Page 1


คํานํา กรุงเทพมหานครไดมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อใชเปนเครื่องมือที่สําคัญในการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคกร โดยไดใหความเห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของกรุงเทพมหานคร และไดกําหนดตัวชี้วัดมิติที่ 2 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ของหนวยงาน เพื่อใหทุกหนวยงานไดมีคูมือประกอบการทํางานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และปองกัน ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ตลอดจนนําไปใชประโยชนในการตรวจสอบ กํากับ และประเมินผล การปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาประสงคขององคกร ดวยเหตุดังกลาว สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครจึงไดดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ของสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มดวยการวิเคราะหงาน และแบงภารกิจออกเปนกระบวนการหลัก ๗ กระบวนการ ดังนี้ ๑. กระบวนการฝกอบรม ๒. กระบวนการพัฒนาองคการ ๓. กระบวนการสงเสริมความรู ๔. กระบวนการวิเคราะหโครงการ ๕. กระบวนการนําเสนอนวัตกรรม ๖. กระบวนการใหคําปรึกษาแนะนํา ๗. กระบวนการสนับสนุน และไดนํามาจัดทําเรียบเรียงเปนคูมือการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย ขอบเขตของกระบวนงาน ความหมาย ความสําคัญ คําจํากัดความ แผนผังกระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนาที่ความรับผิดชอบ และระบบติดตามและประเมินผล โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเผยแพรใหผูปฏิบัติงานไดใชอางอิง ในการปฏิบัติงาน ใหเปนระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน และปองกันความผิดพลาดในการทํางาน สงผลใหเกิดผลลัพธ ในการทํางานตามเปาหมายตอไป สถาบัน พัฒ นาขาราชการกรุงเทพมหานครหวังเปน อยางยิ่งวา “คูมือการปฏิบัติงานของ สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร” จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของสําหรับใชเรียนรูแนวทาง ในการทํางานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามความมุงหวังของกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร เมษายน ๒๕๕๕


สารบัญ

หนา

คํานํา สารบัญ บทสรุปสําหรับผูบริหาร  ความเปนมาและความสําคัญในการจัดทําคูมือ  วัตถุประสงค  คําอธิบายสัญลักษณที่ใช  หนาที่ความรับผิดชอบ

1-4 ๕–๖ 6 7 8–9

กระบวนการฝกอบรม  ขอบเขตของกระบวนการ  กรอบแนวคิด  ขอกําหนดที่สําคัญ  คําจํากัดความ  แผนผังกระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม

10 11 - 15 16 - 20 21 - 22 23 - 57

กระบวนการพัฒนาองคการ  ขอบเขตของกระบวนการ  กรอบแนวคิด  ขอกําหนดที่สําคัญ  คําจํากัดความ  แผนผังกระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม

58 59 60 61 62 - 81

กระบวนการสงเสริมความรู  ขอบเขตของกระบวนการ  กรอบแนวคิด  ขอกําหนดที่สําคัญ  คําจํากัดความ  แผนผังกระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม

82 82 83 84 85 - 108

กระบวนการวิเคราะหโครงการ  ขอบเขตของกระบวนการ  กรอบแนวคิด  ขอกําหนดที่สําคัญ  คําจํากัดความ  แผนผังกระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม

109 109 110 110 111 - 118


กระบวนการนําเสนอนวัตกรรมการผลิตสื่อ  ขอบเขตของกระบวนการ  กรอบแนวคิด  ขอกําหนดที่สําคัญ  คําจํากัดความ  แผนผังกระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

119 119 120 120 - 121 122 - 134

มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม กระบวนการใหคําปรึกษาแนะนํา  ขอบเขตของกระบวนการ  กรอบแนวคิด  ขอกําหนดที่สําคัญ  คําจํากัดความ  แผนผังกระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม  มาตรฐานการใหคําปรึกษาแนะนํา กระบวนการสนับสนุน  ขอบเขตของกระบวนการ  กรอบแนวคิด  ขอกําหนดที่สําคัญ  คําจํากัดความ  แผนผังกระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน

135 135 136 137 138 - 140 141 - 142 143 - 144 145 - 148 149 150 - 152 153 - 281


บทสรุปสําหรับผูบริหาร กรุงเทพมหานครไดกําหนดใหทุกหนวยงานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) สําหรับเปน เครื่องมือสําคัญในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร มีวัตถุประสงคเพื่อสราง แนวทางการปฏิบัติงานขององคกรใหมีระบบและมาตรฐานเดียวกัน โดยคูมือการปฏิบัติงานเปนการจัดทํา รายละเอียดของการทํางานอยางครบถวน แสดงถึงขอบเขตของกระบวนงาน ความหมาย ความสําคัญ คําจํากัดความ แผนผังกระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนาที่ความรับผิดชอบ มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติ ดตามประเมิ นผล และเอกสารประกอบการทํางาน ซึ่งกรุงเทพมหานครไดกําหนดใหทุกหนวยงาน จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของหนวยงาน และใชเปนตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ มิติที่ ๒ ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ขอ ๒.๑ ระดับความสําเร็จของการ จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของหนวยงาน สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ไดดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของสถาบันฯ โดยการจัดสัมมนาเพื่อใหความรู และสรางความเขาใจแกขาราชการทุกคนในหนวยงาน และไดแตงตั้ง ผูรับผิดชอบในการดําเนินการประกอบดวย ๑) คณะกรรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ๒) คณะทํางาน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน มีหนาที่จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตามภารกิจหลักของหนวยงาน คือ การพัฒนาขาราชการบุคลากร และองคการของกรุงเทพมหานคร ดวยกระบวนการฝกอบรม การวิเคราะห โครงการตางๆ เกี่ยวกับวิธีดํา เนิน การฝ กอบรมและพัฒนาใหกับหนวยงานตางๆของกรุงเทพมหานคร การสงเสริ มใหขาราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครมีโอกาสพัฒนาตนเองดวยการศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมุงพัฒนา องคการใหเปนองคการแหงการเรียนรูมีความทันสมัย ใหบริการที่มีคุณภาพ มีการนําเสนอนวัตกรรมและการผลิต สื่อเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการใหคําปรึกษาแนะนําในดานการพัฒนาบุคลากร ซึ่งการดําเนินการ ตามภารกิจหลักดังกลาวใหบรรลุเปาหมายไดดวยการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ อยางเหมาะสมมีความสําคัญยิ่ง ดังนั้น สถาบันฯจึงไดกําหนดใหมีกระบวนการสนับสนุนขึ้นโดยไดแบงการปฏิบัติงานของสถาบันฯ เปน ๗ กระบวนการหลัก ไดแก 1. กระบวนการฝกอบรม ซึ่งเริ่มตนดวยกระบวนการหาความตองการจําเปนในการฝกอบรม (Training Need ) เพื่อคนหาความตองการจําเปนในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ใหมีความรู ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองตอยุทธศาสตรของกรุงเทพมหานครได โดยจะดําเนินการทุกปงบประมาณ ตอมาจึงพิจารณาและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานคร หลังจาก นั้นจึงดําเนินการสราง และพัฒนาหลักสูตรสําหรับใชพัฒนาบุคลากรใหมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของโครงการ ลําดับตอมาเปนการดําเนินการพัฒนาตามที่หลักสูตรกําหนด ประการสุดทายเปนการติดตาม และประเมินผลการ ฝกอบรม เพื่อนําผลการประเมินสําหรับเปนขอมูลในการพัฒนางานตอไป ประกอบดวยกระบวนการยอย คือ ๑.๑) การหา Training Need เปนการดําเนินการหาความตองการจําเปนของแผนพัฒนา บุคลากรของกรุงเทพมหานครในแตละปงบประมาณ ซึ่งเริ่มดําเนินการดวยการจัดทําแบบสํารวจ TN จนถึงขั้นตอน การสรุปผล และรายงานผลการวิเคราะห ใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณมากกวา ๘๐ วัน ๑.๒) การจัดทําแผนพัฒนา เปนการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครใน แตละปงบประมาณ ซึ่งเริ่มดําเนินการดวยการจัดทําจัดทํารางแผนพัฒนา จนถึงการรายงานผลและติดตามผลการ ดําเนินการ ใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณมากกวา ๙๐ วัน หลังจากนั้นจึงจัดทําแผนปฏิบัติงานของ สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร (Action Plan) ใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ ๓๔๕ วัน


๒ ๑.๓) การสรางและพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเริ่มตนดวยการหาความตองการจําเปนของหลักสูตร จนถึงขั้นตอนการจัดทําหลักสูตร และสงมอบหลักสูตรใหนําไปใชพัฒนา สําหรับหลักสูตรที่ใชระยะเวลาฝกอบรม ไมเกิน ๑ เดือน ใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ ๒๐ วัน สวนหลักสูตรที่ใชระยะเวลาฝกอบรมเกิน ๑ เดือน ใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ ๔๗ วัน ๑.๔) การดําเนินการพัฒนา ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการเตรียมการเตรียมการฝกอบรม ดําเนินการฝกอบรม และขั้นสิ้นสุดการฝกอบรม สําหรับการใชระยะเวลาในการดําเนินขึ้นอยูกับระยะเวลาของ หลักสูตรฝกอบรม ดังนั้นระยะเวลาโดยประมาณ ๑๒๑ – ๒๐๐ วัน ๑.๕) การติดตามประเมินผลการฝกอบรม ซึ่งประกอบดวยการกําหนดขอบเขตและ วัตถุประสงคการประเมิน การวางแผนประเมินผล การออกแบบเครื่องมือ การจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปและรายงานผล การนําผลไปใชพัฒนางาน ใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ ๗๕ วัน ๒. กระบวนการพัฒนาองคการ ซึ่งเริ่มตนดวยกระบวนการวิเคราะหสภาพองคการ เพื่อคนหา สภาพปญหาขององคการที่จําเปนพัฒนา ตอมาจึงพิจารณากําหนดเครื่องมือ หรือวิธีการพัฒนาใหสอดคลองกับ สภาพปญหา หลังจากนั้นจึงดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ลําดับตอมาเปนการดําเนินการพัฒนาตามที่แผน กําหนด ประการสุดทายเปนการติดตาม และประเมินผลการสัมมนา เพื่อติดตามผลความคืบหนาในการ แกปญหาองคการ ตลอดจนนําผลการประเมินสําหรับเปนขอมูลในการพัฒ นางานตอไป ประกอบดวย กระบวนการยอย คือ ๒.๑) การวิเคราะหสภาพองคการ ใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ ๗ - ๑๕ วัน ๒.๒) การกําหนดเครื่องมือ/วิธีการพัฒนา ใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ ๑๕ วัน ๒.๓) การจัดทําแผน ใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ ๓๐ วัน ๒.๔) การดําเนินการ ใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ ๗ - ๑๔ วัน ๒.๕) การติดตามผล ใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ ๙๐ วัน ๓. กระบวนการสงเสริมความรู สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครไดสนับสนุนให ขาราชการกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาความรู และประสบการณกับหนวยงานภายนอกอื่น ๆ อีกดวย ซึ่งดําเนินการ สงเสริมความรูทั้งภายในประเทศ และการสงเสริมความรูตางประเทศ ประกอบดวยกระบวนการยอย คือ 3.1 การจัดทําแผนการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงานและปฏิบัติการ วิจัยในประเทศและตางประเทศ ใชระยะเวลาดําเนินการ 3 เดือน 25 วัน 3.2 การดําเนินการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และปฏิบัติการ วิจัยในประเทศและตางประเทศ ใชระยะเวลาในการดําเนินการ 10 วัน 3.3 การรายงานผลการศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ใชระยะเวลาในการดําเนินการ 35 วัน ๔. กระบวนการวิเคราะหโครงการ ในกรณีที่หนวยงานของกรุงเทพมหานครเสนอขออนุมัติ โครงการพัฒนาขาราชการนอกเหนือจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครวิเคราะหโครงการดังกลาวตามที่ผูบริหารสั่งการ หรือในกรณีที่ไมเปนไป ตามระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ ประกอบดวยกระบวนการยอย คือ


๓ ๔.๑) การตรวจสอบขอมูลเบื้องตน ใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ ๓ วัน ๔.๒) การพิจารณา/วิเคราะห ใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ ๓ วัน ๔.๓) การรายงานผลการวิเคราะห ใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ ๑ วัน ๔.๔) การสงคืนหนวยงาน ใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ ๑ ชั่งโมง ๔.๕) การเก็บรวบรวมสถิติ ใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ ๑ วัน ๕. กระบวนการนําเสนอนวัตกรรมและการผลิตสื่อ สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาขาราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครใหครอบคลุม และตอเนื่อง จึงไดดําเนินการ ทั้งการนําเสนอนวัตกรรมและสงเสริมใหขาราชการและบุคลากรพัฒนาตนเองดวยสื่อการเรียนรูในรูปแบบตางๆ เชน สื่ออิเลคทรอนิกส และสื่อสิ่งพิมพ โดยประกอบดวยกระบวนการยอย คือ ๕.๑) การนําเสนอนวัตกรรม ซึง่ แบงออกเปนการนําเสนอนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การนําเสนอนวัตกรรมดานการบริหาร แตละกระบวนการใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ ๑๘ วัน และ ๗๗ วัน ตามลําดับ ๕.๒) การผลิตสื่อ ซึ่งแบงออกเปนสื่ออิเลคทรอนิกส และสื่อสิ่งพิมพ แตละกระบวนการ ใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณมากกวา ๗๗ วัน และ ๕๙ วันตามลําดับ ๖. กระบวนการใหคําปรึกษาแนะนํา ดวยเหตุที่สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร เปนหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ในการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จึงมีบทบาทในการใหคําปรึกษาแนะนํา แกผูบริหาร และหนวยงานตาง ๆ ของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล และองคการ ซึ่งการจัดทําคูมือ ในการใหคําปรึกษาแนะนําในครั้งนี้จะทําใหเกิดมาตรฐาน และทิศทางในการทํางานมากยิ่งขึ้น โดยการให คําปรึกษาแนะนําแตละครั้งอาจใชระยะเวลาในการดําเนินการตั้งแต ๕ นาที – มากกวา ๓๐ นาที ๗. กระบวนการสนับสนุน ในการดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหประสบความสําเร็จได จําเปนตองอาศัยทรัพยากรตาง ๆ สนับสนุนในการดําเนินการ เชน บริการดานโสตทัศนูปกรณ ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ สถานที่ ยานพาหนะ ฯลฯ ประกอบดวยกระบวนการยอย ๗ กระบวนการ ซึ่งแตละกระบวนการ ใชเวลาในการดําเนินการแตกตางกัน ดังนี้ ๗.๑) บริการดานโสตทัศนูปกรณ ใชระยะเวลาในการดําเนินการ ตามระยะเวลาของโครงการ ๗.๒) งานสารบรรณ การรับ - สงหนังสือ ใชระยะเวลาในการดําเนินการ ๑ - ๒ วัน การทําลายเอกสาร ใชระยะเวลาในการดําเนินการ ๖๐ วัน การจัดการประชุม ใชระยะเวลาในการดําเนินการ ๗ วัน ๗.๓) งานการเจาหนาที่ การพนทดลองราชการ ใชระยะเวลาในการดําเนินการ ๑๔ วัน การควบคุมวันลา ใชระยะเวลาในการดําเนินการ ๓ วัน การเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจาง ใชระยะเวลาในการ ดําเนินการ ๒ วัน การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ใชระยะเวลาในการดําเนินการ ๑๕ วัน การขอรับบําเหน็จ บํานาญ ใชระยะเวลาในการดําเนินการ มากกวา ๒๐ วัน ๗.๔) งานการเงินและงบประมาณ การจัดทํางบประมาณ ใชระยะเวลาในการดําเนินการ ๓๕ วัน การบริหารงบประมาณ ใชระยะเวลาในการดําเนินการ ๒๙ วัน การควบคุมงบประมาณรายจาย ใชระยะเวลาในการดําเนินการ ๑ วัน การติดตามประเมินผล ใชระยะเวลาในการดําเนินการ ๑ วัน การยืมเงิน ใช ระยะเวลาในการดําเนินการ ๑ วัน การเบิกเงินเดือนและคาจาง ใชระยะเวลาในการดําเนินการ ๔ วัน การเบิกคาสาธารณูปโภค ใชระยะเวลาในการดําเนินการ ๖ วัน การเบิกคาใชจายในการฝกอบรม ประชุม สัมมนา และดูงาน ใชระยะเวลาในการดําเนินการ ๔ ½ วัน การเบิกเงินสวัสดิการ ใชระยะเวลาในการ ดําเนินการ ๕ วัน


๔ ๗.๕) งานพัสดุ การเบิกพัสดุ ใชระยะเวลาในการดําเนินการ 9 วัน การทรัพยสิน ใชระยะเวลาในการดําเนินการ 79 วัน การจัดซื้อจัดจาง ใชระยะเวลาในการดําเนินการ มากกวา 81 วัน วิธีตกลงราคา 7 วัน วิธีสอบราคา มากกวา 32 วัน วิธีพิเศษ 18 วัน และวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส มากกวา 24 วัน) ๗.๖) งานอํานวยการ และบริหารจัดการสถานที่ การใหบริการ ใชระยะเวลาในการดําเนินการ มากกวา 20 วัน (หรือตลอดระยะเวลาโครงการฝกอบรม) การบริหารจัดการสถานที่ ใชระยะเวลาในการ ดําเนินการ 39 วัน ๗.๗) งานยานพาหนะ การควบคุมการใชรถราชการ ใชระยะเวลาในการดําเนินการ 31 วัน การบํารุงรักษาและดูแลยานพาหนะ ใชระยะเวลาในการดําเนินการ 1 - 7 วัน การควบคุมและรายงานการ เบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ใชระยะเวลาในการดําเนินการ 31 วัน คูมือการปฏิบัติงานดังกลาว จะเปนประโยชนตอเจาหนาที่ในหนวยงานทุกตําแหนงและ ทุกระดับในการใชอางอิงและควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปองกันการผิดพลาด และไดผลลัพธตามที่ ตั้งเปาหมายไว รวมทั้งใชเปนขอมูลในการประสานงาน เพื่อลดปญหาความซ้ําซอนและปญหาความขัดแยง ในการทํางาน รวมทั้งการนําไปใชในการสอนงาน การตรวจสอบการทํางาน การติดตามงาน และการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน เพื่อใหส ามารถปฏิ บั ติงานตอบสนองความต องการของผูรับ บริการและผูมีสว นไดสว นเสีย ไดอยาง มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คูมือการปฏิบัติงานจะนําไปสูการจัดการความรูในหนวยงาน โดยไดถายทอดความรูเพื่อการ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซึ่งจะเปนการยกระดับขีดความสามารถ และมาตรฐานการจัดการขององคกรตอไป


ความเปนมาและความสําคัญในการจัดทําคูมอื การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปนเครื่องมือสําคัญในการเพิ่มคุณภาพและ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเปนการสรางแนวทางการปฏิบัติงานขององคกรใหมีระบบและมาตรฐาน เดียวกัน คูมือจะแสดงถึงขอบเขตของกระบวนงาน ความหมาย ความสําคัญ คําจํากัดความ แผนผังกระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนาที่ความรับผิดชอบ มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตามประเมินผล และเอกสาร ประกอบการทํางาน ดวยเหตุดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร (สํานักงาน ก.ก.) จึง กําหนดใหทุกหนวยงานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน โดยใหเปนตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ มิติที่ ๒ ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ขอ ๒.๑ ระดับความสําเร็จของการ จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของหนวยงาน สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของหนวยงาน ตามภารกิจหลัก คือ การพัฒนาขาราชการบุคลากร และองคการของกรุงเทพมหานคร ดวยกระบวนการฝกอบรม การวิเคราะห โครงการตางๆ เกี่ยวกับวิธีดํา เนิน การฝ กอบรมและพัฒนาใหกับหนวยงานตางๆของกรุงเทพมหานคร การสงเสริ มใหขาราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครมีโอกาสพัฒนาตนเองดวยการศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมุงพัฒนา องคการใหเปนองคการแหงการเรียนมีความทันสมัย ใหบริการที่มีคุณภาพ มีการนําเสนอนวัตกรรมและการผลิต สื่อเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการใหคําปรึกษาแนะนําในดานการพัฒนาบุคลากร ซึ่งการดําเนินการ ตามภารกิจหลักดังกลาวใหบรรลุเปาหมายไดดวยการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ อยางเหมาะสมมีความสําคัญยิ่ง ดังนั้น สถาบันฯจึงไดกําหนดใหมีกระบวนการสนับสนุนขึ้น โดยไดแบงการปฏิบัติงานของสถาบันฯ เปน ๗ กระบวนการหลัก ไดแก ๑. กระบวนการฝกอบรม ประกอบดวย 5 กระบวนการยอย คือ ๑) การหา Training Need ๒) การจัดทําแผนพัฒนา ๓) การสรางและพัฒนาหลักสูตร ๔) การดําเนินการพัฒนา ๕) การติดตามประเมินผลการฝกอบรม ๒. กระบวนการพัฒนาองคการ ประกอบดวยกระบวนการยอย คือ ๑) การวิเคราะหสภาพองคการ ๒) การกําหนดเครื่องมือ /วิธีการพัฒนา ๓) การจัดทําแผน ๔) การดําเนินการ ๕) การติดตามผล ๓. กระบวนการสงเสริมความรู แบงการดําเนินการเปน ๒ ดาน ดังนี้ ๑.การสงเสริมความรู ในประเทศ และ ๒.การสงเสริมความรูตางประเทศ ประกอบดวยกระบวนการยอย คือ 1) การจัดทําแผนการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงานและ ปฏิบัติการวิจัยในประเทศและตางประเทศ 2) การดําเนินการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และ ปฏิบัติการวิจัยในประเทศและตางประเทศ 3) การรายงานผลการศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย


๖ ๔. กระบวนการวิเคราะหโครงการ ประกอบดวยกระบวนการยอย คือ ๑) การตรวจสอบขอมูลเบื้องตน ๒) การพิจารณา/วิเคราะห ๓) การรายงานผลการวิเคราะห ๔) การสงคืนหนวยงาน ๕) การเก็บรวบรวมสถิติ ๕. กระบวนการนําเสนอนวัตกรรมและการผลิตสื่อ ประกอบดวยกระบวนการยอย คือ ๑) การนําเสนอนวัตกรรม ๒) การผลิตสื่อ ๖. กระบวนการใหคําปรึกษาแนะนํา ๗. กระบวนการสนับสนุน ประกอบดวยกระบวนการยอย คือ ๑) การใหบริการดานสื่อ – โสต ๒) งานสารบรรณ ๓) งานการเจาหนาที่ ๔) งานการเงินและงบประมาณ ๕) งานพัสดุ ๖) งานอํานวยการและบริหารจัดการสถานที่ ๗) งานยานพาหนะ คูมือการปฏิบัติงานดังกลาวจะเปนประโยชนตอเจาหนาที่ในหนวยงานทุกตําแหนงและทุกระดับใน การใชอางอิงการปฏิบัติราชการ การควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งใชเปนขอมูลในการประสานงาน เพื่อ ปองกันการผิดพลาด และไดผลลัพธตามที่ตั้งเปาหมายไว สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมี สวนไดสวนเสีย นอกจากนี้ คูมือการปฏิบัติงานยังจะนําไปสูการถายทอดความรูเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการทํางาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซึ่งจะเปนการยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการ จัดการขององคกรตอไป

วัตถุประสงค การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสถาบัน พัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร จัดทําขึ้นโดยมี วัตถุ ประสงค ดังนี้ ๑. เพื่ อสื่ อสาร และสร า งความเขาใจ แก บุคลากรของสถาบัน ฯ เกี่ ย วกับ ภารกิจ และ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งาน ใช ศึ กษาและยึ ด ถื อเปน แนวทางในการปฏิบัติ งานใหเปน ระบบ และมี มาตรฐาน เดี ย วกั น ๒. เพื่อทบทวน ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถาบันฯ และนํามาจัดทําเปน แผนผังกระบวนงาน สําหรับ ใชเปนคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตอไป


คําอธิบายสัญลักษณทใี่ ช การเขียนแผนผังของกระบวนการ (Work Flow) ในคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีสัญลักษณ ที่ใชเพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่ดําเนินการ ทิศทางของการปฏิบัติ การตัดสินใจ ฐานขอมูลที่เกี่ยวของ และ รายงาน / เอกสารตาง ๆ ซึ่งมีคําอธิบายสัญลักษณที่ใช ดังตอไปนี้ สัญลักษณ

คําอธิบาย จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ กระบวนการที่มีกิจกรรมยอยอยูภายใน กิจกรรมและการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ (Decision) ฐานขอมูล เอกสาร / รายงาน (Document)

เอกสาร รายงานหลายแบบ/ประเภท (Multi Document)

ทิศทาง / การเคลื่อนไหวของงาน ทิศทางการนําเขา / สงออกของเอกสาร / รายงาน / ฐานขอมูลที่อาจจะเกิดขึ้น จุดเชื่อมตอระหวางขั้นตอน / กระบวนการ (Connector)


8

หนาที่ความรับผิดชอบ ตําแหนง/ฝาย/กลุมงาน

หนาที่ความรับผิดชอบ

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการ กรุงเทพมหานคร

เปนขาราชการสามัญ และผูบังคับบัญชาสูงสุดของสถาบัน พัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่ในการ บริหารราชการ การบังคับบัญชา และควบคุมการ ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสถาบันพัฒนาขาราชการ กรุงเทพมหานคร

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร

มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการ และบุคคลตาง ๆ ดวยกระบวนการฝกอบรม ให คําปรึกษา แนะนํา วิธีดําเนินการฝกอบรมและพัฒนา ใหกับหนวยงานตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง สงเสริมใหขาราชการและลูกจางมีโอกาสพัฒนาตนเองดวย การศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม สัมมนา ดูงาน ทั้งในประเทศ และตางประเทศและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติ หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ฝายบริหารงานทั่วไป

มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณของ สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร งานการ เจาหนาที่ งานงบประมาณ การเงินและบัญชี ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ยานพาหนะ งานดานการพิมพ และผลิตเอกสารที่ใชในการฝกอบรมและพัฒนา และ ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย

สวนแผนงานและสงเสริมความรู

มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจและการ วิเคราะหหาความจําเปนและความตองการในการฝกอบรม ตามนโยบายผูบริหารและตามความจําเปนของหนวยงาน จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ประสาน แผนการปฏิบัติงานดานการฝกอบรมและพัฒนาพิจารณา และวิเคราะหความเหมาะสมโครงการฝกอบรม สัมมนา ของหนวยงานกอนดําเนินโครงการ ติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เปน ศูนยขอมูลของสถาบันฯ ในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนา ขาราชการ ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑการจัดโครงการ สัมมนา ศึกษา ดูงาน การลา ศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงานและปฏิบัติการวิจัย ทั้งในประเทศและตางประเทศดําเนินการใหขาราชการไป ศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงานและปฏิบัติการวิจัย


๙ ทั้งในประเทศและตางประเทศและปฏิบัติหนาที่อื่นที่ เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย ตําแหนง/ฝาย/กลุมงาน

หนาที่ความรับผิดชอบ

สวนวิชาการ

มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคนหาความจําเปนในการ ฝกอบรม กําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรม กําหนด แนวทาง หลักเกณฑและรูปแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ พัฒนาบุคลากรรูปแบบประเมินผล วิทยากรและโครงการ วิเคราะห สรางและพัฒนาหลักสูตร สื่อและเทคนิคในการ ฝกอบรมศึกษา คนควา พัฒนาและเสนอแนะวิทยาการ ใหม ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับ มอบหมาย

สวนพัฒนาการบริหาร

มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและ ดําเนินการฝกอบรมตลอดจนประเมินผลการฝกอบรม เพื่อพัฒนาขาราชการระดับบริหารทุกระดับและสายอาชีพ วิเคราะหโครงการเกี่ยวกับ การพัฒนาองคการที่หนวยงาน จัดทําขึ้น ดําเนินการพัฒนาองคการทุกระดับใหคําปรึกษา แนะนําในการดําเนินการเพื่อพัฒนานักบริหาร และการ พัฒนาองคการใหกับหนวยงานตาง ๆ ของ กรุงเทพมหานคร นําเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชใน การบริหาร และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับ มอบหมาย มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและ ดําเนินการฝกอบรมในวิชาชีพและตําแหนงตาง ๆ ของ ขาราชการและลูกจางกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการ พัฒนาสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต ผูชวยดําเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ขาราชการการเมืองผูนําชุมชน องคกรเอกชน และ ประชาชน ดานการบริหารและจัดการเมือง ให คําปรึกษาแนะนําในการดําเนินการพัฒนาบุคคลใหกับ องคกรของรัฐและเอกชน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับมอบหมาย

สวนจัดการฝกอบรม

ศูนยฝกอบรม มงาน

มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการ บริหารงานโครงการฝกอบรมการอํานวยความสะดวกใน การจัดการฝกอบรม ประสานงานการฝกอบรมของ สถาบันฯ และหนวยงานภายในของกรุงเทพมหานคร หนวยงานภายนอก และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ ไดรับมอบหมาย


10

กระบวนการฝกอบรม ขอบเขตของกระบวนการ

กระบวนการฝกอบรม ซึ่งเริ่มตนดวยกระบวนการหาความตองการจําเปนในการฝกอบรม (Training Need ) เพื่อคนหาความตองการจําเปนในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ใหมี ความรู ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองตอยุทธศาสตรของกรุงเทพมหานครได โดยจะ ดําเนินการทุกปงบประมาณ ตอมาจึงพิจารณาและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นจึง ดําเนินการสราง และพัฒนาหลักสูตรสําหรับใชพัฒนาบุคลากรใหมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของโครงการ ลําดับ ตอมาเปนการดําเนินการฝกอบรม/สัมมนาตามที่หลักสูตรกําหนด ประการสุดทายเปนการติดตาม และประเมินผลการ ฝกอบรม เพื่อนําผลการประเมินสําหรับเปนขอมูลในการพัฒนางานตอไป ประกอบดวยกระบวนการยอย คือ ๑. การสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม (Training Need : TN) เปนการดําเนินการหาความ ตองการจําเปนของแผนพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครในแตละปงบประมาณ ซึ่งเริ่มดําเนินการดวยการจัดทํา ปรับปรุงแบบสํารวจ TN การสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม การพิจารณา/วิเคราะหแบบสํารวจ TN สิ้นสุดที่การ สรุปผลและรายงานผลการวิเคราะห ๒. การจัดทําแผนพัฒนา เปนการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครในแตละ ปงบประมาณ ซึ่งเริ่มดําเนินการดวยการจัดทํารางแผนพัฒนาขาราชการและบุคลากร กทม. ประชุมพิจารณาราง แผนพัฒนา จัดทําคําขอจัดสรรงบประมาณ จัดทําแผนพัฒนา ปฏิบัติตามแผน จนถึงการรายงานผลและติดตามผล การดําเนินการ ใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณมากกวา ๙๐ วัน หลังจากนั้นจึงจัดทําแผนปฏิบัติงานของ สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร (Action Plan) ๓ การสรางและพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเริ่มตนดวยการศึกษาวิเคราะหเพื่อหาความตองการจําเปนของ หลักสูตร พิจารณา ปรับปรุง สงมอบหลักสูตร จนสิ้นสุดที่การติดตามประเมินผล ๔ การดําเนินการฝกอบรม ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการเตรียมการ เริ่มตนดวยการวางแผน การ ดําเนินโครงการฝกอบรมประจําป ขออนุมัติโครงการ คัดเลือกกลุมเปาหมาย จัดทําคําสั่ง ขออนุมัติเงินงวด ขออนุมัติเงินยืม สรรหา คัดเลือกวิทยากร และสิ้นสุดที่จัดเตรียมสถานที่ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณและสื่อ ประกอบการฝกอบรม ขั้นดําเนินการ เริ่มดําเนินการการฝกอบรม สรุปผลการดําเนินงาน และปดการฝกอบรม ขั้นสิ้นสุดการฝกอบรม เริ่มจากประเมินผลโครงการ สงผูเขารับการฝกอบรมสงตนสังกัด แจงหนวยงานที่เกี่ยวของลง ประวัติ จัดทําการเบิกจายงบประมาณ ๕ การติ ดตามประเมินผลการฝกอบรม เริ่มตนจากการกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงค การประเมิน การวางแผนประเมินผล การออกแบบเครื่องมือ การจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปและ รายงานผล จนถึงการนําผลไปใชพัฒนางาน


๑1

กรอบแนวคิด สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ไดกําหนดกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของกับกระบวนการฝกอบรม ตามภารกิจของหนวยงาน ประกอบดวย ผูเกี่ยวของ ความตองการ ขอกําหนดดานกฎหมายประสิทธิภาพของ กระบวนการ และความคุมคา ดังนี้ 1. การสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม (Training Need : TN) ผูเกี่ยวของ ความตองการ ผูรับบริการ ทราบถึงปญหาเกี่ยวกับงานหรือบุคลากรในองคกร ซึ่ง หนวยงานของกรุงเทพมหานคร สามารถแกไขไดดวยการฝกอบรมตามแบบสํารวจ ภายใน กรอบเวลาที่กําหนด ผูมีสวนไดสวนเสีย - หัวหนาหนวยงาน - บุคลากรในหนวยงาน

-

-

ขอกําหนดดานกฎหมาย แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ป แผนพัฒนาบุคลากรของ กรุงเทพมหานคร ๔ ป ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๑ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ คําสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๘๐๒/ ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑการฝกอบรมฯ

ความตองการ - ใหบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาและสามารถ แกไขปญหาเกี่ยวกับงานหรือบุคคลในองคกรที่เกิดขึ้น ในองคกรได - ไดรับการพัฒนา เพื่อนําความรูไปใชในการปรับปรุงและ พัฒนางาน ประสิทธิภาพของกระบวนการ สามารถรวบรวมและวิเคราะห ความ จําเปนในการฝกอบรมไดอยางถูกตอง เหมาะสม ครบทุกหนวยงาน และ ภายในกําหนดเวลา

ความคุมคา - บุคลากรไดรับการพัฒนา ตาม ความจําเปนของหนวยงาน - มีความถูกตองตามระเบียบ ของ ทางราชการและถูกตอง ตามหลัก วิชาการ


๑2

2. กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ผูเกี่ยวของ ผูรับบริการ หนวยงานของกรุงเทพมหานคร

ผูมีสวนไดสวนเสีย - ผูบริหาร - ขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร - สถาบันฯ

ขอกําหนดดานกฎหมาย

ความตองการ หนวยงานตองการแผนพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ตอบสนองตอความตองการ ขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพเปนระบบและตอเนื่อง ความตองการ - บุคลากรไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของ องคกรและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจได อยางมีประสิทธิภาพ - ทุกหนวยงานรายงานขอมูลที่ถูกตองทันตามกําหนดเวลา

ประสิทธิภาพของกระบวนการ

- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ป - แผนพัฒนาขาราชการ - แผนบริหารราชการ กรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครไดรับอนุมัติกอน - แผนบริหารทรัพยากรบุคคล เริ่มตนปงบประมาณ - นโยบายผูบริหาร - ผลการรายงานผูบริหาร - พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ กรุงเทพมหานครสามารถนําไป กรุงเทพมหานครและบุคลากรของ ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 - ระเบียบ หลักเกณฑ หนังสือสั่งการ แผนพัฒนาบุคลากร กรุงเทพมหานครได ที่เกี่ยวของ

๑3

ความคุมคา - บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามแผนฯ สามารถนําความรูไปใชในการ ปฏิบัติงานตามบทบาท ภารกิจได


3. การสรางและพัฒนาหลักสูตร ผูเกี่ยวของ

ผูรับบริการ - สวนราชการใน สพข. - หนวยงานของ กทม.

ผูมีสวนไดสวนเสีย - ขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร - ผูบริหาร

-

ขอกําหนดดานกฎหมาย แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ป แผนบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร แผนบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายผูบริหาร สมรรถนะขาราชการ กทม. และ สมรรถนะประจํากลุมงาน มาตรฐานกําหนดตําแหนง ระเบียบ หลักเกณฑ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวของ

ความตองการ - หลักสูตรสามารถตอบสนองตอความตองการและความ จําเปนของกลุมเปาหมาย ผูบริหาร - หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณ ปจจุบัน - หลักสูตรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ถูกตอง รวดเร็ว มี มาตรฐาน) ความตองการ - หลักสูตรสามารถนําไปปรับใชในการทํางาน พัฒนางาน และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในงานได - วิธีการพัฒนามีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย - หลักสูตรสามารถตอบสนองตอนโยบายได - หลักสูตรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ - หลักสูตรสามารถนําไปพัฒนา ขาราชการและบุคลากรของ กทม.ได - หลักสูตรตอบสนองตอความ ตองการจําเปน

ความคุมคา

๑4


๔. กระบวนการดําเนินการพัฒนา ผูเกี่ยวของ

ผูรับบริการ - ขาราชการและบุคลากร กทม. ผูมีสวนไดสวนเสีย

- ผูเขารับการฝกอบรม - ผูบงั คับบัญชา/ผูบริหาร - หนวยงาน กทม. ที่เกี่ยวของ

ความตองการ

- ตองการความรูและประสบการณไปใชในการทํางาน - ไดรับการบริการที่ดีจากผูดําเนินการ -

มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น และทํางานไดตามสมรรถนะหลัก ทํางานไดตามสมรรถนะหลัก/ทราบผลการพัฒนา ผูรับบริการมีความพึงพอใจ เปนไปตามระเบียบ (ถูกตอง,ครบถวน,ดําเนินการภายในเวลาที่ กําหนด)

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ - แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร - ผูเขารับการฝกอบรมผานเกณฑตามที่ พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ กําหนดไวในหลักสูตร - พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ และ - ผูเ ขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจ บุคลากร กทม. พ.ศ. ๒๕๕๔ - ระเบียบฝกอบรม / คําสั่ง / หลักเกณฑ และมติคณะรัฐมนตรี - นโยบายผูบริหาร - มติ ก.ก. กําหนดเงื่อนไขการเขาสู ตําแหนงตองผานการฝกอบรม - มติคณะกรรมการหลักสูตร นักบริหาร กทม. - กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

๑5

ความคุมคา


5. กระบวนการติดตามประเมินผลการฝกอบรม ผูเกี่ยวของ

ผูรับบริการ - ผูดําเนินโครงการฝกอบรม

- ผูสรางและพัฒนาหลักสูตร - ผูจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร - ผูบริหาร ผูมีสวนไดสวนเสีย - กรุงเทพมหานคร -

ขอกําหนดดานกฎหมาย แผนบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร แผนบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายผูบริหาร ระเบียบ หลักเกณฑ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวของ

ความตองการ

- ผลการประเมินนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการ ฝกอบรม - ผลการประเมินนําไปใชในการสรางและพัฒนาหลักสูตร - ผลการประเมินนําไปใชประกอบการทําแผนพัฒนา บุคลากร - การประเมินผลถูกตอง รวดเร็ว เสร็จทันกําหนดเวลา ความตองการ - ผลการประเมินนําไปใชในการวางแผนพัฒนาบุคลากร ของ กทม. ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา - ผลการประเมินสามารถนําไปใช ในการปรับปรุงและพัฒนาการ ฝกอบรมของกรุงเทพมหานครได


๑6

ขอกําหนดที่สําคัญ ชื่อกระบวนงาน

ขอกําหนดที่สําคัญ

ตัวชี้วัดขอกําหนด

๑. การสํารวจความจําเปน ๑. แบบสํารวจความ จําเปนในการ ในการฝกอบรม (Training ฝกอบรม (TN ๑ – ๔) มีความถูกตอง สอดคลองกับนโยบายผูบริหาร/ Need) ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของ กรุงเทพมหานคร/ความตองการของ หนวยงาน ใชเปนมาตรฐานใหแก หนวยงานจัดทําได

- รอยละ ๑๐๐ ของแบบสํารวจความ จําเปนในการฝกอบรม (TN ๑ – ๔) มีความถูกตองสอดคลองกับนโยบาย ผูบริหาร/ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ของกรุงเทพมหานคร/ความตองการของ หนวยงาน ใชเปนมาตรฐานใหแก หนวยงานจัดทําได

๒. กระบวนการสํารวจวิเคราะห ความจําเปนในการฝกอบรมจัดทํา ครบทุกหนวยงานและดําเนินการแลว เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด

- รอยละ ๑๐๐ ของกระบวนการสํารวจ วิเคราะหความจําเปนจัดทําครบ ทุกหนวยงานและดําเนินการแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กําหนด


๑7

ขอกําหนดที่สําคัญ กระบวนการ

ขอกําหนดที่สําคัญ

ตัวชี้วัดของขอกําหนด

๒. การจัดทํา แผนพัฒนาขาราชการ กรุงเทพมหานคร และบุคลากร กรุงเทพมหานคร (- แผนพัฒนา ขาราชการฯ ๔ ป - แผนพัฒนา ขาราชการฯ รายป - แผนปฏิบัติราชการ ของสถาบันฯ - การติดตามและ รายงานผลการ ดําเนินการตาม แผนพัฒนาขาราชการ กรุงเทพมหานครและ บุคลากร กรุงเทพมหานคร)

๑. แผนพัฒนาขาราชการและบุคลากร กรุงเทพมหานคร ตองตอบสนองนโยบาย ผูบริหาร และสอดคลองกับแผนบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของ กรุงเทพมหานคร

- กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาขาราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ตอบสนอง นโยบายผูบริหาร และสอดคลองกับแผน บริหารราชการกรุงเทพมหานคร แผนบริหาร ทรัพยากรบุคคล และแผนยุทธศาสตรการ พัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร

๒. ตองกําหนดเปาหมายโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ เปน “ผลผลิต” หรือ “ผลลัพธ” ทุกโครงการ/กิจกรรม

- รอยละ ๑๐๐ ของทุกโครงการ/กิจกรรม มีการกําหนดตัวชี้วัด เปน “ผลผลิต” หรือ “ผลลัพธ”

๓. การขอจัดสรรงบประมาณประจําปตามราง - รอยละ ๑๐๐ ของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ สามารถขอจัดสรร แผนพัฒนาฯ ของสถาบันพัฒนาขาราชการ กรุงเทพมหานครตองทันระยะเวลาตามกรอบ งบประมาณเสร็จทันระยะเวลาตามกรอบ ปฏิทินงบประมาณประจําปที่สํานักงบประมาณฯ ปฏิทินงบประมาณประจําปกําหนด กําหนด ๔. ทุกหนวยงานตองรายงานผลการดําเนิน โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาฯ ภายใน ระยะเวลาที่กําหนด

- รอยละ ๑๐๐ ของหนวยงานไดรับการ ติดตามใหรายงานผลภายในเวลาที่กําหนด


18

ขอกําหนดที่สําคัญ กระบวนการ

ขอกําหนดที่สําคัญ

3. การสรางและ ๑. หลักสูตรตอบสนองและ พัฒนาหลักสูตร สอดคลองกับความตองการและ ความจําเปนของหลักสูตร ๒. หลักสูตรเสร็จทันตาม กําหนดเวลา

ตัวชี้วัดของขอกําหนด - รอยละ 100 ของหลักสูตรที่สราง และพัฒนามีความสอดคลองกับความ ตองการและความจําเปนของหลักสูตร - รอยละ 100 ของหลักสูตรที่สราง และพัฒนาเสร็จทันตามกําหนดเวลา

๓. หลักสูตรเปนไปตามนโยบาย - รอยละ 100 ของหลักสูตรที่สราง กฎหมาย และองคความรูทาง และพัฒนาเปนไปตามนโยบายกฎหมาย วิชาการ และองคความรูทางวิชาการ ๔. หลักสูตรมีมาตรฐานเมื่อ เทียบเคียงกับหลักสูตรที่ ใกลเคียง

- รอยละ 100 ของหลักสูตรที่สราง และพัฒนามีมาตรฐานเมื่อเทียบเคียงกับ หลักสูตรที่ใกลเคียง

5. หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับสภาวการณการ เปลี่ยนแปลง

- รอยละ 100 ของหลักสูตรที่สราง และพัฒนามีความ ทันสมัย สอดคลองกับสภาวการณการเปลี่ยนแปลง

6. หลักสูตรสามารถนําไปใชใน การพัฒนาขาราชการและ บุคลากรไดจริง

- รอยละ 100 ของหลักสูตรที่สราง และพัฒนานําไปใชใน การพัฒนาขาราชการและบุคลากร


19

ขอกําหนดที่สําคัญ ชื่อกระบวนงาน ๔. การดําเนินการ ฝกอบรม

ขอกําหนดที่สําคัญ

ตัวชี้วัดขอกําหนด

๑. โครงการที่ดําเนินการตองมี ความสอดคลองและตอบสนอง ความตองการพัฒนาบุคลากรของ กรุงเทพมหานคร

- รอยละรอยของโครงการตองมีความ สอดคลองและตอบสนองความตองการพัฒนา บุคลากรของกรุงเทพมหานคร

๒. การคัดเลือกกลุมเปาหมายตอง - รอยละรอยของทุกโครงการมีการคัดเลือก กระจายทุกหนวยงาน กลุม เปาหมายกระจายทุกหนวยงาน ๓. ตองมีการเตรียมทรัพยากรของ - รอยละรอยของทุกโครงการมีการเตรียม โครงการใหแลวเสร็จกอนการเริ่ม ทรัพยากรของโครงการใหแลวเสร็จกอนการเริ่ม ดําเนินโครงการ ดําเนินโครงการ ๔. ผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา - ไมนอยกวารอยละแปดสิบหาของผูเขารับการ มีความพึงพอใจตอความเหมาะสม ฝกอบรม/สัมมนา มีความพึงพอใจตอความ ของการบริหารโครงการ เหมาะสมของการบริหารโครงการ ๕. ผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา เขารวมกิจกรรมการฝกอบรม/ สัมมนาตามหลักเกณฑที่กําหนด

- ผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา สามารถเขา รวมการฝกอบรม/สัมมนาไดตลอดหลักสูตรตาม หลักเกณฑไมนอยกวารอยละแปดสิบ

๖. ตองมีการประเมินผลโครงการ เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม

- รอยละรอยของทุกโครงการมีการประเมินผล

๗. ตองมีการเบิกจายงบประมาณ - รอยละรอยของทุกโครงการมีการดําเนินการ ไดถูกตองตามระยะเวลาที่กําหนด รวบรวมเอกสารการเบิกจายไดถูกตองตาม ระเบียบและแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนด


20

ชื่อกระบวนงาน ๕. การติดตาม ประเมินผลการ ฝกอบรม

ขอกําหนดที่สําคัญ

ตัวชี้วัดขอกําหนด

๑. การติดตามประเมินผลถูกตอง - รอยละ ๑๐๐ ของการติดตาม ตามหลักวิชาการ ประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงค ของการฝกอบรม ๒. การติดตามประเมินผลตอง เสร็จทันตามกําหนดเวลา ๓. ประเภทการติดตาม ประเมินผลตองมีความสอดคลอง กับวัตถุประสงคของการ ฝกอบรม ๔. เครื่องมือการติดตาม ประเมินผลตองมีความสอดคลอง กับประเภทและวิธีการ ประเมินผล

- รอยละ ๑๐๐ ของการติดตาม ประเมินผลสอดคลองกับประเภทและวิธีการประเมินผล


๒1

คําจํากัดความ

๑. การสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม (Training Need : TN) ๑.๑ การสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม หมายถึง การคนหาสภาวะที่มีปญหาเกี่ยวกับงานหรือ บุคคลในองคการ ซึ่งสามารถแกไข ไดดวยการฝกอบรม เพื่อจะชวยทําใหหนวยงานหรือองคการสามารถดําเนินงานไปสู จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคไดดีเพิ่มขึ้น ๑.๒ แบบสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม หมายถึง แบบสอบถามที่ออกแบบเพื่อคนหา รวบรวม สภาวะที่มีปญหาเกี่ยวกับงานหรือบุคคลในองคการ ซึ่งสามารถแกไขไดดวยการฝกอบรม ๑.๓ การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม หมายถึง การเก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูล เพื่อ คนหาความจําเปนของการพัฒนาบุคลากรจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อใหทราบถึงแผนการฝกอบรมที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตที่จะสามารถตอบสนองตอความจําเปนขององคกรอยางแทจริง ๒. การจัดทําแผนพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ๒.๑ แผนพัฒนาขาราชการและบุคลากร หมายถึง กรอบหรือแนวทางที่จะชวยใหขาราชการและ บุคลากร ในหนวยงานทุกระดับ ทุกประเภท ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่จําเปนทั้งในปจจุบัน และอนาคต ใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายขององคกร และสรางความกาวหนาในอาชีพและ สายงาน (Career path) ของตน ๒.๒ แผนปฏิบัติราชการประจําป หมายถึง แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่แสดงใหเห็นถึงภารกิจ ที่ ตอบสนองยุทธศาสตรขององคกรและหรือภารกิจตามความรับผิดชอบหลักที่จะดําเนินการภายในปที่กําหนด ภายใต กรอบแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ป แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร แผนบริหารทรัพยากรบุคคล กรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ของหนวยงาน โดยจะมีสาระสําคัญเชนเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป แตจัดทําเปนแผนประจําปที่มีความละเอียดและชัดเจนขึ้น เพื่อนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และเปนกรอบใน การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณ ๒.๓ ตัวชีว้ ัด (Key Performance Indicator) หมายถึง หนวยวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูก กําหนดขึ้น โดยมีหนวยวัดที่ควรมีผลเปนตัวเลขที่นับไดจริง (จํานวนนับ และหรือ รอยละ) และตองสื่อถึงเปาหมายใน การปฏิบัติงานเปนสําคัญ ทั้งนี้เพื่อสรางความชัดเจนในการติดตามและประเมินผลในการติดตามการปฏิบัติงานดาน ตางๆ ๒.๔ การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่ดําเนินการอยางตอเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/ โครงการ สามารถติดตามประเมินผลไดในทุกชวงของแผนงาน/โครงการ นับตั้งแตกอนดําเนิน แผนงาน/โครงการ ขณะดําเนินงาน และเมื่อสิ้นสุดแผนสิ้นปงบประมาณ และหรือเมื่อแผนงาน/โครงการดําเนินการ แลวเสร็จ ๓. การสรางและพัฒนาหลักสูตร ๓.๑ หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรการฝกอบรมที่สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครดําเนินการ โดยรายละเอียดหลักสูตรประกอบดวยวัตถุประสงค หัวขอวิชา เนื้อหา วิธีการ และระยะเวลาการฝกอบรม โดยแบง หลักสูตรเปน ๒ ประเภท ไดแก - หลักสูตรระยะสั้น : หลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝกอบรมไมเกิน ๑๕ วันทําการ - หลักสูตรระยะยาว : หลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝกอบรม ๑๕ วันทําการขึ้นไป ๓.๒ การสรางและพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมขึ้นมาใหม หรือการ ปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมที่มีอยูแลวใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทันสมัย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร ตอบสนองความตองการขององคกรและผูเขารับการอบรม ๓.๓ ความตองการจําเปนของหลักสูตร หมายถึง ขอมูลที่แสดงถึงเหตุผลและความจําเปนในการจัด ทําหลักสูตรฝกอบรม ซึ่งศึกษาและวิเคราะหจากนโยบาย สถานการณปจจุบัน ผลการประเมิน ฯลฯ 0

0

0


๒2 ๓.๔ คณะกรรมการหลักสูตร หมายถึง คณะบุคคลที่กรุงเทพมหานครแตงตั้งเพื่อพิจารณาความ เหมาะสมของหลักสูตร โดยมีหนาที่ใหคําแนะนําในการกําหนดกรอบและทิศทางการพัฒนา กําหนดคุณสมบัติผูเขารับ การฝกอบรม ใหความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรม หัวขอวิชา วิธีการจัดการฝกอบรมและการดูงาน และ รับฟง รายงานการศึกษา (ถามี) ๓.๕ ผูดําเนินการโครงการ หมายถึง เจาหนาที่ของสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครที่ รับผิดชอบในการจัดโครงการฝกอบรม สัมมนา ดูงาน ๔. การดําเนินการฝกอบรม ๔.๑ ขั้นเตรียมการฝกอบรม/สัมมนา หมายถึง การวางแผนปฏิบัติงาน กําหนดวัน เวลา สถานที่ และ จัดหาทรัพยากรที่จําเปน (คน เงิน สถานที่ ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณและสื่อประกอบการฝกอบรม ฯลฯ) ๔.๒ ขั้นดําเนินการฝกอบรม/สัมมนา หมายถึง การบริหารจัดการโครงการ โดยจัดใหมีกิจกรรมการ เรียนรู และควบคุมใหการฝกอบรม/สัมมนา ดําเนินไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด ๔.๓ ขั้นสิ้นสุดการฝกอบรม/สัมมนา หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวัดผลการเรียนรูและการ ดําเนินกิจกรรม สรุปประเมินผลการฝกอบรม/สัมมนา จัดทําการเบิกจายงบประมาณ ตลอดจนจัดทํารายงานเสนอตอ ผูบังคับบัญชา ๔.๔ ทรัพยากรทางการบริหารโครงการฝกอบรม/สัมมนา หมายถึง ๓M’s คือ Man บุคคลที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการฝกอบรม/สัมมนา เชน เจาหนาที่ดําเนินการ คณะกรรมการ หลักสูตร ผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา (กลุมเปาหมาย) Money งบประมาณที่ไดรับอนุมัติเพื่อดําเนินการฝกอบรม / สัมมนา Material วัสดุ อุปกรณ สถานที่ ยานพาหนะ ฯลฯ เพื่อสนับสนุนเอื้อใหการฝกอบรม/สัมมนา ดําเนินไปดวยความเรียบรอย 5. การติดตามประเมินผลการฝกอบรม 5.๑ การติดตามประเมินผลการฝกอบรม หมายถึง การประเมินเพื่อวัดผลการเรียนรู ความคิดเห็นที่มี ตอการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการและผลสัมฤทธิ์การฝกอบรม เพื่อใหทราบถึง การบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร การบรรลุผลตามเกณฑที่กําหนดไว รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นกับผูเขารับการอบรมและ องคกรเมื่อมีการนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชในการปฏิบัติงาน โดยแบงการประเมินผลเปน 2 ระดับ คือ - ระดับผลผลิต (output) : ประเมินในชวงเวลาที่ดําเนินการฝกอบรมโดยอาจประเมินกอนการ ฝกอบรม ระหวางการฝกอบรม หรือเมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม - ระดับผลลัพธ (outcome) : ประเมินหลังจากสิ้นสุดการฝกอบรมไปแลวอยางนอย 6 เดือน 5.๒ ประเภทการติดตามประเมินผล หมายถึง การแบงชนิดของการประเมินผลการฝกอบรมตาม วัตถุประสงคที่ตองการประเมิน เชน การประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู การประเมินพฤติกรรม เปนตน 5.๓ เครื่องมือการติดตามประเมินผล หมายถึง เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลการประเมินผล โดย การประเมินแตละครั้งสามารถเลือกใชเครื่องมือไดมากกวา 1 ชนิดขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและรูปแบบการประเมิน เชน แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ 5.๔ ผูเชี่ยวชาญ หมายถึง ผูที่มีความรูความสามารถในสาขาวิชาตางๆที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการ ฝกอบรม


๑๐ วัน

๓๐ วัน โดย ๑๐-๓๐ นาที/เรื่อง

๑ คน

บุคลากรใน ฝายแผนงาน ฝายสงเสริม ความรูใน ประเทศ และ ฝายสงเสริม ความรู ตางประเทศ ทุกคน

๑ คน

๓ วัน

- หนังสือแจงสงแบบ TN ใหหนวยงาน - แบบ TN ๑ – ๔

จบ

สรุปผลและรายงาน ผลการวิเคราะห

ไมแกไข

พิจารณา/วิเคราะห แบบสํารวจ TN

สํารวจความจําเปน ในการฝกอบรม

จัดทํา/ปรับปรุง แบบสํารวจ TN

แกไข

ตรวจสอบความถูกตอง

- ความจําเปนในการ ฝกอบรม ตามแบบ TN ๑ – ๔ - เอกสารที่เกี่ยวของ เชน รายละเอียดสรุป โครงการ หลักสูตรการ ฝกอบรม

แบบสํารวจความจําเปน - TN๑ ขาราชการหรือ ลูกลูกจาง กทม. - TN๒ บุคคลภายนอก

เริ่ม

๓ คน

๔๕ วัน

- ตัวรางแบบสํารวจความจํา เปน - TN๑ ขาราชการหรือ ลูกลูกจาง กทม.

สวนแผนงานและสงเสริมความรู (ฝายแผนงาน)

จํานวน คน

จํานวนวัน

ประสานหนวยงาน ปรับแกและสงคืน

เห็นชอบ

พิจารณา

ไมเห็นชอบ

ที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ และผูเกี่ยวของ

แผนผังกระบวนการฝกอบรม : ๑. การสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม (Training Need : TN)

๒3


๑.

ที่

จัดทํา/ปรับปรุง แบบสํารวจ TN

ผังกระบวนการ

๓๐ วัน

ระยะเวลา

๑. สรางและปรับปรุงแบบสํารวจความ จําเปนในการฝกอบรมโดย สพข.และ ตัวแทนหนวยงาน มี ๔ รูปแบบ ดังนี้ ๑.๑ แบบสํารวจความจําเปนในการ ฝกอบรมระดับบุคคลและระดับ หนวยงานที่ดําเนินการเองหรือจาง หนวยงานภายนอกจัด (TN ๑) ๑.๒ แบบขอทุนการศึกษาใน ประเทศ (TN๒) ๑.๓ แบบขอทุนการฝกอบรมใน ประเทศ (TN๓) ๑.๔ แบบสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ประชุม สัมมนา ณ ตางประเทศ (TN๔) ๒. ทดสอบรูปแบบสํารวจฯ และปรับปรุง แบบสํารวจ TN ใหสมบูรณยงิ่ ขึน้ ๓. สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ กระบวนการหาความจําเปนในการ ฝกอบรม โดยจัดประชุม ชีแ้ จงเจาหนาที่ ที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวของกับการจัดทําหรือ รวบรวมโครงการฝกอบรมของหนวยงาน

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

นักทรัพยากร บุคคล ปฏิบัติการ / ชํานาญการ

ผูรับผิดชอบ

TN ๑-๔

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการฝกอบรม : ๑. การสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม (Training Need : TN)

๒4


๓.

๒.

ที่

พิจารณา/วิเคราะห แบบสํารวจ TN

สํารวจความจําเปน ในการฝกอบรม

ผังกระบวนการ

๓๐ วัน

๓ วัน

ระยะเวลา

๒. สํารวจความจําเปนในการฝกอบรม โดยใชแบบสํารวจฯที่สรางขึ้น ดังนี้ ๒.๑ ทําหนังสือเวียนแจงพรอมสงแบบ สํารวจ TN ๑-๔ ใหหนวยงาน ดําเนินการสํารวจความจําเปนในการ ฝกอบรม ๒.๒ หนวยงานดําเนินการสํารวจความ จําเปนในการฝกอบรมระดับบุคคลและ ระดับหนวยงาน ๒.๓ หนวยงานสรุปและวิเคราะหผลการ สํารวจระดับบุคคลและระดับหนวยงานสง สถาบันฯ ตามเอกสารที่กําหนด (TN ๑ - TN ๔) พรอมสงเอกสารที่เกี่ยวของ เชน รายละเอียดสรุปโครงการ หลักสูตรการศึกษา ฝกอบรม เปนตน (๒.๒ และ ๒.๓ เปนขั้นตอน ของหนวยงาน) พิจารณาวิเคราะหแบบสํารวจของ หนวยงาน (TN ๑) เพื่อเปนขอมูล ประกอบการจัดทําและรายงานผลการ พัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ตอผูบริหาร โดยเจาหนาที่ฝา ยแผนงาน แบงหนวยงานการพิจารณา

รายละเอียดงาน

แบบTN สอดคลองกับ นโยบายผูบริหาร/ ยุทธศาสตรการ พัฒนาบุคลากร ของ กรุงเทพมหานคร/ ความตองการของ หนวยงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

นักทรัพยากร บุคคล ปฏิบัติการ / ชํานาญการ

นักทรัพยากร บุคคล ปฏิบัติการ / ชํานาญการ

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

๒5


ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

๓.๑ พิจารณาโครงการฝกอบรมตามแบบ TN ๑ ซึ่งเปนโครงการที่หนวยงานดําเนิน การเองหรือจางหนวยงานภายนอกจัด มีกลุมเปาหมายหลักเปนขาราชการและ หรือลูกจางของกรุงเทพมหานคร อาจมี บุคคลภายนอกบางส ว นให จั ด ส ง แก สถาบั น ฯ พิจารณา ทั้งนีโ้ ครงการทัง้ หมดตามแบบ TN ๑ ตองระบุเหตุผล ความจําเปนวัตถุประสงค เปาหมาย ฯลฯ ที่สอดคลองกับนโยบาย แผนการพัฒนากรุงเทพมหานคร และ ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร รวม ทั้งสมรรถนะหลัก ของขาราชการ กรุงเทพมหานคร ๓.๒ พิจารณาความเหมาะสมของโครงการใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง หลักเกณฑและหนังสือสั่งการ ตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสอดคลองกับ นโยบาย แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

ผูร ับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

๒6


ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

การพิจารณาความเหมาะสมโครงการฯ ดังนี้ - ความจําเปนในการดําเนินโครงการ ฝกอบรม - ความถูกตองตามระเบียบของทาง ราชการ - ความคุมคาของทรัพยากรที่ใชในการ ดําเนินโครงการ - ความถูกตองตามหลักวิชาการ ฝกอบรม สําหรับระเบียบ คําสัง่ และหนังสือสั่ง การตางๆ ที่ใชในการพิจารณาวิเคราะห โครงการฝกอบรม ไดแก ๑. ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวย คาใชจายในการฝกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๑ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย คาใชจายในการฝกอบรม การประชุม ระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ๓.. คําสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๘๐๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑการฝกอบรมฯ ๔.. หนังสือ ที่ กท ๐๔๐๑/๓๑๑ ลง วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๗ เรื่องคูมือ การวิเคราะหโครงการฯ เปนตน

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

ผูร ับผิดชอบ

แบบฟอรม

๑. ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยคาใชจายในการ ฝกอบรม พ.ศ. ๒๔๑ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ๓. คําสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๘๐๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑการฝกอบรมฯ ๔. แผนพัฒนากรุงเทพ- มหา นคร ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๓)

เอกสารอางอิง

๒7


๔.

ที่

สรุปผลและรายงานผล การวิเคราะหความจําเปน ในการฝกอบรม

ผังกระบวนการ

๒ วัน

๑๐ วัน

ระยะเวลา

๔.๑ สรุปและรายงานผลการวิเคราะห โครงการตามแบบสํารวจตอคณะกรรมการของสถาบันฯ ผูอํานวยการสถาบันฯ ๔.๒ สงคืนแบบ TN และรายละเอียดที่ เกี่ยวของที่ผานการพิจารณาจากสถาบันฯ ใหหนวยงานทราบและดําเนินการจัดทํา โครงการฝกอบรมตามผลการวิเคราะห เพื่อเสนอขอจัดสรรงบประมาณตอไป

๓.๓ ประสานหนวยงานเพื่อปรับแก รายละเอียดโครงการใหถูกตองเหมาะสม เปนไปตามกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ และสงโครงการฉบับแกไขใหสถาบันฯ พิจารณาภายในกําหนด (สําหรับโครงการฝกอบรมที่สถาบันฯดําเนินการสวน ตางๆ ของสถาบันฯ จะจัดทําโครงการ และดําเนินการตามขัน้ ตอนตอไป)

รายละเอียดงาน

ดําเนินการ ครบถวนทุก หนวยงานและ เสร็จสิ้นภายใน ระยะเวลาที่ กําหนด

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ผานการ พิจารณาและ เห็นชอบของ คณะกรรมการ ของ สพข.

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

นักทรัพยากร บุคคลปฏิบัติการ / ชํานาญการ

ผูร ับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

๒8


เห็นชอบ

- รายงานการประเมินแผน 2 ป - รายงานการประเมินแผน 4 ป

ประชุมพิจารณารางแผนแมบทฯ 4 ป จัดทํารางแผนพัฒนาฯ 4 ป

จัดทําแผนพัฒนาฯ 4 ป

ประเมินติดตามผลแผนฯ

๑๖ คน

๑ คน

2 คน

๑๓ วัน

๑๓ วัน

90 วัน

จบ

จัดทํารางแผนแมบทฯ 4 ป

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ

คณะทํางานของสถาบันฯ พิจารณาแผนแมบทฯ เพื่อจัดทํา แผนพัฒนาฯ 4 ป

๒ คน

วางแผนดําเนินการจัดทําแผนแม่บทฯ

30 วัน

- ผอ.สพข. ๑ คน - ผอ.สวน ๕ คน - หัวหนาฝาย ๑๕ คน - จนท.ฝายแผนงาน ๓ คน - ตัวแทนหนวยงาน ๔๐ คน

- นโยบาย แผนบริหารราชการ กทม. - พ.ร.บ. ระเบียบขาราช กทม. - ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล - ยุทธศาสตรการพัฒนาฯ - แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ฯลฯ

- กรอบรางแผนแมบทการ พัฒนาฯ ของกทม. 4 ป

ไมเห็นชอบ

พิจารณา

พิจารณา

ที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ และผูเกี่ยวของ

๑๖ คน

เริ่ม

สวนแผนงานและสงเสริมความรู (ฝายแผนงาน)

45 วัน

จํานวนวัน จํานวนคน

กระบวนการฝกอบรม : ๒. การจัดทําแผนพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร>> แผนพัฒนาขาราชการฯ 4 ป

29


๑.

ที่

กระบวนการฝกอบรม : ๒. การจัดทําแผนพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร>> แผนพัฒนาขาราชการฯ 4 ป กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง คุณภาพงาน ประเมินผล - นโยบายผูบริหาร แผน 30 วัน 1. วางแผนดําเนินการจัดทําแผนแมบทการ รางแผนแมบท นักทรัพยากร บริหารราชการ กทม. วางแผนดําเนินการ พัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร 4 ป ตอบสนอง/ บุคคล - พ.ร.บ. ระเบียบขาราช จัดทําแผนแมบทฯ กทม. - เตรียมขอมูลเพื่อการจัดทําแผนแมบทฯ สอดคลองแผน - ยุทธศาสตรการบริหาร ยุทธศาสตร - จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนฯ ทรัพยากรบุคคล ความเห็นของ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความ นโยบาย - แนวคิด ทฤษฎีที่ ระเบี ย บ และ คณะกรรมการ คิดเห็นจากหนวยงานเพื่อจัดทํากรอบ เกี่ยวของ ฯลฯ แนวทางตาง ๆ จัดทําแผนฯ รางแผนแมบทฯ 15 วัน 4. สรุปผลจัดทําเปนรางแผนแมบทการ ที่กําหนด นักทรัพยากร จัดทํา พัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร 4 ป บุคคล แผนแมบทฯ 4 ป - ไดรับความ 5. เสนอรางแผนแมบทการพัฒนา เห็นชอบจาก บุคลากรของกรุงเทพมหานคร 4 ป ผูมีอํานาจ ตอผูบริหาร 30 วัน 6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความ รางแผนพัฒนา นักทรัพยากร จัดทํารางแผนพัฒนาฯ 4 ป บุคคล คิดเห็นคณะกรรมการจัดทําแผนฯ เพื่อ ตอบสนอง 15 วัน จัดทํารางแผนพัฒนาฯ (จากแผนแมบทฯ) นโยบาย 7.จัดทํารางแผนพัฒนาบุคลากรของ สอดคลองแผน ยุทธศาสตร นักทรัพยากร กรุงเทพมหานคร 4 ป 2 – 3 8. นําเสนอ อ.กก. วิสามัญเกี่ยวกับการ ไดรับความ แผนพัฒนา บุคคล ครั้ง สรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน เห็นชอบจาก บุคลากรของ ประชุมพิจารณาราง พิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อนําไปใช อ.กก. วิสามัญ กรุงเทพมหานคร แผนพัฒนาฯ 4 ป รวมกับแผนบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับการ 4 ป ของกรุงเทพมหานคร สรรหาฯ 30


ที่

กระบวนการ

ครั้งละ 90 วัน

2 วัน

2 วัน

ระยะเวลา

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม คุณภาพงาน ประเมินผล แผนพัฒนา 9. เสนอขออนุมัติแผนพัฒนา นักทรัพยากร ขาราชการกทม.และบุคลากรกทม. 4 ป ขาราชการ บุคคล 10. เมื่อแผนพัฒนาขาราชการกทม. กทม.และ และบุคลากรกทม.ของกรุงเทพมหานคร บุคลากรกทม. 4 ปไดรบั 4 ป ไดรับอนุมัติแลวเวียนแจงทุก หนวยงานทราบเพื่อดําเนินการตาม อนุมัติจากผูมี อํานาจ แผนพัฒนาฯ ดังกลาวตอไป 11. ประเมินติดตามผลแผนฯ 2 ป นักทรัพยากร และ 4 ป บุคคล

รายละเอียดงาน

เอกสารอางอิง

31


๒ คน

๑ คน

๑ คน

๑ เดือน

๑๓ วัน

๑๓ วัน

- ทุกวันที๒๕ ของเดือน - ทุก ๓ เดือน

๒ คน

6 คน

๑ เดือน

๓ วัน

จํานวน คน

จํานวนวัน

ขอบัญญัติ กทม. วาดวย งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ................

รายละเอียดโครงการ กิจกรรมที่หนวยงาน และสถาบันฯ เสนอ ของบประมาณ

- ยุทธศาสตรการพัฒนาฯ

- Training Need (TN๑ – TN๔) - นโยบาย แผนบริหารราชการ กทม. - ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากร บุคคล

จบ

รายงานและติดตามผลการ ดําเนินการตามแผนฯ

ปฏิบตั ิตามแผนพัฒนา ขาราชการ กทม.

จัดทําแผนพัฒนาขาราชการ กทม. ประจําปงบประมาณ

จัดทําคําขอจัดสรรงบประมาณ ประจําป

ประชุมพิจารณาราง แผนพัฒนาฯ

จัดทําราง แผนพัฒนาฯ

เริ่ม

สวนแผนงานและสงเสริมความรู (ฝายแผนงาน)

- แบบ สพข. ๑ และ สพข.๒ - รายงาน Daily Plan

เห็นชอบ

พิจารณา

- รายงานการประชุมอ.ก.ข.ก. ก.ข.ก. และคณะทํางานของสถาบันฯ - หนังสือแจงผลการพิจารณาราง แผนพัฒนาฯ และโครงการกิจกรรม

- แผนปฏิบัติราชการประจําป - สรุปรายชื่อขาราชการ ไปศึกษาฝกอบรม ประชุมดูงานในประเทศ และตางประเทศ -โครงการตามทีผ่ บริหารสั่งการ/ไมเปนตามหลักเกณฑ

แผนพัฒนาขาราชการ กทม. ประจําปงบประมาณ

ไมเห็นชอบ

- รางแผนพัฒนาระดับ สํานัก/สํานักงานเขต - รางแผนพัฒนาของ สถาบันฯ

ที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ และผูเกี่ยวของ

แผนผังกระบวนการฝกอบรม : ๒. การจัดทําแผนพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร รายป

32


๒.

๑.

ที่

ประชุมพิจารณา รางแผนพัฒนาฯ

จัดทํารางแผนพัฒนา ขาราชการและบุคลากร

ผังกระบวนการ

๑ เดือน

๑ เดือน

ระยะเวลา

๒. พิจารณารางแผนพัฒนาฯ ของสถาบันฯ โดยพิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม งบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการ พัฒนาขาราชการฯ นโยบายผูบริหาร สถิติ ขอมูลที่ผานมารวมทั้งพิจารณาคาใชจายให เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวของ โดยสรุปขอมูลโครงการใน

๑. พิจารณารางแผนพัฒนาขาราชการ การ กทม. และบุคลากร กทม. ๑.๑ รางแผนพัฒนาฯ ของหนวยงาน ระดับสํานัก/สํานักงานเขต และ รายละเอียดโครงการ กิจกรรม ตาม แผน ตองเปนไปตาม TN1 ที่ผานการ พิจารณาจากสถาบันฯ โดยจัดทํารูปเลม ราย ละเอียดของแตละโครงการ แสดง จํานวนคน ระยะเวลา งบประมาณที่ หนวยงานเสนอขอโดยมีความเห็นของ สถาบันฯ ประกอบ ๑.๒ พิจารณาโครงการฝกอบรมทีส่ ถาบันฯ ดําเนินการเอง และการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน และปฏิบตั ิการ วิจัย ในประเทศและตางประเทศ

รายละเอียดงาน

- โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาฯ มี การกําหนดผลลัพธ หรือผลผลิต และ เปนไปตามความ ตองการจําเปนของ หนวยงาน

- รางแผนพัฒนา ขาราชการการ กทม. และบุคลากร กทม. ตอบสนอง/สอดคลอง แผนยุทธศาสตร นโยบาย ระเบียบ และแนวทางตาง ๆ ที่กําหนด

มาตรฐานคุณภาพ งาน

นักทรัพยากร บุคคล

ผูรับผิดชอบ

ความเห็นของ นักทรัพยากร คณะทํางาน บุคคล ของสถาบันฯ และ อ.ก.ข.ก. / ก.ข.ก.

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการฝกอบรม : ๒. การจัดทําแผนพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร รายป

TN ๑-๔ - แบบ รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม ตามแผน พัฒนาฯ

แบบฟอรม

- รายงานการประชุม คณะทํางานของสถาบันฯ และ อ.ก.ข.ก. / ก.ข.ก.

รางแผนพัฒนาฯ ของ หนวยงานระดับสํานัก/ สํานักงานเขต

เอกสารอางอิง

33


๓.

ที่

จัดทําคําขอจัดสรร งบประมาณประจําป

ผังกระบวนการ

๓ วัน

๑๐ วัน

ระยะเวลา

๓. จัดทําคําขอจัดสรรงบประมาณ ประจําป ดังนี้ ๓.๑ จัดทํารายละเอียดคาใชจา ย โครงการฝกอบรมฯ ของสถาบันฯ สําหรับ ใชประกอบการจัดทําคําขอจัดสรร งบประมาณหมวดรายจายอื่น โดยสงให ฝายบริหารงานทั่วไปดําเนินการจัดทําคํา ของบประมาณตามแบบคําของบประมาณ ที่สํานักงบประมาณฯ กําหนดตอไป ๓.๒ สงผลการพิจารณาโครงการ ฝกอบรมฯ ตามรางแผนพัฒนาฯ ของ สํานักและสํานักงานเขตที่ผานการพิจารณา ตามระเบียบ หลักเกณฑแลวใหสาํ นัก งบประมาณกรุงเทพมหานครทราบ

สวนที่สถาบันฯดําเนินการเองที่ไดรับความ เห็นชอบจาก คณะทํางานของสถาบันฯ และสรุปขอมูลโครงการสงขาราชการไป ศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ปฏิบัติการ วิจัย ที่ไดรับความเห็นจาก ก.ข.ก. ใหตั้ง งบประมาณไวทสี่ ถาบันฯ ดังนี้ - รายละเอียดรายการคาใชจาย งบประมาณ หมวดรายจายอื่น ประจําปงบประมาณ - โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาฯ ของสถาบันฯ สําหรับใชประกอบการ จัดทําคําขอจัดสรรงบประมาณโดยสง เอกสารดังกลาวใหฝายบริหารงาน ทั่วไปดําเนินการตอไป

รายละเอียดงาน

- เสนอขอ งบประมาณ ถูกตองตาม แบบคําขอ งบประมาณ ไดทันกําหนด ตามปฏิทนิ งบประมาณ

มาตรฐาน คุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ

- การพิจารณา นักทรัพยากร งบประมาณของ บุคคล สํานักงบประมาณฯ และสภา กรุงเทพมหานคร

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

เอกสารอางอิง

แบบคําขอ การบันทึกคําขอจัดตั้งงบประมาณ งบประมาณ ผานระบบ ตามที่สาํ นัก งบประมาณฯ กําหนด

แบบฟอรม

34


4.

ที่

จัดทําแผนพัฒนาฯ

ผังกระบวนการ

๑๐ วัน

ระยะเวลา

๔. เมื่อประกาศขอบัญญัตงิ บประมาณฯ แลว ทุกหนวยงานดําเนินการจัดทํา แผนพัฒนาขาราชการ กทม. และบุคลากรกทม. ดังนี้ ๔.๑ ฝายแผนงาน สวนแผนงานและ สงเสริมความรู เวียนแจงหนวยงานทุก สํานัก/สํานักงานเขต จัดทําแผนพัฒนาฯ ตามที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ ๔.๒ จัดทําแผนพัฒนาขาราชการ กทม.และบุคลากรกทม.ของสถาบันฯ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาและรายละเอียด งบประมาณ หมวดรายจายอื่น

เพื่อประกอบการพิจารณา คําขอจัดสรร งบประมาณของสํานัก / สํานักงานเขต ตอไป ๓.๓ โครงการฝกอบรมที่ไดสงคําขอ จัดสรรงบประมาณไปทีส่ ํานัก งบประมาณแลว ขั้นตอนตอไปสํานัก งบประมาณจะดําเนิน โดยเริ่มจากการ สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร พิจารณาในเบื้องตนจนถึงนําเสนอสภา กรุงเทพมหานครพิจารณาในขั้น ตอน สุดทาย และตราเปนขอบัญญัติ กรุงเทพมหานคร วาดวยงบประมาณ รายจายประจําป (ขั้นตอนนี้เปน กระบวนงานของสํานักงบประมาณฯ)

รายละเอียดงาน

- ถูกตองตาม ขอบัญญัติ งบประมาณฯ - รวดเร็ว ทันเวลาที่ กําหนด

มาตรฐาน คุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ

แผนพัฒนา นักทรัพยากร ขาราชการ บุคคล กทม.และ บุคลากรกทม. ประจําปไดรับ อนุมัติกอนเริ่ม ปงบประมาณ

ระบบติดตาม/ ประเมินผล แบบฟอรม

- แผนพัฒนาขาราชการ กทม. และบุคลากรกทม.ประจําป - ขอบัญญัติ กทม. วาดวย งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ....

เอกสารอางอิง

35


6.

๕.

ที่

รายงานผลและการ ติดตามแผนพัฒนาฯ

ปฏิบัติตามแผนพัฒนาฯ

ผังกระบวนการ

นักทรัพยากร บุคคล มีการติดตาม ผลการ ดําเนินการ ภายในเวลาที่ กําหนด

ผูรับผิดชอบ

๖. รายงานผลการดําเนินการตาม - ทุกวันที่ แผนพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ๒๕ ของเดือน และบุคลากรกรุงเทพมหานคร - ทุก ๓ เดือน

รายงาน ประจําเดือน และการ บันทึกขอมูล Daily Plan

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

นักทรัพยากร บุคคล

มาตรฐาน คุณภาพงาน

มีแผนปฏิบัติ ราชการของ หนวยงาน

๔.๓ เสนอขออนุมัติแผนพัฒนา ขาราชการกทม.และบุคลากรกทม. โดยมี รายละเอียดประกอบแผนฯ ดังนี้ ๔.๓.๑ รายละเอียดงบประมาณฯ โครงการฝกอบรมที่สถาบันฯ ดําเนินการ และการสงขาราชการไป ศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัยในประเทศและ ตางประเทศ ๔.๓.๒ รายละเอียดงบประมาณ โครงการฝกอบรมที่หนวยงานทุกสํานัก และสํานักงานเขตดําเนินการ

รายละเอียดงาน

๕. เมื่อแผนพัฒนาขาราชการกทม.และ บุคลากรกทม.ของกรุงเทพมหานครไดรับ อนุมัติแลวเวียนแจงทุกหนวยงานทราบ เพื่อดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ ดังกลาวตอไป

๓ วัน

ระยะเวลา

สพข. 1 / สพข. 2

แบบฟอรม

สรุปรายงานผลการดําเนินการ ตามแผนพัฒนาขาราชการ กรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร

แผนปฏิบัติราชการ

เอกสารอางอิง

36


๑๒๕ คน ตามภารกิจ ที่รับผิดชอบ

-ผอ.สพข.๑คน -ผอ..สวน๕คน -หนฝ.๑๕คน -จนท.แผนงาน ๓คน รวม ๒๔ คน

-ผอ.สพข.๑คน -ผอ..สวน๕คน -หนฝ.๑๕คน -จนท.แผนงาน ๓คน รวม ๒๔ คน

แบงเปน ๒ ชวง คือ พ.ค. และ ต.ค. ระยะเวลา ชวงละ ๗ วัน

หลังจาก ติดตาม ประเมินผล ไมเกิน ๑๕ วัน

-ผอ.สพข.๑คน -ผอ..สวน๕คน -หนฝ.๑๕คน -จนท.๑๕คน -จนท.แผนงาน ๓คน รวม๓๘คน

จํานวน คน

๒๕๐ วัน เวลา ราชการตลอดป งบประมารณ

๔๕ วันในชวง การขอจัดสรร งบประมาณ

จํานวนวัน

- แนวคิด Performance Management - แนวคิด Result Based Management - แนวคิด Balance Score Card - หลักการกําหนด KPI

- แผนบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร - แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร - แผนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - คูม่ ือการประเมินผลการ ปฏิบตั ริ าชการ

ที่ สพข. ดําเนินการ - ขอบัญญัติงบประมาณ

- แผนพัฒนาบุคลากรฯ

จบ

ให้ ข้อมูล ป้อนกลับ

ติดตาม ประเมินผล

แปลงแผนสู่ การปฏิบัติ

วางแผน

เริ่ม

- แบบสรุปผลการ ปฏิบัติราชการตามคูมือ การประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ

Daily Plan

รางแผนปฏิบัติ ราชการฯ

สวนแผนงานและสงเสริมความรู (ฝายแผนงาน)

ปรับปรุง

ราชการฯ รายเดือน

สรุปรายงานผลการปฏิบตั ิ

ปรับปรุง

หนวยงานผูตรวจ ประเมินฯ ดําเนินการ

พิจารณา

ที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ และผูเกี่ยวของ

แผนผังกระบวนการฝกอบรม : ๒. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร >> ๒.๑ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน

37


๓.

๒.

๑.

ที่

(๒) แปลงแผนไปสู การปฏิบัติ

พิจารณา

(๑) วางแผน

การบริหาร จัดการแผนฯ

ผังกระบวนการ

๒๕๐ วัน ตลอดป งบประมาณ

๔๕ วัน

ระยะเวลา

ฝายแผนงาน

กําหนดหัวขอ War Room/ ฝายแผนงาน ครบถวน คือ PowerPoint และทุกสวน / ตัวชี้วดั Presentation/ ศูนย / ฝาย เปาหมาย แบบรายงาน สพข.๑ ผลดําเนินการ- ประจําเดือน ตามชวงเวลา และไตรมาส โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

ฝาย บริหารงาน ทั่วไป

ฝายแผนงาน

ผูรับผิดชอบ

๑. ติดตามความกาวหนาผลงานใน ภาพรวมผานระบบหรือเครื่องมือใน การติดตามผลงาน ๒. รายงานการติดตามผลงานเปนราย ไตรมาส

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

ระบุ รายละเอียด เชน กลยุทธ ตัวชี้วัด นิยาม เปาหมาย วิธีการคํานวณ โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

๑. ระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผน จากผูมีสวนเกี่ยวของ (จัดประชุมคณะ ผูบริหาร สพข. และคณะทํางาน) ๒. กําหนดตัวชี้วัดใหสอดคลองกับแผน บริหารราชการกรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร แผนแมบทการใชหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และกรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ หนวยงาน (มิตทิ ี่ ๒ – ๔) ๓. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ -ราชการ ของ สพข. เสนอ รป.กทม. ที่กํากับดูแล ภารกิจ

ดําเนินงาน ๓ องคประกอบ คือ (๑) การวางแผน (๒) การแปลงแผนสูการ ปฏิบัติ (๓) การติดตาม –ประเมินผล

รายละเอียดงาน

แบบฟอรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการฝกอบรม : ๒. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร >> ๒.1 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน

๑. แผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปของ สพข. ๒. รายงานผลการดําเนินการ (สพข.๑)

๑. แผนบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร ๒. แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ๓. แผนแมบทการใชหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔. คูมือการประเมินผล การปฏิบัติราชการของ หนวยงาน (ส.กก.) ๕. แผนพัฒนาบุคลากรฯ ประจําป ที่ สพข. ดําเนินการ ๖. ขอบัญญัติงบประมาณ ประจําปของ สพข.

เอกสารอางอิง

38


๖.

๕.

๔.

ที่

ใหขอมูลยอนกลับ

ประเมินผลสัมฤทธิ์

(๓) ติดตามประเมินผล

ผังกระบวนการ

๑๕ วัน ภายหลังจาก การติดตาม ประเมินผล สัมฤทธิ์

๒ ชวง พ.ค.และ ต.ค. ชวงละ ๗ วัน

๒๕๐ วัน ตลอดป งบประมาณ

ระยะเวลา

รายงานผลการตรวจประเมินผล การปฏิบัติราชการฯ ประจําป ที่หนวยงานผูตรวจประเมินฯ

รายละเอียด PowerPoint ฝายแผนงาน การปฏิบัติ Presentation/ และทุกสวน / ราชการฯ ทุก แบบสรุปผล ศูนย / ฝาย มิติมีความ การปฏิบัติ ครบถวน ราชการตาม ถูกตองและ คูมือการ สมบูรณ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ฝายแผนงาน

ฝายแผนงาน

สรุปผลการปฏิบัติราชการฯ ทุกมิติ และ เตรียมแฟมรายละเอียดการดําเนินการ ตามตัวชี้วัดทุกตัวที่กําหนด

Daily Plan

รายงานดวย 5 W 1 H คือ ใครทําอะไร เหตุใด เมื่อใด ที่ไหน อยางไร

ผูรับผิดชอบ

๑. บันทึกขอมูลทุกโครงการ / กิจกรรมทีบ่ รรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ ฯ ลงใน Daily Plan ๒. รายงานความกาวหนาและ ปรับปรุงรายละเอียดผลการดําเนินงาน อยางละเอียดเปนประจําทุกเดือน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

มาตรฐาน คุณภาพงาน

รายละเอียดงาน

แบบฟอรม

๑. แบบสรุปผลการปฏิบัติ – ราชการฯ ตามคูมือการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ ๒. แฟมรายละเอียดการดําเนินการ ตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําป

๑. แผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปของ สพข. ๒. รายงานผลการดําเนินการ (สพข.๑) ๓. ระบบติดตามประเมินผล โครงการ (Daily Plan)

เอกสารอางอิง

39


จํานวน คน

๒ คน

๒ คน

๒ คน

๒ คน

๒ คน

จํานวนวัน

๗ วัน

๑๔ วัน

๓๐ วัน

๓๐ วัน

๓๐ วัน

- หลักการวิเคราะหผล/แปล ผลรายงานฯ

- ขอมูลตอบ แบบสอบถาม - ผลการดําเนินการโครงการ ฝกอบรม

- หนังสือแจงหนวยงาน - แบบสอบถาม

- แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวของ เชน หลักการ สรางเครื่องมือ

- เอกสารที่เกี่ยวของ

- เรื่องเดิม/ความเปนมา

นําไปใช - พัฒนาการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

สรุปและจัดทํารายงานการติดตามและ ประเมินผล

รวบรวมและวิเคราะหขอมูล

หนวยงานรายงาน ผลการดําเนินโครงการฝกอบรม

ออกแบบเครื่องมือ

เสนอขอความเห็นชอบแนวทาง ในการติดตามประเมินผล

เริ่ม

สวนแผนงานและสงเสริมความรู (ฝายแผนงาน)

จบ

- รายงานผลการประเมิน (รายไตรมาส ๓ เดือน) - รายงานผลการประเมินผล (ประจําปงบประมาณ)

- ขอมูลตอบ แบบสอบถาม - ผลการดําเนินการโครงการ ฝกอบรม

แบบสอบถาม - สพข. ๑ - สพข. ๒

ขอบเขตและวัตถุประสงค การประเมิน

นําไปใช

- พัฒนาการดําเนินโครงการ - ปรับปรุงและพัฒนาการวิเคราะหขอมูลในการ ประเมินผลในปถัดไป

ที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ และผูเกี่ยวของ

แผนผังกระบวนการฝกอบรม : ๒. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร >> ๒.๒ การประเมินและรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร

40


๔.

๓.

๒.

๑.

ที่

จัดทํารายงานและ ติดตามประเมินผล

หนวยงานรายงาน ผลการดําเนินโครงการ ฝกอบรม

ออกแบบเครื่องมือ

ขอความเห็นชอบแนวทาง ในการติดตามประเมินผล

ผังกระบวนการ

๓๐ วัน

๓๐ วัน

๑๔ วัน

๗ วัน

ระยะเวลา

- เก็บรวบรวมขอมูลตามแบบสอบถาม - วิเคราะหขอมูล - จัดทํารายงานการประเมินผล

- ศึกษา รวบรวมขอมูลทีเ่ กี่ยวกับโครงการ ฝกอบรมที่จะประเมิน - วิเคราะหวตั ถุประสงคของการประเมิน - สรางและพัฒนาแบบสพข. ๑ เพื่อใช ในการรายงานผลการดําเนินและความคืบหนา ของสถาบันฯ และแบบ สพข. ๒ เพื่อใชในการ รายงานผลการดําเนินโครงการของหนวยงาน - จัดทําหนังสือสงใหหนวยงานเพือ่ รายงาน ผลการดําเนินโครงการ - สงแบบสอบถามใหหนวยงาน และสวนราชการ (แบบ สพข. ๑ และ สพข. ๒)

- จัดทําหนังสือนําเรียนปลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอขอความ เห็นชอบแนวทางในการติดตาม ประเมินผลโครงการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน - ขอบเขตและวัตถุประสงคการ ประเมินผล

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

- ฝายแผนงาน

ผูรับผิดชอบ

- แบบสพข. ๑ - แบบสพข. ๒

- แบบสพข. ๑ - แบบสพข. ๒

- แบบสพข. ๑ - แบบสพข. ๒

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการฝกอบรม : ๒. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร >> ๒.๒ การประเมินและรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร 41


๖.

๕.

ที่

นําไปใช

สรุปและรายงานผล

ผังกระบวนการ

- ปรับปรุงและพัฒนนาการดําเนิน โครงการฝกอบรม - นําผลการประเมินไปปรับใชในการ พัฒนาการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป - ปรับปรุงและพัฒนาการวิเคราะห ขอมูล ในการประเมินผลในปตอไป

- รายงานการประเมินผลประจําไตรมาส ๓ เดือนตอ ผอ.สพข. - รายงานการประเมินผลประจําป งบประมาณตอปลัด กทม. และ หนวยงานที่เกี่ยวของ สกก., สยป., กปส.

๗ วัน

๓๐ วัน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

แบบสรุปการ ดําเนินงาน ตามภารกิจ โครงการ ฝกอบรม สัมมนาดูงาน รายงาน ๑ เลม

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

42


ยาว

๓๖

-

สั้น

๑๔

-

จํานวนวัน

บุคลากร ฝายพัฒนา หลักสูตรฯ ๑ คนตอ ๑ หลักสูตร

จํานวน คน

- แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ - หลักสูตรอื่น ๆ ที่มีลักษณะ ใกลเคียง - สภาวการณที่เปลี่ยนแปลง

- นโยบาย ยุทธศาสตร แผนการพัฒนาบุคลากร - สมรรถนะ ขรก. กทม. สมรรถนระจํากลุมงาน - ผลการประเมินโครงการ ฝกอบรม

Training Need

จบ

ติดตาม ประเมินผล

สงมอบ

สรางและ พัฒนาหลักสูตร

ศึกษา/วิเคราะห

เริ่ม

- แบบประเมินผล หลักสูตร - รายงานการประเมินผล หลักสูตร

หลักสูตร

ความตองการและ ความจําเปนในการ สรางและพัฒนา หลักสูตร

สวนวิชาการ (ฝายพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลสัมฤทธิ์)

ปรับปรุง

ติดตาม ประเมินผล

ดําเนินการ ฝกอบรม

พิจารณา หลักสูตร

เห็นชอบ

สพบ. สจฝ. ศูนยฝกอบรมฯ คณะกรรมการหลักสูตร

ไมเห็นชอบ

หลักสูตรการฝกอบรม - วัตถุประสงค - ขอบเขตเนื้อหา/หัวขอวิชา - วิธีการ/เทคนิคการฝกอบรม - ระยะเวลา - รูปแบบและวิธีการประเมินผล หลักสูตร

แผนผังกระบวนการฝกอบรม : ๓. การสรางและพัฒนาหลักสูตร

43


๔.

๓.

๒.

๑.

ที่

ปรับปรุง

พิจารณา

สรางและพัฒนา หลักสูตร

ศึกษา วิเคราะห

ผังกระบวนการ

๑๐

สั้น ๕

๓๐

ยาว ๘

ระยะเวลา (วัน)

- มีการปรับปรุง หลักสูตรตามมติที่ ประชุมของคณะ กรรมการหลักสูตร และตามขอเสนอแนะ ของผูบ ริหาร/ผู ดําเนินโครงการ

-

- หลักสูตรมี มาตรฐานเมื่อ เทียบเคียงกับ หนวยงานอื่น - หลักสูตร สอดคลองกับ TN

-

ศึกษา วิเคราะหความตองการและความ จําเปนของหลักสูตร

๑. วางแผนการดําเนินงาน (ระยะเวลาการ ดําเนินงาน วิธีการ และผูรบั ผิดชอบ) ๒. ศึกษาหลักสูตรจากหนวยงานภายนอกที่ มีลักษณะใกลเคียงกัน ๓. กําหนดขอบเขตหลักสูตร ประกอบดวย วัตถุประสงค หัวขอวิชา เนื้อหา รูปแบบ/ เทคนิควิธีการฝกอบรม รูปแบบวิธีการ ประเมิน ๑. กรณีหลักสูตรนักบริหาร : รวมประชุม กับคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อพิจารณา เห็นชอบหลักสูตร ๒. กรณีหลักสูตรทั่วไป : รวมประชุมกับผูบริหาร และผูดําเนิน โครงการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรตามขอเสนอแนะของ คณะกรรมการหลักสูตร หรือผูบริหาร และ ผูดําเนินโครงการ

มาตรฐาน คุณภาพงาน

รายละเอียดงาน

-

-

-

-

-

-

ฝายพัฒนา หลักสูตรและ ประเมินผล สัมฤทธิ์

ผูรับผิดชอบ

-

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

-

-

- แบบฟอรม การสรางและ พัฒนา หลักสูตร

-

แบบฟอรม

- รายงานการประชุมของ คณะกรรมการหลักสูตร

- รางหลักสูตร

- นโยบายผูบริหาร กทม. - แผยยุทธศาสตรการพัฒนา ขรก. กทม. - สมรรถนะ ขรก. กทม. และ สมรรถนะประจํากลุมงาน - ผลการสํารวจ TN -

เอกสารอางอิง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการฝกอบรม : ๓. การสรางและพัฒนาหลักสูตร

44 44


๖.

๕.

ที่

ติดตามประเมินผล

สงมอบหลักสูตร

ผังกระบวนการ

สั้น

ยาว

ระยะเวลา (วัน)

๑. ติดตามประเมินผลระหวางการ ฝกอบรม หรือหลังการฝกอบรม ๒. ออกแบบเครื่องมือ กําหนดแหลงขอมูล จัดเก็บขอมูล วิเคราะหผลการประเมิน และสรุปผล

สงมอบหลักสูตรใหผูดําเนินโครงการ นําไปดําเนินการฝกอบรม

รายละเอียดงาน

-

- มีการนํา หลักสูตรไป ใชในการ ดําเนิน โครงการ

มาตรฐาน คุณภาพงาน

-

-

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

-

-

ผูรับผิดชอบ

-

-

แบบฟอรม

-

-

เอกสารอางอิง

45


๓๐ วัน

๒ คน

๑๕ วัน

๒ คน

จํานวน คน

จํานวนวัน

- หนังสือแจงให - หนวยงานสง รายชื่อ - ประกาศรับสมัคร บุคคลภายนอก

แผนพัฒนา บุคลการของ กทม.

ขออนุมัติโครงการ

หลักสูตรนักบริหาร

จัดทําคําสั่ง

คัดเลือกกลุมเปาหมาย

หลักสูตรทั่วไป

วางแผนการดําเนิน โครงการประจําป

เริ่ม

- บันทึกอนุมัติ - โครงการฯ - ประมาณการ คาใชจาย

- คําสั่ง คณะกรรมการ - คําสั่งผูเขารับ การฝกอบรม

แผนปฏิบัติงาน ประจําป

สวนพัฒนาการบริหาร และสวนจัดการฝกอบรม

พิจารณา

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

พิจารณา

ไมเห็นชอบ

ประชุมคณะกรรมการ หลักสูตร

ผูมีอํานาจลงนาม /สวก./ คณะกรรมการหลักสูตร

กระบวนการฝกอบรม : ๔. การดําเนินการพัฒนา >> ๔.๑ ขั้นเตรียมการฝกอบรม ลูกคา

46


จํานวน คน

๓ คน

๓ คน

๓ คน

๔ คน

จํานวนวัน

๑๕ วัน

๑๕ วัน

๑๕ วัน

๗ วัน

- บันทึกอนุมัติ เงินยืม - เอกสาร ประกอบการ อนุมัติเงินยืม

- บันทึกอนุมัติ เงินงวด - ประมาณการ คาใชจาย - รายการ จัดซื้อวัสดุ

จบ

จัดเตรียมสถานที่ ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ และสื่อประกอบการฝกอบรม

สรรหา / คัดเลือก / เชิญวิทยากร

ขออนุมัติเงินยืม

ขออนุมัติเงินงวด

- เอกสาร ประสานงานสถานที่ - เอกสารขออนุญาต ใชรถยนตสวนกลาง - เอกสาร ประกอบการ ฝกอบรม

- หนังสือเชิญ วิทยากร - ขอบเขต หัวขอวิชา - กําหนดการ ฝกอบรมฯ

สวนพัฒนาการบริหาร และสวนจัดการฝกอบรม

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ

พิจารณา

เห็นชอบ

ผูมีอํานาจลงนาม /สวก./ คณะกรรมการหลักสูตร

กระบวนการฝกอบรม : ๔. การดําเนินการพัฒนา >> ๔.๑ ขั้นเตรียมการฝกอบรม ลูกคา

47


จบ

ปดการฝกอบรม/สัมมนา

ดําเนินการฝกอบรม/สัมมนา

๓-๖

เอกสาร ประกอบการ ฝกอบรม/สัมมนา

เริ่ม

สวนพัฒนาการบริหาร และสวนจัดการฝกอบรม

๓-๖

จํานวน คน

สรุปผลการดําเนินงานรายวัน และเตรียมการสําหรับวันตอไป

ขึ้นอยูกับ ระยะเวลา หลักสูตร

จํานวนวัน

กระบวนการฝกอบรม : ๔. การดําเนินการพัฒนา >> ๔.๒ ขั้นดําเนินการฝกอบรม

ลงนามใน ประกาศนียบัตร/ วุฒิบตั ร

ผูมีอํานาจลงนาม

ลูกคา

48


จํานวน คน

๒ คน

จํานวนวัน

๓๐ วัน

- สําเนา ประกาศนียบัตร/ วุฒิบัตร - หนังสือแจง หนวยงานลงประวัติ ผู้ผา่ นการฝึ กอบรม

- เอกสารการเงิน ประกอบการ เบิกจาย - ฎีกาเบิกงิน

หนังสือ สงตัวกลับ

- แบบประเมินผล วิทยากร - แบบประเมินผล โครงการ

จบ

จัดทําการเบิกจาย งบประมาณ

- จัดทํารายงานประเมินผลโครงการ เสนอผูบ ริหาร - กรณีหลักสูตรนักบริหารจัดทํา หนังสือสงตัวกลับตนสังกัดและแจง หนวยงานที่เกี่ยวของลงประวัติ ผูผ านการฝกอบรมฯ

เริ่ม

สวนพัฒนาการบริหาร และสวนจัดการฝกอบรม - รายงานผลโครงการ - รายงานผล รายบุคคล

ผูมีอํานาจลงนาม

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองคการ : ๔. การดําเนินการพัฒนา >> ๔.๓ ขั้นสิ้นสุดการฝกอบรม/สัมมนา ลูกคา

49


๒.

๑.

ที่

จัดทําคําสั่ง

คัดเลือกกลุมเปาหมาย

ขออนุมัติโครงการ

วางแผนการดําเนิน โครงการประจําป

ผังกระบวนการ

๓๐ วัน

๑๕ วัน

ระยะเวลา

เปนไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวของ

เปนไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวของ

- ทําหนังสือแจงใหหนวยงานสงรายชื่อผูที่ประสงคจะเขา ฝกอบรม / สัมมนา หรือผูที่หนวยงานตองการใหเขาฝกอบรม / สัมมนา (หลักสูตรทั่วไป) - ทําหนังสือแจงเวียนรับสมัครสําหรับบุคคลภายนอก (กรณี หลักสูตรนักบริหาร)] - คัดเลือกผูทมี่ ีคุณสมบัติครบถวนตามที่โครงการกําหนดเพื่อ นําไปใชเปนขอมูลในการจัดทําคําสั่งผูเขารับการฝกอบรม/ สัมมนาตอไป - จัดทําคําสั่งคณะกรรมการฯ คณะเจาหนาที่ดาํ เนินการ และ

คณะกรรมการรับ-สงเงิน เสนอผูมอี ํานาจลงนามเห็นชอบ - จัดทําคําสั่งผูเ ขารับการฝกอบรม/สัมมนา เสนอผูม ีอํานาจลงนามเห็นชอบ

เปนไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวของ

มาตรฐาน คุณภาพ งาน

- ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร (หลักสูตรนักบริหาร) - จัดทําโครงการใหสอดคลองกับ แผนพัฒนาบุคลากร - จัดทําบันทึกขออนุมัติโครงการ ประมาณการคาใชจาย และ กําหนดการฝกอบรม/สัมมนา - เสนอขออนุมัติ

เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป

- ศึกษาแผนพัฒนาบุคลากรของ กทม. ประจําปงบประมาณ

รายละเอียดงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

นักทรัพยากร บุคคล

นักทรัพยากร บุคคล

นักทรัพยากร บุคคล

ผูรับผิดชอบ

กระบวนการฝกอบรม : ๔. การดําเนินการพัฒนา >> ๔.๑ ขั้นเตรียมการฝกอบรม แบบฟอรม

- บันทึกขออนุมัติ โครงการ - โครงการ - ประมาณการ คาใชจาย - กําหนดการฝกอบรม/ สัมมนา - รายงานการประชุม คณะกรรมการ หลักสูตร (ถามี)

แผนปฏิบัติงาน ประจําป

เอกสารอางอิง

50


๖.

๕.

๔.

๓.

ที่

จัดเตรียมสถานที่ ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ และสื่อ ประกอบการฝกอบรม

สรรหา / คัดเลือก / เชิญวิทยากร

ขออนุมัติเงินยืม

ขออนุมัติเงินงวด

ผังกระบวนการ

๗ วัน

๑๕ วัน

๑๕ วัน

๑๕ วัน

ระยะเวลา

เปนไปตาม - คัดเลือก ประสาน สถานทีส่ ําหรับการ ระเบียบที่ ฝกอบรม/สัมมนาใหเหมาะสม เกี่ยวของ - ขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง - ประสานการใชสื่อประกอบการฝกอบรม/ สัมมนา - จัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม/ สัมมนา - ประสานการจัดซื้อวัสดุของโครงการฯ

วิทยากรมี ความรู ความสามารถ บรรยายไดตาม หัวขอวิชา

เปนไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวของ

จัดเตรียมเอกสารใหผายบริหารงานทั่วไป เพื่อใชประกอบการขออนุมัติเงินยืม - บันทึกอนุมัติ + โครงการ + แผน - ประมาณการคาใชจาย - คําสั่งคณะกรรมการฯ - คําสั่งผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา - พิจารณาคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ ที่ สอดคลองกับหัวขอบรรยาย - ประสานงานวิทยากร - ทําหนังสือเชิญวิทยากร

เปนไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวของ

มาตรฐาน คุณภาพงาน

จัดเตรียมเอกสารใหผายบริหารงานทั่วไป เพื่อใชประกอบการขออนุมัติเงินงวด - ทําบันทึกอนุมัติ โครงการ แผน - ประมาณการคาใชจาย - รายการจัดซื้อวัสดุ เพื่อขออนุมัติเงินงวด

รายละเอียดงาน

หัวหนาฝาย ตรวจสอบ เอกสารที่ใชขอ อนุมัติเงินงวด

หัวหนาฝาย ตรวจสอบ เอกสารที่ใชขอ อนุมัติเงินงวด

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

- นักทรัพยากร บุคคล

- นักทรัพยากร บุคคล

- นักทรัพยากร บุคคล - เจาพนักงาน การเงินและบัญชี

- นักทรัพยากร บุคคล - เจาพนักงาน การเงินและบัญชี

ผูรับผิดชอบ

แบบ ๓ (ยานพาหนะ)

แบบฟอรม

กระบวนการฝกอบรม : ๔. การดําเนินการพัฒนา >> ๔.๑ ขั้นเตรียมการฝกอบรม

- เอกสารประสานงานโครงการฯ

- ขอบเขตหัวขอวิชา - กําหนดการฝกอบรม / สัมมนา

เอกสารอางอิง

51


๓.

๒.

๑.

ที่

ปดการฝกอบรม / สัมมนา

สรุปผลการ ดําเนินงานรายวัน และเตรียมการ สําหรับวันตอไป

ดําเนินการ ฝกอบรม/สัมมนา

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

๗ วัน

๑ วัน

เปนไปตาม แผนงาน/ โครงการที่ กําหนด

มาตรฐาน คุณภาพงาน

- จัดทําประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรและเสนอหนังสือ เปนไปตาม รเบียบที่ ใหผูมีอํานาจลงนาม - จัดทําหนังสือเชิญผูบ ริหารกรุงเทพมหานครเปน เกี่ยวของ ประธานในพิธีปด และมอบประกาศนียบัตร/ วุฒิบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ - เตรียมใบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรและเข็ม เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

- ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของ โครงการฯ ในแตละวัน เพื่อวางแผน ดําเนินการในวันตอไป

ขึ้นอยูกับ - ฝกอบรม/สัมมนา ตามระยะเวลาที่ กําหนด ระยะเวลา ของหลักสูตร

ระยะเวลา

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

- นักทรัพยากร บุคคล

- นักทรัพยากร บุคคล

- นักทรัพยากร บุคคล

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

กระบวนการฝกอบรม : ๔. การดําเนินการพัฒนา >> ๔.๒ ขั้นดําเนินการฝกอบรม

- รายชื่อผูสําเร็จการฝกอบรม/ สัมมนา

เอกสารอางอิง

52


๑.

ที่

จัดทําการเบิกจาย งบประมาณ

แจงหนวยงานที่ เกี่ยวของลงประวัติ ผูผานการฝกอบรม (หลักสูตรนักบริหาร)

สงผูเขารับการฝกอบรมฯ กลับตนสังกัด (หลักสูตรนักบริหาร)

ประเมินผลโครงการ

ผังกระบวนการ

๓๐ วัน

ระยะเวลา

เปนไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวของ

เปนไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวของ

- รวบรวมเอกสารการเงินเพื่อนําไป ประกอบการเบิกจายฏีกา

เปนไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวของ

- จัดทําหนังสือสงตัวกลับตนสังกัด

- จัดทําหนังสือแจงหนวยงานที่เกีย่ วของ คือ กองการเจาหนาที่ และสํานักงาน ก.ก. เพื่อลงประวัตผิ ูผา นการฝกอบรม

เปนไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวของ

มาตรฐาน คุณภาพงาน

- ประเมินผลโครงการ/วิทยากร - เสนอรายงานผลโครงการใหผูบริหาร ทราบ - สรุปผลรายงานผลรายบุคคล

รายละเอียดงาน

หัวหนาฝาย ตรวจสอบความ ถูกตองของฎีกา เบิกเงินกอนสง ฝายบริหารงาน ทั่วไป

ผูเขารับการ ฝกอบรม/ สัมมนาภายใน ระยะเวลา

รายงานการ ประเมินผล โครงการ ฝกอบรม/ สัมมนา

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

- นักทรัพยากร บุคคล

- นักทรัพยากร บุคคล

- นักทรัพยากร บุคคล

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

- รายชื่อผูสําเร็จการฝกอบรม (หลักสูตรนักบริหาร) - สําเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบตั ร

- แบบประเมินผล

เอกสารอางอิง

- แบบ สพข.๑ - เอกสารการเงินฯ ฎีกาการ เบิกเงิน

กระบวนการฝกอบรม : ๔. การดําเนินการพัฒนา >> ๔.๓ ขั้นสิ้นสุดการฝกอบรม

53


๑ คนตอ ๑ หลักสูตร

๕ วัน

๓๐ วัน

๑๕ วัน

๑๐ วัน

จํานวน คน

จํานวนวัน

- หนังสือแจงหนวยงาน - แบบสอบถาม - แบบสัมภาษณ

- หลักการสราง/ ออกแบบเครื่องมือ - หลักสูตร

- แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ กับการประเมินผล - วัตถุประสงคของโครงการ - เนื้อหาหลักสูตร - แผนดําเนินการฝกอบรม - รายงานประเมินผล โครงการ - นโยบาย ยุทธศาสตร และ แผนการพัฒนาบุคลากร

จัดเก็บขอมูล

ออกแบบ เครื่องมือ

วางแผน การประเมินผล

กําหนดขอบเขต และวัตถุประสงค

เริ่ม

สวนวิชาการ (ฝายพัฒนาพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลสัมฤทธิ์)

ความรู

ฯลฯ

- ขอมูลตอบแบบสอบถาม - ขอมูลตอบแบบสัมภาษณ - ขอมูลตอบแบบทดสอบ

- แบบสอบถาม - แบบสัมภาษณ - แบบทดสอบความรู

เห็นชอบ

แผน การประเมินผล

ขอบเขตและ วัตถุประสงคการ ประเมิน

แผนผังกระบวนการฝกอบรม : 5. การติดตามประเมินผลการฝกอบรม

เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

พิจารณา

พิจารณา

ที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ และผูเกี่ยวของ

54


จํานวน คน

๑ คนตอ ๑ หลักสูตร

จํานวนวัน

๑๕ วัน

- หลักการวิเคราะหผล/ แปลผล - ขอมูลตอบแบบ ประเมินผล - เครื่องมือสําหรับใช วิเคราะหขอมล

- หลักการวิเคราะห ผล/แปลผล - ขอมูลตอบแบบ ประเมินผล - เครือ่ งมือสําหรับใช

- สรางและพัฒนาหลักสูตร

นําไปใช

สรุปผลและ รายงานผล

วิเคราะหขอมูล

จบ

รายงานการ ประเมินผล

แผน การประเมินผล

สวนวิชาการ (ฝายพัฒนาพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลสัมฤทธิ์)

นําไปใช

- ปรับปรุงและพัฒนา การดําเนินการฝกอบรม - วางแผนพัฒนาบุคลากร

ที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ และผูเกี่ยวของ

55


๕.

๔.

๓.

๒.

๑.

ที่

จัดเก็บขอมูล

ออกแบบเครื่องมือ

พิจารณา

วางแผน การประเมินผล

กําหนดขอบเขต และวัตถุประสงค

ผังกระบวนการ

๓๐

๑๕

ระยะ เวลา (วัน)

มาตรฐาน คุณภาพ งาน

ดําเนินการจัดเก็บขอมูลตามชวงเวลา ที่กําหนดไว

-

ความเชือ่ มัน่ และเทียงตรง (Valid And Ralibity)

๑. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห มีแผนการ วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรม ประเมินผล และผลการประเมินโครงการ ฝกอบรม ๒. กําหนดขอบเขตและ วัตถุประสงคของการประเมินผล ๑. กําหนดประเภทการประเมิน มีแผนการ ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการ ประเมินผล ที่ครอบคลุม ประเมิน ถูกตอง ๒. กําหนดเเแหลงที่มาของขอมูล เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวม ครบถวนตาม วัตถุประสงค ขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ผูบริหาร และ หัวหนาฝาย ผูรวมงานในฝาย เพื่อ พิจารณาความเหมาะสมของประเภท การประเมิน วิธีการประเมิน และ เครื่องมือการประเมินผล ออกแบบเครื่องมือการประเมินผล มีแผนการระ เมินผล ที่มีคา สําหรับใชในการเก็บขอมูล

รายละเอียดงาน

ฝายพัฒนา หลักสูตรและ ประเมินผล สัมฤทธิ์

ฝายพัฒนา หลักสูตรและ ประเมินผล สัมฤทธิ์

-

-

ฝายพัฒนา หลักสูตรและ ประเมินผล สัมฤทธิ์

ฝายพัฒนา หลักสูตรและ ประเมินผล สัมฤทธิ์

ฝายพัฒนา หลักสูตรและ ประเมินผล สัมฤทธิ์

ผูรับผิดชอบ

-

-

-

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

แบบ ประเมินผล

-

-

-

แผนการ ประเมินผล

แบบฟอรม

-

-

- แผนการประเมินผล

- แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับ การประเมินผล - วัตถุประสงคของโครงการ - เนื้อหาหลักสูตร - แผนดําเนินการฝกอบรม - รายงานประเมินผลโครงการ - นโยบาย ยุทธศาสตร และ แผนการพัฒนาบุคลากร

เอกสารอางอิง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการฝกอบรม : 5. การติดตามประเมินผลการฝกอบรม

56


๗.

๖.

ที่

นําไปใช

สรุปผล และรายงานผล

วิเคราะหขอมูล

ผังกระบวนการ

-

๔๕

ระยะ เวลา (วัน)

ผูเกี่ยวของนําผลการประเมินไปใช - การพัฒนาการดําเนินการฝกอบรม - การสรางและพัฒนาหลักสูตร - การวางแผนพัฒนาบุคลากร

๑. ดําเนินการวิเคราะหผลการ ประเมิน ตามวิธีการวิเคราะหขอมูลที่ กําหนดไว ๒. จัดทํารายงานการประเมินผลให ผูบังคับบัญชาและผูเ กี่ยวของทราบ

รายละเอียดงาน

-

มีรายงาน การ ประเมินผล ที่ตอบสนอง วัตถุประสงค การประเมิน

มาตรฐาน คุณภาพ งาน

-

-

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

-

ฝายพัฒนา หลักสูตรและ ประเมินผล สัมฤทธิ์

ผูรับผิดชอบ

-

รายงานการประเมินผล

แบบรายงาน การ ประเมินผล

-

เอกสารอางอิง

แบบฟอรม

57


58

กระบวนการพัฒนาองคการ ขอบเขตของกระบวนการ

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ไดกําหนดขอบเขตของกระบวนงานตามบทบาทและ หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน ดังนี้ 1) กระบวนงานวินิจฉัยสภาพองคการ โดยมีจุดเริ่มตนจากการเลือกวิธีการในการวิเคราะหสภาพ องคการ การสงแบบสํารวจหรือแบบสอบถามไปยังหนวยงานที่จะดําเนินการพัฒนาองคการ การรวบรวมผลที่ไดมา ดําเนินการวิเคราะหสภาพองคการ การสรุปผลวิเคราะหสภาพองคการ 2) กระบวนงานเลือกเครื่องมือ/วิธีการพัฒนา โดยมีจุดเริ่มตนจากการนําผลวิเคราะหสภาพองคการ การจัดทําวาระการประชุม/เอกสารผลวิเคราะหองคการ ประชุมหารือกับหนวยงานที่จะดําเนินการพัฒนาองคการ เพื่อสรุปปญหาและหาแนวทางการพัฒนา การนําประเด็นปญหาหารือวิทยากรเพื่อกําหนดเทคนิค/วิธีการพัฒนา 3) กระบวนงานจัดทําแผน โดยมีจุดเริ่มตนจากการประสานหนวยงานเพื่อที่จะดําเนินการพัฒนา องคการ การกําหนดวัน สถานที่ การคํานวณงบประมาณ การเขียนโครงการ การเสนอขออนุมัติโครงการ การขอ อนุมัติเงินงบประมาณ การจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ คณะเจาหนาที่ดําเนินการ คณะกรรมการ รับ-สง และเก็บรักษาเงิน/คําสั่งผูเขาสัมมนาเพื่อพัฒนาองคการ การจัดทําหนังสือเชิญวิทยากร/ผูบริหารหนวยงาน การเวียนแจงคําสั่งรายชื่อผูเขาสัมมนาฯ ใหหนวยงานที่จะดําเนินการพัฒนาองคการ 4) กระบวนงานการดําเนินการ โดยมีจุดเริ่มตนจากการจัดเตรียมเอกสาร/วัสดุ อุปกรณประกอบการ สัมมนา การประสานผูเกี่ยวของ การดําเนินการสัมมนาตามแผน การประเมินผลโครงการ การจัดทํารายงาน ประเมินผลโครงการ/แผนปฏิบัติการของหนวยงาน 5) กระบวนงานติ ด ตามผล โดยมี จุ ด เริ่ ม ต น จากการแจ ง ให ห น ว ยงานจั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารของหน ว ยงาน การดํ า เนิ น การติ ด ตามผลจาก แผนปฏิบัติการของหนวยงานตามกรอบระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ การรายงานการติดตามผลเปนระยะจน สิ้นสุดโครงการ สรุปผลการดําเนินการ นําเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร


59

กรอบแนวคิด สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ไดกําหนดกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของกับกระบวนการพัฒนา องคการตามภารกิจงาน ซึ่งประกอบดวย ผูเกี่ยวของ ความตองการ ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของ กระบวนการ และความคุมคา ดังนี้ ผูเกี่ยวของ

ผูรับบริการ 1. ผูบริหารหนวยงาน 2. บุคลากรของหนวยงาน ขอกําหนดดานกฎหมาย 1. ระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับ เกี่ยวกับการฝกอบรม 2. นโยบายผูบริหาร

ความตองการ

องคการไดรับการพัฒนา - ดานการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน - ดานการปรับปรุงแกไขปญหาและขอจํากัดในการทํางาน ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 1. ไดผลการวิเคราะหสภาพ 1. เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม องคการตามขอเท็จจริง ของบุคลากรไปในทิศทางที่พึงประสงค 2. การกําหนดวิธีการพัฒนาที่ เหมาะสมกับสภาพองคการ 3. มีแบบฟอรมในการติดตามผล 4. มีการติดตามผลอยางตอเนื่อง


60

ขอกําหนดที่สําคัญ ชื่อกระบวนการ การพัฒนาองคการ

ขอกําหนดที่สําคัญ 1. มีการวินิจฉัยสภาพองคการตาม หลักวิชาการของการพัฒนาองคการ และเหมาะสมกับสภาพองคการ

ตัวชี้วัดขอกําหนด - ไดผลวิเคราะหองคการตามขอเท็จจริง ทุกหนวยงาน

2. มีการเลือกและใชเครื่องมือ/วิธีการ - มีการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการ พัฒนาไดถูกตองเหมาะสมกับสภาพ พัฒนาไดครบถวนทุกหนวยงาน องคการ 3. มีกระบวนการติดตามผลหลังการ - ทุกหนวยงานมีแผนปฏิบัติการพัฒนา สัมมนาและใหคําปรึกษาตอหนวยงาน องคการ และมีการรายงานผลการ ดําเนินงานตามกรอบระยะเวลาของ อยางตอเนื่อง แผนปฏิบัติการ - รอยละ 80 ของหนวยงานบรรลุผล ตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการ


61

คําจํากัดความ

การพัฒนาองคการ หมายถึง กระบวนการเพิ่มความมีประสิทธิภาพขององคการ โดยการใชเทคนิค วิธีการตางๆ และความรูทางดานพฤติกรรมศาสตร ที่กอใหเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางมีแผนทั้งองคการ โดยเนนความตองการที่สอดคลองกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการ การวินิจฉัยองคกร หมายถึง การนําขอมูลขององคกรจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น จากการสอบถามหรือจากการสังเกตโดยตรง และการประชุมรวม มาสรุปผลเพื่อใหไดขอมูลสภาพปจจุบันและ ความตองการ/ปญหาตางๆขององคกร การเลือกเครื่องมือ/วิธีการพัฒนา หมายถึง การนําผลสรุปการวิเคราะหสภาพองคกร ผลการหารือ รวมกันระหวางองคกรที่จะพัฒนาและหนวยงานผูจัดสัมมนาฯ นํามาปรึกษาวิทยากรที่ปรึกษาเพื่อกําหนดเทคนิค วิธีการพัฒนาใหเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะและระดับของปญหา เพื่อใหการพัฒนาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การติดตามผล หมายถึง การติดตามความคืบหนาของแผนปฏิบัติการที่ไดหลังจากสัมมนาเพื่อพัฒนา องค การแล ว หน ว ยงานจั ดทํ า คํ า สั่ ง แต งตั้ งคณะกรรมการติดตามผลการดํ าเนิ น การตามแผนปฏิบั ติก ารของ หน ว ยงาน ดํ า เนิ น การประสานคณะกรรมการฯ เพื่อ ติดตามผลจากแผนปฏิบัติการของหนว ยงานตามกรอบ ระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ การรายงานการติดตามผลเปนระยะจนสิ้นสุดโครงการ สรุปผลการดําเนินการ


จํานวนคน

4 คน

5 คน

3 – 5 คน

จํานวนวัน

๗-๑๕ วัน

7 วัน

๓๐ วัน

แบบสํารวจ

การจัดทําแผน

การเลือกเครื่องมือ/วิธกี ารพัฒนา

วินิจฉัยสภาพองคการ

เริ่ม

- บันทึกอนุมัติโครงการฯ - ประมาณการคาใชจาย - คําสั่งผูเขารวมสัมมนา - คําสั่งคณะกรรมการฯ

ผลการวิเคราะห

แผนผังกระบวนการพัฒนาองคการ สวนพัฒนาการบริหาร (ฝายเทคโนโลยีการบริหาร)

ธุรการและการเงิน

ได้ ข้อสรุป

ไมไดขอสรุป

ฝายบริหารงานทั่วไป

รวมกัน พิจารณา

หนวยงานที่เกี่ยวของ

62


จํานวนคน

9 คน

3 คน

จํานวนวัน

เปนไปตาม แผนงาน/ โครงการ

ตามกรอบ ระยะเวลาของ แผนปฏิบัติการ

จบ

ติดตามผล

การดําเนินการพัฒนาองคการ

รายงานผล

ฟอรมติดตาม

- ประเมินผลโครงการ - รายงานประเมินผล โครงการ/แผนปฏิบัติการ ของหนวยงาน

สวนพัฒนาการบริหาร (ฝายเทคโนโลยีการบริหาร) ธุรการและการเงิน

ฝายบริหารงานทั่วไป

ทบทวนวิธีการ ดําเนินการใหม

ไมบรรลุเปาหมาย

ไมประสงค ดําเนินการตอ

บรรลุเปาหมาย

ใหขอมูลความคืบหนา

หนวยงานที่เกี่ยวของ

63


3

2

1

ที่

การจัดทําแผน

เลือกเครื่องมือ/วิธีการ พัฒนาองคการ

วินิจฉัยสภาพ องคการ

ผังกระบวนการ

30 วัน

7 วัน

7-1๐ วัน

ระยะ เวลา

- นําผลวิเคราะหที่ไดมากําหนดเครือ่ งมือ/ วิธีการที่เหมาะสมรวมกับหนวยงาน - จัดทําวาระการประชุม/เอกสารผลวิเคราะห องคการ - ประชุมหารือกับหนวยงานที่จะดําเนินการ พัฒนาองคการ - นําประเด็นปญหาหารือวิทยากรเพื่อกําหนด เทคนิค/วิธีการพัฒนา - ประสานหนวยงานเพื่อดําเนินการพัฒนา องคการ - กําหนดวัน สถานที่ - คํานวณงบประมาณ - เขียนโครงการ - ชออนุมตั ิโครงการ/งบประมาณ - จัดทําคําสั่งคณะกรรมการฯ/ผูเขาสัมมนา - คัดเลือกวิทยากรที่เหมาะสม/ทําหนังสือเชิญ - เวียนแจงคําสั่งฯ

- เลือกวิธีการในการวิเคราะหสภาพองคการ - สงแบบสํารวจหรือแบบสอบถามไปยัง หนวยงานที่จะดําเนินการพัฒนาองคการ - ดําเนินการวิเคราะหสภาพองคการ - สรุปผลวิเคราะหสภาพองคการ

รายละเอียดงาน

ดําเนินการภายใน ระยะเวลาที่กําหนด

ใชหลักวิชาการเรื่อง การวิเคราะหสภาพ องคการประกอบการ ทํางานทุกขั้นตอน ไดผลวิเคราะห องคการตรงตาม ขอเท็จจริงของ องคการ เครื่องมือมีความ สอดคลองและ เหมาะสมกับสภาพ ปญหาขององคการ

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

- นักทรัพยากร บุคคล - เจาพนักงาน การเงินและ บัญชี

- นักทรัพยากร บุคคล

- นักทรัพยากร บุคคล

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

- โครงการที่ไดรบั การ อนุมัตเิ งินงบประมาณ

- วาระการประชุม - ผลวิเคราะหองคการ

แบบฟอรมสัมภาษณ - ผลวิเคราะหองคการ แบบฟอรมสังเกต พฤติกรรม แบบสํารวจสภาพ องคการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการพัฒนาองคการ

64


5

4

ที่

ติดตามผล

การดําเนินการ

ผังกระบวนการ

ตามกรอบ ระยะเวลา ของแผน ปฏิบัติการ

เปนไปตาม แผนงาน/ โครงการ

ระยะ เวลา

- หนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการติดตามผล - ดําเนินการติดตามผลตามแผนการปฏิบัติการ จนสิ้นสุดโครงการ - สรุปผลการดําเนินการนําเสนอ ปลัดกรุงเทพมหานคร

- ดําเนินการตามแผน

รายละเอียดงาน

-

ปฏิบัติตามขั้นตอนใน กระบวนการจัด สัมมนาครบทุก ขั้นตอน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

- นักทรัพยากร บุคคล

- นักทรัพยากร บุคคล

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรมการ ติดตามผล

แบบประเมินผล โครงการ

แบบฟอรม

-รายงานการติดตาม ผลตามแผนปฏิบัติการ - รายงานสรุปผลการ ดําเนินการ

- สรุปรายงานผล โครงการ

เอกสารอางอิง

65


จํานวนคน

4 คน

3 – 5 คน

จํานวนวัน

๕ วัน

5 วัน

- แบบฟอรมสัมภาษณ - แบบฟอรมสังเกต พฤติกรรม - แบบสํารวจสภาพ องคการ

จบ

สรุปผลการวินิจฉัยและขอมูลสภาพองคการ

สํารวจและวินิจฉัยสภาพองคการ

เริ่ม

ผลการวินิจฉัยและขอมูล สภาพองคการ

ขอมูลสภาพองคการ

สวนพัฒนาการบริหาร (ฝายเทคโนโลยีการบริหาร)

ฝายบริหารงานทั่วไป

แผนผังกระบวนการพัฒนาองคการ : 1. การวินิจฉัยสภาพองคการ หนวยงานที่เกี่ยวของ

66


ที่

สํารวจ

ผังกระบวนการ

7-10 วัน

ระยะ เวลา

สํารวจวินิจฉัยสภาพองคการ ซึ่งเปน กระบวนการในการทําความเขาใจเพื่อ อธิบายสถานการณและสถานะในปจจุบัน ของหนวยงาน มีวัตถุประสงคดังนี้ - ทราบสภาพเดิมของหนวยงาน อันอาจเปนปญหาอุปสรรคของการปฏิบัติ งาน ตลอดจนบรรยากาศทั่วไปของ หนวยงาน(กรณีที่ทําการพัฒนาองคการ เปนครั้งแรก) - ติดตามการปฏิบัติงานของหนวยงาน ที่พัฒนาองคการไปแลววาผลของการ สัมมนาเปนอยางไร - ทราบความคาดหวัง ความปรารถนา หรือสภาพที่ตองการของหนวยงานในอนาคต - นําไปวางแผนในกระบวนการ พัฒนาองคการ และกําหนดเทคนิคใน การพัฒนาองคการ - เครื่องมือสํารวจวินิจฉัยองคการ โดยเจาหนาที่ฝกอบรมจะจัดสงเครื่องมือ ตาง ๆ ไปยังหนวยงานเปาหมายในการ พัฒนาองคการ เครื่องมือเหลานั้น ประกอบดวย (1) แบบสอบถามประเภท ตาง ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค และวิธีการใช แตกตางกันในแตละประเภท (2) การสัมภาษณ สัมภาษณเจาหนาที่ระดับตาง ๆ ใน หนวยงาน และประชาชนผูมารับบริการ (3) การสังเกต

ขั้นที่๑

รายละเอียดงาน ใชหลักวิชาการเรื่อง การวิเคราะหสภาพ องคการ ประกอบ การทํางานทุกขั้นตอน ไดผลวิเคราะห องคการตรงตาม ขอเท็จจริงของ องคการ

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

- นักทรัพยากร บุคคล

ผูรับผิดชอบ - แบบฟอรม สัมภาษณ - แบบฟอรมสังเกต พฤติกรรม - แบบสํารวจสภาพ องคการ

แบบฟอรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการพัฒนาองคการ : 1. การวินิจฉัยสภาพองคการ

- ผลวิเคราะหองคการ

เอกสารอางอิง

67


ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

ขั้นที่ ๒ การเลือกใชเครื่องมือในการสํารวจ บุคคลจะตองประชุมเพื่อเลือกใช เครื่องมือเหลานี้กอน โดยคํานึงถึง (1) ความถูกตองเหมาะสมกับ สภาพการณของหนวยงานขณะนั้น เชน ลักษณะงาน บรรยากาศองคการ วัตถุประสงคที่กําหนด ฯลฯ (2) กลุมเปาหมายที่จะเปนผูให ขอมูล ซึ่งการใชเครื่องมืออาจเลือกใช วิธีการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ประกอบกันก็ได (๓) การดําเนินการสํารวจ วินิจฉัยองคการ ตองติดตอกับหนวยงาน เปาหมายโดยผานผูประสานงานของ หนวยงานที่หัวหนาหนวยงานมอบหมาย เพื่อชี้แจงทําความเขาใจในวัตถุประสงค วิธีการในการตอบแบบสอบถาม (กรณีใชแบบสอบถาม) พรอมกําหนด ระยะเวลาการขอรับขอมูลกลับคืน ทั้งนี้ จะตองพยายามสรางความเชื่อมั่นวา การเสนอขอมูลใดไมเปนสาเหตุอันตราย ที่จะเกิดแกผูนําเสนอและถือเปนความลับ

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

68


ที่

สรุปผล

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

ขั้นที่ 3 การวิเคราะหขอมูล เมื่อไดรับขอมูล ตามที่กลุมเปาหมายตอบกลับมาแลว จะ ดําเนินการรวบรวมขอมูล และทําการ วิเคราะหสภาพการณปจจุบันของ หนวยงานนั้น พรอมจัดทําผลการ วิเคราะหในรูปของรายงาน โดยเจาหนาที่ ที่รับผิดชอบจะรวมกันพิจารณาผลการ วิเคราะหองคการโดยละเอียด

รายละเอียดงาน

ไดรับขอมูล ยอนกลับจาก กลุมเปาหมายไม นอยกวารอยละ ๘๐ เพื่อใชในการ วิเคราะหสภาพ องคการ

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

69


จํานวนคน

5 คน

จํานวนวัน

7 วัน

ผลการวินิจฉัยและขอมูล สภาพองคการ

จบ

ไดเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม กับสภาพองคการ เพือ่ นํามาพัฒนา องคการ

ได้ ข้อสรุป

รวมกัน พิจารณา

ประชุมรวมกับหนวยงานและ วิทยากรเพื่อเลือกเครื่องมือ/ วิธีการพัฒนา

เริ่ม

ไมไดขอสรุป

สวนพัฒนาการบริหาร (ฝายเทคโนโลยีการบริหาร)

ฝายบริหารงานทั่วไป

แผนผังกระบวนการพัฒนาองคการ : 2. การเลือกเครื่องมือ/วิธีการพัฒนา หนวยงานที่เกี่ยวของ

70


ที่

เลือกเครื่องมือ

พิจารณา

ประชุม

ผังกระบวนการ

1 สัปดาห

ระยะ เวลา

- วางแผนเลือกเครื่องมือทางการพัฒนา องคการเขาใชเรียกวาการใชสิ่งสอดแทรก โดยสิ่งสอดแทรกที่ใชตองเหมาะสม และมีประสิทธิภาพพอที่จะทําให หนวยงานเกิดการเปลี่ยนแปลงไดตามที่ ตองการ สวนใหญจะนําเขาใชในขั้นการ ดําเนินงานโดยจัดทําในรูปของการสัมมนา ระยะสั้น 2 วัน

- พิจารณาถึงการใชสิ่งสอดแทรกตาม กระบวนการพัฒนาองคการเพื่อใหเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอ หนวยงาน และนําขอมูลที่ไดปรึกษากับ วิทยากรเพื่อเลือกเครื่องมือ/วิธีการที่จะ นําไปพัฒนาหนวยงานใหสอดคลองกับผล การวินิจฉัยองคการ โดยเจาหนาที่ที่ รับผิดชอบจะรวมกับวิทยากรพิจารณาผล การวิเคราะหองคการโดยละเอียด

ขั้นที่ ๔ ทุกโครงการมีการ - นําเสนอผลการวินิจฉัยองคการตอคณะ เลือกเครื่องมือ/วิธีการ ผูบริหารของหนวยงานอยางเปนทางการ ไดถกู ตอง โดยใหเกิดการยอมรับรวมกันและพรอมที่ จะหาลูทางการวางแผนการแกไขปรับปรุง ใหสภาพการณที่เปนอยูนั้นดีขึ้น และ

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการพัฒนาองคการ : 2. การเลือกเครื่องมือ/วิธกี ารพัฒนา เอกสารอางอิง

71


จํานวนคน

1 คน

3 - 5 คน

1 คน

3 – 5 คน

จํานวนวัน

7 วัน

10 วัน

10 วัน

3 วัน

จบ

จัดเตรียมทรัพยากร

ขออนุมัติเงินงวด/เงินยืม

จัดทําคําสั่ง

ขออนุมัติโครงการ

เริ่ม

- คําสั่งเจาหนาที่ - คําสั่งผูเขารับ การสัมมนา

- โครงการที่ไดรับ การอนุมัติ

ธุรการและการเงิน

แผนผังกระบวนการพัฒนาองคการ : 3. การจัดทําแผน สวนพัฒนาการบริหาร (ฝายเทคโนโลยีการบริหาร) ฝายบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่เกี่ยวของ

72


ที่

ขออนุมัติ โครงการ

ผังกระบวนการ

๓๐ วัน

ระยะ เวลา

ขั้นที่ ๕ วางแผนดําเนินการสัมมนา โดยการ ๕.1 กําหนดสาระสําคัญของ แผนดําเนินงาน - การจัดทําหลักสูตร โดย นําสิ่งสอดแทรกทางการพัฒนาองคการ จัดทําเปนหลักสูตรการสัมมนาโดย ละเอียด และใหสอดคลองกับระยะเวลา การสัมมนา - กําหนดตัววิทยากรวิทยากร ภายนอกใหพิจารณาตามความสามารถ และความเหมาะสมกับเนื้อหาในหลักสูตร ที่กําหนดวิทยากรภายใน ฝายเทคโนโลยีการบริหารเตรียม ดําเนินการ ในสวนของการกําหนดขอปญหาที่จะ นํามาพิจารณารวมกันเพื่อการปรับปรุง แกไขในชวงของการสัมมนา - กําหนดวัน เวลา สถานที่ รถรับ-สง โดยพิจารณารวมกับผูบริหารหนวยงาน - กลุมผูเขาสัมมนาพิจารณาถึงจํานวน ระดับ ใหเหมาะสมกับหลักสูตรและ ระยะเวลาการสัมมนา - ประมาณการคาใชจายในการสัมมนา

รายละเอียดงาน -มีการวางแผนการ ดําเนินการตาม ขั้นตอนครบถวนทุก ขั้นตอนแลวเสร็จ กอน การดําเนินการ

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

- นักทรัพยากร บุคคล

ผูรับผิดชอบ

-คําสั่งเจาหนาที/่ คําสั่งผูเขารับการ สัมมนา -หนังสือเชิญวิทยากร

-วาระการประชุม รวมกันระหวาง หนวยงานกับผูจัด -ใบขออนุญาตใช รถยนตสวนกลาง

-เอกสารจัดซื้อวัสดุ

-โครงการที่ไดรับ อนุมัติงบประมาณ

เอกสารอางอิง

-แบบประเมินผล โครงการ

แบบฟอรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการพัฒนาองคการ : 3. การจัดทําแผน

73


ที่

จัดเตรียมทรัพยากร

ขออนุมัติเงินงวด

จัดทําคําสั่ง

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

๕.2 การขออนุมัติแผนดําเนินงาน จัดทําแผนดําเนินงานสัมมนาเพื่อ พัฒนาองคการ คําสั่งใหขาราชการ/ ลูกจางเขาสัมมนา และคําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการอํานวยการและเจาหนาที่ ดําเนินการสัมมนาเพื่อขออนุมัติ ดําเนินการ ๕.3 เมื่อแผนดําเนินงานไดรับ การอนุมัติ (1) สงหนังสือเวียนแจง คําสั่ง กําหนดการและรายละเอียด ทั้งหมดใหหนวยงานรับทราบ (2) จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร (3) ขออนุมัติเงินงวด และ ขออนุมัติเงินทดรองจายเพื่อใชในการ สัมมนา (4) จัดทําใบขออนุญาตใช รถยนตสวนกลางเพื่อใชในการสัมมนา (5) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ (6) จัดทําเอกสารวิชาการ ประกอบการสัมมนา (7) จัดทําแบบสอบถามเพื่อ การประเมินผลโครงการ (8) จัดเตรียมสถานที่ ๕.๔ จัดทําวาระการประชุมรวมกับ ผูบริหารหนวยงาน เพื่อแจงกําหนดการ และรายละเอียดในการจัดสัมมนา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

74


จํานวนคน

1 คน

1 คน

1 คน

2 คน

จํานวนวัน

7 - 14 วัน

-

-

30 วัน

จบ

จัดทํารายงานการเบิกจายงบประมาณ

ประเมินผลโครงการ

สรุปแผนปฏิบัติการจากการระดม สมองของผูเขารับการสัมมนา

ดําเนินการพัฒนาองคการ

เริ่ม

รายงานการประเมินผลการ สัมมนาเสนอ ปลัดกรุงเทพมหานคร

-แผนปฏิ แผนปฏิ บัตบิกัตาริการ ของหนวยงาน

สวนพัฒนาการบริหาร (ฝายเทคโนโลยีการบริหาร)

ธุรการและการเงิน

ฝายบริหารงานทั่วไป

แผนผังกระบวนการพัฒนาองคการ : 4. การดําเนินการพัฒนาองคการ หนวยงานที่เกี่ยวของ

75


ที่

การดําเนินการ พัฒนาองคการ

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

การสัมมนา ควรตรวจตราดูความ เรียบรอยของสถานที่และอุปกรณอีกครั้ง เปาหมายของ หนึ่งหลังจากไดเตรียมไวแลว เพื่อความ โครงการ พรอมในการสัมมนา คือ (1) สถานที่ 1. เวที ประกอบดวย (ก) ปายชื่อโครงการ (ข) โตะสําหรับวิทยากร จัดใหเหมาะสมกับจํานวนวิทยากรที่ได กําหนดไวในตารางการสัมมนา (ค) ปายชื่อวิทยากร จัดเตรียมใหพรอม วางไวบนโตะสําหรับ วิทยากร โดยตรวจสอบความถูกตองของ ชื่อใหเรียบรอย ๒. จัดโตะและเกาอี้ของผูเขารับ การสัมมนาใหเหมาะสมกับจํานวนผูเขา สัมมนา 3. โตะลงทะเบียน ตั้งบริเวณหนาหองประชุม (2) อุปกรณ 1. เครื่องเสียง จัดเตรียม ไมโครโฟนพรอมปรับระดับเสียง 2 อุปกรณประกอบการ สัมมนาอื่น ๆ เชน LCD., เครื่องฉายแผนทึบ และอื่น ๆ (ถามี) จัดตั้งเครื่องใหเหมาะกับ การใชพรอมปรับความคมชัดและขนาด ของจอภาพ ใหเหมาะกับระยะของผูเขา สัมมนา

เปนไปตาม ขั้นที ๖ ดําเนินการตามแผน ๖.1 ตรวจสอบความเรี ย บร อ ย แผนงาน/ ครบทุกขั้นตอน โครงการ ของสถานที่และอุปกรณ ในวันแรกของ บรรลุวัตถุประสงค/

ระยะ เวลา

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

แบบฟอรม

- นักทรัพยากร -แบบฟอรมการ ลงทะเบียนเขารับ บุคคล การสัมมนา -แบบฟอรมการ ใชจายคาวิทยากร

ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการพัฒนาองคการ : 4. การดําเนินการพัฒนาองคการ

-รายงานสรุปผล การดําเนินการ ตามโครงการ เพื่อ นําเสนอปลัด กรุงเทพมหานคร

- ผลวิเคราะหการ ประเมินโครงการ

เอกสารอางอิง

76


ที่

สรุปแผน ปฏิบัติการ

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

๖.2 ลงทะเบียน รับ ลงทะเบียนผูเขาสัมมนาและปายชื่อของผู เขาสัมมนา (สําหรับการลงลายมือชื่อ ใหผู เขารับการสัมมนาลงลายมือชื่อในภาคเชา และภาคบายกอนเขารับการสัมมนา ในทะเบียนรายชื่อที่จัดเตรียมไว) ๖.3 พิธีเปดการสัมมนา (1) แจงกําหนดการ สัมมนาอยางยอ ๆ และชมวีดิทศั น (หากมี) เปนการตอนรับผูเขาสัมมนา (2) เชิญประธาน ปราศรัยกับผูเขาสัมมนา และกลาวเปด การสัมมนา (3) เชิญผูอํานวยการ สถาบันฯ, ผูอํานวยการสวนพัฒนาการ บริหารหรือหัวหนาฝายเทคโนโลยีการบริหาร (แลวแตกรณี)ผูรับผิดชอบ โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองคการ หนวยงานของกรุงเทพมหานคร กลาว ตอนรับผูเขาสัมมนาชี้แจงวัตถุประสงค ของการสัมมนาและขอพึงปฏิบัติตาง ๆ ระหวางการสัมมนา ๖.4 สัมมนาตามตาราง ที่กําหนด โดยใหผูเขาสัมมนามีการประชุม ระดมสมอง จัดทําแผนปฏิบัติการ

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

77


ที่

ประเมินผล โครงการ

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

(1) กํากับ ควบคุมดูแลใหดําเนินไปตามตารางการ สัมมนาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน ระหวางการสัมมนา (2) บริการและ อํานวยความสะดวกแกแขกผูมีเกียรติ ซึ่งมาในพิธีเปดการสัมมนาและวิทยากร ตลอดจนผูเขาสัมมนาในระหวางการ สัมมนา (3) กลาวแนะนําและ ขอบคุณวิทยากร (4) ทอดแบบสอบถาม การประเมินผลโครงการตามประเด็นการ ประเมินผลที่กําหนด ขั้นที่ ๗ ๗.1 วิเคราะหขอมูลตาม แนวทางที่กําหนด ๗.2 จัดทํารายงานวิเคราะห แบบประเมินผลและเสนอขอคิดเห็น เพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ๗.3 ทําหนังสือขอบคุณ วิทยากร ๗.4 รวบรวมเอกสารสําเนา ที่ทําทุกชั้น โดยจัดเรียงเขาแฟมโครงการ เพื่อเก็บเปนเอกสารของฝาย

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

78


ที่

เบิกจายงบประมาณ ป

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

- จัดทําเอกสารได ๙.1 จัดทําเอกสารใบสําคัญ ครบถวนภายใน รับ-สงเงิน คาวิทยากร และหลักฐาน ระยะเวลาที่กําหนด การเงินตาง ๆที่เกี่ยวของกับการเบิก จายเงิน เพื่อสงมอบใหฝายบริหารงาน ทั่วไปดําเนินการตั้งฎีกาเบิกจาย ๙.2 จัดทําใบสรุปยอด คาใชจาย

ขั้นที่ ๙

ขั้นที่ ๘ จัดทํารายงานการประเมินผล การสัมมนาและผลการประชุมกลุม นําเสนอผูบริหารและหนวยงานทราบ

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล ผูรับผิดชอบ

ใบสรุปยอด คาใชจาย

เอกสารใบสําคัญ รับ-สงเงิน

แบบฟอรมการ ติดตามผล

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

79


จํานวนคน

1 คน

3 คน

จํานวนวัน

7 - 14 วัน

ตามกรอบ ระยะเวลาของ แผนปฏิบัติการ

ฟอรมติดตาม

จบ

รายงานปลัดกรุงเทพมหานคร

บรรลุ

พิจารณา

ติดตามแผนปฏิบัติการตามกรอบ ระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ

ประสานหนวยงาน

เริ่ม

ไม่ประสงค์ดําเนินการต่อ

ไมบรรลุ

ทบทวนวิธีการดําเนินการใหม

แผนปฏิบัติการ ของหนวยงาน

- แผนปฏิบัติการ - คําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการ ติดตามผล - กรอบระยะเวลา

แผนผังกระบวนการพัฒนาองคการ : 5. การติดตามผล สวนพัฒนาการบริหาร (ฝายเทคโนโลยีการบริหาร) ฝายบริหารงานทั่วไป หนวยงานที่เกี่ยวของ

80


ที่

รายงาน

ติดตามแผน ปฏิบัติการ

ประสาน หนวยงาน

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

๑๐.1 ติดตอหนวยงานที่ ดําเนินการสัมมนาไปแลว เพื่อขอความ รวมมือในการติดตามผล ๑๐.2 จัดและดําเนินการติดตาม ผลโดยเทคนิคการติดตามผลของการ พัฒนาองคการ โดย (1) หนวยงานออกคําสั่ง แตงตั้งคณะทํางานในการติดตามผล (2) หนวยงานสรุปและ จัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการ ที่ได จากการสัมมนาเพื่อพัฒนาองคการ (3) ติดตามผลการ ปฏิบัติการตามกรอบระยะเวลาของแผน โดยบันทึกผลการติดตามเปนระยะจน เสร็จสิ้นโครงการ (๔) สรุปรายงานผลการ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของ หนวยงาน นําเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร

ขั้นที่ ๑๐

รายละเอียดงาน

มีการติดตามผล ตามกรอบ ระยะเวลาของ แผนปฏิบัติการ ตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุด โครงการอยาง ตอเนื่อง

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

- นักทรัพยากร บุคคล

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการพัฒนาองคการ : 5. การติตามผล

-รายงานสรุปผล การดําเนินการ ตามแผนฯเสนอ ปลัด กรุงเทพมหานคร

-คําสั่งแตงตั้ง คณะทํางาน ติดตามผลของ หนวยงาน

แผนปฏิบัติการของ หนวยงาน

เอกสารอางอิง

81


๘2

กระบวนการสงเสริมความรู ขอบเขตของกระบวนการ

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ไดกําหนดขอบเขตของกระบวนการสงเสริมความรู โดยแบงเปน การสงเสริมความรูในประเทศและการสงเสริมความรูตางประเทศ โดยเริ่มตนจากการจัดทําแผนการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศและตางประเทศ และการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ กับ อํานาจหนา ที่ ของคณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ของ กรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก) เพื่อพิจารณาดําเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ และหนังสือสั่งการ จากนั้นเปนการดําเนินการสง ขาราชการไปศึกษา ฝ กอบรม ประชุ ม สั มมนา ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศและตางประเทศ และสิ้นสุดที่ การรวบรวมและรายงานผลการศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศและตางประเทศ

กรอบแนวคิด

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ไดกําหนดกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของกับกระบวนการสงเสริมความรู ซึ่งประกอบดวย ผูเกี่ยวของ ความตองการ ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุมคา ดังนี้ ผูเกี่ยวของ

ความตองการ

ผูรับบริการ - ขาราชการที่อยูในกลุมเปาหมายตามแผนพัฒนารายป ไดเพิ่มพูนความรูดวยการไปศึกษาในสถาบันการศึกษา และดวยการไปฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ในสถาบันการฝกอบรมและหนวยงานภายนอก ทั้งในประเทศและตางประเทศ ผูมีสวนไดสวนเสีย - หนวยงานตนสังกัด - ผูรับบริการของหนวยงาน (ขาราชการ, ประชาชน) ขอกําหนดดานกฎหมาย พรบ. ขาราชการกําหนดใหหนวยงาน มีหนาที่ ดําเนินการใหมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ เสริมสรางแรงจูงใจ เพื่อใหขาราชการมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญ และ กําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ตอภารกิจของหนวยงาน ตามหลักเกณฑและ วิธีการที่กฎหมายกําหนด

ความตองการ ไดขาราชการที่มีความรูใหม ๆ และเปนมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

ประสิทธิภาพของ กระบวนการ ขาราชการไดรับการพัฒนา ตามแผนพัฒนารายป

ความคุมคา ขาราชการไดรับการพัฒนาใหสอดคลอง ตามความจําเปนของกรุงเทพมหานคร โดยสามารถนํามาพัฒนางานใหมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


๘3

ขอกําหนดที่สําคัญ ชื่อกระบวนการ

ขอกําหนดที่สําคัญ

ตัวชี้วัดของขอกําหนด รอยละ 100 ของโครงการตามแผน มีความสอดคลองกับแผนการพัฒ นา กรุงเทพมหานคร และนโยบายของผู บริห าร

๑. การจั ด ทํา แผนการสง ข าราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และ ปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ และตางประเทศ

มีแผนการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ และตางประเทศ ที่สอดคลองกับ แผนการพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายของผูบริหาร

๒. การดําเนินการสงขาราชการ ไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศและต างประเทศ

๑. ดําเนินการขออนุมัติใหขาราชการ ๑. รอยละ ๑๐๐ ของโครงการตามแผน ไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ไดดําเนินการเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยในประเทศ และตางประเทศ ภายในเวลาที่กําหนด ใหเปนไปตามแผน ๒. ขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหเดินทาง ๒. รอยละ ๑๐๐ ของขาราชการที่เดินทางไป ไปศึกษา ฝกอบรมฯ มีคุณสมบัติ ศึกษา ฝกอบรมฯ มีคุณสมบัติตามที่กําหนด ตามที่กําหนด

๓. การรายงานผลการศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศและตางประเทศ

- ติดตามใหขาราชการสงรายงานผล รอยละ ๑๐๐ ของโครงการตามแผน การศึกษา ฝกอบรมฯ ภายในระยะเวลา มีการรายงานผลภายในระยะเวลาที่กําหนด ที่กําหนด


๘4

คําจํากัดความ

๑. ขาราชการ หมายถึง ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและขาราชการครูกรุงเทพมหานคร ๒. การศึกษาตางประเทศ หมายถึง การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบัน การศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพในตางประเทศ เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และใหหมายรวมถึง การฝกฝนภาษาการรับคําแนะนํากอนเขาศึกษา และการฝกอบรมหรือการดูงานที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา หรือ ตอจากการศึกษานั้นดวย ๓. การศึกษาในประเทศ หมายถึง การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของ สถาบันการศึกษาในประเทศที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการแลวกรณีรับรอง เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และใหหมายรวมถึงการฝกฝนภาษาการรับคําแนะนํากอนเขาศึกษา และการฝกอบรมหรือการดูงาน ที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา หรือตอจากการศึกษานั้นดวย ๔. การฝกอบรมตางประเทศ หมายถึง การเพิ่มพูนความรู ความชํานาญ หรือประสบการณดวยการเรียน หรือการวิจัย ตามหลักสูตรของการฝกอบรม หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานตามโครงการแลกเปลี่ยนกับ ตางประเทศ การไปเสนอผลงานวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ โดยมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. รับรอง ๕. การฝกอบรมในประเทศ หมายถึง การเพิ่มพูนความรู ความชํานาญหรือประสบการณดวยการเรียนการวิจัย ตามหลักสูตรของการฝกอบรมหรือการปฏิบัติการที่มิใชเพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และใหหมายความ รวมถึงการฝกฝนภาษา การรับคําแนะนํากอนเขาฝกอบรมหรือการดูงานที่เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมหรือตอจาก การฝกอบรมนั้นดวย ๖. การประชุม หมายถึง การเพิ่มพูนความรูและประสบการณ ดวยการประชุมวิชาการ และการประชุม เชิงปฏิบัติการ ๗. การดูงาน หมายถึง การเพิ่มพูนความรูและประสบการณ ดวยการสังเกตการณและการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ๘. การปฏิบัติการวิจัย หมายถึง การทํางานวิจัยเพื่อนําผลที่ไดรับมาใชประโยชนของหนวยงานโดยตรง ทั้งนี้ไมรวมถึงการวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือฝกอบรม ๙. ทุน หมายถึง เงินคาใชจายเพื่อการศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน และเพื่อการครองชีพระหวางการศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน และหมายความรวมถึงเงินคาพาหนะเดินทางเพื่อการนี้ดวย แตไมรวมถึงเงินที่ไดรับเปนคาใชจาย ในการเดินทางไปราชการ ๑๐. ทุนประเภท ๑ (ก) หมายถึง ทุนที่สวนราชการเปนผูให ทั้งนี้ ไมวาทุนนั้นจะจายจากงบประมาณ รายจายหรือจากเงินอื่นใดของทางราชการ ๑๑. ทุนประเภท ๑ (ข) หมายถึง ทุนที่รัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ องคการตางประเทศ หรือนิติบุคคลตางประเทศมอบใหแกรัฐบาลไทย เพื่อสงขาราชการไปศึกษาฝกอบรม ประชุม ดูงาน ณ ตางประเทศ และ รัฐบาลไทยตกลงรับทุนนั้น ตามที่สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศจะไดประกาศใหทราบ ทั้งนี้ ไมวาทุนนั้น จะใหผานสวนราชการ หรือผูไดรับทุนโดยตรง หรือจะใหโดยวิธีการอื่นใด ๑๒. ทุนประเภท ๒ หมายถึง ทุนอื่นที่ไมใชทุนประเภท ๑ ๑๓. ก.ข.ก. หมายถึง คณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยของกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการใหขาราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๒ ๑๔. อ.ก.ข.ก. หมายถึง คณะอนุคณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และ ปฏิบัติการวิจัยของกรุงเทพมหานคร


๑ วัน

๓ วัน

๑ เดือน

๗ วัน

๑๔ วัน

๒ เดือน

๔ คน

จํานวน จํานวน วัน คน

- ยุทธศาสตรการพัฒนา กทม. - ยุทธศาสตรการพัฒนา ขรก. - ขอมูลสถิติ - ระเบียบ - หนังสือสั่งการ

Training Need

จบ

แจงหนวยงานทราบและดําเนินการตามแผน

เรียบเรียงและจัดสงแผนการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ตางประเทศ เพื่อของบประมาณ

จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดโครงการใหขา ราชการไป ศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยของกทม.

สรุปขอมูลและจัดทําเอกสารรางแผนการดําเนนงาน

วิเคราะหขอมูล

สํารวจความตองการในการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ตางประเทศ

เริ่ม

สวนแผนงานและสงเสริมความรู (ฝายสงเสริมความรูตางประเทศ)

- อ.ก.ข.ก. กลั่นกรอง - ก.ข.ก. คัดเลือก โครงการสงขาราชการ

อ.ก.ข.ก. / ก.ข.ก.

แผนผังกระบวนการสงเสริมความรู (ตางประเทศ) : ๑. การจัดทําแผนการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ตางประเทศ ลูกคา

๘5


๓.

๒.

๑.

ที่

สรุปขอมูลและ จัดสงเอกสารรางแผนการ ดําเนินงาน เพื่อนําเขา คณะกรรมการ

วิเคราะหขอมูล

สํารวจความตองการ ในการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ตางประเทศ

ผังกระบวนการ - สํารวจหนวยงานทุกหนวยงานของ กรุงเทพมหานคร โดยการสงแบบสอบถาม ความตองการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ตางประเทศ

รายละเอียดงาน

๗ วัน

สอดคลองกับ ยุทธศาสตรและ ถูกตองตาม ระเบียบ หลักเกณฑและ หนังสือสั่งการ

มาตรฐาน คุณภาพงาน

จัดทํารูปเลมตารางรายละเอียดของแตละโครงการ ขอมูลตองแสดง โดยมีความเห็นของสถาบันฯ เพื่อประกอบการ จํานวนคน พิจารณา ระยะเวลา และ งบประมาณ

๑๔ วัน นําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะหและจําแนก ประเภทออกเปน - ศึกษา - ฝกอบรม - ประชุม - ดูงาน

๒ เดือน

ระยะเวลา (วัน)

นักทรัพยากร บุคคล สังกัด ฝายสงเสริม ความรู ตางประเทศ

นักทรัพยากร บุคคล สังกัด ฝายสงเสริม ความรู ตางประเทศ

นักทรัพยากร บุคคล สังกัด ฝายสงเสริม ความรู ตางประเทศ

ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ ประเมินผล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสงเสริมความรู (ตางประเทศ) : ๑. การจัดทําแผนการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ตางประเทศ แบบฟอรม

- ยุทธศาสตรการพัฒนา กทม. - ยุทธศาสตรการพัฒนา ขรก. - ขอมูลสถิติ - ระเบียบฯ หลักเกณฑ - หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เอกสารอางอิง

๘6


๖.

๕.

๔.

ที่

แจงหนวยงานทราบ ดําเนินการตามแผน

เรียบเรียงและจัดสง แผนการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ตางประเทศ เพื่อของบประมาณ

จัดประชุม อ.ก.ข.ก. และ ก.ข.ก.

ผังกระบวนการ

นักทรัพยากร บุคคล สังกัด ฝายสงเสริม ความรู ตางประเทศ

นักทรัพยากร บุคคล สังกัด ฝายสงเสริม ความรู ตางประเทศ

จัดทําหนังสือแจงรายละเอียดใหแกหนวยงาน เพื่อทราบและดําเนินการใหเปนไปตามแผน

๑ วัน

นักทรัพยากร บุคคล สังกัด ฝายสงเสริม ความรู ตางประเทศ

ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ ประเมินผล

เรียบเรียงขอมูลโครงการที่ผานการคัดเลือก จาก ก.ข.ก. และ จัดสงแผนการสงขาราชการ ไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ตางประเทศ ใหแกฝายแผนงาน และสํานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

ครบถวน ทุกหนวยงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

๓ วัน

ระยะเวลา รายละเอียดงาน (วัน) ๑ เดือน - อ.ก.ข.ก. กลั่นกรองโครงการ งบประมาณ - ก.ข.ก. คัดเลือก และดําเนินการตามอํานาจ ดังนี้ • คัดเลือกโครงการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ประจําป • กําหนดหลักเกณฑในการสงขาราชการไป ศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน แบบฟอรม

- ยุทธศาสตรการพัฒนา กทม. - ยุทธศาสตรการพัฒนา ขรก. - ขอมูลสถิติ - ระเบียบฯ หลักเกณฑ - หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เอกสารอางอิง

๘7


จบ

ใหคําปรึกษาแนะนํา และติดตามผลการศึกษา

สงเอกสารการเบิกเงินคาใชจาย

จัดทําหนังสือเสนอขออนุมัติ

จัดทําสัญญาการศึกษาฯ และสัญญาค้ําฯ

ตรวจสอบรายละเอียดและเอกสารการขออนุมัติ

คัดเลือกขาราชการ

๑ วัน

- ระเบียบฯ - หนังสือสั่งการ - หนังสือเวียน - หลักเกณฑ ที่เกี่ยวของ

แจงผลการอนุมัติฯ และลงทะเบียน

๔ คน

เริ่ม

สวนแผนงานและสงเสริมความรู (ฝายสงเสริมความรูตางประเทศ)

๑ วัน

๓ วัน

๕ วัน

จํานวน จํานวน วัน คน

สัญญา การลาศึกษา ลงนาม อนุมัติ

ผูมีอํานาจอนุมัติ

แผนผังกระบวนการสงเสริมความรู (ตางประเทศ): ๒. การดําเนินการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ตางประเทศ ลูกคา

๘8


๒.

๑.

ที่

ตรวจสอบรายละเอียด และเอกสารการขออนุมัติ

คัดเลือกขาราชการ

ผังกระบวนการ ๕ วัน

ระยะเวลา (วัน)

- ตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดประกอบ การพิจารณา ไดแก กรณีการสงขาราชการไปศึกษา - แผนพัฒนาขาราชการ - หนังสือตอบรับของสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง - รายละเอียดหลักสูตร / ระยะเวลา / คาใชจาย - โครงการแสดงเหตุผลความจําเปนของ ทางราชการในการสงขาราชการไปศึกษาและ แผนงานโครงการที่จะกลับมาปฏิบัติงาน - หลักฐานแสดงความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑ ที่กําหนด - หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ - หนังสืออนุญาตและความเห็นของผูบังคับบัญชา - ทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) - สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) กรณีการสงขาราชการไปฝกอบรม - แผนพัฒนาขาราชการ - หนังสือตอบรับการฝกอบรม - รายละเอียดหลักสูตร / ระยะเวลา / คาใชจาย - โครงการแสดงเหตุผลความจําเปนของทาง ราชการในการสงขาราชการไปศึกษาและแผนงาน โครงการที่จะกลับมาปฏิบัติงาน - หนังสืออนุญาตและความเห็นของผูบังคับบัญชา - ทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) - หลักฐานการรับทุน (กรณีทุน ๑ (ข))

ฝกอบรม ประชุม ดูงาน - สถาบันฯ ดําเนินการเสนอ ก.ข.ก. คัดเลือก ขาราชการเพื่อไปศึกษาตามโครงการทุนอมรินทร

- หนวยงานคัดเลือกขาราชการในการสงไป

รายละเอียดงาน

เอกสาร ครบถวนและ ถูกตองตาม ระเบียบฯ

นักทรัพยากร บุคคล สังกัด ฝายสงเสริม ความรู ตางประเทศ

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ คุณภาพงาน ประเมินผล

แบบฟอรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสงเสริมความรู (ตางประเทศ) : ๒. การดําเนินการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ตางประเทศ

ระเบียบฯ หลักเกณฑ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เอกสารอางอิง

89


ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา (วัน)

ถาตรวจสอบแลว เปนเรื่องที่ตองเสนอที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณากอนดําเนินการ มีดังนี้ • โครงการนอกแผน • โครงการศึกษาและฝกอบรม (ระยะเวลาเกิน ๑ เดือน) โดยทุน ๒ (ทุนสวนตัว) • การกําหนดหลักเกณฑในการสงขาราชการไป ศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน • การใหความเห็นชอบตางๆ ตามอํานาจหนาที่ ของ ก.ข.ก. • หมายเหตุ : เรื่องที่ไดรับยกเวนไมตอ งเสนอที่ประชุม คณะกรรมการ มีดังนี้ - กรณีทุน ๑ (ก) ที่เปนการสั่งการเรงดวน/ นโยบายจากผูบริหาร - กรณีทุน ๑ (ข) - กรณีทุน ๒ (ทุนจากหนวยงานตางประเทศ) - กรณีทุน ๒ (สวนตัว) ยกเวนการฝกอบรมที่มี ระยะเวลาไมเกิน ๑ เดือน - กรณีการประชุม ไมเกิน ๑๐ วัน โดยใชเงิน นอกงบประมาณ - การเปลี่ยนแปลงสถานที่ ระยะเวลา หรือ หลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน ซึ่งไมกระทบตอ สาระสําคัญของโครงการ, ไมใชงบประมาณ เพิ่มเติม และไมกระทบตอภารกิจ และไดรับ ความเห็นชอบจากหนวยงานตนสังกัดแลว

กรณีการสงขาราชการไปประชุม/ดูงาน - แผนพัฒนาขาราชการ - หนังสือเชิญประชุม/ดูงาน หรือใบตอบรับ การเขารวมการประชุม/ดูงาน - รายละเอียดเนื้อหา / ระยะเวลา/ สถานที่ / คาใชจาย - โครงการแสดงเหตุผลความจําเปนของ ทางราชการในการสงขาราชการไปประชุม/ดูงาน - เอกสารอื่นๆ ตามที่ กทม. กําหนด

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ คุณภาพงาน ประเมินผล

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

๙0


๓.

ที่

จัดทําสัญญา การลาศึกษา ฝกอบรม และสัญญาการค้ําประกัน

ผังกระบวนการ ๓ วัน

ระยะเวลา (วัน)

๒. ตรวจสอบขอมูลภาระผูกพันของผูขออนุมัติ และผูค ้ําประกันจากทะเบียนขอมูลการลาศึกษา ฝกอบรมของขาราชการ และประสานกองการเจาหนาที่ สนป.เพื่อตรวจสอบวินยั หมายเหตุ: กรณีฝกอบรมทุน ๒ ระยะเวลาไมเกิน ๑ เดือน ไมตองทําสัญญาอนุญาตฯ และกรณี ฝกอบรมดวยทุนทุกประเภท ไมเกิน ๑ เดือน ไมตองทําสัญญาค้าํ ประกัน

๑. ประสานใหขาราชการผูขออนุมัติ จัดเตรียม เอกสารและจัดหาผูค้ําประกันเพื่อจัดทําสัญญาที่ สถาบันฯ โดยผูขออนุมัติและผูค้ําประกัน แสดงเอกสารดังนี้ - สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ - สําเนาทะเบียนบาน - หนังสือรับรองเงินเดือนจากตนสังกัด - สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถามี) กรณีมคี ูสมรส - หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรม - สําเนาใบทะเบียนสมรส - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคูสมรส - สําเนาทะเบียนบานของคูสมรส - สําเนาใบสําคัญการหยา / สําเนาใบมรณบัตร - อากรแสตมป สําหรับติดสัญญาค้ําประกัน

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ คุณภาพงาน ประเมินผล ถูกตอง ตามแบบ สัญญาฯ

เอกสารอางอิง ระเบียบฯ วาดวยการให ขรก.ไปศึกษาฯ และระเบียบ กระทรวงการคลังวาดวย การทําสัญญาและการชดใช เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม

แบบฟอรม แบบสัญญา ตามที่ กระทรวง การคลัง กําหนด

ผูรับผิดชอบ นักทรัพยากร บุคคล สังกัด ฝายสงเสริม ความรู ตางประเทศ

๙1


๔.

ที่

จัดทําหนังสือเสนอ ขออนุมัติการเดินทาง ไปศึกษาฯ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา (วัน) รางหนังสือแสดงขอเท็จจริงและความเห็นเสนอ ผูมีอํานาจอนุมตั ิพิจารณา ดังนี้ - อนุมัติการเดินทางและการเบิกคาใชจาย และอนุมัตผิ ัดสงใบสําคัญ (กรณีทไี่ มสามารถ นําใบสําคัญมาประกอบการเบิกจายไดทัน ในปงบประมาณ) - อนุมัติโครงการ - ลงนามในสัญญาอนุญาตการลาไปศึกษา ฝกอบรม - ลงนามในหนังสือถึงสํานักงาน ก.พ. เพื่อแจงผล การอนุมัติการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม - ลงนามในหนังสือถึงสํานักงานความรวมมือเพื่อ การพัฒนาระหวางประเทศ เพื่อแจงผลการอนุมัติ การใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม (เฉพาะกรณี ทุน ๑ (ข)) - ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการ ตางประเทศ เพื่อขอหนังสือเดินทาง ราชการและตรวจลงตราฯ

รายละเอียดงาน ดําเนินการ ใหแลวเสร็จ ภายในเวลา ที่กําหนด

นักทรัพยากร บุคคล สังกัด ฝายสงเสริม ความรู ตางประเทศ

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ คุณภาพงาน ประเมินผล

แบบฟอรม

ระเบียบฯ หลักเกณฑ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เอกสารอางอิง

๙2


๖.

๕.

ที่

สงเอกสาร การเบิกเงินคาใชจาย

แจงผลการอนุมัติ และลงทะเบียน

ผังกระบวนการ

๑ วัน

๑ วัน

ระยะเวลา (วัน)

๒. แจงหนวยงาน/ขาราชการเกี่ยวการจัดเก็บ เอกสารใบสําคัญประกอบการเบิกคาใชจาย

๑. ประสานและส ง เอกสารการอนุ มั ติ ใ ห ฝายบริหารงานทั่วไป เพื่อตั้งฎีกาเบิกเงินคาใชจาย ใหแกขาราชการ หรือตั้งฎีกาโอนเงินใหแกหนวยงาน

๑. แจงผลการอนุมตั ิแกหนวยงานที่เกี่ยวของ - หนวยงานตนเรื่อง เพื่อทราบผลการอนุมัติ และลงทะเบียนประวัติ - กองการเจาหนาที่ สํานักปลัด กทม. (ยกเวน ขาราชการครู) และสํานักงาน ก.ก. เพื่อลงทะเบียน ประวัติขาราชการ - สํานักงาน ก.พ. เพื่อทราบผลการอนุมัติ - สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา ระหวางประเทศ เพื่อทราบผลการอนุมัติ (กรณีทุน ๑ (ข)) ๒. ลงทะเบียนขอมูลของขาราชการและผูค้ําประกัน ในระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรประกอบดวย ขอมูล ของบุคคล ขอมูลการเดินทาง ขอมูลผูค ้ําประกัน และขอมูลภาระผูกพัน ๓. ลงทะเบียนสัญญาและสัญญาค้ําประกัน ในสมุดทะเบียน ๔. จัดเก็บเอกสารเขาแฟม

รายละเอียดงาน

นักทรัพยากร บุคคล สังกัด ฝายสงเสริม ความรู ตางประเทศ

นักทรัพยากร บุคคล สังกัด ฝายสงเสริม ความรู ตางประเทศ

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ คุณภาพงาน ประเมินผล

แบบฟอรม

ระเบียบฯ หลักเกณฑ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เอกสารอางอิง

๙3


๗.

ที่

ใหคําปรึกษาแนะนําและ ติดตามผลการศึกษาฯ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา (วัน)

การติดตามผลการศึกษา ฝกอบรม - สําหรับขาราชการที่ไปศึกษา ฝกอบรม ระยะยาว จะตองติดตามความกาวหนาในการศึกษา ฝกอบรม เปนระยะตามที่กําหนดในแผนงานการติดตามการสง ขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมของฝายสงเสริมความรู ตางประเทศโดยมีประเด็นการติดตาม ไดแก การลงทะเบียนวิชาเรียน ผลการศึกษาแตละภาค การศึกษา ความเปนอยู การรับ-จายเงินทุน ฯลฯ

นักทรัพยากร บุคคล สังกัด ฝายสงเสริม ความรู ตางประเทศ

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ คุณภาพงาน ประเมินผล

ใหคําปรึกษา การใหคําปรึกษาแนะนํา - ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงาน/ขาราชการ ถูกตอง เกี่ยวกับการไปศึกษา ฝกอบรมประชุม ดูงาน ชัดเจน ตางประเทศ ทั้งขั้นตอนกอนการดําเนินงาน ระหวาง การดําเนินงานและหลังการดําเนินงาน โดยเนน การประสานผานทางโทรศัพทและ e-mail

รายละเอียดงาน

แบบฟอรม

ระเบียบฯ วาดวยการให ขรก. ไปศึกษาฯ

เอกสารอางอิง

๙4


๑ วัน

๒ วัน

๒ วัน

๓๐ วัน

๔ คน

จํานวน จํานวน วัน คน

จบ

เผยแพรรายงาน

เสนอรายงานตอปลัดกรุงเทพมหานคร

กลั่นกรองและคัดเลือกรายงาน

รวบรวมรายงานผล การศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ตางประเทศ

เริ่ม

สวนแผนงานและสงเสริมความรู (ฝายสงเสริมความรูตางประเทศ)

ทราบ

ป.กทม.

แผนผังกระบวนการสงเสริมความรู (ตางประเทศ) : ๓. การรายงานผลการศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ตางประเทศ ลูกคา

๙5


๔.

๓.

๒.

๑.

ที่

เผยแพรรายงาน

เสนอรายงานตอ ปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบ

กลั่นกรองรายละเอียดเนื้อหา

รวบรวมรายงานผล การศึกษา ฝกอบรม

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

เผยแพรรายงานผลการศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ตางประเทศ โดยนําลงเว็บไซตสถาบันฯ www.bangkok.go.th/training รวมทั้งสงให หองสมุด กรุงเทพมหานครและหองสมุดศูนย ฝกอบรมหนองจอก

๑ วัน

นักทรัพยากร บุคคล สังกัด ฝายสงเสริม ความรู ตางประเทศ

นักทรัพยากร บุคคล สังกัด ฝายสงเสริม ความรู ตางประเทศ

รวบรวมและ - จัดทํารูปเลมรายงานผลการศึกษา ฝกอบรม เสนอ ป.กทม. ประชุม ดูงาน ตางประเทศ ภายใน - ทําหนังสือเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบ ระยะเวลา ที่กําหนด

๒ วัน

นักทรัพยากร บุคคล สังกัด ฝายสงเสริม ความรู ตางประเทศ หัวหนาฝาย สงเสริมความรู ตางประเทศ

รวบรวม รายงาน ครบทุก โครงการ

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ คุณภาพงาน ประเมินผล

กลั่นกรองรายละเอียด เนื้อหา และคัดเลือกเรื่อง รายงาน โดยจําแนกประเภทเปน ศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ตางประเทศ

๒ วัน

๓๐ วัน - ติดตามใหขาราชการสงรายงานผลฯ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเดินทางกลับจา กการศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ตางประเทศ - รวบรวมลงทะเบียนตามดรรชนีประเทศ

ระยะเวลา (วัน)

แบบฟอรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสงเสริมความรู (ตางประเทศ) : ๓. การรายงานผลการศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ตางประเทศ

ระเบียบและหนงสือสั่งการ ที่เกี่ยวของ

เอกสารอางอิง

๙6


๑ วัน

๓ วัน

๑ เดือน

๗ วัน

๑๔ วัน

๒ เดือน

๕ คน

จํานวน จํานวน วัน คน

- ยุทธศาสตรการพัฒนา กทม. - ยุทธศาสตรการพัฒนา ขรก. - ขอมูลสถิติ - ระเบียบ - หนังสือสั่งการ

Training Need

จบ

แจงหนวยงานทราบและดําเนินการตามแผน

เรียบเรียงและจัดสงแผนการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ในประเทศ เพื่อของบประมาณ

จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดโครงการใหขา ราชการไป ศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยของกทม.

สรุปขอมูลและจัดทําเอกสารรางแผนการดําเนนงาน

วิเคราะหขอมูล

สํารวจความตองการในการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงานและปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ

เริ่ม

สวนแผนงานและสงเสริมความรู (ฝายสงเสริมความรูในประเทศ)

- อ.ก.ข.ก. กลั่นกรอง - ก.ข.ก. คัดเลือก โครงการสงขาราชการ

อ.ก.ข.ก. / ก.ข.ก.

แผนผังกระบวนการสงเสริมความรู (ในประเทศ) : ๑. การจัดทําแผนการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ ลูกคา

๙7


๓.

๒.

๑.

ที่

สรุปขอมูลและ จัดสงเอกสารรางแผนการ ดําเนินงาน เพื่อนําเขา คณะกรรมการ

วิเคราะหขอมูล

สํารวจความตองการ ในการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ในประเทศ

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

๑๔ วัน • นําขอมูลที่ไดรับกลับมาแยกเปนแตละหนวยงาน โดยจําแนกประเภทออกเปน - การศึกษา/ฝกอบรม (ตอเนื่องจาก ปงบประมาณที่ผานมา) - การศึกษา/ฝกอบรม (ใหม) - การประชุม สัมมนา วิเคราะหความจําเปนในการสงขาราชการไปศึกษา ฯ โดยพิจารณาจากยุทธศาสตรการพัฒนา ขาราชการ นโยบายของผูบริหาร และสถิติขอมูลที่ ผานมา รวมทั้งพิจารณาคาใชจายใหเปนไปตาม ระเบียบหนังสือสั่งการ และหลักเกณฑ ที่เกี่ยวของ ๗ วัน จัดทํารูปเลมตารางรายละเอียดของแตละโครงการ โดยมีความเห็นของสถาบันฯ เพื่อประกอบ การพิจารณา

๒ เดือน สํารวจหนวยงานทุกหนวยงานของ กรุงเทพมหานคร โดยการสงแบบสอบถาม ความตองการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ในประเทศ

ระยะเวลา (วัน)

ขอมูลตองแสดง จํานวนคน ระยะเวลา และ งบประมาณ

สอดคลองกับ ยุทธศาสตรและ ถูกตองตาม ระเบียบ หลักเกณฑและ หนังสือสั่งการ

มาตรฐาน คุณภาพงาน

นักทรัพยากร บุคคล สังกัด ฝายสงเสริม ความรู ในประเทศ

นักทรัพยากร บุคคล สังกัด ฝายสงเสริม ความรู ในประเทศ

นักทรัพยากร บุคคล สังกัด ฝายสงเสริม ความรู ในประเทศ

ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ ประเมินผล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสงเสริมความรู (ในประเทศ) : ๑. การจัดทําแผนการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ในประเทศ แบบฟอรม

- ยุทธศาสตรการพัฒนา กทม. - ยุทธศาสตรการพัฒนา ขรก. - ขอมูลสถิติ - ระเบียบฯ หลักเกณฑ - หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เอกสารอางอิง

๙8


๖.

๕.

๔.

ที่

แจงหนวยงานทราบ ดําเนินการตามแผน

เรียบเรียงและจัดสง แผนการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ในประเทศ เพื่อของบประมาณ

จัดประชุม อ.ก.ข.ก. และ ก.ข.ก.

ผังกระบวนการ

นักทรัพยากร บุคคล สังกัด ฝายสงเสริม ความรู ในประเทศ

นักทรัพยากร บุคคล สังกัด ฝายสงเสริม ความรู ในประเทศ

จัดทําหนังสือแจงรายละเอียดใหแกหนวยงาน เพื่อทราบและดําเนินการใหเปนไปตามแผน

๑ วัน

ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ ประเมินผล นักทรัพยากร บุคคล สังกัด ฝายสงเสริม ความรู ในประเทศ

เรียบเรียงขอมูลโครงการที่ผานการคัดเลือก จาก ก.ข.ก. และ จัดสงแผนการสงขาราชการ ไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ในประเทศ ใหแกฝายแผนงาน และสํานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

ครบถวน ทุกหนวยงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

๓ วัน

ระยะเวลา รายละเอียดงาน (วัน) ๑ เดือน - อ.ก.ข.ก. กลั่นกรองโครงการ งบประมาณ - ก.ข.ก. คัดเลือก และดําเนินการตามอํานาจ ดังนี้ • คัดเลือกโครงการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ประจําป • กําหนดหลักเกณฑในการสงขาราชการไป ศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน แบบฟอรม

- ยุทธศาสตรการพัฒนา กทม. - ยุทธศาสตรการพัฒนา ขรก. - ขอมูลสถิติ - ระเบียบฯ หลักเกณฑ - หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เอกสารอางอิง

99


จบ

ใหคําปรึกษาแนะนํา และติดตามผลการศึกษา

สงเอกสารการเบิกเงินคาใชจาย

จัดทําหนังสือเสนอขออนุมัติ

จัดทําสัญญาการศึกษาฯ และสัญญาค้ําฯ

ตรวจสอบรายละเอียดและเอกสารการขออนุมัติ

คัดเลือกขาราชการ

๑ วัน

- ระเบียบฯ - หนังสือสั่งการ - หนังสือเวียน - หลักเกณฑ ที่เกี่ยวของ

แจงผลการอนุมัติฯ และลงทะเบียน

๔ คน

เริ่ม

สวนแผนงานและสงเสริมความรู (ฝายสงเสริมความรูในประเทศ)

๑ วัน

๓ วัน

๕ วัน

จํานวน จํานวน วัน คน

สัญญา การลาศึกษา ลงนาม อนุมัติ

ผูมีอํานาจอนุมัติ

แผนผังกระบวนการสงเสริมความรู (ในประเทศ): ๒. การดําเนินการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ในประเทศ ลูกคา

๑๐0


๒.

๑.

ที่

ตรวจสอบรายละเอียด และเอกสารการขออนุมัติ

คัดเลือกขาราชการ

ผังกระบวนการ ๕ วัน

ระยะเวลา (วัน)

- ตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดประกอบ การพิจารณา ไดแก กรณีการสงขาราชการไปศึกษา - หลักสูตร/สาขาวิชาที่ ก.ข.ก.เห็นชอบใน แผนพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครประจําป - ระดับการศึกษา - หนังสือตอบรับของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง - รายละเอียดหลักสูตร - ระยะเวลาการศึกษา - โครงการแสดงเหตุผลความจําเปนของทางราชการ ในการสงขาราชการไปศึกษา - ใบรับรองแพทย - หนังสือแสดงเหตุผลความจําเปน และความตองการใหขาราชการไปศึกษา - หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา - คุณสมบัติของผูลาฯ - คุณสมบัติของผูค้ําฯ กรณีการสงขาราชการไปฝกอบรม (ระยะยาว) - หลักสูตร สาขาวิชา ที่ ก.ข.ก.เห็นชอบในแผน ประจําป - หนังสือตอบรับการฝกอบรม - รายละเอียดหลักสูตร และระยะเวลาการ ฝกอบรม - โครงการแสดงเหตุผลความจําเปนของทาง ราชการในการสงขาราชการ ไปฝกอบรม - คุณสมบัติของผูลาฯ - คุณสมบัติของผูค้ําฯ

ฝกอบรม ประชุม ดูงาน - สถาบันฯ ดําเนินการเสนอ ก.ข.ก. คัดเลือก ขาราชการเพื่อไปศึกษาตามโครงการทุนอมรินทร

- หนวยงานคัดเลือกขาราชการในการสงไป

รายละเอียดงาน

เอกสาร ครบถวนและ ถูกตองตาม ระเบียบฯ

นักทรัพยากร บุคคล สังกัด ฝายสงเสริม ความรู ในประเทศ

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ คุณภาพงาน ประเมินผล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสงเสริมความรู (ในประเทศ) : ๒. การดําเนินการสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน ในประเทศ แบบฟอรม

ระเบียบฯ หลักเกณฑ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เอกสารอางอิง

๑๐1


ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา (วัน)

ถาตรวจสอบแลว เปนเรื่องที่ตองเสนอที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณากอนดําเนินการ มีดังนี้ • โครงการนอกแผน • โครงการศึกษาและฝกอบรม (ระยะเวลาเกิน ๑ เดือน) โดยทุน ๒ (ทุนสวนตัว) • การกําหนดหลักเกณฑในการสงขาราชการไป ศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน • การใหความเห็นชอบตางๆ ตามอํานาจหนาที่ ของ ก.ข.ก.

กรณีการสงขาราชการไปฝกอบรม (ระยะสั้น) ประชุม สัมมนา - หนังสือเชิญ/ ใบตอบรับการสมัครเขารวมการ ฝกอบรม ฯ - รายละเอียดและระยะเวลาการฝกอบรม ฯ *กรณีตรวจสอบแลว โครงการไมเปนไปตามแผนฯ และหรือไมเปนไปตามระเบียบฯใหเสนอ ก.ข.ก. พิจารณาใหความเห็นชอบแลวจึงดําเนินการตอไป

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ คุณภาพงาน ประเมินผล

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

๑๐2


๓.

ที่

จัดทําสัญญา การลาศึกษา ฝกอบรม และสัญญาการค้ําประกัน

ผังกระบวนการ ๓ วัน

ระยะเวลา (วัน)

๒. ตรวจสอบขอมูลภาระผูกพันของผูขออนุมัติ และผูค ้ําประกันจากทะเบียนขอมูลการลาศึกษา ฝกอบรมของขาราชการ และประสานกองการเจาหนาที่ สนป.เพื่อตรวจสอบวินยั

จัดทําสัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาเพิ่มเติม หรือฝกอบรม ระยะเวลา ตั้งแต ๙๐ วัน ขึ้นไป โดยดําเนินการดังนี้ ๑. ประสานใหขาราชการผูขออนุมัติ จัดเตรียม เอกสารและจัดหาผูค้ําประกันเพื่อจัดทําสัญญาที่ สถาบันฯ โดยผูขออนุมัติและผูค้ําประกัน แสดงเอกสารดังนี้ - สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ - สําเนาทะเบียนบาน - หนังสือรับรองเงินเดือนจากตนสังกัด - สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถามี) กรณีมคี ูสมรส - หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรม - สําเนาใบทะเบียนสมรส - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคูสมรส - สําเนาทะเบียนบานของคูสมรส - สําเนาใบสําคัญการหยา / สําเนาใบมรณบัตร - อากรแสตมป สําหรับติดสัญญาค้ําประกัน

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ คุณภาพงาน ประเมินผล ถูกตอง ตามแบบ สัญญาฯ นักทรัพยากร บุคคล สังกัด ฝายสงเสริม ความรู ในประเทศ

ผูรับผิดชอบ แบบสัญญา ตามที่ กระทรวง การคลัง กําหนด

แบบฟอรม

ระเบียบฯ วาดวยการให ขรก.ไปศึกษาฯ และระเบียบ กระทรวงการคลังวาดวย การทําสัญญาและการชดใช เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม

เอกสารอางอิง

๑๐3


๔.

ที่

จัดทําหนังสือเสนอ ขออนุมัติการเดินทาง ไปศึกษาฯ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา (วัน)

กรณีการสงขาราชการไปฝกอบรม (ระยะสั้น ไมถึง ๙๐ วัน) ประชุม สัมมนา - เสนอหนังสือขออนุมัติ - สงเรื่องการอนุมัติใหหนวยงาน เพื่อดําเนินการใน สวนที่เกี่ยวของ ตอไป

กรณีการสงขาราชการไปศึกษา และฝกอบรม (ระยะยาว ตั้งแต ๙๐ วันขึ้นไป) - เสนอหนังสือขออนุมัติ พรอมลงนามในสัญญา - สงเรื่องการอนุมัติพรอมสัญญาคูฉบับใหหนวยงาน เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป - สงเรื่องการอนุมัติใหกองการเจาหนาที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานครและสํานักงาน ก.ก. เพื่อลงในทะเบียนประวัติของขาราชการผูไปศึกษา ฝกอบรมฯ

รายละเอียดงาน ดําเนินการ ใหแลวเสร็จ ภายในเวลา ที่กําหนด

นักทรัพยากร บุคคล สังกัด ฝายสงเสริม ความรู ในประเทศ

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ คุณภาพงาน ประเมินผล

แบบฟอรม

ระเบียบฯ หลักเกณฑ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เอกสารอางอิง

๑๐4


๕.

ที่

เบิกเงินคาใชจาย และติดตามผลการศึกษา

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ขาราชการผูลาศึกษาสงใบรายงานผลการศึกษาทุกภาค การศึกษาใหกับสถาบันฯ

การติดตามผลการศึกษา

กรณีการสงขาราชการไปศึกษา - ขาราชการผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษาสงเรื่องพรอมสําเนา ใบเสร็จรับเงินเพื่อขอโอนงบประมาณ ใหสถาบันฯ - สถาบันฯ ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและเอกสาร - สถาบันฯ สงเรื่องขอโอนงบประมาณไปใหสํานัก งบประมาณกรุงเทพมหานครเพื่อโอนงบประมาณไปให หนวยงานเบิกจายเงินใหขาราชการผูลาศึกษา กรณีการสงขาราชการไปฝกอบรม (ระยะเวลาตั้งแต ๙๐ วันขึ้นไป) - สถาบันฯ สงเรื่องขอโอนงบประมาณไปใหสํานัก งบประมาณกรุงเทพมหานครเพื่อโอนงบประมาณไปให หนวยงานเบิกจายเงินใหขาราชการผูลาศึกษาภายหลัง จากที่ไดรับอนุมัติเรียบรอยแลว กรณีการสงขาราชการไปฝกอบรม (ระยะสั้น) ประชุม สัมมนา - สถาบันฯ สงเรื่องขอโอนงบประมาณไปใหสํานัก งบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อโอนงบประมาณไปใหหนวยงาน โดยหลักสูตรที่มีอยู ในแผนฯ โอนงบประมาณไปใหตั้งแตตนปงบประมาณ ยกเวน สวนกลาง และสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร - ลงทะเบียนขอมูลการอนุมัติฯ

การเบิกคาใชจายในการศึกษาและฝกอบรม (ระยะเวลา ๓ สัปดาห ตั้งแต ๙๐ วันขึ้นไป)

ระยะเวลา (วัน) มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ คุณภาพงาน ประเมินผล

แบบฟอรม

- ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน - หลักเกณฑทเี่ กี่ยวของ

เอกสารอางอิง

105


๖.

ที่

รายงานตัวกลับเขา ปฏิบัติราชการ และ รายงานผลการศึกษา

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา (วัน) กรณีลาศึกษา ฝกอบรม (ระยะยาว) เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ หรือสําเร็จ การศึกษา/ฝกอบรมขาราชการผูลาศึกษา/ฝกอบรมฯ ตองรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการทันทีพรอมสง รายงานผลการศึกษา ฯ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวัน รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ กรณีลาฝกอบรม (ระยะสั้น) ประชุม สัมมนา เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ หรือสําเร็จการ ฝกอบรมฯ ขาราชการตอง รายงานผลการฝกอบรมฯ ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ เสร็จสิ้นการฝกอบรมฯ

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ คุณภาพงาน ประเมินผล

แบบฟอรม

- ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน - หลักเกณฑทเี่ กี่ยวของ

เอกสารอางอิง

106


๑ วัน

๒ วัน

๒ วัน

๓๐ วัน

๕ คน

จํานวน จํานวน วัน คน

จบ

เผยแพรรายงาน

เสนอรายงานตอปลัดกรุงเทพมหานคร

กลั่นกรองและคัดเลือกรายงาน

รวบรวมรายงานผลการศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงานและปฏิบัติการวิจยั ในประเทศ

เริ่ม

สวนแผนงานและสงเสริมความรู (ฝายสงเสริมความรูในประเทศ)

ทราบ

ก.ข.ก.

แผนผังกระบวนการสงเสริมความรู (ในประเทศ) : ๓. การรายงานผลการศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ ลูกคา

107


๔.

๓.

๒.

๑.

ที่

เผยแพรรายงาน

เสนอรายงานตอ ปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบ

กลั่นกรองรายละเอียดเนื้อหา

รวบรวมรายงานผล การศึกษา ฝกอบรม

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

- จัดทํารูปเลมรายงานผลการศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และปฏิบตั กิ ารวิจัย ในประเทศ - ทําหนังสือเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบ เผยแพรรายงานผลการศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน โดยจัดสงใหหองสมุดสวนวิชาการ สพข. และ หองสมุดศูนยฝกอบรมหนองจอก

๑ วัน

กลั่นกรองรายละเอียด เนื้อหา และคัดเลือกเรื่อง รายงาน โดยจําแนกประเภทเปน ศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และปฏิบตั กิ ารวิจัย ในประเทศ

๒ วัน

๒ วัน

๓๐ วัน - ติดตามใหขาราชการสงรายงานผลฯ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากเดินทางกลับจากการศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ - รวบรวมลงทะเบียน

ระยะเวลา (วัน)

ฝายสงเสริม ความรู ในประเทศ

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ คุณภาพงาน ประเมินผล

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง ระเบียบและหนงสือสั่งการ ที่เกี่ยวของ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสงเสริมความรู กระบวนการสงเสริมความรู (ในประเทศ) : ๓. การรายงานผลการศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ

1๐8


10๙

กระบวนการการวิเคราะหโครงการ ขอบเขตของกระบวนการ

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ไดกําหนดขอบเขตของกระบวนการวิเคราะหโครงการ ออกเปน 1. กระบวนการพิจารณาความเหมาะสมโครงการ แบงเปน การพิจารณาตามที่ผูบริหารสั่งการ และการ พิจารณากรณีที่ไมเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง หลักเกณฑ และ 2. กระบวนการพิจารณาแกไขปรับปรุง ระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง หลักเกณฑเกี่ยวกับการฝกอบรมใหสอดคลองกับนโยบายของผูบริหารกรุงเทพมหานคร และสถานการณทางเศรษฐกิจ โดยมีจุดเริ่มตนจากการตรวจสอบขอมูลเบื้องตน การพิจารณาวิเคราะหโครงการ การรายงานผลการวิเคราะหโครงการ และสิ้นสุดที่การจัดเก็บสถิติ

กรอบแนวคิด สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ไดกําหนดกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห โครงการตามภารกิจงาน ประกอบดวย ผูเกี่ยวของ ความตองการ ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพ ของ กระบวนการ และความคุมคา ดังนี้ ผูเกี่ยวของ ความตองการ ผูรับบริการ หนวยงานของกรุงเทพมหานคร

ผูมีสวนไดสวนเสีย - ผูบริหาร - บุคลากรกรุงเทพมหานคร

ขอกําหนดดานกฎหมาย - ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง คาใชจายในการฝกอบรม พ.ศ. 2539 - ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวย คาใชจายในการฝกอบรม พ.ศ. 2541 - ทิศทางแผนพัฒนาบุคลากร - ระเบียบ หลักเกณฑ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม

หนวยงานของกรุงเทพมหานคร สามารถดําเนินการ เกี่ยวกับการจัดโครงการฝกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน ของกรุงเทพมหานคร ไดอยางถูกตอง เหมาะสม คุมคา รวดเร็ว สอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และ สถานการณทางเศรษฐกิจ และเปนไปในแนวทางเดียวกัน ความตองการ การดําเนินโครงการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของ หนวยงานกรุงเทพมหานคร ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง หลักเกณฑ เกี่ยวกับการฝกอบรม โดยเครงครัด ประสิทธิภาพของกระบวนการ หนวยงานกรุงเทพมหานครสามารถ ดําเนินโครงการฝกอบรมไดตาม ความจําเปน ถูกตอง ทันตาม ระยะเวลากําหนด คุมคากับ ทรัพยากรที่ใชไป

ความคุมคา - การดําเนินโครงการฝกอบรม บรรลุ ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว


๑๑๐

ขอกําหนดที่สําคัญ ชื่อกระบวนงาน 1. การพิจารณาความ เหมาะสมโครงการ

ขอกําหนดที่สําคัญ ๑. การพิจารณาความเหมาะสม โครงการใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง หลักเกณฑ และ หนังสือสั่งการตาง ๆ

ตัวชี้วัดขอกําหนด - รอยละ 100 กระบวนการพิจารณา ความเหมาะสมถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย คําสั่งหลักเกณฑ และหนังสือสั่ง การตาง ๆ และเสร็จสิ้นตามกําหนดเวลา

2. การดําเนินการพิจารณาความ เหมาะสมโครงการใหแกหนวยงาน แลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 2. พิจารณาแกไขปรับปรุง ระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง หลักเกณฑเกี่ยวกับการ ฝกอบรม

การรางระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑที่ เกี่ยวของกับการฝกอบรม ถูกตองไม ขัดแยงขอกฎหมายที่กรุงเทพมหานคร กําหนด

คําจํากัดความ

- รางระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑที่ เกี่ยวของกับการฝกอบรมตองไมขัดแยงกับ ขอกฎหมายที่กรุงเทพมหานครกําหนด

๑. การวิเคราะหโครงการ การวิเคราะหขอมูล ใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะแกผูรับบริการ ดังนี้ - แนวคิดทฤษฎีดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองคการ เชน เสนทางการฝกอบรม (Training Road Map) การพัฒนาองคการ - ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรและองคการ 2. วิเคราะหความจําเปน หมายถึง การวิเคราะหเนื้อหาโครงการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เปนไปตามความจําเปน รวมทั้งความสัมพันธระหวางหลักการ เหตุผล วัตถุประสงค เปาหมายของโครงการกับ บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่ดําเนินการ


1 คน

2 วัน

1 วัน

1 วัน

3 วัน

จํานวน คน

จํานวนวัน

- โครงการฝกอบรม - ระเบียบ กฎหมาย ที่ เกี่ยวของ - หลักวิชาการ การเขียน โครงการ

- โครงการฝกอบรม - กําหนดการ - ที่มาของงบประมาณ - หนังสือขอหนวยงาน ศึกษา ดูงาน/ขอใชสถานที่ ฯลฯ

ถูกตอง

จบ

จัดเก็บสถิติ

สงคืนหนวยงาน

รายงานผลการวิเคราะห ๑. กรณี ป.กทม.สั่งการใหพิจารณา นําเสนอ ป.กทม.เพื่อทราบ/ใหความเห็นชอบ/อนุมัติ ๒. กรณีหนวยงานสงใหพิจารณาโดยตรง นําเสนอ ผอ.สพข.เพื่อพิจารณา

พิจารณา/ วิเคราะห

ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน

เริ่ม

สวนแผนงานและสงเสริมความรู (ฝายแผนงาน)

ไมถูกตอง

แผนผังกระบวนการวิเคราะหโครงการ : 1. การพิจารณาความเหมาะสมโครงการ

หนวยงาน ปรับแก

ผูบังคับบัญชา และผูเกี่ยวของ

111


๑.

ที่

ตรวจสอบขอมูล เบื้องตน

ผังกระบวนการ

มาตรฐาน คุณภาพงาน

เปนไปตาม ระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง หลักเกณฑ และหนังสือ สั่งการตาง ๆ

รายละเอียดงาน

๑. ตรวจสอบเอกสารประกอบการ พิจารณาในกรณีทผี่ ูบริหารสั่งการ และ ในกรณีที่ไมเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง หลักเกณฑใหครบถวน ถูกตอง ดังนี้ ๑.๑ โครงการ ประกอบดวย สาระสําคัญตามที่กําหนดในคูมอื การ วิเคราะหโครงการฝกอบรมฯ ตาม หนังสือที่ กท ๐๔๐๑/๓๑๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๗ ขอ ๔ เรื่อง แนว ทางการเขียนโครงการ ๑.๒ กําหนดการ แนบกําหนดการ ฝกอบรมหรือตารางการฝกอบรมที่ แสดงการดําเนินกิจกรรมของโครงการที่ สอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย ลักษณะและรูปแบบของกิจกรรมนั้น ๆ ๑.๓ เอกสารแสดงแหลงที่มาของ งบประมาณ ไดแก ขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจําป หรือหนังสือโอน งบประมาณจากหนวยงานเจาของ งบประมาณ หรือหนังสือแจงการจัดสรร งบประมาณหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณในการใชจาย งบประมาณอยางเปนทางการ

ระยะเวลา

2 วัน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

นักทรัพยากร บุคคล

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

๑. ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม พ.ศ.๒๕๔๑ ๒.คําสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๘๐๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑการฝกอบรมฯ ๓. คูมือวิเคราะหโครงการ

เอกสารอางอิง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการวิเคราะหโครงการ : 1. การพิจารณาความเหมาะสมโครงการ

112


ที่

ผัง กระบวน การ

ระยะเว ลา

๑.๔ เอกสารแสดงรายละเอียดคาใชจายโครงการ โดยแยกประเภทรายการใหชัดเจน ไดแก คาสมนาคุณ วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาที่พัก คาวัสดุและคาใชจา ยอื่นทีจ่ ําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ ๑.๕ กรณีโครงการประเภทศึกษาดูงาน หรือฝกภาคปฏิบตั ิตองแนบสําเนาหนังสือที่สงไปถึงหนวยงานทีข่ อศึกษาดูงาน หรือขอใชสถานที่นนั้ ๆ ดําเนินโครงการ ๑.๖ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการฯ - กรณีที่โครงการฝกอบรมกําหนดรายละเอียดในประเด็นตาง ๆ ไมถูกตองตามหลักเกณฑ หรือเอกสาร ประกอบการพิจารณา ไมครบถวน เจาหนาที่ผูวิเคราะหจะตองประสานสํานัก/สํานักงานเขตเจาของเรื่อง โดยมี บันทึกเปนทางการ (กรณีมีการแกไขหลายประเด็น) หรือประสานเปนการภายใน (กรณีมีการแกไขเล็กนอย) ให สํานัก/ สํานักงานเขตเขาเรื่องปรับแกและสงเอกสารที่เกี่ยวของเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

รายละเอียดงาน

มาตรฐ ระบบ ผูรับผิดช แบบฟอ เอกสารอา าน ติดตาม/ อบ รม งอิง คุณภา ประเมิน พงาน ผล

113


ผังกระบวนการ

พิจารณา/ วิเคราะห

ที่

๒.

๓ วัน

ระยะเวลา

- กรณีโครงการฝกอบรมกําหนด รายละเอียดในประเด็นตาง ๆ ไมเปนไป ตามระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง หลักเกณฑเจาหนาที่ผูวิเคราะหจะตอง ประสานเจาของเรื่องสงเอกสารชี้แจง เหตุผลความจําเปนประกอบการขอ อนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง หลักเกณฑ ๒. พิจารณาและวิเคราะหความ เหมาะสมของโครงการฝกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานโดยถือปฏิบัติตาม หลักการ ดังนี้ ๒.๑ ความจําเปนในการดําเนิน โครงการฝกอบรม ๒.๒ ความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือสั่งการตาง ๆ ของทางราชการ ๒.๓ ความคุมคาของทรัพยากรที่ใช ในการดําเนินโครงการฝกอบรมฯ ๒.๔ ความถูกตองตามหลักวิชาการ

รายละเอียดงาน

เปนไปตาม ระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง หลักเกณฑ และหนังสือ สั่งการตาง ๆ และเสร็จสิ้น ภายในระยะ เวลากําหนด

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

นักทรัพยากร บุคคล

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

114


๔.

๓.

ที่

จัดเก็บสถิติ

รายงานผล การวิเคราะหโครงการ

ผังกระบวนการ

๑ วัน

๑ วัน

ระยะเวลา

๔. จัดหมวดหมูโครงการที่ผานการ พิจารณาความเหมาะสมจําแนกตาม ที่มาของโครงการ (ป.กทม.สั่งการ, กรณี ไมเปนไปตามระเบียบ) หนวยงาน งบประมาณ ฯลฯ

๓. เสนอผลการพิจารณาให ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นพิจารณา ใหความเห็นชอบ ๓.๑ กรณีที่สํานัก/สํานักงานเขต เสนอโครงการฝกอบรมใหปลัด กรุงเทพมหานครไดสั่งการใหสถาบันฯ พิจารณาความเหมาะสม การแจงผล การพิจารณาจะดําเนินการโดยนําเรียน ปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อใหทราบความ เห็นชอบ/อนุมัติกอนแจงเรื่องใหสํานัก/ สํานักงานเขตเจาของเรื่องทราบตอไป ๓.๒ กรณีที่สํานัก/สํานักงานเขต สง โครงการฝกอบรมใหสถาบันฯ พิจารณา โดยตรง สถาบันฯ จะแจงผลการ พิจารณากลับไปยังสํานัก/สํานักงานเขต เจาของเรื่องโดยตรง

รายละเอียดงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

ถูกตองตาม ไดรับความเห็น นักทรัพยากร ชอบ/อนุมัติ บุคคล ระเบียบ จากผูม ีอํานาจ กฎหมาย คําสั่ง หลักเกณฑ และหนังสือ สั่งการตาง ๆ

มาตรฐาน คุณภาพงาน

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง


1 - 2 คน

60 วัน

20 วัน

3 วัน

180 วัน

จํานวน คน

จํานวนวัน

- ระเบียบ / คําสั่งฯ / หลักเกณฑ ที่ตองการ ปรับปรุงแกไข

คําสั่งฯ / หลักเกณฑ / หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของกับการ ฝกอบรม

- กฎหมาย / ระเบียบ /

ถูกตอง

จบ

ดําเนินการตามที่สํานักงาน กฎหมายและคดีใหขอเสนอแนะ

สงรางระเบียบฯ ที่ปรับปรุงแกไข ใหสํานักงานกฎหมายและคดีพิจารณา

พิจารณา ปรับปรุงฯ

ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน

เริ่ม

สวนแผนงานและสงเสริมความรู (ฝายแผนงาน)

ไมถูกตอง

คณะกรรมการ ปรับปรุงแกไขระเบียบฯ

ผูบังคับบัญชา และผูเกี่ยวของ

แผนผังกระบวนการวิเคราะหโครงการ : 2. การปรับปรุงแกไข ระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม

116 115


2.

๑.

ที่

พิจารณา ปรับปรุงฯ

ตรวจสอบขอมูล เบื้องตน

ผังกระบวนการ

3 วัน

30 วัน

150 วัน

60 วัน

ระยะเวลา

ฝกอบรม

- ระยะเวลาขั้นตอน ดําเนิน การเปนไป ตามกําหนด - กําหนดผูรับผิด ชอบแตละขั้นตอน ครบถวน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ไมขัดแยงกับขอ 5. สงราง ระเบียบ คําสัง่ หลักเกณฑฯ กฎหมายที่ ที่ปรับปรุงแกไขใหสํานักงานกฎหมาย กรุงเทพมหานคร กําหนด และคดีพิจารณา

4. จัดทํารางระเบียบ คําสัง่ หลักเกณฑฯ - รางระเบียบฯ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการฯ ทีป่ รับปรุงแกไขฯ

ฝกอบรม

คําสั่ง หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการ

3. พิจารณาปรับปรุงแกไข ระเบียบ

2. วางแผนการดําเนินงาน (ระยะเวลา การดําเนินงาน วิธีการ และผูรับผิดชอบ)

- พิจารณาที่จาํ เปนตองปรับปรุงแกไข - พิจารณาปรับปรุงแกไขตามทีส่ ั่งการ

1. ตรวจสอบระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการ

รายละเอียดงาน

นักทรัพยากร บุคคล

นักทรัพยากร บุคคล

ผูรับผิดชอบ

สํานักงานกฎหมาย นักทรัพยากร และคดีพจิ ารณา บุคคล ตรวจสอบ

นักทรัพยากร บุคคล

มีคณะกรรมการ นักทรัพยากร ปรับปรุงแกไขฯ บุคคล

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

แบบฟอรม

- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องคาใชจายในการ ฝกอบรม - ระเบียบกรุงเทพมหานครวา ดวยคาใชจายในการฝกอบรม พ.ศ. 2541 - พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ กรุงเทพมหานครและบุคลากร ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 - คําสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/2552 ลงวันที่ 28 เมษายน 2552 - คูมือการวิเคราะหโครงการ ฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน - คําสั่งและระเบียบอื่นที่ เกี่ยวของกับการฝกอบรม

เอกสารอางอิง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการวิเคราะหโครงการ : 2. การปรับปรุงแกไข ระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม

117


3.

ที่

รายงานผลการปรับปรุง แกไขระเบียบฯ

ผังกระบวนการ

20 วัน

ระยะเวลา

รางระเบียบ คําสั่ง ไดรับอนุมัติจาก นักทรัพยากร หลักเกณฑที่ ผูมอี ํานาจ บุคคล เกี่ยวของกับการ ฝกอบรม ถูกตอง ไมขัดแยงกับขอ กฎหมายที่ กรุงเทพมหานคร กําหนด

นักทรัพยากร บุคคล

ผูรับผิดชอบ

7. เสนอผูบริหาร

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

- มีการปรับปรุง แกไขฯ ตาม ขอเสนอแนะ ของสํานักงาน กฎหมายและคดี

มาตรฐาน คุณภาพงาน

6. ปรับปรุงรางฯ ตามขอเสนอแนะ ของสํานักงานกฎหมายและคดี

รายละเอียดงาน

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

118


๑๑๙

กระบวนการนําเสนอนวัตกรรมและการผลิตสือ่ ขอบเขตของกระบวนการ

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ไดกําหนดขอบเขตของกระบวนการนําเสนอนวัตกรรม และการผลิตสื่อ ดังนี้ ๑. การนําเสนอนวัตกรรม ประกอบดวย 1.1 การนํ าเสนอนวั ตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขอบเขตจุดเริ่มตนจากการวิเคราะห ยุทธศาสตรและปจจัยที่เกี่ยวของ การจัดทํารายงานความกาวหนาดานนวัตกรรม การวิเคราะหนวัตกรรมภายใน องคกร การวิเคราะหนวัตกรรมภายนอกองคกร การสรุปผล/กําหนดทางเลือกใชนวัตกรรมและสิ้นสุดที่การนําไปใช 1.2 การนําเสนอนวัตกรรมดานการบริหาร มีจุดเริ่มตนจากการประชุมวางแผนการศึกษา คนควา วิเคราะห การจัดทําและขออนุมัติโครงการ การดําเนินการสรุปผลการดําเนินการเพื่อนําเสนอผูบริหารพิจารณาและ สิ้นสุดที่การดําเนินการ ๒. การผลิตสื่อ ประกอบดวย 2.1 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งมี ๒ สวนคือ การวิเคราะหเนื้อหา การผลิตสื่อและการเผยแพร ซึ่งมีขอบเขต ดังนี้ - ด า นการวิ เ คราะหเนื้อหา มีจุดเริ่มตน จากการวิเคราะหเนื้อหาการเรีย นรู การกําหนด กลุมเปาหมาย การกําหนดวิธีการเรียนรู การกําหนดรูปแบบสื่อ การนําเสนอทางเลือกเพื่อตัดสินใจและสิ้นสุด ที่การดําเนินการผลิต - ดานการผลิตสื่อและเผยแพร มีจุดเริ่มตนจากการจัดทําเนื้อหาเปนหนวยยอย การศึกษา ทบทวนโปรแกรมที่ใช การออกแบบหนาจอ/กราฟก การนําเนื้อหาบันทึกลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร การออกแบบ ขอสอบ/แบบทดสอบ การทดลองใช การเผยแพรและสิ้นสุดที่การติดตามผลการเรียน/รายงานผล 2.2 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ มีจุดเริ่มตนจากการวางแผน การศึกษาคนควา การพิจารณาคัดเลือก การจัดสงตนฉบับ การพิสูจนอักษรและสิ้นสุดที่การดําเนินการเผยแพร

กรอบแนวคิด

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ไดกําหนดกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของกับกระบวนการ นําเสนอนวัตกรรมและการผลิตสื่อตามภารกิจงาน ซึ่งประกอบดวย ผูเกี่ยวของ ความตองการ ขอกําหนดดาน กฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุมคา ดังนี้ ผูเกี่ยวของ ความตองการ ผูรับบริการ - ตองการเพิ่มพูนความรู ขาราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร - เขาถึงแหลงเรียนรูที่หลากหลาย - มีวิธีการใหมๆ หรือมีการปรับปรุงวิธีการเดิม เพื่อพัฒนางาน ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา - กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ - การนําเสนอและเผยแพรสื่อที่มี - สถาบันฯ สามารถประหยัด - แผนบริหารราชการ กทม. สาระความรูหลากหลาย นาสนใจ งบประมาณและเวลาในการ - แผนพัฒนาบุคลากรของ สพข. ถูกตอง และทันตามกําหนด พัฒนาบุคลากร - เขาถึงแหลงเรียนรูไดงาย - การเขาถึงกลุมเปาหมายที่ หลากหลาย


๑๒๐

ขอกําหนดที่สําคัญ ชื่อกระบวนงาน 1. การนําเสนอนวัตกรรม และการผลิตสื่อ

ขอกําหนดที่สําคัญ - มีชองทางการเรียนรูที่หลากหลาย - เขาถึงแหลงเรียนรูไดงาย - มีการเผยแพรใหหนวยงาน กทม. อยางทั่วถึง ครบทุกหนวยงาน - มีวิธีการใหมๆ หรือมีการปรับปรุง วิธีการเดิม เพื่อพัฒนางาน

ตัวชี้วัดขอกําหนด - จํานวนชองทางการเรียนรูอยางนอย ๓ ชองทาง (วารสาร, จดหมายขาว, Website) -มีการเผยแพรครบทุกหนวยงาน

คําจํากัดความ ๑. นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การศึกษา คนควา ประยุกต พัฒนา ทดลองใช และเผยแพรเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เปนการสรางชองทางการเรียนใหมีความหลากหลาย รวมทั้งรูปแบบชนิดของ สื่อการเรียนที่สอดคลองกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ๒. นวั ตกรรมการบริ ห าร หมายถึง การบริห ารจัด การความคิด การกระทํา วิธีก ารปฏิบัติ ที่ แตกตางไปจากเดิม โดยอาจจะไดมาจากการคิดคนวิธีการใหม ๆ ขึ้นมาหรือการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให ดีขึ้น ตลอดจนเปนที่เชื่อถือไดแลววาเมื่อนํามาใชงานก็ทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ๓. การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส หมายถึง การนําเนื้อหาความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอบุคลากร ไปออกแบบและผลิตเปนสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส เชน แผนวีดิทัศนในรูปแบบของโปรแกรมการเรียน ซึ่ง ผูเรียนสามารถนําไปเรียนดวยตนเองหรือการนําโปรแกรมการเรียนไปติดตั้งในระบบออนไลนที่ผูเรียนสามารถ เขาถึง เรียนรูได ๔. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ หมายถึง การนําเนื้อหาความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอบุคลากรไป ออกแบบและผลิตเปนหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ ที่แสดงหรือเรียบเรียงเปนตัวเขียน หรือตัวพิมพ เพื่อเปน สื่อในการแสดงความหมาย โดยคูมือฉบับนี้ใชเรียก วารสาร จดหมายขาว 5. ยุ ท ธศาสตร ข ององค ก ร หมายถึ ง แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาข า ราชการและบุ ค ลากร กรุงเทพมหานคร ๖. องคความรู หมายถึง เนื้อหาสาระที่บรรจุอยูในสื่อชนิดตาง ๆ ที่ผูเรียนไดศึกษา เพื่อนําไป พัฒนาตนเอง ๗. แหลงเรียนรู หมายถึง ชองทางการเรียนรูที่สรางขึ้น ประกอบดวย Website ของสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร และ Website อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกันไว รวมถึงหองสมุดของสวนวิชาการ ศูนยฝกอบรม และศูนยการเรียนรูดวยตนเองของ สพข.


๑๒๑ ๘. ชองทางการเรี ยนรู หมายถึง วิธีการเขาถึงแหลงเรีย นรูที่ออกแบบขึ้น เชน การใช USER Log-in ไปสูเนื้อหาการเรียน การสรางเครือขายบน Free Website การเผยแพรองคความรูแบบ Direct ไปสูกลุมเปาหมาย ๙. ความพึง พอใจของผูรับ บริก าร หมายถึง ระดับ ความคาดหวังและผลความคาดหวังของ กลุมเปาหมายที่มีตอ สื่อและระบบที่พัฒ นาขึ้น ซึ่ง ไดม าจากการสํารวจขอมูล โดยการทอดแบบสอบถาม แบบเก็บขอมูลโดยตรงของโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งแบงกลุมผูรับบริการเปน 2 กลุม คือ 1) ผูเรียนผาน ระบบ 2) ขาราชการของสถาบันฯ ที่มีสวนรวมในการพัฒนาสื่อ ๑๐. ระบบติดตามผลการเรียน หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ออกแบบขึ้นเพื่อบันทึกผลการเรียนรู ของผูอื่น รวมทั้งแบบฟอรมเอกสารที่ใชในการเก็บขอมูลของผูเรียน ๑๑. วิทยาการใหม ๆ หมายถึง การนําเครื่องมือทางการจัดการหรือทางการบริหารที่มีอยูในปจจุบัน มาใชในการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการหรือการบริหารองคกร ๑๒. เนื้อหา (Theme) หมายถึงประเด็นเนื้อหาสําคัญหรือแกนหลักของเรื่องที่จะนําเสนอ ซึ่ง อาจประกอบดวยประเด็นรอง ๆ อีกก็ได แตตองไมออกนอกแนวความคิดหลัก ๑๓. บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนที่มีการกําหนดประเด็นชัดเจน มีการวิเคราะห และสรุปประเด็นตามหลักวิชาการ อาจเปนการนําความรูจากแหลงตาง ๆ มาสังเคราะหโดยที่ผูเขียนสามารถ ใหทัศนะทางวิชาการของตนไดอยางชัดเจน ๑๔. พิสูจนอักษร หมายถึง การอาน ตรวจทาน แกตัวสะกดอยูหลายตอหลายรอบ เพื่อใหตนฉบับ สมบูรณไมมีขอผิดพลาดดานการสะกดคํา จะตองใชภาษาไทยถูกตอง ๑๕. หนวยงาน หมายถึง สวนราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร และหรือหนวยงานภายนอก ๑๖. ผู บ ริ ห าร หมายถึ ง ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการ สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสวน ผูอํานวยการศูนยฯ ๑๗. บุคลากร หมายถึง ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานกรุงเทพมหานคร ๑๘. คณะทํางาน หมายถึง ขาราชการสังกัดสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครที่ไดรับ แตงตั้งและมอบหมายใหดําเนินการเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห สรุปประเด็น เรียบเรียง เนื้อหา ความรูตาง ๆ และใหขอเสนอแนะที่เกี่ยวของในการจัดทําสื่อการเรียนรู


20

5

5

5

5

5

3 เดือน ตอครั้ง

5

5

1

จบ

นําไปใช

ขอเสนอ ขอดี ขอเสีย แนวโนมการใชนวัตกรรม

- ความคิดเห็นจากผูรับบริการ - การดําเนินการของหนวยงานอื่น

วิเคราะหนวัตกรรม ภายนอกองคกร

สรุปผล / กําหนด ทางเลือกใชนวัตกรรม

- ผลการดําเนินงานที่ผานมา - ขอเสนอแนะจากบุคลากร

แหลงขอมูลจากสารสนเทศ

ความตองการกลุมเปาหมาย

ยุทธศาสตรองคกร

วิเคราะหนวัตกรรม ภายในองคกร

จัดทํารายงานความกาวหนา ดานนวัตกรรม

วิเคราะหยุทธศาสตร และปจจัยที่เกี่ยวของ

เริ่ม

เห็นชอบ

พิจารณาเห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

แผนผังกระบวนการการนําเสนอนวัตกรรมและการผลิตสื่อ : ๑. การนําเสนอนวัตกรรม >> ๑.๑ การนําเสนอนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนวัน จํานวนคน คณะทํางาน / ฝายเทคโนฯ ผูบริหาร / ผูเกี่ยวของ

๑๒๒


7

6

5

4

3

2

ที่ 1

นําไปใช

พิจารณาเห็นขอบ

สรุป / กําหนด ทางเลือกใชนวัตกรรม

วิเคราะหนวัตกรรม ภายนอกองคกร

วิเคราะหนวัตกรรม ภายในองคกร

รายงานความกาวหนา ดานนวัตกรรม

วิเคราะหยุทธศาสตร และปจจัยที่เกี่ยวของ

ตัวกระบวนการ

1 วัน

1 วัน

5 วัน

5 วัน

มีทางเลือกของนวัตกรรมที่ชัดเจน เหมาะสมกับองคกร สามารถนําไป พัฒนานวัตกรรมการเรียนรูไ ด

เสนอทางเลือกขอดี ขอเสีย ในการใชนวัตกรรมตาง ๆ

สรุปผลการสํารวจการใชนวัตกรรม ของหนวยงานตาง ๆ เพื่อนํามา เปรียบเทียบ

สรุป / ประเมินผลการใชนวัตกรรม ขององคกรและจากขอเสนอแนะ ของบุคลากรภายใน

3 เดือน ความกาวหนาและความเปลี่ยนแปลง ตอครั้ง ดานนวัตกรรมที่มผี ลตอการพัฒนา บุคลากรและองคกร

ระยะเวลา รายละเอียดงาน 5 วัน - วิเคราะหยุทธศาสตรองคกร - วิเคราะหความตองการของ กลุมเปาหมาย - ศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลตาง ๆ

มีความเหมาะสม ทันสมัย และเขาถึงไดงาย/ ผูบริหารเห็นชอบ

มีแนวทางที่ชัดเจน สามารถตัดสินใจได

ไดจุดแข็งจุดออน ขององคกร

ไดจุดแข็ง จุดออน ขององคกร

สํารวจจากองคกรอื่น หรือผูเชี่ยวชาญที่ เชื่อถือได

มาตรฐานคุณภาพงาน วิเคราะหจากขอมูลจริง และไมลาสมัย

ผูบริหารทุกระดับ ตัดสินใจรวมกัน

นําเสนอผูบริหาร

นําเสนอผูบริหาร และคณะทํางาน

นําเสนอผูบริหาร และคณะทํางาน

นําเสนอผูบริหาร และคณะทํางาน

ระบบติดตาม ตรวจสอบโดย คณะทํางานและ ผูบริหาร

คณะทํางาน

คณะทํางาน

ฝายเทคโนฯ

ฝายเทคโนฯ

ฝายเทคโนฯ

ผูรับผิดชอบ คณะทํางาน

๑. การนําเสนอนวัตกรรม >> ๑.๑ การนําเสนอนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบรายงาน

เอกสารอางอิง รายงานผล วิเคราะห

แบบบันทึกภายใน

แบบรายงาน นวัตกรรม

รายงานการประชุม

เอกสารการประชุม

แบบวิเคราะหองคกร เอกสารการประชุม

แบบวิเคราะหองคกร เอกสารการประชุม

บทความทาง วิชาการ/รายงาน

แบบฟอรม แบบฟอรม วิเคราะหขอมูล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการการนําเสนอนวัตกรรมและการผลิตสื่อ :

๑๒๓


๓๐

๗-๑๔

๑๔ – ๒๑

หนังสือสั่งการ

- เอกสาร - หนังสือเชิญ - คําสั่ง - แบบประเมินผล

รายละเอียดโครงการ

- เอกสาร - Web Site - หนวยงานอื่น ๆ

จบ

ดําเนินการ

นําเสนอ

สรุปผล

ดําเนินการ

จัดทําและขออนุมัติโครงการ

ศึกษา คนควา วิเคราะห

ประชุม วางแผน

เริ่ม

รายงานผล

เห็นชอบ

พิจารณา

เห็นชอบ

อนุมัติ

ไมเห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

จบ

จบ

แผนผังกระบวนการการนําเสนอนวัตกรรมและการผลิตสื่อ : ๑. การนําเสนอนวัตกรรม >> ๑.๒ การนําเสนอนวัตกรรมดานการบริหาร จํานวนวัน จํานวนคน สวนวิชาการ (ฝายวิทยบริการ) ผูบริหาร / ผูเกี่ยวของ ๖ ๑ วัน

๑๒๔


จัดทําและขออนุมัติโครงการ

3

5

สรุปผล

ดําเนินการ

ศึกษา วิเคราะห คนควา

2

4

ประชุม

ผังกระบวนการ

1

ที่

สัปดาห

1–2

1 วัน

4 สัปดาห

2–3 สัปดาห

1 วัน

ระยะ เวลา

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแลว ดําเนินการ วิเคราะหขอมูลและประมวลผลตาม แนวทางที่กําหนดหลังจากนั้นจึง จัดทํารายงานการประเมินผลและ สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

ดําเนินการตามกระบวนการ การดําเนินการพัฒนา

ศึกษา คนควา วิทยาการ / นวัตกรรม ทางการบริหาร จากแหลงขอมูลตาง ๆ ของสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และเอกชน ประชุมรวมพิจารณาความเหมาะสม ประโยชน ความคุมคา ในการนําไป ปรับใชใหเหมาะสมกับหนวยงาน เมื่อโครงการไดรับอนุมัติแลวจึง ดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติดําเนินการ

-ประชุมวางแผนเพื่อมอบหมาย ผูรับผิดชอบในการศึกษาวิทยาการ/ นวัตกรรมทางการบริหาร

รายละเอียดงาน

ระบบติดตาม / ประเมินผล

ดําเนินการตามขั้นตอน กระบวนการพัฒนา บุคลากรกระบวนการยอย การดําเนินการพัฒนา

โครงการไดรบั การอนุมตั ิ

นําเสนอในที่ประชุม

กําหนดประชุมประมาณ ตรวจสอบ / ติดตาม เดือน ก.ย. เพื่อวางแผน จากแผนการ สําหรับปงบประมาณตอไป ปฏิบัติงานโดย ผูบริหาร

มาตรฐานคุณภาพงาน

แบบฟอรม

นักทรัพยากรบุคคล (ฝายวิทยบริการ)

- ระเบียบที่ เกี่ยวของกับการ ฝกอบรม นักทรัพยากรบุคคล - รายละเอียด (ฝายวิทยบริการ) โครงการ - คําสั่งเจาหนาที่ - คําสั่งผูเขาอบรม - โครงการ นักทรัพยากรบุคคล - แบบมอบหมาย (ฝายวิทยบริการ) ภารกิจ

- รายงานการ ประเมินผล

- เอกสาร ประกอบการ บรรยาย

-เอกสาร/ขอมูล ประกอบการ ประชุม

เอกสารอางอิง

บทความทาง นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ (ฝายวิทยบริการ)

- ประเด็นการ นักทรัพยากรบุคคล ประชุม (ฝายวิทยบริการ) - แบบมอบหมาย ภารกิจ/งาน

ผูรับผิดชอบ

๑. การนําเสนอนวัตกรรม >> ๑.๒ การนําเสนอนวัตกรรมดานการบริหาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการการนําเสนอนวัตกรรมและการผลิตสื่อ :

๑๒๕


8

7

6

ที่

ดําเนินการ

พิจารณา

นําเสนอ

ผังกระบวนการ

3 วัน

1 สัปดาห

ระยะ เวลา

เมื่อผูบริหารเห็นชอบใหดําเนินการ สถาบันฯ จัดทําหนังสือสงหนวยงาน ตามหนังสือสั่งการ

กรณีผูบริหารเห็นชอบใหดําเนินการนํา นวัตกรรมการบริหารมาปรับใช กรณีผูบริหารไมเห็นชอบสถาบันฯ ไม ตองดําเนินการตอ

จัดทําหนังสือขอความเห็นชอบเพือ่ นําเสนอนวัตกรรมการบริหารโดย สรุปรายงานผลและเสนอแนะเพือ่ ให พิจารณา

รายละเอียดงาน

- มีวิธีการใหมๆ หรือมีการ ปรับปรุงวิธีการเดิม เพื่อ พัฒนางาน - มีการเผยแพรให หนวยงานอยางทั่วถึง ครบทุกหนวยงาน

- มีวิธีการใหมๆ หรือมีการ ปรับปรุงวิธีการเดิม เพื่อ พัฒนางาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบติดตาม / ประเมินผล

นักทรัพยากรบุคคล (ฝายวิทยบริการ)

ปลัดกรุงเทพมหานคร

นักทรัพยากรบุคคล (ฝายวิทยบริการ)

ผูรับผิดชอบ

๑. การนําเสนอนวัตกรรม >> ๑.๒ การนําเสนอนวัตกรรมดานการบริหาร

แบบฟอรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการการนําเสนอนวัตกรรมและการผลิตสื่อ :

-หนังสือเวียนให หนวยงาน

เห็นชอบ -รายงานผล

-บันทึกขอความ

เอกสารอางอิง

๑๒6


จํานวน คน

15

10

10

5

5

จํานวนวัน

5

5

3

2

1

จบ

ดําเนินการผลิต

นําเสนอทางเลือก

โปรแกรมผลิตสื่อรูปแบบตาง ๆ

รูปแบบสื่อ

ใน

นําสื่อไปเรียน/เรียนผานระบบ

ในหลั ตร / โครงการ กลุมเปกสูาหมายทั ่วไป

ในหลักสูตร / โครงการ

จากองคความรูทวั่ ไป

จากโครงการฝกอบรม

ใช

ผูบริหาร / ผูเกี่ยวของ

กําหนดวิธีการเรียนรู

กําหนดกลุมเปาหมาย

วิเคราะหเนื้อหาการเรียนรู

เริ่ม

คณะทํางาน / ฝายเทคโนฯ

ไมใช

ตัดสินใจ

แผนผังกระบวนการการนําเสนอนวัตกรรมและการผลิตสื่อ : ๒. การผลิตสื่อ> ๒.๑ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส >> การวิเคราะหเนื้อหา

๑๒๗


6

5

4

3

2

1

ที่

ดําเนินการผลิต

ตัดสินใจ

นําเสนอทางเลือก

รูปแบบสื่อ

กําหนดวิธีการเรียนรู

กําหนดกลุมเปาหมาย

วิเคราะหเนื้อหาการเรียนรู

ตัวกระบวนการ

๑ วัน

1 วัน

๒ วัน

๓ วัน

5 วัน

๕ วัน

ระยะเวลา

เนื้อหาทันสมัย, มีความรู หลากหลาย นาสนใจ กลุมเปาหมายชัดเจน สามารถจัดไดจริง

- สรุปผลการตัดสินใจ - นําเสนอตอฝายผลิตสื่อ

กําหนดทางเลือกของวิธีเรียนและ รูปแบบสื่อที่เหมาะสม มีมติเห็นชอบ

มีขอดีขอเสียที่ชัด

คณะทํางาน เห็นชอบ

คณะทํางาน เห็นชอบ

คณะทํางาน เห็นชอบ

คณะทํางาน เห็นชอบ

คณะทํางาน เห็นชอบ

ระบบติดตาม ประเมินผล การวิเคราะหความเหมาะสม คณะทํางาน และความคุมคาที่จะผลิตสื่อ เห็นชอบ

มาตรฐานคุณภาพงาน

นําเสนอชนิดสื่อการเรียนและเทคนิคที่ รูศักยภาพของทีมงาน เหมาะสม ทีผ่ ลิตสื่อ

มีรายละเอียดรูปแบบการเรียน เหมาะสมกับเนื้อหาและผูเรียน

รายละเอียดของเนื้อหาและความ เหมาะสมในการจัดทําเปนสื่อ การเรียนรู รายละเอียดเนื้อหาสอดคลองกับ กลุมเปาหมาย

รายละเอียดงาน

๒. การผลิตสื่อ > ๒.๑ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส >> การวิเคราะหเนื้อหา

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

ผูรับผิดชอบ

แบบบันทึก ภายใน

แบบบันทึก ภายใน

แบบรายงาน

แบบรายงาน

แบบรายงาน

แบบรายงาน

แบบฟอรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการการนําเสนอนวัตกรรมและการผลิตสื่อ :

รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

เอกสารอางอิง

๑๒๘


2

2 5

2

10

10 15

5

2

2

10

ตามเวลา ที่กําหนด

5

15

กลุมเปาหมาย

5

10

ตามเวลา ที่กําหนด

จํานวนคน

จํานวนวัน

มีประสิทธิภาพ

จบ

ติดตามผลการเรียน / รายงานผล

เผยแพร

ทดลองใช้

ออกแบบขอสอบ / แบบทดสอบ ไมมีประสิทธิภาพ

จัดทําเนื้อหาบันทึกลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร

ออกแบบหนาจอ / กราฟก

ศึกษาทบทวนโปรแกรมที่ใช

จัดทําเนื้อหาเปนหนวยยอย

เริเริ่ม่ ม

บันทึกรายงานผลการเรียนและความพึงพอใจตอผูบริหาร

- วีดิทัศน - บทบรรยาย - ภาพประกอบ

ออกแบบเอง/ใชโปรแกรมสําเร็จรูป

- โปรแกรม Free download - โปรแกรมที่ตองจัดซื้อ - รายงานผลการเรียนและความพึงพอใจ

- เอกสารประกอบการบรรยาย - บทความทางวิชาการ - งานวิ ขอจมูัยลฯลฯ จากคณะทํางาน

คณะทํางาน / ฝายเทคโนโลยีการฝกอบรม

ผูบริหาร / ผูเกี่ยวของ

แผนผังกระบวนการการนําเสนอนวัตกรรมและการผลิตสื่อ : ๒. การผลิตสื่อ > ๒.1 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส >> การผลิตสื่อและเผยแพร

๑๒๙


8

7

6

5

4

3

2

1

ที่

ติดตามผลการเรียน / รายงานผล

เผยแพร

ทดลองใช

ออกแบบขอสอบ/ แบบทดสอบ

นําเนื้อหาบันทึกลงใน โปรแกรมคอมพิวเตอร

ออกแบบหนาจอ/กราฟก

ศึกษาทบทวนโปรแกรมที่ใช

จัดทําเนื้อหาเปนหนวยยอย

ตัวกระบวนการ

การออกแบบหนาจอ เมนู Temples และกราฟกประกอบที่สอดคลองกับ เนื้อหา และสะดวกกับการใชงาน - การถายทําวีดิทัศน - การตัดตอ บันทึกเสียง - การแปลงไฟล - การออกขอสอบหรือแบบทดสอบ จากเนื้อหาการเรียน - ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยออกแบบ - นําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง - ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ศึกษาเปรียบเทียบแสวงหาโปรแกรม ผลิตสื่อที่มีอยูและที่พัฒนาขึ้นใหม

แยกเนื้อหาเปนตอนตามประเด็น หัวขอที่สําคัญ

รายละเอียดงาน

ตามเวลา - การเปดรับสมัครการเรียน ที่กําหนด - คัดเลือกผูเ รียน - เผยแพรตามระบบที่ออกแบบ ตามเวลา - ติดตามแกไขปญหาการเรียน ที่กําหนด - ใหคําแนะนํา – รายงานผล

5 วัน

10 วัน

10 วัน

10 วัน

15 วัน

10 วัน

ระยะเวลา

ผูเรียนมีความพึงพอใจ

ตามกลุม เปาหมายที่ กําหนด / มีความทั่วถึง

เก็บขอมูลการทดลอง

มีความแมนยํา ถูกตอง ตามเนื้อหา

ภาพขอความเสียง เปนไปตามเนื้อหาที่กําหนด

วิเคราะหลําดับความสําคัญ ของเนื้อหา มีความถูกตอง ตามหลักวิชาการ เหมาะสมกับการใชในองคกร และเหมาะสมกับศักยภาพ ผูผลิต การตรวจสอบความเหมาะสม จากหัวหนาทีมผลิตสื่อ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ คอมพิวเตอร เก็บขอมูล รายงานผล การเขียน

การตรวจสอบ โดยหัวหนาฝาย ผลิต การตรวจสอบ โดยหัวหนาฝาย ผลิต การตรวจสอบ โดยหัวหนาฝาย ผลิต

ความเห็นชอบ ของฝายผลิต

ระบบติดตาม ประเมินผล คณะทํางาน ดานเนื้อหา รวมกันวิเคราะห ความเห็นชอบ ของฝายผลิต

ฝายเทคโนฯ

ฝายเทคโนฯ

ฝายเทคโนฯ

ฝายเทคโนฯ

ฝายเทคโนฯ

ฝายเทคโนฯ

ฝายเทคโนฯ

คณะทํางาน

ผูรับผิดชอบ รายงาน

แบบฟอรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการการนําเสนอนวัตกรรมและการผลิตสื่อ : ๒. การผลิตสื่อ > ๒.๑ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส >> การผลิตสื่อและเผยแพร

แบบรายงานผล

แบบรายงานผล

รายงานผล

รายงานความกาวหนา

รายงานความกาวหนา

รายงานความกาวหนา

รายงานการประชุม

รายงาน

เอกสารอางอิง

๑๓๐


๓๐ – ๔๕

จํานวนวัน จํานวนคน

- เอกสารบทความทาง วิชาการ - Web Site - บทสัมภาษณ - โครงการฝกอบรม - หนังสือขอบทความ

สงตนฉบับ

พิจารณา คัดเลือก

ศึกษา คนควา

ประชุม วางแผน

เริ่ม

สวนวิชาการ (ฝายวิทยบริการ)

ไมเห็นชอบ

- เอกสารตนฉบับ - แผน CD, ดิสก - Mail – ภาพ

ผูบริหาร / ผูเกี่ยวของ

แผนผังกระบวนการการนําเสนอนวัตกรรมและการผลิตสื่อ : ๒. การผลิตสื่อ > ๒.2 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ

1๓๑


จํานวนวัน จํานวนคน

- เอกสารตนฉบับ - เอกสารที่จัดพิมพ

จบ

ดําเนินการเผยแพร

สงพิมพเปนเลม

ไม่ปรับแก้

ตรวจสอบ

พิสูจนอกั ษร

สวนวิชาการ (ฝายวิทยบริการ)

- รายชือ่ หนวยงาน - หนังสือสงหนวยงาน - หนังสือขอบคุณ - Web Site

ปรับแก้

แผนผังกระบวนการการนําเสนอนวัตกรรมและการผลิตสื่อ : ๒. การผลิตสื่อ > ๒.2 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ ผูบริหาร / ผูเกี่ยวของ

13๒


3

2

1

ที่

พิจารณา คัดเลือก

ศึกษา คนควา

วางแผน

ผังกระบวนการ

1. ประชุม วางแผนกําหนดแนวคิด ของเนื้อหา (Theme) และ โครงสรางเนื้อหาในแตละฉบับ ใหมีความสอดคลองและเหมาะสม 2. มอบหมายผูร ับผิดชอบ

รายละเอียดงาน

7 วัน

7 วัน

ในวารสาร โดยติดตอขอความรวมมือ หรือขออนุญาตจากนักวิชาการ หรือผูทรงคุณวุฒิ 2. ทําหนังสือขออนุญาตเจาของ บทความ 3. รวบรวมบทความจัดทําตนฉบับ

15 วัน 1. พิจารณาคัดเลือกบทความที่จะนําลง

2. เขียนบทความทางวิชาการ 3. แปลบทความทางวิชาการ 4. รวบรวมเอกสาร หรือบทความ ทางวิชาการ

30 - 45 1. ศึกษา คนควา บทความ ทางวิชาการ วัน

2 วัน

ระยะ เวลา

- รายงานการประชุม หรือบันทึกชวยจํา

- มีบทความ หลากหลาย ประเภท

- มีบทความครบ ตามจํานวน ที่ตองการ

บทความเปนที่ยอมรับ และไดรับการเผยแพร

การคัดเลือกบทความ โดยไดรับความเห็นชอบ

ระบบติดตาม / ประเมินผล

กําหนด ประชุม ประมาณเดือน ก.ย. เพื่อวางแผนสําหรับ วารสารฉบับตอไป

มาตรฐานคุณภาพงาน

นักทรัพยากรบุคคล (ฝายวิทยบริการ)

นักทรัพยากรบุคคล (ฝายวิทยบริการ)

นักทรัพยากรบุคคล (ฝายวิทยบริการ)

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

- หนังสือขอ อนุญาต เจาของบทความ - บทความตนฉบับ

- บทความ ทางวิชาการ

ประกอบ การประชุม

- เอกสาร/ขอมูล

เอกสารอางอิง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการการนําเสนอนวัตกรรมและการผลิตสื่อ : ๒. การผลิตสือ่ > ๒.2 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ

1๓๓


ดําเนินการ เผยแพร

พิสูจนอักษร

5

6

จัดสงตนฉบับ

4

1 วัน

ทั้งภายในและภายนอก กรุงเทพมหานคร 2. ทําหนังสือขอบคุณเจาของ บทความ 3. สงใหฝายเทคโนโลยีการฝกอบรม เพื่อเผยแพร website ของสถาบันฯ

3 วัน 1. ดําเนินการจัดสงหนวยงานตาง ๆ

1 วัน

2 วัน

ตรวจพิสูจนอักษร 2. ตรวจความถูกตองและเหมาะสม ในการวางรูปเลม 3. สงคืนบทความใหโรงพิมพเพื่อ จัดทําเปนรูปเลมที่สมบูรณ

1. รับบทความจากโรงพิมพ

โรงพิมพ 2. ประสานงานโรงพิมพในการ วางรูปเลม

1 วัน 1. ประสานงานสงตนฉบับให

นักทรัพยากรบุคคล - แบบ Check (ฝายวิทยบริการ) list

- เขาถึงแหลงเรียนรูไ ดงาย - มีชองทางการเรียนรูที่ หลากหลาย

- จัดสงครบทุกหนวยงาน

หนังสือตอบรับ

- มีการเซ็นรับ/

นักทรัพยากรบุคคล - ใบเซ็นรับ (ฝายวิทยบริการ) หนังสือ

- ความถูกตองของการ นักทรัพยากรบุคคล - พิสูจนอักษร ใชภาษาตามพจนานุกรม จํานวน 2-3 ครั้ง/เรื่อง (ฝายวิทยบริการ) ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 - การจัดลําดับเรื่อง ตามสารบัญ

ความถูกตอง ครบถวน - ตรวจสอบโดย สมบูรณของขอมูล Check list

- หนังสือสงถึง หนวยงาน - หนังสือขอบคุณ เจาของบทความ

ราชบัณฑิตยสถาน - บทความ ตนฉบับ

- พจนานุกรมฉบับ

- สําเนาตนฉบับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการการนําเสนอนวัตกรรมและการผลิตสื่อ : ๒. การผลิตสื่อ > ๒.2 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ ระยะ ที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม / ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง เวลา ประเมินผล

13๔


135

กระบวนการใหคําปรึกษาแนะนํา ขอบเขตของกระบวนการ

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ไดกําหนดขอบเขตของกระบวนการใหคําปรึกษาแนะนํา ครอบคลุม การให บริ การทุ กกระบวนการหลั กของสถาบัน พัฒ นาขาราชการกรุงเทพมหานครในภาพรวม ทั้ง 7 กระบวนการ ไดแก กระบวนการฝกอบรม กระบวนการพัฒนาองคการ กระบวนการสงเสริมความรู กระบวนการ วิเคราะหโครงการ กระบวนการนําเสนอนวัตกรรมและการผลิตสื่อ กระบวนการใหคําปรึกษาแนะนํา และกระบวนการ สนับสนุน ซึ่งเริ่มตนตั้งแตการรับและรวบรวมขอมูล แลวดําเนินการวิเคราะหความตองการ ลําดับตอมา มีการกําหนด แนวทางการใหคําปรึกษาแนะนํา หลังจากนั้นจึงดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนํา และสิ้นสุดที่การจัดการขอมูลยอนกลับ

กรอบแนวคิด

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครนอกจากมีบทบาทหนาที่ในการพัฒนาบุคลากร และองคการ ดวยการฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ตลอดจนสงเสริม และสนับสนุนใหขาราชการ ไดพัฒนาตนเองกับหนวยงานภายนอก และดวยสื่อตาง ๆ แลว ยังมีบทบาทหนาที่ในการใหคําปรึกษาแนะนําดานการ พัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการใหกับหนวยงานตาง ๆ อีกดวย ดังนั้นขาราชการและบุคลากรของสถาบันฯ จึงตอง ทั้งมีความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ และบทบาทหนาที่ของสถาบันฯ ในภาพรวมเปนอยางดี และยังตองมีความรู ทักษะในการใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนตองมีพฤติกรรมที่ดีในขณะใหคําปรึกษาแนะนําดวย ดวยเหตุดังกลาว สถาบันฯ จึงไดกําหนดใหมกี ระบวนการใหคําปรึกษาแนะนําเปนหนึ่งในกระบวนการ ทํางานหลัก โดยมีขอบขายของกระบวนการ คือการใหคําปรึกษาแนะนําครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งหมดของสถาบันฯ ซึ่งประกอบดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การสงเสริมความรู การนําเสนอนวัตกรรมและการผลิตสื่อ การให คําปรึกษาแนะนํา และงานดานการสนับสนุน ดังนั้น การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการใหคําปรึกษาแนะนําในครั้งนี้ จะทําใหขาราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจแตกตางกันสามารถใชเปนแนวทางในการใหคําปรึกษาแนะนําแก ผูรับบริการใหมีแนวทาง ทิศทางและมาตรฐานเดียวกันไดตอไป สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ไดกําหนดกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของกับกระบวนการใหคําปรึกษา แนะนํา ตามภารกิจงาน ประกอบดวย ผูเกี่ยวของ ความตองการ ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของ กระบวนการ และความคุมคา ดังนี้ ผูเกี่ยวของ ความตองการ ผูรับบริการ • คําตอบเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรที่ถูกตองตามหลัก - ขาราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร วิชาการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ มีความชัดเจน รวดเร็ว • การมีจิตใจใหบริการ (Service Mind) ของผูใหบริการ ขอกําหนดดานกฎหมาย - แนวคิด/หลักการพัฒนาบุคลากร - ระเบียบวาดวยคาใชจายในการ ฝกอบรม - ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ - ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการ ใหคําปรึกษาแนะนํา

ความคุมคา


136

ขอกําหนดที่สําคัญ ชื่อกระบวนงาน 6. การใหคําปรึกษา แนะนํา

ขอกําหนดที่สําคัญ ๑. บุคลากรของสถาบันฯ มีความรูและ เชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ ๒. บุคลากรของสถาบันฯ ในการมีทักษะใน การสื่อสารและการเปนผูรับฟงที่ดี ๓. บุคลากรของสถาบันฯ มี Service Mind

ตัวชี้วัดขอกําหนด - รอยละ 75 ของผูรับบริการมี ความพึงพอใจ (คําปรึกษาแนะนํา/ คําตอบถูกตอง ชัดเจน รวดเร็ว และ กระตือรือรนในการใหบริการ)


137

คําจํากัดความ

๑. การใหคําปรึกษาแนะนํา หมายถึง การใหขอมูล ตอบคําถาม ใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะแก ผูรับบริการ ดังนี้ - แนวคิดทฤษฎีดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองคการ เชน เสนทางการฝกอบรม (Training Road Map) การพัฒนาองคการ เปนตน - ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรและองคการ ๒. รับและรวบรวมขอมูล หมายถึง การรับขอมูล หรือขอหารือจากผูรับบริการและวิเคราะหแยก ประเภทประเด็นคําถาม พรอมทั้งจัดหมวดหมูขอคําถาม ๓. วิเคราะหความตองการ หมายถึง การวิเคราะหเนื้อหาของประเด็นคําถาม ขอคําถาม รวมทั้ง ความสัมพันธระหวางประเด็นคําถาม หรือขอคําถามกับบทบาทหนาที่ของสวนราชการในสถาบันพัฒนาขาราชการ กรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของ ๔. กําหนดแนวทางใหคําปรึกษาแนะนํา หมายถึง การคิดคน วิเคราะหหาคําตอบใหสอดคลองและ สามารถตอบประเด็นคําถาม หรือขอคําถามไดตรงตามตองการของผูรับบริการ ๕. ดําเนินการใหคําปรึกษา หมายถึง การใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตอบปญหาตามประเด็นขอหารือ ๖. ประเด็นปญหาซับซอน หมายถึง ประเด็นคําถาม หรือขอหารือซึ่งตองมีกระบวนการพิจารณา หรือ ตัดสินใจเปนองคประกอบ ๗. ประเด็นปญหาไมซับซอน หมายถึง ประเด็นคําถาม หรือขอหารือ ซึ่งมีแนวทางหลักเกณฑ หรือ ระเบียบกําหนดไวชัดเจน แตการสอบถามมีจุดมุงหมายเพื่อความชัดเจนในการดําเนินการ ๘. มาตรฐานการใหบริการใหคําปรึกษาแนะนําของสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครหมายถึง ขอกําหนด หรือมาตรฐานการใหคําปรึกษาแนะนําที่สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด


จํานวน คน

มากกวา ๑

จํานวน (นาที)

๕ – ๑๐

๕ – ๑๐

มากกวา ๓๐

มากกวา ๓๐

- ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ - เอกสารทางวิชาการ ดาน HRD

จบ

ขอมูลยอนกลับ

ดําเนินการใหคําปรึกษา

กําหนดแนวทาง

วิเคราะหความตองการ

รับและรวบรวมขอมูล

เริ่ม

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร

แผนผังกระบวนการใหคําปรึกษาแนะนํา

รายงานผล ความพึงพอใจ

138


3.

๒.

๑.

ที่

กําหนดแนวทาง

วิเคราะหความ ตองการตองการ

รับและรวบรวมขอมูล

ผังกระบวนการ

บุคลากรของ สพข. มีความรู ความรับผิดชอบ และใหบริการ ตามมาตรฐาน ใหคําปรึกษา แนะนําฯ

บุคลากรของ สพข. มีความรู ในบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และใหบริการ ตามมาตรฐาน ใหคําปรึกษา แนะนําฯ บุคลากรของ สพข. มีความรู ในบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และใหบริการ ตามมาตรฐาน ใหคําปรึกษา แนะนําฯ

๑. รับเรื่องขอหารือ หรือการขอรับ คําปรึกษาแนะนําจากผูร ับบริการทุก ชองทาง (โทรศัพท/ขอรับคําปรึกษา แนะนําดวยตนเองตามมาตรฐานการให คําปรึกษาแนะนําของสถาบันฯ) ๒. รวบรวมและพิจารณาจัดหมวดหมูขอ หารือ/การขอคําปรึกษาแนะนํา - วิเคราะหประเด็นขอหารือ/การขอ คําปรึกษาแนะนํา - กรณีใหคําปรึกษาแนะนําได : กําหนด แนวทางการใหบริการ - กรณีไมสามารถใหคําปรึกษาแนะนําได : ประสานกับสวนราชการใน สพข. ที่รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน คุณภาพงาน

รายละเอียดงาน

กําหนดแนวทาง วิธีการ สาระในการให มากกวา ๓๐ คําปรึกษาแนะนําตามกระบวนการที่ เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดตามคูม ือ การปฏิบัติงานของแตละกระบวนการ ดังนี้ - กระบวนการฝกอบรม - กระบวนการพัฒนาองคการ - กระบวนการสงเสริมความรู - กระบวนการวิเคราะหโครงการของ สพข. - กระบวนการนําเสนอนวัตกรรมและการผลิตสื่อ - กระบวนการสนับสนุน

๕-๑๐

๕-๑๐

ระยะเวลา (นาที)

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

ขาราชการและ บุคลากรของ สถาบันฯ

ขาราชการและ บุคลากรของ สถาบันฯ

ขาราชการและ บุคลากรของ สถาบันฯ

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการใหคําปรึกษาแนะนํา

หลักเกณฑ วิธีการ แนวปฏิบัติ ระเบียบ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

- มติ ก.ก.เกี่ยวกับโครงสรางของ สถาบันฯ - เอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับ HR

มาตรฐานการใหคําปรึกษาแนะนํา ของสถาบันฯ

เอกสารอางอิง

139


5

4.

ที่

ขอมูลยอนกลับ

ดําเนินการ ใหคําปรึกษาแนะนํา

ผังกระบวนการ

พึงพอใจ 2. ดําเนินการสอบถามความพึงพอใจ ผูรับบริการถึงความรู/ความเขาใจประเด็น หารือ/ประเด็นการใหคําปรึกษา ทักษะ และความมีจิตใจในการใหบริการ (Service Mind) ของผูใหคําปรึกษาแนะนํา

1. ออกแบบเครื่องมือ เพื่อสอบถามความ

ตามความตองการของผูรับบริการ

รายละเอียดงาน

มากกวา ๓๐ - ดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนํา

ระยะเวลา (นาที) บุคลากรของ สพข. มีความรู ในบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และใหบริการ ตามมาตรฐาน ใหคําปรึกษา แนะนําฯ

มาตรฐาน คุณภาพงาน

แบบประเมิน ความพึงพอใจ ของผูรับบริการ

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

ขาราชการและ บุคลากรของ สถาบันฯ

ขาราชการและ บุคลากรของ สถาบันฯ

ผูรับผิดชอบ

แบบประเมิน ความพึงพอใจ

แบบฟอรม

รายงานผลความพึงพอใจ ภาพรวม ของสถาบันฯ ตามตัวชี้วัดการ ประเมินผลปฏิบัติราชการ

- หลักเกณฑ วิธีการ แนวปฏิบัติ ระเบียบ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ - เอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับ HR

เอกสารอางอิง

140


141

มาตรฐานการใหคําปรึกษาแนะนํา สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครไดจัดทํามาตรฐานการใหคําปรึกษาแนะนําขึ้น สําหรับใหขาราชการและบุคลากรใชเปนแนวปฏิบัติในการใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อใหมีทิศทาง และเปนมาตรฐานเดียวกัน

คุณลักษณะที่ดีของผูใหคําปรึกษาแนะนํา ๑. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

แตงกายสุภาพ เรียบรอย ยิ้มแยมขณะใหคําปรึกษาแนะนํา มีความกระตือรือรนในการใหคําปรึกษาแนะนํา รับผิดชอบตอคําปรึกษาแนะนํา และใหคําปรึกษาแนะนําตองถูกตอง ครบถวน มีสมาธิและตั้งใจรับฟง รักษาสภาพอารมณใหมั่นคง ตองตระหนักถึงภาพลักษณ และชื่อเสียงของหนวยงาน ใชคําพูดสุภาพ เหมาะสม ออนนอม มีคําลงทาย และฝกใหมีน้ําเสียงออนโยน ใหความสําคัญกับผูขอรับคําแนะนํา

มาตรฐานการใหคําปรึกษาแนะนํา (๑) มาตรฐานทั่วไป

• สบตา ยิ้ม และกลาวทักทายผูมาติดตอ • ใหบริการทุกคนดวยความเสมอภาค และสุภาพ • มีความรูในเรือ่ งที่จะใหคําปรึกษาแนะนํา

(๒) มาตรฐานการใหคาํ ปรึกษาแนะนําทางโทรศัพท

• รับโทรศัพทเมื่อมีสัญญาณเรียกไมควรเกิน ๕ ครั้ง • กลาวทักทายผูรับบริการ เชน - “สวัสดีคะ/สวัสดีครับ สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครคะ/ครับ” - “ดิฉัน/ผม………รับสายครับ จะใหสถาบันฯ ชวยเหลือเรื่องอะไรคะ/ครับ” • ใหขอมูล เชน - ……………….. สําหรับเรื่องนี้ ดิฉัน /ผมจะขอให (ระบุชื่อผูตอบ หรือสวนราชการผูตอบ) เปนผูตอบคําถามนะคะ/ครับ - หรือ ………………สําหรับเรื่องนี้ มีรายละเอียดดังนี้นะคะ/ครับ………………………… / 4. กลาวปด...


142

• กลาวปด เชน - สวัสดีคะ/สวัสดีครับ - ยินดีคะ/ครับ • รับเรือ่ งแทนเจาของเรื่องหลัก ควรกลาวดังนี้ - เรื่องนี้สวน……….และคุณ………….เปนผูรับผิดชอบ แตเนื่องจากในตอนนี้ ผูรับผิดชอบไปราชการ ดิฉันผม/ จะขอรับเรื่องไวแจงเจาหนาที่ใหติดตอกลับไปในภายหลังคะ/ครับ

(๓) การใหคําปรึกษาแนะนํากรณีการขอรับบริการดวยตนเอง

• กลาวทักทายผูรับบริการ เชน - “สวัสดีคะ/สวัสดีครับ มีอะไรจะใหดิฉัน/ผม ชวยเหลือคะ/ครับ” • ใหขอมูล เชน - ………….สําหรับเรื่องนี้ ดิฉัน/ผมจะขอให (ระบุชื่อผูตอบ หรือสวนราชการผูตอบ) เปนผูตอบคําถามนะคะ/ครับ - หรือ …………สําหรับเรื่องนี้ มีรายละเอียดดังนี้นะคะ/ครับ………………… • กลาวปด เชน - สวัสดีคะ/สวัสดีครับ - ยินดีคะ/ครับ • รับเรื่องแทนเจาของเรื่องหลัก ควรกลาวดังนี้ - เรื่องนี้สวน……และคุณ…….เปนผูรับผิดชอบคะ คุณ……คะ/ครับ มีผูมาขอรับ คําแนะนําเรื่อง……………คะ/ครับ


143

กระบวนการสนับสนุน ขอบเขตของกระบวนการ

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ไดกําหนดขอบเขตกระบวนการสนับสนุน ดังนี้ 1. ดานการใหบริการสื่อ–โสต เริ่มตนจากการรับเรื่องแจงความประสงคขอใชบริการสื่อ-โสต ตรวจสอบรายการสื่อ-โสตที่ผูรับบริการตองการ ดําเนินการใหบริการ และสิ้นสุดที่การประเมินผลความพึงพอใจของ ผูใชบริการ 2. ดานการบริหารงานทั่วไป แบงออกเปน 2.1 งานสารบรรณ ซึ่งประกอบดวย - การรับ – สงหนังสือ โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับและลงทะเบียน การคัดแยก การเสนอ หนังสือ การสงเรื่องภายใน สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร การเสนอผูบังคับบัญชาลงนาม และสิ้นสุดที่ การลงทะเบียนเอกสารและแยกประเภท - การจัดเก็บและการทําลายเอกสาร โดยมีจุดเริ่มตนจากการสํารวจ การจัดเก็บเอกสารและ สิ้นสุดที่การทําลายเอกสาร - การจัดประชุม โดยมีจุดเริ่มตนจากการกําหนดวันประชุม การแจงกําหนดวันประชุม การ จัดทํารางระเบียบการประชุม การจัดสงระเบียบวาระการประชุม การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ การบันทึกการประชุม การจัดทํารายงานการประชุม การแกไขรางรายงานการประชุม นําเขาที่ประชุมรับรองครั้งตอไป และสิ้นสุดที่สําเนา แจงผูเกี่ยวของ 2.2 งานการเจาหนาที่ ซึ่งประกอบดวย - การพนทดลองราชการ โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับหนังสือจากกองการเจาหนาที่ การสง เรื่อง และสิ้นสุดที่การรับเรื่องกลับ - การควบคุมวันลา โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับเอกสาร การเสนอหนังสือและสิ้นสุดที่การ บันทึกขอมูลเก็บเอกสาร - การเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจาง โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับหนังสือจากกองการเจาหนาที่ ตรวจสอบคุณสมบัติ คณะกรรมการสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสง กองการเจาหนาที่ สิ้นสุด ที่การรับเรื่องกลับ - การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ โดยมีจุดเริ่มตนจากรับเรื่องจากกองการเจาหนาที่ ตรวจสอบคุณสมบัติ สงเรื่อง และสิ้นสุดที่การรับเรื่องกลับ - การขอรับบําเหน็จบํานาญ โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับหนังสือจากกองการเจาหนาที่ สงเรื่อง รับ เรื่องกลับ 2.3 งานการเงินและงบประมาณ ซึ่งประกอบดวย - การจัดทํางบประมาณ โดยมีจุดเริ่มตนจากการแจงปฏิทินงบประมาณและหลักเกณฑการ จัดทํางบประมาณ การจัดทําคําขอตั้งคําของบประมาณ ประชุมพิจารณาคําของบประมาณ รายงานและบันทึกคําขอตั้ง งบประมาณในระบบ MIS จัดพิมพและรวบรวมคําของบประมาณ และสิ้นสุดที่การเตรียมขอมูลเพื่อนําเขาที่ประชุม - การบริหารงบประมาณ โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป การขออนุมัติเงินประจํางวด โอนงบประมาณรายจาย เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขออนุมัติจัดสรรเงิน การกันเงินไว เบิกเหลื่อมป สิ้นสุดที่การขยายเวลากันเงินเหลื่อมป - การควบคุมงบประมาณรายจาย โดยมีจุดเริ่มตนจากากรเบิกจายงบประมาณ การตรวจสอบ งบประมาณ และสิ้นสุดที่การควบคุมการใชจายงบประมาณ


14๔ - การติดตามและประเมินผล โดยมีจุดเริ่มตนที่การจัดทํารายงานประจําเดือน การเวียนแจง ทุกสวนราชการในสถาบันฯ สิ้นสุดที่การเรงรัดการใชจายงบประมาณ - การยืมเงิน โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับเอกสารการขอยืมเงิน การขออนุมัติเงินยืม การเบิก เงินยืมและสิ้นสุดที่การรับเงิน - การเบิกเงินเดือนและคาจาง โดยมีจุดเริ่มตนจากการรวบรวมหลักฐานการเบิกจายเงิน การ จัดทําเอกสารและเบิกจายเงิน การสงใบขอเบิกจายเงิน สิ้นสุดที่การเบิกจายเงิน - การเบิกสาธารณูปโภค โดยมีจุดเริ่มตนจากการรวบรวมหลักฐานการเบิกจายเงิน การจัดทํา เอกสาร การทําใบขอเบิก MIS การเสนอขออนุมัติใบขอเบิก การสงใบขอเบิกและเก็บสําเนา สิ้นสุดที่รับเงินและนํา จายเจาหนาที่ - การเบิกคาใชจายการฝกอบรม สัมมนาและดูงาน โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับเอกสาร การ ตรวจสอบงบประมาณและเงินงวด การจัดทําใบขอเบิกในระบบ MIS การสงใบขอเบิกและเก็บสําเนา และสิ้นสุดที่ การรับสําเนาฎีกาคืนและจัดเก็บ - การเบิกเงินสวัสดิการ โดยมีจุดเริ่มตนจากการรวบรวมหลักฐานการเบิกเงิน การจัดทํา เอกสาร การสงใบขอเบิกและเก็บสําเนา และสิ้นสุดที่การรับเงิน จายเงินและสงเอกสารคืน 2.4 งานพัสดุ ประกอบดวย - การเบิกพัสดุ โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับเรื่องรายการเบิกพัสดุของทุกฝาย การทําใบเบิกใน ระบบ MIS เบิกพัสดุจากหนวยงานที่เกี่ยวของ การเก็บรักษาพัสดุ เตรียมการจายและจาย สิ้นสุดที่การตัดยอดบัญชี คุมพัสดุ - การทรัพยสิน โดยมีจุดเริ่มตนจากการรับทรัพยสิน การจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน การ ตรวจสอบทรัพยสินประจําป การจัดทํารายงานทรัพยสินประจําป การจัดสงรายงานทรัพยสินประจําป ทรัพยสินที่ ดําเนินการจําหนาย การขออนุมัติจําหนายทรัพยสิน การประกาศขายทอดตลาด ลงจายทรัพยสิน และสิ้นสุดที่การ รายงานผลการจําหนายทรัพยสิน - การจัดซื้อจัดจาง (วิธีตกลงราคา) โดยมีจุดเริ่มตนที่ กระบวนการจัดซื้อจัดจาง การกําหนด รายละเอีย ด การตรวจสอบราคาทองตลาด การตรวจสอบงบประมาณ การดําเนินการวิธีตกลงราคา ขอความ เห็นชอบจัดซื้อจัดจาง การขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง สิ้นสุดที่การตรวจรับพัสดุ - การจัดซื้อจัดจาง (วิธีสอบราคา) โดยมีจุดเริ่มตนที่ การดําเนินการวิธีสอบราคา ขอความ เห็นชอบ ประกาศสอบราคา รับซองสอบราคา ตรวจสอบผูมีผลประโยชนรวมกัน เปดซองสอบราคา อนุมัติจัดซื้อจัด จาง การทําสัญญา ตรวจรับพัสดุ สิ้นสุดที่การตั้งฎีกาเบิกจายเงิน - การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง (วิ ธี พิ เ ศษ) โดยมี จุด เริ่ ม ต น ที่ การดํ า เนิ น การวิ ธีพิ เ ศษ การขอความ เห็นชอบ การขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง การตรวจรับพัสดุ สิ้นสุดที่การตั้งฎีกาเบิกจาย - การจัดซื้อจัดจาง (วิธีกรณีพิเศษ) โดยมีจุดเริ่มตนที่ การดําเนินการวิธีกรณีพิเศษ การขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจาง การตรวจรับพัสดุ สิ้นสุดที่การตั้งฎีกาเบิกจาย - การจัดซื้อจัดจาง (วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส) โดยมีจุดเริ่มตนจากการดําเนินการ วิธีประมูลอิเล็กทรอนิกส การทําราง TOR การขอความเห็นชอบ การเผยแพรประกาศ การติดตอตลาดกลาง การ แจงผลผูเสนอราคาการเสนอราคา การขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง การทําสัญญา การตรวจรับพัสดุ สิ้นสุดที่การตั้งฎีกา เบิกจายเงิน 2.5 งานอํานวยการและบริหารจัดการสถานที่ โดยมีจุดเริ่มตนที่การเตรียมความพรอมงานอาคาร สถานที่ การวางแผนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจาง การเบิกจายวัสดุอุปกรณ สิ้นสุดที่การรายงานผล 2.6 งานยานพาหนะ ประกอบดวย - การบํารุงรักษาและดูแลยานพาหนะ โดยมีจุดเริ่มตนที่รับใบแจงซอม ขอความเห็นชอบ ติดตอชางและสงซอม แจงคณะกรรมการตรวจรับ สิ้นสุดที่การตั้งฎีกาเบิกจาย - การควบคุมและรายงานการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น โดยมีจุดเริ่มตนจาก การรับใบขอเบิกน้ํามัน จัดทําใบเบิกในระบบ MIS นําบิลไปเบิกน้ํามัน สิ้นสุดที่การทํารายงานสรุป


145

กรอบแนวคิด

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ไดกําหนดขอบเขตของกระบวนการสนับสนุน ดานการ ใหบริการสื่อ-โสต และดานการบริหารงานทั่วไป ตามภารกิจของงาน ประกอบดวย ผูเกี่ยวของ ความตองการ ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุมคา ดังนี้ 1. ดานการใหบริการสื่อ–โสต ผูเกี่ยวของ ผูรับบริการ - ขาราชการและลูกจางของกรุงเทพมหานคร ผูมีสวนไดสวนเสีย 1. กรุงเทพมหานคร 2. ขาราชการและลูกจางของกรุงเทพมหานคร

ความตองการ - โสตทัศนูปกรณเพียงพอตอการใชงานและมีสื่อการ เรียนรูเพื่อตอบสนองการเรียนได - การไดรับบริการที่ดี

ความตองการ

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ - กฎหมายลิขสิทธิ์ดานการสรางสรรคผลงาน - สนับสนุนโสตทัศนูปกรณเพื่อใช ทางปญญา ในการฝกอบรม สัมมนา ประชุม ไดตามภารกิจขององคกร - ใหบริการยืม – สําเนาสื่อไดตาม รายการสื่อที่ผลิตขึ้น

ความคุมคา - ภารกิจขององคกรสําเร็จ ไดตามวัตถุประสงค - บุคลากรเกิดการเรียนรู ตามเนื้อหาที่พัฒนาขึ้น

2. การบริหารงานทั่วไป 2.1 งานสารบรรณ ผูรับบริการ ความตองการของผูรับบริการ - หนวยงานตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร สวนราชการ - เอกสารเรื่องตาง ๆ ไดรับการดําเนินการดวยความ ตาง ๆ ของสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด หนวยงานภายนอก ประชาชนผูมาติดตอ ผูมีสวนไดสวนเสีย - เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย - ไดรับเอกสารเรื่องตาง ๆ ครบและรวดเร็ว

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน สารบรรณ พ.ศ. 2526 2. ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับงานสารบรรณกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546

ความคุมคา


146

2.2 งานการเจาหนาที่ ผูรับบริการ ความตองการของผูรับบริการ - ขาราชการและลูกจางของสถาบันพัฒนาขาราชการ - ไดรับการปฏิบัติดวยความเสมอภาค เปนธรรม กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ผูมีสวนไดสวนเสีย - ขาราชการและลูกจางของสถาบันพัฒนาขาราชการ กรุงเทพมหานคร

ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย - ขาราชการและลูกจางของสถาบันพัฒนาขาราชการ กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจในการดําเนินงาน

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ 1. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 2. พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 3. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องลูกจาง พ.ศ. 2535 4. กฎ ก.พ.

ความคุมคา -

2.3 งานการเงินและงบประมาณ ผูรับบริการ ความตองการของผูรับบริการ - ขาราชการและลูกจางของสถาบันพัฒนาขาราชการ - ไดรับเงินเดือน คาจาง และสวัสดิการตาง ๆ ดวยความ กรุงเทพมหานคร รวดเร็ว ครบถวนตามที่กฎหมายและระเบียบของทาง ราชการกําหนด ผูมีสวนไดสวนเสีย - สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ขอกําหนดดานกฎหมาย 1. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการ งบประมาณ พ.ศ. 2529 2. ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสง เงินและการตรวจเงิน พ.ศ. 2530 และแกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2548

ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย - ขาราชการและลูกจางของสถาบันพัฒนาขาราชการ กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจในการดําเนินงาน ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา -


147 148 2.4 งานพัสดุ (กระบวนการงานจัดซื้อจัดจาง) ผูรับบริการ - บริษัท หาง ราน หรือประชาชน

ความตองการของผูรับบริการ - ไดรับการบริการตามกฎหมาย ขอบัญญัติ ระเบียบ คําสั่ง และหนังสือสั่งการของทางราชการที่กําหนดไวดวยความ เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได

ผูมีสวนไดสวนเสีย - กรุงเทพมหานคร - ผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจาง การควบคุมการจําหนาย พัสดุ

ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย - ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการดําเนินงานของ เจาหนาที่กรุงเทพมหานคร - ดําเนินการไดถูกตองตามขั้นตอนที่กฎหมาย ขอบัญญัติ ระเบียบ คําสั่ง และหนังสือสั่งการที่กําหนดไว

ขอกําหนดดานกฎหมาย 1. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พงศ. 2548 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553

ประสิทธิภาพของกระบวนการ -

ความคุมคา -

2.5 งานอํานวยการและบริหารจัดการสถานที่ ผูรับบริการ - หนวยงานกรุงเทพมหานคร - ประชาชนในพื้นที่

ความตองการของผูรับบริการ - ไดรับการบริการที่ดี มีวัสดุอุปกรณครบครัน สะอาด ปลอดภัย

ผูมีสวนไดสวนเสีย - สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร

ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย - ผูมาใชสถานที่มีความพึงพอใจ

ขอกําหนดดานกฎหมาย -

ประสิทธิภาพของกระบวนการ -

ความคุมคา -


14๘ 2.6 งานยานพาหนะ ผูรับบริการ

- กรุงเทพมหานคร - ขาราชการและลูกจางสถาบันพัฒนาขาราชการ กรุงเทพมหานคร ผูมีสวนไดสวนเสีย - กรุงเทพมหานคร - เจาหนาที่ผูควบคุมยานพาหนะ ขอกําหนดดานกฎหมาย -

ความตองการของผูรับบริการ - ยานพาหนะมีสภาพดีพรอมใชงาน

ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย - ขาราชการมีความพึงพอใจในการดําเนินงาน ประสิทธิภาพของกระบวนการ -

ความคุมคา -


149

ขอกําหนดที่สําคัญ ชื่อกระบวนงาน

ขอกําหนดที่สําคัญ

ตัวชี้วัดขอกําหนด

1. การใหบริการสื่อ - โสต

- การใหบริการดานโสตทัศนูปกรณไดทัน ตามเวลาการใชงาน - การใหคําแนะนําการใชงาน โสตทัศนูปกรณแกผูรับบริการไดชัดเจน ถูกตอง - ผูรับบริการมีความพึงพอใจดานการยืม และทําสําเนาสื่อการเรียนรู

- ใหบริการโสตทัศนูปกรณได ทันเวลาการใชงานรอยละ 100 - ใหคําแนะนําการใชงานโสตทัศนูปกรณไดชัดเจน ถูกตอง รอยละ 100 - ผูรับบริการมีความพึงพอใจใน การยืมและทําสําเนาสื่อการ เรียนรูไมนอยกวา รอยละ 80

2. การบริหารงานทั่วไป 2.1 งานสารบรรณ 2.2 งานการเจาหนาที่ 2.3 งานการเงินและ งบประมาณ 2.4 งานพัสดุ 2.5 งานอํานวยการและ บริหารจัดการสถานที่ 2.6 งานยานพาหนะ

1. เจาหนาที่ฝายบริหารฯ สามารถ - รอยละ 80 ของผูรับบริการ ดําเนินการจัดสงเอกสารไดทันตาม มีความพึงพอใจ กําหนดเวลา 2. เจาหนาที่ฝายบริหารฯ สามารถ ดําเนินการดานการเจาหนาที่ได ถูกตองตามระเบียบและทันตอ เหตุการณ 3. เจาหนาที่ฝายบริหารฯ สามารถ ดําเนินการดานการเงินและ งบประมาณ ไดถูกตองตามระเบียบ รวดเร็ว 4. เจาหนาที่ฝายบริหารฯ สามารถ จัดเตรียมพัสดุและอุปกรณสนับสนุน ไดเพียงพอตอความตองการและทัน ตามกําหนดเวลา เจาหนาที่ฝายบริหารฯ สามารถจัดเตรียม อาคารสถานที่และยานพาหนะไดอยาง เรียบรอยและเพียงพอ


150

คําจํากัดความ

๑. งานสารบรรณ 1.๑ ระบบสารบรรณ หมายถึง การรับ – สง รวบรวม จัดเก็บ และทําลายขอมูลขาวสารหรือ หนังสือราชการ ๑.๒ หนวยงานภายใน หมายถึง หนวยงานภายในศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ๑.3 หนวยงานภายนอก หมายถึง หนวยงานภาครัฐนอกศาลาวาการกรุงเทพมหานคร หนวยงาน ภาคเอกชน และบุคคลภายนอก ๑.4 หนวยงานที่เกี่ยวของ หมายถึง หนวยงานที่ฝายบริหารงานทั่วไปสงเรื่องไปเพื่อดําเนินการในสวน ที่เกี่ยวของตามผูบังคับบัญชาสั่งการ ๑.5 หนังสือราชการ หมายถึง เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 ๑.6 รายงานการประชุม หมายถึง การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุมและมติ ของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน ๒. งานการเจาหนาที่ ๒.๑ สถาบันฯ (สพข.) หมายถึง ฝายบริหารงานทั่ว ไป ศูนยฝกอบรม สว นแผนงานและสงเสริ ม ความรู สวนวิชาการ สวนจัดการฝกอบรม ๒.๒ บุคลากรสถาบันฯ (สพข.) หมายถึง บุคลากรจากทุกฝายของสถาบันฯ ๒.๓ การทดลองปฏิบัติราชการ หมายถึง การที่บุคลากรใหมไดรับการปฐมนิเทศเรียบรอยแลว ก็จะ เขาสูการเริ่มตนงาน ซึ่งในชวงของการปฏิบัติงานระยะแรกนั้น เราเรียกวา การทดลองงาน ชวงระยะเวลาของการ ทดลองงานควรจะมอบหมายใหบุคลากรเกาทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงคอยแนะงาน โดยกําหนดเปนแผนการปฏิบัติงานให ชัดเจนไมควรใหบุคลากรใหมมาขอความชวยเหลือ ๒.๔ การเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจาง หมายถึง การสั่งใหขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ๓. งานการเงินและงบประมาณ ๓.๑ หลักฐานการรับเงินและจายเงิน หมายถึง หลักฐานแสดงวาไดมีการรับเงิน หรือจายเงินใหแกผูรับ เงิน หรือเจาหนี้ตามขอผูกพัน เชน ใบเสร็จรับเงิน หนาฎีกา ตนขั้วเช็ค สมุดทะเบียนควบคุมการรับ-จาย และใหรวม ตลอดถึงใบนําสงเงิน และใบเจงการโอนเงินของสํานักการคลังดวย ๓.๒ ใบสํ า คั ญ คู จ า ย หมายถึง หลั กฐานการจ า ยเงิ น ที่ เป น ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ใบรั บ รองการจา ยเงิ น หลักฐานของธนาคารแสดงการจายเงินแกเจาหนี้ หรือหลักฐานการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูรับที่ธนาคาร ทั้งนี้ รวมถึงใบนําสงเงินตอหนวยการคลัง ๓.๓ เงินทดรองราชการ หมายถึง เงินที่กรุงเทพมหานครโอนใหหนวยงานยืมเพื่อทดรองจายตาม วงเงิ น ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ เมื่ อ หน ว ยงานใช จ า ยเงิ น ทดรองราชการแล ว จะรวบรวมหลั ก ฐานการจ า ยเพื่ อ เบิ ก เงิ น งบประมาณมาชดใชเงินทดรองราชการ ๓.๔ เงินยืมใชในราชการ หมายถึง จํานวนเงินยืมที่หนวยงานไดรับจากกรุงเทพมหานครเพื่อไปทดรอง จ า ยในการเดิ น ทางไปราชการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กรุ ง เทพมหานคร หรื อ ปฏิ บั ติ ร าชการอื่ น ใดในหน า ที่ ข อง กรุงเทพมหานคร ตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ และจะตองสงชดใชคืนภายในเวลาตามที่ระเบียบกําหนด ๓.๕ การโอนอัตโนมัติ หมายถึง การโอนงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของ ทุก หนวยงาน ประเภทคาซอมแซมและคาวัสดุเครื่องจักรกล, คาวัสดุสํานักงาน, คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาวัสดุยานพาหนะ และครุภัณฑประเภทรถบรรทุกและรถโดยสาร โดยสํานักงบประมาณจะเปนผูดําเนิน การโอน งบประมาณดังกลาวใหหนวยงานที่ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจางโดยตรง เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน


151

๓.๖ การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป หมายถึง จํานวนเงินที่หนวยงานกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ โดยการซื้อ การจาง หรือการเชาครั้งหนึ่งรายหนึ่งเปนเงินตั้งแตหาหมื่นบาทขึ้นไป แตไมสามารถเบิกเงินไปชําระหนี้ ผูกพันไดภายในสิ้นป ใหหนวยงานนั้นกันเงินไวเบิกเหลื่อมปไดอีกหกเดือนปฏิทิน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ และ ใหรวมถึงกรณีที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนตองใชเงินนั้นตอไปอีก ใหหนวยงานขออนุมัติจากผูวาราชการ กรุงเทพมหานครกอน จึงจะกันไวเบิกเหลื่อมปได ๓.๗ การขยายเวลากันเงินไวเบิกเหลื่อมป หมายถึง จํานวนที่หนวยงานไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิก เหลื่อมปแลว แตไมสามารถเบิกจายไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ใหขยายเวลาเบิกจายเงินไปไดอีกไมเกิน ปงบประมาณถัดไป แตถามีความจําเปนตองขอเบิกจายภายหลังเวลาดังกลาว จะตองเสนอขอความเห็นชอบจาก สภากรุงเทพมหานครเปนกรณี ๆ ไป ๔. งานพัสดุ ๔.๑ การพัสดุ หมายถึง การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุม การเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย การดําเนินการอื่น ๆ ที่กําหนดไวในขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม ๔.๒ พัสดุ หมายถึง วัสดุ-ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่กําหนดไวในระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยการกําหนดประเภทรายรับ-รายจาย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ ๔.๓ เจาหนาที่พัสดุ หมายถึง เจาหนาที่ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผูที่ไดรับ แตงตั้งหรือไดรับมอบหมายจากปลัดกรุงเทพมหานครใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามขอบัญญัตินี้ ๔.๔ คณะกรรมการ หมายถึง คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการใหปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ และใหหมายความรวมถึงคณะบุคลากร คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน ๔.๕ การซื้อ หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น แตไม รวมการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง ๔.๖ การจาง หมายถึง การจางทําของและการรับขน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การจาง ออกแบบและการกอสราง และการรับจางรถมาบริการ ๔.๗ เงินงบประมาณ หมายถึง งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ๔.๘ ป หมายถึง ปงบประมาณ (๑ ตุลาคม – ๓๑ กันยายน) ๔.๙ เงินประจํางวด หมายถึง เงินประจํางวดที่เจาของงบประมาณไดรับอนุมัติ ใหเบิกจายกับ หนวยการคลัง ๔.๑๐ ตลาดกลาง หมายถึง ผูใหบริการทางอิเลคทรอนิกสในการประมูลงานของรัฐ ๔.๑๑ ทรัพยสิน หมายถึง สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ๔.๑๒ การจําหนาย หมายถึง การขายทรัพยเนื่องจากทรัพยสินที่เกิดจากการใชงานนาน ๕. งานอาคารสถานที่ ๕.๑ การรับขอมูล หมายถึงวิธีดําเนินงานการติดตอสื่อสารรับ - สง ขอกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดตางๆ ตามขอเท็จจริง มีความถูกตองครบถวนสมบูรณ ความเปนปจจุบัน ความตอเนื่องของขอมูล ตองถูกตองแมนยํา และรวดเร็ว เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสารระหวางผูใหบริการกับผูรับการบริการ ที่ตองการทราบขอมูลในการเขาใชบริการศูนยฝกอบรมฯ ๕.๒ การประสานงาน หมายถึงวิธีดําเนินงานตามวัตถุประสงค เปาหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติ ขององคกรเปนหลัก มีการจัดระเบียบ วิธีการทํางาน อีกทั้งความรวมมือในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความคิด ความเขาใจตรงกันในการรวมมือปฏิบัติงานใหสอดคลองทั้งเวลา และกิจกรรมที่ตองกระทําใหบรรลุวัตถุประสงค โดยไมทําใหเกิดความสับสน


152 ๕.๓ การดําเนินงาน และกํากับดูแล หมายถึงวิธีดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานที่กําหนดไว เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมี ประสิทธิภาพ โดยมุงเนนดานการบริการในการดําเนินงานเสร็จภายในกําหนดเวลา ๕.๔ การประเมินผล หมายถึงวิธีดําเนินงานการประเมินผลความพึงพอใจการใหบริการ เพื่อจะไดนําขอมูลไปวางแผนการดําเนินงานดานการใหบริการ ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ ตลอดจนขอเสนอแนะของผูใชบริการ จะชวยใหผูรับผิดชอบในแตละหนวยงานไดรับขอมูลเพื่อนําไปปรับปรุง การใหบริการไดอยางเหมาะสมตอไป ๕.๕ การบริการจัดการสถานที่ หมายถึง การบริหารจัดการดานสถานที่ศูนยฝกอบรมสําหรับใหบริการ รองรับการฝกอบรมและสัมมนาที่เขาใชสถานที่ศูนยฝกอบรม ประกอบดวย 1. งานอาคารสถานที่ 2. งานจัดเก็บคา ใชอาคารสถานที่ 3. งานควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย 4. งานสวนและสิ่งแวดลอม 5. งานคุณภาพอาหาร 6. งานยานพาหนะและเครื่องทุนแรง และ 7. งานบํารุงรักษาและซอมแซมสาธารณูปโภค ๕.๖ อาคาร หมายถึง สิ่งปลูกสรางที่เปนอาคารและบริเวณรอบ ๆ อาคารของศูนยฝกอบรม ๕.๗ สถานที่ หมายถึง บริเวณพื้นที่ที่นอกเหนือจากสิ่งปลูกสรางที่เปนอาคารของศูนยฝกอบรม ๕.๘ รักษาความปลอดภัย หมายถึง การรักษาความสงบเรียบรอยในดานสถานที่และทรัพยสินที่อยูใน ความรับผิดชอบของศูนยฝกอบรม ประกอบดวย พนักงานรักษาความปลอดภัย ๑๒ คน ทําหนาที่สับเปลี่ยน หมุนเวียนกันทํางาน ๕.๙ ยานพาหนะ หมายถึง รถยนตสวนกลางของศูนยฝกอบรม จํานวน ๓ คัน หรือ รถเกงยี่หอมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 3 ณ 2945 รถบรรทุก ยี่หอฟอรด หมายเลขทะเบียน วธ-5231 รถบรรทุก ยี่หอโตโยตา หมายเลขทะเบียน ฮก-245 และรถจักรยานยนต ยี่หอซูซูกิ หมายเลขทะเบียน รจธ 12 ๕.๑๐ เครื่องทุนแรง หมายถึง ครุภัณฑที่ชวยการทํางานของกลุมงานชาง และกลุมงานสวนใหทํางาน สะดวกรวดเร็วขึ้น ประกอบดวย เครื่องตัดหญา เครื่องปมน้ํา เครื่องยอยกิ่งไม เครื่องตัดแตงพุมไมและเครื่องพนยา ๕.๑๑ งานสวน/สภาพแวดลอม หมายถึง สวนหยอม ภูมิทัศนโดยรอบพื้นที่ศูนยฝกอบรม และ สภาพแวดลอมดานกายภาพ ๕.๑๒ แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง การวางแผน/กําหนดกิจกรรมและเวลาสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ๕.๑๓ ปฏิทินการปฏิบัติงาน หมายถึง การกําหนดชวงระยะเวลา การปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามแผน ๕.๑๔ กําหนดการใชสถานที่ หมายถึง แบบแสดงรายละเอียดโครงการที่ไดรับการอนุญาตใหใช สถานที่ศูนยฝกอบรม จัดกิจกรรมการฝกอบรม ของหนวยงานกรุงเทพมหานครและหนวยงานภาครัฐ และกิจกรรม ตาง ๆ ของชุมชนกําหนดระยะเวลาที่ใช จํานวนผูเขารับการอบรม ลักษณะอบรมแบบไป - กลับ หรือพักคาง และ กิจกรรมของชุมชนในรอบ ๑ เดือน ๕.๑๕ การตรวจติดตาม หมายถึง การควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ๕.๑๖ การรายงานผล หมายถึง การรายงานผลใหผูอํานวยการศูนยฝกอบรมทราบถึงผลการ ดําเนินการ ๕.๑๗ การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบ วัดความพึงพอใจของผูมาใชบริการสถานที่ศูนย ๖. งานยานพาหนะ ๖.๑ ยานพาหนะ หมายถึง รถยนตของสถาบันฯ ที่จัดใหบริการแกผูอํานวยการ และบุคลากร


1 วัน

30 นาที

5 นาที

5 นาที

เวลา

จํานวนคน

- บันทึกสมุดยืม

- สงมอบสื่อ

จัดเตรียมสื่อ จัดทําสําเนาสื่อ

สื่อการเรียน (ใหยืม/สําเนา)

ตอ

ใหบริการได

- ตรวจสภาพ - ตรวจสอบ

โสตทัศนูปกรณ

ตรวจสอบ รายการที่ตองใช

มอบหมายผูรับผิดชอบ

รับเรื่องแจงความประสงคขอใชสอื่ โสต

เริ่ม

ไมสามารถใหบริการได - ชํารุด - อยูระหวางใชงาน - เวลาซ้ําซอน

หัวหนาฝายและเจาหนาที่ฝายเทคโนโลยีการฝกอบรม

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 1. การใหบริการสือ่ – โสต

แจงผูรับบริการ

บันทึกขอความ โทรศัพท ติดตอดวยตนเอง

ขาราชการและลูกจางของกรุงเทพมหานคร

153


จํานวนคน

1

1

1

เวลา

1 ช.ม.

1 วัน

15 นาที ตอ

จบ

ประเมินผล ความพึงพอใจ

ติดตั้งและควบคุม การใชโดย จนท.โสตฯ

พิจารณา ขอตกลงการใช

ตอ

ผูรับบริการ ใชดวยตนเอง

สงมอบคืน ตามกําหนด

สาธิต แนะนําการใช

หัวหนาฝายและเจาหนาที่ฝายเทคโนโลยีการฝกอบรม

นําไปใชงาน

ขาราชการและลูกจางของกรุงเทพมหานคร

154


4

3

2

1

ที่

จบ

ประเมินผลความพึงพอใจ การบริการ

การใหบริการสื่อ โสตฯ เพื่อการ ใชงานตามวัตถุประสงค

ตรวจสอบรายการสื่อโสต ที่ผูรับบริการตองการใชงาน

รับเรื่องแจงความประสงค ขอใชสื่อโสตฯ จากหนังสือ บันทึกขอความ/โทรศัพท

เริเริ่มต่ม น

ผังกระบวนการ

1 วัน

1 วัน (หรือตามระยะ เวลาของโครงการ)

30 นาที

10 นาที

ระยะ เวลา

ใหบริการได ตามวัตถุประสงค ของผูรับบริการ

แบงเปน 3 กรณี ดังนี้ 1. อธิบายการใชงานเพื่อใหผูรับบริการ นําไปใชงานเอง 2. บริการติดตั้งการใชงาน พรอมควบคุม การใชตามสถานที่จัดประชุม ฝกอบรม สัมมนา 3. ใหบริการยืม และทําสําเนาสื่อการ เรียนรู บันทึกสถิติการใหบริการ ตามแบบฟอรม ที่กําหนด ใหผูรับบริการกรอกแบบฟอรมประเมินผล มีแบบประเมิน ความพึงพอใจ ความพึงพอใจการบริการของเจาหนาที่ เพื่อนําผลไปปรับปรุงวิธีบริการใหดียิ่งขึ้น หลังการให บริการทุกครั้ง

รูสภาพความ พรอมการใช บริการ

-

มาตรฐาน คุณภาพงาน

- ตรวจสอบรายการสื่อโสตที่ผรู ับบริการ ตองการใช ซึ่งเกี่ยวของกับระยะเวลา ความซ้ําซอนกับงานอื่น และสภาพ ความพรอมใชงาน

- เจาหนาที่รับเรื่องการขอใชสื่อโสต พรอมทั้งพิจารณารายละเอียดการใช เพื่อมอบหมายเรื่องแกเจาหนาที่โสตฯ ที่รับผิดชอบโดยตรง

รายละเอียดงาน เจาหนาที่โสตฯ

ผูรับผิดชอบ

ติดตาม ทวงถาม เก็บแบบประเมิน

-

-

-

แบบฟอรม

สมุดบันทึกสถิติ การใหบริการ สื่อ โสตฯ

สมุดบันทึก รายการสื่อโสต

บันทึกขอใช สื่อ โสต

เอกสารอางอิง

เจาหนาที่โสตฯ แบบประเมินผล แฟมสถิติ ความพึงพอใจ การประเมินผล

ตรวจสอบติดตามผล เจาหนาที่โสตฯ การใชงาน โดยเจาหนาที่ โสตทัศนูปกรณ

การสอบถาม ตรวจสอบ เจาหนาที่โสตฯ โดยหัวหนาฝาย

หัวหนาฝายตรวจสอบ การรับเรื่องและ มอบหมายงาน

ระบบติดตาม / ประเมินผล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน : 1. การใหบริการสือ่ – โสต

155


1 – 2 วัน

4 คน

จํานวนวัน จํานวน (วันทําการ) คน

เอกสาร ออก

จบ

สวนราชการ ในสพข.

หนังสือออก หนวยงานอืน่

จบ

สําเนาคืนเจาของเรื่อง

เสนอหนังสือสง

ดําเนินการคัดแยก

รับและลงทะเบียน

เริ่ม

ธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป

พิจารณา

ไม่เห็นชอบ

- หนังสือภายในจากหนวยงาน กทม. - หนังสือจากหนวยงานภายนอก/ บุคคลภายนอก - หนังจากสวน/ฝายตาง ๆ

หัวหนาฝายบริหารฯ

หนวยงาน

เห็นชอบ

พิจารณา

ไม่เห็นชอบ

ผูอํานวยการสถาบันฯ

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.1 งานสารบรรณ : การรับ-สงหนังสือราชการ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

156


5

4

3

2

1

ที่

สงหนังสือ

เสนอผูบังคับบัญชา ลงนาม

เสนอหนังสือ

คัดแยก/ตรวจสอบ

รับและ ลงทะเบียน

ผังกระบวนการ

1-2 วัน

1-2 วัน

ระยะ เวลา

- ลงทะเบียนสงหนังสือใหหนวยงานที่ เกี่ยวของ - สงหนังสือใหเจาหนาที่ที่รบั ผิดชอบ

- ผูบังคับบัญชาลงนามหนังสือถึง หนวยงานที่เกี่ยวของ

- ตรวจสอบเอกสาร จัดลําดับ ความสําคัญ/เรงดวน - สงหนังสือใหสวนตาง ๆ ในสพข. ดําเนินการ - ผูบังคับบัญชาทราบ/สั่งการ/ลงนาม หนังสือ

- รับหนังสือ ตรวจสอบ ลงทะเบียน ตามระเบียบงานสารบรรณ

รายละเอียดงาน

บุคคลและ เอกสาร บุคคลและ เอกสาร

ลงทะเบียนหนังสือ สงในระบบงาน สารบรรณ กรุงเทพมหานคร ทุกเรืองและสง

บุคคลและ เอกสาร

บุคคลและ เอกสาร

บุคคลและ เอกสาร

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

-

-

-

ลงทะเบียนรับ เรื่องในระบบงาน สารบรรณ กรุงเทพมหานคร

มาตรฐาน คุณภาพงาน

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

ผูรับผิดชอบ

ระบบงานสาร บรรณ กรุงเทพมหานคร

-

-

-

ระบบงานสาร บรรณ กรุงเทพมหานคร

แบบฟอรม

- ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยวิธีปฏิบัติงานสาร บรรณ พ.ศ. 2526 - ระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีวาดวยงาน สารบรรณ พ.ศ.2526

-

-

- ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยวิธีปฏิบัติงานสาร บรรณ พ.ศ. 2526 - ระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีวาดวยงาน สารบรรณ พ.ศ.2526 -

เอกสารอางอิง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.1 งานสารบรรณ : การรับ-สงหนังสือราชการ

157


60 วัน

6 คน

จํานวนวัน จํานวน (วันทําการ) คน

จบ

จัดเก็บตาม ระบบงาน สารบรรณ

จัดเก็บ

เอกสาร

พิจารณา

สํารวจ

เริ่ม

ธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป

จบ

ดําเนินการ ทําลาย

สํารวจ/ทําบัญชี

ทําลาย ตั้งคณะกรรมการ พิจารณา

หัวหนาฝายบริหารฯ

หนวยงาน

พิจารณาสั่งการ

ผูอํานวยการสถาบัน

หอจดหมายเหตุฯ พิจารณา

พิจารณาสั่งการ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.1 งานสารบรรณ : กระบวนการยอยการจัดเก็บและการทําลายเอกสาร

158


๓.

ที่

ทําลายเอกสาร

จัดเก็บเอกสาร

สํารวจ

ผังกระบวนการ

60 วัน หลังสิ้นป ปฏิทิน

ระยะ เวลา

ถูกตองตาม ระเบียบงาน สารบรรณ

ถูกตองตาม ระเบียบงาน สารบรรณ

- แยกประเภทเอกสารที่ดําเนินการแลวเสร็จเก็บ เขาแฟมใหเปนหมวดหมูต ามระบบการจัดเก็บ

- ตรวจคัดแยกประเภทเอกสารที่ครบอายุเก็บ รักษาหรือเอกสารที่เก็บไวไมเกิดประโยชน ดูจากบัญชีคุมแฟมเอกสาร และดูอายุการเก็บ รักษา - จัดทําบันทึกขอทําลาย - จัดทําบันทึกแนบบัญชีหนังสือขอทําลายพรอม แนบรางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทําลาย เอกสารเสนอผูม ีอํานาจพิจารณาลงนามคําสั่ง แตงตั้ง - พิจารณาหนังสือที่ขอทําลาย

- สํารวจเอกสาร/หนังสือที่ครบอายุการเก็บรักษา ถูกตองตาม - แยกประเภทเอกสารที่อยูระหวางดําเนินการ ระเบียบงาน และดําเนินการแลวเสร็จ สารบรรณ

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

ผูรับผิดชอบ

- ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยวิธีปฏิบัติงานสาร บรรณ พ.ศ. 2526 - ระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีวาดวยงาน สารบรรณ พ.ศ.2526 - ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยวิธีปฏิบัติงานสาร บรรณ พ.ศ. 2526 - ระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีวาดวยงาน สารบรรณ พ.ศ.2526 - ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยวิธีปฏิบัติงานสาร บรรณ พ.ศ. 2526 - ระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีวาดวยงาน สารบรรณ พ.ศ.2526 ระบบงานสาร บรรณ กรุงเทพมหานคร

ระบบงานสาร บรรณ กรุงเทพมหานคร

ระบบงานสาร บรรณ กรุงเทพมหานคร

เอกสารอางอิง

แบบฟอรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.1 งานสารบรรณ : การจัดเก็บและการทําลายเอกสาร

159


ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ถูกตองตาม - กรณีมคี วามเห็นวาไมควรทําลายใหลง ระเบียบงาน ความเห็นวาจะขยายเวลาไวถึงเมือ่ ใด สารบรรณ - กรณีมคี วามเห็นวาควรทําลายใหกรอก เครื่องหมายกากบาทไวในชองพิจารณา - เสนอผลการพิจารณาขออนุมัตติ อผูมี อํานาจแตงตั้ง - สงบัญชีหนังสือขอทําลายใหสํานักหอ จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณายกเวนหนังสือที่ไดทําความตกลง กับกรมศิลปากรแลว - สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติพิจารณาให ทําลายไดแลวใหดําเนินการทําลายไดตาม ระเบียบ - ควบคุมการทําลายโดยวิธีเผาหรือวิธีอื่นใดที่ ไมใหหนังสืออานเปนเรื่องได - เมื่อทําลายเรียบรอยแลวใหทําบันทึกเสนอ ผูอนุมัติทราบ - จัดเก็บเอกสารทั้งหมดไวเปนหลักฐาน

รายละเอียดงาน เอกสาร

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

ผูรับผิดชอบ

เอกสารอางอิง - ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยวิธีปฏิบัติงานสาร บรรณ พ.ศ. 2526 - ระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีวาดวยงาน สารบรรณ พ.ศ.2526

แบบฟอรม บัญชีหนังสือขอ ทําลาย

160


1 คน

2 คน

1 คน

2 คน

4 คน

1 วัน

1 วัน

2 วัน

1 วัน

2 วัน

จํานวนวัน จํานวน (วันทําการ) คน

จบ

ติดตามผล

แจงมติที่ประชุม

จดบันทึกการประชุมและ จัดทํารายงานการประชุม

จัดประชุม

เตรียมวาระการประชุม

เริ่ม

ธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป

ผลการดําเนินการตามมติที่ประชุม จากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

หนังสือแจงมติที่ประชุม

รายงานการประชุม

หนังสือเชิญประชุม

หัวหนาฝายบริหารฯ

หนวยงาน

เห็นชอบ

เห็นชอบ

พิจารณา

ไมเห็นชอบ

พิจารณา

ไมเห็นชอบ

ผูอํานวยการสถาบัน

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.1 งานสารบรรณ : การจัดประชุม

หนวยงานที่เกี่ยวของ

161


4

3

2

1

ที่

ติดตามผล

แจงมติประชุม

จดบันทึกการประชุม

เตรียมวาระการ ประชุมและจัด ประชุม

ผังกระบวนการ - ตรวจสอบเรื่องสืบเนื่องหรือปญหาจากการ ประชุมครั้งกอน เรื่องสังการและนโยบาย ใหม ๆ จัดทําหัวขอวาระการประชุมนําเรียน ผอ.สพข. พิจารณาสั่งการ - กําหนดวัน เวลาประชุม แจงผูเ จารวม ประชุมและเตรียมเอกสารประกอบ

- จดบันทึกการประชุม สรุปมติที่ประชุมนํา เรียน ผอ.สพข. พิจารณา

- แจงมติที่ประชุม ตามที่ ผอ.สพข. สั่งการให กลุมงานที่เกี่ยวของดําเนินการ

- ติดตามผลการดําเนินการ รายงานตอ ผอ. สพข. เพื่อทราบ หรือพิจารณาสั่งการ

1 วัน

1 วัน

2 ชม.

รายละเอียดงาน

1 วัน

ระยะ เวลา

-

-

- บันทึกรายละเอียดการ ประชุมถูกตอง ครบถวน - มติที่ประชุมถูกตอง และชัดเจน

- หัวขอวาระการประชุม ครอบคลุมประเด็นการ ประชุมครบถวน - จัดสถานที่ประชุม เรียบรอย - มีหนังสือเชิญประชุม ผูเกี่ยวของ

มาตรฐานคุณภาพงาน

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

นักจัดการงาน ทั่วไปปฏิบัติงาน หรือชํานาญงาน เจาพนักงานธุรการ ปฎิบัติงานหรือ ชํานาญงาน นักจัดการงาน ทั่วไปปฏิบัติงาน หรือชํานาญงาน เจาพนักงานธุรการ ปฎิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

นักจัดการงาน ทั่วไปปฏิบัติงาน หรือชํานาญงาน เจาพนักงานธุรการ ปฎิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

นักจัดการงาน ทั่วไปปฏิบัติงาน หรือชํานาญงาน เจาพนักงานธุรการ ปฎิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

ผูรับผิดชอบ

-

-

หนังสือ รายงานการ ประชุม

หนังสือวาระ การประชุม

แบบฟอรม

-

-

- ระเบียบวาระการ ประชุม - ระเบียบ กรุงเทพมหานครวา ดวยวิธีปฏิบัติงานสาร บรรณ พ.ศ.2529 - ระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีวาดวย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526

เอกสารอางอิง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.1 งานสารบรรณ : การจัดประชุม

162


4 คน

1

1

1 – 2 วัน

7 วัน

5 วัน

จํานวนวัน จํานวน (วันทําการ) คน

คําสั่งผูไดรับราชการ

บันทึก

กพ. 7 ฯลฯ

จบ

รับเรื่องกลับ

สงเรื่องการพนทดลองฯ

รับหนังสือจาก กกจ.

เริ่ม

ธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป

หัวหนาฝายบริหารฯ

หนวยงาน ผูอํานวยการสถาบัน

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.2 งานการเจาหนาที่ : การพนทดลองราชการ

พิจารณา

หนวยงานที่เกี่ยวของ

163


3

2

1

ที่

รับเรื่องกลับ

สงเรื่อง

รับหนังสือจาก กองการเจาหนาที่

ผังกระบวนการ

5 วัน

7 วัน

2 วัน

ระยะ เวลา

เอกสาร

เอกสาร

1. เมื่อครบระยะเวลาที่ทดลอง 6 เดือน ให ถูกตองตาม หลักเกณฑที่ หนวยงานที่ผูทําการทดลองปฏิบัติ ราชการใหทําการประเมินตามแบบฟอรม กําหนด และสงผลการประเมินมาใหฝาย บริหารงานทั่วไป 2. หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปเสนอ ผอ. สถาบันฯ ทราบและสั่งการใหทําหนังสือ แจงกองการเจาหนาที่ ถูกตองตาม 1. กองการเจาหนาที่ สงคําสั่งพนทดลอง หลักเกณฑที่ และใหราชการตอไปมาที่สถาบันฯ 2. แจงใหผูไดรับราชการตอไปรับทราบคําสั่ง กําหนด 3. บันทึกไวเปนหลักฐานใน ก.พ.7 พรอม เก็บสําเนาคําสั่ง

ระบบติดตาม/ ประเมินผล เอกสาร

มาตรฐาน คุณภาพงาน

1. กองการเจาหนาที่สงตัวผูที่สอบไดและมา ถูกตองตาม ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเดินทางมาที่ หลักเกณฑที่ กําหนด สถาบันฯ 2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารความถูกตอง เชน ชื่อ สกุล ตําแหนง 3. แจงใหผูรายงานตัวทราบวาตองทดลอง ปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 6 เดือน

รายละเอียดงาน

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

ผูรับผิดชอบ

ตามแบบที่ - พรบ.ระเบียบ ขาราชการ กทม. กําหนด กทม. - กฎ ก.พ.

ตามแบบที่ - พรบ.ระเบียบ ขาราชการ กทม. กําหนด กทม. - กฎ ก.พ.

ตามแบบที่ - พรบ.ระเบียบ ขาราชการ กทม. กําหนด กทม. - กฎ ก.พ.

แบบฟอรม เอกสารอางอิง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.2 งานการเจาหนาที่ : การพนทดลองราชการ

164


1

1

1

1 วัน

1 วัน

1 วัน

จํานวนวัน จํานวน (วันทําการ) คน

เอกสารการลา

เอกสารการลา

เอกสารการลา

จบ

บันทึกขอมูล เก็บเอกสาร

เสนอหนังสือ

รับเอกสาร

เริ่ม

ธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป

พิจารณา

หัวหนาฝายบริหารฯ

หนวยงาน

พิจารณา

ผูอํานวยการสถาบัน

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.1 งานการเจาหนาที่ : การควบคุมวันลา

หนวยงานที่เกี่ยวของ

165


3

2

1

ที่

บันทึกขอมูล เก็บเอกสาร

เสนอหนังสือ

รับเอกสาร

ผังกระบวนการ

เอกสาร

เอกสาร

1 วัน 1. ฝายบริหารงานทั่วไปลงในสมุดคุมวันลา สะดวกในการ แยกตามประเภทตาง ๆ เพื่อเก็บไว ตรวจสอบ รายงาน วันลาประจําเดือนและรายงาน ประจําป 2. เก็บไวเปนหลักฐาน

17 วัน 1. เสนอหนังสือตามลําดับชั้น 2. เมื่ออนุมัตแิ ลวแยกเรื่องสงคืนหนวยงาน เดิมตามสวนตาง ๆ เพื่อรับทราบถึง การลา

ดําเนินการตาม ระเบียบวาดวย การลาฯ

มาตรฐานคุณภาพ ระบบติดตาม/ งาน ประเมินผล

เอกสาร

1. รับเอกสารการลาปวย ลาพักผอน ลากิจ 2. ตรวจสอบใบลาและรับรองวันลา

รายละเอียดงาน

ระเบียบวาดวย การลาฯ

1 วัน

ระยะ เวลา แบบฟอรม

แบบใบลา

แบบใบลา

แบบใบลา

ผูรับผิดชอบ

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

- ระเบียบการลา

- ระเบียบการลา

- ระเบียบการลา

เอกสารอางอิง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.2 งานการเจาหนาที่ : การควบคุมวันลา

166


1

1

1 วัน

1 วัน

จํานวนวัน จํานวน (วันทําการ) คน

บันทึกขอมูล เก็บเอกสาร

คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ื

จบ

รับเอกสาร

แบบฟอรมที่ กทม.กําหนด

เริ่ม

ธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป

หัวหนาฝายบริหารฯ

หนวยงาน

พิจารณา

คณะกรรมการพิจารณา การเลื่อนขั้นเงินเดือน และคาจางของ สพข.

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.2 งานการเจาหนาที่ : การเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจาง

จัดทําคําสั่งเลื่อนขั้น เงินเดือน

คณะ ก.ก. ของ สนป. พิจารณา เสนอผูมีอํานาจ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

167


3

2

1

ที่

รับเรื่องกลับ

คณะ ก.ก. สพข. พิจารณา สง กกจ.

รับหนังสือจากกองการ เจาหนาที่ ตรวจสอบ คุณสมบัติ

ผังกระบวนการ

5 วัน 1. กองการเจาหนาที่ สงคําสั่งการเลื่อนขั้น เงินเดือนและคาจางกลับมาใหทราบแลว แจงใหทราบทั่วกัน 2. ลงรายการใน ก.พ. 7 ไวเปนหลักฐาน

ถูกตองตาม หลักเกณฑที่ กําหนด

ถูกตองตาม หลักเกณฑที่ กําหนด

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

มาตรฐานคุณภาพ ระบบติดตาม/ งาน ประเมินผล

1. ตรวจสอบคุณสมบัติผูที่มีผลงานสมควรจะ ถูกตองตาม ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจาง หลักเกณฑที่ 2. จัดทําขอมูลใชในการประชุม เชน อัตรา กําหนด เงินเดือน วันลาทุกประเภท 3. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจาง

รายละเอียดงาน

7 วัน 1. จัดทําบัญชีตามแบบ 1 กท แบบ 2 กท และตามแบบ 3 กท ตามผลการประชุม ของคณะกรรมการมีหัวหนาฝาย บริหารงานทั่วไป ผูอํานวยการสวน และ ผูอํานวยการสถาบัน เปนประธาน 2. จัดทําบันทึกลับสงผลการพิจารณาเลื่อน ขั้น เสนอ ผอ.สถาบัน ลงนามถึงกองการ เจาหนาที่

5 วัน

ระยะ เวลา แบบฟอรม ตามแบบที่ กทม. กําหนด

ตามแบบที่ กทม. กําหนด

ตามแบบที่ กทม. กําหนด

ผูรับผิดชอบ เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

- ระเบียบการ เลื่อนขั้น เงินเดือน

- ระเบียบการ เลื่อนขั้น เงินเดือน

- ระเบียบการ เลื่อนขั้น เงินเดือน

เอกสารอางอิง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.2 งานการเจาหนาที่ : การเลื่อนขั้นเงินเดือน

168


1

1

1

7 วัน

5 วัน

3 วัน

จํานวนวัน จํานวน (วันทําการ) คน

แจงคําสั่ง

เอกสารแนบ

แยกบัญชีตามลําดับชั้น และตรวจสอบคุณสมบัติ

จบ

รับเรื่องกลับ

สงเรื่อง

รับเอกสาร

เริ่ ม

ธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป

หัวหนาฝายบริหารฯ

หนวยงาน ผูอํานวยการสถาบัน

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.2 งานการเจาหนาที่ : การเสนอขอเครื่องราชยอิสริยาภรณ

ดําเนินการขอ พระราชทาน เครื่องราชยฯ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

169


3

2

1

ที่

รับเรื่องกลับ

สงเรื่อง

รับเรื่องจากกองการ เจาหนาที่ ตรวจสอบ คุณสมบัติ

ผังกระบวนการ

ครบถวน ถูกตอง 3 วัน 1. กองการเจาหนาที่แจงผลกลับ 2. ดําเนินการแจงผูเสนอขอพระราชทาน ฯ ทราบ 3. ลงบันทึกไวเปนหลักฐาน

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

- ระเบียบวาดวย การขอ พระราชทาน เครื่องราชย อิสริยาภรณ

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงาน หรือชํานาญ งาน

- ระเบียบวาดวย การขอ พระราชทาน เครื่องราชย อิสริยาภรณ - ระเบียบวาดวย การขอ พระราชทาน เครื่องราชย อิสริยาภรณ

ตามแบบที่ กทม. กําหนด

เอกสารอางอิง

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงาน หรือชํานาญ งาน

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงาน หรือชํานาญ งาน

มาตรฐานคุณภาพ ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม งาน ประเมินผล

1. ตรวจสอบคุณสมบัติหลักเกณฑอายุ ถูกตองตาม การรับราชการ หลักเกณฑที่ 2. จัดพิมพรายชื่อและรายละเอียดตาม กําหนด แบบฟอรมโดยแยกบัญชีตามลําดับชั้น ของเครื่องราชอิสริยาภรณ

รายละเอียดงาน

ครบถวน ถูกตอง 2 วัน 1. จัดทําบันทึกพรอมเอกสารแนบเพื่อ แจงหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 2. เสนอ ผอ.สถาบันฯ ลงนามในหนังสือ สงรายละเอียดคําขอพระราชทานฯ ให กองการเจาหนาที่ สํานักปลัด กรุงเทพมหานคร

7 วัน

ระยะ เวลา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.2 งานการเจาหนาที่ : การเสนอขอเครื่องราชยอิสริยาภรณ

170


1

1

1-2 สัปดาห

1

1-2 สัปดาห

2 วัน

จํานวนวัน จํานวน (วันทําการ) คน

แบบคําขอรับบําเหน็จบํานาญ

แบบคําขอรับ บําเหน็จ

เอกสารจากกอง การเจาหนาที่

จบ

เก็บเอกสาร

สงเรื่อง

รับเอกสาร

เริ่ม

ธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป

พิจารณา

หัวหนาฝายบริหารฯ

หนวยงาน

พิจารณา

ผูอํานวยการสถาบัน

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.2 งานการเจาหนาที่ : การขอรับบําเหน็จบํานาญ

คําสั่ง ขาราชการ บํานาญ

ดําเนินการเกี่ยวกับการ จายเงินบําเหน็จบํานาญ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

171


3

2

1

ที่

รับเรื่องกลับ

สงเรื่อง

รับหนังสือจาก กองการเจาหนาที่

ผังกระบวนการ

1. รับหนังสือแจงประกาศรายชื่อผู เกษียณอายุประจําปจาก กองการ เจาหนาที่ 2. ตรวจสอบขอมูลความถูกตอง เชน ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง วันเดือนปที่ เกษียณอายุ 3. หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป เวียนแจง ใหผูเกษียณอายุทราบและจัดทําคํา ขอรับบําเหน็จบํานาญ

รายละเอียดงาน

1-2 1. เจาหนาที่รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ พรอมแบบคําขอรับบําเหน็จบํานาญและ สัปดาห ตรวจสอบความถูกตอง 2. ทําเรื่องเสนอหัวหนาฝายบริหารงาน ทั่วไปเสนอ ผอ.สถาบันฯ ลงนามสงให กองบําเหน็จบํานาญ สํานักการคลัง จํานวน 3 ชุด เพื่อดําเนินเกี่ยวกับการ จายเงินใหผูเกษียณอายุ 1-2 1. กองบําเหน็จบํานาญสงสําเนาเรื่องผู เกษียณอายุซึ่งไดจายเงินบํานาญใหผู สัปดาห เกษียณอายุแลว สงมาสถาบันฯ จัดเก็บ 1 ชุด 2. จัดเก็บเอกสารเขาแฟมเก็บไวเปน หลักฐาน

2 วัน

ระยะ เวลา ถูกตองตาม หลักเกณฑที่ กําหนด

มาตรฐาน คุณภาพงาน เอกสาร

ระบบติดตาม/ ประเมินผล เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

ผูรับผิดชอบ

เอกสารอางอิง

ตามแบบที่ - พระราชบัญญัติ บําเหน็จ กทม. กําหนด บํานาญ

แบบฟอรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.2 งานการเจาหนาที่ : การขอรับบําเหน็จบํานาญ

172


ไมนอย

๒๐

๑๐

กวา ๑๒

จํานวนวัน จํานวน (วันทําการ) คน

- คําขอตั้งงบประมาณ ง.๑๐๑ – ง.๑๑๓ - สถิติการเบิกจาย งบประมาณ

แบบคําขอตั้ง งบประมาณ ง.๑๐๑ – ง.๑๑๓

จบ

เตรียมขอมูลเพื่อนําเขาประชุม

จัดพิมพและรวบรวมคําขอตั้ง งบประมาณ

รายงานและบันทึกคําขอตั้งงบประมาณ ในระบบ MIS

ประชุมพิจารณาคําของบประมาณ

แจงปฏิทินงบประมาณ และหลักเกณฑ การจัดทํางบประมาณ

เริ่ม

ธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป

คําขอตั้ง งบประมาณ ง.๑๐๑ – ง.๑๑๓

พิจารณา

จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ

พิจารณา

หัวหนาฝายบริหารฯ

พิจารณา

พิจารณา

พิจารณา

ผูอํานวยการสถาบัน

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.3 งานการเงินและงบประมาณ : การจัดทํางบประมาณ หนวยงาน

พิจารณา

พิจารณา

พิจารณา

หนวยงานที่เกี่ยวของ

173


จัดทําคําขอตั้ง คําของบประมาณ

ประชุมพิจารณา คําของบประมาณ

๓.

แจงปฏิทินงบประมาณ และหลักเกณฑการ จัดทํางบประมาณ

2.

๑.

2 วัน

- ประชุมคณะกรรมการของ สพข. - เสนอคําขอตั้งงบประมาณใหคณะกรรมการของ สพข. พิจารณา

20 วัน 1. จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปของ สถาบันฯ 2. รวบรวมคําของบประมาณประจําปของทุกฝาย 3. ตรวจสอบคําของบประมาณประจําปตาม หลักเกณฑที่สํานักงบประมาณ กทม. กําหนด

3 วัน 1. รับแจงปฏิทินงบประมาณจากสํานักงบประมาณ หลังจาก กทม. ครบ 2. หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปพิจารณาเสนอขอ กําหนด ความเห็นชอบใหแจงกําหนดปฏิทินงบประมาณ ใหฝายตาง ๆ สงคําของบประมาณประจําป ภายในกําหนด 3. แจงหลักเกณฑและวิธีการจัดทําใหทุกฝายทราบ

- มีการบันทึกการ ประชุมเปนหลักฐาน

- ความครบถวน ถูกตองและ ครอบคลุมภารกิจ ของคําขอตั้ง งบประมาณ - ทุกฝายสงคําขอตั้ง งบประมาณถึงฝาย บริหารงานทั่วไป ตามกําหนด

เอกสาร

เอกสาร

สามารถแกไขปญหา เอกสารแบบพิมพ จากระบบ MIS ใหกับประชาชนได และหนวยงาน สามารถดําเนินการได ตามอํานาจหนาที่ ภายใตกรอบกฎหมาย ที่เกี่ยวของทันตาม กําหนดเวลาตาม ปฏิทินงบประมาณ

- เอกสารคําขอตั้ง งบประมาณ - รายงาน การประชุม

- คูมือปฏิบัติ ราชการเกี่ยวกับ งบประมาณ - ปฏิทิน งบประมาณ - หนังสือแจง หลักเกณฑการ จัดทํางบประมาณ รายจาย

แบบคําขอตั้ง เจาหนาที่ฝาย บริหารงานทั่วไป งบประมาณ (ง.101 – ง.113)

แบบคําขอตั้ง เจาหนาที่ฝาย บริหารงานทั่วไป งบประมาณ (ง.101 – ง.113)

- คูมือปฏิบัติ ราชการเกี่ยวกับ งบประมาณ - ปฏิทิน งบประมาณ - หนังสือแจง หลักเกณฑการ จัดทํางบประมาณ รายจาย - คําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการฯ

เจาหนาที่ฝาย แบบคําขอตั้ง บริหารงานทั่วไป งบประมาณ (ง.101 – ง.113)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.3 งานการเงินและงบประมาณ : การจัดทํางบประมาณ ระยะ มาตรฐานคุณภาพ ระบบติดตาม/ ที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง เวลา งาน ประเมินผล

174


๖.

เตรียมขอมูลเพื่อ นําเขาประชุม

จัดพิมพและรวบรวมคําขอ งบประมาณ

รายงานและบันทึกคําขอตั้ง งบประมาณในระบบ MIS

๕.

ผังกระบวนการ

ที่

ตามที่ กําหนด ใน ปฏิทิน งบประม าณ

2 วัน

2 วัน

ระยะ เวลา

- จัดเตรียมขอมูลรายละเอียดตาง ๆ และสถิติ รายจายของปที่ผานมา เพื่อประชุมชี้แจงสํานัก งบประมาณ กทม. คณะกรรมการพิจารณา งบประมาณสภา กทม. และคณะอนุกรรมการ พิจารณางบประมาณ โดยเตรีมขอมูลตาง ๆ เชน สถิติการเบิกจายงบประมาณ และเหตุผลความ จําเปนในการขอตั้งงบประมาณในหมวดตาง ๆ

- จัดพิมพคําขอตั้งงบประมาณจากระบบ MIS - นําเสนอผูอํานวยการ สพข. ลงนาม รวบรวม สงสํานักงบประมาณ กทม. เพื่อดําเนินการ พิจารณา/เสนอขออนุมัติงบประมาณประจําป

- บันทึกคําขอตั้งงบประมาณเขาระบบ MIS

รายละเอียดงาน

- มีการเตรียมขอมูล สถิติตาง ๆ ครอบคลุม ภารกิจที่รับผิดชอบ พรอมชี้แจง

- ความครบถวน ถูกตองของคําขอตั้ง งบประมาณ - รายจายทันตาม กําหนดในปฏิทิน งบประมาณ

- คําขอตั้ง งบประมาณบันทึก ในระบบ MIS ครบถวน

เอกสาร

เจาหนาที่ฝาย แบบคําขอตั้ง - เอกสารราง ขอบัญญัติ บริหารงานทั่วไป งบประมาณ งบประมาณ (ง.101 – รายจายประจําป ง.113) - เอกสาร ขอมูล สถิติตาง ๆ

เจาหนาที่ฝาย แบบคําขอตั้ง - เอกสารคําขอตั้ง งบประมาณ บริหารงานทั่วไป งบประมาณ หนังสือนําสงคํา (ง.101 – ขอตั้งงบประมาณ ง.113)

- เอกสารคําขอตั้ง งบประมาณจาก ระบบ MIS

เอกสารอางอิง

เอกสาร

แบบฟอรม

เจาหนาที่ฝาย แบบคําขอตั้ง บริหารงานทั่วไป งบประมาณ (ง.101 – ง.113)

ผูรับผิดชอบ

เอกสาร

มาตรฐานคุณภาพ ระบบติดตาม/ งาน ประเมินผล

175


- หนังสือแจงการโอน งบประมาณ - แบบฟอรม ง.๓๐๑ ข และ ๓๐๒ ข

- แบบฟอรม ง.๓๐๑ ข และ ๓๐๒ ข - แบบฟอรม ง.๒๐๒ - หนังสือขออนุมัติเงิน ประจํางวด - เอกสารหลักฐานตามที่ สํานักงบประมาณกําหนด

- ขอบัญญัติงบประมาณ รายจาย - ทะเบียนคุม งบประมาณ

- หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ - แบบ ง.๓๐๔ ข - หนังสือแจงสํานักงบประมาณ - หนังสือแจงทุกฝาย

จํานวนวัน จํานวน (วันทําการ) คน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

พิจารณา

พิจารณา

พิจารณา

ดําเนินการเกีย่ วกับ การเปลี่ยนแปลงบประมาณ

ดําเนินการเกีย่ วกับ การโอนงบประมาณ

- หนังสือแจงทุกฝายที่เกี่ยวของ - หนังสือขอโอนงบประมาณรายจาย - แบบ ง.๓๐๑ ข และ ๓๐๒ ข - ทะเบียนคุมงบประมาณ

แจงคําขออนุมัติเงินประจํางวด

พิจารณา

ดําเนินการเกีย่ วกับ การขออนุมตั ิเงินเงินประจํา

พิจารณา

พิจารณา

ขออนุมัติเงินประจํางวด

โอนงบประมาณรายจาย

รับทราบแนวทางการ ปฏิบตั กิ ารบริหารงบประมาณ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

พิจารณา

ผูอํานวยการสถาบัน

พิจารณา

หัวหนาฝายบริหารฯ

รับขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

เริ่ม

ธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป

หนวยงาน

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.3 งานการเงินและงบประมาณ : การบริหารงบประมาณ

176


๑๐

๒๐

จํานวนวัน จํานวน (วันทําการ) คน

- หนังสือแจงกําหนดการวาง ฎีกาเบิกจายเงินเหลื่อมป - หนังสือแจงทุกฝาย - ใบขยายเวลากันเงินเหลื่อมป - ทะเบียนคุมงบประมาณ

- หนังสือแจงกําหนดการ กันเงินเหลื่อมป - ใบขอกันเงิน - ทะเบียนคุมงบประมาณ

- หนังสือขออนุมัติจัดสรร งบประมาณ - ทะเบียนคุมงบประมาณ - เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

จบ

พิจารณา

พิจารณา

กันเงินไวเบิกเหลื่อมป

ขยายเวลากันเงินเหลื่อมป

พิจารณา

หัวหนาฝายบริหารฯ

ขออนุมัติจัดสรรเงิน

ธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป

หนวยงาน

พิจารณา

พิจารณา

พิจารณา

ผูอํานวยการสถาบัน

ดําเนินการเกีย่ วกับ การขยายเวลากันเงินเหลื่อมป

ดําเนินการเกีย่ วกับ การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป

ดําเนินการเกีย่ วกับ การจัดสรรงบประมาณ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

177


2

1

ที่

ขออนุมัติเงินประจํางวด

รับขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําป

ผังกระบวนการ

๑. รับขอบัญญัติงบประมาณรายจายจากสํานัก งบประมาณ ๒. บันทึกวงเงินงบประมาณที่ไดรบั อนุมัติใน ทะเบียนคุมงบประมาณรายจายแยกตาม แผนงาน งานโครงการและหมวดรายจายเมื่อ สภากรุงเทพมหานครพิจารณาใหควรเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน ขอบัญญัติงบประมาณรายจายแลว ๓. แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณรายจายใหทุกฝายรับทราบ

รายละเอียดงาน

- ทุกฝายถือปฏิบัติ ตามแนวทาง

- มีการบันทึก งบประมาณ ครบถวน ถูกตอง

เอกสาร

ทะเบียนคุม งบประมาณ รายจาย

มาตรฐานคุณภาพ ระบบติดตาม/ งาน ประเมินผล

เอกสาร 1-2 วัน 1. รวบรวมเอกสารตามทีส่ ํานักงบประมาณกําหนด - เงินประจํางวดที่ ไดรับอนุมัติเปนไป พรอมบันทึกขอมูลในระบบ MIS ตามแผนการใช - แบบ ง. 301 ข และ 302 ข (สําหรับหมวด จายเงินงบประมาณ คาครุภณ ั ฑที่ดินและสิ่งกอสราง) และแนวทางปฏิบัติ - แบบ ง.202 (สําหรับรายการคาทีด่ ินฯ) เกี่ยวกับการบริหาร 2. จัดทําหนังสือขออนุมัติเงินประจํางวดพรอม งบประมาณรายจาย แนบเอกสารที่เกีย่ วของใหสํานักงบประมาณ ประจําปตามที่ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 1 วัน 3. เมื่อไดรับอนุมัตเิ งินประจํางวด บันทึกรายการ กําหนด อนุมัติในทะเบียนคุมงบประมาณและแจงทุก ฝายที่เกี่ยวของ

1 วัน

2 วัน

ระยะ เวลา แบบฟอรม

แบบฟอรม ง.301 ข ง.302 ข ง.202

เจาหนาที่ฝาย แบบคําขอตั้ง บริหารงานทั่วไป งบประมาณ (ง.101 – ง.113)

ผูรับผิดชอบ

- เอกสารขอบัญญัติ งบประมาณ รายจายประจําป - เอกสารหลักฐาน ตาง ๆ - หนังสือสงขอ อนุมัติ - ทะเบียนคุม งบประมาณ รายจาย - หนังสือแจงอนุมัติ เงินประจํางวด

- เอกสารขอบัญญัติ งบประมาณ รายจายประจําป

เอกสารอางอิง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.3งานการเงินและงบประมาณ : การบริหารงบประมาณ

178


3

ที่

โอนงบประมาณรายจาย

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพ ระบบติดตาม/ งาน ประเมินผล

1-2 วัน 1. กรณีสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานครแจงการ - การโอนงบประมาณ เอกสาร เปนไปตามแนวทาง โอนอัตโนมัติ ใหบันทึกในทะเบียนคุม ปฏิบัติเกี่ยวกับการ งบประมาณรายจายและแจงทุกฝายที่เกี่ยวของ บริหารงบประมาณ 2. จัดทําหนังสือขอโอนงบประมาณรายจายตาม รายจายประจําป ความตองการของแตละฝายเสนอและรวบรวม ” เอกสารทีส่ ํานักงบประมาณกําหนด พรอม บันทึกขอมูลในระบบ MIS พิมพแบบ ง.303 ข และแบบ ง.202 (กรณีรายการคาครุภณ ั ฑที่ดิน นําเสนอผูอํานวยการ สพข. ลงนามสงสํานัก งบประมาณกรุงเทพมหานคร 3. เมื่อไดรับอนุมัตโิ อนงบประมาณแลวใหบันทึก รายการโอนเงินในทะเบียนคุมงบประมาณ รายจายและทะเบียนรายจายตามงบประมาณ และแจงทุกฝายที่เกี่ยวของ

ระยะ เวลา

เจาหนาที่ฝาย บริหารงานทั่วไป

ผูรับผิดชอบ

-

แบบ ง.303 ข ง.202

-

แบบฟอรม

- หนังสือไดรับ อนุมัติโอน - ทะเบียนคุม งบประมาณ รายจาย - หนังสือแจง ทุกฝาย

- หนังสือแจงการ โอนอัตโนมัติ - หนังสือแจง ทุกฝาย - หนังสือสงขอ อนุมัติโอน - เอกสารหลักฐาน ตาง ๆ

เอกสารอางอิง

179


5

4

ที่

ขออนุมัติจัดสรรเงิน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพ ระบบติดตาม/ งาน ประเมินผล

1-3 วัน 1. การจัดทําหนังสือขออนุมตั ิจัดสรรงบประมาณ ตามความตองการของแตละฝาย พรอมแนบ เอกสารที่เกีย่ วของ นําเสนอผูอํานวยการ สพข. ลงนาม สงสํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2. เมื่อไดรับอนุมัตจิ ัดสรรเงินแลวใหบันทึกรายการ ที่ไดรับจัดสรรในทะเบียนคุมงบประมาณ รายจายและทะเบียนรายจายและแจงทุกฝาย ที่เกี่ยวของ 1 วัน

1-2 วัน 1. จัดทําหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด - การขอเปลี่ยนแปลง เอกสาร งบประมาณเปนไป รายการในงบประมาณรายจายตามความ ตามแนวทางปฏิบัติ ตองการของแตละฝาย และรวบรวมเอกสาร เกี่ยวกับการบริหาร ตามที่สํานักงบประมาณกําหนด พรอมบันทึก งบประมาณรายจาย ขอมูลในระบบ MIS แบบ ง.304 ข นําเสนอ ประจําป ผูอํานวยการ สพข. ลงนาม สงสํานัก งบประมาณกรุงเทพมหานคร ” 1 วัน 2. เมื่อไดรับอนุมัติใหเปลีย่ นแปลงงบประมาณแลว ใหบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนคุม งบประมาณรายจายและทะเบียนรายจายตาม งบประมาณและแจงทุกฝายที่เกีย่ วของ

ระยะ เวลา แบบฟอรม

แบบ เจาหนาที่ฝาย บริหารงานทั่วไป ง.304 ข

ผูรับผิดชอบ

- หนังสือขอรับอนุมัติ ใหเปลี่ยนแปลง - ทะเบียนคุม งบประมาณ รายจาย - หนังสือแจงทุกฝาย

- หนังสือสงขออนุมัติ เปลี่ยนแปลง เอกสาร - เอกสารหลักฐาน ตาง ๆ

เอกสารอางอิง

180


6

ที่

การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป

ผังกระบวนการ

” ”

4. เมื่อไดรับอนุมัติใหกันเงินเหลื่อมป งบประมาณให บันทึกรายการกันเงินในทะเบียนคุมงบประมาณ รายจายแจงฝายที่เกีย่ วของ

5 วัน

5 วัน

2. แจงทุกฝายตรวจสอบงบประมาณรายการทีไ่ ม สามารถเบิกจายไดทันภายในปงบประมาณ (ตาม ระเบียบ) พรอมจัดทําใบขอกันเงินตามแบบ 5 ก และรายละเอียดการขอกันเงินตามแบ 5 ข ดวย ระบบ MIS

10 วัน

3. รวบรวมใบขอกันเงิน เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ จัดทําหนังสือเสนอผูอํานวยการ สพข. ลงนาม สง กองการเงิน สํานักการคลัง

1. รับแจงกําหนดการกันเงินไวเหลื่อมปจากกอง การเงิน สํานักการคลัง

แบบฟอรม

เจาหนาที่ฝาย แบบ 5 ก บริหารงานทั่วไป แบบ 5 ข

ผูรับผิดชอบ

มาตรฐานคุณภาพ ระบบติดตาม/ งาน ประเมินผล เอกสาร - การกันเงินไวเบิก เหลื่อมปเปนไปตาม ระเบียบและ ” แนวทางที่กําหนด

รายละเอียดงาน

1 วัน

ระยะ เวลา

- เอกสารหลักฐาน ตาง ๆ - หนังสือสงขอกันเงิน เหลื่อมป - หนังสือแจงไดรับ อนุมัติใหกันเงิน เหลื่อมป - ทะเบียนคุม งบประมาณ รายจาย - หนังสือแจงทุกฝาย

- หนังสือแจง

- หนังสือแจง

เอกสารอางอิง

181


7

ที่

การขยายเวลา กันเงินเหลื่อมป

ผังกระบวนการ

3. รวบรวมรายงานการงบประมาณกันเงินเหลือมป ตามใบขอขยาย จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการ สพข. ลงนาม สงกองการเงิน สํานักการคลัง

4. เมื่อไดรับอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินกัน เหลื่อมป ใหบันทึกในทะเบียนคุมและแจงฝาย ที่เกี่ยวของ

1 วัน

เจาหนาที่ฝาย บริหารงานทั่วไป

ผูรับผิดชอบ

3วัน

5 วัน

เอกสาร

มาตรฐานคุณภาพ ระบบติดตาม/ งาน ประเมินผล

1. รับแจงกําหนดการวางฎีกาเบิกจายเงินกันเหลื่อม - การขอขยายเวลา กันเงินเหลื่อมป ปและการขยายเวลากันเงินเหลื่อมป จากกอง เปนไปตามระเบียบ การเงิน สํานักการคลัง และแนวทางที่ กําหนด 2. แจงทุกฝายวางฎีกาเบิกจายเงินกันเหลื่อมปตาม กําหนด และตรวจสอบรายละเอียดรายการที่ขอ กันเงินเหลื่อมป กรณีไมสามารเบิกจายใหทันตาม กําหนดเพื่อดําเนินการขอขยายเวลาเบิกจายกัน เหลื่อมป โดยจัดทําใบขอขยายตามแบบ 5 ค ดวยระบบ MIS

รายละเอียดงาน

1 วัน

ระยะ เวลา

แบบ 5 ค

แบบฟอรม

- เอกสารหลักฐาน ตาง ๆ - หนังสือสงขอขยาย เวลา - หนังสือรับอนุมัติให ขยายเวลา - ทะเบียนคุม งบประมาณ รายจาย - หนังสือแจงทุก หนวยงาน

- หนังสือแจง

- หนังสือแจง

เอกสารอางอิง

182


จํานวนวัน จํานวน (วันทําการ) คน

จบ

ควบคุม การใชจายงบประมาณ

ตรวจสอบ งบประมาณ

เบิกจาย งบประมาณ

เริ่ม

ธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป

หัวหนาฝายบริหารฯ

หนวยงาน ผูอํานวยการสถาบัน

หนวยงานที่เกี่ยวของ

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.3 งานการเงินและงบประมาณ : การควบคุมงบประมาณรายจาย

183


๓.

๒.

1.

ที่

ควบคุมกรใชจาย งบประมาณ

ตรวจสอบ งบประมาณ

เบิกจาย งบประมาณ

- ควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม ขอบัญญัติงบประมาณ ระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และวิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวของและใหเปนไปตามตัวชี้วัดที่ กําหนด

- ตรวจสอบงบประมาณจากระบบ MIS ใหเปน ปจจุบัน เพื่อใหทราบยอดเงินคงเหลือ สถานะของ ฎีกาที่เบิกจายวาไดเบิกและจายเมือ่ ใดเงิน งบประมาณคงเหลือ ณ ปจจุบันเปนอยางไร

- ระบบMIS ทุกวันที่ - จัดทําใบขอเบิกตามระบบ MIS ซึ่งระบบจะควบคุม - การลงทะเบียน ควบคุมฎีกาการเบิก - เอกสาร มีฎีกา งบประมาณโดยอัตโนมัติ โดยมีการหักงบประมาณ จายเงินงบประมาณ เบิกจาย เมือ่ มีการเบิกจายและมีการสงคืน ครบทุกฎีกา เจาหนาที่ฝาย บริหารงานทั่วไป

- ทะเบียนคุม งบประมาณ รายจาย - ระบบ MIS

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >>2.3 งานการเงินและงบประมาณ : การบริหารงบประมาณรายจาย ระยะ มาตรฐานคุณภาพ ระบบติดตาม/ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง เวลา งาน ประเมินผล

184


จํานวนวัน จํานวน (วันทําการ) คน

จบ

เรงรัดการใชจาย งบประมาณ

เวียนแจง

จัดทํารายงาน ประจําเดือน

เริ่ม

ธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป

พิจารณา

หัวหนาฝายบริหารฯ

หนวยงาน

พิจารณา

ผูอํานวยการสถาบัน

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.3 งานการเงินและงบประมาณ : การติดตามและประเมินผล

หนวยงานที่เกี่ยวของ

185


๓.

๒.

1.

ที่

เรงรัดการใชจาย งบประมาณ

เวียนแจงทุกสวนราชการ ในสถาบันฯ

จัดทํารายงาน ประจําเดือน

ทุกวันที่ ๕ ของ เดือน

- เรงรัดการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามตัวชี้วัด ที่กรุงเทพมหานครกําหนด โดยการประชุมผูบริหาร สถาบันฯ หรือการใชหนังสือติดตาม

- จัดทําบันทึกแจงรายงานการใชจา ยเงิน ประจําเดือนเพื่อใหทุกสวนวางแผนการดําเนินงาน ใหเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ

- จัดทํารายงานการใชจายเงินตามระบบ MIS เพื่อใหหัวหนาหนวยงานทราบและพิจารณา

- การติดตามผลการ - เอกสาร เบิกจายงบประมาณ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง - ติดตามผลการกอ หนี้ผูกพันอยางนอย เดือนละ 1 ครั้ง เจาหนาที่ฝาย แบบ ง 401 บริหารงานทั่วไป แบบ ง 402 แบบ ง 403

- รายการงานใชจาย งบประมาณ - หนังสือเสนอ รายงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >>2.3 งานการเงินและงบประมาณ : การติดตามและประเมินผล ระยะ มาตรฐานคุณภาพ ระบบติดตาม/ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง เวลา งาน ประเมินผล

186


๑/๒

๔/๕

จํานวนวัน จํานวน (วันทําการ) คน

- ใบขอเบิก - หนังสือขอยืมเงิน - ใบยืม

- หนังสือขอยืมเงิน - ใบยืม

จบ

รับเงิน

เบิกเงินยืม

ขออนุมัติเงินยืม

รับเอกสารการขอยืมเงิน

เริ่ม

ธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป

ลงนาม

ลงนาม

หัวหนาฝายบริหารฯ

หนวยงาน

ลงนาม

ลงนาม

ผูอํานวยการสถาบัน

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.3 งานการเงินและงบประมาณ : การเงิน-การยืมเงิน

อนุมัติ

พิจารณา อนุมัติ

ไมอนุมัติ

พิจารณา

ไมอนุมัติ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

187


๒.

๑.

ที่

ขออนุมัติเงินยืม

รับเอกสาร การขอยืมเงิน

๑ วัน

1. กรณีเปนอํานาจปลัดกรุงเทพมหานคร ตาม ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยการรับเงิน การเบิก จายเงิน ฯลฯ พ.ศ. 2530 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 พ.ศ. 2548 ขอ 56 ใหดําเนินการดังนี้ 1.1 จัดทําหนังสือขออนุมัติยมื เงิน ยืมใชใน ราชการพรอมแนบใบยืมเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร อนุมัติ ๑.๒ จัดทําหนังสือการไดรับอนุมัตแิ จง - กองบัญชี สํานักการคลัง เพื่อบันทึกตาม ระบบ MIS - สวนราชการผูย ืม เงินยืมใชในราชการ - ตรวจสอบงบประมาณเงินประจํางวด - ตรวจสอบโครงการที่ไดรับอนุมัตแิ ละ รายการที่ยมื เงิน - ใบยืม บันทึกอนุมัติยืมเงินยืมใชใน ราชการ 2. กรณีวงเงินที่จะยืมเกินอํานาจผูอ ํานวยการเขต 2.1 จัดทําหนังสือขออนุมัติกองบัญชี สํานักการคลังดําเนินการ พรอมกับแนบใบยืม เงินลงนามผูย ืมเงินใหเรียบรอย

1. ตรวจสอบงบประมาณและเงินประจํางวด 2. ตรวจสอบโครงการที่ไดรับอนุมตั ิ และ ๑/๒ วัน รายละเอียดรายการที่จะยืมเงิน 3. บันทึกการยืมเงิน ในระบบ MIS 4. ตรวจสอบใบยืมเงิน ผูยืม วงเงินที่จะยืม

- หนวยงานผูยืมสงขอ อนุมัติยืมเงินกอนเริ่ม ดําเนินการโครงการ 10 วันตามที่กําหนด

- สวนราชการผูย ืม ไดรับอนุมัติใหยืมเงิน กอนเริ่มดําเนินการ โครงการ

- มีเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา ครบถวน

- แนวทาง หลักเกณฑขั้นตอน การขอยืมเงิน

- ระเบียบ กรุงเทพมหานครวา ดวยการรับเงิน การ เบิกจายเงิน ฯลฯ พ.ศ. 2530 และที่ แกไขเพิ่มเติมหมวด 6

- ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยการรับเงิน การเบิก จายเงิน ฯลฯ พ.ศ. 2530 และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด 6

- แบบใบยืม เจาหนาที่ฝาย บริหารงานทั่วไป

เจาหนาที่ฝาย - แบบใบยืม บริหารงานทั่วไป และเจาหนาที่ ฝายการคลัง

เจาหนาที่ฝาย - แบบใบยืม บริหารงานทั่วไป และเจาหนาที่ ฝายการคลัง

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >>2.3 งานการเงินและงบประมาณ : การเงิน-การยืมเงิน ระยะ มาตรฐานคุณภาพ ระบบติดตาม/ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง เวลา งาน ประเมินผล

188


๔.

รับเงิน

๑ วัน

เบิกเงินยืม บันทึกในระบบ MIS

๓.

๒ วัน

ระยะ เวลา

ผังกระบวนการ

ที่

- แจงใหเจาหนาที่ของสวนราชการตาง ๆ ใน สพข. ผูที่รับผิดชอบในการยืมเงินไปติดตอรับเช็คที่ฝายการ คลังกองกลาง สนป.

1. ออกหนาฎีกา โดยการบันทึกขอมูลในระบบ MIS 2. เสนออนุมัติหนาฎีกาตอผูม ีอํานาจในการอนุมัติ ของหนวยงาน (ผอ.สพข.) ๓. จัดทําใบขอเบิกโดยสวนราชการผูยมื จัดทําใบขอ เบิกโดยสวนราชการผูยมื จัดทําใบขอเบิกในระบบ MIS เพื่อเบิกเงินยืมตามทีไ่ ดรับอนุมัติ 4. ฝายบริหารงานทั่วไปจัดทําทะเบียนเงินยืมเพื่อใช ในการติดตามเงินยืม

2.2 รอรับการแจงการไดรับอนุมตั ิใหยืมเงินจาก กองบัญชี สํานักการคลัง 2.3 แจงการไดรับอนุมตั ิใหสวนราชการผูยืม ทราบ

รายละเอียดงาน

เอกสารครบถวน ถูกตอง เอกสาร

มาตรฐานคุณภาพ ระบบติดตาม/ งาน ประเมินผล

สวนราชการ ผูยืม

ผูรับผิดชอบ

ใบขอเบิก

แบบฟอรม

ระบบ MIS

เอกสารอางอิง

189


๑-๒

จํานวนวัน จํานวน (วันทําการ) คน

- เอกสารเบิก จายเงิน

- แบบแสดงรายการภาษีเงินได - แบบแสดงรายการเบิก - ใบผลัดสง - งบรายละเอียด

- คําสั่งบรรจุแตงตั้ง - คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน - คําสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

จบ

รับเงิน

สงใบขอเบิกจายเงิน

จัดทําเอกสารและ เบิกจายเงิน

รวบรวมหลักฐาน การเบิกจายเงิน

เริ่ม

ธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป

พิจารณา

หัวหนาฝายบริหารฯ

หนวยงาน

พิจารณา

ผูอํานวยการสถาบัน

ขออนุมัติหนาฎีกา เบิกจายเงิน

หนวยงานที่เกี่ยวของ

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.3 งานการเงินและงบประมาณ : การเงิน-การเบิกเงินเดือนและคาจาง

190


จัดทําเอกสารและ เบิกจายเงิน

๒.

๔.

๓.

รวบรวมหลักฐาน การเบิกจายเงิน

๑.

จายเงิน

สงใบขอเบิกจายเงิน

ผังกระบวนการ

ที่

๑ วัน

๑–๒ วัน

๑ วัน

๑. บันทึกขอมูลเงินเดือนของบุคลากรแตละราย ๒. สงขอมูลใหธนาคารโดยผานโปรแกรมเงินเดือน ของธนาคาร ๓. จัดทําสลิปเงินเดือน

๑. สงใบขอเบิกที่ผูมีอํานาจเบิกเงินลงนามอนุมัติ เรียบรอยแลวใหฝายการคลัง กองกลาง สนป. เพื่อ อนุมัติหนาฏีกาเบิกจายเงิน ๒. จัดเก็บสําเนา

๑. ดําเนินการจัดพิมพเอกสารใบสําคัญตาง ๆ เพื่อ ประกอบฎีกา คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได (ภ.ง.ด.๑) แบบแสดงรายการเงินเดือนและคาจาง ใบ ผลัดสง งบรายละเอียดใบสําคัญประกอบฎีกา และ หนาใบขอเบิก ๒. รวบรวมเอกสารดังกลาวเพื่อเสนอใหผูมีอํานาจ ในการเงินลงนามในเอกสารใบสําคัญตาง ๆ

- รวบรวมและตรวจสอบคําสั่งบรรจุแตงตั้งหรือเลื่อน ขั้นเงินเดือนขาราชการและลูกจาง หากไมถูกตองให รีบดําเนินการแจงหรือประสานงานกับเจาหนาที่ บุคลากรของสถาบันฯ โดยเร็ว

ครบถวนถูกตอง

ครบถวนถูกตอง

ครบถวนถูกตอง

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

เจาพนักงาน การเงินและ บัญชี

เจาพนักงาน การเงินและ บัญชี

เจาพนักงาน การเงินและ บัญชี

ตามที่ กทม. กําหนด

ตามที่ กทม. กําหนด

ตามที่ กทม. กําหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.3 งานการเงินและงบประมาณ : การเงิน-การเบิกเงินเดือนและคาจาง ระยะ มาตรฐานคุณภาพ ระบบติดตาม/ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เวลา งาน ประเมินผล

ระเบียบ กทม. วาดวยการรับเงินฯ

ระเบียบ กทม. วาดวยการรับเงินฯ

ระเบียบ กทม. วาดวยการรับเงินฯ

เอกสารอางอิง

191


๑ จบ

รับเงินและ นําจายเจาหนาที่

สงใบขอเบิกและเก็บ สําเนา

เสนออนุมัติใบขอเบิก

ทําใบขอเบิก MIS

- ใบแจงหนี้ - เอกสาร ประกอบการเบิกคา สาธารณูปโภค

จัดทําเอกสาร

- บันทึกขออนุมัติ

รวบรวมหลักฐาน การเบิกจายเงิน

๑-๒

ใบแจงหนี้

เริ่ม

ธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป

จํานวนวัน จํานวน (วันทําการ) คน

เอกสารใบสําคัญ

เอกสารใบสําคัญ

ลงนาม

หัวหนาฝายบริหารฯ

ลงนาม

ผูอํานวยการสถาบัน

ตรวจสอบและอนุมัติฎีกา

หนวยงานที่เกี่ยวของ

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.3 งานการเงินและงบประมาณ : การเงิน-การเบิกสาธารณูปโภค หนวยงาน

192


๖.

๕.

๔.

๓.

๒.

๑.

ที่

รับเงินและ นําจายเจาหนาที่

สงใบขอเบิกและเก็บ สําเนา

เสนออนุมัติใบขอเบิก

ทําใบขอเบิก MIS

จัดทําเอกสาร

รวบรวมหลักฐาน การเบิกจายเงิน

ผังกระบวนการ

๑ วัน

๒ วัน

๑ วัน

๑ วัน

๑ วัน

- รับเงินคาสาธารณูปโภคทีไ่ ดรับอนุมัติจาย ฝายคลัง กองกลาง สนป. และนําเงินจายคาสาธารณูปโภคที่ คางชําระ

๑ สงใบขอเบิกที่ผูมีอํานาจอนุมัตลิ งนามแลวไปที่ ฝายคลัง กองกลาง สนป. เพื่อตรวสอบความถูกตอง และอนุมัตฎิ ีกา ๒. จัดเก็บสําเนาใบเบิก

- ขออนุมัติตอผูมีอํานาจอนุมตั ิของหนวยงาน

เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน ฝายการคลัง สนป.

เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

๑. จัดทําเอกสารใบสําคัญและจัดทําเอกสาร ประกอบเพื่อเสนอขออนุมัติ ๒. หนังสือรับรองการใชบริการสาธารณูปโภค ๓. บันทึกขออนุมัติเบิกคาใชบริการสาธารณูปโภค

- บันทึกขอมูลลงในระบบ MIS

เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

๑. รับใบแจงหนี้คาใชบริการสาธารณูปโภค ๒. ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง

ตามแบบที่ กทม. กําหนด

ตามแบบที่ กทม. กําหนด

ตามแบบที่ กทม. กําหนด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.3 งานการเงินและงบประมาณ : การเงิน-การเบิกสาธารณูปโภค ระยะ มาตรฐานคุณภาพ ระบบติดตาม/ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เวลา งาน ประเมินผล

ระเบียบ กทม. วาดวย การรับเงินฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ และแกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒-๙)

เอกสารอางอิง

193


๑-๒

ใบขอเบิกที่ผูมีอํานาจ เบิกเงินลงนาม

MIS ระบบการจายเงิน

- ใบเสร็จ / ใบรับรอง แทนใบเสร็จ - เอกสารหลักฐานการ จายเงิน

จบ

รับสําเนาฏีกาคืน และจัดเก็บ

สงใบขอเบิก

จัดทําใบขอเบิกในระบบ MIS

ตรวจสอบงบประมาณ และเงินงวด

รับเอกสาร

เริ่ม

บันทึกการจายเงิน ในระบบ MIS

- บันทึกขอเงินประจํางวด - สัญญาการยืมเงิน

ลงนาม

เห็นชอบ

พิจารณา

ไมเห็นชอบ

ตรวจสอบและอนุมัติ

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.3 งานการเงินและงบประมาณ : การเงิน-การเบิกคาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา และดูงาน หนวยงาน จํานวนวัน จํานวน (วันทําการ) คน ธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป หัวหนาฝายบริหารฯ ผูอํานวยการสถาบัน กองกลาง ป.กทม.

194


๕.

รับสําเนาฏีกาคืน และจัดเก็บ

สงใบขอเบิกและเก็บ สําเนา

จัดทําใบขอเบิกในระบบ MIS

๓.

๔.

ตรวจสอบงบประมาณ และเงินงวด

รับเอกสาร

ผังกระบวนการ

๒.

๑.

ที่

- รับสําเนาฎีกาคืนจากฝายคลัง กองกลาง สนป. และจัดเก็บสําเนา

ตามแบบที่ กทม. กําหนด เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน -

- สงใบขอเบิกพรอมหลักฐานการเบิกเงินใหฝายการ คลัง กองกลางสนป. ไดตรวจสอบความถูกตอง

๑ วัน

ใบขอเบิก เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

แบบเบิกเงิน

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

ถูกตองตามระเบียบ

-

๑. ตรวจสอบการอนุมัติเงินประจํางวดกอน ดําเนินการเบิกจาย ๒. ตรวจสอบความถูกตองของจํานวนเงินที่ขออนุมัติ และลงนามขออนุมัติตรวจสอบเอกสารประกอบที่ ขอเบิก

แบบที่ กทม. กําหนด

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

ครบถวน

๑/๒ วัน ๑. จัดทําใบขอเบิก เพื่อเบิกเงินตามที่ไดรับอนุมัติ ใน ระบบ MIS ๒. เสนอผูมีอํานาจในการลงนาม (ผอ.สพข.)

๒ วัน

๑ วัน

- รับและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของ หลักฐานการจายเงิน ไดแก ใบเสร็จรับเงินใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน(แบบ บก.111) ฯลฯ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.3 งานการเงินและงบประมาณ : การเงิน-การเบิกคาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา และดูงาน ระยะ มาตรฐาน ระบบติดตาม/ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล

-ระเบียบกทม. วาดวย การรับเงิน ฯลฯ พ.ศ. 2530 ซึ่งแกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2548 -ระเบียบ กทม.วาดวย คาใชจายในการ ฝกอบรม พ.ศ.2541

เอกสารอางอิง

195


๑-๒

๑-๒

จํานวนวัน จํานวน (วันทําการ) คน

ใบขอเบิก

ใบขอเบิก

- ใบขอเบิกเงิน สวัสดิการ - ใบเสร็จรับเงิน

จบ

รับเงิน จายเงิน และสงเอกสารคืน

สงใบขอเบิก และเก็บสําเนา

จัดทําเอกสาร

รวบรวมหลักฐาน การเบิกเงิน

เริ่ม

ธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป

งบหนาสรุปการขอเบิก แบบ ๖

ลงนาม

หัวหนาฝายบริหารฯ

ลงนาม

ผูอํานวยการสถาบัน

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.3 งานการเงินและงบประมาณ : การเงิน-การเบิกเงินสวัสดิการ หนวยงาน

ดําเนินการอนุมัติ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

196


รับเงิน จายเงิน และสงเอกสารคืน

๓.

๔.

จัดทําเอกสาร

รวบรวมหลักฐาน การเบิกเงิน

ผังกระบวนการ

สงใบขอเบิก และเก็บสําเนา

๒.

๑.

ที่

ตามแบบที่ กทม. กําหนด

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน เอกสาร

- สงใบขอเบิกเงินที่ผูมีอํานาจลงนามเรียบรอยแลว ไปยังฝายคลัง กองกลาง สนป. เพือ่ ทําการตรวจสอบ ความถูกตองและอนุมตั ิเงิน - จัดเก็บสําเนาใบเบิก

เอกสารและบุคคล เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

ตามแบบที่ กทม. กําหนด

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน เอกสาร

- รวบรวมใบขอเบิกเสนอผูมีอํานาจลงนามรับรอง และอนุมัติ - จัดทํางบหนาสรุปการขอเบิก แบบ ๖ - จัดทํารายละเอียดผูขอเบิกเงินสวัสดิการ

- รับเงินจากฝายคลัง กองกลาง สนป. และแจงให 1-4 วัน ผูขอเบิกแตละรายทราบ - จายเงินและตรวจสอบความถูกตองครบถวน ของเอกสารการรับเงิน และสงคืนฝายคลัง กองกลาง สนป.

๑ วัน

๓ วัน

๑ วัน

ตามแบบที่ กทม. กําหนด

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

- รับใบขอเบิกเงินสวัสดิการและใบเสร็จรับเงิน - ตรวจสอบสิทธิ - ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและความถูกตองของ จํานวนเงินที่ขอเบิกและความครบถวนของเอกสาร ที่แนบ - ลงนามรับรองเอกสารประกอบการเบิก - ลงทะเบียนคุมการเบิก

เอกสาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.3 งานการเงินและงบประมาณ : การเงิน-การเบิกเงินสวัสดิการ ระยะ มาตรฐาน ระบบติดตาม/ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล ระเบียบ กมม.วา ดวยการรับเงินฯ พ.ศ.๒๕๓๐ และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒-๙)

เอกสารอางอิง

197


๓๑ วัน

๖ คน

จํานวนวัน จํานวน (วันทําการ) คน

จบ

กองตรวจสอบภายใน

หนวยงานที่เกี่ยวของ

จัดทํารายงานการใชรถ และสถิติการใชรถ

ลงนาม

ผูอํานวยการสถาบัน

พขร. และผูขอใชรถ

ลงนาม

หัวหนาฝายบริหารฯ

แจงผูที่เกี่ยวของ

ตรวจสอบขอมูลการใชรถ และพนักงานขับรถยนต

รับใบขออนุญาตใชรถ

เริ่ม

ธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.6 งานยานพาหนะ : การควบคุมการใชรถราชการ หนวยงาน

275


๔.

๓.

๒.

๑.

ที่

รับเงิน จายเงิน และสงเอกสารคืน

แจงผูเกี่ยวของ

ตรวจสอบขอมูลการใช รถและพนักงานขับรถยนต

รับใบขออนุญาต ใช้ รถ

๑. ตรวจสอบขอมูลการใชรถและพนักงานขับ รถยนต ๒. ลงขอมูลในทะเบียนคุมการใชรถสวนกลาง ๓. นําเสนอหัวหนาฝายฯ และ ผอ.สพข. พิจารณา ลงนามอนุญาต

๑. แจงพนักงานขับรถยนต ๒. แจงผูขอใชรถสวนกลาง

๑ วัน

๑ วัน

๓๐ วัน ๑. จัดทํารายงานการใชรถสวนกลางสงผูควบคุมรถ ๒. จัดทําสถิติการใชรถ

๑. รับใบขออนุญาตใชรถ ๒. ตรวจสอบรายละเอียดการขอใชรถ

๑ วัน

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน และพนักงาน ขับรถยนต เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน และพนักงาน ขับรถยนต เอกสาร/บุคคล

ตามแบบที่ กทม. กําหนด

ตามแบบที่ กทม. กําหนด

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

เอกสาร/บุคคล

เอกสาร/บุคคล

ตามแบบที่ กทม. กําหนด

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

เอกสาร/บุคคล

- ขอบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่องรถราชการ พ.ศ. 2529 - คําสั่ง กรุงเทพมหานคร ที่ 81/2550 เรื่อง มอบอํานาจ ใหขาราชการปฏิบตั ิ ราชการแทนปลัด กรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >>2.6 ยานพาหนะ : การควบคุมการใชรถราชการ ระยะ มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล

276


1 – 7 วัน

5

จํานวนวัน จํานวน (วันทําการ) คน

แจ้ งคณะกรรมการตรวจรับ ตังฎี ้ กาเบิกจ่าย

สําเนาหนังสือขออนุมตั ิ

เอกสารประกอบฎีกา จบ

ติดต่อช่างและส่งซ่อม

พร้ อมแต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจรับ

ขอเห็นชอบและขออนุมตั ิซอ่ ม

รับใบแจ้ งซ่อม

ใบสัง่ จ้ าง

ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

ใบแจงซอม

เริ่ ม

ธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป

นําเสนอ

ลงนาม

หนวยงาน หัวหนาฝายบริหารฯ

อนุมตั ิ

ลงนาม

ผูอํานวยการสถาบัน

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.6 งานยานพาหนะ : การบํารุงรักษาและดูแลยานพาหนะ หนวยงานที่เกี่ยวของ

277


7 วัน

-

นํายานพาหนะเขาทําการซอม

ขอความเห็นชอบ

2

ติดตอชางและ สงซอม

1. ตรวจสอบงบประมาณจากระบบ MIS 2. ทําการประมาณราคาและขอความเห็นชอบ 3. ติดตอชางซอมใหทําการเสนอราคาคาซอมตาม รายการที่ชํารุด 4. ขออนุมัติทําการซอมตามราคาที่เสนอโดยได ตอรองราคาเปนทีเ่ รียบรอยแลวและแตงตั้ง คณะกรรมการที่จะเปนผูตรวจรับโดยทําในระบบ MIS 5. ออกใบสั่งจางใหกับทางชางโดยให ผอ.สพข. ลงนามผูส ั่งจางและชางลงนามผูร บั จาง

2 วัน

1

3

1. รับใบแจงซอมจาก พนักงานขับรถยนต 2. ตรวจสอบความเสียหาย

1 วัน

รับใบแจงซอม

รายละเอียดงาน

ระยะ เวลา

ผังกระบวนการ

ที่

ซอมเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กําหนด

ดําเนินการไดตาม ระยะเวลาที่กําหนด

มาตรฐาน คุณภาพงาน

เอกสาร/บุคคล

เอกสาร/บุคคล

เอกสาร

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

ผูรับผิดชอบ

เอกสารอางอิง

ใบสั่งจาง

บันทึกขอ - ตามขอบัญญัติ ความเห็นชอบ กทม. เรื่องการ อนุมัติใบสั่ง พัสดุ พ.ศ. 2538 จาง และแกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553

ตามแบบที่ กทม. กําหนด

แบบฟอรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >>2.6 ยานพาหนะ : การบํารุงรักษาและดูแลยานพาหนะ

278


ตั้งฎีกาเบิกจาย

แจงคณะกรรมการ ตรวจรับ

4

5

ผังกระบวนการ

ที่

1. รวบรวมเอกสาร เชน เอกสารการจดทะเบียนของ รานสามารถรับเงิน ทางรานฯ ใบเสนอราคา ใบสั่งจาง ใบตรวจรับ คาซอมได ใบแจงหนี้ ฯลฯ 2. ทําใบเบิกจายจากระบบ MIS

2 วัน

ยานพาหนะอยูใน สภาพพรอมใชงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

1. แจงคณะกรรมการตรวจรับทําการตรวจรับ ยานพาหนะที่ดําเนินการซอมตามรายการที่ขอ อนุมัติ 2. คณะกรรมการทําการตรวจรับเรียบรอยแลวใหลง รายละเอียดในระบบ MIS และใหกรรมการลง ลายมือชื่อในใบตรวจรับที่ออกโดยระบบ MIS

รายละเอียดงาน

3 วัน

ระยะ เวลา

เอกสาร/บุคคล

เอกสาร/บุคคล

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

เจาพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

ผูรับผิดชอบ

เอกสารอางอิง

- ตามขอบัญญัติ กทม. เรื่องการ พัสดุ พ.ศ. 2538 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553

ตามแบบที่ - ตามขอบัญญัติ กทม. กําหนด กทม. เรื่องการ พัสดุ พ.ศ. 2538 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553

แบบฟอรม

279


จํานวน คน

7 คน

จํานวนวัน (วันทําการ)

31 วัน

ใบเบิกนํ ้ามัน

จบ

ทํารายงานสรุปนํ ้ามันที่ขอเบิก

พขร. นําไปเบิกนํ ้ามัน

จัดทําใบขอเบิกจากระบบ MIS

รับใบขอเบิกนํ ้ามันจาก พขร.

เริ่ ม

ธุรการ ฝายบริหารงานทั่วไป

รายงานสรุปยอดนํ ้ามัน

ลงนาม

ลงนาม

นําเสนอ

นําเสนอ

หนวยงาน หัวหนาฝายบริหารฯ

นําเสนอ

ลงนาม

อนุมตั ิ

ลงนาม

ผูอํานวยการสถาบัน

ดําเนินการ สํานักยุทธฯ กองกลาง

สํานักคลัง

หนวยงานที่เกี่ยวของ

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.6 งานยานพาหนะ : การควบคุมและรายงานการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

280


4

3

2

1

ที่

ทํารายงานสรุป ยอดน้ํามันที่ทํา

พขร. นําบิลไปเบิก น้ํามัน

จัดทําใบเบิกในระบบ MIS

รับใบขอเบิกน้ํามัน

ผังกระบวนการ

1. รวบรวมสําเนาบิลน้ํามันของรถแตละคัน 2. ทําการรวมยอดการเบิกน้ํามันของรถแตละคัน โดยแยกประเภทน้ํามันและคํานวณออกมาเปน จํานวนเงิน

1 วัน 1. พขร. นําบิลน้ํามันทีไ่ ดรบั อนุมัตไิ ปเบิกน้ํามันที่ ปมน้ํามันของ สํานักการคลัง 2. พขร. นําสําเนาบิลน้ํามันทีเ่ ติมแลวมาสงคืนเจา พนักงานธุรการ

ครบถวนถูกตอง

ครบถวนถูกตอง

4. ลงขอมูลขอเบิกน้ํามันในระบบ MIS ครบถวนถูกตอง 5. นําเสนอหัวหนาฝายฯ และผอ.สพข. พิจารณา ลงนาม 6. นําบิลที่อนุมัติแลวให พขร. ไปเติมน้ํามันที่สถานี น้ํามันของสํานักการคลัง

1 วัน

โควตาน้ํามัน

เอกสาร

เอกสาร

มาตรฐานคุณภาพ ระบบติดตาม/ งาน ประเมินผล

4. ตรวจสอบทะเบียนรถ ประเภทน้ํามันและโควตา ครบถวนถูกตอง น้ํามัน

รายละเอียดงาน

1 วัน

ระยะ เวลา

นักจัดการงาน ทั่วไปปฏิบัติการ หรือชํานาญการ เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน นักจัดการงาน ทั่วไปปฏิบัติการ หรือชํานาญการ เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน นักจัดการงาน ทั่วไปปฏิบัติการ หรือชํานาญการ เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

นักจัดการงาน ทั่วไปปฏิบัติการ หรือชํานาญการ เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานหรือ ชํานาญงาน

ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.6 ยานพาหนะ : การควบคุมและรายงานการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น เอกสารอางอิง

ตามแบบที่ กทม. กําหนด

- สําเนาบิลน้ํามัน

ตามแบบที่ - จํานวนโควตา กทม. กําหนด น้ํามันที่ไดรับ

แบบฟอรม

281


๑. การรับขอมูล ๒. การประสานงาน ๓. การดําเนินงานและกํากับดูแล ๔. การประเมินผล

การใหบริการ

การบริหารจัดการสถานที่ ๑. งานอาคารสถานที่ ๒. งานจัดเก็บคาใชอาคารสถานที่ ๓. งานควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย ๔. งานสวนและสิ่งแวดลอม ๕. งานคุณภาพของอาหาร ๖. งานยานพาหนะและเครื่องทุนแรง ๗. งานบํารุงรักษา ซอมแซมอาคารสาธารณูปโภค และวัสดุอุปกรณ

กระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.5 งานอํานวยการและบริหารจัดการสถานที่

228


(คน)

1 คน

(วัน)

3 วัน

จํานวน จํานวน

รับขอมูล

เริ่ม

การรองรับโครงการฝกอบรม ประชุม สัมมนา ตลอดจนการจัดกิจกรรม สาธารณะตางๆ ทีเ่ ขาใชสถานที่ศูนย ฝกอบรมฯ

- วางแผนดําเนินงานในการใหบริการ

(ทั้งภาครัฐและเอกชน)

- รับ-ให ขอมูลในการขอใชสถานที่ศูนยรับ-ให ขอมูลในการขอใชสถานที่ศูนย ฝกอบรมฯ ทั้งหนวยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร หนวยงานภายนอก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร

หัวหนาฝายบริหารการฝกอบรม

ผูอํานวยการสถาบันฯ หนวยงานที่เกี่ยวของ

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.5 งานอํานวยการและบริหารจัดการสถานที่ 2.๕.๑ การใหบริการ>>>การดําเนินงาน / กํากับควบคุม (งานใหบริการสถานที่รองรับการจัดดําเนินการโครงการฝกอบรม ประชุม สัมมนา)

229


(คน)

1 คน

(วัน)

1 วัน

หลังจาก การเขาใช บริการ

1 คน

ตลอด 1 คน ระยะเวลา โครงการ ฝกอบรม

จํานวน

จํานวน

จบ

การประเมินผล

การดําเนินงาน และการกํากับ ควบคุม

ประสานงาน

ติดตาม ประเมินผลการใชบริการ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

- ใหบริการการใชสถานที่วัสดุอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ แกโครงการฝกอบรม ประชุม สัมมนา - กํากับ ควบคุม ดูแลและบริหาร การฝกอบรมใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมาย

ติดตอประสานงานกับผูบริหารแผน โครงการฝกอบรมฯ ที่ขออนุญาตใชสถานที่ ศูนยฝกอบรมฯ เพื่อขอทราบขอมูล รายละเอียดในการจัดกิจกรรมดานสถานที่ ฝกอบรม โสตทัศนูปกรณ ศิลป ฯลฯ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร หัวหนาฝายบริหารการฝกอบรม

ผูอํานวยการสถาบันฯ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

230


2 คน

1 วัน

เปนงาน ที่ ทํา ตอเนื่อง

2 คน

2 คน

(คน)

(วัน)

เปนงาน ที่ ทํา ตอเนื่อง

จํานวน

จํานวน

จัดเตรียมหนังสือ เพื่อใหบริการ

จัดทําทะเบียน

การตรวจรับ หนังสือ

- กําหนดหมวดหมูหนังสือตาม แผนการจัดหมูหนังสือที่ใชในหองสมุด - ทําบัตรหนังสือ กรอกเลขเรียก หนังสือ เลขทะเบียน ชื่อผูแตงและชื่อเรื่อง - ประทับตราหนังสือ - ปดซองบัตรและบัตรกําหนดสง - เขียนสันหนังสือ - จัดหนังสือเขาชั้น - นํารายการหนังสือลงระบบฐานขอมูล

ลงทะเบียนหนังสือในสมุดทะเบียน

- ตรวจรับหนังสือเขาหองสมุดนับจํานวน และรายชื่อหนังสือใหถูกตอง ตรงกับใบสงของ - ตรวจดความเรียบรอยของหนังสือทก

บรรณารักษปฏิบัติการ / เจาพนักงานหองสมุด

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร

หัวหนาฝายบริหารการฝกอบรม

แตงตั้ง คณะกรรมการ

พิจารณา

ผูอํานวยการสถาบันฯ

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.5 งานอํานวยการและบริหารจัดการสถานที่ 2.๕.๑ การใหบริการ>>>การดําเนินงาน / กํากับควบคุม (การบริหารงานหองสมุด) หนวยงานที่เกี่ยวของ

๒๓๑


1 วัน

เปนงาน ที่ ทํา ตอเนื่อง

ปฏิบัติการ)

(บรรณารักษ

1 คน

ปฏิบัติการ)

(บรรณารักษ

1 คน

ปฏิบัติการ)

(บรรณารักษ

1 คน

(คน)

(วัน)

เปนงาน ที่ ทํา ตอเนื่อง

จํานวน

จํานวน

จัดทําคูมือการใช หองสมุด

กําหนดแบบพิมพ

กําหนดระเบียบ ขอบังคับ

เริ่ม

จัดทําคูมือการใชหองสมุด

กําหนดแบบพิมพตางๆ ที่ตองใช เชน แบบ การยืมหนังสือและวารสาร แบบสอบถาม ทวงหนังสือแบบพิมพอื่นๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 23

กําหนดระเบียบขอบังคับ เกี่ยวกับการใหยมื

บรรณารักษปฏิบัติการ / เจาพนักงานหองสมุด

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร

หัวหนาฝายบริหารการฝกอบรม

ผูอํานวยการสถาบันฯ

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.5 งานอํานวยการและบริหารจัดการสถานที่ 2.๕.๑ การใหบริการ>>>การดําเนินงาน / กํากับควบคุม (การบริหารระบบงานหองสมุด) หนวยงานที่เกี่ยวของ

232


1 คน

1 วัน

เปนงาน ที่ ทํา ตอเนื่อง

(คน)

(วัน)

2 คน

ปฏิบัติการ)

(บรรณารักษ

จํานวน

จํานวน

การจัดสภาพ แวดลอมภายใน หองสมุด

จัดทํางบประมาณ หองสมุด

การจัดมุมหนังสือ มุมนั่ง อานหนังสือ การจัดวางหนังสือ และวัสดุอุปกรณหองสมุดใหเอื้อ ตอการใหบริการ ตลอดจน ควบคุมอุณหภูมิ และบรรยากาศ ใหเหมาะสมแกการอาน

จัดทํางบประมาณประจําปของ หองสมุดตามแบบฟอรมที่กองงบประมาณ

บรรณารักษปฏิบัติการ / เจาพนักงานหองสมุด

หัวหนาฝายบริหารการฝกอบรม ผูอํานวยการสถาบันฯ หนวยงานที่เกี่ยวของ

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร

233


2 คน

2 คน

1 คน

1 วัน

เปนงานที่ ทําตอเนื่อง

7 วัน

ปฏิบัติการ)

(บรรณารักษ

จํานวน (คน)

จํานวน (วัน)

การจําหนายหนังสือ และสิ่งพิมพตางๆ

เย็บเลม

การซอมหนังสือ

ดําเนินการจําหนายหนังสือตามขอบัญญัติ กรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

- คัดเลือกหนังสือเกาออก จากหองสมุด - รวบรวมเย็บเลม

- สํารวจหนังสือตามชั้นหนังสือวามีเลม ใดบางที่ชํารุด - แยกหนังสือที่ควรซอมและหนังสือไม จําเปนตองซอม

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร บรรณารักษปฏิบัติการ / เจาพนักงานหองสมุด หัวหนาฝายบริหารการฝกอบรม ผูอํานวยการสถาบันฯ

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.5 งานอํานวยการและบริหารจัดการสถานที่ 2.๕.๑ การใหบริการ>>>การดําเนินงาน / กํากับควบคุม (การซอมหนังสือและการจําหนาย)

อนุมัติ

ป.กทม.พิจารณา

หนวยงานที่เกี่ยวของ

234


จํานวน (คน)

2 คน

๒ คน

๒ คน

จํานวน (วัน)

เปนงานที่ ทําตอเนื่อง

ประมาณ 20-30 นาที

1 ช.ม.

จัดทํากฤตภาค

บริการให คําปรึกษา แนะนําการ สืบคนเอกสาร วิชาการ

งานบริการ ยืม - คืน หนังสือ

จัดทํากฤตภาค โดยรวบรวมขาวเรื่องราวและ ภาพตางๆ ที่เห็นวาสําคัญ เพื่อไวอางอิง

- ใหบริการตอบคําถามและชวยการ คนควาเอกสารวิชาการ - ใหคําปรึกษาแนะนําการทํารายงาน ทางวิชาการ - ใหบริการ Internet และชวยการ คนควาทาง Internet

ดูแลและควบคุมระเบียบการยืม - ใหบริการยืม – คืน เอกสาร/หนังสือ วิชาการ และโสตทัศนวัสดุ - ตรวจดูความเรียบรอยของหนังสือ ที่ผูใชหองสมุดนํามาคืนกอนเก็บเขาที่ - จัดหนังสือเขาชั้น เพื่อใหบริการ ผูใชหองสมุดตอไป

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร บรรณารักษปฏิบัติการ / เจาพนักงานหองสมุด หัวหนาฝายบริหารการฝกอบรม ผูอํานวยการสถาบันฯ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.5 งานอํานวยการและบริหารจัดการสถานที่ 2.๕.๑ การใหบริการ>>>การดําเนินงาน / กํากับควบคุม (การใหบริการและการสงเสริมการอาน)

235


1 ช.ม.

2 คน

จํานวน จํานวน (วัน) (คน)

การสงเสริมการอาน

- จัดบอรดความรู โดย รวบรวมขาวสาร เรื่องราวที่อยู ในความสนใจไวตามจุดตางๆ - จัดมุมหนังสือใหบริการ วารสาร และเอกสารวิชาการ ไวตามจุดตางๆ - จัดใหบริการวารสาร เอกสารวิชาการ

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร บรรณารักษปฏิบัติการ / เจาพนักงานหองสมุด หัวหนาฝายบริหารการฝกอบรม

ผูอํานวยการสถาบันฯ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

236


2 คน

1 วัน

ตอเนื่อง ตลอด การ ใชงาน

2 คน

ตาม ระยะ 2 คน เวลาใน การ ฝกอบรม

2 คน

1 วัน

จํานวน จํานวน (วัน) (คน)

จัดเก็บและ การบํารุงรักษา โสตทัศนูปรณ

ควบคุม ดูแลการใช เครื่องโสตทัศนูปกรณ

การจัดเตรียม

ประสานงานกับ ผูบริหารโครงการ

เริ่ม

เก็บรักษา ตรวจตราดูแลและ ซอมบํารุงเครื่องโสตทัศนูปกรณ ในความรับผิดชอบใหอยูใน สภาพดีพรอมใชงาน

ควบคุม ดูแล การใชเครื่องโสต ทัศนูปกรณ ในระหวางจัดโครงการ ฝกอบรม จนโครงการแลวเสร็จ เก็บเครื่องโสตทัศนูปกรณทั้งหมด ่

จัดเตรียมเครื่องโสตทัศนูปกรณ ที่จําเปนตองใชในโครงการฯ เชน ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง เครื่องสามมิติ โปรเจคเตอร ฯลฯ

ประสานงานกับผูบริหารโครงการ ฝกอบรมฯ เพื่อขอทราบขอมูล รายละเอียดความตองการใชเครื่อง โสตทัศนูปกรณ

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบตั กิ าร หัวหนาฝายบริหารการฝกอบรม ผูอํานวยการสถาบันฯ หนวยงานที่เกี่ยวของ

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.5 งานอํานวยการและบริหารจัดการสถานที่ 2.๕.๑ การใหบริการ>>>การดําเนินงาน / กํากับควบคุม (งานใหบริการดานโสตทัศนศึกษา)

237


2 คน

ตลอด ระยะ 2 คน เวลาของ โครงการ ฝกอบรม

1 วัน

จํานวน จํานวน (วัน) (คน)

ดําเนินการผลิต

วางแผน ดําเนินการ

ตามแฟมแยกหมวดหมูใหเรียบรอย - คัดเลือกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตาม รูปแบบและขอบเขตที่ไดกําหนด - ตัดตอภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตามรูปแบบ และเทคนิคทีไ่ ดกําหนด - ตรวจสอบและบันทึกเปนสื่อตามรูปแบบตางๆ ที่ไดกําหนดไว - บันทึกสื่อที่ผลิตลงแหลงจัดเก็บขอมูลตางๆไว

- บันทึกภาพนึ่งและภาพเคลื่อนไหว - รวบรวมลงเครื่องคอมพิวเตอรและแยกจัดเก็บ

- กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขต - กําหนดระยะเวลา ชวงเวลาและรูปแบบ ในการเผยแพร - กําหนดรูปแบบและเทคนิคที่จะใช - กําหนดวัสดุอุปกรณที่จะใช - กําหนดผูรับผิดชอบ

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบตั กิ าร หัวหนาฝายบริหารการฝกอบรม

ผูอํานวยการสถาบันฯ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.5 งานอํานวยการและบริหารจัดการสถานที่ 2.๕.๑ การใหบริการ>>>การดําเนินงาน / กํากับควบคุม (งานใหบริการดานงานออกแบบและผลิตสื่อในงานบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวสําหรับโครงการฝกอบรม)

238


ชวง ระยะ 2 คน เวลาที่ กําหนด ใน โครงการ ฝกอบรม (1 สัปดาห)

จํานวน จํานวน (วัน) (คน)

การเผยแพร - เผยแพรสื่อในโครงการฝกอบรม ตามระยะเวลาและชวงเวลาที่กําหนด - จัดทําสําเนาในรูปแบบตางๆเพื่อ ใหบริการกับผูที่สนใจ - เผยแพรและประชาสัมพันธตาม ชองทางตางๆที่กําหนดไว - ติดตามความคิดเห็นและ ขอเสนอแนะจากชองทางตางๆที่ได เผยแพรและประชาสัมพันธ

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบตั กิ าร หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ผูอํานวยการสถาบันฯ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.5 งานอํานวยการและบริหารจัดการสถานที่ 2.๕.๑ การใหบริการ>>>การดําเนินงาน / กํากับควบคุม (งานใหบริการดานงานออกแบบและผลิตสื่อในงานบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวสําหรับโครงการฝกอบรม)

239


2 คน

ตลอด ระยะ 2 คน เวลาของ โครงการ ฝกอบรม

1 วัน

จํานวน จํานวน (วัน) (คน)

ดําเนินการ

ประสานงานกับ ผูบริหารโครงการ

สื่อตาง ๆ ที่ใชในการฝกอบรมสําหรับวิทยากร

ปฏิบัติงานศิลปทุกประเภทตั้งแตการเตรียม สถานที่ สําหรับจัดฝกอบรมฯ รวมทั้งระหวาง การจัดฝกอบรมฯ และหลังการจัดฝกอบรมฯ แลวเสร็จ ทั้งนี้เปนไปตามความตองการของ ผูบริหารโครงการ ไดแก การตกแตงเวที ติดตั้งปายพิธีเปดโครงการ หองประชุม จัดทําโปสเตอรกาํ หนดการฝกอบรม ปายชื่อ วิทยากรปายชื่อผูเขารับการฝกอบรม

ประสานงานกับผูบริหาร โครงการเพื่อขอทราบขอมูล รายละเอียดความตองการเกี่ยวกับ ศิลปในโครงการฯ ที่เขาใชสถานที่ ศูนยฝกอบรมฯ

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร นายชางศิลปชํานาญงาน หัวหนาฝายบริหารการฝกอบรม

ผูอํานวยการสถาบันฯ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.5 งานอํานวยการและบริหารจัดการสถานที่ 2.๕.๑ การใหบริการ>>>การดําเนินงาน / กํากับควบคุม (งานใหบริการดานงานศิลปในโครงการฝกอบรม ประชุม สัมมนา)

240


ตาม ระยะ เวลาที่ กําหนด

1 วัน

2 คน

2 คน

จํานวน จํานวน (วัน) (คน)

ดําเนินการ

รับแจง

ปฏิบัติงานศิลปตามความตองการ ของงานตาง ๆ เชน ปายชื่อเจาหนาที่ ปายชื่องาน/คณะ โปสเตอร/บอรด ประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ออกแบบปกเอกสารวิชาการ และ คูมือการฝกอบรม แผนภูมิ สถิติ การจําลองภาพ การปนและ จําลองแบบ กราฟก และ การผลิตสื่อตาง ๆ

รับแจงจากงานตาง ๆ กรณีตอ ง การใหจัดทํางานเกี่ยวกับศิลป ภายใน สํานักงาน เชน ปายชื่อเจาหนาที่ ปายชื่องาน/โปสเตอร/บอรด ประชาสัมพันธกิจกรรม

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร นายชางศิลปชํานาญงาน หัวหนาฝายบริหารการฝกอบรม ผูอํานวยการสถาบันฯ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

แผนผังกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.5 งานอํานวยการและบริหารจัดการสถานที่ 2.๕.๑ การใหบริการ>>>การดําเนินงาน / กํากับควบคุม (งานใหบริการดานงานศิลปในสํานักงาน)

241


ประเมิน

๓.

๔.

ประสานงาน

รับเอกสาร

ดําเนินงาน/ กํากับควบคุม

.

๒.

.

๑.

ที่

หลังจาก การ เขาใช บริการ

ติดตาม ประเมินผลการใชบริการ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

คุณภาพการใหบริการ

อํานวยความสะดวกได ตามความตองการอยาง รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ

ตลอด ใหบริการการใชสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ระยะเวลา โครงการ และสิง่ อํานวยความสะดวกตางๆ แก ฝกอบรม โครงการฝกอบรม ประชุม สัมมนา ไดตรงตามความตองการของผูใชบริการ

ตามระเบียบ กรุงเทพมหานคร วาดวยการฝกอบรม และสัมมนาขาราชการ และลูกจาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530

รวบรวมขอมูล รายละเอียดถูกตอง ครบถวน และรวดเร็ว

๑. มีรายละเอียดขอมูลในการขอใชสถานที่ ศูนยฝกอบรมฯ ทั้งหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน อยางครบถวน ๒. วางแผนดําเนินงานในการใหบริการ การรองรับโครงการฝกอบรม ประชุม สัมมนา ตลอดจนการจัดกิจกรรมสาธารณะตางๆ ที่เขาใช สถานที่ศูนยฝกอบรมฯ ไดเหมาะสม ๓. อนุญาตใหใชสถานที่ เปนไปตาม ระเบียบการใชศูนยฝกอบรมฯ กรณีหนวยงานภายนอก (ทั้งภาครัฐและเอกชน)

กอน ประสานงานขอขอมูลรายละเอียด โครงการฯ ในการจัดกิจกรรมของผูขอใชสถานที่ ครบถวน เขารับการ บริการ

๓ วัน

ประเมินผลตาม เกณฑตัวชี้วัดที่ กําหนด

แผนการใชสถานที่ ศูนยฝกอบรมฯ

ฝายบริหาร การฝกอบรม

ฝายบริหาร การฝกอบรม /ฝายบริหาร งานทั่วไป

ฝายบริหาร การฝกอบรม

ฝายบริหาร การฝกอบรม

แบบ ประเมินผล ความพึงพอใจ ตามตัวชี้วัด ๓.๑

ขอมูลการใช บริการของ โครงการ/ กิจกรรมที่ขอ เขาใชศูนย ฝกอบรมฯ

แบบฟอรม คําขอตางๆ

รายงานผล การประเมิน

- กฎหมาย ระเบียบ ขอบัญญัติ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2.2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.5.1 การใหบริการ ระยะ มาตรฐานคุณภาพ ระบบติดตาม/ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง เวลา งาน ประเมินผล

242


ผังกระบวนการ

การเก็บรักษาพัสดุ

เตรียมการจายและจาย

ตัดยอดบัญชีคุมพัสดุ

ที่

4

5

6

1. นําพัสดุมาเก็บรักษาไวแยกเปน ประเภท 2. จัดทําบัญชีคุมในระบบ mis 3. จัดทําบัญชีคุมตามแบบฟอรม ทะเบียนคุมพัสดุ

รายละเอียดงาน

1 วัน

1. นําใบเบิกที่จายพัสดุแลวมา ตัดยอดบัญชีคุมพัสดุคงเหลือ ใหเปนปจจุบัน 2. สงสําเนาใบเบิกพัสดุคืนใหแตละ ฝายที่ขอเบิกเพื่อเก็บไวเปน หลักฐาน

1 ช.ม. 1. ตรวจสอบลายมือชื่อผูเบิก,ผูรับ, ผูจาย,ผูสั่งจาย 2. จัดเตรียมพัสดุพรอมที่จะจาย 3. จายพัสดุตามใบเบิกที่ไดรับแจง

1 วัน

ระยะ เวลา

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ทะเบียน คุมพัสดุ

เอกสาร

ทะเบียน คุมพัสดุ

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

จพง.พัสดุ/ จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ ชํานาญงาน

จพง.พัสดุ/ จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ ชํานาญงาน

จพง.พัสดุ/ จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ ชํานาญงาน

ผูรับผิดชอบ

ใบเบิกพัสดุ

ใบเบิกพัสดุ

แบบฟอรม

ระบบ mis

ระบบ mis

ระบบ mis

เอกสาร อางอิง

201


รับเรื่องรายการเบิกพัสดุของ ทุกฝาย

ทําใบเบิกในระบบ mis

เบิกพัสดุจากหนวยงานที่ เกี่ยวของ

1

2

3

ที่

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1. นําใบเบิกที่ไดรับอนุมัติแลวไป เบิกพัสดุ 2. ตรวจสอบพัสดุกับใบเบิกพัสดุ ใหตรงกัน 3. นําใบจายพัสดุกลับหนวยงาน

จัดทําใบเบิกจากระบบ mis โดยเขา ระบบคลังพัสดุกลางพรอมใบเบิก จายสิ่งของจากพัสดุกลางเสนอ หัวหนาฝายการคลังและผูอนุมัติ

ตรวจสอบรายการพัสดุที่ขอเบิกของ ทุกฝายเพื่อแยกเบิกตามหนวยงาน ที่เกี่ยวของ

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

จพง.พัสดุ/ จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ ชํานาญงาน

จพง.พัสดุ/ จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ ชํานาญงาน

จพง.พัสดุ/ จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ ชํานาญงาน

ใบจายพัสดุ

ใบเบิกจาก ระบบ mis

ใบเบิกพัสดุ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตามประเมินผลกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.4 งานพัสดุ : การเบิกพัสดุ ผังกระบวนการ ระยะ รายละเอียดงาน มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล

พัสดุกลาง

ขอบัญญัติ คําสั่งที่เกี่ยวของ และแนวการเบิก พัสดุจากคลัง

เอกสาร อางอิง

200


ที่

10 วัน ขั้นที่ 3 กอนสิ้นเดือนกันยายนให แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทรัพยสินประจําปเพื่อเสนอตอผูมี อํานาจแตงตั้ง

การตรวจสอบทรัพยสินประจําป

1. นําเอกสารการไดมาพรอม เอกสารการรับทรัพยสินในระบบ mis มาใสขอมูลทรัพยสินลงใน แผนการดแยกเปนปที่รับ, รายการ,ประเภท

1 วัน

30 1. ตรวจสอบวิธีการไดมาของ นาที ทรัพยสิน 2. ลงรับในระบบ mis

การจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน

การรับทรัพยสิน

- ขอบัญญัติ กทม. เรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538

หรือชํานาญงาน

พัสดุปฏิบัติงาน

เจาพนักงาน

หรือชํานาญงาน

พัสดุปฏิบัติงาน

เจาพนักงาน

หรือชํานาญงาน

พัสดุปฏิบัติงาน

เจาพนักงาน

คําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบทรัพยสิน ประจําป

แผนการด

เอกสารรับทรัพยสิน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตามประเมินผลกระบวนการสนับสนุน : 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.4 งานพัสดุ : ทรัพยสิน ผังกระบวนการ ระยะ รายละเอียดงาน มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสาร เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล อางอิง

205


ที่

รายละเอียดงาน

15 วัน 1. รายงานทรัพยสินตอปลัด กรุงเทพมหานคร 2. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และตีราคาขั้นต่ําทรัพยสินชํารุด

ทรัพยสินที่ดําเนินการจําหนาย

จัดทําเอกสารแยกเปน 2 ชุด สง กองทะเบียนทรัพยสิน ตั้งแตไดมา จนถึงปจจุบัน 1 ชุด สง สตง. เฉพาะทรัพยสินที่ไดมาในปปจจุบัน 1 ชุด

2 วัน

20 1. นํารายงานที่คณะกรรมการที่ได วัน รับแตงตั้งมาตรวจสอบความถูก ตองของการไดมาและคาเสื่อม ราคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2. ยืนยันรวมกับเจาหนาที่บัญชี และรายงานผลตอผูแตงตั้ง

ระยะ เวลา

การจัดสงรายงานทรัพยสิน ประจําป

การจัดทํารายงานทรัพยสิน ประจําป

ผังกระบวนการ

ถูกตองตาม หลักเกณฑ ที่กําหนด

มาตรฐาน คุณภาพงาน

เอกสาร

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

จพง.พัสดุ/ จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ ชํานาญงาน

หรือชํานาญงาน

พัสดุปฏิบัติงาน

เจาพนักงาน

หรือชํานาญงาน

พัสดุปฏิบัติงาน

เจาพนักงาน

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

คําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการ ตรวจงานและ ตีราคา

รายงานพัสดุ ประจําป

เอกสาร อางอิง

206


ที่

วันขายทอดตลาด

1 วัน

เมื่อไดตัวผูชนะการประมูลแลวใหสง มอบทรัพยสินหรือขนยายไมเกิน 5 วัน หากเกินตองทําสัญญา

20 วัน สงประกาศและเผยแพรไปยัง ผูขายโดยตรงหรือใหมากที่สุด

ประกาศขายทอดตลาด

รายละเอียดงาน

3 วัน 1. เมื่อคณะกรรมการไดตรวจสอบ และตีราคาแลวใหดําเนินการ ขออนุมัติจําหนายพรอมแตงตั้ง คณะกรรมการขายทอดตลาด 2. ประกาศขายทอดตลาด

ระยะ เวลา

ขออนุมัติจําหนายทรัพยสิน

ผังกระบวนการ

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

จพง.พัสดุ/ จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ ชํานาญงาน

จพง.พัสดุ/ จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ ชํานาญงาน

จพง.พัสดุ/ จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ ชํานาญงาน

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

คําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการ ขายทอดตลาด

เอกสาร อางอิง

207


ที่

รายงานผล การจําหนายทรัพยสิน

3วัน

เมื่อจําหนายทรัพยสินเรียบรอยแลว ใหทํารายงานผลตอ 1. ผูแตงตั้งทราบ 2. รายงานกองทะบียนทรัพยสิน 3. รายงานสํานักตรวจเงินแผนดิน

3 วัน แจงทุกฝายที่จําหนายทรัพยสิน ใหตัดจําหนายออกจากบัญชีคุม ทั้งในระบบ mis และแผนการด

ลงจายทรัพยสิน

รายละเอียดงาน

ระยะ เวลา

ผังกระบวนการ

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

จพง.พัสดุ/ จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ ชํานาญงาน

จพง.พัสดุ/ จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ ชํานาญงาน

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

รายงานผล การจําหนาย

เอกสาร อางอิง

208


ตรวจสอบราคาทองตลาด

3

1

กําหนดรายละเอียด วัสดุ - ครุภัณฑ

กระบวนการ จัดซื้อ-จัดจาง

2

ผังกระบวนการ

ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน >> ๒.การบริหารงานทั่วไป ๒.๔. งานพัสดุ : การจัดซื้อจัดจาง (วิธีตกลงราคา) ระยะ รายละเอียดงาน มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล เปนการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง/ เอกสาร จพง.พัสดุ/ จัดหา วัสดุ-ครุภัณฑจากเงิน จพง.ธุรการ งบประมาณทุกประเภท และจากเงิน ปฏิบัติงาน/ นอกงบประมาณทุกประเภท เพื่อ ชํานาญงาน ใหไดวัสดุหรือครุภัณฑครบถวน ถูกตองตามวัตถุประสงคของ หนวยงาน เอกสาร 5 วัน กําหนดรายละเอียดวัสดุครุภัณฑ จพง.พัสดุ/ นั้นมีหรือไมมีราคามาตรฐาน และ จพง.ธุรการ ไมมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให ปฏิบัติงาน/ อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา ชํานาญงาน กําหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ เฉพาะสําหรับครุภัณฑ 2 วัน - ตรวจสอบราคาตามทองตลาด - สืบราคาครุภัณฑ เอกสาร จพง.พัสดุ/ วัสดุครุภัณฑดําเนินการ อยางนอย 3 ราน จพง.ธุรการ - ราคามาตรฐานของสํานักงาน ปฏิบัติงาน/ งบประมาณ ชํานาญงาน - ราคามาตรฐานของครุภัณฑสํานักงาน -ราคามาตรฐานครุภัณฑ ของกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ สํานักงานของกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ แบบฟอรม

คําสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดซื้อ-จัดจาง ที่ 3109/2548 ลงวันที่ 26 ส.ค.48 - ราคามาตรฐาน ของสํานักงาน งบประมาณ -ราคามาตรฐาน ครุภัณฑสํานักงาน กองทะเบียนฯ

เอกสาร อางอิง

218


ผังกระบวนการ

ตรวจสอบงบประมาณ

ดําเนินการวิธีตกลงราคา

ขอความเห็นชอบซื้อ - จาง

ที่

4

5

6

เปนไปตาม ราคาทองตลาด

1 วัน - ติดตอบริษัทฯ รานที่มี จําหนายหรือผลิตโดยตรงไดเสนอ ราคาและตอรองราคา - แจงขอกันเงินงบประมาณ

ระบบติดตาม/ ประเมินผล เอกสาร

เอกสาร

รวดเร็วโปรงใส

มาตรฐาน คุณภาพงาน

1 วัน - เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงาน ขอความเห็นชอบ จัดซื้อ-จัดจางตอ ผูมีอํานาจที่จัดซื้อ-จัดจางตามขอ

ระยะ รายละเอียดงาน เวลา 1 วัน - ตรวจสอบการอนุมัติเงินประจํางวด กอนการดําเนินการจัดซื้อ-จัดจางทําพัสดุ - ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง ตามวิธีของ ขอบัญญัติ วิธีตกลงราคา (วงเงินไมเกิน 100,000 บาท)

จพง.พัสดุ/ จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ ชํานาญงาน

จพง.พัสดุ/ จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ ชํานาญงาน

จพง.พัสดุ/ จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ ชํานาญงาน

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

- บัญญัติกรุงเทพ มหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 23 - ใบเสนอราคา

เอกสาร อางอิง - บันทึกอนุมัติหรือ จัดสรรงบประมาณ

219


ติดตอบริษัท / หาง / ราน ใหเสนอราคาและตกลงราคา

อนุมัติซื้อ-จาง

9

บันทึกการเห็นชอบในระบบ MIS 2

ผังกระบวนการ

8

7

ที่

รายละเอียดงาน

1 วัน - อนุมัติจัดซื้อ-จัดจาง พรอมแตงตั้ง กรรมการตรวจรับพัสดุ - ออกใบสั่งซื้อ-สั่งจางกําหนดวัน สงมอบพัสดุคาปรับ

5 วัน - ติดตอบริษัท/หาง/ราน ที่จําหนายหรือ ผลิตโดยตรงใหเสนอราคาและตกลงราคา

1 วัน - บันทึกการเห็นชอบในระบบ MIS 2 งานจัดซื้อ/จัดจาง

ระยะ เวลา บันทึกทันทีทุกครั้ง เมื่อไดความเห็นชอบ จากผูมีอํานาจ

มาตรฐาน คุณภาพงาน

เอกสาร

เอกสาร

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

จพง.พัสดุ/ จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ ชํานาญงาน

จพง.พัสดุ/ จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ ชํานาญงาน

จพง.พัสดุ/ จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ ชํานาญงาน

ผูรับผิดชอบ

บันทึก

ระบบ MIS 2 งานจัดซื้อ จัดจาง

แบบฟอรม

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 30(1) และขอ 60 กรณี ใบสั่งจางปดอากร แสตมป 1,000บาท ละ 1 บาท

ขอบัญญัติกรุงเทพ มหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2534 และแกไข(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 ขอ 35

เอกสาร อางอิง

220


11

10

ที่

ตรวจรับพัสดุ รายงานและตั้งฎีกาเบิกจายเงิน

บันทึกการเห็นชอบในระบบ MIS 2

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

- บันทึกการขอเบิกเงิน พิมพแบบใบขอเบิก เงินเสนอผูมีอํานาจลงนาม ภายใน 7 วัน ทําการ นับแตวันรับแจงหนี้ - รวบรวมหลักฐานประกอบฎีกาจายเงิน วางฎีกาเบิกจายเงินอยางชาไมเกิน 7 วัน ทําการ นับแตวันไดรับรับแจงหนี้ชําระหนี้

7 วัน - คณะกรรมการตรวจรับเมื่อตรวจรับพัสดุ แลว รายงานผูมีอํานาจสั่งซื้อ/สั่งจางทราบ - รับใบแจงหนี้ลงรับไวเปนหลักฐาน

1 วัน - บันทึกการเห็นชอบในระบบ MIS 2 งานจัดซื้อ/จัดจาง

ระยะ เวลา

นับแตวันไดรับแจงหนี้

ชาไมเกิน 7 วันทําการ

- วางฎีกาเบิกเงินอยาง

นับแตวันไดรับแจงหนี้

ภายใน 7 วันทําการ

- จัดทําใบขอเบิกเงิน

บันทึกทันทีทุกครั้ง เมื่อไดความเห็นชอบ จากผูมีอํานาจ

มาตรฐาน คุณภาพงาน

เอกสาร

เอกสาร

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

จพง.พัสดุ/ จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ ชํานาญงาน

จพง.พัสดุ/ จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ ชํานาญงาน

ผูรับผิดชอบ

ระบบ MIS 2 งานจัดซื้อ จัดจาง

แบบฟอรม

ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวย การรับเงิน การเบิก จายเงิน ฯลฯ พ.ศ. 2530 และแกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2548 ขอ 41 วรรคสอง

เอกสาร อางอิง

221


ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน >> ๒.การบริหารงานทั่วไป ๒.๔. งานพัสดุ : การจัดซื้อจัดจาง (วิธีสอบราคา) (วงเงินมากกวา 100,000 - 2,000,000 บาท) ผังกระบวนการ ระยะ รายละเอียดงาน มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล เจาพนักงาน 1 วัน - เจาหนาที่พัสดุรายงานขอความเห็นชอบ ขอบัญญัติ กทม. พัสดุปฏิบัติงาน ขอความเห็นชอบ จัดซื้อ จัดจาง พรอมขอแตงตั้งคณะกรรมการ เรื่อง การพัสดุ หรือชํานาญงาน เปดซองสอบราคา,สัญญา,ใบเสนอราคา พ.ศ. 2538 ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ ประกาศสอบราคา พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2548ขอ36 - ประกาศสอบราคาโดยมีรายละเอียดตามขอ บัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ขอ 36 เจาพนักงาน อยาง - ปดประกาศสอบราคา ณ ที่ทําการโดย นอย เปดเผยและสงประกาศสอบราคาไปที่ พัสดุปฏิบัติงาน 10วัน ผูขายที่มีอาชีพโดยตรงใหมากรายทาง หรือชํานาญงาน กอนวัน ไปรษณียลงทะเบียนกอนวันรับซอง เปดซอง ไมนอยกวา 10 วัน ตามขอ 37 (1) ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

- ประกาศสอบราคา - หนังสือแจงผูมี อาชีพโดยตรงมา เสนอราคา

เอกสาร อางอิง - หนังสือความ เห็นชอบ

222


ที่

1วัน -เมื่อถึงกําหนดวันยื่นซองใหเจาหนาที่ พัสดุรับเอกสาร สวนที่ 1,2 นําฝาก หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ทุกวัน

1วัน -เมื่อครบกําหนดใหคณะกรรมการเปด ซองสอบราคา นําเอกสารสวนที่ 1 ตรวจสอบผูมีผลประโยชนรวมกัน และจัดทําประกาศ

1วัน -เมื่อครบกําหนดวันเปดซองใหคณะ กรรมการตรวจสอบดังนี้ -ตรวจสอบคุณสมบัติผูเสนอราคา คัดเลือกคุณภาพ ตามรายละเอียด ใหถูกตองครบถวนตามประกาศ -ตรวจเอกสารหลักฐานตางๆตัวอยาง รูปแบบรายการรายละเอียด -คัดเลือกพัสดุและงานจาง คุณภาพ และคุณสมบัติเปนประโยชนตอ กรุงเทพมหานคร

รับซองสอบราคา

ตรวจสอบ ผูมีผลประโยชนรวมกัน

เปดซองสอบราคา

รายละเอียดงาน

ระยะ เวลา

ผังกระบวนการ

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

หรือชํานาญงาน

พัสดุปฏิบัติงาน

เจาพนักงาน

หรือชํานาญงาน

พัสดุปฏิบัติงาน

เจาพนักงาน

หรือชํานาญงาน

พัสดุปฏิบัติงาน

เจาพนักงาน

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

ใบเสนอราคา พรอม spec

ประกาศผูมี ผลประโยชน รวมกัน

เอกสาร อางอิง

223


ที่

ระยะ เวลา

1วัน

ผังกระบวนการ

อนุมัติซื้อ - จาง

หากผูเสนอรายเดียวใหคณะกรรมการ พิจารณาดําเนินการตอไปโดยมีความ เห็นไวในการสรุปผลพิจารณาคัดเลือก ผูเสนอราคา คณะกรรมการ จัดทํารายงานการเปด ซองสอบราคา ทําบัญชีสรุปผลเมื่อไดตัวผูรับจางแตงตั้ง ผูตรวจการจางแลวแตกรณี ตอผูมี อํานาจสั่งซื้อสั่งจาง ขอ 66 ตามขอ บัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 และแกไขฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

หากเสนอเทากันหลายราย ใหผูเสนอราคาอื่นเสนอราคาใหม

พิจารณาราคาต่ําสุด

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

หรือชํานาญงาน

พัสดุปฏิบัติงาน

เจาพนักงาน

หรือชํานาญงาน

พัสดุปฏิบัติงาน

เจาพนักงาน

หรือชํานาญงาน

พัสดุปฏิบัติงาน

เจาพนักงาน

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

- หนังสือขออนุมัติ

เอกสาร อางอิง

224


ที่

ทําสัญญา

ผังกระบวนการ

หนวยงานผูดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง เปนผูตรวจรางสัญญา

ระยะ รายละเอียดงาน เวลา 1วัน กรณีออกใบสั่งซื้อสั่งจาง ถาผูขาย สามารถสงมอบพัสดุไดครบภายใน 5 วัน หรือ 5 วันทําการ ของทาง ราชการนับตั้งแตวันถัดจากวันรับใบ สั่งซื้อ-สั่งจาง ตามขอบัญญัติกรุงเทพ มหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ขอ 127 (2) กรณีทําสัญญา ถาผูขายไมสามารถ สงมอบพัสดุ ไดครบถวนภายใน 5วัน หรือ 5 วันทําการ ของทางราชการ ตองทําสัญญาทุกรายโดยตองวาง หลักประกันในอัตราไมต่ํากวารอยละ 5 แตไมเกินรอยละ 10 ของราคาที่ พัสดุที่ตกลงหรือจางตามสัญญาโดย ใหนิติกรหรือผูรูกฏหมายของ

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

หรือชํานาญงาน

พัสดุปฏิบัติงาน

เจาพนักงาน

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสาร อางอิง - ใบสั่งซื้อ สั่งจาง สัญญา

225


ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา -เมื่อนิติกร หรือผูรูกฏหมายไดตรวจราง สัญญาเสร็จแลวใหแจงผูขายหรือผูรับ จางมาทําสัญญาพรอมหลักประกัน สัญญาแลวเสนอผูสั่งซื้อ-สั่งจางหรือผู ที่ไดรับมอบอํานาจเปนผูลงนามสัญญา ในนามของกรุงเทพมหานคร -ออกใบเสร็จรับเงินประกันสัญญา (กรณีใชเงินสด ค้ําประกันสัญญา) นํา เงินประกันสงฝากธนาคารประเภท บัญชีออมทรัพย ของสํานักงานเขต เมื่อตรวจการหมดภาระผูกพันแลว ถอนคืนผูค้ําประกัน -การปดอากรแสตมปในสัญญา ใช อัตรา 1,000 บาท ละ 1 บาท และ คูฉบับใหติดอากรฉบับละ 1 บาท หากวงเงินกรณีสัญญาจางเกิน 200,000 บาท ใหสงสรรพากร ออกตราสาร

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

หรือชํานาญงาน

พัสดุปฏิบัติงาน

เจาพนักงาน

หรือชํานาญงาน

พัสดุปฏิบัติงาน

เจาพนักงาน

หรือชํานาญงาน

พัสดุปฏิบัติงาน

เจาพนักงาน

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสาร อางอิง

226


ที่

ตั้งฎีกาเบิกจายเงิน

ตรวจรับพัสดุ

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

-กรณีเปนเช็คที่ธนาคารเซ็นตสั่งจาย ใหสั่งจาย กรุงเทพมหานครหรือ กอน วันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ -กรณีวางหลักประกันเปนหนังสือ ของธนาคาร(ตามแบบที่กําหนด) ตอง มีการแจงธนาคารผูออกหนังสือ ค้ําประกัน ใหยืนยันการประกันสัญญา ที่ธนาคารออกใหจริง 3วัน -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรืองาน จางรายงานผูมีอํานาจสั่งซื้อ สั่งจาง เมื่อตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจาง เรียบรอยแลว ตามขอบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 แกไขฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ขอ 66 1-3 วัน - รวบรวมหลักฐานประกอบฎีกา เบิกจายเงิน

ระยะ เวลา

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

แบบฟอรม

หรือชํานาญงาน

เจาพนักงาน

แบบฎีกาเบิก พัสดุปฏิบัติงาน จายเงิน

หรือชํานาญงาน

พัสดุปฏิบัติงาน

เจาพนักงาน

หรือชํานาญงาน

พัสดุปฏิบัติงาน

เจาพนักงาน

ผูรับผิดชอบ

- ใบสําคัญประกอบ การเบิกจายเงิน

- หนังสือแจง คณะกรรมการ - ใบตรวจรับพัสดุ งานจาง

เอกสาร อางอิง

227


ที่

ขอความเห็นชอบ

ผังกระบวนการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานม มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน >> ๒.การบริหารงานทั่วไป ๒.๔. งานพัสดุ : การจัดซื้อจัดจางการจัดซื้อจัดจาง (วิธีพิเศษ) (วงเงินมากกวา 100,000 บาท) ระยะ รายละเอียดงาน มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล เจาพนักงาน -กรณีเปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน ความ ลาชาอาจเสียหายตอราชการใหเชิญ พัสดุปฏิบัติงาน ผูมีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอ หรือชํานาญงาน ราคา -เปนกรณีที่เปนพัสดุที่มีความจําเปน เรงดวน หากไมดําเนินการทําให 1วัน ราชการเสียหาย -เจาหนาที่พัสดุ รายงานขอความ ขอบัญญัติ กทม. เอกสาร เจาหนาที่พัสดุ เห็นชอบจัดซื้อ จัดจาง โดยวิธีพิเศษ เรื่องการพัสดุ เสนอผูมีอํานาจสั่งซื้อ สั่งจาง พรอมขอ พ.ศ. 2538 แตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจาง โดยวิธีพิเศษตอผูมีอํานาจสั่งซื้อ สั่งจาง ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 แกไขฉบับ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

- หนังสือความ เห็นชอบ

เอกสาร อางอิง

228


ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา -การซื้อโดยวิธีพิเศษใหกระทําไดโดย เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดตามขอบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 แกไขฉบับเพิ่ม (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2548 ขอ 20,53 -การจางโดยวิธีพิเศษใหกระทําได เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดตามขอบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 แกไขฉบับเพิ่ม (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2548 ขอ 22,54 -ออกสืบราคาและรานที่มีพัสดุขาย หรือรับจางโดยตรง -แจงใหผูมีอาชีพขายหรือรับจาง โดยตรงใหมาเสนอราคา -พิจารณาผูเสนอราคาต่ําสุด

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

หรือชํานาญงาน

พัสดุปฏิบัติงาน

เจาพนักงาน

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสาร อางอิง

229


ที่

ตั้งฎีกาเบิกจาย

ตรวจรับพัสดุ

ขออนุมัติซื้อ จาง

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

-ออกใบสั่งซื้อ-ใบสั่งจางปฏิบัติตาม ขั้นตอนเชนเดียวกันกับวิธีตกลงราคา หรือสอบราคา -กรณีทําสัญญาซื้อหรือจางปฏิบัติ เชนเดียวกับวิธีตกลงราคา,สอบราคา กําหนดอัตราคาปรับเทากัน -ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ งานจาง รายงานผูสั่งซื้อสั่งจางตาม ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 และแกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ตามขอ 66,67 - รวบรวมหลักฐานประกอบฎีกา เบิกจายเงิน

-จัดทําบันทึกรายงานผลการจัดซื้อ จัดจางเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

หรือชํานาญงาน

พัสดุปฏิบัติงาน

เจาพนักงาน

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

- ใบตรวจรับพัสดุ งานจาง

- ใบสั่งซื้อ สั่งจาง สัญญา

- หนังสืออนุมัติ

เอกสาร อางอิง

230


ที่

ขอความเห็นชอบ

ผังกระบวนการ

-เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอความ เห็นชอบจัดซื้อ-จัดจางตอผูมีอํานาจ สั่งซื้อสั่งจางตามขอบัญญัติ กรุงเทพ มหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และบันทึกสั่งการของ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร -กรณีออกใบสั่งซื้อ-ใบสั่งจางถึง แมวาจะเปนการซื้อหรือจางจาก สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจก็ตาม ไมงดคาปรับ กําหนดคาปรับ เหมือนกับวิธีอื่นจะกระทําไดอยูใน ดุลยพินิจและจะกําหนดคาปรับไวใน กรณีมีความเสี่ยงก็ได แมวาจะมีมติ ครม.กําหนดใหไมตองทําสัญญา โดยใชเปนหนังสือตอบตกลงก็ตาม

- ขอบัญญัติ กทม. เรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 หรือชํานาญงาน

พัสดุปฏิบัติงาน

เจาพนักงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานม มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน >> ๒.การบริหารงานทั่วไป ๒.๔. งานพัสดุ : การจัดซื้อจัดจาง (วิธีกรณีพิเศษ) ระยะ รายละเอียดงาน มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล แบบฟอรม

- หนังสือขอ ความเห็นชอบ

เอกสาร อางอิง

231


ที่

ตั้งฎีกาเบิกจาย

ตรวจรับพัสดุ

ขออนุมัติซื้อ จาง

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา - ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจางพรอมแตงตั้ง คณะกรรมการรับพัสดุหรือตรวจงาน จางแลวแตกรณี -ออกใบสั่งซื้อ - ใบสั่งจางปฏิบัติตาม ขั้นตอนเชนเดียวกันกับวีตกลงราคา หรือสอบราคา - กรณีทําสัญญาซื้อหรือจาง ปฏิบัติ เชนเดียวกับวิธีตกลงราคา,สอบราคา กําหนดอัตราคาปรับเทากัน - คณะกรรมการตรวจรับการตรวจรับ พัสดุแลวเสนอรายงานผูสั่งซื้อ-สั่งจาง ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ตามขอ 66,67 - รวบรวมหลักฐานประกอบฎีกา เบิกจายเงิน

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

หรือชํานาญงาน

พัสดุปฏิบัติงาน

เจาพนักงาน

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

- ใบตรวจรับพัสดุ งานจาง

- หนังสืออนุมัติ - ใบสั่งซื้อ สั่งจาง สัญญา

เอกสาร อางอิง

232


ที่ การบริหารจัดการดานสถานที่ศูนยฝกอบรม สําหรับใหบริการรองรับการฝกอบรม และสัมมนาที่เขาใชสถานที่ ศูนยฝกอบรม ประกอบดวย 1. งานอาคารสถานที่ 2. งานจัดเก็บคาใชอาคารสถานที่ 3. งานควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย 4. งานสวนและสิ่งแวดลอม 5. งานคุณภาพอาหาร 6. งานยานพาหนะและเครื่องทุนแรง 7. งานบํารุงรักษาและซอมแซมสาธารณูปโภค และวัสดุอุปกรณ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> ผังกระบวนการ ระยะ รายละเอียดงาน มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล

เอกสาร อางอิง

250


ที่

การเบิกจายวัสดุอุปกรณ

จัดซื้อ - จัดจาง

การวางแผนการปฏิบัติงาน

การเตรียมความพรอม งานอาคารสถานที่

เริ่มตน

งานดานอาคารสถานที่ ดําเนินการเตรียมความพรอมของ วัสดุ อุปกรณและสิ่งอํานวยความ สะดวกแกโครงการที่เขาใขสถานที่ ฝกอบรมโดยการสํารวจความตองการ ของผูรับบริการ และสํารวจรายการ วัสดุ อุปกรณที่หมดอายุการใชงาน วางแผนการปฏิบัติโดยการจัดหา วัสดุอุปกรณฯ การดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ โดยวิธีทางงบประมาณและขอบัญญํติ พัสดุ จัดทําทะเบียนควบคุมวัสดุอุปกรณ การเบิกจายวัสดุอุปกรณ ตรงตาม ความตองการ ของผูรับบริการ

เอกสารการ เบิก-จาย และ ระบบทรัพยสิน

ทุกครั้งที่ เสร็จสิ้น การรับ โครงการ

ฝายบริหาร งานทั่วไป

ใบเบิกพัสดุ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.5.2 การบริหารจัดการสถานที่ ผังกระบวนการ ระยะ รายละเอียดงาน มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล

- ขอบัญญัติ กทม. เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และ ที่แกไขเพิ่มเติม

- คํารองแจงให จัดหา

เอกสาร อางอิง

251


ที่

การรายงานผลการปฏิบัติงาน

การอยูเวรยาม

การวางแผนการปฏิบัติงาน

การเตรียมความพรอม งานรักษาความปลอดภัย

เริ่มตน

ดําเนินการวางแผนเพื่อการปฏิบัติ งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ และสําหรับผูเขารับการอบรม ตาม ตารางรับโครงการประจําเดือน การอยูเวร-ยาม ประจํากะ ของ พนักงานรักษาความปลอดภัยและ เวรอัคคีภัย

งานดานความปลอดภัย ดําเนินการเตรียมความพรอมในการ รักษาความปลอดภัยของสถานที่และ สําหรับผูเขารับการอบรม

การรักษาความ ปลอดภัย มีประสิทธภาพ มีความสงบ เรียบรอย

ประจําเดือน

- ประชุม

ประจําวัน

ความปลอดภัย

รายงานการรักษา

- มีการบันทึกสมุด

ฝายบริหาร งานทั่วไป

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.5.2 การบริหารจัดการสถานที่ ผังกระบวนการ ระยะ รายละเอียดงาน มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล

-คําสั่ง สพข. เรื่อง ให ขรก. และบุคลากร อยูเวรและ ตรวจเวรรักษา ความปลอดภัย

-ขอปฏิบัติเกี่ยว กับการอยูเวร และการตรวจ เวรของ ขาราชการและ บุคลากร สถาบันฯ

เอกสาร อางอิง

252


ที่

การใชยานพาหนะ

การเตรียมความพรอม ของงานพาหนะ

เริ่มตน

การปฏิบัติในการใชรถยนตสวนกลาง

งานยานพาหนะ ดําเนินการเตรียมความพรอมของ ยานพาหนะสําหรับภารกิจของศูนย และรับ-สง วิทยากรของโครงการ ฝกอบรมที่เขาใชสถานที่ศูนยฝกอบรม ใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน ดังนี้ - น้ํามันเชื้อเพลิง - สภาพเครื่องยนตสมบูรณ พรอม ใชงานอยางปลอดภัย - พนักงานขับรถยนตมีสภาพรางกาย สมบูรณพรอมปฏิบัติงาน - กฎ กติกา มารยาทในการขับรถยนต ถูกตอง แบบรายงาน เปนไปตามกฎ การใชรถยนต ระเบียบ

ความปลอดภัย เอกสารประเมิน ปฏิบัติตามกฎ ความพึงพอใจ ระเบียบ ขอบังคับ

ฝายบริหาร งานทั่วไป

เอกสาร อางอิง

ขอบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. 2529 และที่แกไข เพิ่มเติม - การเบิกจาย น้ํามันเชื้อเพลิง - ระเบียบ ปฏิบัติการซอม คํารองขอใช (หนังสือ กรก.) รถยนต สวนกลาง (แบบ.3) แบบรายงาน การใขรถยนต สวนกลาง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.5.2 การบริหารจัดการสถานที่ ผังกระบวนการ ระยะ รายละเอียดงาน มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล

253


ที่

รายงานผล

การวางแผนการปฏิบัติงาน

การเตรียมความพรอม

เริ่มตน

การวางแผนในการปฏิบัติงานดาน สาธารณูปโภค - สํารวจ ตรวจสอบ - การวางแผนปฏิบัติงาน ◘ ปองกันความชํารุดเสียหาย โดยการตรวจสอบการใชงานทุกวัน ◘ ซอมแซมเมื่อเกิดความชํารุด เสื่อมสภาพ ◘ การรายงานผลการดําเนินการ

งานดานสาธารณูปโภค ดําเนินการเตรียมความพรอมในการ ตรวจสอบระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบโทรศัพทภายใน-ภายนอก และ ระบบอินเทอรเน็ท โดยมีการตรวจระบบ ทดสอบการใชงานทุกครั้งกอนและหลัง การใชงาน รวดเร็วทัน ตามกําหนด

ทุกระบบ

เอกสารปฏิทิน การตรวจเช็ค ระบบประจําป

ทุกครั้งที่ เสร็จสิ้น การรับ โครงการ

ฝายบริหาร งานทั่วไป

ใบแจงซอม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.5.2 การบริหารจัดการสถานที่ ผังกระบวนการ ระยะ รายละเอียดงาน มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล

เอกสาร อางอิง

254


ที่

การวางแผนปฏิบัติงาน

การเตรียมความพรอม พื้นที่งานสวนสํากรับ กิจกรรมกลางแจง/กิจกรรม ภาคสนามและสภาพสิ่งแวดลอม

เริ่มตน

เตรียมความพรอมใหเกิดสภาพ สิ่งแวดลอมที่ดี เปนการสรางสรรค ใหเกิดความผอนคลายเอื้อตอการ อบรม ■ การวางแผนปฏิบัติงานในพื้นที่ งานสวน ในการปรับปรุงพื้นที่ให สวยงาม รมรื่น เหมาะสมกับกิจกรรม ของโครงการฯ 1. แบงพื้นที่และจัดสรรคนสวนประจํา พื้นที่ 2. ปรับปรุงดินและเตรียมแปลงปลูก 3. จัดหาพันธุไม - ขยายพันธุเอง - จัดซื้อจากเงินงบประมาณ 4. จัดหาวัสดุอุปกรณงานสวน

งานสวน/สภาพแวดลอม ดําเนินการเตรียมความพรอมของ พื้นที่งานสวน สําหรับรองรับกิจกรรม กลางแจง/กิจกรรมภาคสนาม

พื้นที่ภาคสนาม มีการประเมิน พรอมใชงาน ผลความพึง พอใจของ สิ่งแวดลอมที่ดี และภูมิทัศนสวยงาม ผูมาใชบริการ

ฝายบริหาร งานทั่วไป

แบบรายงาน ผลการปฏิบัติ งานของคนสวน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.5.2 การบริหารจัดการสถานที่ ผังกระบวนการ ระยะ รายละเอียดงาน มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล

เอกสาร อางอิง

255


ที่

รายงานผลการดําเนินงาน

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา ■ การรายงานการปฏิบัติงานของ บุคลากร และผลที่ไดดูแล ปรับปรุง พัฒนาพื้นที่งานสวนและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ คุณภาพงาน ประเมินผล

แบบฟอรม

เอกสาร อางอิง

256


ที่

รายงานผล

สงมอบงาน และตรวจรับงานซอม

ดําเนินการซอมแซม

รับเรื่องแจงซอม

ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ

- รายงานผลการซอม

- แจกจายงานซอมแซมและ มอบหมายงานตามตําแหนงชาง (ชางไม,ชางประปา,ชางไฟฟา) และดําเนินการซอมแซมแกไข - สงมอบงานและตรวจรับงานซอม

งานซอมวัสดุอุปกรณและอาคาร - ดําเนินการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ อาคารที่ชํารุด อาทิเชน วัสดุอุปกรณ โสตทัศนูปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ประจําอาคาร เครื่องใชไฟฟา อุปกรณ ประปา อุปกรณงานสวน อุปกรณชาง เปนตน - รับเรื่องใบแจงซอม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.5.2 การบริหารจัดการสถานที่ ผังกระบวนการ ระยะ รายละเอียดงาน มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล

เอกสาร อางอิง

257


ที่

จําแนกประเภทชนิดของอาคาร สถานที่และประเภทของ กิจกรรมโครงการฝกอบรม ใหสอดคลอง

กําหนดแผนงานในการ บริหารจัดการอาคารสถานที่

เริ่ม

1 วัน ขั้นที่ 2 จําแนกประเภทของอาคาร สถานที่เพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับ การฝกอบรม ในการปฏิบัติงาน การฝก อบรม การประชุม สัมมนาและการพักคาง ใหสามารถรองรับผูใชบริการไดอยาง เหมาะสม

ขั้นที่ 1 รับมอบนโยบายและแนวทาง ในการบริหารจัดการ เพื่อกําหนดแผนงาน โครงการในการพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ แผนการพัฒนาบุคลากร ตรงตามความ ตองการของ ผูรับบริการ

เมื่อโครงการ แลวเสร็จ

การฝกอบรม)

(ฝายบริหาร

นักทรัพยากรบุคคล

ทั่วไปชํานาญการ

นักจัดการงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.5.2 การบริหารจัดการสถานที่>>งานอาคารสถานที่ ผังกระบวนการ ระยะ รายละเอียดงาน มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล

สถิติการรับ โครงการ 3 ป ยอนหลังและ ตารางโครงการ กิจกรรมเขาใช ศูนยฝกอบรม ประจําเดือน

เอกสาร อางอิง

258


ที่

สิ้นสุด

สรุปผลการดําเนินการ และปญหาอุปสรรค

การตรวจสอบและประเมิน ผลการปฏิบัติงาน

เตรียมความพรอม และการปฏิบัติงาน

ผังกระบวนการ

1 วัน

1 วัน สําหรับ การซอม ที่มี อะไหล

ระยะ เวลา

ขั้นที่ 5 รวบรวมผลการประเมิน ดําเนินการ สรุปผลและศึกษาปญหา ขอบกพรองของเนื้องาน เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาในอนาคต

ขั้นที่ 3 ดําเนินการจัดเจาหนาที่ (ผูชวยชาง) ตรวจสอบ ซอมแซม บํารุงรักษาอาคาร สถานที่รวมทั้งวัสดุอุปกรณอํานวยความ สะดวกใหพรอมรองรับบริการและหากไม สามารถซอมบํารุงไดก็ใหดําเนินการ จางเหมาตามระเบียบของทางราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. เจาหนาที่ชางตรวจสอบดูแล 2. เจาหนาที่ประจําอาคารแจงซอม 3. ดําเนินการซอมบํารุง 4. จางเหมาซอมบํารุง ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโดยประเมิน จากความพึงพอใจของผูเขารับการบริการและ ความพรอมของสถานที่ในการใหบริการ

รายละเอียดงาน

ปฏิบัติงาน

นายชางไฟฟา

ปฏิบัติงาน

นายชางไฟฟา

ปฏิบัติงาน

นายชางไฟฟา

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ คุณภาพงาน ประเมินผล

แบบฟอรม

ศูนยฝกอบรม

การเขาใชสถานที่

ความพึงพอใจ

แบบประเมิน

เอกสาร อางอิง

259


ที่

จัดทําหนังสือแจงผูขอใชสถานที่ ชําระคาบริการกอนการ ใชสถานที่

จัดทําบันทึกเพื่อขออนุมัติ จากผูมีอํานาจ

ตรวจสอบลําดับการ เขาใชพื้นที่

รับประสานงานจาก ฝายบริหารการฝกอบรม

เริ่ม

3 วัน

ขั้นที่ 4 ประสานแจงผูใชบริการใหมา ชําระเงินลวงหนาตามระเบียบฯ

ถูกตองตาม ระเบียบฯ

กรุงเทพมหานคร

การฝกอบรม)

ปลัดกรุงเทพ-

ปฏิบัติงานแทน

ใหหขาราชการ

เรื่อง มอบอํานาจ (ฝายบริหาร

นักทรัพยากรบุคคล

ลงวันที่ 1

การฝกอบรม)

สิงหาคม 2548

ที่ 2709/2548

(ฝายบริหาร

คําสั่ง กทม.

นักทรัพยากรบุคคล

ขั้นที่ 3 จัดทําบันทึกเพื่อขออนุมัติจาก ผูมีอํานาจ

ขั้นทื่ 2 ตรวจสอบลําดับจากตารางการ 1 วัน ใชพื้นที่เพื่อไมใหเกิดการซ้ําซอน

ตารางโครงการ โครงการฯ กิจกรรมเขาใช กิจกรรมเขาใช ศูนยฝกอบรม ศูนยฝกอบรม ประจําเดือน นักทรัพยากรบุคคล ประจําเดือน (ฝายบริหาร - แบบคํารอง การฝกอบรม) ขออนุญาตใช สถานที่ ศูนยฝกอบรม

เจาพนักงานธุรการ - แบบตาราง

เอกสาร อางอิง

ขั้นที่ 1 รับประสานจากฝายบริหารการ ฝกอบรม ในการขอเขาใชอาคารฝกอบรม/ พื้นที่ภาคสนาม อาคารที่พัก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.5.2 การบริหารจัดการสถานที่>>งานจัดเก็บคาใชอาคารสถานที่ ผังกระบวนการ ระยะ รายละเอียดงาน มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล

260


ที่

สิ้นสุด

สรุปผลการดําเนินการ และปญหาอุปสรรค

นําสงเงิน

จัดเก็บคาใช สถานที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ภายใน วันเดียว กับวันที่ จัดเก็บ

ขั้นที่ 7 รวบรวมเอกสารหลักฐานสําคัญทาง การเงินรวมถึงหนังสืออนุญาต เพื่อรอรับการ ตรวจสอบจากหนวยงานตรวจสอบ

ขั้นที่ 6 นําสงเงินคาใชสถานที่ตามระเบียบ กรุงเทพมหานคร วาดวยการรับเงิน การเบิก จายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงินและ การตรวจเงิน พ.ศ. 2530

ขั้นที่ 5 จัดเก็บคาใชสถานที่ตามระเบียบกรุงเทพ 1 วัน มหานคร วาดวยอัตราคาบริการและหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเวนหรือลดหยอน คาบริการ พ.ศ. 2544

ระยะ เวลา

ถูกตอง ตามระเบียบฯ

ถูกตอง ตามระเบียบฯ

ตรวจสอบ ภายในของ กรุงเทพมหานคร

แบบฟอรม

เอกสาร อางอิง

ชํานาญงาน

ใบนําสงเงิน

เงิน พ.ศ. 2530

เงินและการตรวจ

รักษาเงิน การนําสง

จายเงิน การเก็บ

การรับเงิน การเบิก

มหานคร วาดวย

ระเบียบกรุงเทพ

พ.ศ.2544

คาบริการ

ในการลดหยอน

วิธีการและเงื่อนไข

อัตราคาบริการ และ

มหานคร วาดวย

เจาพนักงานธุรการ ใบเสร็จรับเงิน ระเบียบกรุงเทพ

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ คุณภาพงาน ประเมินผล

261


ที่

ตรวจสอบควบคุมดูแล

มอบหมายหนาที่ ผูรับผิดชอบ

กําหนดมาตรฐาน รักษาความปลอดภัย

รับนโยบายและมาตรการรักษา ความปลอดภัยสถานที่ราชการ

เริ่ม

ขั้นที่ 4 แจงผูมีหนาที่รับทราบและปฏิบัติหนาที่ ตามที่ไดรับมอบหมายดําเนินงานตามคําสั่งและ มาตรการที่กําหนด

ขั้นที่ 3 จัดทําคําสั่งและมาตรการเพื่อมอบหมาย หนาที่ความรับผิดชอบใหพนักงานรักษาความ ปลอดภัย 12 คน และขาราชการและลูกจางของ ศูนยฝกอบรม

ขั้นที่ 2 ตรวจสอบศึกษาสถานที่ และกําหนด มาตรการรักษาความปลอดภัยศูนยฝกอบรม นําเสนอผูบริหาร

ขั้นที่ 1 รับมอบนโยบายและมาตรการ กฏระเบียบ ตาง ๆ จากผูบริหาร

สถานที่

มีความปลอดภัย สูงและความสงบ เรียบรอยของ

ชํานาญงาน

เจาพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน

เจาพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน

เจาพนักงานธุรการ

ศูนยฝกอบรม

ผูอํานวยการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.5.2 การบริหารจัดการสถานที่>>งานควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย ผังกระบวนการ ระยะ รายละเอียดงาน มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล

ความปลอดภัย

และตรวจเวรรักษา

และลูกจางอยูเวร

เรื่อง ใหขาราชการ

คําสั่งสถาบันฯ

เอกสาร อางอิง

262


ที่

สรุปผล การดําเนินการ

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

ขั้นที่ 7 สรุปผลการดําเนินการและรายงานผลให ผูบังคับบัญชาทราบ

ขั้นที่ 6 ศึกษาปญหาและอุปสรรคของการ ดําเนินการเพื่อเสนอผูบริหารแกไข

ขั้นที่ 5 ดําเนินการตรวจสอบการรักษาความ ปลอดภัยและมาตรการที่กําหนดจากบันทึกรายงาน เหตุการณประจําวัน

รายละเอียดงาน

ชํานาญงาน

เจาพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน

เจาพนักงานธุรการ

ประจําวัน

เหตุการณ

และสมุดรายงาน

ชํานาญงาน

เอกสาร อางอิง สมุดตรวจเวร

แบบฟอรม

เจาพนักงานธุรการ

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ คุณภาพงาน ประเมินผล

263


ที่

ขั้นที่ 2 ดําเนินการสํารวจความตองการและรายการ วัสดุใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาปรับปรุงดูแล รักษาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม เพื่อดําเนินการขอ จัดสรรงบประมาณ ขั้นที่ 3 เชิญประชุมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานภาคสนาม (คนสวน) เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม แผนงานโครงการ

การประชุมมอบแนวทาง การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ภาคสนาม

ขั้นที่ 1 ตรวจสอบศึกษาสถานที่เพื่อกําหนด แผนงานและวางแผนในการพัฒนางานสวน โดย การปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมใหสวยงาม รมรื่น เหมาะสม บรรยากาศเอื้อตอการฝกอบรม

ดําเนินการขอจัดสรรงบประมาณ ประจําป เพื่อใช ในการพัฒนา ปรับปรุงดูแล

กําหนดแผนงานในการบริหารและ พัฒนาปรับปรุงดูแลพื้นที่งานสวน และสิ่งแวดลอมของศูนยฝกอบรม

เริ่ม สวยงาม รมรื่น

ประชุม ประจําเดือน

ชํานาญการ

นักจัดการงานทั่วไป

ชํานาญการ

นักจัดการงานทั่วไป

ชํานาญการ

นักจัดการงานทั่วไป

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.5.2 การบริหารจัดการสถานที่>>งานสวนและสิ่งแวดลอม ผังกระบวนการ ระยะ รายละเอียดงาน มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล

เอกสาร อางอิง

264


ที่

การปฏิบัติงาน

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา ขั้นที่ 4 ดําเนินการวางระบบการปฏิบัติงาน โดย ยึดหลักการบริหารจัดการที่ประหยัดและมี ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งดานงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรดานอื่น ๆ ดังนี้ ดานการปรับปรุงพื้นที่ - แหลงน้ํา สรางจุดรองรับน้ําใหเพียงพอตอการ ใชงานในทุกชวงฤดูกาล และปรับแตงใหเกิดความ สวยงาม เปนสถานที่พักผอนในจุดเดียวกัน - ไมดอกไมประดับ ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ โดยจัดหาพันธุไม โดยมีวิธีการาร ดังนี้ 1. จัดซื้อจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เนนพันธุไมหายากหรือขยายพันธุยาก และเปน พันธุไมชนิดใหม 2. ขอสนับสนุนพันธุกลาไมจากหนวยงานตาง ๆ เชน สํานักงานสวนสาธารณะ กรมปาไม ฯลฯ

รายละเอียดงาน

นักจัดการงานทั่วไป

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ คุณภาพงาน ประเมินผล

แบบฟอรม

เอกสาร อางอิง

265


ที่

การควบคุมและการกํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

ขั้นที่ 5 การดําเนินการออกแบบ ดูแล ตกแตง การจัดสถานที่การจัดสวนหยอม การทําแปลงสาธิต การพัฒนาพื้นที่อนุรักษใหเกิดความสวยงามและเปน ระเบียบเรียบรอย สรางความประทับใจ

ขยายพันธุไดงาย - การจัดหาวัตถุดิบ 1. ดินผสม 2. ขี้เถาแกลบ 3. ขุยมะพราว 4. ปุยคอก (ขอสนับสนุนจากกลุมเกษตรกร ในพื้นที)่

3. หนวยงานผลิตกลาไมเอง โดยเนนพื้นที่

รายละเอียดงาน

ชํานาญการ

นักจัดการงานทั่วไป

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ คุณภาพงาน ประเมินผล

แบบฟอรม

เอกสาร อางอิง

266


ที่

ประเมินผลการ ดําเนินการและปญหา อุปสรรคเพื่อดําเนินการ แกไข

รายงานผล

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

ขั้นที่ 7 รวบรวมผลการประเมินมาสรุปผลและ รับทราบปญหาและอุปสรรคมากําหนดเปนแนวทาง การดําเนินการในอนาคต

ขั้นที่ 6 ตรวจสอบการปฏิบัติงานและความเปน ระเบียบเรียบรอยของสถานที่และรวบรวมรายงาน ผลการประเมินจากผูเขารับการอบรมและใชบริการ ของศูนยฝกอบรม

รายละเอียดงาน

รอยละ 80

ความพึงพอใจ ไมนอยกวา

ประชุม ประจําเดือน

ระบบประเมิน นักจัดการงานทั่วไป ผลวัดความพึง ชํานาญการ พอใจผูเขาใช สถานที่ ศูนยฝกอบรม

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ คุณภาพงาน ประเมินผล

แบบฟอรม

สถานที่

ในการเขาใช

วัดความพึงพอใจ

แบบประเมินผล

เอกสาร อางอิง

267


ที่

การตรวจสอบ และควบคุม

การปฏิบัติงาน

แนวทางนโยบายและมาตรฐาน หลักโภชนาการ

เริ่ม

ขั้นที่ 3 ดําเนินการตรวจสอบเปนประจําทุกเดือน ตามแผนงาน 5 ส. ในการตรวจสอบสถานที่และ ติดตามตรวจสอบจากการประเมินผลของความ พึงพอใจในดานอาหารและสถานที่ของผูใชบริการ และการจัดเก็บคาใชสถานที่ตามระเบียบของ ทางราชการ

ขั้นที่ 2 ผูปฏิบัติงานครัวและความสะอาดสถานที่ - แตงกายเรียบรอยและเหมาะสม - มีความพรอมและพอเพียงตอการใหบริการ

ขั้นที่ 1 กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติและกํากับ ดูแลใหไดมาตรฐานตามหลักโภชนาการที่ดี 1.1 สะอาด 1.2 ปลอดภัย 1.3 อรอย 1.4 มีคุณคา สะอาด อรอย และปลอดภัย

ชํานาญการ

นักจัดการงานทั่วไป

ชํานาญการ

นักจัดการงานทั่วไป

การตรวจพื้นที่ นักจัดการงานทั่วไป ของคณะ ชํานาญการ กรรมการ 5 ส. และการประเมิน ความพึงพอใจ ของผูเขารับ การอบรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.5.2 การบริหารจัดการสถานที่>>งานคุณภาพอาหาร ผังกระบวนการ ระยะ รายละเอียดงาน มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล

เอกสาร อางอิง

268


ที่

สรุปผล การดําเนินการ

การประเมินผล

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

ขั้นที่ 5 ดําเนินการพิจารณาผลการประเมิน และความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยฝกอบรม

ขั้นที่ 4 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ความพรอมของผูใชบริการ (ผูประกอบการ) และความพึงพอใจของผูใชบริการ (ผูบริโภค)

รายละเอียดงาน

ชํานาญการ

นักจัดการงานทั่วไป

ศูนยฝกอบรม

ใชบริการสถานที่

พึงพอใจของผูเขา

ชํานาญการ

เอกสาร อางอิง แบบประเมินความ

แบบฟอรม

นักจัดการงานทั่วไป

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ คุณภาพงาน ประเมินผล

269


ที่

อนุมัติโควตาน้ํามัน

ลงทะเบียนประวัติ เครื่องและสมุดควบคุม

เริ่ม

ควบคุมยานพาหนะและเครื่องทุนแรง ขั้นที่ 1 จัดทําทะเบียนประวัติและสมุดควบคุม ถูกตองตาม ยานพาหนะและเครื่องทุนแรง ประกอบดวย ระเบียบฯ วาดวยทรัพยสิน รถยนตสวนกลาง,เครื่องสูบน้ํา,เครื่องปมน้ํา, เครื่องตัดหญา ขั้นที่ 2 ขอนุมัติโควตาน้ํามันสําหรับยานพาหนะ ปฏิบัติถูกตอง และเครื่องทุนแรง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ตามระเบียบฯ สํานักการคลัง ที่ กท 1307/1915 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2548 เรื่อง การเบิกจาย น้ํามันเชือเพลิง โดยศูนยฝกอบรมฯ ไดรับอนุมัติ โควตา ดังนี้ ระยนตสวนกลาง - รถเกง หมายเลขทะเบียน 3 ณ 2945 โควตาแกสโซฮอล 95 จํานวน 166 ลิตร/เดือน - รถกระบะ หมายเลขทะเบียน วธ 5231 โควตาน้ํามันดีเซล/ไบโอดีเซล จํานวน 247 ลิตร/เดือน - รถตู หมายเลขทะเบียน ฮก 245 โควตาน้ํามันดีเซล/ไบโอดีเซล จํานวน 247 ลิตร/เดือน - รถจักรยานยนต หมายเลขทะเบียน รจธ กทม.12 โควตาน้ํามันเบนซิน 91 จํานวน 28 ลิตร/เดือน

เอกสาร อางอิง

หนังสือสํานัก การคลัง ที่ กท น้ํามันเชื้อเพลิง 1307/1915 และหลอลื่น ลงวันที่ 17 มีนาคม จากระบบ MIS 2548 เรื่อง การ เบิกจายน้ํามัน เชื้อเพลิง

เจาพนักงานธุรการ แบบใบสําคัญ ชํานาญงาน การเบิกใช

เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน

ระบบ MIS ระบบทรัพยสิน

เจาพนักงานธุรการ ทะเบียน ชํานาญงาน คุมทรัพยสิน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.5.2 การบริหารจัดการสถานที่>>งานยานพาหนะและเครื่องทุนแรง ผังกระบวนการ ระยะ รายละเอียดงาน มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล

270


ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา เครื่องจักรกลและเครื่งอทุนแรง เครื่องตัดหญา - แบบเข็น โควตาน้ํามันเบนซิน 91 จํานวน 61.56 ลิตร/เดือน - แบบนั่งขับ โควตาน้ํามันเบนซิน 91 จํานวน 122.54 ลิตร/เดือน - แบบสะพายไหล โควตาน้ํามันเบนซิน 91 จํานวน 38.46 ลิตร/เดือน - เครื่องยอยกิ่งไม โควตาน้ํามันเบนซิน 91 จํานวน 120 ลิตร/เดือน - เครื่องตัดแตงกิ่งไม โควตาน้ํามันเบนซิน 91 จํานวน 50 ลิตร/เดือน - เครื่องพนยา โควตาน้ํามันเบนซิน 91 จํานวน 50 ลิตร/เดือน - เครื่องสูบน้ํา ดควตาน้ํามันเบนซิน 91 จํานวน 60 ลิตร/เดือน

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ คุณภาพงาน ประเมินผล

แบบฟอรม

เอกสาร อางอิง

271


ที

การตรวจติดตาม และรายงานผล

การควบคุม/เก็บรักษา

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

ขั้นที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบเปนระยะ เพื่อให การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลยานพาหนะและ เครื่งอทุนแรงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ขั้นที่ 3 ขั้นตอนการควบคุมน้ํามันและสถานที่ จัดเก็บ - ควบคุมใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย ราชการ พ.ศ. 2482 - ควบคุม เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ใหเปนไปตาม ระเบียบฯ - ควบคุม การเบิก-จาย น้ํามันฯ ตามคําสั่ง ศูนยฝกอบรม ที่ 11/2547 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2547 - การใชรถราชการ

รายละเอียดงาน

เปนไปอยาง ถูกตอง รัดกุม

การเบิก-จาย น้ํามันเชื้อเพลิง

ตรวจสอบภายใน

(แบบ 4)

ใชรถราชการ

แบบรายงานการ

ราชการ (แบบ 3)

แบบคําขอใชรถ

จากระบบ MIS

หลอลื่น

ธันวาคม 2547

ลงวันที่ 9

ที่ 11/2547

คําสั่งศูนยฝกอบรม

เชื้อเพลิงและ พ.ศ. 2482

การเบิกใชน้ํามัน เครื่องหมายราชการ

ปฏิบัติงาน

เอกสาร อางอิง

แบบใบสําคัญ พระราชบัญญัติ

แบบฟอรม

นายชางไฟฟา

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ คุณภาพงาน ประเมินผล

272


ที่

เสนอขออนุมัติซอม

การวางแผนปฏิบัติงาน

การเตรียมความพรอมงาน บํารุงรักษาและซอมแซม

รับทราบนโยบาย จากผูบังคับบัญชา

เริ่ม

- ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจางซอม ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ

ขั้นที่ 3 - วางแผนเขาบํารุงรักษาระบบ - วางแผนตรวจเช็คตามกําหนดการ

ขั้นที่ 2 เตรียมความพรอมโดยการตรวจสอบ เช็คระบบสาธารณูปโภค ตรวจสอบเช็ควัสดุ อุปกรณไฟฟา ประปา และอาคาร

ขั้นที่ 1 พิจารณาแนวทางการดําเนินการรวมกับ ผูบังคับบัญชา

ถูกตอง ตามระเบียบ

ธุรการชํานาญงาน

เจาพนักงาน

ปฏิบัติงาน

นายชางไฟฟา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม/ประเมินผลกระบวนการสนับสนุน 2. การบริหารงานทั่วไป >> 2.5.2 การบริหารจัดการสถานที่>>งานบํารุงรักษาและซอมแซมระบบสาธารณูปโภคและวัสดุอุปกรณ ผังกระบวนการ ระยะ รายละเอียดงาน มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เวลา คุณภาพงาน ประเมินผล

และที่แกไข

การพัสดุ พ.ศ.2538

มหานคร เรื่อง

ขอบัญญัติกรุงเทพ

ประจําเดือน

บํารุงรักษา

ตามปฏิทินการ

เอกสาร อางอิง

273


ที่

ติดตามผล

สรุปรายงานผล

การดําเนินงานตามแผน ที่กําหนด/ตามใบแจงซอม

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

ขั้นที่ 6 ตรวจติดตามผลการซอมเปนระยะ เพื่อให ระบบสาธารณูปโภคและวัสดุอุปกรณมีประสิทธิภาพ พรอมใชงานเสมอ และศึกษาหาแนวทางมาพัฒนา ปรับปรุงไมใหเกิดการเสียหายขึ้นในอนาคต

ขั้นที่ 5 สรุปการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด และรายงานปญหาอุปสรรคใหผูบังคับบัญชาทราบ

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติตามกําหนดปฏิทินงานใหครบถวน และรวดเร็วตามใบแจงซอม โดยการ - ดําเนินการซอมตามอาการชํารุดใหสามารถ ใชงานได กรณีไมสามารถดําเนินการซอมแซมได เนื่องจาก ตองจัดซื้ออะไหลหรือเปนเทคนิคเฉพาะหรือ ชํารุดมากไมคุมคาซอม ใหรายงานผูบังคับบัญชา ทราบเพื่อหาทางแกไข กรณีซอมได ใหทําหลักฐานเบิก-จาย วัสดุอุปกรณ จากคลังพัสดุ

รายละเอียดงาน รวดเร็วภายใน กําหนดใชงาน

การประชุม ประจําเดือนชาง

ปฏิบัติงาน

นายชางไฟฟา

มาตรฐาน ระบบติดตาม/ ผูรับผิดชอบ คุณภาพงาน ประเมินผล

แบบฟอรม

ใบเบิกพัสดุ

ใบแจงซอม

เอกสาร อางอิง

274


คู่มือปฏิบัติงาน สพข.  

คู่มือการปฏิบัติงานของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร