Page 69

สงครามคือ?

สงครามคือความขัดแย้งที่แผ่กระจายออก เป็นวงกว้าง ซึ่งการเกิดสงครามจะส่งผลกระทบ อย่างรุนแรงและเลวร้ายในทุกๆ ด้าน โดยมูล เหตุง่ายๆ ที่ท�าให้สงครามเกิดขึ้นนั้นมาจากการ เจรจาที่ไม่ลงรอย ไม่สามารถหาวิธีสันติเข้ามา เพื่อเกลี้ยกล่อมได้ หรือแม้แต่การแสวงหา อ�านาจ การล่าอาณานิคม สิง่ เหล่านีเ้ ป็นทีม่ าของ การท�าสงคราม โดยการท�าสงครามแต่ละครั้งจะ สู้รบกันได้โดย 2 ประเภทใหญ่ๆ นั้นก็คือ การ สู้รบตามแบบแผน ในที่นี้ก็คือการใช้ก�าลัง ทางการทหารพร้อมด้วยผู้คนจ�านวนมากในการ สู้รบกัน ซึ่งการสู้รบตามแบบแผนนี้จะสู้กัน อย่างเปิดเผย มีการรุกเพื่อโจมตี การถอยร่น เพื่อตั้งรับ การออกอุบายวางแผนเพื่อล่อให้ฝ่าย ตรงข้ามมาติดกับ เป็นต้น นอกจากการสู้รบกัน

ในข้างต้นแล้วนั้น ยังมีสงครามอีกแบบประเภท นั้นก็คือ การท�าสงครามไม่ตามแบบ นี่คือการสู้ รบโดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่ชิงลงมือก่อน และมัก จะรอให้อีกฝ่ายเป็นคนเพรี่ยงพร�้าเองซะมากกว่า ยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันก็คือ สงครามทาง เศรษฐกิจ, สงครามทางการเมือง เป็นต้น นอกจากประเภทของสงครามในข้างต้นแล้ว นั้น เรายังสามารถแบ่งการท�าสงครามส่วนมาก ที่เคยเกิดขึ้นได้อีก 2 แบบด้วยกัน แบบแรก คือ สงครามจ�ากัดขอบเขต นี่เป็นการท�า สงครามในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เพื่อให้ผู้ที่เป็น ฝ่ายแพ้สงครามจะต้องท�าตามสิ่งที่ผู้ชนะบอก ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็จะสงบศึกและเลิกรากันไปใน ภายหลัง แบบทีส่ องก็คอื สงครามแบบเบ็ดเสร็จ เป็นการท�าสงครามแบบรุกรานอีกแผ่นดินหนึ่ง เพื่อท�าการยึดครองดินแดนนั้นๆ และนี่ก็คือ การล่าอาณานิคมเพื่อแสดงอ�านาจของผู้ชนะนั้น

เอง อย่างเช่น สงครามโลกที่เคยเกิดขึ้นเป็นต้น

มูลเหตุและเป้าหมาย

ในประวัติศาสตร์สงครามได้ระบุมูลเหตุ แรง จูงใจ และเป้าหมายในการท�าให้เกิดสงคราม ต่างๆ เอาไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการปราบ ปรามเหล่ากบฎเพื่อท�าให้อาณาจักรมี เสถียรภาพ, การแก่งแย่งชิงอ�านาจกันระหว่าง ประเทศมหาอ�านาจ, การยึดครองดินแดนน้อย ใหญ่เพื่อเป็นการขยายอาณาเขต จนไปถึงเหตุ จูงใจในด้านศาสนาก็เช่นกัน ซึ่งมูลเหตุต่างๆ นั้นขึ้นตรงกับความขัดแย้งโดยตรง ไม่เช่นนั้น แล้วสงครามต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน และหากแจกแจงรายละเอียดย่อยๆ เราก็จะได้ พบว่าจริงๆ แล้วสงครามสามารถเกิดขึ้นได้ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่สงบและมีสันติ ที่สุด จนไปถึงช่วงที่ก�าลังท�าสงครามอยู่ก็เช่น

MAXIM / JUNE 2015

79

Maxim thailand  

กลับมาอีกครั้งกับภาพยนตร์สุดคลาสสิก ที่ครองใจคนดูมาอย่างยาวนาน จูราสสิค เวิล์ด สวนสนุกที่อัดแน่น ไปด้วยสิ่งมีชีวิตดึกดำาบรรพ์ที่พร้อมกลับมาเ...

Maxim thailand  

กลับมาอีกครั้งกับภาพยนตร์สุดคลาสสิก ที่ครองใจคนดูมาอย่างยาวนาน จูราสสิค เวิล์ด สวนสนุกที่อัดแน่น ไปด้วยสิ่งมีชีวิตดึกดำาบรรพ์ที่พร้อมกลับมาเ...