Page 1


J' a i dec i de de f a i re unj ourn a lap a rt ,dedi ea mesrec h erc h ess url e ri t ueldon tj ' a i b es oi n p ourp ours ui vre mesexp eri en c es .N ' i mp ort e q ueln ec roma n tde p a c ot i l l ep eutc ommun i q uer a vecl esmort s ,c el an e req ui ertg uere de c omp et en c es .Ma i sc eq ue j ec omp t ef a i re es td' un t outa ut re ordre.L e def un ta vecl eq uelj e c omp t e m' en t ret en i res tp a s s e de vi eĂ t rep a s dep ui sdess i ec l es .I mp os s i b l e,on trep on duc es a ma t eurs .Je va i sl eurmon t rerq u' i l ss et romp en t ,f oi de Ra l ot h


L esexp eri en c esp ra t i q ueesc esdern i eress ema i n ess on t ,adef a utd' et re c on c l ua n t es ,desp l us i n s t ruc t i ves .I mp os s i b l e de c ommun i q uera vecun def un tmortdep ui sp l usde q uel q uesdec en n i es . Dumoi n s ,p a sa vecl ess ort i l eg esa uxq uel sn ous a von srec oursh a b i t uel l emen t .Res t e don cĂ ren f orc erl ap ui s s a n c e dus ortenq ues t i on .


J' a i l on g uemen tref l ec h i àl aq ues t i onduc erc l e de p rot ec t i on .Vul ' a n c i en n et e de l ' es p ri tq ue j e s ouh a i t ei n voq uer,i lri s q ue d' et re desp l usf a i b l es .Amoi n sevi demmen tq u' i ln ' a i tc h a n g éde s t a t utdura n ts ons ej ourp rol on g e da n sl es Brumes .Pourevi t ert outri s q ue,j ' ut i l i s era i l es t roi sc erc l esde p rot ec t i on .Je ren f orc era i l a p ui s s a n c e dut ra c e enn ' ut i l i s a n tn onp a sdus i mp l e s elma i sunmel a n g e de mac omp os i t i on:desc en dresd' un e es s en c e de b oi sra re,mel eesà du s el ,de l ' A ol esetde l ' A c h i l l ee.


Je doi sdemen a g ermonl a b ora t oi re a up l usvi t e. L esl oc a uxc ommen c en tà p os erb i ent ropde q ues t i on sà mong outetj es en ss urmoi l e p oi dsde l eursreg a rdsdes a p p rob a t eurs .L esi mb éc i l es ,i n c a p a b l esde c omp ren dre t out esl ess ub t i l i t esde l ' A rt!Peup l e d' i g n ora n t ss up ers t i t i eux !S i s eul emen ti l ss a va i en t .Ma i sn on ,c eq ue j e f a i svab i ena udel à de l eurc omp réh en s i on . Bi en t ot ,c ert a i n sd' en t re euxa uron tl ' h eurde c on t emp l erl ' et en due de monœ uvre.Eti l sreg ret t eron tde m' a voi ra i n s i c ourrouc e.Oh ,oui ,i l s von treg ret t er.A meremen t .


C et t e vi ei l l ec ryp t ea b a n don n ee s emb l ei dea l e p ourmen erà b i enmesrec h erc h esent out e q ui et ude.L esp i eg esà l ' en t ree etl ac ol on i e de l i mon sdevra i en tdi s s ua derl esp i l l eursde t omb esl esp l ust emera i res .Qua n ta uxa ut res , ehb i eni l sa uron tp rouve et re di g n e de deven i r de l oua b l esetdevouess uj et sp ourmesrec h erc h es .Un ef a c ondesp l usa mus a n t esde s ep a rerl eb ong ra i nde l ' i vra i e.Voi l aq ui a uf i n a l m' evi t e de p erdre mont emp sac h erc h erl es c ob a yes . . .n on .L esel usl esp l usp rop i c esp our rec evoi rl e donq ue j el eurc on s en s . L ep l usc omp l i q ue f i n a l emen tf utd' en c h a n t erl a n oi rep i erre p ourme p ermet t re d' a l l eret ven i rà mag ui s es a n sp a s s erp a rl ' en t ree du c omp l exe.Ma i sri enn e m' es ti mp os s i b l e,etl e s a c ri f i c e d' unde mesa p p ren t i sp ermi sde c reer l ' en c h a n t emen ta deq ua t ,s ona me c on f era n tal a p i erre t out el ' en erg i en ec es s a i re.Ma i n t en a n t ,j e va i sp ouvoi ren f i nme remet t re à l at a c h e.


Mona p p ren t i et a i tdéc i démen tunf i ef f ei mb ec i l e. Je n es a i svra i men tp a sp ourq uoi j e me s ui s l a i s s ec on va i n c re p a rc eti n c omp et en t .Oup l ut ot , s i .Ma i sc ' es tb i enl adern i ere f oi sq ue j e me l a i s s ec on va i n c re de l as ort e.C esp l a i s i rsep h emeress on tc ert esi mp ort a n tp ourl adet en t e du c orp setde l ' es p ri t ,unb es oi nvi t a la umeme t i t re q ue b oi re ouma n g er,ma i sl et emp sa i n s i p ers ues tp a rt ropp rec i eux. I let a i tevi den tq ue,p ourmen erab i enc e ri t uel ,i lf a l l a i tren f orc erl ap ui s s a n c e dus ortde b a s e.Qua n dj ' a i p a rl e dus a n gd' undes c en da n t ,c e s i n i s t re c ret i naj ug eq ue l aq ua n t i t es era i tp ref era b l e al aq ua l i t e.Evi demmen t ,j ' a i dum' oc c up erdesp roc h esde l avi c t i me,f ortdes i reuxde s e ven g er.I ln en ousres t ep l usq u' àt rouver una ut re des c en da n t ,p l usdi rec tc et t ef oi s .En t ousc a s ,vus an ouvel l ef orme mona p p ren t i s eradés orma i sb ea uc oupp l usdi s c i p l i n e etvus a f a i b l ei n t el l i g en c ej en ef a i sq u' yg a g n era u c h a n g e.Res t e à reg l erl ep rob l ème de l ' odeur,t out ef oi s ,c a rl ' ec h a n g e de f l ui desp a ra î t en c ore p l usec oeura n tap res en tq ue d' h a b i t ude.


Pourren f orc erl ap ui s s a n c e duri t uel ,j ' a i dec i de de remp l a c erl esb oug i esh a b i t uel l esp a rdes b ra s eros .L ’ en erg i ea i n s i deg a g ee p a rl esf l a mmes s erap l usvi ve,res t e aordon n erl et out .Pour l ec en t re,j ' a i c h oi s i unb ra s eroenori c h a l q ue.I l s ervi raà l af oi sde p h a re p ourl ' es p ri tetf ourn i ral ' en erg i en ec es s a i re p ourq u' i lf ra n c h i s s el a b a rri ere.Qua t re b ra s erosde mi t h ri lren f orc eron tc el l ec i ,c h a c unaunp oi n tc a rdi n a letp os ea u b ordduc erc l e de p rot ec t i oni n t éri eur.Dess el s de f eume s emb l en tl ec omb us t i b l ei dea l ,res t e àt rouverung roup e d' i di ot s .Que di s j e.Un va l eureuxg roup e d' a ven t uri ersq ui a c c ep t era d' a l l erme l esrec up ererenec h a n g e d' unp eu d' or.


C esa ven t uri erss es on tf i n a l emen ta veresp l us ut i l esq ue p revus .I l son tp urec up ereruna rt ef a c ta ya n ta p p a rt en uĂ c el ui q ue j es ouh a i t e i n voq uer.Je f i n i ra i p res q ue p a rreg ret t erq u' un s euls eul emen ta i ts urvĂŠc uamesexp eri en c es . Je c ra i n st out ef oi sq ue s ones p ri tn ' a i tq ue t rop s ouf f ertdup roc es s us .Mab en edi c t i ones t en c ore i mp a rf a i t e,ma i sun ef oi sc e ri t uelmen ea s ont erme j ' a ura i t outc eq u' i lme f a utetl ' el eva t i onp ourraa voi rl i eu.Ena t t en da n t ,uns ervi t eurdoc i l et ot a l emen tmuetn ' es tp a sp ourme dep l a i re,ets esn ouvel l esf a c ul t esenf on tun g a rdi endesp l usef f i c a c es .C omme j el ' a va i s p revu,i laa c q ui sunc ert a i na s c en da n ts url esa ra c h n i des .Je t ouc h ea ub ut .


L e ri t uelaec h oue.Ec h ec .Unmotq ui n ef a i t p ourt a n tp a sp a rt i e de monvoc a b ul a i re.Ma i sn on . C en ' es tp a sunec h ec ,j us t e unc on t ret emp s .A u c on t ra i re,c ' es tun e reus s i t ec a rj ef a i sunp a s de p l usversl eb utq ue j e me s ui sf i xe. Moni mp a t i en c e m' af a i tp erdre de vue c eq ui p ourt a n tet a i tl ep l usevi den t .Ma l g re l ap ui s s a n c e duri t uel ,i lme f a utl ' a c c omp l i rda n sunl i eu oùl af ron t i ere en t re l esBrumesetn ot re mon de es tp l usf i n e.J' a i déj à map et i t ei dee s url aq ues t i on ,n ousp a rt i ron sdesdema i n .


J' a i reus s i .N onq ue l e dout ea i tet ep ermi ss i c e n ' es tal ' eg a rdde l af ormul eh a b i t uel l e.Ma i sl e ri t uelq ue j ' a i devel op p e ap ermi sac es i mp l e s ortde t ra n s c en derc ep ourq uoi i la va i tet e c on c u.D' uns ort i l eg e desp l uss i mp l es ,j ' a i c ree un e veri t a b l e oeuvre d' a rt . A udel ade c es uc c esevi den t ,j ' a i p uob t en i rl es i n f orma t i on sdon tj ' a va i sb es oi np ourp a ra c h ever mesrec h erc h es .En f i n . . .I lme t a rde de p ouvoi r rep ren dre mest ra va uxl aoui l senet a i en t res t es .Je met sdon cde f a i tf i nac ej ourn a lq ui p ermet t rade c on s erverl e rec i tde mag ra n deur.

Journal de raloth  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you