Page 72

หลายครั้งที่เหล่ามหาอ�านาจฝั่งตะวันตกเป็นผู้ยุแยง ด้วยเหตุผลในการค้าน อ�านาจกัน ไม่อยากให้ฝ่ายตรงข้ามมีอ�านาจและอาณานิคมในการปกครอง มากกว่า จึงน�ามาสู่การอยู่เบื้องหลังในสงครามทวีปเอเชีย

พร้อมทั้งเปลี่ยนรัฐบาลเกาหลีให้มาทางฝ่าย ญี่ปุ่น ทางจีนก็ได้สูญเสียประเทศเกาหลีและ ไต้หวันให้กับญี่ปุ่น “สงครามจีน - ญี่ปุ่นครั้งที่ 2” เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆ กันกับสงครามโลก ครั้งที่ 2 แต่ครั้งนี้เป็นทางฝ่ายประเทศจีนที่ ชนะสงคราม พร้อมทั้งทวงคืนพื้นที่ดินแดนที่ เคยสูญเสียให้กับญี่ปุ่นกลับคืนมา แต่ครั้งนี้มีผู้ บาดเจ็บล้มตายกว่า 20 ล้านชีวิต “สงครามญี่ปุ่น - รัสเซีย” สงครามในครั้งนี้ ได้ท�าให้ญี่ปุ่นสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกองเรือ ใหญ่อันดับสามของโลกทันที และเป็น มหาอ�านาจของโลกทันที เมื่อรัสเซียได้รุกคืบ หวังเข้ามาล่าอาณานิคมจากญี่ปุ่น โดยทาง รัสเซียได้ส่งกองทัพเรือบอลติกที่มีก�าลังรบขั้น สุดยอดข้ามน�้าข้ามทะเลมาเพื่อหวังเผด็จศึก ญี่ปุ่นให้ได้ แต่กลับกลายเป็นทางฝั่งญี่ปุ่นที่ จัดการทัพเรือของรัสเซียจนย่อยยับกว่า 20 ล�า โดยญี่ปุ่นใช้เวลาในการจมกองเรือของรัสเซีย เพียงแค่ 1 วันเท่านั้น “สงครามอินโดจีน” เป็นการท�าสงครามแบบ ไตรภาคก็ว่าได้ เพราะมันเกิดขึ้นถึงสามครั้ง โดยในครั้งแรกเกิดขึ้นช่วง คศ.1946 - 1954 ระหว่าง ลาว, กัมพูชา และเวียดนาม สู้รบกับ ฝรั่งเศส โดยในครั้งแรกนี้ทางฝั่งลาว, กัมพูชา 82

JUNE 2015 / MAXIM

และเวียดนามเป็นฝ่ายชนะสงคราม เพราะมี กองหนุนที่ดีอย่างสหภาพโซเวียตและจีน มีผู้ บาดเจ็บและเสียชีวิตราวๆ 300,000 - 700,000 คน “สงครามอินโดจีนครั้งที่ 2” เกิดขึ้นในปีถัด มา ค.ศ.1955 - 1975 ระหว่างเวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ หลังจากสงครามครั้งแรกจบ ลง เวียดนามก็ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ

เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ โดยมีอเมริกาเข้า มาเอีย่ วเป็นกองหนุนให้กบั เวียดนามใต้ ส่วนทาง ฝัง่ เวียดนามเหนือก็มที างโซเวียตและจีนคอยหนุน หลังอยู่ กลายเป็นเหตุการณ์สรู้ บระหว่างคนชาติ เดียวกันเอง ผลสรุปคือเวียดนามเหนือเป็นฝ่าย ชนะ และได้กลับมา รวมชาติกนั อีกครัง้ มีผเู้ สีย ชีวติ และบาดเจ็บมากมายประมาณ 5 - 8 ล้าน คน “สงคราม อินโดจีนครัง้ ที่ 3” เป็นมหากาพย์ ครัง้ สุดท้าย ในชือ่ สงครามนี้ ซึง่ ครัง้ นีเ้ ป็นการสู้ กันระหว่างเวียดนามและจีน แต่ครัง้ นีไ้ ม่มฝี า่ ยใด ได้รบั ชัยชนะ “สงครามเกาหลี” หลังจากที่สงครามโลก ครั้งที่ 2 จบลง ท�าให้เกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ซึ่งในปี ค.ศ.1950 - 1953 ก็เกิดสงครามครั้งนี้ขึ้น เรื่อง มันเกิดจากกองท�าลังเกาหลีเหนือยกทัพมากว่า 300,000 คนเพื่อเข้าตีเกาหลีใต้ แต่ด้วยการ สนับสนุนจากอเมริกาและประเทศพันธมิตร ท�าให้เกาหลีใต้สามารถตอบโต้ได้อย่างสูสี ผล สุดท้ายก็ไม่มีใครชนะสงคราม และเกาหลีเหนือ กับเกาหลีใต้ได้แบ่งดินแดนกันที่เส้นขนาน 38 เช่นเดิม โดยมีข้อตกลงกันว่าต้องตั้งเขต ปลอดทหารในระยะความกว้าง 4 กิโลเมตร ตลอดชายแดน

Maxim thailand  

กลับมาอีกครั้งกับภาพยนตร์สุดคลาสสิก ที่ครองใจคนดูมาอย่างยาวนาน จูราสสิค เวิล์ด สวนสนุกที่อัดแน่น ไปด้วยสิ่งมีชีวิตดึกดำาบรรพ์ที่พร้อมกลับมาเ...

Maxim thailand  

กลับมาอีกครั้งกับภาพยนตร์สุดคลาสสิก ที่ครองใจคนดูมาอย่างยาวนาน จูราสสิค เวิล์ด สวนสนุกที่อัดแน่น ไปด้วยสิ่งมีชีวิตดึกดำาบรรพ์ที่พร้อมกลับมาเ...