. A. ODDZIAŁ DWORCE KOLEJOWE

2

RZESZOTARY

PKP S. A. NIERUCHOMOŚCI

3

RASZÓWKA

PKP S. A. ODDZIAŁ DWORCE KOLEJOWE

4

GORZELIN

PKP S. A. NIERUCHOMOŚCI

5

CHRÓŚTNIK

PKP S. A. NIERUCHOMOŚCI

6

LUBIN GÓRNICZY

MIASTO LUBIN

7

KOŹLICE

PKP S. A. NIERUCHOMOŚCI

8

RYNARCICE

PKP S. A. NIERUCHOMOŚCI

9

RUDNA MIASTO

GMINA RUDNA

10

RUDNA GWIZDANÓW

PKP S. A. NIERUCHOMOŚCI

1

STAN TECHNICZNY

DOBRY PERON ZDEWASTOWANY WIATA STACYJNA ZDEMONTOWANA ISTNIEJĄCY PERON I BUDYNEK STACYJNY ZDEWASTOWANE BUDYNEK STACYJNY ZDEWASTOWANY PERON ZDEWASTOWANY WIATA STACYJNA ZDEMONTOWANA BUDYNEK DO ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCY PERON I BUDYNEK STACYJNY DO REMONTU PERON ZDEWASTOWANY WIATA STACYJNA DO DEMONTAŻU BUDYNEK STACYJNY WYREMONTOWANY DOBRY

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW

PLANY WŁAŚCICIELA

NIE

BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEG O

NIE

BRAK

NIE

BRAK

NIE

BRAK

NIE

BRAK

NIE

BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO

TAK

POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIAB

OCHRONA KONSERWATORSKA

BRAK

NIE

BRAK

TAK

BRAK

Page. 7


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

2.3.

Linia 273.

Przebieg linii kolejowej nr 273 na odcinku Rudna Gwizdanów - Głogów

2.3.1. Charakterystyka linii.

Linia kolejowa nr 273 jest linią o znaczeniu państwowym, dwutorową zelektryfikowaną o długości ok. 21.4 km (odcinek objęty opracowaniem).

Wchodzi w skład europejskiego

korytarza symbolu C-E59 (Wrocław – Szczecin). Średnia prędkość handlowa na tym odcinku wynosi ok. 40-70km/h. Stan techniczny linii wymaga remontów wszystkich elementów trasy

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 8


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

takich, jak rozjazdy,

przejazdy kolejowe i podtorze. Dla poprawy funkcjonowania linii

wymagana będzie także rekonstrukcja systemu odwodnienia, naprawa obiektów inżynieryjnych i przepustów. Na odcinku linii między Rudną Gwizdanów i Głogowem prowadzony jest ruch towarowy i pasażerski.

2.3.2. Planowane działania.

Podobnie jak w przypadku linii nr 289 planowane są działania inwestycyjne polepszające parametry techniczne linii kolejowej. Opracowana została dokumentacja przedprojektowa w ramach zadania „Modernizacja linii C-E 59 Międzylesie - Wrocław – Kostrzyn – Szczecin – przygotowanie dokumentacji przedprojektowej – Etap I w Polsce odcinek Wrocław GłównySzczecin (linia kolejowa nr 273)”. Z informacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji2 wynika, że do 2015 roku linia będzie modernizowana na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra, czyli poza rejonem opracowania. Zakłada się, że w latach 2014 – 2015 modernizacja linii będzie kontynuowana w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

2.3.3. Charakterystyka stanu technicznego i właścicielskiego obiektów.

LP.

STACJA

STAN WŁAŚCICIELSKI

1

RUDNA GWIZDANÓW

PKP S. A. ODDZIAŁ DWORCE KOLEJOWE

2

KRZYDŁOWICE

PKP S. A. NIERUCHOMOŚCI

3

GRĘBOCICE

PKP S. A. ODDZIAŁ DWORCE KOLEJOWE

4

KRZEPÓW

PKP S. A. ODDZIAŁ DWORCE KOLEJOWE

5

GŁOGÓW

PKP S. A. ODZIAŁ DWORCE KOLEJOWE

STAN TECHNICZNY

DOBRY ISTNIEJĄCY PERON I BUDYNEK STACYJNY ZDEWASTOWANY ISTNIEJĄCY PERON I BUDYNEK STACYJNY ZDEWASTOWANE BUDYNEK STACYJNY ZDEWASTOWANY ISTNIEJĄCY PERON I BUDYNEK STACYJNY ZDEWASTOWANE

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW

PLANY WŁAŚCICIELA

NIE

BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO

NIE

BRAK

NIE

BRAK

NIE

BRAK

NIE

PLANOWANY REMONT

Page. 9


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

2.4.

Linia 14.

Przebieg linii kolejowej nr 14 na odcinku Głogów – Gaworzyce

2.4.1. Charakterystyka linii.

Linia kolejowa nr 14 o znaczeniu państwowym na odcinku objętym opracowaniem (Głogów Gaworzyce) jest linią jednotorową niezelektryfikowaną. Drugi tor – południowy został rozebrany. Szerokość korpusu kolejowego umożliwia dobudowę drugiego toru. W 2002 roku zrezygnowano z przewozów pasażerskich i w związku z tym zmniejszono liczbę stacji oraz częściowo rozebrano tory mijankowe i semafory. Na odcinku Głogów – Żukowice prędkość handlowa wynosi 20km/h.

2.4.2. Planowane działania.

Na tym odcinku nie są planowane żadne działania mające na celu polepszenie stanu torowiska.3 Zakłada się, że w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej zostanie wykonana rewitalizacja i elektryfikacja linii na odcinku Głogów – Durzyn, tj. poza rejonem opracowania. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 10


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

2.4.3. Charakterystyka stanu technicznego i właścicielskiego obiektów.

LP.

STACJA

1

ŻUKOWICE

PKP S. A. NIERUCHOMOŚCI

2

NIELUBIA

PKP S. A. NIERUCHOMOŚCI

3

KŁOBUCZYN

PKP S. A. NIERUCHOMOŚCI

2.5.

STAN WŁAŚCICIELSKI

STAN TECHNICZNY

ISTNIEJĄCY PERON ZDEWASTOWANY, BUDYNEK STACYJNY ZDEWASTOWANY ISTNIEJĄCY PERON I BUDYNEK STACYJNY W STANIE DOBRYM ISTNIEJĄCY PERON ZNISZCZONY BUDYNEK STACYJNY DO REMONTU

WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW

PLANY WŁAŚCICIELA

TAK

BRAK

NIE

REMONT DACHU

TAK

BRAK

Linia przemysłowa4 pomiędzy Lubinem a Sieroszowicami.

Przebieg linii kolejowej przemysłowej Lubin – Polkowice - Potoczek

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 11


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

2.5.1. Charakterystyka linii.

Linia przemysłowa pomiędzy Lubinem i Polkowicami jest linią zarządzaną przez PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. i łączy

kopalnie miedzi: Rudna, Polkowice-Sieroszowice i Lubin.

Eksploatowana jest wyłącznie w ruchu towarowym pomiędzy właściwymi jednostkami organizacyjnymi KGHM Polska Miedź S.A. i innymi podmiotami prowadzącymi w tym rejonie działalność gospodarczą. Cała infrastruktura posiada 84,5 km torów służących jako tory dojazdowe, odstawcze, załadunkowe i wyładunkowe na punktach ładunkowych zakładów KGHM Polska Miedź S.A. i wielu innych spółek. Na jej trasie nie ma zlokalizowanych żadnych stacji i przystanków dla obsługi podróżnych. Stacja Lubin Kopalnia funkcjonuje jako zdawczo odbiorcza między PKP S.A. i linią przemysłową. Odcinek Lubin-Kopalnia – Polkowice – Potoczek nie jest zelektryfikowany.

2.5.2. Planowane działania.

Do działań zarządcy linii należy przede wszystkim bieżące utrzymanie linii w stanie technicznym zapewniającym ciągłość technologiczną i produkcyjną KGHM Polska Miedź S.A. a także budowa nowych punków ładunkowych - szczególnie w polkowickiej podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

2.5.3. Charakterystyka stanu technicznego i właścicielskiego obiektów.

Linia wyposażona jest w tory o rozstawie 1435 mm, na podkładach drewnianych i betonowych o dopuszczalnym nacisku osi na tor 196 kN, dopuszczalna prędkość 40-60 km/h. Stan techniczny jest dobry jednak wiele odcinków wymaga remontów. Obsługa jednotorowej linii odbywa się taborem spalinowym. Przejazdy kolejowe stanowiące skrzyżowania torów z drogami wojewódzkimi powiatowymi wyposażone są w rogatki lub sygnalizację przejazdów

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 12


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

2.6.

Komentarz i podsumowanie.

Powyższe zestawienia, wykonane na podstawie informacji otrzymanych od zarządców linii kolejowych

a

także

uzupełnionych

informacjami

ogólnodostępnymi

w

sposób

usystematyzowany przedstawiają charakterystykę poszczególnych odcinków linii kolejowych. Na podstawie analizy parametrów technicznych prowadzonej pod kątem atrakcyjności przewozowej można wyprowadzić wniosek, że stan ogólny torowisk na poszczególnych liniach (nr 289, nr 273, nr 14 i linii przemysłowej) w chwili obecnej nie zapewnia odpowiednich standardów. Stan torowisk uniemożliwia poruszania się składów z prędkościami większymi niż 60km/h. Tylko linie nr 273 i nr 289 są zelektryfikowane. Pozostałe (nr 14 i przemysłowa) nie posiadają takiego wyposażenia. Brak działań inwestycyjnych na przestrzeni lat powodował stopniową degradację torowisk a tym samym znaczne obniżenie prędkości handlowych. Zmniejszenie atrakcyjności połączeń kolejowych wywołanych wydłużeniem czasu podróży, likwidacja niektórych połączeń oraz rozwój ruchu kołowego zniechęcał podróżnych do korzystania z komunikacji kolejowej. Zamieranie połączeń pasażerskich było decydującym czynnikiem do zaniechania działań remontowych stacji i przystanków wraz z towarzysząca infrastrukturą usytuowanych wzdłuż linii kolejowych a tym samym do ich dewastacji i zniszczeń.

Podkreślić także należy, że modernizacja linii kolejowej nr 273 w rejonie opracowania jest jedynie w fazie projektowej, zaś modernizacja linii kolejowej nr 14 w rejonie opracowania nie jest w ogóle przewidywana.

3. INWENTARYZACJA

DOKUMENTÓW

STRATEGICZNYCH

WYTWORZONYCH

PRZEZ

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BĘDĄCYMI INTERESARIUSZAMI PROJEKTU REAKTYWACJI POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH NA OSI LEGNICA – LUBIN – (RUDNA) – POLKOWICE – GŁOGÓW.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 13


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

3.1.

Wstęp.

Celem niniejszego rozdziału jest inwentaryzacja dokumentów o charakterze strategicznym wytworzonych przez samorząd województwa dolnośląskiego i jego jednostki organizacyjne oraz JST Regionu Miedziowego i rejonu opracowania mogących mieć znaczenie dla uruchomienia w Regionie Miedziowym kolejowych przewozów pasażerskich.

Przedmiotem niniejszego rozdziału jest w szczególności:

1) inwentaryzacja opracowań, studiów, strategii, planów rozwoju mogących mieć znaczenie dla uruchomienia w Regionie Miedziowym kolejowych przewozów pasażerskich, 2) inwentaryzacja

studiów

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem możliwości uruchomienia w Regionie Miedziowym kolejowych przewozów pasażerskich, 3) planowane modernizacje / budowy dróg stanowiących potencjalne drogi dojazdowe do dworców / stacji, 4) planowane nowe przystanki kolejowe / węzły przesiadkowe / centra multimodalne, 5) inwentaryzacja rozmieszczeń siedlisk przyrodniczych i ocen oddziaływań na środowisko, 6) inwentaryzacja opracowań geologicznych i hydrologicznych.

W celu realizacji przedmiotu niniejszego rozdziału autorzy opracowania zwrócili się do samorządu województwa dolnośląskiego i jego wybranych jednostek organizacyjnych oraz JST Regionu Miedziowego i rejonu opracowania z prośbą o wyznaczenie osób odpowiedzialnych za bieżący kontakt. W wyniku współpracy powstał kwestionariusz, który stał się podstawą inwentaryzacji (jego wzór stanowi załącznik do niniejszego opracowania). Był on wypełniany przez przedstawicieli JST.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 14


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

W procesie formułowania niniejszego rozdziału korzystano także z dokumentów i informacji przekazanych bezpośrednio przez JST Regionu Miedziowego i rejonu opracowania, a także z innych dokumentów i informacji powszechnie dostępnych.

3.2. LP. 1

2

Województwo Dolnośląskie. NAZWA DOKUMENTU / ZAKRES OPRACOWANIA OPRACOWANIA, EKSPERTYZY, STUDIA, PLANY UWZGLĘDNIAJĄCE

OPIS WYTYCZNE KIERUNKOWE DO KSZTAŁTOWANIA

MOŻLIWOŚĆ REAKTYWACJI PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W

SIECI DROGOWEJ I KOLEJOWEJ W

REJONIE OPRACOWANIA

WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

OPRACOWANIA PROJEKTOWE, EKSPERTYZY, STUDIA, PLANY MOGĄCE

A. WYTYCZNE KIERUNKOWE DO

MIEĆ ZNACZENIE DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KSZTAŁTOWANIA SIECI DROGOWEJ I KOLEJOWEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

B.

ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ

C.

DOLNOŚLĄSKI PROGRAM PRZEBUDOWY I REMONTÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH IV EDYCJA

D. PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ I KOMUNIKACJI DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

E.

ANALIZA STANU I PROCESÓW INTEGRACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ, INSTYTUCJONALNEJ I PRZESTRZENNEJ REGIONU

3

PLANOWANE MODERNIZACJE LUB BUDOWA DRÓG STANOWIĄCYCH POTENCJALNE ŹRÓDŁA POŁĄCZEŃ DOJAZDOWYCH DO DWORCÓW / STACJI POŁĄCZENIA KOLEJOWEGO NA OSI LEGNICA – LUBIN – (RUDNA) – POLKOWICE – GŁOGÓW

4

PLANOWANE NOWE INWESTYCJE TRANSPORTOWE

5

PROWADZONE INWESTYCJE TRANSPORTOWE

3.3.

W RANACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO UJĘTO ZADANIE PN.: „DROGI DOJAZDOWE DO MOSTU NA ODRZE W M. CIECHANÓW NA ODCINKU LUBIN, GŁOGÓW – CIECHANÓW” MODERNIZACJA DRÓG WOJEWÓDZKICH 292 GŁOGÓW – STUDZIONKI I 323 CIECHANÓW RUDNA BUDOWA MOSTU NA RZECE ODRZE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ 323 ORAZ PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ 323 NA ODCINKU RUDNA -DROGA KRAJOWA NR 3

Powiat Legnicki.

Według otrzymanych informacji JST nie posiada dokumentów o charakterze strategicznym mogących mieć znaczenie dla uruchomienia w Regionie Miedziowym kolejowych przewozów pasażerskich.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 15


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

3.4. LP. 1

Powiat Lubiński. NAZWA DOKUMENTU / ZAKRES OPRACOWANIA OPRACOWANIA, EKSPERTYZY, STUDIA, PLANY UWZGLĘDNIAJĄCE

OPIS STUDIUM ZASADNOŚCI REWITALIZACJI I

MOŻLIWOŚĆ REAKTYWACJI PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W

PERSPEKTYW ROZWOJU CIĄGU LINII

REJONIE OPRACOWANIA

KOLEJOWYCH WROCŁAW – LEGNICA – LUBIN – GŁOGÓW

2

3.5.

LP. 1 2

OPRACOWANIA PROJEKTOWE, EKSPERTYZY, STUDIA, PLANY MOGĄCE

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU

MIEĆ ZNACZENIE DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

LUBIŃSKIEGO

Powiat Polkowicki.

NAZWA DOKUMENTU / ZAKRES OPRACOWANIA STRATEGIA ROZWOJU JST UWZGLĘDNIAJĄCA MOŻLIWOŚCI REAKTYWACJI

PRZEWIDZIANE DZIAŁANIE W OPRACOWYWANEJ

PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W REJONIE OPRACOWANIA

NOWEJ STRATEGII POWIATU POLKOWICKIEGO

OPRACOWANIA PROJEKTOWE, EKSPERTYZY, STUDIA, PLANY MOGĄCE

A. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU POLKOWICKIEGO NA LATA 2008 – 2015 B. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU POLKOWICKIEGO NA LATA 2012 – 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

MIEĆ ZNACZENIE DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.6.

OPIS

Powiat Głogowski.

Według otrzymanych informacji JST nie posiada dokumentów o charakterze strategicznym mogących mieć znaczenie dla uruchomienia w Regionie Miedziowym kolejowych przewozów pasażerskich.

3.7. LP. 1

Miasto Legnica. NAZWA DOKUMENTU / ZAKRES OPRACOWANIA STUDIA UWARUNKOWAŃ LUB MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA

OPIS ZACHOWANIE ISTNIEJĄCYCH PRZEBIEGÓW

PRZESTRZENNEGO UWZGLĘDNIAJĄCE MOŻLIWOŚĆ REAKTYWACJI

LINII KOLEJOWYCH

PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W REJONIE OPRACOWANIA

2

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCE

S-3 (INWESTOR GDDKIA)

INNE DZIAŁANIA Z ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

3 4 5

PLANOWANE NOWE INWESTYCJE TRANSPORTOWE PROWADZONE INWESTYCJE TRANSPORTOWE PLANOWANE LOKALIZACJE WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH

6

OBIEKTY WPISANE LUB OBJĘTE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ ZNAJDUJĄCE SIĘ W REJONIE OPRACOWANIA

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

PRZEBUDOWA DR.94 W REJONIE DWORCA

PRZEBUDOWA UL. LIBANA W LEGNICY ZOSTAŁA OPRACOWANA KONCEPCJA LOKALIZACJI WĘZŁA PRZESIADKOWEGO W REJONIE UL. KARTUSKIEJ DWORZEC – OGRANICZONA MOŻLIWOŚĆ PRZEBUDOWY, PLANOWANY REMONT

Page. 16


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

3.8. LP. 1

Miasto Lubin. NAZWA DOKUMENTU / ZAKRES OPRACOWANIA OPRACOWANIA, EKSPERTYZY, STUDIA, PLANY UWZGLĘDNIAJĄCE MOŻLIWOŚĆ REAKTYWACJI PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W REJONIE OPRACOWANIA

2

OPRACOWANIA PROJEKTOWE, EKSPERTYZY, STUDIA, PLANY MOGĄCE MIEĆ ZNACZENIE DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

OPIS ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO MIASTA LUBINA NA LATA 2007 2013 A. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LUBINA W LATACH 2002-2015 B. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA LUBIN C. PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANYM TRANSPORTEM ZBIOROWYM NA TERENIE LGOM

D. PROJEKT SYSTEMU ZINTEGROWANEJ TARYFY BILETOWEJ DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO W LGOM

E.

INWENTARYZACJA POŁĄCZEŃ TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA TERENIE LGOM

3

STUDIA UWARUNKOWAŃ LUB MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA

ZACHOWANIE ISTNIEJĄCYCH PRZEBIEGÓW LINII

PRZESTRZENNEGO UWZGLĘDNIAJĄCE MOŻLIWOŚĆ REAKTYWACJI

KOLEJOWYCH

PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W REJONIE OPRACOWANIA

4

STUDIA UWARUNKOWAŃ LUB MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA

ZACHOWANIE ISTNIEJĄCYCH PRZEBIEGÓW LINII

PRZESTRZENNEGO UWZGLĘDNIAJĄCE MOŻLIWOŚĆ REAKTYWACJI

KOLEJOWYCH

PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W REJONIE OPRACOWANIA

5

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZACHOWANIE ISTNIEJĄCYCH PRZEBIEGÓW LINII

OBEJMUJĄCE DZIAŁANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

KOLEJOWYCH

DROGOWEJ I KOLEJOWEJ

6

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZACHOWANIE ISTNIEJĄCYCH PRZEBIEGÓW LINII

OBEJMUJĄCE INNE DZIAŁANIA Z ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

KOLEJOWYCH

KOMUNIKACYJNEJ

7

PROWADZONE PROCEDURY ZMIERZAJĄCE DO UCHWALENIA STUDIÓW

W TOKU

UWARUNKOWAŃ LUB MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UWZGLĘDNIAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ REAKTYWACJI PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W REJONIE OPRACOWANIA

8

PROWADZONE PROCEDURY ZMIERZAJĄCE DO UCHWALENIA STUDIÓW

W TOKU

UWARUNKOWAŃ LUB MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UWZGLĘDNIAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ REAKTYWACJI PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W REJONIE OPRACOWANIA

9

PLANOWANE MODERNIZACJE LUB BUDOWA DRÓG STANOWIĄCYCH POTENCJALNE ŹRÓDŁA POŁĄCZEŃ DOJAZDOWYCH DO DWORCÓW / STACJI POŁĄCZENIA KOLEJOWEGO NA OSI LEGNICA – LUBIN – (RUDNA) – POLKOWICE – GŁOGÓW

PLANOWANA BODOWA TZW. „MAŁEJ OBWODNICY”, DROGI ŁĄCZĄCEJ DR.KRAJOWĄ NR 3 (UL. LEGNICKĄ) Z UL. KOLEJOWĄ, PRZY KTÓREJ PROJEKTOWANY JEST WĘZEŁ PRZESIADKOWY

10 11

PLANOWANE LOKALIZACJE WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH INNE OPRACOWANIA DOTYCZĄCE LOKALIZACJI NOWYCH PRZYSTANKÓW KOLEJOWYCH / WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH / CENTRÓW

STACJA LUBIN GÓRNICZY KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO

MULTIMODALNYCH

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 17


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

3.9. LP. 1

Gmina Lubin. NAZWA DOKUMENTU / ZAKRES OPRACOWANIA MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCE

OPIS ZACHOWANIE ISTNIEJĄCYCH PRZEBIEGÓW

DZIAŁANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ DROGOWEJ I

LINII KOLEJOWYCH

KOLEJOWEJ

2

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCE

ZACHOWANIE ISTNIEJĄCYCH PRZEBIEGÓW

INNE DZIAŁANIA Z ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

LINII KOLEJOWYCH

3

PLANOWANE NOWE INWESTYCJE TRANSPORTOWE

4

PROWADZONE INWESTYCJE TRANSPORTOWE

5

DOKONANE INWENTARYZACJE ROZMIESZCZENIA SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

6

OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WYKONANE PRZY OKAZJI

REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCIACH: , BUKOWNA, LISIEC, MIŁORADZICE, MIŁOSNA, NIEMSTÓW REMONT DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH: OSIEK, RASZÓWKA REZERWAT PRZYRODY ZIMNA WODA – LISIEC, POZA OBSZAREM OPRACOWANIA WYDOBYCIE RUD MIEDZI, POZA OBSZAREM

ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH

OPRACOWANIA

3.10. Gmina Miłkowice. LP. 1

NAZWA DOKUMENTU / ZAKRES OPRACOWANIA WSPÓŁPRACA POMIĘDZY JST A JEDNOSTKAMI ZARZĄDZAJĄCYMI INFRASTRUKTURĄ KOLEJOWĄ, KTÓREJ CELEM JEST KOORDYNACJA

OPIS JST WYRAŻA ZAINTERESOWANIE TRWAŁĄ WSPÓŁPRACĄ Z PKP S.A. WS.

INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM REAKTYWACJI PASAŻERSKICH

ZAGOSPODAROWANIA BUDYNKU DWORCA

POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W REJONIE OPRACOWANIA (UMOWY,

KOLEJOWEGO I KWESTII ENERGETYCZNYCH

POROZUMIENIA, LISTY INTENCYJNE)

2 3 4

DOKONANE INWENTARYZACJE ROZMIESZCZENIA SIEDLISK PRZYRODNICZYCH WYDANE OPINIE NA TEMAT TERENÓW PRZYRODNICZO CHRONIONYCH OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WYKONANE PRZY OKAZJI

POZA TRASĄ POZA TRASĄ POZA TRASĄ

ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH

5

OBIEKTY WPISANE LUB OBJĘTE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ ZNAJDUJĄCE SIĘ W REJONIE OPRACOWANIA

POZA TRASĄ

3.11. Gmina Rudna.

LP. 1

NAZWA DOKUMENTU / ZAKRES OPRACOWANIA OPRACOWANIA PROJEKTOWE, EKSPERTYZY, STUDIA, PLANY MOGĄCE MIEĆ ZNACZENIE DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

OPIS A. STRATEGIA ROZWOJU GMINY RUDNA NA LATA 2004 – 2014 B. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY RUDNA

3.12. Gmina Polkowice.

LP. 1

NAZWA DOKUMENTU / ZAKRES OPRACOWANIA OPRACOWANIA PROJEKTOWE, EKSPERTYZY, STUDIA, PLANY MOGĄCE MIEĆ ZNACZENIE DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

OPIS A. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY POLKOWICE NA LATA 2010-2015

Page. 18


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

B.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY POLKOWICE NA LATA 2011 –

2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015 – 2018

3.13. Gmina Grębocice.

LP. 1

NAZWA DOKUMENTU / ZAKRES OPRACOWANIA OPRACOWANIA PROJEKTOWE, EKSPERTYZY, STUDIA, PLANY MOGĄCE MIEĆ

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GRĘBOCICE NA

OPIS

ZNACZENIE DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

LATA 2006 – 2014

3.14. Gmina Jerzmanowa. LP. 1

NAZWA DOKUMENTU / ZAKRES OPRACOWANIA DOKONANE INWENTARYZACJE ROZMIESZCZENIA SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

OPIS ZAPEWNIENIE OCHRONY CENNYCH ŚRODOWISKOWO ELEMENTÓW PRZYRODY, WPŁYW NA LOKALIZACJĘ TRASY

2 3

OBIEKTY WPISANE LUB OBJĘTE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ ZNAJDUJĄCE

ISTNIEJĄCE ZABUDOWANIA W REJONIE

SIĘ W REJONIE OPRACOWANIA

PROJEKTOWANEJ TRASY LINII KOLEJOWEJ

OPRACOWANIA PROJEKTOWE, EKSPERTYZY, STUDIA, PLANY MOGĄCE MIEĆ

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JERZMANOWA

ZNACZENIE DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.15. Gmina Radwanice.

Według otrzymanych informacji JST nie posiada dokumentów o charakterze strategicznym mogących mieć znaczenie dla uruchomienia w Regionie Miedziowym kolejowych przewozów pasażerskich.

3.16. Gmina Żukowice. LP. 1

NAZWA DOKUMENTU / ZAKRES OPRACOWANIA OPRACOWANIA PROJEKTOWE, EKSPERTYZY, STUDIA, PLANY MOGĄCE

OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WYKONANE PRZY OKAZJI

A. STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŻUKOWICE B. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŻUKOWICE NA LATA 2005 - 2012 ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ,

ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH

POZA OBSZAREM OPRACOWANIA

OBIEKTY WPISANE LUB OBJĘTE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ ZNAJDUJĄCE

BUDYNEK STACJI – OGRANICZONA MOŻLIWOŚĆ

SIĘ W REJONIE OPRACOWANIA

PRZEBUDOWY

MIEĆ ZNACZENIE DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

2 3

OPIS

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 19


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

3.17. Miasto Głogów. LP. 1

NAZWA DOKUMENTU / ZAKRES OPRACOWANIA STRATEGIA ROZWOJU JST UWZGLĘDNIAJĄCA MOŻLIWOŚCI REAKTYWACJI PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W REJONIE OPRACOWANIA

2

OPRACOWANIA PROJEKTOWE

OPIS WSPÓŁDZIAŁANIE W URUCHOMIENIU POŁĄCZEŃ W OBRĘBIE LGOM. A. PRZEBUDOWA ULIC: TOWAROWA, SPÓŁDZIELCZA, JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ Z WYDZIELENIEM STANOWISK POSTOJOWYCH DLA AUTOBUSÓW

3

INNE OPRACOWANIA (OTRZYMANE DO OPINIOWANIA OD INNYCH PODMIOTÓW)

4

STUDIA UWARUNKOWAŃ LUB MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA

KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ (CENTRUM PRZESIADKOWE PKP – PKS – KOM. MIEJSKA) B. ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO – 2005 (W ROKU 2013 PRZEWIDZIANA JEGO AKTUALIZACJA) A. PROJEKT (KONCEPCJA) MODERNIZACJI LINII KOLEJOWEJ WROCŁAW – SZCZECIN (ODCINEK W GRANICACH MIASTA) – BIURO PROJ. KOMUNIKACJI W POZNANIU SP. Z O.O.; B. STUDIUM KORYTARZOWE NOWEGO PRZEBIEGU DROGI KRAJOWEJ NR 12 W REJONIE MIASTA GŁOGOWA” 2010 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH AUTOSTRAD WYDZIAŁ STUDIÓW W KRAKOWIE A. STUDIUM UIKZP M. GŁOGOWA 2010: W

PRZESTRZENNEGO UWZGLĘDNIAJĄCE MOŻLIWOŚĆ REAKTYWACJI

ZAKRESIE KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ

PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W REJONIE OPRACOWANIA

STUDIUM PROPONUJE WPROWADZENIE SAMOBIEŻNEGO ŚRODKA TRANSPORTU JAKIM JEST AUTOBUS SZYNOWY NA ODCINKU KRZEPÓW – GŁOGÓW –

WRÓBLIN GŁOGOWSKI I Z POWROTEM. ZAKŁADA SIĘ ROZWÓJ DWORCA W KRZEPTOWIE NA POTRZEBY ROZBUDOWUJĄCEJ SIĘ JEDNOSTKI

PIASTÓW ŚLĄSKICH I NOSOCICE – KRZEPÓW. GMINA WINNA WYKORZYSTAĆ SWE POŁOŻENIE NA TRASIE LINII KOLEJOWEJ: LEGNICA – LUBIN - RUDNA -

B.

GŁOGÓW. MAGISTRALA KOLEJOWA MIĘDZYLESIE – WROCŁAW – SZCZECIN PRZEWIDZIANA JEST DO MODERNIZACJI. WNIOSKI DO OPRACOWAŃ REGIONALNYCH: STWORZENIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH NA POZIOMIE GMINNYM I REGIONALNYM, WSPÓŁDZIAŁANIE RÓŻNYCH RODZAJÓW

5

PLANOWANE NOWE INWESTYCJE TRANSPORTOWE

6

DOKONANE INWENTARYZACJE ROZMIESZCZENIA SIEDLISK

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

TRANSPORTU. PLANOWANA NOWA BAZA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZY UL. HENRYKA GŁOGOWSKIEGO WYSTĘPOWANIE NIEKTÓRYCH GATUNKÓW

Page. 20


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

PRZYRODNICZYCH

CHRONIONYCH W OBSZARZE TRASY LINII KOLEJOWEJ

7

OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WYKONANE PRZY OKAZJI

POZA OBSZAREM OPRACOWANIA

ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH

8

OBIEKTY WPISANE LUB OBJĘTE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ ZNAJDUJĄCE

STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE, STREFA

SIĘ W REJONIE OPRACOWANIA

OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

3.18. Gmina Głogów.

Według otrzymanych informacji JST nie posiada dokumentów o charakterze strategicznym mogących mieć znaczenie dla uruchomienia w Regionie Miedziowym kolejowych przewozów pasażerskich.

3.19. Komentarz i podsumowanie.

Z inwentaryzacji dokumentów strategicznych wytworzonych przez JST Regionu Miedziowego i rejonu opracowania wynika, że możliwość uruchomienia w Regionie Miedziowym kolejowych przewozów pasażerskich jest kwestią poważnie braną pod uwagę przez JST. Część JST posiada bardzo precyzyjne opracowania i plany z tym związane, choć zazwyczaj nie przekraczają one horyzontu lokalnego programowania. Również, część analizowanych przez nas dokumentów zdezaktualizowała się ze względu na zmianę sytuacji, preferencji interesariuszy czy stanu finansów publicznych.

4. INWENTARYZACJA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH WYTWORZONYCH PRZEZ INNYCH INTERESARIUSZY PROJEKTU REAKTYWACJI POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH NA OSI LEGNICA – LUBIN – (RUDNA) – POLKOWICE – GŁOGÓW.

4.1.

Wstęp.

Celem niniejszego rozdziału jest inwentaryzacja dokumentów o charakterze strategicznym wytworzonych przez właścicieli / zarządców infrastruktury kolejowej znajdującej się w rejonie opracowania i przewoźników potencjalnie zainteresowanych uruchomieniem w Regionie Miedziowym kolejowych połączeń pasażerskich:

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 21


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

1) Polskie Koleje Państwowe S.A. i jej jednostki organizacyjne, 2) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i jej jednostki organizacyjne, 3) Pol – Miedź – Trans Sp. z o.o. i jej jednostki organizacyjne, 4) Koleje Dolnośląskie S.A. 5) Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Przedmiotem niniejszego rozdziału jest w szczególności:

1) inwentaryzacja opracowań projektowych i studialnych oraz innych analiz studialnych zawierających informacje mogące mieć znaczenie dla uruchomienia w Regionie Miedziowym kolejowych połączeń pasażerskich, 2) inwentaryzacja opracowań oraz innych analiz studialnych dotyczących planowanej rozbudowy połączeń w Regionie Miedziowym, zwiększenia częstotliwości kursowania oraz planowanych modernizacji / zakupu taboru kolejowego, 3) informacja dotycząca stanu koordynacji planów z jednostkami samorządu terytorialnego Regionu Miedziowego i rejonu opracowania.

W procesie formułowania niniejszego rozdziału korzystano z dokumentów i informacji przekazanych bezpośrednio przez JST Regionu Miedziowego i rejonu opracowania oraz przez właściwe spółki kolejowe i inne podmioty, a także z innych dokumentów i informacji powszechnie dostępnych.

4.2.

PKP S.A.

Według otrzymanych informacji Spółka nie posiada dokumentów o charakterze strategicznym mogących mieć znaczenie dla uruchomienia w Regionie Miedziowym kolejowych przewozów pasażerskich, poza tymi, o których mowa w pkt. 2 opracowania.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 22


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

4.3.

PKP PLK S.A.

Według otrzymanych informacji Spółka nie posiada dokumentów o charakterze strategicznym mogących mieć znaczenie dla uruchomienia w Regionie Miedziowym kolejowych przewozów pasażerskich, poza tymi, o których mowa w pkt. 2 opracowania.

4.4.

Pol-Miedź-Trans Sp. z o.o.

Według otrzymanych informacji Spółka posiada dokumenty z 2008 i 2011 roku dotyczące:

1) budowy odcinków linii kolejowych z Sieroszowic do Nielubi (połączenie z linią kolejową nr 14), 2) remontu torowisk w celu zwiększenia dopuszczalnej prędkości, 3) budowy urządzeń do obsługi pasażerów (perony), 4) udostępnienia linii kolejowej przewoźnikom wykonującym przewozy pasażerskie.

4.5.

Koleje Dolnośląskie S.A.

Według otrzymanych informacji Spółka nie posiada dokumentów o charakterze strategicznym mogących mieć znaczenie dla uruchomienia w Regionie Miedziowym kolejowych przewozów pasażerskich.

4.6.

Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Według otrzymanych informacji Spółka nie posiada dokumentów o charakterze strategicznym mogących mieć znaczenie dla uruchomienia w Regionie Miedziowym kolejowych przewozów pasażerskich.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 23


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

4.7.

Komentarz i podsumowanie.

W trakcie tworzenia opracowania autorzy odbyli szereg spotkań i nawiązali kontakty korespondencyjne z przedstawicielami zarządców kolejowych, potencjalnych przewoźników operujących w rejonie opracowania i innych interesariuszy projektu uruchomienia w Regionie

Miedziowym

kolejowych

przewozów

pasażerskich.

Odnotowano

duże

zainteresowanie przedsięwzięciem. Wydaje się, że celowe będzie zorganizowania spotkania wszystkich zainteresowanych podmiotów (w tym JST) w celu stworzenia platformy komunikacji, nawiązania roboczej współpracy i koordynacji działań poszczególnych interesariuszy.

5. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH ANALIZ I INWENTARYZACJI.

1) Projekt reaktywacji pasażerskich połączeń kolejowych w rejonie opracowania wpisać należy w proces formułowania strategii rozwoju całego subregionu i traktować jako jedno z przedsięwzięć mających na celu renesans cywilizacyjny Regionu Miedziowego. Stanowić on może infrastrukturalny szkielet takiej strategii. Dotychczas wytworzone przez JST Regionu Miedziowego dokumenty o charakterze strategicznym oraz niniejsze opracowanie stanowią dobrą podstawę do dalszych prac. 2) Przebieg linii kolejowych w rejonie opracowania i lokalizacja stacji kolejowych, jak również położenie Regionu Miedziowego na trasie korytarzy transportowych (połączenie z aglomeracją wrocławską i innymi polskimi aglomeracjami, z RFN i Republiką Czeską) stanowią szansę dla stworzenia spójnego systemu kolejowych połączeń pasażerskich o znaczeniu ponadregionalnym. 3) Ewentualna realizacja projektu, pomimo jego ponadlokalnego charakteru, pozwala rozwiązać szereg problemów lokalnych. Daje również szansę na uzyskanie efektu synergii rozwojowej większości interesariuszy operujących w Regionie Miedziowym. 4) Podkreślić należy silne zorientowanie subregionalne niektórych z interesariuszy dysponujących wieloletnim doświadczeniem operatora transportu zbiorowego i zarządcy linii kolejowych, potencjałem i wytworzoną dotychczas dokumentacją (PolMiedź-Trans Sp. z o.o.).

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 24


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

5) Największym zagrożeniem jest postępująca dekapitalizacja infrastruktury kolejowej. 6) Zauważalna jest niedostateczna koordynacja planów rozwojowych poszczególnych JST oraz całego subregionu jako interesariusza i samorządu województwa dolnośląskiego.

6. MOŻLIWOŚCI REAKTYWACJI SYSTEMU POŁĄCZEŃ PASAŻERSKICH W REJONIE OPRACOWANIA.

6.1.

Wstęp.

Celem niniejszego rozdziału jest ogólne rozpoznanie możliwości reaktywacji połączeń pasażerskich w Regionie Miedziowym.

Przedmiotem niniejszego rozdziału jest w szczególności:

1) określenie wariantów realizacji projektu, 2) określenie opcji rewitalizacji / modernizacji / budowy linii kolejowych w Regionie Miedziowym, 3) stworzenie listy inwestycji koniecznych do reaktywacji połączeń pasażerskich w Regionie Miedziowym wraz z oszacowaniem ich kosztów, 4) określenie kosztów zakupu taboru kolejowego.

W procesie formułowania niniejszego rozdziału korzystano z dokumentów i informacji przekazanych bezpośrednio przez JST Regionu Miedziowego i rejonu opracowania oraz przez właściwe spółki kolejowe i inne podmioty, a także z innych dokumentów i informacji powszechnie dostępnych. Przy szacowaniu kosztów inwestycji oparto się o uśrednione ceny rynkowe dla podobnych projektów5. Przy określeniu cen taboru kolejowego oparto się na informacjach otrzymanych od producentów.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 25


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

6.2.

Warianty realizacji projektu: założenia.

Po uwzględnieniu usytuowania wszystkich istniejących linii kolejowych, istniejących stacji i przystanków kolejowych oraz sposobu obsługi komunikacyjnej rejonu opracowania sporządzono 6 zróżnicowanych wariantów przebiegu nowych odcinków linii kolejowych uwzględniających także propozycje wysuwane przez JST, co do lokalizacji nowych przystanków kolejowych. Każdy wariant przewiduje połączenie linii przemysłowej z istniejącymi liniami zarządzanymi przez PKP PLK. Dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest zorganizowanie ruchu okrężnego miedzy miastami, miejscowościami i wsiami Regionu Miedziowego. W efekcie daje to możliwość elastycznego kształtowania połączeń i poprawę jakości oferty przewozowej. Trasowanie planowanych odcinków linii kolejowej oparto w dużej

części

na

maksymalnym

wykorzystaniu

istniejących

korytarzy

kolejowych,

uwarunkowaniami środowiskowymi i oczekiwań społeczności lokalnych.

Założenia w procesie tworzenia wariantów:

1) połączenie liniami kolejowymi umożliwiającymi przewozy pasażerskie największych miast Regionu Miedziowego: Legnicy, Lubina, Polkowic i Głogowa, 2) zapewnienie spójności transportowej Regionu Miedziowego, 3) wykorzystanie istniejących korytarzy transportowych, 4) stworzenie systemu kolejowych połączeń pasażerskich wpisującego się w sieć korytarzy transportowych o znaczeniu ponadregionalnym i umożliwiającego bezpośrednie połączenia kolejowe z aglomeracją wrocławską, innymi polskimi aglomeracjami, z RFN i Republiką Czeską, 5) uwzględnienie planów inwestycyjnych zarządców linii kolejowych i preferencji przewoźników, 6) specyfika Regionu Miedziowego polegająca m.in. na konieczności mobilności siły roboczej ze względu na charakter gospodarki.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 26


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

6.2.1 Wariant 1.

Wariant I o długości ok. 10 550 m swój początek ma w rejonie końcowej stacji linii przemysłowej Polkowice – Sieroszowice. Trasa linii przebiega przez obszary gmin Jerzmanowa i Żukowice. Koniec odcinka projektowanego został włączony do linii nr 14 w rejonie istniejącej stacji Nielubia. Na linii proponuje się lokalizację dwóch przystanków kolejowych: Jerzmanowa i Łagoszów Mały.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 27


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

6.2.2 Wariant 2.

Długość odcinka nowej linii kolejowej w wariancie II ok. 10 190 m. Podobnie jak w wariancie I zaczyna się w rejonie końcowej stacji linii przemysłowej Potoczek i na odcinku początkowym ok. 2800 ma taki sam przebieg ja w wariancie I. Tory zostały zlokalizowane na terenie gmin Jerzmanowa i Radwanice. Koniec odcinka projektowanego został włączony do linii nr 14 (PKP) w rejonie istniejącej stacji Kłobuczyn. Na linii proponuje się lokalizację dwóch przystanków kolejowych: Jerzmanowa i Drożów.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 28


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

6.2.3. Wariant 3.

Wariant III jest najkrótszy spośród wszystkich przyjętych tras. Długość planowanego odcinka to 9 550 m. Stacją początkową są Sieroszowice (Potoczek) a końcowym Kłobuczyn. Linia przebiega na obszarze gmin Jerzmanowa i Radwanice. Koniec znajduje się na stacji Kłobuczyn (włączony do linii nr 14). W tym wariancie ze względu na swój przebieg zaproponowano usytuowanie jednej stacji – Drożów.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 29


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

6.2.4. Wariant 4.

W wariancie IV długość projektowanego odcinka wynosi 10 550m . Stacją początkową są Sieroszowice (Potoczek) a końcowym Kłobuczyn. Przebieg linii jest kombinacją rozwiązań wariantów II i III z możliwie maksymalnym zachowaniem istniejących lasów. Proponowana lokalizacja znajduje się w gminach Jerzmanowa i Radwanice. Koniec znajduje się na stacji Kłobuczyn. W tym wariancie zaproponowano nowe stacje Gaiki i Drożów.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 30


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

6.2.5. Wariant 5.

W wariancie V długość nowego odcinka wynosi 12 215 m. Stacją początkową są Sieroszowice (Potoczek) a końcowym Grębocice. Zlokalizowano go w gminach Jerzmanowa i Grębocice. Koniec znajduje się na stacji Kłobuczyn. W tym wariancie zaproponowano nową stację Obiszów. Na terenie gminy Grębocice linię trasowano w rejonie planowanych korytarzy technologicznych. Niestety między stacjami Potoczek i Obiszów, na terenach gminy Jerzmanowa linia przebiega przez obszary leśne.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 31


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

6.2.6. Wariant 6

Planowana lokalizacja linii w wariancie VI ma przebieg równoległy do wariantu V. Jednak na znacznie dłuższym odcinku wykorzystywana jest linia przemysłowa - do stacji Rudna Północ (początek). Długość odcinka wynosi 14 850 m. W tym wariancie na początkowym odcinku ok. 7800 m wykorzystaną starą trasę linii wąskotorowej. Koniec zlokalizowano na stacji Krzydłowice.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 32


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

6.2.7. Wybór wariantu preferowanego

W oparciu o dostępne dokumenty, położenie istniejących linii kolejowych i dokonanie analizy porównawczej wszystkich wariantów ustalono szereg kryteriów, którymi powinno się kierować przy wyborze wariantu docelowego – realizacyjnego. Są to:

1) długość nowego odcinka linii kolejowej, 2) zwiększenie dostępności do linii kolejowej, 3) uwarunkowania środowiskowe, 4) zaspokajanie potrzeb lokalnych, 5) dostępność do centrów przesiadkowych, 6) elastyczność w tworzeniu oferty przewozowej, 7) turystyczna atrakcyjność przebiegu.

Z tego punktu widzenia uznano wariant I za najkorzystniejszy do ewentualnej realizacji. Relatywnie niedalekie wzajemne położenie stacji Potoczek i Nielubia a także znaczne zainteresowanie zwiększeniem dostępu do linii kolejowej wskazują go jako potencjalnie najkorzystniejszy do dalszych rozważań. Jednakże decyzja o wdrażaniu któregokolwiek z wariantów powinna być oparta na szczegółowej analizie każdego z nich. Wykluczyć nie można konieczności sporządzania kolejnych koncepcji w innych lokalizacjach.

6.3.

Opcje rewitalizacji / modernizacji (budowy) połączeń.

Ze względu na znaczny zakres przedsięwzięcia jakim jest docelowe skomunikowanie liniami kolejowymi całego LGOM niezbędne jest wykonanie różnych scenariuszy stopniowego przywracania połączeń pasażerskich między miejscowościami Regionu Miedziowego, rozbudowę sieci kolejowej aż do uzyskania docelowego efektu jakim jest stworzenie pełnej infrastruktury komunikacyjnej opartej o transport kolejowy.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 33


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

6.3.1. Scenariusz minimalistyczny: założenia.

W tym przypadku nie planuje się żadnych prac remontowych i modernizacyjnych na liniach kolejowych. Ruch odbywać się będzie jedynie po liniach kolejowych będących w zarządzie PKP PLK. Wznowienie połączeń na trasie Legnica – Lubin – Rudna – Głogów i z powrotem. Stopniowe – uzależnione od potrzeb uruchamianie stacji: Legnica, Rzeszotary, Raszówka, Gorzelin, Chróstnik, Lubin Górniczy, Koźlice, Rynarcice, Rudna Miasto, Rudna Gwizdanów, Krzydłowic, Grębocice, Krzepów, Głogów. Uruchamianie stacji odbywać się będzie bezinwestycyjnie w oparciu o ich stan techniczny w momencie oddawania do użytku. (prace porządkowe, drobne naprawy).

6.3.1.1.

Opcja 1.

Zakup taboru zasilanego elektrycznie z wykorzystaniem czynnych i uruchamianych stacji i przystanków kolejowych.

6.3.1.2.

Opcja 2.

Zakup taboru spalinowego z wykorzystaniem czynnych i uruchamianych stacji i przystanków kolejowych

6.3.2. Scenariusz zachowawczy: założenia.

Na większą skalę prowadzone będą remonty i naprawy cząstkowe torów, trakcji i innych elementów infrastruktury kolejowej. Modernizowane będą stacje i przystanki kolejowe usytuowane przy liniach nr 289 i nr 273. Stworzenie odpowiedniego zaplecza dla podróżnych (budynki, wiaty, kasy biletowe), udogodnienia dojazdów, stworzenie wygodnych miejsc parkingowych na wybranych najbardziej potrzebnych stacjach. Wznowiony ruch odbywać się będzie podobnie jak w scenariuszu minimalistycznym, na trasie Legnica – Lubin – Rudna – Głogów i z powrotem. Przewidywana jest rewitalizacja istniejących, czynnych i nieczynnych stacji kolejowych (Legnica, Rzeszotary, Raszówka, Gorzelin, Chróstnik, Lubin Górniczy,

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 34


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

Koźlice, Rynarcice, Rudna Miasto, Rudna Gwizdanów, Krzydłowice, Grębocice, Krzepów, Głogów), naprawy odcinków torów podwyższające ich parametry.

6.3.2.1.

Opcja 1.

W oparciu o szacowane koszty (patrz pkt. 6.4), środki, jakie należałoby przewidzieć w budżecie wynoszą:

1) rewitalizacja stacji (14): 35 mln zł 2) remont torowisk linii nr 289 i nr 273 - ok. 61km: 61mln zł

6.3.2.2.

Opcja 2.

Pełne dostosowanie torowisk do prędkości 80km. W oparciu o szacowane koszty (patrz pkt. 6.4) przewidywane wydatki kształtują się następująco:

1) rewitalizacja stacji (14): 35 mln zł 2) remont torowisk linii nr 289 i nr 273 (ok. 61km ): 122mln zł

6.3.3. Scenariusz rozwojowy.

Scenariusz ten oparty jest na założeniu, że efektem finalnym podejmowanych działań będzie stworzenie spójnego systemu umożliwiającego uruchomienie połączeń pasażerskich na osi Legnica – Lubin – Rudna - Polkowice - Głogów. Dla realizacji tego celu będzie niezbędne odpowiednie planowanie kolejności zadań inwestycyjnych oraz ich późniejsza i konsekwentna realizacja. Dla preferowanego wariantu I (patrz pkt. 6.2.6) wykonano zestawienie koniecznych inwestycji i działań.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 35


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

6.4.

Lista koniecznych inwestycji wraz z oszacowaniem ich kosztów dla prędkości 80 km/h i 120km/h.

LP.

1

2

REWITALIZACJA LINII NR 289 38.7KM (FUNDUSZE UE W LATACH 2013 – 2014) REWITALIZACJA LINII NR 273 21.4KM (FUNDUSZE UE W LATACH 2014 – 2020)

3

REWITALIZACJA LINII NR 14 11.7KM

4

REWITALIZACJA LINII PRZEMYSŁOWEJ 20.4KM

5

6

7

9

UZASADNIENIE

RODZAJ INWESTYCJI

BUDOWA STACJI POLKOWICE PÓŁNOC, POLKOWICE DOLNE, OWCZARY, OBORA, LUBIN STADION*, POTOCZEK, KAŹMIERZÓW JERZMANOWA, ŁAGOSZÓW MAŁY REWITALIZACJA STACJI RZESZOTARY, RASZÓWKA, GORZELIN, CHRÓŚTNIK, LUBIN GÓRNICZY, KOŹLICE, RUDNA MIASTO, RUDNA GWIZDANÓW, KRZYDŁOWICE, GRĘBOCICE, KRZEPÓW, ŻUKOWICE, NIELUBIA BUDOWA CENTRÓW PRZESIADKOWYCH: LEGNICA, LUBIN, GŁOGÓW BUDOWA NOWEGO ODCINKA LINII KOLEJOWEJ O DŁUGOŚCI 10 550M

ZWIĘKSZENIE PRĘDKOŚCI TRANSPORTOWEJ POLEPSZENIE KOMFORTU ZWIĘKSZENIE PRĘDKOŚCI TRANSPORTOWEJ POLEPSZENIE KOMFORTU ZWIĘKSZENIE PRĘDKOŚCI TRANSPORTOWEJ WYKONANIE TRAKCJI POLEPSZENIE KOMFORTU ZWIĘKSZENIE PRĘDKOŚCI TRANSPORTOWEJ WYKONANIE TRAKCJI POLEPSZENIE KOMFORTU

SZACUNKOWA

SZACUNKOWA

CENA BRUTTO

CENA BRUTTO

(MLN PLN)

(MLN PLN)

PRĘDKOŚĆ

PRĘDKOŚĆ

80 km/h

120 km/h

75.00

150.00

70.00

140.00

23.40

46.80

40.80

81.60

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DLA PODRÓŻNYCH

31.50

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DLA PODRÓŻNYCH

32.50

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DLA PODRÓŻNYCH ZWIĘKSZENIE KOMFORTU PODROŻY ZWIĘKSZENIE OFERTY TRANSPORTOWEJ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DLA PODRÓŻNYCH

90.00

52.75

73.85

Założenia kosztowe do kalkulacji : LP. 1 2 3 4 5 6 7

DZIAŁANIE BUDOWA STACJI KOLEJOWEJ (Z INFRASTRUKTURĄ I DOJAZDAMI)

REWITALIZACJA STACJI KOLEJOWEJ (Z INFRASTRUKTURĄ I DOJAZDAMI) REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ (120 KM/H) WRAZ Z BUDOWĄ SIECI TRAKCYJNEJ REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ (80/H) WRAZ Z BUDOWĄ SIECI TRAKCYJNEJ BUDOWA LINII KOLEJOWEJ (120 KM/H Z WYKUPEM GRUNTÓW) BUDOWA LINII KOLEJOWEJ (80 KM/H Z WYKUPEM GRUNTÓW) REMONT LINII KOLEJOWEJ

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

KOSZT 3 500 000 2 500 000 4 000 000 /KM 2 000 000/KM 7 000 000/KM 5 000 000/KM 1 000 000/KM

Page. 36


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

6.5.

Koszty zakupu taboru.

6.5.1. Spalinowe pojazdy szynowe.

LP.

TYP

PRODUCENT

POJAZDU

ŁĄCZNA POJEMNOŚĆ

PRĘDKOŚĆ

SZACUNKOWA

POJAZDU

MAKSYMALNA

CENA BRUTTO

POJAZDU

1 2 3 4

SA 133 SA 134 SA 135 LINK

PESA BYDGOSZCZ S.A. PESA BYDGOSZCZ S.A. PESA BYDGOSZCZ S.A. PESA BYDGOSZCZ S.A.

290/300 281 160 270

120 120 120 120(140)

NEWAG S.A.

284

120

10 086 000,00 9 717 000,00 6 519 000,00 13 284 000,00 9 700 000,00

5

SA 137

6

SA 138

NEWAG S.A.

390

120

14 800 000,00

7

35WE

NEWAG S.A.

960

160

28 000 000,00

ŁĄCZNA POJEMNOŚĆ

PRĘDKOŚĆ

SZACUNKOWA

POJAZDU

MAKSYMALNA

CENA BRUTTO

6.5.2. Elektryczne pojazdy szynowe. LP.

TYP POJAZDU

PRODUCENT

POJAZDU

1 2 3 4

35WE

6.6.

MODERNIZACJA

NEWAG S.A. NEWAG S.A.

960 450

160 120

28 000 000,00 8 900 000,00

EN57 19 WE/31WE ELF

NEWAG S.A. PESA BYDGOSZCZ S.A.

653 450

160 160

21 500 000,00 23 493 000,00

Etapy uruchamiania połączeń.

6.6.1. Etap 1.

1) rewitalizacja linii nr 289 2) zakup taboru, uruchomienie pierwszych połączeń 3) rewitalizacja istniejących stacji przy linii kolejowej 4) budowa stacji Lubin - Stadion 5) równoległa budowa węzłów przesiadkowych w Legnicy i Lubinie

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 37


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

6.6.2. Etap 2.

1) rewitalizacja linii nr 273 2) zakup taboru, uruchomienie kolejnych połączeń 3) rewitalizacja istniejących stacji przy linii kolejowej 4) równoległa budowa węzła przesiadkowego w Głogowie

6.6.3. Etap 3.

1) rewitalizacja Linii Przemysłowej 2) rewitalizacja linii nr 14 3) rewitalizacja istniejących stacji przy linii kolejowej 4) ewentualny zakup taboru, uruchomienie kolejnych połączeń 5) budowa stacji Polkowice Północ, Polkowice Dolne, Owczary, Obora

6.6.4. Etap 4.

1) budowa odcinka linii Potoczek (Sieroszowice) – Nielubia 2) budowa stacji Jerzmanowa, Łagoszów Mały

6.6.4.1.

Opcja 1.

Sumaryczny koszt dla wszystkich etapów przy uruchomieniu całego systemu (na podstawie wartości podanych w p. 6.4) dla wariantu preferowanego w standardzie 80km/h wynosi:

1) rewitalizacja stacji (16): 40 mln zł 2) budowa nowych stacji (9) :31.50 mln zł 3) budowa centrów przesiadkowych (3): 90.00 mln zł 4) budowa nowego odcinka linii kolejowej Potoczek – Nielubia: 52.75 mln zł 5) rewitalizacja linii nr 289, nr 273, nr 14 i linii przemysłowej: 209.20mln zł

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 38


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

Koszt całkowity: 423.45 mln zł Koszt z wyłączeniem rewitalizacji (modernizacji) linii kolejowych nr 273 i nr 289: 278.45 mln zł (patrz pkt. 6.4.)

6.6.4.2.

Opcja 2.

Sumaryczny koszt dla wszystkich etapów przy uruchomieniu całego systemu (na podstawie wartości podanych w p. 6.4) dla wariantu preferowanego w standardzie 100-120km/h wynosi:

1) rewitalizacja stacji (16): 40 mln zł 2) budowa nowych stacji (9): 31.50 mln zł 3) budowa centrów przesiadkowych (3): 90.00 mln zł 4) budowa nowego odcinka linii kolejowej Potoczek – Nielubia: 73.85 mln zł 5) rewitalizacja linii nr 289, nr 273, nr 14 i linii przemysłowej: 418.40 mln zł

Koszt całkowity: 653.75 mln zł Koszt z wyłączeniem rewitalizacji (modernizacji) linii kolejowych nr 273 i nr 289: 363.75 mln zł (patrz pkt. 6.4.)

6.7.

Zasoby węgla brunatnego w Regionie Miedziowym. Wpływ na reaktywację połączeń pasażerskich.

Złoże węgla brunatnego „Legnica” należy do największych złóż węgla brunatnego w Europie. Jego ewentualna eksploatacja jest jednym z najważniejszych problemów społecznych w Regionie Miedziowym. Samo, nawet niewielkie prawdopodobieństwo rozpoczęcie wydobycia wpływa także na proces inwestycyjny w rejonie opracowania.6 Zdaniem autorów niniejszego opracowania stanowi także jedną z najpoważniejszych determinant w procesie rozpoznawania możliwości reaktywacji kolejowych przewozów pasażerskich w Regionie Miedziowym. W związku z tym, zwrócono się do Ministra Gospodarki o aktualną informację w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi7 uzyskano następujące informacje:

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 39


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

1) w grudniu 2011 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (dalej: KPZK 2030), w której wskazano na konieczność opracowania wykazu złóż strategicznych węgla oraz ustalenia zakresu ich ochrony przed zabudową. Zobowiązano wojewodów do ujęcia tych złóż w planach wojewódzkich, co oznacza obowiązek uwzględniania ich występowania w planach zagospodarowania przestrzennego JST, 2) Ministerstwo Gospodarki przygotowuje projekt zmiany w Ustawie Prawo geologiczne i górnicze wprowadzającej delegację dla Ministra Gospodarki do ustalenia, w uzgodnieniu z Ministrem Środowiska, wykazu złóż strategicznych węgla kamiennego i brunatnego o kluczowym znaczeniu dla państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania, podlegających ochronie przed zabudową infrastrukturalną, 3) wydanie rzeczonego wykazu planowane jest do końca 2013 roku, 4) do końca 2013 roku planowana jest również nowelizacja Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzająca nowe rozwiązania dotyczące zakresu obligatoryjności planowania, zależności pomiędzy różnymi poziomami planowania, podziału kompetencji w polityce przestrzennej pomiędzy podmiotami publicznymi państwa, hierarchii i roli dokumentów planistycznych, zakresu i trybu realizacji decyzji planistycznych, w tym partycypacji społecznej.

Na następnej stronie opracowania przedstawiamy mapę, na której sugerowany przez nas wariant realizacji projektu reaktywacji kolejowych przewozów pasażerskich w Regionie Miedziowym skonfrontowany został z dostępnymi informacjami dotyczącymi zalegania złoża węgla brunatnego „Legnica”.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 40


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 41


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

6.8.

Komentarz i podsumowanie.

Planowana rewitalizacja linii kolejowej nr 289 w latach 2013 - 2014 stanowić może początek reaktywacji kolejowych połączeń pasażerskich w Regionie Miedziowym. Jednakże do stworzenia spójnego systemu transportowego niezbędne jest połączenie wszystkich głównych

miast

Regionu

Miedziowego:

Legnicy,

Lubina,

Polkowic

i

Głogowa.

Zaproponowane przez autorów warianty oraz wariant rekomendowany to właśnie miały na celu. Naszym zdaniem docelowy system powinien spełniać dwa podstawowe cele:

1) stanowić bazę połączeń aglomeracyjnych (Region Miedziowy traktowany jako aglomeracja), 2) oferować mieszkańcom i przedsiębiorstwom Regionu Miedziowego możliwość szybkiego (czyli konkurencyjnego do transportu kołowego) połączenia z aglomeracją wrocławską i innymi polskimi aglomeracjami (a poprzez to z paneuropejskimi korytarzami transportowymi).

Ich realizacja uzasadnia z ekonomicznego i logistycznego punktu widzenia projekt reaktywacji połączeń kolejowych w Regionie Miedziowym.

7. DZIAŁANIA WYMAGANE DO STWORZENIA SYSTEMU POŁĄCZEŃ PASAŻERSKICH W REJONIE OPRACOWANIA.

7.1.

Wstęp.

Celem niniejszego rozdziału jest wskazanie możliwości organizacyjno - prawnych prowadzenia działań o charakterze ponadlokalnym zmierzających do reaktywacji kolejowych połączeń pasażerskich w Regionie Miedziowym do czasu wejścia w życie art. 27 – 32 Ustawy o publicznym transporcie publicznym (dalej: UPTZ).

Przedmiotem niniejszego rozdziału jest w szczególności:

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 42


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

1) określenie możliwości organizacyjno – prawnych dla reaktywacji kolejowych połączeń pasażerskich w Regionie Miedziowym, 2) określenie możliwych źródeł finansowania inwestycji, 3) stworzenie wykazu dalszych opracowań koniecznych do stworzenia systemu kolejowych połączeń pasażerskich w Regionie Miedziowym wraz z oszacowaniem ich kosztów.

W procesie formułowania niniejszego rozdziału korzystano z dokumentów i informacji przekazanych bezpośrednio przez JST Regionu Miedziowego i rejonu opracowania oraz przez właściwe spółki kolejowe i inne podmioty, a także z innych dokumentów i informacji powszechnie dostępnych. Przy szacowaniu kosztów dalszych opracowań oparto się o uśrednione ceny rynkowe dla podobnych dokumentów.

7.2.

Możliwości organizacyjno – prawne dla reaktywacji systemu połączeń pasażerskich w rejonie opracowania.

7.2.1. Założenia.

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wskazuje 31 grudnia 2014 roku jako dzień wejścia przepisów określonych w art. 27 – 32 rzeczonej ustawy. Jaki wynika z uzasadnienia do niej8 celem takiej regulacji była chęć ujednolicenia dotychczas istniejących systemów organizacji transportu zbiorowego. Dokument ten wskazuje, że „zasadnicza zmiana w dotychczasowym sposobie funkcjonowania transportu publicznego polega przede wszystkim na wprowadzeniu regularnego przewozu osób wykonywanego w ramach publicznego transportu zbiorowego, którego zorganizowanie będzie leżało w gestii organizatora oraz na zasadach rynkowych”.9 Wydaje się więc, że intencją twórców systemu była chęć instytucjonalnego i organizacyjnego oddzielenia programowania systemu transportu publicznego na danym obszarze działania („organizator”) i jego realizacji („operator na zasadach rynkowych”). Potwierdzeniem tej tezy jest art. 9 UPTZ nakładająca na organizatora

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 43


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

konieczność opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Ponadto, uruchomienie w Regionie Miedziowym publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu kolejowego wymagać będzie rewitalizacji / modernizacji / budowy znajdujących się w rejonie opracowania linii kolejowych. W związku z tym, do działań wymaganych do stworzenia systemu połączeń pasażerskich zaliczyć należy:

1) rozstrzygnięcie kwestii organizatora publicznego transportu zbiorowego w Regionie Miedziowym, 2) inwentaryzacja potencjalnych operatorów publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu kolejowego, 3) wybór wariantu prowadzenia ponadlokalnych działań inwestycyjnych związanych z rewitalizacją / modernizacją / budową połączeń kolejowych znajdujących się w Regionie Miedziowym, 4) wybór sposobu finansowania inwestycji, o których mowa powyżej.

7.2.2. Organizator publicznego transportu zbiorowego w Regionie Miedziowym – warianty.10

7.2.2.1.

Przewozy powiatowe – dominujące.

Powiaty ziemskie: legnicki, głogowski, lubiński i polkowicki oraz powiat grodzki Legnica na podstawie porozumienia powiatowego powierzają wybranej spośród siebie JST, która staje się organizatorem publicznego transportu zbiorowego – powiatowe przewozy pasażerskie w Regionie Miedziowym. Organizatorzy subsydiarnych gminnych przewozów pasażerskich – miasta i gminy Regionu Miedziowego.

Niniejszy wariant umożliwia uzyskanie dopłat do ulg ustawowych na maksymalnie dużej liczbie linii komunikacyjnych.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 44


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

7.2.2.2.

Powiatowe przewozy – związek powiatów.

Powiaty ziemskie: legnicki, głogowski, lubiński i polkowicki oraz powiat grodzki Legnica powołują związek powiatów, który staje się organizatorem publicznego transportu zbiorowego – powiatowe przewozy pasażerskie w Regionie Miedziowym. Organizatorzy subsydiarnych gminnych przewozów pasażerskich – miasta i gminy Regionu Miedziowego.

Niniejszy wariant umożliwia uzyskanie dopłat do ulg ustawowych na maksymalnie dużej liczbie linii komunikacyjnych.

7.2.2.3.

Związek międzygminny.

Miasta i gminy Regionu Miedziowego na terenie których przebiegać będą linie komunikacyjne powołują związek gminny, który staje się organizatorem publicznego transportu zbiorowego w Regionie Miedziowym.

Niniejszy wariant pozbawia przewoźników możliwości ubiegania się o dopłaty do ulg ustawowych.

7.2.3. Operator publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu kolejowego.

Art. 22 ust. 1 pkt 3 UPTZ stanowi, że „organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy (…) świadczenie usług (…) ma być wykonywane w transporcie kolejowym (…)”.

Koszty działalności operacyjnej w zakresie wykonywania przewozu osób w transporcie kolejowym11 i ceny pojazdów szynowych powodują, że dokonanie przez organizatora wyboru właściwego przewoźnika powinno być poprzedzone precyzyjną analizą ekonomiczną. Warianty do poddania analizie:

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 45


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

1) zawarcie umowy ze spółkami już świadczącymi usługi w pasażerskim transporcie kolejowym: Przewozami Regionalnymi Sp. z o.o. lub Kolejami Dolnośląskimi S.A., 2) zawarcie umowy ze spółką zależną KGHM Polska Miedź S.A. – Pol-Miedź-Trans Sp. z o.o., która posiada zezwolenie na świadczenie usług w pasażerskim transporcie kolejowym, 3) powołanie nowego przewoźnika przez JST Regionu Miedziowego12 i zawarcie z nim umowy, 4) warianty pośrednie.

7.2.4. Warianty prowadzenia działań o charakterze ponadlokalnym w Regionie Miedziowym.

Możliwości prowadzenia działań o charakterze ponadlokalnym określają przede wszystkim: Rozdział 7 Ustawy o samorządzie gminnym (dalej: USG), Rozdział 7 Ustawy o samorządzie powiatowym (dalej: USP), Rozdział 3 Ustawy o gospodarce komunalnej (dalej: UGK) i Ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym (dalej: UPPP). Przewidują one następujące formy współpracy JST i innych podmiotów:

1) związek międzygminny, 2) porozumienie międzygminne, 3) stowarzyszenie JST Regionu Miedziowego i rejonu opracowania, 4) związek powiatów, 5) porozumienie powiatowe, 6) spółka prawa handlowego utworzona przez JST Regionu Miedziowego i rejonu opracowania, 7) spółka celowa, 8) konsorcjum zainteresowanych JST Regionu Miedziowego i rejonu opracowania oraz innych interesariuszy.

Rozstrzyganie na obecnym etapie formuły organizacyjnej realizacji projektu uważa się za przedwczesne w związku z labilnością sytuacji i wieloma niewiadomymi w procesie

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 46


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

podejmowania decyzji, takimi jak stan finansów publicznych, preferencje interesariuszy projektu czy priorytety budżetu Unii Europejskiej w przyszłym okresie programowania. W związku z tym, proponuje się podjęcie działań w formule Gry o Region, zakładającej tworzenie struktur zadaniowych złożonych z różnorodnych podmiotów, których celem będzie rozwiązanie konkretnych problemów rozwojowych Regionu Miedziowego, w tym przede wszystkim uruchomienie kolejowych przewozów pasażerskich.

Za celowe uznaje się powołanie konsorcjum zainteresowanych JST Regionu Miedziowego i rejonu opracowania oraz innych interesariuszy. Jego celem będzie:

1) opracowanie budżetu oraz określenie źródła i sposobu finansowania projektu, 2) określenie listy działań składających się na projekt a w szczególności najważniejsze propozycje biznesowe, 3) opracuje biznes plany, analizy wykonalności i inne opracowania konieczne do stworzenia systemu połączeń pasażerskich w rejonie opracowania, 4) określi formułę organizacyjno – prawną prowadzenia działań i przygotuje proces instytucjonalizacji.

7.3.

Możliwe źródła finansowania inwestycji.

7.3.1. Fundusze Unii Europejskiej.

W czasie formułowania niniejszego opracowania kwestie priorytetów finansowych Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 nie zostały ostatecznie rozstrzygnięte. Autorzy formułując wnioski opierali się jedynie na projektach i założeniach dokumentów strategicznych:

1) wniosku Komisji Europejskiej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR) i celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (dalej: Rozporządzenie),

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 47


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

2) założeniach Strategii Rozwoju Polski Zachodniej (dalej: SRPZ), 3) materiale opracowanym przez Grupę Roboczą Forum Subregionu II Obszaru Legnicko - Głogowskiego powołaną na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego (dalej: SRWD).

Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia EFRR wspiera między innymi inwestycje w infrastrukturę zapewniającą obywatelom podstawowe usługi w dziedzinie energetyki, środowiska, transportu oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK). Art. 5 (Priorytety inwestycyjne) w ramach celów tematycznych wskazuje w pkt. 8 „promowanie transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i usuwanie niedoborów przepustowości w najważniejszych infrastrukturach sieciowych”, w tym „zwiększanie

mobilności

regionalnej

trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T”

poprzez

łączenie

węzłów

drugorzędnych

i

(transeuropejska sieć transportowa) i „rozwój

kompleksowego, wysokiej jakości interoperacyjnego systemu kolejowego”.

W diagnozie założeń do SRPZ jej autorzy stwierdzając: „spójność wewnętrzna Polski Zachodniej jest bardzo niska, co dotyczy zarówno powiązań drogowych, a w jeszcze większym stopniu kolejowych, a rejestrowane szybkości pociągów wynoszą około 45-60 km na godzinę. Utrudnia to rozwijanie współpracy typu sieciowego w ramach całej Polski Zachodniej”. W związku z tym, jednym z proponowanych celów SRPZ jest „poprawa poziomu spójności i dostępności terytorialnej Polski Zachodniej w układzie międzyregionalnym”, zaś jednym z proponowanych działań jest „obsługa ruchu między ośrodkami wojewódzkimi i wewnątrzaglomeracyjnego”. Jednakże, dokument precyzuje, że „w Polsce Zachodniej transport kolejowy powinien być nastawiony na obsługę ruchu towarowego oraz między ośrodkami wojewódzkimi i wewnątrzaglomeracyjnego (w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie)”.

Forum Subregionu II Obszaru Legnicko – Głogowskiego powołanego Uchwałą Nr 1684/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie podmiotów zaangażowanych w proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego w

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 48


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

materiale opracowanym przez Grupę Roboczą postuluje między innymi następujące pożądane kierunki działań dla subregionu:

1) tworzenie powiązań multimodalnych centrów przesiadkowych wykorzystujących nowoczesne rozwiązania logistyczne dla bezpiecznego i szybkiego przewozu pasażerów, różnego rodzaju środkami transportu, który obejmuje „utworzenie mobilnej elektrycznej kolei łączącej LGOM”, 2) stworzenie bezpiecznego i sprawnego układu komunikacji kolejowej, który „przewiduje usprawnienie wewnętrznych połączeń w LGOM poprzez utworzenie pętli okrężnych połączeń kolejowych”.

Podkreślić jednak należy, że żadne ostateczne decyzje w opisywanych powyżej kwestiach nie zostały jeszcze podjęte. W związku z tym traktowanie funduszy Unii Europejskiej w perspektywie budżetowej 2014 – 2020 jako możliwego źródła finansowania inwestycji należy określić raczej jako hipotetyczne.

7.3.2. Środki własne zarządców linii kolejowych w Regionie Miedziowym.

7.3.2.1.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zarządca nie przewiduje obecnie innych działań, niż te opisane w pkt. 2.2.2, 2.3.2 i 2.4.2 opracowania.

7.3.2.2.

PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.

Zarządca nie przewiduje obecnie innych działań, niż te opisane w pkt. 2.5.2. opracowania.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 49


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

7.3.3. Środki własne JST.

Analizowane przez autorów opracowania Wieloletnie Prognozy Finansowe JST Regionu Miedziowego i rejonu opracowania nie przewidują obecnie finansowania inwestycji, o których mowa w pkt. 6.3, 6.4 i 6.5 opracowania.

7.3.4. Porozumienie pomiędzy zarządcami linii kolejowych, JST i innymi interesariuszami.

Region Miedziowy w stosunku do innych subregionów Województwa Dolnośląskiego dysponuje między innymi następującymi przewagami konkurencyjnymi, które czynią projekt reaktywacji kolejowych przewozów pasażerskich możliwym do realizacji:

1) wyjątkowa zgoda JST Regionu Miedziowego co do kierunków rozwoju, w tym co do konieczności realizacji projektu, 2) wykwalifikowana siła robocza, której specyfiką jest regularne przemieszczanie się z miejsca zamieszkania do miejsca pracy przy wykorzystaniu przede wszystkim transportu zbiorowego, 3) know how operujących w Regionie Miedziowym przewoźników i zarządców linii kolejowych, 4) zasoby KGHM Polska Miedź S.A. i jej grupy kapitałowej, 5) potencjał rozwojowy związany z inwestycjami, w tym inwestycjami zagranicznymi, co może czynić projekt przedsięwzięciem uzasadnionym z biznesowego punktu widzenia, 6) szybkie połączenie drogowe i kolejowe (od Legnicy) pomiędzy Regionem Miedzowym i aglomeracją wrocławską, co nadaje projektowi charakter regionalny poprzez stworzenie osi transportowej pomiędzy dwoma aglomeracjami.

Dla weryfikacji tej możliwości finansowania inwestycji należy wdrożyć działania, o których mowa w pkt. 7.2.4 opracowania. Należy podkreślić, że wariant ten nie wyklucza finansowania, o którym mowa w pkt. 7.3.1 opracowania.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 50


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

7.4.

Wykaz dalszych opracowań koniecznych do stworzenia systemu połączeń pasażerskich w rejonie opracowania. Jednostkowe koszty opracowań.13

LP.

ZAKRES OPRACOWANIA

UZASADNIENIE

SZACUNKOWA CENA BRUTTO

1

WSTĘPNA KONCEPCJA PROGRAMOWO

MATERIAŁ WYJŚCIOWY DO STUDIUM I PLANÓW

PRZESTRZENNA

MIEJSCOWYCH

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I

2

KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

3

40 000

UWZGLĘDNIENIE NOWYCH ODCINKÓW LINII KOLEJOWEJ UKAZANIE GOSPODARCZYCH I PRZESTRZENNYCH

40 000

PERSPEKTYW ROZWOJU

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU

UWZGLĘDNIENIE NOWYCH ODCINKÓW LINII

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

KOLEJOWEJ

UWZGLĘDNIAJĄCE MOŻLIWOŚĆ REAKTYWACJI

UWZGLĘDNIENIE BUDOWY DODATKOWEJ

PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH NA

INFRASTRUKTURY (DOJAZDY DO STACJI ITP.)

15 000

TERENIE GMINY

4 5

KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA

PRACE PRZEDPROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY BUDOWY

WSKAZANIE NEWRALGICZNYCH ELEMENTÓW DO

/ PRZEBUDOWY / REMONTU LINII KOLEJOWEJ

PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

DOKUMENTACJA FORMALNA I REALIZACYJNA

BUDOWY LINII KOLEJOWEJ KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA

6

BUDOWY (PRZEBUDOWY) STACJI KOLEJOWEJ LUB PRZYSTANKU KOLEJOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I DOJAZDEM

100 000/KM 400 000/KM

PRACE PRZEDPROJEKTOWE WSKAZANIE NEWRALGICZNYCH ELEMENTÓW DO

10 000

PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY BUDOWY

7

(PRZEBUDOWY) STACJI KOLEJOWEJ LUB

DOKUMENTACJA FORMALNA I REALIZACYJNA

PRZYSTANKU KOLEJOWEGO WRAZ Z

260 000

INFRASTRUKTURĄ I DOJAZDEM KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA

8

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY BUDOWY CENTRUM PRZESIADKOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I DOJAZDEM

7.5.

PRACE PRZEDPROJEKTOWE WSKAZANIE NEWRALGICZNYCH ELEMENTÓW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

200 000

DOKUMENTACJA FORMALNA I REALIZACYJNA

Komentarz i podsumowanie.

Do czasu wejścia w życie art. 27 – 32 UPTZ istnieje możliwość prowadzenia działań o charakterze ponadlokalnym zmierzających do reaktywacji kolejowych połączeń pasażerskich w Regionie Miedziowym. Najbliższe miesiące poświęcić należy na rozstrzygnięcie kwestii organizatora publicznego transportu zbiorowego w Regionie Miedziowym, wariantu prowadzenia działań o charakterze ponadlokalnym w rejonie opracowania i źródeł finansowania ewentualnych inwestycji. Wymagać one będą dalszych uzgodnień pomiędzy JST Regionu Miedziowego i innymi interesariuszami, stworzenia formuły instytucjonalizacji

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 51


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

dla ściślejszej koordynacji podejmowanych działań oraz wytworzenia opracowań wykonalności poszczególnych wariantów decyzyjnych.

Powyższe zestawienie opracowań ma na celu pokazanie zakresu niezbędnych działań na etapie przedrealizacyjnym. Koszt poszczególnych opracowań uzyskano poprzez uśrednienie cen obecnie przeprowadzanych postępowań przetargowych. Cena jednostkowa dla każdego asortymentu obejmuje opracowania branżowe i inne pomocnicze niezbędne do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych. Zakresy poszczególnych projektów określają odpowiednie rozporządzenia. Przyjęcie kosztów jednostkowych umożliwia szybkie uzyskanie szacunkowej ceny konkretnego wariantu rozwiązania z uwzględnieniem bieżącej sytuacji. Rewitalizacja linii na osi Legnica – Lubin- Polkowice – Głogów jest przedsięwzięciem rozwojowym z możliwością różnego etapowania realizacji.

Niezależnie od przyjętego wariantu możliwe jest prowadzenie inwestycji w systemie „projektuj i buduj” to jest wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego i realizację przez jeden podmiot projektu i wykonawstwa całego zadania lub etapu.

8. REKOMENDACJE.

1) Wybór wariantu instytucjonalizacji zgodnie z UPTZ i powołanie organizatora publicznego transportu w Regionie Miedziowym. Rekomenduje się powołanie organizatora na podstawie porozumienia powiatowego (pkt. 7.2.2.1.) 2) Powołanie konsorcjum interesariuszy projektu opisanego w pkt. 7.2.4. 3) Zawarcie porozumienia pomiędzy interesariuszami zgodnie z pkt. 7.3.4. 4) Wybór wariantu realizacji projektu reaktywacji pasażerskich połączeń kolejowych w Regionie Miedziowym. Rekomenduje się wariant opisany w pkt. 6.2.1. 5) Wybór opcji rewitalizacji / modernizacji (budowy) połączeń w Regionie Miedziowym , scenariusza i etapów realizacji projektu opisanych w pkt. 6.3 i pkt. 6.6. 6) Zlecenie dalszych opracowań zgodnie z pkt. 7.4.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 52


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

7) Rozpoczęcie

przygotowywania

planu

zrównoważonego

rozwoju

publicznego

transportu zbiorowego, w tym w zakresie transportu kolejowego zgodnie z art. 12 UPTZ14.

9. ZAŁĄCZNIK – ANKIETA. Dokumenty strategiczne

LP.

NAZWA DOKUMENTU / ZAKRES OPRACOWANIA

TAK

NIE

NIE DOTYCZY***

STRATEGIA ROZWOJU JST UWZGLĘDNIAJĄCA MOŻLIWOŚCI REAKTYWACJI PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH* W REJONIE OPRACOWANIA** OPRACOWANIA, EKSPERTYZY, STUDIA, PLANY UWZGLĘDNIAJĄCE MOŻLIWOŚĆ REAKTYWACJI PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W REJONIE OPRACOWANIA OPRACOWANIA PROJEKTOWE, EKSPERTYZY, STUDIA, PLANY MOGĄCE MIEĆ ZNACZENIE DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA OPRACOWANIA PROJEKTOWE INNE OPRACOWANIA (OTRZYMANE DO OPINIOWANIA OD INNYCH PODMIOTÓW)

*TRASA PRZEBIEGU LINII KOLEJOWYCH: - LINIA 289 POMIĘDZY LEGNICĄ A RUDNĄ GWIZDANÓW - LINIA 273 POMIĘDZY RUDNĄ GWIZDANÓW A ŻUKOWICAMI - LINIA 14 POMIĘDZY GAWORZYCAMI A ŻUKOWICAMI - LINIA PRZEMYSŁOWA NALEŻĄCA DO POL-MIEDŹ TRANS SP. Z O.O. POMIĘDZY LUBINEM A SIEROSZOWICAMI - PLANOWANA LINIA POLKOWICE – ŻUKOWICE - GŁOGÓW **ZA REJON OPRACOWANIA UZNAJE SIĘ TEREN MIAST I GMIN LEGNICA, MIŁKOWICE, LUBIN, RUDNA, POLKOWICE, GRĘBOCICE, JERZMANOWA, RADWANICE, ŻUKOWICE, GŁOGÓW ***JEŻELI JEDNOSTKA POSIADA DOKUMENT A TEN NIE UWZGLĘDNIA MOŻLIWOŚCI REAKTYWACJI PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W REJONIE OPRACOWANIA*

Zagospodarowanie przestrzenne LP.

NAZWA DOKUMENTU / ZAKRES OPRACOWANIA

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

STUDIA UWARUNKOWAŃ LUB MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UWZGLĘDNIAJĄCE MOŻLIWOŚĆ REAKTYWACJI PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W REJONIE OPRACOWANIA STUDIA UWARUNKOWAŃ LUB MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UWZGLĘDNIAJĄCE MOŻLIWOŚĆ REAKTYWACJI PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W REJONIE OPRACOWANIA MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCE DZIAŁANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 53


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

KOMUNIKACYJNEJ DROGOWEJ I KOLEJOWEJ MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCE INNE DZIAŁANIA Z ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ WYDANE DECYZJE ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ REAKTYWACJI PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W REJONIE OPRACOWANIA PROWADZONE PROCEDURY ZMIERZAJĄCE DO UCHWALENIA STUDIÓW UWARUNKOWAŃ LUB MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UWZGLĘDNIAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ REAKTYWACJI PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W REJONIE OPRACOWANIA PROWADZONE PROCEDURY ZMIERZAJĄCE DO UCHWALENIA STUDIÓW UWARUNKOWAŃ LUB MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UWZGLĘDNIAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ REAKTYWACJI PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W REJONIE OPRACOWANIA WYDANE DECYZJE LOKALIZACYJNE CELU PUBLICZNEGO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ REAKTYWACJI PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W REJONIE OPRACOWANIA WYDANE DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY DLA PODMIOTÓW SŁUŻĄCE MOŻLIWOŚCI REAKTYWACJI PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W REJONIE OPRACOWANIA

Przygotowywane inwestycje transportowe

LP.

NAZWA DOKUMENTU / ZAKRES OPRACOWANIA

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

PLANOWANE MODERNIZACJE LUB BUDOWA DRÓG STANOWIĄCYCH POTENCJALNE ŹRÓDŁA POŁĄCZEŃ DOJAZDOWYCH DO DWORCÓW / STACJI POŁĄCZENIA KOLEJOWEGO NA OSI LEGNICA – LUBIN – (RUDNA) – POLKOWICE – GŁOGÓW* PLANOWANE NOWE INWESTYCJE TRANSPORTOWE PROWADZONE INWESTYCJE TRANSPORTOWE PROWADZONE AKTUALNIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE POTENCJALNIE ZAWIERAJĄCE ELEMENTY MAJĄCE WPŁYW NA MOŻLIWOŚĆ REAKTYWACJI PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W REJONIE OPRACOWANIA WYDANE DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ LUB ZRID ZWIĄZANE Z PROJEKTEM REAKTYWACJI PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W REJONIE OPRACOWANIA WYDANE OPINIE DO INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ INWESTORÓW PRYWATNYCH O ZASIĘGU REGIONALNYM ZWIĄZANE Z PROJEKTEM REAKTYWACJI PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W REJONIE OPRACOWANIA WSPÓŁPRACA POMIĘDZY JST A JEDNOSTKAMI ZARZĄDZAJĄCYMI INFRASTRUKTURĄ KOLEJOWĄ, KTÓREJ CELEM JEST KOORDYNACJA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM REAKTYWACJI PASAŻERSKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W REJONIE OPRACOWANIA (UMOWY, POROZUMIENIA, LISTY INTENCYJNE)

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 54


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

*TRASA PRZEBIEGU LINII KOLEJOWYCH: - LINIA 289 POMIĘDZY LEGNICĄ A RUDNĄ GWIZDANÓW - LINIA 273 POMIĘDZY RUDNĄ GWIZDANÓW A ŻUKOWICAMI - LINIA 14 POMIĘDZY GAWORZYCAMI A ŻUKOWICAMI - LINIA PRZEMYSŁOWA NALEŻĄCA DO POL-MIEDŹ TRANS SP. Z O.O. POMIĘDZY LUBINEM A SIEROSZOWICAMI - PLANOWANA LINIA POLKOWICE – ŻUKOWICE - GŁOGÓW

Planowane nowe przystanki kolejowe

LP.

NAZWA DOKUMENTU / ZAKRES OPRACOWANIA

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

PLANOWANE LOKALIZACJE NOWYCH PRZYSTANKÓW KOLEJOWYCH* PLANOWANE LOKALIZACJE WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH* PLANOWANE LOKALIZACJE CENTRÓW MULTIMODALNYCH* INNE OPRACOWANIA DOTYCZĄCE LOKALIZACJI NOWYCH PRZYSTANKÓW KOLEJOWYCH / WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH / CENTRÓW MULTIMODALNYCH* OPRACOWANIA / BADANIA DOTYCZĄCE ZAINTERESOWANIA LOKALNYM PASAŻERSKIM TRANSPORTEM KOLEJOWYM JAKO ALTERNATYWĄ DLA INNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO LUB TRANSPORTU INDYWIDUALNEGO* OPRACOWANIA / BADANIA DOTYCZĄCE ZAINTERESOWANIA LOKALNYM TOWAROWYM TRANSPORTEM KOLEJOWYM JAKO ALTERNATYWĄ DLA DOSTAW TOWARÓW TABOREM SAMOCHODOWYM*

*TRASA PRZEBIEGU LINII KOLEJOWYCH: - LINIA 289 POMIĘDZY LEGNICĄ A RUDNĄ GWIZDANÓW - LINIA 273 POMIĘDZY RUDNĄ GWIZDANÓW A ŻUKOWICAMI - LINIA 14 POMIĘDZY GAWORZYCAMI A ŻUKOWICAMI - LINIA PRZEMYSŁOWA NALEŻĄCA DO POL-MIEDŹ TRANS SP. Z O.O. POMIĘDZY LUBINEM A SIEROSZOWICAMI - PLANOWANA LINIA POLKOWICE – ŻUKOWICE - GŁOGÓW

Siedliska przyrodnicze

LP.

NAZWA DOKUMENTU / ZAKRES OPRACOWANIA

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

DOKONANE INWENTARYZACJE ROZMIESZCZENIA SIEDLISK PRZYRODNICZYCH WYDANE OPINIE NA TEMAT TERENÓW PRZYRODNICZO CHRONIONYCH OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WYKONANE PRZY OKAZJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH

Ochrona i opieka nad zabytkami

LP.

NAZWA DOKUMENTU / ZAKRES OPRACOWANIA

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 55


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu OBIEKTY WPISANE LUB OBJĘTE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ ZNAJDUJĄCE SIĘ W REJONIE OPRACOWANIA

10. SUMMARY.

The purpose of this study is to identify general problems associated with restarting of railway connections in the Copper Region and indication of possibility of their reactivation, in particular:

1) analysis of the existing condition of the railway infrastructure situated in the area of the study, including identification of the ownership 2) reviewing studies, plans etc. created so far by the local government, Marshal’s Office of Lower Silesia and its organizational units, 3) reviewing studies, plans etc. created so far by the railway companies operating in the Copper Region, 4) identification of the list of further studies and their costs 5) identification of legal, organizational and financial possibilities.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 56


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

11. PRZYPISY.

1

Pismo Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr TK-1rp-500-2-19/12 z dnia 15.05.2012 r.

2

Za portalem Rynek Kolejowy z dnia 28.02.2012 r.

3

Za portalem Rynek Kolejowy z dnia 08.02.2012 r.

4

Początek linii w stacji Lubin Górniczy (PKP PLK) km - 0,000, od km 0,695 do km 2,880 w zarządzaniu PMT Linie Kolejowe, dalej do końca

linii jako Bocznica POL-Miedź Trans. Od stacji Lubin Górniczy do Lubin Kopalnia (km 2,880) linia zelektryfikowana. Określenie „linia przemysłowa” ma charakter roboczy, przyjęty na potrzeby opracowania. 5

Oszacowanie kosztów poszczególnych obiektów budowlanych wykonano na podstawie pisma Ministerstwa Transportu Budownictwa i

Gospodarski Morskiej z dnia 15 maja 2012 r. W piśmie tym dotyczącym realizacji inwestycji „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 289 Legnica – rudna Gwizdanów” podano przewidywane nakłady do realizacji przedsięwzięcia wynoszące 150 mln zł przy podniesieniu prędkości na tej linii do 100km/h. Ceny innych odcinków zostały obliczone w oparciu o powyższy dokument oraz dostępne dane otrzymane ze spółek kolejowych z uwzględnieniem specyfiki danego odcinka. W oparciu o dostępne materiały dotyczące przygotowania przetargów wykonano analizę porównawczą cen i uśredniono. Przyjęto, że różnica w kosztach między dostosowaniem linii kolejowej jednotorowej dla prędkości 80km/h i 100 km/h wynosi 50%. Koszt dla linii dwutorowej oszacowano analogicznie. W przypadku stacji kolejowych wartości obliczono metodą wskaźnikową na podstawie biuletynów cen robót (publikowanych przez wydawnictwo SEKOCENBUD) zawierających jednostkowe ceny robót skalkulowane w oparciu o katalogi KNR, KNNR i normy zakładowe. Wartość centrów przesiadkowych dla pasażerów z dostępem do linii kolejowej określono na podstawie uśrednionych rozstrzygniętych przetargów dla tego typu inwestycji. 6

Więcej na ten temat: Studia nad rozwojem Dolnego Śląska nr 4/37/2009.

7

Pismo Ministra Gospodarki nr GDA-II-41120-5/2/12 z dnia 14.06.2012 r.

8

Uzasadnienie do Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, s. 46 - 47, bip.kprm.gov.pl

9

Tamże, s. 1.

10

Za: Podstawy prawne organizacji i zarządzania zintegrowanym transportem zbiorowym na obszarze LGOM, opracowanie Refunda Sp. z

o.o. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Lubinie w ramach projektu „Inter Regio Rail”. 11

Analizowany przez nas rachunek zysków i strat jednego z nowopowstałych przewoźników kolejowych za 2010 rok wskazywał ponad 22

mln zł kosztów operacyjnych, takich jak amortyzacja, zużycie energii, wynagrodzenia itp. przy prawie 4 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i ponad 18 mln zł dotacji. 12

Taką możliwość zakłada materiał opracowany przez Grupę Roboczą powołaną na potrzeby Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa

Dolnośląskiego Forum Subregionu II Obszaru Legnicko – Głogowskiego, s. 13. 13

Zestawienie kosztów poszczególnych opracowań opracowano metodą wskaźnikową na podstawie „Środowiskowych Zasad Wycen Prac

Projektowych”(ŚZWPP), biuletynów cen robót (publikowanych przez wydawnictwo SEKOCENBUD) zawierających jednostkowe ceny robót skalkulowane według zasad kalkulacji szczegółowej w oparciu o katalogi KNR, KNNR i normy zakładowe. W oparciu o aktualizowane na bieżąco ceny można oszacować przewidywane koszty robót a tym samym wartość całej inwestycji obejmującej zarówno obiekty liniowe jak i kubaturowe wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem. Na podstawie prowadzonych postępowań przetargowych wykonano analizę porównawczą cen i uśredniono. W oparciu o ŚZWPP przyjęto odpowiednie procentowe wskaźniki kosztów dokumentacji projektowej w stosunku do przewidywanych kosztów robót. Powyższe zestawienie kwot prac przygotowawczych, jakimi są zmiany studiów uwarunkowań, planów miejscowych i koncepcji programowo przestrzennych pokazuje, jakie środki budżetowe należy zabezpieczyć w fazie wstępnej przed rozpoczęciem inwestycji. Pozostałe opracowania: projekty budowlane i wykonawcze stanowią udział procentowy w łącznym koszcie inwestycji. Innymi słowy są jej częścią. Cena jednostkowa dla każdego asortymentu obejmuje opracowania branżowe i inne pomocnicze niezbędne do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych. Zakresy poszczególnych projektów określają odpowiednie rozporządzenia. Przyjęcie kosztów jednostkowych umożliwia szybkie uzyskanie szacunkowej ceny konkretnego wariantu rozwiązania z uwzględnieniem bieżącej sytuacji. Rewitalizacja linii na osi Legnica – Lubin- Polkowice – Głogów jest przedsięwzięciem rozwojowym z możliwością różnego etapowania realizacji. Niezależnie od przyjętego wariantu możliwe jest prowadzenie inwestycji w systemie „projektuj i

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 57


www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

buduj” to jest wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego i realizację przez jeden podmiot projektu i wykonawstwa całego zadania lub etapu. 14

Plan transportowy określa w szczególności: 1) sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze

użyteczności publicznej; 2) ocenę i prognozy potrzeb przewozowych; 3) przewidywane finansowanie usług przewozowych; 4) preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu; 5) zasady organizacji rynku przewozów; 6) pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej; 7) przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Page. 58

Profile for Tomasz Styś

Możliwości reaktywacji połączeń kolejowych na osi Legnica - Lubin - (Rudna) - Polkowice - Głogów  

Możliwości reaktywacji połączeń kolejowych na osi Legnica - Lubin - (Rudna) - Polkowice - Głogów  

Profile for ts-pc
Advertisement