Page 1

2018 Di nl ever andøravt r ykkr ekl ame t i l us l üel i gepr i s er ! Sammenl i gnos smedhvem duvi l !

s uppor t @t r ykkr ekl ame . no


Vi s i t t kor t Vi s i t t k or te rs om e nf a s tv a l ut ai nær i ngs l i v e t . J oe r ev i s i t t k or tdudi s t r i bue r e r , de s t oe r emul i ghe t e re r de tf oråf åny ej obbe re l l e rj obbmul i ghe t e r . He rk a nduhadi t te ge tv i s i t t k or tde s i gne togt r y k ti he nhol d t i l di nes pe s ik a s j one r . Yt t e r l i ge r ee ffe k t e rk a noppnå sme de n oppgr a de r te t t e r be ha ndl i ng.

P r i s e k s e mpl e r : 5 0 0Vi s i t k or t-Gl a ns e t-1s i de=1 8 2 , 2 4e k s . mv a 1 0 0 0Vi s i t t k or t-Gl a ns e t1s i de=2 1 4 , 5 8e k s . mv a 2 0 0 0Vi s i t t k or t-Gl a ns e t-1s i de=2 8 1 , 4 9e k s . mv a 1 0 0 0 0Vi s i t t k or t-Gl a ns e t-1s i de=8 1 6 , 6 2e k s . mv a

Beac h agg Be a c ha gge rpe r f e k tf orår e k l a me r eut e ndør s . De te rogs åe ns v ær tv i r k ni ngs f ul l må t ef or ma r k e ds f ør i ng. De ts pi l l e ri nge nr ol l eom duhe nge r a gge tdi t topput ee l l e ri nne ndør spåe nme s s e , f ors l i k er e k l a me mi dl e rut me r k e rs e gua ns e t t . P r i s e k s e mpl e r : 1s t kWi ng-4 3 3 x 1 9 5 3mm -F l e r f a r ge t-8 8 2 , 1 5e k s . mv a 1s t k-P ol e-7 6 1 x 1 8 2 1mm -F l e r f a r ge t-1 0 5 7 , 4 5e k s . mv a 1s t k-Dr op-6 1 0 x 1 5 5 0mm -F l e r f a r ge t-8 8 1 , 6 1e k s . mv a

S a mme nl i gnos sme dhv e m duv i l !


Br os j yr e/Fl yer s F or y e r nedi nek a nduv e l gef r ame re nn2 0ul i k ema t e r i a l e r , i nk l . v å r ee de l pa pi r t y pe r . S t ol påv å r ek unns k a pe rf ort r y k ka v y e r nedi ne , ogpr ot t e rpåbe s tmul i gk v a l i t e tt i l t opppr i s . De te rl i k e gy l di gom dut r e nge r2 5e k s e mpl a r e rf or pr i v a t ei nv i t a s j one r , e l l e r5 0 00 0 0s t k . f ordi n omf a t t e ndepr k a mpa nj e !

P r i s e k s e mpl e r-1S i de : 5 0 0s t k-A6-Gl a ns e t-F l e r f a r ge t=4 3 3 , 8 5e k s . mv a 1 0 0 0s t k-A6-Gl a ns e t-F l e r f a r ge t=4 5 7 , 7 1e k s . mv a 2 5 0 0s t k-A6-Gl a ns e t-F l e r f a r ge t=5 3 3 , 3 4e k s . mv a 1 0 0 0 0s t k-A6-Gl a ns e t-F l e r f a r ge t=7 6 9 , 6 1e k s . mv a 5 0 0 0 0s t k-A6-Gl a ns e t-F l e r f a r ge t=2 5 1 7 , 9 7e k s . mv a

Pl akat er De e s t ef or bi nde rbe gr e pe t« pl a k a t »me da nnons e rf or l me r , a r r a nge me nt e re l l e rpr oduk t e rs om dus e rpå r e k l a me s øy l e re l l e rhus v e gge r . Me npl a k a t e rgi ri k k eba r e be dr i f t e rogby r å e re nov e ra t ef ors i ner e k l a me me l di nge r , me ne rogs åe gne tf oroffe nt l i gei ns t i t us j one re l l e r ut da nni ngs i ns t i t us j one r . De rbl i rde tbr uk ti f or s k j e l l i gef or me rs om pl a k a t e re l l e r dør pl a k a t e r( pl a k a t e r , s t or er e k l a me t a v l e r , pl a nt a v l e r , pl a k a t e r ) .

P r i s e k s e mpl e r-1S i de : 1 0 0s t k-5 0 x 7 0 c m -Gl a ns e t-F l e r f a r ge t=1 0 5 2 , 3 4e k s . mv a 5 0 0s t k-5 0 x 7 0 c m -Gl a ns e t-F l e r f a r ge t=1 4 2 9 , 9 6e k s . mv a 1 0 0 0s t k-5 0 x 7 0 c m -Gl a ns e t-F l e r f a r ge t=1 9 1 9 , 5 3e k s . mv a 2 5 0 0s t k-5 0 x 7 0 c m -Gl a ns e t-F l e r f a r ge t=3 4 6 0 , 2 9e k s . mv a

S a mme nl i gnos sme dhv e m duv i l !


Veggpr ol er i ng Vi harf l er epr oduk t erhv or duk anut ny t t ev eggenepå k ont or etel l erpås t and.Med v års at s ni ngpåbådek v al i t et ogl av epr i s er ,v i l dugj ennom enenk el bes t i l l i ngs pr os es s s ør gef oratdi npr of i l er i ngnår utt i l al l edi nek under .

Vi haral tf r abanner et i l s k i l ts om enk el tk anmont er espåv eggen. Vårf ol i ek anbr uk esbådei nnendør s ogut endør s .Vår es t of f -ogPVC banner epas s erl i k egodti enhal l s om påeni dr et t s bane. Pr i s ek s empel i nk l uder tt r y k k : 300g.Mes hs t of f : -1000X2000mm =308, 51ek s .mv a -1730X3400mm =678, 63ek s .mv a -2000X2050mm =508, 73ek s .mv a 800gBl oc k outBanner( Ut endør s ) : -1000X2000mm = 529, 83ek s .mv a -1730X3400mm =1432, 57ek smv a -2000X2050mm =1018, 17ek s .mv a

Al l epr i s eroppgi t ti nk l uder er4s t ks v ar t emal j er f oratduenk el ts k al k unnehengebanner etopp. St ør r el s en1730X3400mm pas s erper f ek tf or by ggegj er der ,mens2000X2050mm erper f ek t f ors t l l as .

S a mme nl i gnos sme dhv e m duv i l !


Mes s epr odukt er Sk a l dua r r a ng e r ee nme s s ee l l e rk a ns k j ehae ns t a ndpåma r k e d? Me dv å r eme s s e pr oduk t e rf å rdue ng odpr of i l e r i nga vdi t tpr oduk t oga vdi t tf i r ma . Vi k a nt i l byf or s k j e l l i g es t ør r e l s e rs l i ka tduk a nf åt i l pa s s e t r e k l a me nt i l di ns t a nd. Om dui k k eha rf e r di gde s i g ne def i l e r , ha rv i e tg r a t i sonl i ne de s i g nv e r k t øypåv å rne t t s i de , s l i ka tdue nk e l tk a nl a g edi t t e g e tde s i g n. Forpr i s e k s e mpl e r , k a ndue nk e l tbr uk ev å rk a l k ul a t ors om duf i nne rne de r s tpåv å rne t t s i de . Sør gf ora tdubl i rbl i rs y nl i gi di nma r k e ds f ør i ng . Pr i s e k s e mpl e r : Me s s e v e g gTe k s t i l Re t ti nk l ude r t2LEDf or be s l y s ni ng . 3 x 4me t e ri nk l . s y s t e m=6 7 3 2 , 9 9e k smv a Me s s e di s kPVCBue t9 1 x 9 3 x 4 8c m. I nk l ude r t e rog s åi nnl e g g s pl a t ei pl a s t=2 0 8 6 , 1 9e k smv a . Rol l upPVCCl a s s i c8 0 x 2 0 0c m, i nk l ude r t s y s t e m: 4 1 9 , 9 0e k smv ape rs t y k k . ABuk kf or5 0 x 7 0c mi nk l t r y k k=7 2 1 , 5 9e k smv a

S a mme nl i gnos sme dhv e m duv i l !


Al l evår epr odukt er T r y k k s a k er :

Ga s t r opr oduk t er :

F ot opr oduk t er :

Bi l det a v l e Adr es s ek l i s t r emer k er F ot obut t ons * Bi l l et t er F ot obøk er Bok mer k e F ot oc ol l a ger Bonus k or t F ot odør s k i l t Br ev a r k F ot ok a l ender Br ev or dner e F ot ok l i s t r emer k er Br os j y r er F ot ok or t Br y l l ups k or t F ot ok r us Bøk er F ot ol er r et er CD/ DVDPr oduk t F ot oma l ebøk er * Di pl omoppga v er F ot oma l ek a l ender Dok t or a v ha ndl i nger F ot omus ema t t er Då ps k or t ot opl a k a t er F henger Dør F ot opus l es pi l l E t i k et t er F ot ot a pet er F l a s k eet i k et t er F ot ov eggbi l de F l y er e/ F ol der e Pa pi r bi l der * F ol dek or t S ma r t phonec ov er * F øds el s da gs k or t T a bl et c ov er * Ga v epa pi r Gr a t ul a s j ons k or t I nv i t a s j ons k or t J ul ek or t J ul epos t k or t Ka l ender e Kl emma pper Kl i s t r el a ppbl ok k Kl i s t r emer k er Kondol a ns ek or t Konv ol ut t er Kundea v i s er Ma ga s i ner / Pr os pek t Ma gnet k or t Medl ems k or t Neonk l i s t r emer k er Neonpl a k a t er Not a t bl ok k er T ek s t i l pr oduk t er : Not a t l a pper Not i s bøk er Ar bei ds buk s er * Per mbes k y t t er Ar bei ds j a k k er * Pa k k et a pe Ba dek å per * Pl a k a t er Bea ni eL uer * Pl a s t k or t Bl us er Pl a s t l ommer Ca ps er * Pos t k or t Col l egegens er e/ Gens er e* Pr es ent a s j ons ma pper F or k l ær Regi s t r e( s k i l l ea r k ) Het t egens er e RF I Dk or t Het t ej a k k er Ri ngper mer Hå ndk l ær * Rus s ea v i s er J a k k er * S a ml ebok s er Kok k ej a k k er * S el v k opi er endepa pi r a nger medet s k j or t er L S et tmedk l i s t r el a pper Pol os k j or t er S k ol ea v i s er S k j or t er S k r i v ebl ok k er T s k j or t er S k r i v ema pper T s k j or t ert i l ba by er S k r i v eunder l a g T s k j or t ert i l ba r n S ma l er i ngper mer T r eni ngs ba gger * S ma r t k or t T r eni ngs buk s er / s hor t s * S t empl er T r eni ngs s ok k er * T egnema pper T r eni ngs t opper * T i c k et s T r eni ngs t r øy e* T i ds s k r i f t er T øy pos er T i ds s k r i f t s a ml er e Ves t er * T i l ogf r a l a pper T i l buds ma pper T i mek or t T r y k k a r k Va l gpl a k a t er Vi ppedek s l erf ornet t br et t Vi s i t t k or t

Ba dek å per Bes t i k k pos er Bl ok k er Bor dk or t Bor dpl a k a t er Dr i k k ebeger å pef a nger Dr F l a s k ehenger F or k l ær Kok k ej a k k er Meny er S er v i et t er S pi s ebr i k k er br i k k er Øl

S t or f or ma t :

Rek l a mea r t i k l er :

Ba c k l i t f ol i er Ba nner et i l by ggegj er de By ggepl a s s k i l t Duk er / Ba nner F a s a deba nner e F l a gg Gul vPl a k a t er Kl ebef ol i er Pl a k a t s øy l ePl a k a t er S k i l t / Rek l a mes k i l t S t i l l a s ba nner e S t or f or ma tpl a k a t er T a k ba nner ek s t i l ba nner T XXL ba nner e

Bi l l et t bå nd Bi nder s * Br ev å pner e* Dr i k k ebeger * Dr i k k ebok s er * Dør ma t t er * y r s t i k k er * F Kj ær l i ghet erpåpi nne* L i gges t ol er * Mi nnepi nner * Nøk k el bå nd Pa r a pl y er * Pos ek l i ps * S t r es s ba l l er *

Rek l a met ek ni k k :

Ga v ea r t i k l er :

Abuk k er Bea c ha gg Duk er / Ba nner Dør s k i l t F i r ma s k i l t F l a gg v k l i s t r emer k er Gul Kl ebef ol i er L / Xba nner e L er r et er L y s k a s s ef ol i er L y s k a s s er Ma gnet er * gnet f ol i er Ma Mes s edi s k er Mes s ev egger Nummer s k i l t Ov er t r ek k * Popupt å r n Ra mmes y s t emer Rek l a mebuk k / Ga t ebuk k Rek l a mes k i l tmedf ot Rek l a mes øy l e Rol l ups / Di s pl a y s S k i l tmeds ugek opper S k i l t / Rek l a mes k i l t S pennr a mmet i l t ek s t i l er t a t i vt i l r ek l a meba nner S T ek s t i l ba nner T i l behør *

Bor dk a l ender e Dek or f ol i er F ot ok r us F øds el s da gs k or t Ga v ebok s er Ga v ees k er v ek l i s t r emer k er Ga Ga v ek or t Ga v ek or t i nnpa k ni ng Ga v epa pi r Ga v epos er Gr a t ul a s j ons k or t Kuv er t L er r et er Not i s bøk er Pus l es pi l l S er v i et t er T i l ogf r a l a pper Veggk a l ender e Vi nes k er

Kont or r ek v i s i t a Bi nder s * Bl ek k pa t r oner * F a r ges t i f t er * Hef t ema s k i ner * Hul l ema s k i n* Ka l k ul a t or er * i s t r el a ppbl ok k Kl Konv ol ut t er Kul epennr el l * L i ms t i f t er * L i nj a l er * Not i s bl ok kdi s pens er e* Not i s bøk er Pl a s t l ommer S et tmedk l i s t r el a pper S k r i v ebl ok k er S t empel T ek s t ma r k er * T oner * Vi s i t t k or t et i uer * Vi s i t t k or t hol der e* Vi s k el ær * Whi t eboa r dma r k er *

E mba l l a s j e: E s k ermedl ok k F ol debok s er F ol dees k er F ol dees k ermedhå ndt a k Pos ees k er Put ees k er S k y v ebok s er S t i k k ma pper Vi nes k er

*=Kommeri l øpetav2018

S a mme nl i gnos sme dhv e m duv i l !

TrykkReklame.no - Brosjyre 2018  

Vår brosjyre med informasjon om alle våre produkter

TrykkReklame.no - Brosjyre 2018  

Vår brosjyre med informasjon om alle våre produkter

Advertisement