Page 1

5 [876]

strona: 1

Rok I

Niech prawda buduje przyszłość

foto: ze źródła „Gazeta Chojeńska”: na fotografii Józef Szott

Po licznych prośbach czytelników mojej gazety w dniu 23 sierpnia 2013 r. na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 z późn. zm.). złożyłem wniosek redaktorski o udostępnienie dokumentów w celu publikacji materiału prasowego. Wniosek dotyczył zastępcy burmistrza mgr Józefa Szotta, celem wyjaśnienia licznych pogłosek jakoby miał on współpracować ze Służbami Bezpieczeństwa w okresie PRL, i dlatego zrezygnował z mandatu radnego Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju - (przypominam, że rezygnację złożył ze względu na zły stan zdrowia). W czasie kiedy zrezygnował on z mandatu została wprowadzona ustawa z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944– 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 z późn. zm.), tj. w dniu 15 marca 2007 r., w oparciu o którą pełniący funkcję publiczną wymienioną w art. 4 ustawy lustracyjnej, mają obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia powiadomienia o tym obowiązku przez właściwy organ. W dniu 15 listopada 2013 r. Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie wydało mi dyskietkę z zawartością 301 stron dotyczących

25 listopada 2013 r.

poniedziałek

mgr Józefa Szotta. Z zapisów tych wynika, że w dniu 22.10.1982 r. mgr Józef Szott podpisał współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, jako Tajny Współpracownik o pseudonimie „HIPOLIT”. W dniu 10.12.1989 r. zrezygnował on ze współpracy z powodu zdekonspirowania go przez jednego z rozpracowywanych przez niego figurantów. Z otrzymanej dokumentacji dowiedziałem się o procedurze dobrowolnego wstąpienia Józefa Szotta do tajnej służby, przejściu przeszkolenia przeprowadzonego przez SB, wyznaczonych zadaniach, za które nie pobierał pieniędzy lecz liczne i drogocenne prezenty, w zamian za udzielane informacje. Zaskoczyło mnie to, że TW „HIPOLIT” rozpracowywał w większości własne środowisko nauczycielskie - nawiązując także wcześniej przyjaźń z innymi późniejszymi figurantami. Pan Józef Szott TW „HIPOLIT” - donosił także na ówczesnych Naczelników Urzędu Miasta Chojna. W sposób szczególny zwróciłem uwagę na jego pisemną informację, dotyczącą dyrektora POM Chojna, który jak określił, że był cichym sympatykiem zakładowej „Solidarności” i dlatego też została cofnięta mu rekomendacja (został zwolniony z pracy). Także jednym z zadań przydzielonych TW „HIPOLIT”, była obserwacja zbliżających się w tamtym czasie wyborów i obchodów 1 - go Maja. W jego zasięgu opracowań wyznaczono do rozpracowania ponad 40 osób z terenu Chojny, Trzcińska - Zdroju, a także obywateli spoza granicy naszego Państwa, z którymi nawiązywał dość łatwo kontakty. TW „HIPOLIT” przekazywał swoje meldunki na terenie Jednostki Wojsk Armii Radzieckiej w Chojnie (w skrócie JWAR) i innych miejscach. Dzisiaj już jako emeryt od połowy poprzedniej kadencji do chwili obecnej, pełni on funkcję zastępcy burmistrza w Trzcińsk-Zdroju. Franciszek Sidorczuk


BLIŻEJ TWOICH SPRAW

List mieszkańca Trzcińska-Zdroju

Nr 5/2013

strona 2

Serial otwarcia młyna trwa

foto: F. Sidorczuk

foto: ze strony internetowej Stowarzyszenie Ziemi Trzcińskiej

Mam pytanie jako mieszkaniec naszego miasta i jednocześnie rodzic. Dlaczego w tak pięknie wyremontowanym parku miejskim nie ma porządnego placu zabaw dla dzieci? inne miasta mogą pochwalić się fajnie przemyślanymi i bezpiecznymi placami zabaw, na których nasi milusińscy mogą się wyszaleć a nasze miasto niestety nie. Mam taką skromną nadzieję, że już wiosną w pełni ruszą prace nad budową takowego obiektu dla dzieci i nie będzie on wykonany z najtańszych materiałów jak obecnie. Wystarczy popatrzeć na przykład chociażby Morynia, gdzie wzdłuż linii brzegowej jeziora jest takich placów kilka , a każdy bezpieczny i solidnie wykonany. Panowie gospodarze Naszego Miasta: liczę na Was i waszą pomysłowość w tym zakresie : Paweł

W maju br. przy okazji corocznej imprezy „Dni Trzcińska” otwarto budynek starego młyna, po jego kapitalnym remoncie, nadając nazwę:

Z mojej strony mogę jedynie poprzeć oczekiwania Pana Pawła. Dawniej w parku Jordanowskim, w pobliżu Trzcińskiego Centrum Kultury, dzieci a także osoby dorosłe mogły korzystać z placu zabaw, na którym był spory wybór różnego rodzaju huśtawek i karuzel. Teraz mamy na rynku spory wybór placów zabaw a także siłowni plenerowych o konstrukcji odpornej nie tylko na siły natury.

Uważam, że należy się cieszyć każdym nawet drobnym osiągnięciem, zwłaszcza, że wcześniej straszący swoim wyglądem stary młyn nie przyczyniał się do dobrego wizerunku naszego miasta. Teraz należałoby zająć się też budynkami mieszkalnymi, tymi z zasobu Urzędu Miasta i Gminy, jak również tymi, które w bardzo złym stanie technicznym sprzedano mieszkańcom z zasobu komunalnego. Śledząc informatory samorządowe, zauważyłem, że wiele gmin podejmuje uchwały, które upoważniają lokalne władze do kredytowania remontów zwłaszcza elewacji budynków, wobec tych mieszkańców, których zasoby portfeli nie pozwalają samodzielnie dokonać remontów. Należałoby też pomyśleć o budownictwie komunalnym, zapewniając możliwość rozwoju młodych małżeństw. Franciszek Sidorczuk

Mam nadzieję, że nasze lokalne władze spełnią oczekiwania naszego mieszkańca. Zresztą jest duża szansa, ponieważ w przyszłym roku odbędą się wybory samorządowe, więc ruszą też różne pomysły naszych władz. Franciszek Sidorczuk

„IZBA PAMIĘCI w TRZCIŃSKU - ZDROJU”. W piątek 22 listopada 2013 r. ponownie otwarto młyn w Trzcińsku - Zdroju, jako zakończenie projektu „GEOPARK”. Kolejne otwarcie młyna zakończyło się biesiadowaniem w lokalnej restauracji, gdzie lokalne władze podjęły obiadem gości i zaproszonych stałych tubylców. Bezrobotni, którzy często przebywają w obrębie restauracji ze smutkiem zaglądali w stronę biesiadujących naszych władz i ich gości.


BLIŻEJ TWOICH SPRAW

Informacja dotycząca zapobiegania zatruciom tlenkiem węgla Co jest główną przyczyną zaczadzeń? Główną przyczyną zatruć czadem – tlenkiem węgla są: - niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe (szczelnie zamknięte okna w pomieszczeniach w którym następuje spalanie gazu lub innych paliw). Najczęściej do wypadków związanych z zatruciem czadem dochodzi w łazience wyposażonej w grzałkę wody przepływowej tzw. terma gazowa czy junkers; - niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe działanie przewodów może wynikać z: ich nieszczelności - pęknięcia, wykruszenia, braku ich konserwacji, w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych – nie dokonuj przeróbek kominów na własną rękę, Pamiętaj, nie zaklejaj kratek wentylacyjnych ani okien! Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia. Prawo budowlane zobowiązuje zarządców oraz właścicieli obiektów budowlanych, w tym m.in. budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)co najmniej raz w roku1[1] oraz co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni 2 zabudowy przekraczającej 2 000 m oraz innych obiektów 2 budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m [1]. Dodatkowo w myśl przepisów przeciwpożarowych1[2][2] w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: 1) od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej cztery razy w roku; 2) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej dwa razy w roku; 3) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej. W wymienionych obiektach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. Państwowa Straż Pożarna prowadzi systematyczne czynności kontrolne w zakresie prawidłowości eksploatacji instalacji użytkowych, w tym również czyszczenia przewodów kominowych. Na przykład w roku 2008, w 9154 obiektach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi, w tym w 1382 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, stwierdzono przypadki niewłaściwego użytkowania instalacji użytkowych, w tym braku czyszczenia przewodów kominowych. Pozytywne efekty przynoszą wspólne przedsięwzięcia podejmowane ze środowiskiem kominiarskim w zakresie działań edukacyjnoinformacyjnych.

Nr 5/2013

strona 3

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Może to wynikać z braku dopływu zewnętrznego powietrz do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu (lub innych paliw). Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach w których okna są szczelne lub uszczelnione na zimę. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla: - jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku), blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie. Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? W celu uniknięcia zaczadzenia należy: nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej, przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza, użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta, stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia, w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację, systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez cd. str. 4

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91 udzielane są nieodpłatne porady prawne z możliwością uzyskania pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Porad udziela adwokat Paweł Mucha w poniedziałki od godz. 15:30 do 17:30 CENNIK REKLAM I OGŁOSZEŃ na stronie: www.franciszeksidorczuk.blog.onet.pl


BLIŻEJ TWOICH SPRAW przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki, często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien. W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie). Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla? W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy: zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie, wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym, wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP), jak najszybciej podać tlen, jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta – usta oraz masaż serca, nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy. Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek pożaru: • nie stosuj krat w drzwiach i oknach, na klatkach schodowych i przejściach między nimi oraz wyjściach na dach - krata utrudni ewakuację podczas pożaru oraz wydłuży czas oczekiwania na pomoc strażaków; jeżeli musisz, zakładaj kraty, które można otworzyć od wewnątrz. Klucz przechowuj w miejscu, znanym wszystkim domownikom; pamiętaj, że podczas pożaru może to być jedyna droga ewakuacji, • nie zastawiaj sprzętami korytarzy i dojść do mieszkań – może to utrudnić ewakuację oraz dojście ratowników. Stężenie objętościowe CO (tlenku węgla)

Nr 5/2013

strona 4

OBOWIĄZEK OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, NIEMIESZKALNYCH I INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: art. 62. ust. 1,2,3,5,6. Prawa budowlanego.

Obowiązek kontroli nie obejmuje właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budowlanych, budownictwa zagrodowego i letniskowego, wymienionych w art. 29 ust. 1. Prawa budowlanego.

Kontrole, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Fran Tech

Franciszek Sidorczuk

Objawy zatrucia:

Lekki ból głowy przy ekspozycji 2-3 godziny. Silny ból głowy zaczynający się około 1 0,04 % godzinę po wdychaniu tego stężenia. Zawroty głowy, wymioty i konwulsje po 45 0,08 % minutach wdychania; po dwóch godzinach trwałą śpiączka. Silny ból głowy, konwulsje po 20 minutach, 0,16 % zgon po dwóch godzinach. Intensywny ból głowy i wymioty po 5-10 0,32 % minutach, zgon po 30 minutach. Ból głowy i wymioty po 1-2 minutach, zgon 0,64 % Trzcińsku - ZdrojuZapisy pod nr tal.:tel organizowaw w niecałe 20 minut. Utrata przytomności po 2-3 wdechach, 1,28 % śmierć po 3 minutach. źródło: Instytut Techniki Budowlanej 0,01-0,02 %

B.

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „TERMO - PAL” ogłasza nabór na kurs prawa jazdy kat. B. organizowany w Trzcińsku-Zdroju. Zapisy pod nr tel.: 602-159-190 i 91-414-36-96

BLIŻEJ TWOICH SPRAW jest prasą prywatną zarejestrowaną w Sądzie Okręgowym w Szczecinie I Wydział Cywilny, Sekcja Rejestrowo-Egzekucyjna, nr rejestru 876: Redaktor naczelny: Franciszek Sidorczuk. Adres do korespondencji: 74-510 Trzcińsko-Zdrój, ul. Dworcowa 6/1, e-mail: franeksidor@o2.pl, www.frantech.pl www.franciszeksidorczuk.blog.onet.pl Redakcja nie zwraca korespondencji i nie odpowiada za treści w nich zawarte. Opinie zawarte w listach nie muszą odzwierciedlać moich poglądów. Konto: POCZTOWE KONTO STANDART nr 18 1320 1537 3705 8982 3000 0001 Kontakt telefoniczny: +48 660 884 846. Wydawca: Projektowanie i Nadzory Budowlane, Wydawnictwo Prasy Lokalnej i Periodyków Franciszek Sidorczuk, adres do korespondencji: 74-510 Trzcińsko-Zdrój, ul. Dworcowa 6/1 Nakład 500 egz.

Bliżej twoich spraw nr5  

nr 5

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you