Page 45

PIX & SOUND SYSTEM

PROPULSION SYSTEM JBL FLIP 2 คือลำาโพง Bluetooth ขนาดพกพา ที่จะทำาให้โลก แห่งเสียงเพลง ของคุณดังกังวาลกว่าเก่า ด้วย เทคโนโลยี SoundClear ที่เป็น จุดเด่นในการทำาให้เนื้อเสียงไม่ ว่าจะย่านสูง กลาง หรือต่ำาของ ลำาโพงตัวนี้ออกมาใสกิ๊งปราศจาก เสียงรบกวน ภายนอกของเจ้า ลำาโพงตัวนี้มีขนาดประมาณฝ่ามือ รอบข้างถูกห่อหุ้มเข้ารูปไปด้วย ยาง เพื่อเป็นการช่วยสำาหรับวางไว้ บนโต๊ะไม่ให้ลำาโพงลื่นไหล และต้องขอบคุณทาง มหาจักร ดีเวลอปเมนท์ ที่มอบลำาโพงตัวนี้ ให้เราได้ทดลอง โดยรวมแล้วเนื้อ เสียงที่ได้รับจะมีความหนักแน่น และคมชัด และสำาหรับคนชอบฟัง เบสหนักๆ JBL Filp 2 ก็สามารถ ตอบโจทย์คุณได้เป็นอย่างดี ที่ สำาคัญแม้ว่าคุณจะนำาไปเปิดกลาง ที่แจ้ง แต่พลังเสียงก็ไม่ได้ลดน้อย ลงแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังมีสีให้ คุณได้เลือกถึง 5 สีด้วยกัน ได้แก่ สีแดง, ดำา, เหลือง, ฟ้า และเทา และเมื่อหันไปมองราคาจำาหน่าย ก็ต้องบอกว่า คุณภาพระดับนี้ กับราคา 4,900 บาท ถือว่าคุ้มค่า แก่การซื้อเป็นอย่างยิ่ง สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mahajak.com

นี่

- PAWIN KLEEBPRATHUM

PHOTOGRAPHED BY SARATOOL PONGPRAMOON

MAXIM / JUNE 2015

59

Maxim thailand  

กลับมาอีกครั้งกับภาพยนตร์สุดคลาสสิก ที่ครองใจคนดูมาอย่างยาวนาน จูราสสิค เวิล์ด สวนสนุกที่อัดแน่น ไปด้วยสิ่งมีชีวิตดึกดำาบรรพ์ที่พร้อมกลับมาเ...

Maxim thailand  

กลับมาอีกครั้งกับภาพยนตร์สุดคลาสสิก ที่ครองใจคนดูมาอย่างยาวนาน จูราสสิค เวิล์ด สวนสนุกที่อัดแน่น ไปด้วยสิ่งมีชีวิตดึกดำาบรรพ์ที่พร้อมกลับมาเ...