Page 1

IDテ右R SOM KAN INSPIRERE EN INTRODUKTION TIL INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE

DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE


FRA DIPDs STRATEGI

Institut for Flerpartisamarbejde har som vision at fremme udviklingen af velfungerende politiske partier og flerpartisystemer som centrale elementer i en demokratisk kultur, der bidrager til at sikre borgere i udviklingslandene den frihed og menneskelige udvikling, de har krav p책.


DIPDs MISSION Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD) blev etableret ved lov af Folketin­ get i maj 2010. Det daglige arbejde ledes af et lille sekretariat, men alle beslutninger om strategi og konkrete aktiviteter tages af en bestyrelse med repræsentanter for alle de politiske partier i Folketinget samt repræ­ sentanter for universiteter, forskning, ulandsmiljø og ungdomsorganisa­ tioner. Danmark har i mange år gennem udviklingsbistanden støttet den demo­ kratiske udvikling i udvalgte lande. Eksempelvis har vi støttet gennem­ førelsen af frie og retfærdige valg; opbygningen af velfungerende par­ lamenter og uafhængige retssystemer; etableringen af en fri presse; og udviklingen af et dynamisk civilsamfund. Før etableringen af DIPD indgik støtte til udvikling af demokratiske par­ tier og partisystemer ikke i dansk udviklingsbistand i større omfang. Men der er voksende forståelse for, at demokratiske og velfungerende politiske partier, som kan repræsentere vælgernes syn på samfundets udvikling og deltage konstruktivt i samarbejdet med andre partier, er en vigtig brik i det demokratiske puslespil. Derfor blev DIPD etableret. Loven har fastlagt, at instituttets resurser skal bruges ligeligt på to typer af partnerskaber til fremme af demokrati. Den ene type er parti-til-parti partnerskaber, hvor ét dansk parti etablerer et samarbejde med et parti i et udviklingsland. Den anden type er flerparti partnerskaber, hvor insti­ tuttet etablerer et samarbejde med alle eller en større gruppe af partier. Begge typer af partnerskaber har som overordnet formål at bidrage til at styrke en demokratisering af det politiske system og fremme en demokra­ tisk kultur i de enkelte politiske partier samt i det politiske system som helhed. I de enkelte partnerskaber sker det eksempelvis ved at bidrage til opbygning af lokale partiafdelinger; arbejde for lige rettigheder for kvin­ der til både at deltage og blive valgt; opbygge ungdomsafdelinger; og etab­ lere kanaler hvor partiet kan kommunikere med medlemmer og vælgere. Instituttet er stadig i sin indledende fase, hvor partnere bliver valgt og ak­ tiviteter planlagt. På de næste sider giver vi en kort præsentation af de lande og partnere, som på nuværende tidspunkt indgår i samarbejdet, samt et par eksempler på større aktiviteter.

Bjørn Førde, Direktør

IDÉER SOM KAN INSPIRERE INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE SIDE 3


PARTI-TIL-PARTI PARTNERSKABER Kunsten at finde den rette partner

Nogle danske partier har lang tradition for internationalt samarbejde gennem de internationale sammenslutninger. Men ingen af partierne har større er­ faring med konkrete partnerskaber og udarbejdelse af projekter. Derfor har partierne etableret interne udvalg, hvor valg af lande og partnere drøftes og besluttes. Partierne får hvert år tildelt et beløb af den samlede bevilling. En tredje­ del fordeles ligeligt mellem partierne og to tredjedele fordeles efter partiets pladser i Folketinget. Alle forslag om konkrete partnerskaber drøftes grundigt med sekretariatet og skal godkendes af bestyrelsen før pengene bevilges.

PARTI-TIL-PARTI PARTNERSKABER RUNDT OM I VERDEN

EGYPTEN

GHANA HONDURAS

KENYA

BOLIVIA

ZAMBIA

TANZANIA

SWAZILAND

VENSTRE I KENYA Partnerskab er etableret med den anerkendte organisation Centre for Multiparty Democracy (CMD), som arbejder for at styrke flerpartisystemet i Kenya og har alle politiske partier som medlemmer. Fokus er på de unges demokratiske og ikke-voldelige deltagelse i de politiske partiers arbejde, hvilket har været en stor udfordring i Kenya. Desuden udvikling af innovative måder at kommunikere på både internt i partierne og mellem partier og vælgere.

IDÉER SOM KAN INSPIRERE INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE SIDE 4


ENHEDSLISTEN I HONDURAS Partiet samarbejder med Den Nationale Front for Folkelig Modstand (FNRP), som omfatter en bred vifte af politiske grupperinger og bevægelser i det civile samfund. Fokus er i første omgang på arbejdet med landets nye forfatning, hvor erfaringer fra Bolivia og Ecuador vil blive inddraget. Bevægelsens udvikling til at blive et parti, som kan deltage i kommende valg, er en anden udfordring som Enhedslisten med sine erfaringer kan bidrage til. SOCIALISTISK FOLKEPARTI I BOLIVIA Siden 2006 har Bolivia været regereret af Bevægelsen mod Socialisme (MAS), under ledelse af præsident Juan Evo Morales Aymara. SF og MAS har haft politisk kontakt med hinanden gennem flere år, men dette er det første partnerskab med konkrete aktiviteter. Samarbejdet vil i første omgang fokusere på intern konfliktløsning samt inddragelse af unge i forskellige dele af regeringspartiets arbejde.

SOCIALDEMOKRATERNE I GHANA Partneren i Ghana er det nuværende regeringsparti ’National Democratic Congress’, som vandt en hårfin sejr ved præsidentvalget i 2008. De to partier har kendt hinanden i mange år gennem det internationale samarbejde. Målet er at forbedre kvaliteten af partiets politikudvikling; at styrke partiets interne kommunikation mellem hovedkvarter og lokalafdelinger; og at styrke partiets lokale organisering.

SOCIALDEMOKRATERNE I EGYPTEN Formålet med samarbejdet med det socialdemokratiske parti i Egypten er at udveksle erfaringer omkring den grundlæggende organisatoriske udvikling. Det er der stort behov for, idet partiet først blev grundlagt i marts 2011 i kølvandet på revolutionen og ikke kom til at spille den store rolle i det første valg til parlamentet. I denne første fase af partnerskabet vil der især være fokus på partiets interne uddannelse og opbygningen af en platform for unge. FORUNDERSØGELSER: SWAZILAND, ZAMBIA, TANZANIA OG BOLIVIA Inden et parti for alvor starter et partnerskab gen­ nem­føres en forundersøgelse. Formålet er at undersøge, hvilke behov partneren synes er mest oplagte at samarbejde om – og at afklare hvilken ekspertise det danske parti råder over. Disse to sider skal helst passe sammen. Det arbejder en række partier på i øjeblikket: det Radikale Venstre (Tanzania), de Konservative (Tanzania), Venstre (Zambia), Liberal Alliance (Bolivia) og Socialdemokraterne (Swaziland).

IDÉER SOM KAN INSPIRERE INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE SIDE 5


FLERPARTI PARTNERSKABER Forskellige demokratiske udfordringer

Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt besluttet, at instituttet frem til slutningen af 2013 skal støtte initiativer der involverer alle eller de vigtigste politiske partier i to lande i Asien (Bhutan og Nepal), ét land i Mellemøsten (Egypten) og to lande i Afrika (Tanzania og Zimbabwe). I både Nepal og Bhutan har DIPD valgt at opbygge partnerskaberne helt fra bunden; i Egypten gennemføres aktiviteterne i tæt samarbejde med det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut DEDI og hollandske NIMD; og i Tanzania og Zimbabwe er der indgået partnerskaber med veletablerede institutioner.

FLERPARTI PARTNERSKABER RUNDT OM I VERDEN

NEPAL GHANA

EGYPTEN

BHUTAN

KENYA ZIMBABWE

EGYPTEN EFTER REVOLUTIONEN DIPD gennemfører i samarbejde med det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut (DEDI) i Kairo og andre en række aktiviteter, som bidrager til demokratiseringsprocessen. Eksempelvis er en Guide til inspiration for opbygning af ungdomsafdelinger under udarbejdelse sammen med Dansk Ungdoms Fællesråd; en publikation om andre landes erfaringer med overgang til demokratisk styre til inspiration for partierne i Egypten; undervisning i demokratiske værdier og principper gennemført af lokale organisationer.

IDÉER SOM KAN INSPIRERE INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE SIDE 6


NEPAL EFTER BORGERKRIGEN Efter 10 års borgerkrig blev der i 2008 afholdt valg til en grundlovsgivende forsamling. Lige siden har de mere end 30 politiske partier forsøgt at nå til enighed om en ny grundlov. DIPD har etableret et samarbejde med 6 af de største partier – herunder maoisterne, kommunisterne og det gamle kongresparti – for at styrke partiernes lokale partiafdelinger. Det sker på grundlag af en Guide, som giver inspiration med udgangspunkt i danske erfaringer og udarbejdes i et tæt samarbejde med partierne i Nepal.

BHUTAN FINDER SIN EGEN MODEL I 2008 fik Bhutan på initiativ af kongen en ny forfatning, som gav demokratiet tilbage til folket. Samme år blev det første valg med deltagelse af politiske partier afholdt og den første folkevalgte regering udpeget. Kvinder er meget svagt repræsenteret i det politiske system, og derfor vil fokus i en første fase være støtte til etableringen af en platform for folkevalgte kvinder. Desuden ydes støtte til medier og demokrati, analyser af demokratiets udvikling indtil nu, samt støtte til nyvalgte medlemmer af parlamentet efter valget i 2013.

TANZANIA MOD EN NY FORFATNING Udarbejdelsen af en ny forfatning blev skudt i gang i 2011 og bliver omdrejningspunkt for den politiske debat i de kommende år. DIPD samarbejder med Tanzania Centre for Democracy, der arbejder for at styrke den politiske kultur og dialog mellem alle seks politiske partier i parlamentet. Samarbejdet har fokus på at styrke dialogen mellem de politiske partier med særlig fokus på forfatningsprocessen, kapacitetsopbygning af partierne og et styrket forhold mellem partier og civilsamfund.

ZIMBABWE MOD ET FRIT VALG Siden det voldelige parlamentsvalg i 2008 har Zimbabwe været ledet af en regering bestående af de tre politiske partier repræsenteret i parlamentet. Sammen med det hollandske institut NIMD støtter DIPD Zimbabwe Institute, som har været i stand til at få de tre partier til at gå i dialog for at finde fælles løsninger på nogle af de store udfordringer, så et kommende valg bliver fredeligt; besøg til lande i regionen for at høre om hvordan man der forsøger at samarbejde; og udarbejdelse af et regelsæt for hvordan partierne skal opføre sig både før og under en valgkamp.

IDÉER SOM KAN INSPIRERE INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE SIDE 7


DELEGATIONSBESØG FRA EGYPTEN Hvad kan Egypten lære af valget i Danmark? Det er ikke DIPDs opgave at eksportere den danske demokratimodel til an­ dre lande, og det er heller ikke muligt. Hvert land må finde sig egen mo­ del. Men gode idéer kan naturligvis inspirere, og det var baggrunden for at DIPD inviterede en delegation af unge politikere fra en række partier til Danmark i den uge, hvor folketingsvalget i september 2011 fandt sted. Delegationen blev de første dage præsenteret for forskellige sider af det danske demokrati. Med denne ballast blev medlemmerne sendt ud i landet, hvor de danske partier var værter for dem under den hektiske slut­ spurt og også selve stemmeafgivningen. De overværede optællingen og oplevede partiernes sejre og nederlag. Der er ingen tvivl om, at det var den lokale oplevelse, som inspirerede mest. De så de lokale partimedlemmers engagement; de oplevede hvordan partierne lokalt forsøgte at være kreative, når de skulle overbevise vælger­ ne om at stemme på netop deres parti; de noterede med tilfredshed hvor­ dan alle partier deltog i optællingen af stemmer; og de var imponerede over den fredelige og fordragelige tone mellem partierne. Inden de tog tilbage, udarbejdede partierne i fællesskab en liste over de udfordringer, de især ønskede at tage fat på. Én af disse er hvordan de unge kan spille en rolle i de politiske partier. Det er forklaringen på, at DIPD sammen med Dansk Ungdoms Fællesråd er i gang med at udarbejde en Guide, som samler alle de danske ungdomspartiers erfaringer. Den vil fra efteråret 2012 blive brugt som inspiration for den træning, de politiske partier vil få tilbudt.

IDÉER SOM KAN INSPIRERE INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE SIDE 8


PLATFORM FOR KVINDER I BHUTAN Hvad kan kvinder i Bhutan lære af Danmark?

I marts 2012 gennemførtes et historisk møde, hvor folkevalgte kvinder fra alle landets bjergrige distrikter samt medlemmer af parlamentet mødtes for første gang, på initiativ af og med økonomisk støtte fra DIPD. Mange af kvinderne havde brugt dagevis til fods og med bus for at kom­ me til mødet, og ved mødets slutning var ingen i tvivl om, at de ønskede at skabe en permanent platform, så de kan lære af hinanden og styrke hinanden. Det er der i høj grad brug for. På nuværende tidspunkt er mindre end 10% af de folkevalgte kvinder, og mange oplever stærke sociale, økono­ miske og kulturelle barrierer for kvinders deltagelse i det politiske liv. Alle disse barrierer forsvinder ikke, blot fordi kvinderne har et møde­ sted, men for mange af de kvinder, som er interesserede i at være aktive, kan det vise sig at være et afgørende rygstød. I den forbindelse spiller oplysning til befolkningen også en rolle. Derfor har DIPD valgt at støtte produktionen af en film, som med titlen ”Yes, Madam Minister” bruger danske kvindelige politikeres erfaringer til at inspirere Bhutan. Filmen vil blive vist på nationalt fjernsyn i slut­ ningen af 2012, og den fortæller også historien om det første nationale møde for folkevalgte politikere. Når platformen formelt er blevet etableret vil DIPD dække udgifterne sammen med FN’s særlige organisation for kvinder, UNWOMEN. Derved er det også muligt at trække på gode erfaringer fra alle klodens hjørner. Men det er også tanken at involvere grupper af politikere fra Danmark i arbejdet, samt bruge de erfaringer som KVINFO har høstet i årenes løb.

IDÉER SOM KAN INSPIRERE INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE SIDE 9


CHRISTIANSBORG SEMINAR 2012 Kvinder i politik — mangfoldighed og lighed

Det er fastlagt i instituttets strategi, at der én gang årligt afholdes et Chri­ stiansborg DIPD Seminar. Her behandles et udvalgt tema med henblik på at deltagerne kan udveksle erfaringer og udarbejde fælles principper for det fremtidige arbejde. Bestyrelsen har besluttet, at kvinders rolle i politik i almindelighed og i de politiske partier i særdeleshed skal være tema for det første seminar den 11.-12. september 2012. Kvinder er fortsat stærkt underrepræsenteret i politiske forsamlinger, og derfor er der grund til at se nærmere på de kulturelle, sociale og økonomiske barrierer, som forhindrer at lighed og mangfoldighed bliver en reel del af den politiske kultur. Inden for det overordnede tema vil der især blive lagt vægt på unge kvinders politiske deltagelse, kvinders deltagelse i lokalpolitik, samt kvin­ ders rolle i lande der gennemløber en overgang fra autoritært til demo­ kratisk styre. Seminaret henvender sig især til medlemmer af Folketinget, med­ lemmer af de politiske partier, samt danske organisationer som sig med kvinders rolle i det politiske liv. Desuden vil der være deltagelse af de po­ litiske partier og DIPDs søsterinstitutter i Sverige, Norge og Finland. Og ikke mindst vil der være deltagelse af repræsentanter for politiske partier i mange udviklingslande. Seminaret vil blive åbnet af udviklingsminister Christian Friis Bach, og der vil være talere fra en række højtstående udenlandske gæster. Med­ lemmer af Folketinget vil fungere som ordstyrere.

IDÉER SOM KAN INSPIRERE INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE SIDE 10


FRA DIPDs ÅRSBERETNING 2010-2011

Demokrati handler om borgernes menneskerettigheder og de institutioner, processer og principper, som er nødvendige for at sikre disse rettigheder.

© INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE STRANDGADE 56 1401 KØBENHAVN K DANMARK DIPD@DIPD.DK WWW.DIPD.DK

Redigeret af Bjørn Førde Design: detusch&luba Print: TOPTRYK Omslag: BETTER WORLD CREATIVES Fotos: Venstre/DLDP (Kenya s. 4) Felipe Canova (Honduras s. 5) Flickr/Istvan Stopka (Ghana s. 5) Flickr/Liesl Harewood (Zambia s. 5) Flickr/Amen Fadil (Egypten s. 6) Ahalya Arati (Nepal s. 7) Bjørn Førde (Bhutan s. 7 og 9 og Zimbabwe s. 7) Hanne Lund Madsen (Tanzania s. 7) Thorkild Jensen (s. 8) Polfoto/Lars Krabbe (s. 10) Synspunkter udtrykt i denne folder dækker ikke nødvendigvis bestyrelsens synspunkter. ISBN print 978-87-92796-08-0 ISBN web 978-97-92796-09-7


INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE... Blev grundlagt af Folketinget ved lov den 26. maj 2010 med en bevilling på 75 millioner kroner for 2010-2013. Ledes af en bestyrelse på i alt 15 medlemmer, hvor flertallet er udpeget af de politiske partier. Administreres af et lille sekretariat på 5 ansatte, som arbejder tæt sammen med de politiske partier. Har et årligt budget på 25 millioner kroner, hvor 5 millioner går til drift og 20 millioner til partnerskaber. Samarbejder tæt med tilsvarende institutter i Sverige, Finland, Holland og USA. Søger at etablere samarbejde med danske organisationer, som arbejder med støtte til demokratisering. Oplyser om aktuelle emner omkring demokratisering og politiske partiers rolle, fx på instituttets hjemmeside. Udgiver publikationer og afholder seminarer om de temaer, som instituttet især har valgt at fokusere på.

DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE

STRANGADE 56 1401 KØBENHAVN K DANMARK DIPD@DIPD.DK WWW.DIPD.DK

INTRODUKTION: IDEER SOM KAN INSPIRERE  

INTRODUKTION: IDEER SOM KAN INSPIRERE