Havnbjerg Kirkeblad - Marts-Maj 2021

Page 1

Kirkeblad for Havnbjerg Sogn Marts – April – Maj 2021 • 61. årgang

”Hvad sker der, når du dør?” Nej, jeg tænker i skrivende stund hverken på opstandelse til dom, himmel, helvede, intethed, sjælevandring og reinkarnation, og hvad der ellers er af ”bud” på, hvorledes du skal tilbringe evigheden. Den kristne tro har ting at sige her, selv om alt dette bærer på sig et kors og må udtrykkes med en vis blufærdighed. Det er høje ting. Nej, jeg tænker på lavere ting, men også vigtige. Skal du jordfæstes eller bisættes? Vil du gerne begraves i dit eget tøj? Hvilke salmer vil du gerne have sunget, når vi samles i kirken om din kiste? Hvad mener du om mindesammenkomster?

”Min SIDSTE Vilje”

Når soldater udsendes af Danmark, får de udleveret en pamflet eller lille bog. Udenpå står ”Min Sidste Vilje”. Den indeholder en række forskellige spørgsmål, som den udsendte gerne skal forholde sig til. Spørgsmål, der bliver aktuelle, hvis soldaten falder i tjenesten; dør. Altså: Vil du jordbegraves eller brændes? Vil du have en militær be-

gravelse eller en civil eller en blanding? Og mange flere. ”Min Sidste Vilje” skal som mindstemål underskrives, men den kloge soldat gennemlæser bogen og udfylder den. Og taler med sine kære undervejs i processen. Det sidste er mit særlige anliggende her: Tal med hinanden! Om døden. Om ”dødens skilsmisse” – og hvad der konkret skal gøres, når den kommer. Vi ved alle, at vi skal dø. En eller anden dag. Det kan vi regne for temmelig sikkert. Og hvad så? Hvorfor skal dine kære sidde tilbage med spørgsmålene, når du ikke længere kan svare på dem?

”MIN Sidste Vilje!”

Når vi dør, kan vi ikke længere holde fast. Vore hænder falder slappe ned. Og de efterlevende kan heller ikke holde fast, men må give slip. I begravelsesbønnen betror vi vore kære i Guds trofaste hånd og beder Ham bevare vore kære. Når vi dør, mister vi kontrollen. Det er min anke mod udtrykket ”Min Sidste Vilje”: At vi henover døden måske søger at sikre os kontrollen, også selv om vi ligger i kisten. Måske ønsker vi til det allersidste at styre begivenhederne. Som vi måske altid har gjort… Men: En begravelse er først og fremmest for de efterladte. Den døde er som nævnt i Guds hånd. Alligevel har jeg haft døende, der søgte at presse mig til i begravelsestalen at præsen-


tere én særlig historie, ét særligt billede af afdøde selv. Præsten skulle være den afdødes stadigt ansatte PR-medarbejder. Det pres må afvises. Præstens opgave er en anden. Det bliver aldrig præstens opgave at tegne et skønmaleri af afdøde, ligesom præsten naturligvis heller ikke skal udøve et karaktermord. Præsten skal tale sandt og samtidig altid huske, at afdøde ikke kan tage til genmæle.

Tal med hinanden og med præsten

Jeg mener, det er en rigtig god idé, at de døende taler med en præst. Mange udskyder det alt for længe – og nogle gange kommer jeg for sent. Samtalen er umulig, fordi den døende ikke længere er ved bevidsthed. Eller død. Jeg mener også, det er rigtig vigtigt, at døende og efterladte taler med hinanden. At man vover den vigtige samtale og træder ind i et terræn – ”dødsskyggens dal” – hvor vi ikke plejer at gå. Og taler med hinanden om, hvordan det er. Taler sandt om det, der har været og det, der venter. Om sorger, skyld, bekymringer, frygt – og håb.

”DIN vilje ske!” – Afghanistan

En oktobernat i 2011 stod jeg op. Klokken var 2, jeg var i Afghanistan, og jeg skulle på patrulje igen. Fra det øjeblik jeg svang benene ud over sengekanten, kom jeg under intens beskydning af bange anelser. Rettelse: Ikke anelser, for jeg VIDSTE, at det ville gå galt. Jeg VIDSTE, at denne dag ville forløbe katastrofalt. Hvordan præcist var det eneste uvisse. Måske ville jeg blive skudt eller få sprængt mit ben af eller være skyld i, at en eller flere af mine kammerater kom til skade eller døde. Eller måske ville jeg svigte ved førstehjælpen. Eller måske ville jeg svigte som deres feltpræst, fordi jeg på grund af min deltagelse i patruljen selv ville blive fysisk eller psykisk så medtaget, at jeg ikke kunne være den ressourceperson, jeg skulle være. Det VILLE gå galt. Blot vidste jeg ikke præcis hvornår eller hvordan. Det blev en lang patrulje. Meget lang. Langt længere end de elleve timer, den på uret tog. For hvert øjeblik, hvert åndedrag, hvert skridt måtte jeg afvise alle de bange indskydelser, der uden ophør borede sig ind i min sjæl. Jeg bad. Jeg bad lige så uophørligt. Bad Guds Søn forbarme sig over mig. Og: ”Din vilje ske!” Der skete mange ting på den patrulje. Der blev skudt heftigt. Der var eksplosioner. Også tæt på. Alt muligt. Da vi vendte os

om og gik hjem, sad nogle af vore fjender i et hus kun 100 meter væk og ønskede os intenst og indædt døde. Hvornår ville de angribe os og hævne dem, som mine kammerater lige havde slået ihjel? Billedet af mig med sløringscreme i hovedet er fra efter hjemkomsten til patruljebasen. Et billede af en lettet mand. Jeg lærte mange ting af den patrulje. Jeg lærte, at mine tanker ikke dikterer Guds virkelighed: Jeg VIDSTE, at et eller andet ville ende katastrofalt – men jeg tog fejl. Ikke lidt fejl, En lettet feltpræst efter hård patrulje men ganske fejl. Jeg lærte også noget andet. Jeg havde været på patruljer før. Uden videre uro i sjælen. Ja, faktisk med fred og harmoni i sjælen. Også patruljer, der på overfladen forløb præcis ligesom den, der voldte mig så meget lidelse. Hvori bestod så forskellen?

Sig de vigtigste ting

Jeg ved det ikke med sikkerhed, men jeg er alligevel vis på at kende svaret. Jeg havde ikke fået sagt ”farvel”, før ”jeg drog afsted”. På de foregående patruljer havde jeg været indstillet på at dø, for jeg havde sagt det, der skulle siges – hvis det blev mine sidste ord. Jeg havde skrevet en mail – en ganske almindelig mail med almindelig snak, hvor jeg samtidig til mine kære fik sagt de vigtigste ting: ”Jeg elsker jer! Vi ses!” ”Kom i den sidste nattevagt i en af mine kæres dragt, og sæt dig ved min side, og tal med mig, som ven med ven, om, hvor vi snart skal ses igen og glemme al vor kvide.” Grundtvig i ”At sige verden ret farvel” (Salme 538) Robert Ryholt


Nyt fra menighedsrådet Som nævnt i sidste nummer af kirkebladet blev det en lidt omstændelig affære at få valgt det nye menighedsråd i Havnbjerg, men til sidst gav det resultat. På mødet den 17. november blev det nye menighedsråd konstitueret med følgende resultat: Formand: Preben Valdemar Jensen Næstformand og kasserer: Hans Jørgen Jacobsen Kirkeværge: Arne Hansen Blom Sekretær: Margot Munk Jacobsen Kontaktperson: Andreas Andresen Schmidt Bygningsudvalget: Helge Frederiksen Præstegårdsudvalget: Hans Ellitsgaard Jørgensen Kirkeudvalget: Margot Munk Jacobsen

Møde i menighedsrådet

I vejledning fra kirkeministeriet var der også gjort en særlig undtagelse fra forsamlingsforbuddet på 5 personer. Uanset antal af menighedsrådsmedlemmer må vi gerne gennemføre vores månedlige møder under de nye skærpede regler. Kirkegængerne bruger alle mundbind og der bliver flittigt afsprittet i våbenhuset ved enhver lejlighed. Ligeledes har vi gennemført såvel begravelser som bisættelser under de nye skærpede regler om antal kirkegængere i kirken og på kirkegården. Vi håber som alle andre, at foråret vil bringe lempelser i reglerne og at vi alle kan holde smitten nede på det lave antal, som vi har vist, vi kan. Preben V. Jensen

Der er menighedsrådsmøde den sidste tirsdag i hver måned kl. 15,00 bortset fra juli og december måned.

Julegudstjenester

Læserne har sikkert også fulgt med i de dramatiske dage op til jul, hvor kirkeministeriet og landets biskopper i den grad kom med lidt forskellige udmeldinger om, hvorvidt kirkerne skulle være lukket under den delvise nedlukning af samfundet, eller der kunne holdes gudstjenester under mere skærpede regler end hidtil. Det hele kulminerede den 23. december, hvor biskopperne anbefalede at aflyse julegudstjenesterne på baggrund af de seneste nye restriktioner, som først blev udmeldt til præster og menighedsråd meget sent. Til slut i biskoppernes anbefaling stod der med en linje, at det var præsten og formanden for menighedsrådet der skulle blive enige om gudstjeneste eller ej. Og hvis ikke enighed kunne opnås var det alene præstens afgørelse. På den baggrund var det min anbefaling at afholde julegudstjenesterne under skærpede forhold og derfor har Havnbjerg Kirke gennemført julegudstjenesterne.

Takster for ydelser på Havnbjerg Kirkegård, fx køb af gravsted og aftaler om vedligeholdelse af gravsteder, har i mange år været bragt i kirkebladet. Frem over vil man kunne se dem på Havnbjerg Kirkes hjemmeside:

www.havnbjergkirke.dk. Kirkeværgen Arne H. Blom kan kontaktes, såfremt man har spørgsmål vedrørende taksterne eller hvis man ikke har mulighed for at benytte hjemmesiden.


Afsked med Christen Matthiesen Den 24. november var sidste møde i det afgående menighedsråd. Christen Matthiesen havde i god tid meddelt, at han ikke ønskede genvalg til det nye råd. Menighedsrådet takkede Christen for 40 års arbejde i rådet og i dagens anledning var der lagkage på bordet. Som formand holdt jeg en mindre takketale for Christen og her er et udpluk af den historie i Havnbjerg, som Christen har været en del af i de mange år. Den 4. november 1980 var der valg til menighedsrådet i Havnbjerg. Der var to afstemningssteder på henholdsvis Langesø og Havnbjerg Skole. Ifølge kirkebladet fra dengang blev der afgivet 560 gyldige stemmer og her fik Fælleslisten 348 stemmer og Socialdemokratiets liste fik 212 stemmer. Det nye menighedsråd på 10 medlemmer blev følgende: Børge Krogh Signe Schmidt Jørgen S. Jørgensen Christen Skov Matthiesen Elly Bjerg Jensen Anna Bülow Holger Thomsen Aage Ebsen Andreas Otzen Inga Jornil I efteråret 1987 bliver du valgt til kirkeværge. Og den post har du haft uafbrudt siden. Arbejdet som kirkeværge i mere end 30 år ved Havnbjerg Kirke har du klaret på bedste vis i samarbejde med hele menighedsrådet.

I 2000 var der igen valg til menighedsrådet, hvor der var indleveret to lister. Ved dette valg opnåede du det højeste personlige stemmetal på omkring 80 stemmer. Du har nu valgt at stoppe i menighedsrådet ved det netop overståede valg og du kan nu få tid til andre ting hjemme på Akelejevej sammen med Merete.


Forårsnyt fra kirkegården Nu er foråret på vej, og det betyder, at vi begynder at klippe hæk og i den forbindelse også at fjerne gran fra de gravsteder, som vi har pyntet. De gravsteder, som vi skal vedligeholde, gøres rene ca. hver 3. uge og der plantes forårsblomster de steder, der er en aftale om det.

drer vi til, at jeres gravpynt lægges i gruset ved stenen, så vi også her ubesværet kan slå græsset.

I juni måned kommer sommerblomsterne.

I løbet af foråret vil vi etablere en affaldsplads, hvor det gamle mandskabsrum/toilet lå. Derfor vil vi gerne opfordre til, at I benytter denne affaldsplads og ikke længere den gamle materialeplads. Vi er i gang med at rydde pladsen og i løbet af foråret kommer der en låge i ved den gamle indkørsel.

Skulle der være nogen, der ønsker forårs- eller sommerblomster eller at vi vedligeholder jeres gravsted, så er I altid velkommen til at kontakte mig for at lave en aftale. I april måned begynder vi at klippe græs, og derfor er det vigtigt, for de gravsteder, der har en plade i plænen, at I kun benytter de tilhørende vaser til jeres blomster. Andet gravpynt bliver vi desværre nødt til at fjerne. I urnehaven/fællesplænen opfor-

Vi har hen over vinteren fået fældet træerne op langs parkeringspladsen, så det ser lidt tomt og bart ud nu.

Forårshilsner fra Kim Rasmussen Graver


Fyraftensmusik

Vi ser frem til, at den meget populære Sangcafé igen kan åbne for sangglade sognebørn, når sommeren er gået på hæld.

Onsdage kl. 17.30 til 18.00

Litteraturkredsen begynder igen til efteråret.

Vor organist har taget initiativ til, at vi kan mødes i kirken til en halv times dejlig musik.

3. marts Englemusik på orgel 10. marts Jesus og Beelzebub Anna Sairanen, bratch og Christiane Wattenberg, orgel 17. marts Musik til Midfaste Jakob Jakobsen, violin, Jens Bauer, blokfløjte og Christiane Wattenberg, basso contino Der spilles triosonater af Telemann og Corelli 24. marts Musik rundt om Maria Bebudelse Christine Wattenberg, orgel

Konfirmation

De planlagte forårskonfirmationer er flyttet til medio september 2021. Konfirmandernes navne bliver bragt i efterårsudgaven af kirkebladet.

Musikalsk legestue og babyrytmik i kirken holder

også pause.

Vi laver musik med kop og kande. Vi forsøger at afholde den specielle koncert i juni, det ved vi mere om, når sommerudgaven af kirkebladet er udsendt 1. juni.

Familiekoret mødes igen til efteråret. Lions Strik holder også pause til efteråret, hvor der forhåbentligt igen kan komme gang i strikkepindene og dermed også hjælpen til nødlidende børn. Kirkehøjskolen har også måttet vige for restriktionerne, men vi håber på igen at kunne samles om at diskutere aktuelle emner, når efterårssæsonen går i gang.

Det er vort store håb, at situationen til efteråret har stabiliseret sig så meget, at vi igen kan få gang i det vigtige sociale liv i sognet. Vi savner det!

Kirkens hjemmeside: www.havnbjergkirke.dk opdateres løbende.


En af mange salmer jeg holder af Det er svært at vælge. Min salmebog betyder rigtig meget for mig. Den er personlig, jeg medbringer den til gudstjenester, jeg har den fremme hver morgen, når jeg lytter til radioens morgengudstjeneste. På de forreste blanke sider er der skrevet ca. 50 salmenumre – alle salmer jeg har haft en speciel oplevelse med. Jeg hører også til den generation, der lærte salmevers udenad i skolen. Jeg er født i Vester Thorup i Nordjylland. Min mand og jeg kom til Als i 1965. Jeg blev ansat på Langesø skole som lærer, og min mand startede sit studie på Sønderborg Teknikum. Vi har nu boet her i 55 år – og hele familien elsker Als. Vi færdes meget i naturen, på cykel eller til fods. Min Far var landmand og kirkesanger i den lokale kirke hele sit liv, så kirken var også en del af mit liv som barn. Far sad næsten hver dag ved klaveret og øvede salmer til de kirkelige handlinger. Han spillede og sang samtidig. Min Mor var i menighedsrådet hele sit liv. Det var frivilligt for mig og mine 5 søskende, om vi ville gå i kirke om søndagen. Begge mine forældre havde ved deres begravelse ønsket ”Op al den ting som Gud har gjort” som første salme til højtideligheden. Det har jeg ligeledes.

Brorson skrev salmen i 1734. Den indgår i samlingen:” Nogle salmer om troens grund til Guds ære og hans kirke til opmuntring”. Nogle mener måske med rette, at hans salmer er enkle og lidt naive. Jeg synes, det er smuk lyrik og meget sangbart. Jeg elsker Brorsons salmer. Den usleste og mest uanselige plante nælden stillet over for verdens magter. ”Ja, hvad skal man sige? ”Brorson er repræsenteret med mere end 100 salmer i salmebogen. Der står en flot statue af ham foran Ribe domkirke, hvor han blev biskop i 1741. Hvis man interesserer sig for moderne salmedigtere, har jeg haft meget glæde af samlingen: ”Lysets Utålmodighed” fra 2011. Tolv salmedigtere har skrevet salmer til de gammeltestamentlige læsninger og Holger Lissner har stået for redaktionen. En smuk bog. Poesi, lyrik og billeder på tro. Anne Mølbæk

Op, al den ting, som Gud har gjort, hans herlighed at prise! Det mindste, han har skabt, er stort og kan hans magt bevise. Gik alle konger frem på rad i deres magt og vælde, de mægted ej det mindste blad at sætte på en nælde. Det mindste græs jeg undrer på i skove og i dale, hvor skulle jeg den visdom få om det kun ret at tale? Hvad skal jeg sige, når jeg ser, at alle skove vrimle, de mange fuglesving, der sker op under Herrens himle? Hvad skal jeg sige, når jeg går blandt blomsterne i enge, når fuglesangen sammen slår som tusind harpestrenge? Hvad skal jeg sige, når mit sind i havets dybe grunde kun dog så lidt kan kige ind og ser de mange munde? Hvad skal jeg sige, når jeg ser, hvor stjerneflokken blinker, hvor mildt enhver imod mig ler og op til himlen vinker? Hvad skal jeg sige, når jeg op til Gud i ånden farer og ser den store kæmpetrop af blide engleskarer? Hvad skal sige? mine ord vil ikke meget sige: o, Gud! Hvor er din visdom stor, din godhed, kraft og rige! Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor! Og himlen svare amen. Hans Adolf Brorson 1734


Gudstjenester

Adresser

7. marts kl. 10.30 3. søndag i fasten Robert Ryholt

25. april kl. 10.30 3. søndag efter påske Robert Ryholt

Sognepræst: Robert Landeværn Ryholt, Nordborgvej 12, Havnbjerg, 6430 Nordborg Træffes alle dage på nær mandag, hvor jeg har fri Tlf. 7445 1712 eller 2127 1673, E-mail: rlr@km.dk

14. marts kl. 19.00 4. søndag i fasten Midfaste Kitty Hovgaard

30. april Der henvises til omegnens kirker fx Nordborg kl. 11.00 St. Bededag

Organist: Christiane Wattenberg, Kirke Allé 5A, 6400 Sønderborg. Mobil 5082 8176, E-mail: christiane.wattenberg@gmail.com

21. marts kl. 10.30 5. søndag i fasten Mariæ bebudelse Robert Ryholt

2. maj kl. 10.30 4. søndag efter påske

28. marts kl. 10.30 6. søndag i fasten Robert Ryholt 1. april kl. 17.00 Skærtorsdag Robert Ryholt 2. april kl. 10.30 Langfredag Robert Ryholt 4. april kl. 10.30 Påskesøndag Robert Ryholt 5. april kl. 10.30 2. påskedag Robert Ryholt 11. april kl. 10.30 1. søndag efter påske Robert Ryholt 18. april kl. 10.30 2. søndag efter påske Robert Ryholt

9. maj kl. 09.00 5. søndag efter påske Kitty Hovgaard 13. maj Kristi Himmelfartsdag Der henvises til omegnens kirker 16. maj kl. 10.30 6. søndag efter. påske Guldkonfirmation Robert Ryholt 23. maj kl. 10.30 Pinsedag Robert Ryholt 24. maj kl. 14.00 2. Pinsedag Fælles gudstjeneste for de nordalsiske sogne i Nygaard - hvis Corona tillader det 30. maj kl. 10.30 Trinitatis søndag Robert Ryholt 6. juni kl. 10.30 1. søndag efter Trinitatis Robert Ryholt

Kirkebil Der er transporthjælp til kirken for pensionister og gangbesværede. Taxiordningen gælder hver søndag og fungerer således, at den/de, der ønsker kørsel, selv skal bestille kørslen ved Centrum Taxi på telefon 7345 0300 og helst inden kl. 18.00 aftenen før. På gudstjenestefrie søndage i Havnbjerg Kirke kører kirkebilen til en af nabokirkerne.

Gudstjenester

Kirkesanger og sognemedhjælper: Stine Haveman Ryholt, Nordborgvej 12, 30. november kl. 10.30 Havnbjerg, 6430 Nordborg 1. søndag i advent Tlf. 3172 0423, E-mail: stine-ryholt@live.dk Kantategudstjeneste

1. Ny An

Graver: Kim Rasmussen. Fredag fri. december kl. 10.30 Kan mandag-torsdag kontaktes på tlf. 5141 8875 fra 8-17 eller7.på 2. søndag i advent E-mail: kt.havnbjerg@mail.dk

4. He An

Gravermedhjælper: Kurt Christensen, Nordborgvej 90, Svenstrup. 2515 3660. Annette Tlf. Sloth

11 1. An

Annette Sloth

Nordborg Sangforening, kirkens børnekor og Luciaoptog

Menighedsrådets formand: Preben V. Jensen, Arnbjergvej 11, 14.Lavensby, december kl. 14 3. søndag i advent 6430 Nordborg Kirkens Korshær Tlf. 7445 4549, E-mail: pvjam@live.dk

18 2. M

Ole Werth Sørensen

Kirkeværge: Arne H. Blom, Lyngmosevej 4, Lunden, 6430 Nordborg. 21. december kl. 10.30 Tlf. 4036 0307, E-mail: arne.h.blom@gmail.com 4. søndag i advent

Under gudstjenesten krybbespil

ved98A, årets6400 konfirmander Regnskabsfører: Det fælles regnskabskontor (DFR): Ringgade Sønderborg. Annette Sloth

Kasserer: Hans Jørgen Jacobsen. Bellisvej 7, Havnbjerg, 6430 Nordborg. 24. december kl. 14.30 Tlf. 7445 1514, E-mail: airjac@youmail.dk og kl. 16.00 Øvrige medlemmer i menighedsrådet: Helge Frederiksen, Margot Munk Jacobsen, Hans Jørgensen, Andreas Schmidt

Juleaften Annette Sloth

25. december kl. 10.30 Juledag Annette Sloth

Deadline for næste kirkeblad er 20. april 2021.

Havnbjerg Kirkes hjemmeside www.havnbjergkirke.dk Kirkebladet kan ses på hjemmesiden 1-2 uger før udbringningen

1. Se An

8. Se Ki

Ingen gudstjeneste

15 Fa In me Se

28. december kl. 10.30 Julesøndag Annette Sloth

22 1. An

Kirkebladsredaktion: Margot Munk Jacobsen, Bellisvej 7, Havnbjerg, 6430 Nordborg. Tlf. 7445 1514, E-mail: margotmunk@youmail.dk 26. december Leje/lån af Sognehuset: Ruth Mikkelsen, Tlf. 7445 3293, E-mail: ruth.mikkelsen9@gmail.com

25 Si An

1. 2. An

Havnbj www.ha Kirkebla siden 1-