Трудов Монитор - Брой 4

Page 1

2012 год ин а брО Й 4

LSG

И още: Промени в ТРЗ, Осигуровки и Данъци По-лесен достъп на европейските строителни консултанти Малък срещу голям маркетинг: Как да управляваме бизнеса си? Що е то лично брандиране? Какво трябва да знаем за физиологичните режими на труд и почивка Документиране на инструктажите по безопасност Най-големите производители на земеделска продукция в света Интернет увеличи работния ден Регистрация на самоосигуряващо се лице – свободна професия 5 горещи тенденции в е-търговията Големите БГ фирми са иновативни

Тема на броя: Стратегии за обучаване на учители как да преподават за риска


2 0 1 2 год ин а брОЙ 4

LSG

И още: Промени в ТРЗ, Осигуровки и Данъци По-лесен достъп на европейските строителни консултанти Малък срещу голям маркетинг: Как да управляваме бизнеса си? Що е то лично брандиране? Какво трябва да знаем за физиологичните режими на труд и почивка Документиране на инструктажите по безопасност Най-големите производители на земеделска продукция в света Интернет увеличи работния ден Регистрация на сомоосигуряващо се лице – свободна професия 5 горещи тенденции в е-търговията Големите БГ фирми са иновативни

Тема на броя: Стратегии за обучаване на учители как да преподават за риска

Брой 4, 2012 Издава: Юридическа Компания “Респонса” ООД Създадена 1989г. Дизайн и предпечат: “Респонса Дизайн” ООД

Редакционен екип: Старши експерт: Иван Нейков Отговорен редактор: Десислава Савева Технически редактор: Борислава Борисова Уеб и Графичен дизайн: Ивелин Влайков Димитър Кътовски София 1606 ул.”20 април”№19 тел.02/ 851 93 89 0888/455 544 desislava.saveva@responsa.bg office@trudovmonitor.com www.trudovmonitor.com ©Трудов Монитор, 2012 Всички права запазени

Издател:

Според родната статистика, у нас има 102 000 работодатели. Те управляват около 367 000 предприятия, от които над 337000 (около 92%) имат по-малко от девет работници, т.е. това са т.нар. микропредприятия (данните за предприятията са за 2010г.). Точно те са най-уязвимата част от пазара на труда. Особено в условията на криза, дори и една „настинка” може да ги умори. А поводи за настинки – дал господ! Вече на всички са ясни най-честите проблеми, с които те се сблъскват – бавните и тромави процедури по старта им; немалките разходи, които трябва да бъдат направени за започване на дейността и то преди да започнат да идват приходи; на практика различното внимание, което банките отделят на исканията за кредити на „ малките” и на „големите”. В същото време успешните примери на насърчаване на микропредпирятията по света подсказват нови подходи и решения, които не се дискутират у нас. Един от най-сериозните практически проблеми, който връзва ръцете на огромната част от тях, е създаденият административен режим при старта на дейността. Предприемачът не само трябва да вложи немалко пари за да създаде работната среда /помещение, машини, съоръжения, материали, стоки и др./, ами и трябва да се “бръкне” дълбоко за да плати , и то предварително, всички такси, разрешителни, лицензии и др. Точно в този момент голяма част от хората се отказват от идеята си за малък бизнес. И обществото губи няколко работни места, а вместо това “печели” няколко нови безработни. А изход има. В редица страни с традиции в самонаемането са “обърнали” схемата. За голям брой от стопанските дейности, извършвани от самонаетите, посочените разрешителни трябва да са налице и таксите за тях трябва да са платени не преди да започне самата дейност, а 6-8 месеца след това. Сметката е добре направена и устройва всички – повечето от мераклиите решават да поемат риска на предприемачеството; имат време да изкарат някой лев за да изпълнят изискванията на законите, а държавата пак си взима своето .

Иван НейковСъдържание

ТРУДОВО ПРАВО

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

8 ТЕМА НА БРОЯ: Стратегии за обучаване

68 Решения при ръчна работа в дървопреработването 80 Какво трябва да знаем за физиологичните режими на труд и почивка 83 Преносим циркуляр 91 Документиране на инструктажите по безопасност 104 Безопасна поддръжка в практиката – фактори за успех

ОРГНИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ

СЕКТОРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

36 42 48 55 60 62

112 Създаване и разпространение на информация и творчески продукти. Далекосъобщения

18 23 26 28 34

на учители как да преподават за риска Обезщетение от работодател за оставане без работа Уведомление по чл. 62 ал. 4 от КТ Решение по дело С-132/11 – Неотчитане на професионалния опит Обзор на промените в ТРЗ, Осигуровки и Данъци По-лесен достъп на европейските строителни консултанти

Силата на целта и поемането на отговорност Как го правят успелите? Как да управляваме Индивидуалното Работно Представяне? Малък срещу голям маркетинг: Как да управляваме бизнеса си? Митове, свързани със стартирането на бизнес Що е то лично брандиране?

СТАТИСТИКА 16 1 120 122

Най-големите производители на земеделска продукция в света България – производител номер 1 на лавандулово масло в света Интернет увеличи работния ден


СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ 126 129 130

Регистрация на самоосигуряващо се лице – свободна професия В 18 сфери са договорени минимални осигурителни прагове Осигуряване на съдружници в ООД

БИЗНЕС ЛИЧНОСТИ 154 156 160 162

Шерил Сандберг – жената зад успеха на Фейсбук Бизнес мислителите, които променят света Тайната на успеха /2012-2013/: Purificaçao Tavares Ивайло Петков

АКТУАЛНО

СНИМКИТЕ ГОВОРЯТ ...

32 1 138 140 142 144 146 150

166 Работните места на Джобс, Гейтс, Балмър, Цукърбърг и други

LAUNCHub инвестира 30 000 Е в първите 9 екипа Ако се разболеем по време на отпуск, полагащите се дни се взимат по-късно Време за сиеста просто няма! Минималната заплата у нас купува повече от тази в Румъния По-лесно пътуване в Европа 5 горещи тенденции в е-търговията Големите БГ фирми са иновативни

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ СМЕЯТ ... 172 Бизнес уроци и цитати от български филми 174 Ум, остър като бръснач в пет стъпки 176 Терминология, която се използва за оценка на служителя


ТиЙМ ПреВенТ бЪЛгариЯ: ПроФеСионаЛни КоМПЛеКСни реШениЯ По ВСиЧКи ВЪПроСи За ТрУдоВаТа МедиЦина, оХранаТа на ТрУда и ЗдраВеТо, ХигиенаТа на ХраниТеЛниТе ПродУКТи. » СЛУжБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА;

т н е ев я р П ри м й лга и на Т и ц бъ ва меди

о руд т о а ър ап т б ен н т ж е и у нц ор Сл е т к л а ите на ф ч ски у н а б е о ед ци ан рв та ср меди е м из отна чни и я раб лакт ни е и реш оф еди и р П гл уги ее л н с а пр у в уж ни л с к с е об пл о м н Ко ент ст м а он асно б а оп з бе

» ОЦЕНКА НА РИСКА; » ПОДДЪРжАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО; » УПРАВЛЕНИЕ НА ХИГИЕНАТА; » КОНСУЛТАЦИИ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА ОХРАНАТА НА ТРУДА И ЗДРАВЕТО; » ПРОТИВОПОжАРНА БЕЗОПАСНОСТ ДОКУМЕНТАЦИЯ; » РАБОТА С ВИДЕО ДИСПЛЕЙ; » РАБОТА ПРИ ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА; » КОНСУЛТАЦИИ ПРИ ИЗБОРА НА КОЛЕКТИВНИ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА; » ТРУДОУСТРОЯВАНЕ; » ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ; » ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР; » ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ; » ПОжАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ; » ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА ОХРАНАТА НА ТРУДА И ЗДРАВЕТО (КУТ, ГУТ);

Работи с усмивка!

» HACCP.


„абонаМенТно обСЛУЖВане – „абонаМенТно беЗоПаСноСТ” обСЛУЖВане – НиебеЗоПаСноСТ” от „Тийм Превент България” ООД предлагаме на вашето внимание услугата „абонамент-

но обслужване – безопасност”. Нашата цел е от „Тийм Превент България” предлада Ние подпомогнем работодателя и даООД намалим гаме надопускани вашето внимание услугата „абонаментгрешките от неговия екип. Чрез предно обслужване – безопасност”. Нашата цел е лаганата от нас услуга вие ще имате възможда да подпомогнем и да намалим ност прехвърлитеработодателя задълженията, свързани допускани от неговия екип. Чрез предсъсгрешките здравословни и безопасни условия на труд от нас услуга щеначин иматение възможна лаганата външен изпълнител. Повие този ви ност да прехвърлите свързани гарантираме, че няма да задълженията, пропуснете важен мосъссвързан здравословни и безопасни условия на труд мент с безопасността на вашето работвъншен По този начин но на място и щеизпълнител. осигурите надеждна защитание на ви гарантираме, чеиняма да пропуснете важен мовашите работници служители. мент свързан с безопасността на вашето работно място ще осигурите надеждна защита Нашият опитипоказва, че работодателите, които на работници служители. са вашите се възползвали от итази или подобни услуги са свели рисковете на работното място до миНашият опит показва, актове че работодателите, които нимум, нямат наложени във връзка със са се възползвали от тази или подобни услуги здравословни и безопасни условия на труд, злоса свели рисковетес на място до миполуките са спаднали надработното 85% и нямат плащанямат наложени актове във връзка със ниянимум, по обезщетения присъдени от съда. здравословни и безопасни условия на труд, злоса спаднали с надна 85% и нямат плаща• полуките намаляване на разходите възложителя в ния по обезщетения присъдени от съда. условията на финансова и икономическа криза, чрез избягване на актове и обезщетения; намаляване разходите на възложителя • •намаляване на на разходи за назначаване на в условията наперсонал; финансова и икономическа криза, специализиран избягване актове по и обезщетения; • чрез намаляване на на разходи подбор и обучена разходи за назначаване на ния• нанамаляване специализиран персонал; • специализиран ползвате опитаперсонал; на всички специалисти на • намаляване на разходи обучеТийм Превент България ООД ипонаподбор всички инаши ния на специализиран европейски партньори; персонал; ползвате опита ина всички на специалисти • •ползвате знанията уменията целия екип на Превентбългария Българияоод; ООД и на всички наши на Тийм тийм превент • европейски запознаванепартньори; с добрите практики в подобни • ползвате знанията и уменията целия екип предприятия както от България, такана и от 9 друна тийм превент българия оод; ги европейски държави. • запознаване с добрите практики в подобни предприятия както от България, така и от 9 други европейски държави.

ТиймПревент българия оод ул. “20-ти април“ 19, ет. 1 1606 София, тел./ факс: (02) 852 96 47 оод ТиймПревент българия ул. “20-ти април“ 19, ет. 1 teampreventbg@teamprevent.com 1606 София, тел./ факс: (02) 852 96 47 www.teamprevent.bg teampreventbg@teamprevent.com www.teamprevent.bg


Трудово право

ТЕМА НА БРОЯ:

Настоящата фактологична справка се основава на резултатите от доклад, описващ примери за преподаващи и бъдещи учители, които получават обучение по безопасност и здраве при работа (БЗР) или относно това как да преподават за риска1. В идеалния случай всички учители следва да преминат обучение по БЗР в хода на професионалната си кариера, а също и за това как да вместват образованието за риска в ежедневната си работа.

(1) „Обучаване на учителите как да преподават за риска — Примери за включване на БЗР в програмите за обучение на учители“ (http://osha.europa.eu/en/ publications/reports/teacherstraining-risk-education_ TE3111358ENN/view)

8

Стратегии за обучаване на учителите как да преподават за риска


І. Създаване на комплекти от документи, свързани с корпоративното управление ІІ. Регистрация, промени и ликвидация на търговски дружества и търговци ІІІ. Правни консултации, свързани с недвижими имоти ІV. Цялостно абонаментно правно обслужване на фирми V. Юридическа помощ на физически лица VІ. Консултации по E-mail VІІ. Юридически и финансови консултации VІІІ. Осигуряване на процесуално представителство от водещи адвокати

КОНТАКТИ: гр. София, ул. 20-ти Април 19, ет, 2; тел.: 02 / 851 93 89


Трудово право Трудно е да се намери подходящо място за обучението по въпросите на риска в училищните програми, но анализът на конкретни случаи сочи, че още по-трудно е то да се включи в учебните програми за бъдещи учители. Случаите обаче представят различни подходи и методи, които могат да бъдат разгледани или доразвити. Те показват, че успехът зависи от прилагането на прагматичен подход, който е чувствителен към нуждите и условията в училищата и курсовете за

бъдещи учители. Те също така представят стойността на обучение, при което се подкрепя подход, „който включва цялото училище“, обединяващ предоставянето на обучение за риска с управление на БЗР с цел осигуряване на безопасна и здравословна работна и учебна среда. Развиването на съответните партньорства и привличането към каузата на всички основни заинтересовани лица ще бъде особено важно, както и продължаването на споделянето на практики и опит.

Един от проблемите, посочени в примерите, е надеждността на индивидуалния контакт за включване на обучението за риска. Също така възникват проблеми, ако обученията са само еднократни и не са част от редовни организирани събития. Проектите трябва да станат устойчиви, превръщайки се в част от всеобхватна последователна стратегия.

10


ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÎÑÈÃÓÐÈÒÅËÍÎ ÄÐÓÆÅÑÒÂÎ

ÁÚÄÅÙÅ

www.pod-budeshte.bg


Трудово право

12


Разработване на стратегия

Случаите предполагат, че подобна стратегия може да включва следното:

• обучението като част от подход, „който включва цялото училище“, обединяващ обучение за риска и насърчаване на по-доброто управление на БЗР в училищата, включително превръщането на БЗР в част от ежедневната работа на всички учители, в култура на безопасност в училище, която насърчава тяхното участие и активно ги ангажира; • обучението на всички бъдещи учители да включва основна информация за БЗР в училищата и начини за интегриране на обучението за риска в тяхното ежедневно преподаване; • всички учители да получават инструктаж за БЗР като част от тяхното въвеждане при пристигане в училище — включване на обучение за риска за ученици; • главните учители да преминават допълнително обучение с цел натрупване на специални познания за управление на БЗР и за включване на обучението за риска в ежедневния училищен живот; • предоставяне на допълнително обучение за други учители в зависимост от тяхната преподавателска специализация с оглед получаване на специални познания за БЗР и обучение за риска, плюс разглеждане на възможността за определяне на даден персонал за отговорници, които да имат за задача да разпространяват информация и да мотивират останалите; • определяне на цели за минимален брой учители, преминали специално обучение; • свързване в мрежа на училища и отговорници по БЗР/обучение за риска: — за да се помогне на останалия персонал да бъде в крак с новостите — тъй като училищата често са затруднени в това отношение, — за споделяне и обмяна на опит; • сътрудничеството и участието на широк кръг от заинтересовани лица, сред които: — образователни органи, органи, отговарящи за учебната програма, и институти, предоставящи обучението за бъдещи учители, — други организации, чиято цел на дейност може да е свързана с обучение за риска (преподаватели по здравни въпроси, органи за превенция на злополуки и пътна безопасност, спортни органи),

ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ СЛЕДДИПЛОМНИ КВАЛИФИКАЦИИ

ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ

ВИДЕО ОБУЧЕНИЯ ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ

LSG Labour Service Group

тел./факс: +359 2/852 9647 мобилен: +359 885 103173 гр.София 1606, ул. ”20-ти април” №19, ет. 1, academy@responsa.bg, www.responsa.bg

www.responsa.bg


14

Трудово право Не

авт он

ом

но

ст

Ав тон

ом

но

ст

Материа л за обуче ние

ст

ние

тоя Разс

щ

се По

/ екти о р П сфер тран

Уеб об /еле уче ктр ни он е но

ии

Лекц

Комбиниране на присъствие и станционно обучение

Оптимизиране на традиционната и основаната на мултимедии учебна среда

Комбиниране на автономно и неавтономно учене

Развитие на компетенции въз основа на професионален опит

о аем


— професионални учителски органи и профсъюзи; • определяне на взаимодействия и начини за обучение на учители с минимално прекъсване; • предоставяне на специфична подкрепа, информация и инструменти за училищата с цел създаване на здравословна и безопасна среда за обучение и работа, така че въпросите за здравето и безопасността да се приемат като такива с основно значение както за учителите, така и за учениците.

Определяне на учебни цели За да се обсъжда която и да било стратегия за обучение с други субекти, например с образователни органи или колежи за обучение на бъдещи учители, е важно да са ясни учебните цели, които ще бъдат включени в това обучение. Въз основа на случаите учебните цели за обучение на всички учители, занимаващи се с общо преподаване в начални и средни училища, могат да се насочат към: • придобиване на познания и умения за включване на обучението за риска в тяхната ежедневна преподавателска работа; • оформяне на основни възгледи и познания във връзка с тяхната собствена безопасност и здраве при работа — т.е. БЗР в училища; и • придобиване на познания и умения, за да са в състояние да дават положителен принос за своето собствено здраве и безопасност в училище и за това на останалите.

Осигуряване на съответни и подходящи ресурси за обучение В предишни доклади на EU-OSHA относно включването на БЗР в образованието беше отбелязано също така, че трябва да бъдат разработени и предоставени на училищата и колежите съответните ресурси за обучение, за да се подпомогне стратегията за включване на обучението за риска в учебния процес. Това се отнася и за обучението за учители. Анализите на конкретни случаи сочат, че като част от стратегията за обучение на учители следва да се разгледат различни ресурси и подходи за обучение на учители. Ресурсите за обучение включват: • брошури за учители-стажанти; • брошури за учители, постъпили наскоро на дадено работно място; • ресурсни пакети за преподаватели;

• ресурси за обучение на учители за предоставяне на каскадно обучение; • ресурси за учители за предоставяне на каскадни инструкции и обучение на други учители; • материали за самостоятелно обучение за работа с ученици в клас.


Трудово право Методите и подходите за обучение включват: ползват своите собствени познания — особено важно, тъй като това ще бъде подходът за • варианти за самообучение, по-специално елек- преподаване на учениците в клас; тронно обучение и/или интерактивни компакт• както и други области на професионално дискове; обучение, включително препратка към собстве• смесено учене — комбинация от дистанционната БЗР на учителите в курсове за но онлайн обучение и обучение чрез контакт, учители-стажанти; например чрез семинари; • ясно свързване на обучението на учителя с • методи за активно учене, където учителите из- изпълнението на учебната програма.

Сред другите въпроси, свързани с обучението, са: Eвропейска агенция за безопасност и здраве при работа на: • обсъждане на нуждите от обучение за учители при пробно предоставяне на ресурси за работа в клас; • разглеждане на възможностите за общо обучение, като например обучение, свързано със здравно образование, обучение по пътна безопасност, физическо възпитание и обучение за риска; • проучване как да бъде получена основната

информация и да бъдат придобити умения от страна на учителите във възможно най-кратки срокове; • свързване на обучението с кариерното развитие чрез акредитация, предоставяне на удостоверения, признаване на придобити умения за управление на БЗР и т.н.; • предоставяне на допълнителна подкрепа за училища при извършване на оценки на риска и управление на здравето и безопасността при работа; и • включване на оценка на проекти, програми и методи за обучение.

• Подходът на Органа за здраве и безопасност на Ирландия включва: електронно обучение (общо за главни учители и учители, конкретно за учители, преподаващи технологии и науки); летни онлайн курсове за начални учители; ресурси за работа в клас за учители; електронно обучение за ученици; събития и конкурси; и насоки и подкрепа за управление на БЗР в училищата. • Инициативите в Дания включват мрежа от учители, назначени за отговорници по БЗР в училищата, и специализирани курсове за учители на различни образователни нива. • Полша включва учителите в планирането на национален творчески конкурс по БЗР, помагайки им да развият своите познания. • Финландия се стреми да има по двама учители във всяко училище, преминали здравно обучение, като благосъстоянието на работното място е било включено в темата на обучение. • Германските проекти включват мултимедийно обучение за преподаватели чрез телеконферентна връзка и партньорства със спортни организации за разработване на обучение за учители по високорискови спортове. • В Съединените щати за обучение на учители за провеждане на курс по БЗР на ученици се използва тричасов семинар.

16


Трудово право

Допълнителна информация Докладът е наличен на английски език на уебсайта на EU-OSHA: http://osha.europa.eu/en/publications/reports/teacherstrainingrisk-education_TE3111358ENN/view Настоящият документ е достъпен на 24 езика на адрес: http://osha.europa.eu/bg/publications/factsheets Уебстраници на EU-OSHA за включване на БЗР в образованието: http://osha.europa.eu/en/topics/osheducation Източник: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа Илюстрации: Ивелин Влайков Responsa Design

17


Трудово право

18

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛ ЗА ОСТАВАНЕ БЕЗ РАБОТА СУМАТА СЕ ИЗПЛАЩА НА ЛИЦАТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СА ИЗПАДНАЛИ ПОРАДИ НЕДОБРОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, В КОЕТО СА РАБОТИЛИ


При прекратяване на трудовия договор поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работата или спиране на работата за повече от 15 работни дни работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Това обезщетение работодателят изплаща на лицата за времето, през което са останали без работа, но за не повече от един месец, доколкото по-дълъг период не е предвиден в индивидуалния или колективния трудов договор или нормативен акт. Този период започва да тече от деня на прекратяване на трудовото правоотношение. Обезщетението се изплаща на лицата за състоянието, в което са изпаднали, поради недоброто състояние на дружеството, в което са работили. На практика това обезщетение замества трудовото възнаграждение на работника или служителя за определен период и му дава възможност да си потърси работа при друг работодател. От казаното дотук добиваме представа, че това обезщетение има форма на обезщетение за безработица, изплащано от работодателя, поради което тези лица нямат право на обезщетение за безработица, изплащано от бюрата по труда за същия период. В случай че не са могли да си намерят работа през периода, в който са получавали обезщетение от работодателя, и са се регистрирали в бюро по труда, лицата ще могат да получават обезщетение за безработица оттам за периода след изплатеното от работодателя обезщетение. Когато работникът или служителят е започнал работа след прекратяването на трудовото му правоотношение, но на по-ниско възнаграждение, той има право на обезщетение за оставане без работа, но за разликата между по-ниското и по-високото възнаграждение. Важно е да отбележим, че право на такова обезщетение имат само работници или служители, които са в трудово правоотношение с работодател, което е възникнало на основание Кодекса на труда. Управители на търговски дружества, работещи по договори за управление и контрол, както и лицата, извършващи трудова дейност по граждански договори, нямат право на такова обезщетение, тъй като техните правоотношения са възникнали на основание Закона за задълженията и договорите.

на ици д е ам удов р р т по тъ рите на н а е б ц ж о Слу ителен а факт ч н и у Об рване еда инск ц и е р Изм тната с чни мед о раб илакти ф Про еди гл пре Тийм Превент България ООД Централен Офис София 1606 София ул. “20-ти Април” №19, ет.1 Телефон: (+359 2) 483 03 05 (+359 2) 852 96 47 Факс: (+359 2) 852 96 47 GSM: (+359 886) 15 20 22 Клонова мрежа Офис Шумен: (+359 54) 866 822 (+359 888) 51 44 29 Офис Варна: (+359 884) 000 691

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО

Офис Перник: (+359 884) 400 622

При изготвянето на разплащателните ведомости за лицата, получаващи обезщетения за оставане без работа, работодателите следва да спазват определени правила. На първо място това обезщетение се изплаща едва след като изтече периодът, за който то е дължимо. Това е така, тъй като работникът или служителят следва да докаже, че в същия период не е започнал работа при друг работодател или е започнал работа, но на по-ниско възнаграждение. За доказателство може да послужи трудова или осигурителна книжка на лицето или удостоверение, издадено от бюрото по труда или НОИ. Важно е да се представи доказателство за тези факти, тъй като те са от първостепенно значение за определяне на размера на възнаграждението. Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за определения период. Брутното трудово възнаграждение се

Офис Плевен: (+359 887) 42 92 18 email: teampreventbg@teamprevent.com Internet: www.teamprevent.bg Управители: Донат Томанек Нейко Нейков

ия ешен р и ги е услу жван и у н л с с к ле о об Комп ентн м а н Або пасност о - Без


Трудово право изчислява на основание разпоредбите на Кодекса на труда и Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. На кратко можем да кажем, че в него се включват основното трудово възнаграждение, договорено в трудовия договор на лицето, както и всички други допълнителни възнаграждения, които имат постоянен характер. В общия случай за база при изчисляване на обезщетението се взема последното получено от работника брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ този на прекратяване на правоотношението.

За периода, за който работодателят изплаща обезщетението, лицата нямат право на обезщетение за безработица от бюрата по труда. КОЙ ДЪЛЖИ ОСИГУРОВКИ? Върху изплатеното обезщетение, но не повече от максималния осигурителен доход за съответния период, се дължат осигурителни вноски както за сметка на работодателя, така и за сметка на работника. Осигурителните вноски са в размерите за фонд пенсии и фонд допълнително задължително пенсионно осигуряване за трета категория труд без значение по каква категория труд е работило лицето преди прекратяването на договора. В Кодекса за социално осигуряване не е предвидена разпоредба, според която внасянето на осигурителни вноски да става върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната длъжност. Това е така, тъй като лицата, на които трудовото правоотношение е прекратено, нямат статут на полагащи труд лица. По същата причина върху изплатеното обезщетение не се дължат и вноски за здравно осигуряване. За тези периоди лицата имат статут на безработни и ако не са здравно осигурени на друго основание, са задължени да внасят здравните си осигуровки за своя сметка по ред, определен в Закона за здравното осигуряване. Периодът, в който е изплатено обезщетение за оставане без работа, се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране и за него работодателят следва да издаде удостоверения по образец УП-2 и УП-3. Същият период не се зачита за трудов стаж и поради тази причина работодателите следва да впишат периода и размера на обезщетението на специално отделена за това страница в трудовата книжка на лицето. Тъй като според Закона за данъците върху доходите на физическите лица изплатеното обезщетение е облагаем доход, освен споменатите осигурителни вноски върху изплатеното обезщетение се дължи и данък по същия закон. За периодите на изплатено обезщетение работодателите следва да подават данни в регистъра на осигурените лица. За този вид плащания е предвиден отделен код за вид осигурен (код 27), който се използва само в случай на изплатено обезщетение за оставане без работа.

20


Трудово право

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ БОЛНИЧЕН В практиката все по-често се наблюдават различни казуси, свързани с изплащането на обезщетението за оставане без работа. Един от най-често срещаните случаи е, когато работникът или служителят представи болничен лист на работодателя си, засягащ периода на изплащане на обезщетението. В тези случаи следва да се има предвид, че за периода на болничния лист обезщетението се прекъсва и се продължава след изтичането му, без да се намалява общият период на изплащане на обезщетението. Това е така, тъй като по време на болничния лицето е неработоспособно и не може да си търси работа. За периода на болничния, ако са спазени изискванията на закона, лицето може да има право на обезщетение за болничен, изплащано от НОИ. Източник: bulmar.com Автор: Георги Димитров Снимки: sxc.hu

21


Трудово право

22


Трудово право

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.62, ал.4 от Кодекса на Труда

23


24

Трудово право

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

1. Код корекция

Данни за работодателя

3. БУЛСТАТ

Данни за лицето

00

2. Тип на документа

00

4. ЕГН/ЛНЧ

5. Име 6. Презиме 7. Фамилия Данни за трудовия договор

8. Основание на договора

9. Договор №

10. Дата на сключване

11. Основно трудово възнаграждение

12. Срок на договора

00

13. Длъжностно наименование

14. Код по НКПД

12345678

15. Икономическа дейност

16. Код по НКИД

1234

17. Дата на прекратяване Подпис на ръководител Дата, Печат

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 1.1 Да удостовери, пред НАП, че служителя има сключен трудов договор с посочения работодател. 1.2 Да удостовери, пред НАП, че трудовия договор на лицето е прекратен. 1.3 Да удостовери, пред НАП, че към основен трудов договор е прикрепено Допълнително споразумение. В уведомлението се посочват основни данни за трудовия договор / допълнителното споразумение на служителя. 2. РЕКВИЗИТИ 2.1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ Задължителните реквизити се променят според декларираното условие в графа „2. Тип на документа”: 2.1.1 За всички случаи, без оглед на декларираните обстоятелства задължителни са: 1. Код корекция 2. Тип на документа 3. БУЛСТАТ 4. ЕГН/ЛНЧ 5. Име 6. Презиме 7. Фамилия 2.1.2 При сключване на трудов договор, освен посочените в точка 2.1.1, задължителни са: 8. Основание на договора 9. Договор № 10. Дата на сключване – на основен или допълнителен трудов договор 11. Основно трудово възнаграждение 12. Срок на договора – Само ако договора е срочен 13. Длъжностно наименование


Трудово право 14. Код по НКПД 15. Икономическа дейност 16. Код по НКИД 2.1.3 При Прекратяване на трудов договор, освен посочените в точка 2.1.1, задължителни са: 8. Основание на договора – на основния трудов договор 9. Договор № 10. Дата на сключване – на основния трудов договор, който се прекратява 17. Дата на прекратяване 2.1.4 При изменение на длъжноста по трудовия договор, освен посочените в точка 2.1.1, задължителни са: 8. Основание на договора – на основния трудов договор 9. Договор № 10. Дата на сключване – на допълнителното споразумение 13. Длъжностно наименование 14. Код по НКПД 15. Икономическа дейност 16. Код по НКИД 2.1.5 При изменение в срока на договора, освен посочените в точка 2.1.1, задължителни са: (Попълва се само, когато договора е срочен и има промяна в срока) 8. Основание на договора – на основния трудов договор 9. Договор № 10. Дата на сключване – на допълнителното споразумение, с което се променя срока 12. Срок на договора 2.2. НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ Според указанието в точка 2.1 3. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения По правило уведомление се попълва и декларира пред НАП за всеки сключен трудов договр / Допълнително споразумение за промяна на длъжноста или за промяна на срока на договора. Не е задължително да се попълва уведомление при промяна на възнаграждението, място на работа, работно време и др. различни от основанията посочени в точка 2.1. Срока за подаване на уведомление към НАП е 3 (три) дни от датата на сключването на трудов договор или допълнително споразумение, и 7 дни от датата на прекратяването на трудов договор. Често работодателите не знаят в кои случаи се подава уведомление и какви са сроковете за представянето му в НАП. Уведомление, което не е подписано от работодателя, или няма справка от НАП, че уведомлението е прието, не е валиден документ. 4. ПРАВИЛА ЗА ОТЧИТАНЕ/СЪХРАНЕНИЕ/АРХИВИРАНЕ Уведомлението, както и справката за приемането му, са неразделна част от трудовия договор. Задължителен документ от досието на служителя.

Автор: Георги Димитров – Kreston BulMar Източник: fakturirane.bg Снимки: sxc.hu

25


Трудово право Съд на Европейския съюз ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 73/12 Люксембург, 7 юни 2012 г. Решение по дело C-132/11 Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH/Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH

Неотчитането на професионалния опит, придобит в друго предприятие от същата група, не съставлява дискриминация въз основа на възрастта Работодателят не е длъжен при определянето на възнаграждението на работниците да вземе предвид професионалния им опит, придобит в такова предприятие Директива 2000/78/ЕО 1 забранява всяка пряка или непряка дискриминация на работниците поради възрастта им. Проява на непряка дискриминация въз основа на възрастта е налице, когато видимо неутрален критерий би поставил лицата на определена възраст в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица 2 . Авиокомпания Tyrolean Airways води съдебен спор с комитета на персонала на предприятието (Betriebsrat) по въпроса дали при определянето на длъжностната категория на членовете на кабинни състави в авиокомпанията и съответно при определянето на заплатите им трябва да се взема предвид трудовият стаж, натрупан от тези с лужители в другите две дъщерни дружества на групата Austrian Airlines, а именно в Austrian Airlines и Lauda Air. Колективният трудов договор на Tyrolean Airways предвижда, че работникът преминава от длъжностна категория A в по-високата длъжностна категория Б с натрупването на три пълни години трудов стаж, тоест три години с лед наемането му на работа като член на кабинен състав. Индивидуалните трудови договори обикновено вк лючват к лауза, съгласно която винаги когато е от значение за прилагането на правилата или за придобиването на

права, за дата на постъпване на работа се смята датата на постъпване в Tyrolean Airways. При тези обстоятелства Landesgericht Innsbruck (Висш областен съд Инсбрук, Австрия) задава въпроса дали Директива 2000/78 е пречка за въвеждането на разпоредба в колективен трудов договор, съгласно която за целите на определянето на длъжностната категория и съответно на размера на трудовото възнаграждение се отчита само професионалният опит, придобит като член на кабинен състав за определена авиокомпания, принадлежаща към група предприятия, без да се взема предвид еднаквият опит, придобит в друга авиокомпания от същата група. В настоящото си решение Съдът отговаря отрицателно на този въпрос. В действителност разпоредби като предвидената в колективния трудов договор на Tyrolean Airways не въвеждат разлика в третирането според възрастта. Макар наистина да е възможно подобна разпоредба да доведе до разлика в третирането според датата на наемането от съответния работодател, тази разлика не е пряко или непряко основана на възрастта, нито на някакво събитие, свързано с възрастта. Всъщ-

26


Трудово право ност това, което не се взема предвид при определянето на длъжностната категория на членовете на кабинни състави, е евентуално придобитият от тях опит в друга компания от същата група предприятия, без това да зависи от възрастта на съответния член на кабинен състав към момента на наемането му. Следователно посочената разпоредба се основава на критерий, който не е нито неразделно, нито кос-

вено свързан с възрастта на работниците, макар да не е изк лючено като пос ледица от прилагането на спорния критерий в някои особени с лучаи съответните членове на кабинни състави да преминат от длъжностна категория A в длъжностна категория Б на по-късна възраст в сравнение с членовете на кабинни състави, които са придобили същия опит в Tyrolean Airways.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки, в рамките на спор, с който са сезирани, да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на правото на Съюза или валидността на акт на Съюза. Съдът не решава националния спор. Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда. Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с подобен въпрос. 1 Директива на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7). 2 Освен ако този критерий е обективно оправдан от законна цел и средствата за постигането на тази цел са подходящи и необходими.

Източник и снимки: Съд на Европеъския съюз

27


Трудово право

ОБЗОР НА ПРОМЕНИТЕ В ТРЗ , ОСИГУРЯВАНЕ И ДАНЪЦИ Становище на НАП относно промени в регламент (ЕО) №883/2004 и регламент

(ЕО) №987/2009 във връзка с регламент (ЕС) №456/2012на Европейския парламент, с който са направени промени в регламентите за координация на системите за социална сигурност на държавите членки, които са свързани с определяне на приложимото законодателство.

1. В чл.11 на регламент (ЕО) №883/2004 е добавен параграф 5, който урежда приложимото законодателство спрямо членовете на летателния или кабинен екипаж, изпълняващ пътнически или товарни въздухоплавателни услуги. Тези лица са подчинени на законодателството на държавата-членка, в която се намира основната база. Според определението - основна база е: местоположението на член на екипажа, определено от оператора, където членът на екипажа обикновено започва и приключва дежурното си време или поредица от дежурства и където, при обикновени условия, операторът не носи отговорност за настаняване на съответния член на екипажа.

28


Трудово право

2. Прецизирана е разпоредбата на чл.12 параграф 1 от регламент (ЕО) №883/2004 по отношение

изискването лицето да не е изпратено да замества друго лице, изрично е посочено, че се касае за друго командировано лице.

3. Допълнени са хипотезите, при които се определя приложимото законодателство спрямо лицата, които осъществяват дейност като заети лица в две или повече държави членки за различни предприятия или различни работодатели.

А. Ако е наето в две или повече предприятия/работодатели със седалища или места на дейност

само в една държава членка и не осъществява значителна част от дейността си в държавата на пребиваване, лицето е подчинено на законодателството на държавата членка, в която се намират въпросните седалища или места на дейност.

Б. В случай че е наето от две или повече предприятия/работодатели със седалища или места на

дейност в различни държави – членки, не осъществява значителна част от дейността си в държавата на пребиваване и пребивава в една от държавите, в която се намира седалището или място на дейност на едното предприятие/работодател, лицето е подчинено на законодателството на държавата членка,в която се намира седалището или място на дейност на другото предприятие/работодател.

В. Когато е наето от две или повече предприятия/работодатели, седалищата или местата на дей-

ност, на поне две, от които се намират в държави членки, различни от държавата членка на пребиваване и не осъществява значителна част от дейността си в държавата на пребиваване, лицето е подчинено на законодателството на държавата членка, в която пребивава. С горепосочените промени, осъществяване на значителна част от дейността вече се свързва и с лицата, които са заети в две или повече държави членки за различни предприятия или различни работодатели.

„Татяна Кляшева ТК“ ЕООД

гр. София, ул. Враня 114 тел.: 02/812 97 62, 02/812 97 63 GSM: 0889/70 00 58 факс: 02/812 97 61 e-mail: tania_kliasheva@abv.bg www.kliasheva.com

29


Трудово право

Нов срок за подаване на Интрастат декларации: С новия Закон за Статистика на вътренообщностната търговия със стоки, който влиза в сила от 1 юли2012 г. се удължава срока за подаване на месечните ИНТРАСТАТ декларации до 14-тия ден на месеца, следващ отчетния месец. Новият срок важи и за ИНТРАСТАТ декларациите за юни 2012 г. Първата ИНТРАСТАТ декларация на данъчно задължено лице следва да бъде подадена до 20-тия ден на месеца, следващ първия отчетен месец. Глобата за неподадена в срок ИНТРАСТАТ декларация се увеличава и става от 500 лв. до 5 000 лв.

Нова функционалност на Търговския Регистър (ТР). От 01 юни 2012 г. нова функционалност на ТР позволява подаването, включително и електронно, на заявленията за вписване на преобразувания с международно участие, европейски обединения по икономически интереси и европейските дружества. Обявяването на годишните финансови отчети ще става с ново заявление по образец Г2. Заявителите в ТР ще бъдат предупреждавани за нередовност в заявленията. Новата функционалност замества автоматичния отказ при липсващи документи или неплатена държавна такса. Заявителите вече ще разполагат с тридневен срок, за да приложат липсващите документи и/или да платят дължимата държавна такса. Услугата за предупреждение няма да обхвата съдържанието на заявленията. Това остава в компетентността на длъжностните лица по регистрация, които преценяват дали да приемат/ отхвърлят заявленията за вписване

30


Трудово право

Данъчни тенденции в ЕС Евростат публикува статистика за 2012 г. относно текущите ставки и данъчните тенденции в ЕС. Анализът показва общо увеличение на всички основни данъци в рамките на ЕС в сравнение с данъчните ставки за предходни години. Понастоящем данъчните ставки в държавите членки са следните: • Стандартната ДДС ставка варира от 15% в Люксембург до 27% в Унгария; • Стандартната ставка на данъка в/у доходите на ФЛ е в диапазон от 10% в България до 56% в Швеция; • Ставките на корпоративния данък варират от 10%в България и Кипър до 36.1% във Франция.

Източник: Kreston BulMar Снимки: sxc.hu

31
Трудово право

П Ъ Т С О Д Н Е С Е Л О П И К С Й Е П О Р В Е А Н И Н Л Е Т И СТРО И Т Н А Т Л У С Н О К

Правителството прие промени в Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти или упражняване на строителен надзор, съобщиха от Министерски съвет (МС).

С промените се дава възможност на лицата, които упражняват тези дейности по законодателството на друга държава-членка на ЕС или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, да могат да ги изпълняват и на територията на България временно и еднократно за определен строеж въз основа на удостоверение, издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

34


Трудово право

С постановлението се определя и срокът на валидност на удостоверението – до въвеждане в експлоатация на строежа, но не по-дълъг от срока по документа, издаден от компетентен орган на държава-членка на ЕС или на страна по Споразумението за ЕИП. Предвидено е създаването на отделен публичен регистър за тях. Основните очаквани резултати от прилагането на допълнението в наредбата са свързани с преодоляване на пречките при свободното движение на консултантски услуги в областта на строителството. Също така се цели улесняване упражняването на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти или строителния надзор, когато лицата ще упражняват консултантска дейност временно и еднократно за определен строеж. С новите условия ще бъде намалена и административната тежест за заявителите на услуги.

Информация на деловия портал econ.bg Снимки: sxc.hu

35


Организация и социален диалог

„Целта е нещо по-висше от вас самите. Тя ви променя: от човека, който сте, в човека, който очаквате да бъдете.“ Бенджамин Ърл Тейлър

СИЛАТА НА ЦЕЛТА & ПОЕМАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТ Как минава животът ви? Изпълнен ли е с емоции, постижения, открития и вълнуващи преживявания или сте се потопили в монотонността на ежедневието и се въртите в позната въртележка? Имате ли ръководен принцип или дадена цел, която да ви придвижва напред или неусетно сте се оставили на рутината и случайни събития моделират живота ви? Еднообразието, липсата на предизвикателства и емоции сломява духа, човек се отпуска, губи хъс за живот и започва да се чувства уморен, изцеден и демотивиран. A това постепенно води до пълно подчиняване на обстоятелствата. Живеейки по този начин, човек губи енергията и жизнеността си и остарява по-бързо.

Как да се мотивираме и да се почувстваме живи, когато всички около нас са се превърнали в пионки, задвижвани насам-натам от системата? Как да направим живота си цветен и да събудим в нас стремеж да вървим напред? Много от нас се опитват да се спасят от еднообразието като се отдават на различни развлечения и живеят единствено заради тях. Други се надяват че един ден нещо ще се случи – ще спечелят от тотото, ще намерят по-хубава работа, ще срещнат любовта…тоест очакват че нещо отвън ще промени живота им. Твърде малко вероятно е обаче, някой ненадейно да почука на вратата и да ви направи жизнени и щастливи. Едва ли има нещо външно, което без вашата намеса ще ви донесе това, което душата ви иска.

36


Организация и социален диалог

37

Има едно могъщо средство, което ни прави устремени, което ни зарежда с енергия и ни стимулира, давайки ни възможност да се наслаждаваме на живота. Това е поставянето на конкретни цели и поемането на отговорност.

Разбира се, много от нас са определили какво искат от живота, имат мечти, визуализират постоянно желаното и очакват знак от съдбата. Те обаче забравят нещо много важно- действието. Мечтите са хубаво нещо, но без действие рядко се стига до реален резултат. Мечтателят вижда себе си на мечтаното място, заобиколен от приятелите, които би желал да има, пренася се мислено в света, пълен с приключения, в който би желал да живее, но няма никаква представа как ще стане това. Той иска да постигне мечтата си, но е пасивен, няма конкретен план или насока, която да следва. В този случай мечтата е просто бягство от реалността, като красив мираж, който никога няма да достигне. Действащият не само мечтае, той си поставя конкретни цели, съставя си план и прави всичко необходимо, за да се приближи към желаното. Той не гледа на мечтата като на блян, като на красиво въображаемо островче, където да се оттегля от време на време, а я вижда като реална възможност, като предизвикателство. Той вече има насока, към която да върви, а именно конкретният план е ускорителят на енергията ни. Действащият не разчита на случайността или да стане някакво чудо, а се доверява на своята креативност и предприемчивост.

LSG Labour Service Group

УСЛУГИ:

ЗА НАС:

1.  Организиране и провеждане на:

Академия Респонса е вече позната със своята дейност като обучителен център, предлагащ висококачествени обучения в сферата на трудовото право, стрес на работното място, обществени поръчки, делегирани бюджети, здравословни и безопасни условия на труд и др. Дейността на този център е насочена към тясно специализирани обучения за отделни целеви групи с техните спесифики. Също така Академия Респонса организира и провежда вътрешнофирмени обучения и тийм билдинг мероприятия, съобразени с всички особености и изисквания на компанията, която ще бъде обучавана или сплотявана. Целта на Академия Респонса е законосъобразно и максимално ефективно да подпомогне отговорната работа на работодателя и неговия екип.

•  семинари •  конференции •  обучения •  дискусии •  тийм билдинг програми •  вътрешнофирмени обучения •  е-обучение (интернет обучение)

2.  Следдипломни квалификации 3.  Издателска дейност

СЕМИНАРИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНФЕРЕНЦИИ ОБУЧЕНИЯ ВИДЕО ОБУЧЕНИЯ ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ

гр. София 1606, ул. ”20-ти април” №19, ет. 1 academy@responsa.bg, www.responsa.bg

ОБУЧЕНИЯ

СЛЕДДИПЛОМНИ КВАЛИФИКАЦИИ

тел./факс: +359 2/852 9647 мобилен: +359 885 103173


Организация и социален диалог

Помнете, че за да ви помогне някой друг, трябва самите вие да си помогнете. И ако желаете животът ви да поеме в определена посока, ВИЕ сте тези, които трябва да направите първата крачка. Харесва ми какво казва по този повод Гьоте: „Има една елементарна истина, чието пренебрегване убива безброй идеи и прекрасни планове: в моментът, в който някой окончателно поеме отговорност, и Провидението му помага. Всичко се случва, за да подпомогне нещо, което никога не би станало.“ Когато вземем решение, когато набележим целта и започнем да действаме стъпка по стъпка, наистина става така, че започват да се случват неща, които да ни помагат- срещаме точните хора, обстоятелства се развиват така, че да ни посочат пътя.

Убедила съм се, че когато човек вземе живота си в свои ръце и предприеме конкретни стъпки, всичко около него откликва и нещата започват да се случват. Визуализацията и утвържденията са чудесни помощни средства, но това, което ще задвижи реално процеса е като просто направим крачка напред.

Затова е важно, ако искате да направите промяна в живота си, да започнете да действате Сега.

Съставете си план, поставете си конкретни цели, напишете на лист различни идеи и възможни варианти и действайте. Помнете, че е по-добре да опитате и да не успеете, отколкото да стоите на едно място и да не предприемате нищо. Колкото е по-конкретна целта ви, толкова по-точно ще насочвате енергията там, където ви е нужна.

Запитайте се къде искате да сте след 1 година, какво точно искате да постигнете и какви точно стъпки възнамерявате да направите. Поставете си срокове. Това ще ви попречи да отлагате до безкрайност процеса. Поемайте риск, защото само който рискува може да спечели.

38


Организация и социален диалог Тази стъпка отключва потенциала ви и цяла поредица от събития и промени в живота ви. Вие не само искате, вие вече сте решени да действате, и действате. Тръгнали сте по пътя и няма връщане назад. При тези обстоятелства, светът няма друг избор освен да ви помогне да реализирате замисленото.

Разбира се, често може да наложи насоката да се смени, да се направи друг план, защото изниква нова идея или ситуация, но все пак ни е необходима отправна точка и решимост за действие. Няма как да се появят благоприятни възможности, преди да сме взели решение и преди да сме готови да действаме.

Кое ни пречи да поемем отговорност и да се превърнем в режисьори на живота си? Кое ни спира да бъдем дейни и да направим живота си вълнуващ?

На първо място, това са оправданията. Всички причини, които изтъкваме за своята пасивност са всъщност оправдания и търсене на извинение. А какво би станало ако се откажем от търсенето на извинения? Наскоро четох книгата - „Не търси извинение!“ от Джей Райфънбари. Там той разказва за обучението си във военна академия в Уест Пойнт, където на войниците било забранено да се извиняват за свои грешки или провали, независимо дали са индивидуални или колективни. Този основен принцип бил въведен, за да бъдат насърчени да са силни и да поемат лична отговорност. Принципът „Нямам извинение, сър“ накарал Джей да бъде решителен и да действа и толкова променил начина му на мислене, че решил да го приложи в ежедневието си. Резултатите били поразяващи. Той открил, че докато си намираме извинения и се оправдаваме с другите и обстоятелствата, никога не бихме стигнали до задоволителен резултат. Затова просто не търсете извинение. И когато започнете да си казвате- „но колегите ми ме демотивират, нямам достатъчно пари, сам съм, в България е трудно, няма възможности“ и т. н , си кажете - „Стоп, не търси извинение“.

Помнете, че всичко, което си изтъквате като причина да не действате и да не предприемете нищо, е само извинение. Изхвърлете от употреба извиненията и тогава ще можете да поемете отговорност.

39


Организация и социален диалог

Запишете си този принцип и го поставете на видно място:

Не търси извинение! Погледни фактите такива, каквито са и действай според ситуацията. След като решите да не обвинявате другите и обстоятелствата за вашите действия или бездействие, вие ще се почувствате по-силни и решителни. Тогава ще можете да впрегнете енергията и таланта си в определена посока и да живеете така, както бихте искали. А за да моделираме живота по наш вкус, е дори по-важно да имаме цел и посока, отколкото талант. Ние имаме енергията да преместим планини дори, но само ако знаем накъде вървим.

Целта + поемането на отговорност е не само ускорителят на процеса, но ни води към по-добър и съдържателен живот.

Целта ни зарежда, мотивира, кара ни да бъдем дейни, да сме изпълнени с ентусиазъм и да се чувстваме живи. Целта ни води към нови предизвикателства и ни предпазва от отегчение и застой. А поемането на отговорност без извинение ни привежда в състояние на готовност. Постигането на всяка мъничка цел носи безкрайно удовлетворение и засилва вярата в способностите ни.

40


Разбира се, ако повтаряме предизвикателствата, които сме преодолели, дори и добре да вършим работата си, това в един момент ще доведе до отегчение. Защото човек има нужда от развитие, от промяна, от вървеж нагоре…от постигане на нещо ново. Затова е от голямо значение да си поставяме цели. И когато постигнем една, да си набележим друга. Планът би ни помогнал тези цели да бъдат в определена последователност и да действаме стъпка по стъпка по много по-ефикасен начин, отколкото ако действаме без посока или едновременно в различни посоки.

Източник: sebepoznanie.com Автор: Росица Вакъвчиева Снимки: sxc.hu


Организация и социален диалог

42

КАК ГО ПРАВЯТ УСПЕЛИТЕ? ВИЖТЕ КАК МИСЛЯТ ТЕ И ЗАЩО ТЕХНИЯТ НАЧИН РАБОТИ 1. Времето не ме изпълва. Аз изпълвам времето Крайните срокове създават параметри, които обикновено не действат по добър начин. Обикновеният човек, който гони срок от две седмици, инстинктивно коригира усилията си, така че да се вмести в тези две седмици. Забравете за крайните срокове, поне като начин за управляване на дейността си. Задачите отнемат толкова дълго, колкото трябва да отнемат. Правете всичко колкото се може по-бързо и ефективно. След това използвайте останалото време за да свършите другите задачи също така бързо и ефективно. Средностатистическият човек оставя времето да се налага върху него; забележителните хора налагат себе си върху времето.

І. Създаване на комплекти от документи, свързани с корпоративното управление ІІ. Регистрация, промени и ликвидация на търговски дружества и търговци ІІІ. Правни консултации, свързани с недвижими имоти ІV. Цялостно абонаментно правно обслужване на фирми V. Юридическа помощ на физически лица VІ. Консултации по email VІІ. Юридически и финансови консултации VІІІ. Осигуряване на процесуално представителство от водещи адвокати

КОНТАКТИ: гр. София, ул. 20-ти Април 19, ет. 2; тел.: 02 / 851 93 89


?

Организация и социален диалог

2. Хората около мен са тези, които избирам Някои от служителите ви подлудяват. Някои ваши клиенти са неприятни. Някои от приятелите ви са егоисти. Вие сами ги избирате. Ако хората около вас ви правят нещастни, проблемът не е в тях. Вината в случая си е изцяло ваша. Те са в професионалния и личния ви живот, защото вие сте ги привлекли и оставили там. Помислете си за типа хора, с които искате да работите. Помислете си за типа клиенти, които ще обслужвате с удоволствие. Помислете за приятелите, които искате да имате. След това променете това, което правите, за да привлечете тези хора. Трудолюбивите хора искат да работят с други трудолюбиви хора. Добрите хора обичат да се асоциират с добри хора. Забележителните служители искат да работят за забележителни ръководители. Успелите хора естествено се привличат с други успели хора.

3. Влагам дължимото в работата Единствената реална мярка за вашата стойност е конкретният принос, който правите всеки ден. Без значение какви са предишните ви постижения, вие не бива да се смятате за прекалено добри, за да свършите определена работа. Забележителните хора никога не се смятат за прекалено добри за да свършат някоя работа.

4. Опитът е без значение. Постиженията са всичко Имате 10-годишен опит в бизнеса с уеб дизайна. Ура! Не ме интересува колко дълго правите това. Годините трудов стаж не показват нищо; вие може да сте най-лошия програмист със 10-годишен опит. Интересува ме какво сте направили: колко сайта сте създали, колко системи сте поддържали, колко специфични приложения сте разработили...всичко, което има значение е вашият труд. Успешните хора нямат нужда да описват себе си с хиперболизирани описания като страстен или иновативен. Те могат просто да опишат това, което са направили.

43


www.responsa.bg

Организация и социален диалог

44


www.responsa.bg

Организация и социален диалог

45


5. Неуспехът се постига. Той не е случайност Попитайте хората защо са успели. Изреченията им ще бъдат препълнени с лични местоимения: аз, мен и понякога ние. Попитайте ги защо не са успели. Повечето от тях инстинктивно ще се дистанцират като децата, които казват: „Играчката ми се счупи” вместо „Счупих си играчката”. Те ще се оправдаят с икономиката, пазара или нещо друго. Едно е сигурно, оправданията им винаги нарочват някой друг за виновен. А като се дистанцират, те не се учат от грешките си. Понякога нещо извън вашия контрол може да ви донесе неуспехи. Но в повечето случаи вината си е изцяло ваша. Всеки успял човек е търпял провали, дори много пъти. Много от тях са изпитвали неуспехи много повече пъти от вас. Ето защо сега те са постигнали успех. Прегърнете всеки неуспех: вземете си поука от него и поемете отговорността, че следващият път нещата ще се развият по друг начин.

6. Инициативните винаги печелят Всеки път, когато съдействате като инициатор, се налага да свършите повече неща. Това е страхотно. Да правите повече е възможност: да се учите, да впечатлявате, да придобиете умения, да изградите нови отношения. С други думи, да направите повече, отколкото сте имали възможност преди това. Успехът се гради от действието. Колкото повече инициативи подемате, толкова повече ще напредвате. Успелите хора правят стъпка напред, като си създават възможности. Много успелите хора спринтират по същия път.

7. Всичко е наред, докато получавам добро заплащане Специализацията е нещо добро. Фокусът също. Както и намирането на ниша. Генерирането на приходи е страхотно. Всичко, за което клиентът ви плаща добра цена, освен ако е неетично, неморално или незаконно, е нещо, което трябва да правите. Клиентите ви искат доставка извън района, който обслужвате? Ако са готови да си доплатят, всичко е наред. Клиентите ви искат услуга, извън регламентираните ви услуги. С доплащане всичко е наред. Клиентите ви искат някаква ръчно извършвана услуга, въпреки че сте технологичен магазин. Извършете я и си вземете хонорара за това. Правете само това, което искате и може да изградите добър бизнес. Но ако правите това, което клиентите искат, вие ще изградите успешен бизнес. Бъдете готови да правите дори повече и ще създадете много успешен бизнес. И като говорим за клиенти...

8. Хората, които ми плащат винаги имат право да ми казват какво да правя Преглътнете личните си амбиции и желание за самоизразяване и ги оставете за свободното време. Хората, които ви плащат, били клиенти или работодатели, имат правото да ви казват какво и как да го правите, понякога до последния детайл. Вместо да се оплаквате, работете за съответствие между това, което ви харесва да правите и това, което работодателите ви искат да правите.


Организация и социален диалог

9. Последната отсечка преди края е огромна, ненаселена пустош Всички казват, че правят допълните усилия за да довършат проектите докрай, но всъщност това не е така. Повечето хора, които решат да напрегнат усилия, виждат че никой не прави същото и се отказват завинаги от това. Затова последната отсечка преди завършването на работата е толкова самотно място. Именно това я прави място пълно с възможности. Ходете по-рано на работа, оставайте до по-късно. Направете това допълнително обаждането по телефона или изпратете този допълнителен имейл. Не чакайте да ви помолят, а предложете сами помощта си. Не само казвайте на служителите си какво да правят – покажете им и работете заедно с тях. Всеки път, когато правите нещо, помислете за нещо допълнително, което бихте могли да направите (особено ако другите не го правят). Разбира се, че всичко това е трудно. Но именно това ще ви различи от другите. И с течение на времето, това ще ви донесе невероятен успех.

Източник: inc.com Снимки: sxc.hu

47


Организация и социален диалог

48

КАК ДА УПРАВЛЯВАМЕ ИНДИВИДУАЛНОТО РАБОТНО ПРЕДСТАВЯНЕ, КАТО ИЗПОЛЗВАМЕ ФИЛОСОФИЯТА КОУЧИНГ И РАЗВИТИЕ?


Организация и социален диалог

Защо Индивидуалното Работно Представяне се нуждае от Управление? За всеки, който се е докосвал до Управлението на Индивидуалното работно Представяне (Mangement of Individual Performance) е ясно, че когато то бъде оставено на въздействието на естествените фактори, и не се третира чрез Управленска намеса, има склонността бързо да се изменя, като трайната тенденция е към спад. Това лесно може да се обясни с факта, че когато липсва Управленска намеса, сътрудника дори и да има способности за Върхово представяне (Peak Performance), не е наясно (или поне не е сигурен) Какво се очаква от него, като Представяне (Performance expectations), а е вероятно и да загуби Мотивация по отношение на Представянетo, при положение че същото не се измерва и оценява. Тази промяна, на Индивидуалното работно Представяне, условно е изобразена на следващата графика, като една синусоида.

49


Организация и социален диалог Какво се случва, когато прилагаме Управление на индивидуалното работно представяне базирано на Конкурентно Оценяване? Можем да предположим, че Работното представяне зависи от следните четири основни фактора: •

Яснота на целите по Представянето (Clear Performance Goals)

Способности на сътрудника за Върхово представяне (Individual Capabilities for Peak Performance)

Мотивация за Представяне (Motivation for Performance)

Ресурси, необходими за Представянетo (Resources needed)

Както се вижда от графиката, Синята графика изобразява Представянето управлявано чрез Конкурентно Оценяване (Competitive Assessment ), Управленската намеса следва регистрирането на спад в представянето (Performance Decline), освен ако не става въпрос за срочна оценка на представянето. Това е реактивен подход, който съдържа в себе си следните потенциални рискове: • Закъсняло регистриране на спада в представянето (изобразено с жълто на графиката), при което Представянето можe да спадне под Приемливото Работно Представяне (Performance Standart), което е изобразено с хоризонтална прекъсната линия на графиката). Такъв прецедент сериозно разклаща Динамичната Мотивация на останалите членове на Екипа, което създава трудности в Управлението на тяхното Работно Представяне. • Презумпцията че Управленска намеса има, когато се регистрира спад в Представянето, може да доведе до умишлен такъв при желание от страна на сътрудника да предизвика взаимодействие с Ръководителя. • Обслужва се само една част от мотивацията на сътрудника (най-често динамичната, тъй като залагаме на Конкурентно Оценяване), което може да доведе до Напасване на Представянето по Приемливото Ниво и липса на Ангажираност (в случая изразена, като Върхово представяне) Какво ни дава Управлението на Индивидуалното Работно Представяне, ако използваме философията за Коучинг и Развитие? На първо място това е Проактивен подход. Той съдържа в себе си възможността да се стабилизира Представянето над Приемливото Ниво. Освен това, тази философия цели, както Организационно, така и Индивидуално развитие. Ако погледнем четирите фактора определящи представянето, подобрението се съдържа във всеки един от тях: • По интензивното взаимодействие между Ръководител и Сътрудник в периодите между срещите за Преглед на Индивидуалното Работно Представяне (Perfrormance Review Meeting), което е част от практиката по Подкрепа на изпълнението и дава възможността целите да се доуточняват, напасват, дори и леко да се променят. • Няма две мнения, че Коучингът насочен към Развитие на Представянето (Performance Improvement) е една от най-ефективните форми за развитие на способностите на сътрудника, необходими за Върхово представяне. • Самият процес на Коучинг, не просто обслужва а създава стимули, свързани с Устойчивата вътрешна мотивация, независимо от нейната индивидуална структура, ситуационна зависимост и динамика. Последното важи разбира се, само когато Ръководителя практикува способности да адаптира Процеса и Инструментите за Коучинг, в зависимост от тези фактори. • Практиката по Подкрепа на изпълнението (Performance Support), в най-голяма степен се състои от предоставянето на ресурси, най-често информация, но и овластяване, материални и др.

50


Организация и социален диалог Как конкретно да Практикуваме Управлението на Индивидуалното Работно Представяне, като използваме философията за Коучинг и Развитие? Нека да погледнем следната схема: Основата, на която стъпваме:

На схемата ясно са разграничени два потока от дейности. Първият (оцветен в синьо) изобразява Процеса на Управление на Работното представяне, базирано на Конкурентно Оценяване. Ще започнем с него, тъй като много често той вече съществува в организациите и ако искаме да въведем Коучинг философията, по-скоро трябва да надграждаме и трансформираме този процес. На входа на Процеса са Каскадно разложените Организационни и департаментални, а понякога и екипни цели. Чрез поредица от действия (на схемата изобразени, като поредица от индивидуални срещи между ръководителя и сътрудника), целта на Процеса е да доведе до изпълнение на Индивидуалните работни цели по Представянето и оттам до изпълнение на Организационните цели, а пък при сбъдването и няколко други фактора и до Организационно развитие. Ако приемем условно , една от тези срещи за начална (Среща No 1), то основната цел на тази среща ще бъде Дефинирането и Полагането на Индивидуалните цели по Представянето на Сътрудника (Setting Individual Performance Goals), такива че изпълнението им да води до изпълнение на Департаменталните цели. Според съвременните практики, това става Съвместно с висока степен на приемане на целите от страна на сътрудника (Mutual Agreed Goals).

51


Организация и социален диалог Веднъж положените цели по Представянето в рамките на срещата, след приключването и се наблюдават (Monitoring) и измерват (Measurement and Evaluation), с цел подготовка за следващата срещапреглед на Работното представяне. Искам да подчертая, че в случая не става дума за Годишни или други срочни оценки, които най-често са свързани с другите подсистеми на Управление на Таланта, като Цялостно Възнаграждение и Управление на приемствеността, а за срещи-преглед на Текущото Работното представяне, които се състоят тогава, когато има нужда от тях (може и два пъти дневно). Мониторинга и Измерването се смятат за основна отговорност на Ръководителя в периода между срещите според философията на Конкурентното Оценяване. На следващата среща-преглед на Представянето (обикновено, когато се регистрира спад в представянето), се практикуват две дейности. Първо: Конкурентно се Сравнява Текущото Работно Представяне на Сътрудника с някой от избраните показатели: • Представяне в предишен период (Спрямо себе си). • Представяне в сравнение с останалите сътрудници на същата или подобни позиции, обик новено спрямо усреднени показатели, а понякога се прави и класиране (вътрешно). • Представяне в сравнение със Стандарти в Индустрията или направо основни конкуренти (външно). Второ: Договарят се действия за подобряване на представянето, които се превръщат в нови цели по Представянето за следващия период (цели 1). Процеса се завърта няколко пъти, като условно завършва с Годишните или други срочни оценки на Индивидуалното представяне, които са синхронизирани с оценяването на Департаменталното и/или Организационно представяне. Какво добавяме, и от какво се отказваме, за да трансформираме процеса базиран на Конкурентно Оценяване в Управление на Индивидуалното работно Представяне, базирано на Коучинг и Развитие? Първо: Тази философия, третира сътрудника, като ценна индивидуалност. Ето защо постигането на едни и същи работни цели, се смята че трябва да стане по различен начин. Сега е ясно защо на входа на горния (оцветен в червено поток на дейностите), седи Оценката от всички видове оценяване (Talent Assessment), включително такова, направено специално за целите на Управление на Представянето, базиран на Коучинг и Развитие (Coaching and Development). Това, което може да бъде оценявано, са всички елементи на компетентността (Виж Entalent® Пирамидален Модел на Компетенциите). На изхода на този процес, се цели Индивидуално развитие. Държа да отбележа, че става дума за развитие насочено към представянето в работата, което е и определението за коучинг, а не за Менторинг (Mentoring), Съветничество (Advising), Напътстване (Counselling), Психо-социална подкрепа и други форми на отношения, чиято основна цел не е Работното Представяне. Или казано по друг начин, става въпрос за развитие на специфичен набор от компетенции, включително Мотивация, Увереност, Знания и Умения.

52


На схемата Двата процеса, съвпадат като действия във времето. По конкретно в рамките на срещаNo 1, се извършва, както полагането на цели по Представянето, така и полагането на цели по индивидуалното развитие. Това обаче не е задължително. Особено в началото на въвеждането на Коучинг практиките, се препоръчва тези срещи да са отделно, докато страните в процеса придобият умения да практикуват Коучинг и свикнат да го правят. По-късно от само себе си те се сливат, тъй като текущото представяне е изходния материал за развитието чрез Коучинг. Съществена разлика има и в поведението на Ръководителя в периодите между срещите-преглед на Представянето. Тук основната задача вече е Подкрепа (от гледна точка на Коучинга достъпна при желание, но не натрапена), както на изпълнение на задачите по представянето, така и на тези по развитието. Това в никакъв случай не означава, че не извършваме мониторинг и измерване на Текущото работно Представяне на сътрудника, но ако Коучинг модела работи, то това придобива нов смисъл: Регистриране и Признание на планирания и постигнат успех. В срещаNo 2, се прави преглед на прогреса по Индивидуалното Развитие в духа на Добрите Коучинг практики и процесът продължава циклично, като времето между срещите-преглед вече не се определя от регистрирания спад в представянето, а от инициативите по развитието от страна на сътрудника, разбира се до едно време , след това следват Практики по задържането (Retеintion Management)и т.н. На тази схема двата процеса са изобразени паралелно. В действителност те проникват един в друг и интегрирането им е истинско предизвикателство за Практиците по Управление на Представянето.

ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ СЛЕДДИПЛОМНИ КВАЛИФИКАЦИИ

ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ

ВИДЕО ОБУЧЕНИЯ ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ

LSG Labour Service Group

тел./факс: +359 2/852 9647 мобилен: +359 885 103173

Автор на Текста и Графичното оформление: Борислав Игнатов © 2011 Entalent. Източник: entalent.wordpress.com

гр.София 1606, ул. ”20-ти април” №19, ет. 1, academy@responsa.bg, www.responsa.bg

www.responsa.bgОрганизация и социален диалог

МАЛЪК СРЕЩУ ГОЛЯМ МАРКЕТИНГ: КАК ДА УПРАВЛЯВАТЕ БИЗНЕСА СИ

НУЖНО Е ДА СГЛОБИТЕ ВСИЧКИ ФРАГМЕНТИ ОТ БИЗНЕСА СИ, ЗА ДА ФОРМИРАТЕ ЕДНО УСПЕШНО ЦЯЛО, А НЕ СЛАБИ ЧАСТИЧКИ

55


Организация и социален диалог Много от предприемачите имат проблем с маркетинга. И проблемът не е, че те: • Не разбират от маркетинг • Се страхуват да опитват нови неща, както и да се оттеглят от зоната на комфорт • Не са склонни да инвестират време и пари в бизнеса си • Не търсят съвети от експерти Това, което пречи на успешния маркетинг, е, че всичко е твърде опростено, пише Ерик Вагнер от списание "Форбс". Сега, това може и да не звучи точно като проблем, но повярвайте ми, точно в това е проблемът. Понякога нещата не са толкова лесни, колкото изглеждат. Да, някои наистина не са сложни - като създаването на профил във Facebook или на акаунт в Twitter. Но това може да остане така, докато първо не си изградите стратегия, която да ви води при използването на тези инструменти и платформи. Второто важно нещо, което трябва да се направи, е да включите тази стратегия като част от по-голям бизнес план. Това какво количество харесвания или туитове ще получите, ще ви отведе по-близо до целта ви, отколкото сте днес.

В същността си маркетингът е много прост. Имате чудесен продукт или услуга и искате да кажете на хората, които се нуждаят от него, че той съществува. Простичко, нали? Но изобщо не е лесно. И точно затова светът се пренапълни с интернет гурута и самозвани експерти. В много случаи те са "маркетинг водопроводчици" - хора, които са били късметлии с една техника, и сега твърдят, че могат да променят целия ви свят. Това, естествено, ако "просто" плащате за тяхното обучение, техния продукт, или техните консултантски услуги. За предприемачите това се превръща в съвсем реален проблем, защото са изложени на всякакви експерти, които за съжаление говорят само за една малка част от маркетинг пъзела. Почти винаги те обясняват за изолирани случаи, които много естествено, демонстрират тяхната идея като найдобрият възможен начин да бъде подобрен маркетингът.

56


Организация и социален диалог Тактиката (разбирайте едно конкретно решение на определен проблем), която предлагат тези експерти, е част от стратегия. Проблемът е в начина, по който се представя - като определена стратегия, каквато всъщност далеч не е. Тя е просто фрагмент от пъзела, а не самия пъзел. Разбира се, този подход е обречен на провал. Можете да използвате всяка брилянтна тактика от подобни книги, и все още бизнесът ви да си стои в нищото, ако не я използвате правилно. Тъй като в изолираната си същност и откъслечност, тези тактики са “малък маркетинг”. “Малък маркетинг” срещу “Голям маркетинг” “Малкият маркетинг” може да бъде добавка към вече уредения ви бизнес. С две думи - вече сте експерт в това, което правите, това, което предлагате, как да го разпространявате, и каква цена му определяте. Всичко останало е маркетинг, насочен към това да привличате нови клиенти. Така че от тази гледна точка, маркетингът изглежда като: Имейл маркетинг • • Реклама на клик и оптимизация на уеб сайтове • Брошури, листовки и други материали за печат • Рекламни кампании

И много, много други. Проблемът е в това, че независимо от важността на всички тези изброени техники за бизнеса ви, нито еднa от тях не е маркетинг в истинския смисъл на думата. Пълната противоположност на "малкия маркетинг" е "големият маркетинг". Той е почти неразличим от бизнес стратегията. Става въпрос за определянето (таргетирането) на перфектния клиент за вас, както и какво е необходимо, за да бъде привлечено вниманието му, така че да остане наистина доволен от това, което можете да му дадете. Става дума за привличането им и превръщането на тези, които са просто "клиенти" в нещо друго - в "лоялни клиенти". “Малкият маркетинг” не е просто непълен “голям маркетинг” - без правилно прилагане на “голям

57


Организация и социален диалог маркетинг”, малкият би бил напълно безсмислен. Добрата новина е, че “големият маркетинг” е лесен. И колкото повече се учите от някого, който наистина знае как той работи, толкова по-лесно ще постигате бизнес целите си. Има само три стъпки за ефективен маркетинг, всяка от които е свързана с елементи от цялостния бизнес план. Общото погрешно схващане е, че маркетинговият план стои отделно от бизнес плана ви, ако маркетингът ви няма "нещо общо с вашата визия или модел, или ценовата ви политика”. Разбира се, това не е съвсем погрешно, но като предприемач, трябва да сте на върха и да свързвате отделните елементи на търговията в по-широка бизнес стратегия. Фрагментарността не е ваш приятел. Трите елемента на успешния маркетинг са разпределението, привличането и ангажирането. Разпределение (Таргетиране) Първата стъпка за ефективен маркетинг е да съчетаете идеално подбора на хората, които се опитвате да достигнете, и офертата, която се опитвате да им направите. Това е още един от онези съвети, които е по-лесно да се обяснят, отколкото да се направят, но все пак всичко започва от първата стъпка. Първото нещо, което трябва да направите, е да определите съвършения клиент за вашия продукт или услуга. Чий най-сериозен проблем можете да разрешите? Кой ще бъде най-възприемчив към посланието ви или ентусиазиран от офертата ви, и гори от нетърпение да разкаже на приятелите си за вас? Важно е да бъдете възможно най-точни, когато превръщате в реалност този "профил на перфектния клиент", защото веднъж имате ли идея кой е той, започвате да кроите офертата си директно към него. Таргетирането на клиентите ви представлява 90% от налучкването на правилния ви маркетинг. Това се вписва идеално в цялостната ви бизнес стратегия, защото, когато знаете кого се опитвате да достигнете, то специфичните изисквания и нужди на профила на клиента ви ще ви помогнат да оформите основите на бизнеса ви. Вашата мисия и визия (ако ги имате), трябва да бъдат съобразени с тези клиенти. Промоциите, дистрибуцията и цените ще бъдат повлияни от вкусовете и изискванията на лицето, което най-вероятно ще има щастието да работи с вас. Привличане След като сте постигнали идеалния подбор на бъдещите ви клиенти, трябва да грабнете вниманието им. Това е колкото изкуство, толкова и наука. Именно тук е мястото, където повечето от тактиките на "малкия маркетинг" могат да влязат в употреба. След като вече имате идея кой е идеалният клиент за вас, а офертата, която сте подготвили, е точно за него, трябва да разберете и къде можете да намерите тези клиенти - в интернет и/или офлайн. Някои хора прекарват повече време в Twitter, други във Facebook, трети в различни сайтове и социални медии. Някои хора четат вестници, други слушат радио, някои предпочитат да гледат видео, а има и такива, които все още се вълнуват, когато получават писма по старомодния начин - в пощенската кутия. Това как точно ще привлечете вниманието на аудиторията си, сериозно ще повлияе на вашата реклама, обслужването на клиенти, онлайн и офлайн присъствие, та дори и на начина, по който сте избрали да приемате плащанията си.

58


Организация и социален диалог Ангажиране Това е тайното оръжие на най-успешните търговци и освен това работи също толкова добре за предприемачите и собствениците на малък бизнес. Нещата стоят така - вече сте привлекли вниманието на вашата целева аудитория, така че сега трябва да ги насърчите сами да предприемат стъпката, която да ги направи ваши постоянни клиенти. Това, което можете да направите, е серия от малки крачки. Например - да помолите клиентите си да ви приемат в мейл листата си или да ви станат фенове във Facebook. След като направите тази стъпка, можете да ги възнаградите с нещо, което не са очаквали - безплатен доклад, ексклузивни блог постове, достъп до мрежата и други. След това трябва да ангажирате клиента си по-сериозно, например да му предложите да изпробва безплатно продукта или услугата, която предлагате. Във всички случаи, стойността, която им дадете във вид на бонус, трябва драстично да превишава риска, който те са поели, когато са решили да заложат на вас. И накрая може да предприемете една последна стъпка, която е всъщност да им предложите да купят това, което предлагате. Когато го направят, ги уверете, че са взели абсолютното най-доброто решение, на което са способни. Разбира се, това не се изчерпва с първата покупка - цикълът на ангажираност и награда може да се използва отново и отново през цялото време, докато клиентът работи с вас. Това се случва когато бизнес планът и маркетинговият ви план се слеят и станат едно. Всичко, което правите, трябва да бъде проектирано така, че да направи този цикъл по-добър и по-ефективен за вас и клиентите ви - което означава, че почти всяка част от бизнеса ви, ще бъде синхронизирана по този модел. Всичко е много просто - но не е лесно Започнете от началото, учете се от хора, на които имате доверие. И не забравяйте, че това е вашият бизнес - можете да се справите с тези решения. В края на деня трябва да разчитате на себе си и на вашите клиенти, за да бъдете успешни, и най-добрият начин да направите това е да ги разберете, да разберете себе си и те да разберат процесите в маркетинга (големия маркетинг!). Защо? Защото всичко това е свързано с вашия бизнес като цяло, т.е. с реализирането на идеите ви и на печалбата от тях.

Източник: Информация на деловия портал www.econ.bg Снимки: www.sxc.hu

59


Организация и социален диалог

МИТОВЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СТАРТИРАНЕТО НА БИЗНЕС Готови ли сте да започнете свой собствен бизнес? А да поемете пълен контрол над дневния си график и бъдещето на кариерата си? Предприемачеството предлага чудесни възможности пред днешната жена, включително и възможността за работа от вкъщи. Въпреки това то не е за всеки. Ако си мечтаете да започнете свой собствен бизнес, първо прочетете тези пет точки.

1. Работата от вкъщи означава по-малко усилия Ако си мислите, че това сами да сте си шефове значи повече сън и целодневно размотаване по пижама, помислете пак. Предприемачите често разбират, че са принудени да работят много повече от останалите хора. Почти постоянно собствениците на бизнес променят стандартното работно време - от 9 до 17ч., на от 9 до полунощ. Разбира се, когато работите за себе си можете да контролирате графика си. Това значи, че ще можете да изпълнявате домашни задължения по средата на деня и да се фокусирате върху работата посред нощ, когато работите по-добре. Но тази привилегия има и друга страна – постоянно ще се налага да се борите с неясните граници между личния и професионалния си живот. В самото начало на вашия бизнес ще трябва сами да се грижите за всичко и ще се налага да сте отлично организирани, за да запазите баланса между работно време и моменти със семейството. Каквото и да правите, правете го с любов и желание.

2. Да си предприемач, означава сам да си си шеф

Никога йте! тказва не се о

Когато сте самонаети, вие сами ръководите кариерата си, но това не означава, че не отговаряте пред никого. В действителност ще имате много шефове – вашите клиенти. Ако в предишната компания, в която сте работили, сте се старали шефът ви да е доволен, то сега ще полагате двойно повече усилия, за да са доволни клиентите ви. В случай, че не успеете да задоволите нуждите на клиентите си, ще загубите пари. Е, като шеф ще имате една важна привилегия сами да избирате кой да ви е клиент.

60


Организация и социален диалог

61

3. Ще мога да гледам децата докато работя от вкъщи. Ако сте работеща майка, то вие знаете, че децата изискват финансова стабилност. Много жени решават да започнат свой собствен бизнес, за да прекарват повече време с децата си и да спестят пари от наемане на бавачки. Възможността да работите от вкъщи е като благословия за много семейства, но въпреки това трябва да бъдете реалисти. Колко работно време можете да си позволите да загубите и как всъщност ще съчетаете задълженията си като родител с работните. Много работещи от вкъщи майки бързо разбират, че ще трябва да осигурят детегледачка поне за няколко часа, за да се срещнат с клиенти или да проведат конферентни разговори.

4. Моят бизнес ще е твърде малък, за да се тревожа за правните аспекти Много притежатели на малки компании или предприемачи смятат, че техният бизнес е твърде малък, за да се притесняват за правните аспекти, като формирането на бизнес структура. Въпреки това, дори самонаетите трябва да се консултират за включването на бизнеса си в други структури или най-малкото да се замислят какво би станало с личните им активи, ако някой ги съди. За да можете да се предпазите от лошите последици, си наемете адвокат.

5. Ще се нуждая от много пари, за да започна собствен бизнес Ако нямате големи капитали, които да инвестирате в бизнеса си, не се притеснявайте, бихте могли да започнете и с минимални инвестиции. Например услугите предлагани чрез интернет изискват по-малки режийни разходи. Най-важното е да бъдете реалисти за своя бизнес и да започнете от нещо по-малко и постижимо.

Никога не се отказвайте! Проучването на тези митове не цели да откаже всеки бъдещ предприемач от мечтите му. Започването и управляването на собствен бизнес може да бъде изключително изживяване, а и опитът не може да се замени с нищо. Най-важното е да гледате реалистично на нещата, за да можете да постигнете повече. Също така не забравяйте да се радвате на всяка победа, дори и на най-малката и да се забавлявате по пътя към целта си.

Източник: www.expert.bg Снимки: photl.com


Организация и социален диалог

ЩО Е ТО ЛИЧНО БРАНДИРАНЕ?

аз ти

Настанени удобно между репутацията си на север и резюмето си на изток, някъде там се извисява създадената от човечеството въображаема планина, към която всеки в един момент започва да се стреми. Тази планина е вашата марка. Идентифициращото ви Аз ООД, което съзнателно може да бъде разработено като Disney. Ако изработите бранда си (т.е. себе си) внимателно и ако имате малко късмет и повече упорство, той може да стане толкова успешен, колкото гигантската марка, любима на децата (а и не само). Ако репутацията, която сте изградили пред околните, и резюмето, което сте развили с годините, отговарят изцяло на това, което сте, то ето я марката ви и още няколко плюса нагоре. Брандът е професионалната идентичност, която създавате в умовете на хората. Концепцията за брандирането е изградена отдавна, макар че не винаги се определя като такава. Корпоративната мания на 50-те около "имиджа" и идеята на 70-те "dress for success" (облечен за успеха) бяха маркировките по пътя към днешната концепция за брандиране. Честно, да мислите за себе си като за марка или всъщност да се стремите да станете такава, малко е стресиращо, но това отразява нашата дълбока културна отдаденост на консуматорството. Също така изразява личното ни предлагане на пазара, което е огромно предимство в светкавично променящите се бизнес условия.

62


Организация и социален диалог В същността си професионалното брандиране е насочено към суровата действителност: за успешна и дълготрайна кариера, не очаквайте компанията ви или самата индустрия да се погрижат за вас. Както във всеки аспект на живота, вие сами трябва да се погрижите за себе си. Добре изградената марка ще бъде вашият сал в живота. Какво обаче означава да брандирате себе си? Тъй като нашето Аз е непокътнато, уви, определено се смятаме само за част от работните орди, като обикновено звено от производствен процес в консуматорската реалност. Като марка ние ставаме отличителни и желани – без значение дали за мениджърите вътре в компанията, за външни клиенти или за потенциални работодатели в града. Резюмето може да обобщи това, което сме постигнали досега, но марката крещи ясно и високо: "Вземи ме от "рафта". Избери мен. Аз съм специален, отговорен, високо квалифициран, отличен, експерт, на когото може да се разчита. Избери мен!". Брандирането означава различни неща за различните мениджъри. Някои подчертават значението на експертността. "Обучавам своите директни подчинени, за да се превърнат в експерти, добре запознати с определен предмет на работа – да речем "бизнес стратегическо консултиране". Брандирането означава да създадеш видимост и разпознаване като експерт, което кара клиентите ни да искат да говорят с тях и което е по-важно – да вярват в това, което казват." Другите мениждъри гледат на брандирането като на начин за предаване на ясни сигнали, съобразно ключовите атрибути. "Постоянство, надеждност, креативност, изпълняване на задачите навреме и в рамките на бюджета и разрешаване на проблеми – това са основните "емблеми", които ще искате хората да виждат, когато изговарят името ви." Вие, разбира се, може да искате вашият професионален профил да изглежда по-различно, но запомнете, че трябва да се представите по най-добрия начин и то като себе си. "Един работник, който брандира себе си, не се оставя длъжността му да го определя", казва един изпълнителен директор на голяма компания, която от Psychology Today не искаха да споменат. "Той може в момента да е в счетоводния отдел, но аз ще престана да мисля за него като за счетоводител. Започвам да мисля за него като за стратег и експерт в решаването на проблеми. Тези хора се заемат повече с целите на компанията, отколкото с някакъв текущ проблем в организацията." Как по-точно вие, като Марка Х, можете да изпратите на шефа такова послание? За съжаление няма формула, но има няколко изпитани тактики, които определено работят. Може би ще е добре да започнете да участвате в събития и публични изяви. Разговорите и изказванията на професионални конференции или изработването на презентации ще ви утвърдят като експерти в областта. Може да се възползвате и от това да работите с екипи от фирмата, различни от вашия собствен, за да им помогнете да разрешат някои проблеми, които са в обхвата на професионалните ви умения. Това със сигурност ще се разнесе и ще бъде забелязано от директора на компанията ви. Не става дума само за показване: правите присъствието си забележимо. Трябва да вземате участие във всички онези срещи и е хубаво да показвате, че знаете за какво са и какво знаете вие. Това става почти без да казвате, че ще трябва да направите "домашното" си, за да изпълните ролята си успешно. Работите с умни хора и не можете да излъжете, че сте експерти. Всъщност ще трябва да

63


Организация и социален диалог

поработите малко повече, за да можете успешно да вземате участие в срещите. Бъдете постоянни. Брандирането означава "знам, че мога да разчитам на теб за определени неща, без значение дали това са страхотните графики или гениалните ти хрумвания". Трябва да разбирате какво давате и да бъдете сигурни, че ще имате възможността да давате още и още. Заемете се със задачата да обновявате резюмето си всяка година. Това е единственият начин да запомните всички невероятни неща, които сте свършили до момента. Също така ще ви помогне да фокусирате вниманието си върху марката, която изграждате. Проектите от миналата година записани ли са редом с опита, който се опитвате да доказвате, че сте придобили? Дали пък някои ваши умения нямат нужда от малко подобрение? Годишното обновяване на резюмето ви ще ви помогне да промотирате марката по-добре и ще ви даде по-ясна представа за по-големите ви цели. Не можете да предадете ясно послание за себе си, ако собственото ви мислене е неясно. Това, разбира се, е най-голямата пречка за успешното брандиране. Всеки, заинтересован от автентичността и комплексността на нещата, може да устои на идеята да ограничи себе си до пропорцията на кутията за мляко за целта на предлагането. Но това усещане за нещата се изпречква на пътя на продажбите. Преди всичко, на първо място е страхотното мляко, което се продава в добре обмислената кутия. Опаковката просто прави възможността млякото да привлече погледа на други хора по-голяма.

Брандове – внимавайте! Покрай стремежа ни да станем по-"видими" личности, понякога забравяме за някои капани по пътя си. Вървете внимателно и запомнете тези три прости правила, които могат да ви бъдат от полза: Отстоявайте себе си. Не позволявайте на другите да стеснят нишата ви прекалено много. • Чувствайте се свободни да отстоявате позицията си, когато ситуацията не е във ваша полза. • Говорете и показвайте какво знаете – но имайте доблестта да признавате и какво не знаете. Линията между демонстрирането на опита ви и това да бъдете егоисти е съвсем тънка. Показвайте силните си страни. Брандирането е прост и ясен израз на това, кои всъщност • сте вие самите. Ако се отправите към марката Аз ООД, то не забравяйте постоянно да премервате обувките, с които стъпвате. Т.е., преценете се правилно и не се надценявайте, но и в никакъв случай не се подценявайте – шефовете (а и вие самите) нямат нужда от хора с ниско самочувствие и слаба самоувереност.

Цитатите са на анонимни изпълнителни директори и мениджъри, които споделят мнението си с www.psychologytoday.com Източник: div.bg Снимки: sxc.hu

64


НОВИЯТ CHEVROLET CAPTIVA НИКОГА ВЕЧЕ ПРОПУСНАТИ ВЪЗМОЖНОСТИ

цеНа ОТ 39 990 лВ. без ДДС И праВО На ДаНъчеН креДИТ www.bulvaria.bg БУЛВАРИЯ

София Запад ул. „Орион” 84 Тел.: (+359 2) 926 77 66

БУЛВАРИЯ

София Изток бул. „Христофор Колумб” 43 Тел.: (+359 2) 489 55 66

БУЛВАРИЯ

Варна бул. „Януш Хунияди” 7 Тел.: (+359 52) 574 120

Гаранция 5 години или 150 000 км (специални условия). Снимката е илюстративна. Среден комбиниран разход на гориво – 6,4—10,7 л/100 км; емисии СО2 – 170—252 г/км.


Организация и социален диалог

гр.София 1606, ул. ”20-ти април” №19, ет. 1, academy@responsa.bg , www.responsa.bg

тел./факс: +359 2/852 9647 мобилен: +359 885 103173

66


Организация и социален диалог

www.responsa.bg

СЛЕДДИПЛОМНИ КВАЛИФИКАЦИИ

67


Здраве и безопасност при работа

РЕШЕНИЯ ПРИ РЪЧНА РАБОТА В ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕТО

Какви са проблемите? В дървопреработването, ръчната работа причинява приблизително 30% от докладваните годишни травми при работа. Също както и разтежения и навяхвания (50% от нараняванията в дървопреработването), решаването на този въпрос може да се отрази и на разкъсванията (15%) и на фрактурите (10%). Има и много травми по ръцете и пръсти както и на гърба. Повечето травми възникват при стресови ситуации и напрежения за период от време, а не от едно отделно събитие. Какви са причините? Проблеми на ръчната работа често произлизат от лошото работно място или от работното оформление. Сред най общите примери за рискови дейности е работа свързана с: тежки или неудобни товари; трудност при хващане; крайно използване на сила; повторение; усуквания и други неудобни положения. Каква е цената? Разходите на компанията могат да произлизат от:  загуба на продукция; продукт с лошо качество; плащания за болест; претенции за травма от нещастен случай и високи застрахователни вноски; висок процент новопостъпил и напус нал персонал; и преквалификация. Разходите на индивида са:  болка; възможна постоянна нетрудоспособност; време извън работа; и загуба на доходи.

68


Здраве и безопасност при работа Какво има нужда да се направи: Оценка на риска Наредба 1992 за Операции включващи ръчна работа задава ясни йерархически мерки:  Избягвайте опасната ръчна работа доколкото е възможно.  Оценете всички опасности при операциите изискващи ръчна работа които не могат да бъдат избегнати.  Намалете риска от травми доколкото е възможно. Наредбите покриват “пренасяне или поддържане на товари чрез ръчна или сила на тялото”. Например, те покриват носене на дъски и плотове както и преместване на контейнери за бои или лакове. Избягвайте ръчната работа Задайте си следните въпроси:  Ръчната работа необходима ли е?  Може ли необходимият резултат да бъде постигнат по друг начин? Могат ли операциите да се механизират или автоматизират?  Основните рискови фактори свързани с дейности изискващи ръчна работа са: задача - усукване, навеждане, усилено бутане и дърпане и т.н.;  натоварване - крайно тежко, необичаен размер, непохватна форма, нестабилност, трудност  за хващане;  работна среда - действия по принуда, лоша повърхност на пода, топли, студени или влажни условия; индивидуални способности - здравни проблеми, влияние на защитната екипировка и  облеклото. Наредбите за Ръчна работа не покриват физическото усилие изискано при работа която не включва пренасяне или поддържане на товари, като например действията при управлението на машини в дървопреработването или използването на ръчни инструменти например като, пистолет за пирони или спрей за боядисване. Въпреки това, ако работника не може да управлява лесно, или това изисква крайна усилия, могат да се появят травми. Тези рискове трябва да се разгледат при оценката на риска изисквана от Наредба 1999 за Управление на Здравето и Безопасността при Работа.

Оценете рисковете В решението дали в дейността присъства риск, разгледайте следното:  Изисква ли се крайна сила?  Има ли някакви жалби от работниците за болки и страдания? Допитайте се до комитетите по безопасност и проверете във вашите документи за отсъствие по болест.  Има ли доказателства за импровизирани промени в управлението или екипировката?  Работата изисква ли неудобни положения като например, навеждане или разтягане?  Има ли достатъчно пространство за движение?  Има ли съобщения за инциденти или травми свързани с ръчна работа?  Попитайте служителите кои задачи са най-тежки.

69


Здраве и безопасност при работа Решения при ръчна работа Много от решенията при ръчна работа включват използването на някои форми работна екипировка. Когато използвате работна екипировка за намаляване рисковете от ръчната работа вие би трябвало да сте сигурни, че тя е безопасна и подходяща за определената цел и е съобразена с изискванията от Наредбите за Осигуряване и използване на работна екипировка от 1998 (PUWER 98). Неотдавнашно проучване на решенията при ръчна работа в дървопреработващата промишленост определи няколко общи задачи където рискове от травми са очевидни. Следните примери илюстрират възможните начини за тяхното намаляване или отстраняване. Носене на варели съдържащи консерванти за дърво Проблем: Обикновено консервантите за дърво съдържат медено хромов арсенат (CCA) който се съхранява като паста в 25 литрови варели тежащи по 50 килограма. Варелите би трябвало да се повдигат и изпразват в неудобна позиции, и тогава да се измият с вода, с възможността работника да е изложен под влиянието на продукта. Решение: Тези рискове могат да се избегнат чрез преминаване към доставката на нови течен продукти, и чрез нова система за съхранение и смесване.

Фигура 1 Пълнене на междинен контейнер

Доставката се прави наливно от цистерни. Количествата консервант се прехвърлят чрез маркуч от цистерната направо в междинният контейнер (IBCs) (виж Фигура 1). Както и отстраняване на риска от вдигане на варели, новата система е по чиста и по безопасна за оперативният работник. Потребителят също така не е изправен пред проблема изхвърляне, връщане или изпразване на варели.

Работна маса и височина на машинната маса Проблем: Лошата работна поза може да водите до различни проблеми като например, болки в кръста, раменете или врата. Прекарвайки деня прегърбен над работната или машинната маса която е на неподходяща височина е един от примерите. Решения: Много са подходящите решения:  За работна маса която е твърде ниско най-лесното решение е да направят дървени пънчета под краката на масата. Те би трябвало да държат масата стабилна така, че да не се клати. С доближаване на горната част на масата се доближава заготовката по-близо до тялото и се намалява нуждата от достига и навеждане.

70


Здраве и безопасност при работа  Достъпни са и вакуумни работни маси който могат да се използват вместо традиционните работни маси. С такова оборудване могат да се държат големи плоски заготовки и дори врати и рамки на прозорци. Работната височина е лесно приспособяема (обикновено между 750 на 1100 мм). Всмукването позволява да държите заготовката завъртяна (от 90o) до (360o), позволявайки заготовката да бъде лесно обработена (виж Фигура 2).

Фигура 2 Вакумна работна маса

За по-големи заготовки също са достъпни, вакуумни работни маси с регулиране на височината. На тях, монтираните заготовки могат да се въртят и закрепват под какъвто и да било подходящ за работата ъгъл. Подходящи са и много други не-вакуумни работни маси.  Важно е също така и машините да са на правилната височина. Например, за струг идеалната височина на машина може да е намери, като проверите дали крайчеца на лакътя на оператора, с прегъната ръка, се изравнява центърът на задвижващата глава (виж Фигура 3); при работа със струг, ръката трябва да си почива удобно на масата (докато се стои изправен с малка извивка на гърба).

Фигура 3 Проверка на струга за правилна работна височина

Носене на инструменти използвани за дървопреработващите машини Проблем: Носенето на инструменти за дървопреработващите машини има някои очевидни рискове както е известно те са извънредно остри. Инструментите също така може да са тежки, трудни да хващане (напр. може да нямат хватка поради позиционирането на резците на обработващият блок) и неудобни за носене (напр. лист за банциг). Решение: Носете подходящи ръкавици когато носите инструмент, т.е. достатъчно дебели за да ви предпазят от резци/ножове също така да ви осигурят удобно хващане. Къде може, инструментите да се съхраняват възможно най близо до машини така, че да се ограничи носенето. Когато превоз-

71


Здраве и безопасност при работа вате инструменти на по-дълги разстояния, напр. за заостряне, те да се поставят в защитен носител (например, дървена кутия). Когато пренасяте непредпазена лента за банциг в завода, вместо да я носите над рамото, използвайте проста транспортна дъска за пренасянето й. Завържете лентата за дъската и я носете със зъбците от другата страна на тялото. Фигура 4 Транспортна дъска на лента за банциг

Европейският стандарт ЕН 847-1:1997,5 за дизайн и производство на машини инструменти за дървопреработването, гласи, че “Подвижни инструменти който тежат повече от 15 килограма трябва да бъдат коструйрани така че да могат да се приспособяват за ръчна работа (напр. дупки за хващане) или бъдат оформени по такъв начин, че да могат да се прикрепят стандартни устройства за хващане”. Носене на кръгло дърво Проблем: Позиционирането и преместването на кръгло дърво може да бъде трудно поради нуждата от навеждане и трудността за добър захват. Решение: Може да се използва щипка за греди за да се справите с кръгло дърво (виж фигура 5). Освен че помага при захвата на кръглото дърво те намаляват нуждата от навеждане. Те ускоряват работата и връщат инвестицията в тях много бързо.

Фигура 5 Щипка за греди

Носене на панелни продукти на дървесна основа Проблем: Големият размер и тегло на панелните продукти на дървесна основа (талашитени плоскости, MDF и т.н.) съществува като рисков проблем в много части от промишлеността. Решения: Има много решения на този проблем:  Куки за повдигане - Те позволяват на човек да премести малки плоскости без се наведе и да ги хване подходящо. Всичко това е благодарение на приспособен стоманен прът (дълъг 60-80 см) с кука в единия край и дръжка в другия (виж Фигура 6). Достъпни са също така разнообразие от

72


други аналогични устройства изпълняващи същата задача, като например, дръжки с ролкови-хващачи в единия край.

+ Правила за оказване на първа долекарска помощ

Тийм Превент България ООД Централен Офис София 1606 София ул. “20-ти Април” №19, ет. 1 Телефон: (+359 2) 483 03 05 (+359 2) 852 96 47 Факс: (+359 2) 852 96 47 GSM: (+359 886) 15 Клонова мрежа Офис Шумен: (+359 54) 866 822 (+359 888) 51 44 29 Офис Варна: (+359 884) 000 691 Офис Перник: (+359 884) 400 622 Офис Плевен: (+359 887) 42 92 18 email: teampreventbg@teamprevent.com Управители: Донат Томанек Нейко Нейков

ТиймПревент Фигура 6 Куки за повдигане

България

Работи с усмивка!


Здраве и безопасност при работа

„Юридическа компания Респонса‘‘ ООД е една от първите юридически консултантски фирми в България. Основана през 1989 г., компанията има амбициозната цел да предоставя правни съвети във всички области на правото в среда на развиващи се търговски и бизнес отношения и в условията на демократичните промени в България. Компанията в годините успя да реализира целта си и в момента осигурява комплексни правни услуги и консултации на български и чуждестранни клиенти във всички области на правото, свързани с икономиката и бизнеса. „Респонса” е уникална и поради задълбочените проучвания, които прави в областта на трудовото и осигурителното право, целящи да обслужат лични и корпоративни интереси при престацията и полагането на труд в условията на демокрация и обединена Европа. Дейността ни е съсредоточена върху местното право, но специалистите ни решават с еднакъв успех както вътрешни, така и международноправни проблеми, с които днес се сблъскват българските дружества и мултинационалните компании. Екипът ни се състои от добре подготвени и високо квалифицирани професионалисти с богат опит в областта на гражданското материално и процесуално право, търговското право, трудовото право и други, способен да разглежда всеки проблем и намира най-доброто решение. Процесуалното представителство е сред нашите приоритети. Дружеството разполага с офис на територията на гр. София, както и с възможността да предоставя услугите си на територията на цялата страна чрез асоциираните си партньори. Юридическа компания “Респонса” при реализиране на своите дейности разполага с възможност да привлича международно признати експерти, постигнали високи позиции в управленските структури на България. В практиката си спазваме основните професионални ценности, прецизност, конфиденциалност и лоялност към клиентите. Проблемите на нашите клиенти са и наши проблеми.

МИСЪЛ: „От което черпим добро, от същото може да черпим и зло, а и начин да избегнем злото. Така например дълбоката вода е полезна в много отношения, но е и вредна – може да се удавиш в нея. Ала това може да се избегне – научи се да плуваш.“ Демокрит „Ignorantia iuris neminem excusat – Незнанието на закона не оправдава никого. Познавай законите, за да плуваш добре в бизнеса!“ „Юридическа Компания Респонса” ООД КОНТАКТИ: гр. София, ул. 20-ти Април 19, ет. 2; тел.: 02 / 851 93 89

74


Здраве и безопасност при работа УСЛУГИ: Предлагаме комплекс от юридически услуги в областта на правните консултации в следните направления: І. Създаване на комплекти от документи, свързани с корпоративното управление: •  Създаване и утвърждаване на вътрешни актове - устав, правила за работа на съвета на директорите, надзорен съвет, договор за управление на търговското дружество; правомощия на общото събрание; •  Подготовка и провеждане на акционерни събрания и на общо събрание на съдружниците •  Съставяне на документи за вписване на промени в търговското дружество; •  Избор на одитор и създаване на правила за работа с одитора; •  Съдействие за публикуване на годишния счетоводен отчет. ІI. Регистрация, промени и ликвидация на търговски дружества и търговци •  Изготвяне на необходимите документи и вписване на нови търговски дружества и промени във вече съществуващи търговски дружества в Търговския регистър при Агенция по вписванията към

Министерство на правосъдието с ползване на електронен подпис и по-ниски държавни такси •  Продажба на търговци; •  Преобразуване, сливане, вливане, отделяне на търговски дружества. Движение на персонала – изготвяне на необходимите документи. •  Регистрация на клонове и представителства на юридически лица; •  Организация на процеса на ликвидация, както изготвяне на пакет документи, изискуем от закона. ІІІ. Правни консултации, свързани с недвижими имоти: извършване на всички необходими юридически справки, съобразно изискванията на закона на ниво предварителен договор и на ниво нотариален акт; деклариране на имота. Посредничество при търсене и предлагане на недвижими имоти . ІV. Цялостно абонаментно правно обслужване на фирми: •  Консултации, справка, анализ на документи на клиента и изготвяне на юридически становища във връзка с дейността на търговеца; •  Изготвяне и консултация на всички видове договори – граждански, дружествени, търговски, нотариални актове и договори в нотариална форма ; •  Юридически анализ на договори, подготовка и правна помощ при водене на преговори; •  Изготвяне на пакет документи, свързани с трудовите правоотношения в търговските дружества. V. Юридическа помощ на физически лица: •  Консултации – устни и писмени по въпроси на трудовото законодателство; •  Правен анализ на трудови договори и всички документи, свързани с полагането на труд; •  Консултации по семейни спорове, домашно насилие; •  Консултации по вещно-правни и облигационни проблеми. VІ. Консултации по email VІІ. Юридически и финансови консултации. VІІІ. Осигуряване на процесуално представителство от водещи адвокати.

КОНТАКТИ: гр. София, ул. 20-ти Април 19, ет. 2; тел.: 02 / 851 93 89

75


Здраве и безопасност при работа  Колички за дървени плоскости - Те са снабдени с блокировка на колелата, устройство за наклоняване, преместване, вдигане и спускане на масата (виж Фигура 7). Те позволяват нa един работник да товари, маневрира и предвижва голям брои панели. Веднъж натоварена с панели и преместена до машината, най-горният панел може да бъде пригоден до височината на масата на машината и обработен.

Фигура 7 Количка за дървени плоскости

Количката постепенно се вдига и позволява лесно на следващата плоскост да се вземе. Тези колички имат и много другите ползи като например: разтегателен механизъм; • плъзгащ улей за обработка; • универсална количка (напр. за превоз на машини и т.н.); • подвижна работна маса; или • товарно превозно средство. • Такива устройства увеличават производителността и спестяват време и пари - и бързо възстановяват вложените средства.  Вакуумни системи за носене - има голямо разнообразие от оборудване за нареждане, носене и обръщане на дървени плоскости. Те се използват широко когато големите дъски трябва да се обърнат така, че да се обработят от двете страни. Този вид екипировка има много преимущества – тя се използува лесно, бързо, не поврежда плоскостта и може да се управлява от един човек. Преместване на дълги дървета, дървени компоненти и дъски Проблем: Преместването на дървен материал с голяма дължина, напр. между дървопреработващите машини къде липсва място за автотоварач. Решение: Един от изборите е количка направена с метално скеле и въртяща предна ос. Количката може да се бута или дърпа ръчно от едни човек. Такива устройства могат да се направят от повечето производствени инженери. Трябва да се погрижите да закрепите безопасно за количката дългият дървен материал или обработените компоненти (ако е необходимо превържете подходящо преди да преместите количката). Това намалява риска дървеният материал да падне. Претоварената количка може да изисква крайни усилия за нейното преместване. Преместване на сглобени мебели и изделия от дърво Проблем: Сглобените мебели и изделията от дърво, като например, бюрата за офиси, могат да бъдат много тежки и трудни за ръчно преместване от работната маса до пода. Решение: За произвеждането на мебели като например, бюра за офиси, едно от най евтините ре-

76


77

шения е DIY включващо монтирани два плъзгача над работната маса за сглобяване на мебелите. Веднъж сглобени, мебелите се закрепват за масата. Тогава масата се обръща на 180o използвайки плъзгачите мебелите се свалят на пода. Вакуумните устройства също са подходящи за тази задача - те могат да преместят всичко от мястото за сглабяне на мебели до изхода (виж Фигура 8).

Фигура 8 Вакуумно устройство

Използване на пневматичен пистолет за пирони Проблем: Пистолетите за пирони са широко използвани, например при производството и ремонта на палети и в мебелната промишленост. Пистолети от 4 или повече килограма не са необичайни – те трябва да се държат по разнообразен и непохватен начин и в същото време изискват значително физическо усилие. Като резултата е умора и проблеми в рамото. Решение: Теглото на пистолета може да бъде понижено чрез осигуряване на система за окачване. Това включва държане на пистолета на инерционно балансирана система окачена над работната станция. Тя поема болшинството от теглото на пистолета и операторът тогава просто трябва да го премести до различните точки къде трябва да се поставят гвоздей или скоби (виж Фигура 9). Задачата може се направи и по-лесна, чрез позициониране на работната маса под оптималния ъгъл, който позволява работата да бъде лесно достъпна – намалявайки усилията за достигане или навеждане.


Здраве и безопасност при работа

Фигура 9 Инерционно балансирана система

Инспекция на дървени палета Проблем: Палетата са тежки – обикновенно между 20 и 30 килограма – и неудобни за носене поради големия си размер. Фактът, че често се правят от необработен материал увеличава риска от нараняване. Също така има риск от издадени гвоздеи от палетата които могат да наранят кожата. Решение: Диапазона на вакуумните устройствата е достъпен особено при производството на палета, например за преместване, обръщане и инспекция на палета. С тези устройства, операторите са способни да проверят до 1350 палета на смяна с минимално усилие (виж Фигура 10).

Фигура 10 Инспекция на палета

Източник и снимки: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа sxc.hu

78


Здраве и безопасност при работа

79


Здраве и безопасност при работа

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ РЕЖИМИ НА ТРУД И ПОЧИВКА?

Едно от задълженията на работодателя във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е въвеждането на физиологични режими на труд и почивка по време на работа. Това изискване е установено в чл.12 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа. Припомням, че в Наредба№ 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи също поставя изрично изискване за въвеждане на регламентирани почивки, разработени съгласно Наредба 15/1999 г.

Физиологичните почивки се различават от почивките от Кодекса на труда Физиологичните почивки се различават съществено от почивките, предвидени в чл. 151 от Кодекса на труда, тъй като те са част от работното време. С други думи те са изключение от общия принцип въведен с чл.151, ал.2 от КТ, съгласно който почивките не се включват в работното време. Кога трябва да се въведат физиологични почивки? Съгласно Наредба 15 регламентирани почивки за отдих и възстановяване по време на работа се въвеждат когато: 1. работният процес е постоянен и равномерен и се осъществява в съответствие с технологичните изисквания, организацията на работа и нормирането на труда; 2. продължителността на работния ден (работната смяна) превишава 6 часа; 3. има разработен режим за труд и почивка за съответния вид труд. Ако се питате дали трябва да действат трите точки кумулативно, то ето цитат от МТСП, който ще даде отговор: Трябва ли да бъде разработен и въведен физиологичен режим на труд и почивка по време на работа на работници, почистващи улици и продължителността на работния ден е 4 часа?

80


Здраве и безопасност при работа Отговор: Според чл. 2 от Наредба № 15 от 31.05.1999 г., физиологичните режими на труд и почивка се разработват и въвеждат при всички видове трудова дейност и във всички фирми и организации, независимо от формата на собственост, когато е изпълнено условието по чл. 9, а именно: - работният процес да е постоянен и равномерен и да се осъществява в съответствие с технологичните изисквания, организацията на работа и нормирането на труда; - продължителността на работния ден (работната смяна) да превишава 6 часа; - да има разработен режим за труд и почивка за съответния вид труд.

Автор: инж. Деяна Илиева Източник: otgovori.info Снимки: sxc.hu

Следователно, при продължителност на работния ден от 4 часа не е необходимо да се разработва физиологичен режим на труд и почивка по реда на Наредба № 15. Въпреки посочения пример, често представители на контролните органи изискват наличието на разработен и въведен физиологичен режим на труд и почивка за дейности, при които няма постоянен и равномерен работен процес. Както споменах вече, при работа с видеодисплей не по-малко от половината от установеното за него работно време, има изрично задължение за работодателя да въведе физиологични почивки.

Кой разработва физиологичния режим на труд и почивка? Работодателят възлага на служба по трудова медицина или на специалисти, работещи в областта на трудовата медицина, да разработят подходящи режими на труд и почивка за съответния вид труд.

Как се въвежда физиологичният режим на труд и почивка? Физиологичните режими на труд и почивка се въвеждат с организацията на работата и нормирането на труда. По-конкретно изискване на Наредба 15 е физиологичните режими на труд и почивка да са включени в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието (задължителен за всяка една фирма с наети работещи) и да са доведени до знанието на работещите.

Има ли минимален брой почивки? В приложението към чл.8 от Наредба15 се казва, че “При нормална продължителност на работния ден (8 часа) се дават поне 2 почивки: първата – 2 – 2,5 часа след започване на работата, за да не се нарушава периодът на сработването, а втората – 1,5 – 2 часа след почивката за хранене. Минималното време за всяка отделна почивка не трябва да бъде по-малко от 5 – 10 минути, а максималното – от 30 минути. Ние предлагаме услуги в сферата на проектното управление чрез практическо съдействие при изпълнението на проекти, обучения и консултации.

Можете да ни намерите на адрес: София, бул. Цариградско шосе, бл. 22, вх. В, ап. 31 и на тел. 02/9712558

81Здраве и безопасност при работа

ПРЕНОСИМ ЦИРКУЛЯР

Въведение Всички оператори трябва да имат подходящо обучение по отношение на това как да работят с дадената машина и как да изпълняват изисканите задачи. Никой в училищна възраст не би трябвало да работи с циркуляр. Онези които напускат училище, но са под 18 годишна възраст могат да работят с циркуляр, само надзиравани от компетентен човек на 18 или повече години.

83


Здраве и безопасност при работа

Лични предпазни средства (ЛПС) » Използвайте следните ЛПС: •

Подходяща защита за главата, ако се изисква в оценката на риска.

Подходящата защита за слуха.

Защита за очите.

Защитни обувки с добър грайфер и поддържащи глезена.

Външно облекло подходящо за преобладаващите атмосферни условия. Трябва да се носи облекло с голяма видимост когато оценката на риска определи това за необходимо.

» Всеки човек би трябвало да носи лична аптечка включваща голяма превръзка за рани. » Би трябвало да са лесно достъпни материали за почистване на ръце, като например, сред ства за почистване или сапун, влажни и книжни кърпички.

84


85

Машини

Фигура 1 Циркуляр за напречно рязане с устройство за захващане на дънера

Фигура 2 Циркуляр за надлъжно рязане » Всички ролки, ремъци, задвижващи валове и режещи ли стове трябва да бъдат защитени. » Трябва да има ясно означено устройство за спиране което да е достъпно от работната позиция. » Уверете се, че са налице и в готовност подходящ пожарога сител и комплект с инструменти. » От 5 Декември 2003 времето за спиране движението на режещия лист трябва да бъде 10 или по-малко секунди. Това практически може да бъде постигнато, чрез монтира нето на спирачна система която се включва автоматично когато машината се изключи.

с ефективни и щадящи природата машини, които работят само с вода! контакти гр. София тел.: 0898 802195 email: chisto.svejo@gmail.com


Здраве и безопасност при работа

Експлоатация » Уверете се, че машината се поддържа в съответствие с указанията на производителя. » Проверете структурата на циркуляра за видими дефекти. » Уверете се, че режещия лист не е счупен и не липсват зъбци. » Уверете се, че зъбците са правилно заострени и поставени (носете очила когато пилите).

Поставяне на зъбци на режещ лист » Зъбците за поставяне трябва да се съхраняват в техните оригинални кутии и да бъдат ясно означени. »

Само при нужда се препоръчва замяна на части.

» Заменете повредените зъбци и веднага, ги заострете на същата дължина, като останалите. » Проверете всеки зъбци за стегнатост на монтажа.

86


Здраве и безопасност при работа

Гориво »

Спиране на двигателя.

» Бензиновите пари са невидими и могат да се разнесат на значителни разстояния от местото на разливане или горивната площадка. Поддържайте безопасно разстояние от всички източ ници на запалване през цялото време. »

Съхраняваното гориво да е предпазено от запалване от какъвто и да било източник като например, огън, пушене на хора или циркуляр. Изберете място за съхранение да е защитено от директна слънчева светлина и далеч от реки и канали.

» Контейнерите трябва да са ясно означавани и да имат надеждни запушалки. Пластмасовите контейнери трябва да са изработени и одобрени за употребата на бензин или дизелово гориво. » Отваряйте горивната запушалка внимателно. » Внимавайте горивото да не попадне на кожата. Ако гориво попадне в очите измийте със чиста вода незабавно и потърсете медицински съвет колкото е възможно по-бързо.

Подготовка за работа » Инсталирайте машината на твърда повърхност на която няма пънове, речни камъни и другите препятствия. » Убедете се, че всички предпазни устройства и режещия лист са инсталирани и нагласени правилно и, че устройството за спиране на машината функционира правилно. » Проверете дали режещия лист не е повреден.

87


Здраве и безопасност при работа

Процедури при спешни случай » Осигурете отговорен човек който знае ежедневната програма за работа и е подходящ за изпълнението на процедурите при извънредно положение. Къде е възможно използвайте мобилни или радио телефони, или друга система за повикване. » Осигурете оператори които могат да дадат необходимата информация с достатъчни детайли по отношение вида на нараняването, къде се намира инцидента, напр. разстояние от основ ния път, начина на достъп (подходящ за автомобил или друго превозно средство). В градски те условия имената на улиците са съществени. Запознайте се с местоположението в детайли преди да има нужда от спешна помощ.

Работа с машина » Осигурете работна област свободна от рискове, като например, изрезки, неприбрана про дукция и стърготини. » Дръжте ръцете си на разстояние от режещия лист. Не чистете с ръце изрезките от работната маса. » Бъдете крайно предпазливи когато държите материал който е мокър, неотдавна обелен или е под напрежение. » Не правете каквито и да било поправки на машината, режещия лист, или предпазното устройство докато машината работи и режещия лист е в движение. Спрете машината със устройството за спиране. » Не пречете с което и да било предпазно устройство докато машината работи и режещия лист е в движение. » Не оставяте работеща машина без надзор. »

Спрете работа всеки път, когато забележите нещо нередно и съобщавайте за всички дефекти.

88


Напречно-рязане » Неизползвайте режещи листове със сменени или счупени зъбци за тази операция. » Трябва да се използва устройство за захващане на дънера за да се контролира рязането на материала. » Използвайте маса с ролков плот за да поддържате по голяма дистанция. » Нехвърляйте напречно срязания материал през машината.

Надлъжно рязане »

Материал за да бъде разрязан надлъжно трябва да бъде с поне 0.3 m по-дълъг отколкото е дължината на масата на циркуляра.

Фигура 3 Рязане на извито дърво

» Винаги използвайте прът за избутване когато края на материала е на 0.3 m от режещия лист.

След приключване на работа » Заключете машината срещу използване от неупълномощени лица когато я оставите без надзор и покрийте режещия лист.

Източник: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа osha.europa.eu Снимки: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа osha.europa.eu sxu.hu


Ние сме професионална рекламна агенция с комплексни услуги и решения за Вашия бизнес.

http://responsadesign.bg/

Успех

Реклама

с зне

Би Идея Адрес: 1606, София, ул. "20-ти Април" 19, ет. 1 Тел./факс: +359 2 852 96 47 Мобилен: + 359 886 152022 Email: office@responsadesign.bg


Здраве и безопасност при работа

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ИНСТРУКТАЖИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ “СТЪПКА ПО СТЪПКА” ИНСТРУКТАЖИ

91


Здраве и безопасност при работа

Информационен лист относно документирането на инструктажите по безопасност Този информационен лист има за цел да разясни документирането на инструктажите по безопасност в книгите за инструктаж.

Стъпка 1: Набавяне на книги

Стъпка 2: Назначаване на нов служител

92


Здраве и безопасност при работа

Стъпка 3: Инструктажи

Стъпка 4: Допускане до работа

В този информационен бюлетин ще Ви напътстваме “Стъпка по стъпка”. Ще Ви кажем какви видове книги за Инструктажи трябва да имате в предприятието, как да ги попълвате и какво да правите при назначаване на нов служител.

93


Здраве и безопасност при работа

СТЪПКА 1: НАБАВЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ КНИГИ ЗА ИНСТРУКТАЖИ

В зависимост от различните дейности в предприятието книгите биват:

Книга 1: Инструктаж по безопасност и здраве при работа, с подзаглавие – Начален инструктаж

94


Здраве и безопасност при работа Книга 2: Инструктаж по безопасност и здраве при работа, с подзаглавие Инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж

Книга 3: Инструктаж по безопасност и здраве при работа, с подзаглавие Ежедневен инструктаж

95


Здраве и безопасност при работа

СТЪПКА 2: НАЗНАЧАВАНЕ НА НОВ СЛУЖИТЕЛ Важното, което трябва да знаете тук е, че новият служител трябва да бъде инструктиран преди да бъде допуснат до работа и работното си място. След като работещия бъде назначен трябва да му бъде направен Начален инструктаж. Този инструктаж трябва да съдържа обща информация за предприятието и политиката, изискванията и задълженията на предприятието и работника към здравословни и безопасни условия на труд.

СТЪПКА 3: ИНСТРУКТАЖИ, ПРОВЕЖДАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ (1/4) Преди новоназначеният работник да заеме своето работно място и изпълнява своите задължения работодателят е длъжен да направи начален инструктаж и инструктаж на работното място. Начален инструктаж:

Тийм Превент България

Този инструктаж трябва да съдържа обща информация за предприятието и политиката, изискванията и задълженията към здравословни и безопасни условия на труд. Този инструктаж се документира в книгата за начален инструктаж / книга 1 от Стъпка 2/. Инструктаж на работното място: Този инструктаж запознава новоназначения с неговите индивидуални задължения. Работодателят или прекия ръководител разяснява изискванията към работещия относно здравословните и безопасни условия на труд на определеното работно място, работата и процесите свързани с нея. Този инструктаж се документира в книгата за инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж /книга 2 от Стъпка 2/.

96


Здраве и безопасност при работа

97

СТЪПКА 3: инструктажи ИНСТУКТАЖИ. ПРОВЕЖДАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ (2/4) Насоки и препоръки за документиране на различните видове инструктажи

№1

Периодично, в процеса на работа

Извършване на начален инструктаж

Разработен от Тийм Превент България ООД

Еднократни, преди постъпване на работа

Извършване на инструктаж на работното място

Инструктаж на работното място

Периодичен инстукраж инструктаж

Извънреден инстукраж инструктаж

6 / 10


Здраве и безопасност при работа

98

СТЪПКА 3: инструктажи ИНСТУКТАЖИ. ПРОВЕЖДАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ (3/4) Насоки и препоръки за документиране на различните видове инструктажи

Инструктаж на работното място №1

Извършване на инструктаж на работното място

Начален инструктаж:

Начален инструктаж:

Периодичен инстукраж инструктаж

Извънреден инстукраж инструктаж

Периодичен инструктаж:

Документира се в книгата за начален инструктаж и се Документира се в книгата за инструктаж на издава служебнасебележка по образец; катоинструктаж дата се работното място, периодичен извънреден Документира в книгата за начален и се издава служебна бележка поиобразец; като вписва датата на постъпване на работа на служителя, инструктаж; в графата „вид на инструктажа“ се дата се вписва датата на постъпване на работа на служителя, на когото се провежда инструктажа; на когото се провежда инструктажа;служител подписватиселицето, извършило вписва „периодичен“; като дата се вписва датата подписват се инструктираният инструктажа. Този инструктаж се доинструктираният служител и лицето, извършило на провеждане на инструктажа; подписват се кументира в книгата за начален инструктаж /книга 1 от Стъпка 2/. инструктажа. инструктираният служител и лицето, извършило инструктажа; в графата „подпис на ръководителя, Този инстуктаж се документира в книгата за начален разрешил самостоятелна работа“, не е инструктаж /книга 1 от Стъпка 2/. необходимо да има подпис /книга 2 от Стъпка 2/.

Инструктаж на работното място:

Извънреден инструктаж:

Ние организираме и провеждаме Документира се в книгата за инструктаж на работното Документира се в книгата за инструктаж на медицински премясто, периодичен и извънреденпрофилактични инструктаж; в работното място, периодичен и извънреден графата „вид на инструктажа“ сегледи вписва „на наработното своите партньори и клиинструктаж; в графата „вид на инструктажа“ се място“; като дата се вписва датата на постъпване енти. За тазинацел разполагаме с вписва „извънреден“; като дата се вписва датата работа на служителя, на когото се провежда на провеждане на инструктажа; подписват се модерна апаратура за скрининг на инструктажа; подписват се инструктираният служител и инструктираният служител и лицето, извършило лицето, извършило инструктажа;здравословното в графата „подпис на състояние. инструктажа; в графата „подпис на ръководителя,

Мега Медицински Център

ръководителя, разрешил самостоятелна работа“, се подписва прекият ръководител или Директорът

WWW.MMCBG.COM

Този инстуктаж се документира в книгата за инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж /книга 2 от Стъпка 2/.

разрешил самостоятелна работа“, не е необходимо да има подпис /книга 2 от Стъпка 2/.

Разработен от Тийм Превент България ООД

Извършване на начален инструктаж


99

Инструктаж на работното място: Документира се в книгата за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж; в графата „вид на инструктажа“ се вписва „на работното място“; като дата се вписва датата на постъпване на работа на служителя, на когото се провежда инструктажа; подписват се инструктираният служител и лицето, извършило инструктажа; в графата „подпис на ръководителя, разрешил самостоятелна работа“, се подписва прекият ръководител или Директорът. Този инструктаж се документира в книгата за инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж /книга 2 от Стъпка 2/. Периодичен инструктаж: Документира се в книгата за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж; в графата „вид на инструктажа“ се вписва „периодичен“; като дата се вписва датата на провеждане на инструктажа; подписват се инструктираният служител и лицето, извършило инструктажа; в графата „подпис на ръководителя, разрешил самостоятелна работа“, не е необходимо да има подпис /книга 2 от Стъпка 2/. Извънреден инструктаж: Документира се в книгата за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж; в графата „вид на инструктажа“ се вписва „извънреден“; като дата се вписва датата на провеждане на инструктажа; подписват се инструктираният служител и лицето, извършило инструктажа; в графата „подпис на ръководителя, разрешил самостоятелна работа“, не е необходимо да има подпис /книга 2 от Стъпка 2/.


Здраве и безопасност при работа

100

СТЪПКА 3: инструктажи ИНСТУКТАЖИ. ПРОВЕЖДАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ (4/4) Други видове инструктажи, които трябва да знаете

Документира се в книгата за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж; в графата „вид на инструктажа“ се вписва „извънреден“; като дата се вписва датата на започване на работа след отсъствието или започване на работа на новото работно място; подписват се инструктираният служител и лицето, извършило инструктажа; в графата „подпис на ръководителя, разрешил самостоятелна работа“, не е необходимо да има подпис;

Инструктаж на работещите, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост, командировани работници и служители, работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието, лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията, лица, с които се провежда производствена практика:

№1

Инструктаж при отсъствие повече от 45 дни

Разработен от Тийм Превент България ООД

Инструктаж на служители, отсъствали от работа повече от 45 календарни дни (поради болест, майчинство и т.н.) и на служители, преместени на друго работно място:

Инструктаж Инстукраж при наемане на временна заетост

Инстукраж на Инструктаж външни посетители

На тези лица се провежда начален инструктаж по вече упоменатия ред, без да се издава служебна бележка;

Инструктаж на външни посетители: Документира се в отделна книга за начален инструктаж; на книгата се записва, че е за външни посетители и в графата „вид на инструктажа“ се записва „начален“, но не се издава служебна бележка; подписват се инструктираното лице и лицето, извършило инструктажа.

8 / 10


Здраве и безопасност при работа

НИЕ СМЕ

Н

ТИЙМ ПРЕВЕНТ БЪЛГАРИЯ

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ КОНСУЛТАНТ ПО ЗБУТ В ЕВРОПА.

Нашата най-нова услуга е вътрешни мероприятия “Ден по безопасност”. В нашата първа кампания ние сме включили обучения по “Действия при земертесения”.

За повече информация може да се обърнете към Вашия продавач в Тийм Превент България или на телефон 02 / 852 9648.

Какво да правим преди, по време и

след земетресения? Разработено от Тийм Превент България ООД

Разработен от Тийм Превент България ООД

О В О

101


Здраве и безопасност при работа

102


„ ... Чрез постоянно разширяващият се обем на нашите услуги, съобразени с актуалното законодателство, ние ще Ви подпомогнем да повишите производителността във Вашата компания, като ефективно Ви консултираме с цел достигане на съответния баланс между грижата за персонала и изпълнението на изискванията на законодателството. В условия на световна икономическа криза ние ще Ви подпомогнем за намаляването на разходите и оптимизирането на приходите, защото бизнесът се нуждае от решения! ... ”

Те л . / Факс: ( 076) 6 0 16 2 4 Те л . / Факс: ( 02) 851 9 3 89 s k y p e nam e: kfu .re sponsa e ma i l : kfu@r esponsa .bg we b : w w w.r espon sa.b g


Здраве и безопасност при работа

БЕЗОПАСНАТА ПОДДРЪЖКА В ПРАКТИКАТА — ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ

104


Здраве и безопасност при работа Въведение Сградите и постройките, които не се поддържат редовно, могат да станат опасни не само за хората, които работят в тях, но и за широката общественост. Машините, които се поддържат лошо или не се поддържат редовно, могат да направят условията на труд опасни за операторите им и да породят риск за други работници. Въпреки че поддръжката е изключително важна за гарантирането на безопасни и здравословни условия на труд и за предотвратяването на щети, самата работа по поддръжката е високорискова дейност. Всеки работодател е отговорен за защитата на работниците си от възможни опасности, свързани с работата. Докладът „Безопасната поддръжка в практиката“ показва, че много европейски предприятия, застрахователи и учреждения са разработили иновативни подходи за преодоляване на опасностите, които възникват във връзка с работата по поддръжка. Въз основа на представените в доклада примери в настоящата фактологична справка се обобщават факторите за успех на предотвратяването на рискове при операции по поддръжка.

Основни фактори за успех при предотвратяването на рискове при операции по поддръжка Ангажираност от страна на ръководството и култура на безопасност в организацията Ангажираността от страна на ръководството и културата на безопасност са изключително важни за безопасните и здравословни условия на труд като цяло и особено при операциите по поддръжка. Ангажираността от страна на ръководството може да се окаже единственият най-важен решаващ фактор за културата на безопасност в една организация. Тя определя ресурсите (време, хора, финансови средства), предназначени за безопасните и здравословни условия на труд, и води до по-висока степен на мотивация по отношение на здравословните и безопасни условия в цялата организация.

Responsa Design

www.responsadesign.bg

105


Здраве и безопасност при работа Включване и участие на служителите

Активното участие на служителите в управлението на безопасните и здравословни условия на труд е важно за постигането на безопасност на всички равнища и оползотворяването на уникалните знания, които служителите имат за собствената си работа. Много често те вече знаят и могат да предложат практически начини за отстраняване или намаляване на рисковете.

Правилно извършване на оценка на риска

Преди започването на всяка работа по поддръжка трябва да се извършва оценка на риска. Работниците трябва да участват при първоначалната оценка на риска. Може да се наложи да извършат допълнителни оценки при изпълнение на задачата.

Превантивни мерки с оглед на йерархията на превантивната дейност

Превантивните мерки могат да бъдат определени и приложени с оглед на резултатите от оценката на риска. Важно е винаги да се прилага принципът за йерархия на превантивните мерки (отстраняване — заместване — инженеринг — административен контрол — използване на лична предпазна екипировка).

Съчетаване на превантивни мерки

Превантивните мерки са по-успешни, когато се съчетават. Например извършването на оценки на риска и прилагането на процедури за безопасност и безопасни системи за работа следва да бъдат подкрепяни с инициативи, свързани с безопасно поведение, обучение и информация.

Процедури за безопасна работа и ясни насоки за работата по поддръжка

За всяка задача по поддръжка е необходимо да се изготвя внимателно структуриран работен процес, като процедурите за безопасна работа трябва да се съобщават ясно и разбираемо. Необходимо е да има въведени процедури в случай на непредвидени събития. Част от системата за безопасност при работа трябва да се състои в спирането на работата, когато се появи непредвиден проблем или проблем, надхвърлящ собствената компетентност.

Ефективност и непрекъсната комуникация

Цялата необходима информация, свързана с операциите по поддръжка, следва да бъде споделяна между всички засегнати страни. Това включва не само работниците, участващи пряко в задачата по поддръжка, но също и тези, които е възможно да бъдат засегнати от нея или които може да работят в непосредствена близост. Комуникацията между персонала, зает в поддръжката, и този в производството, както и между различните ангажирани изпълнители, е от решаващо значение.

106


Здраве и безопасност при работа Непрекъснато усъвършенстване/развитие

Изпълнението на работата по поддръжка от гледна точка на здравословните и безопасни условия непрекъснато трябва да се оценява и подобрява въз основа на одити и инспекции, резултати от оценки на риска, разследвания на инциденти, злополуки и предотвратени злополуки, както и в резултат на обратна информация от служители, изпълнители и персонал в областта на безопасните и здравословни условия на труд.

Обучение по безопасност

Работниците, извършващи задачи по поддръжка, включително изпълнителите, трябва да бъдат компетентни в своята област на отговорност. Освен това те трябва да получат обучение в областта на безопасните и здравословни условия на труд и да бъдат информирани за опасностите, свързани с конкретни работни места, и за процедурите за безопасна работа. Съществува правно задължение работодателите да предоставят информация и обучение по отношение на здравословните и безопасни условия за всички служители, които се нуждаят от това, включително за срочно наетия персонал и изпълнителите.

Включване на поддръжката в цялостната система за управление на здравословните и безопасни условия на труд

Задачите по поддръжка и техните аспекти, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, следва да бъдат неразделна част от общата система на предприятието за управление на здравословни и безопасни условия на труд, включваща всички описани по-горе елементи. Система за управление на безопасност следва постоянно да бъде развивана и усъвършенствана.

Ние организираме и провеждаме профилактични медицински прегледи на своите партньори и клиенти. За тази цел разполагаме с модерна апаратура за скрининг на здравословното състояние.

Апаратурата е разработена с цел провеждане на профилактични прегледи на работници/служители на работното им място и оценка на техния трудово - медицински риск, както и на обективното им здравословно състояние.

Мега Медицински Център

WWW.MMCBG.COM

107


Здраве и безопасност при работа Превенция чрез проектиране — отстраняване на опасностите на етапа на проектирането Един от най-добрите начини за предотвратяване и контрол на рисковете на работното място, които са свързани с поддръжката, е да им бъде обърнато внимание още в процеса на проектиране на сградите и постройките, работната среда, материалите и съоръженията (машини и оборудване). Докладът „Безопасната поддръжка в практиката“ съдържа няколко примера за това как поддръжката се взема под внимание на етапа на проектирането. В примера, представен от Полския национален изследователски институт (CIOP-PIB), машина за намотаване е била оборудвана със спирачен механизъм, снабден с автоматична система за установяване на опасности, с цел да бъде предотвратено непредвидено включване на машината по време на работа по поддръжка. Разглеждането на въпроси, свързани с бъдещата поддръжка, при проектирането на машината е помогнало за отстраняване на опасностите и за минимизиране на вероятността за нараняване по време на поддръжка или ремонт на машината. Друг пример е проектирането на работилници за поддръжка на двигатели на Air France Industries на летище „Орли“, при което е използван симулационен инструмент, чрез който са установени проблеми, свързани с безопасността, ергономичността или производството, на етапа на проектирането. NedTrain, предприятие със седалище в Нидерландия, заедно с TNO е изпълнило пилотен проект за проектиране на цех за поддръжка на високоскоростни влакове. Участвали са и са били консултирани различни заинтересовани страни. Този всеобхватен подход е довел до различни иновации, като например въвеждането на автоматичен робот за повдигане, за да не се налага механиците да вдигат тежки товари, както и до различни решения за подобряване на безопасността при работа на височина.

Добра поддръжка в химическата промишленост При поддръжката на инсталации и тръби, които съдържат опасни вещества, рискът от досег с тях не може напълно да бъде предотвратен чрез технически мерки. Джобове с остатъчни химични вещества винаги могат да бъдат намерени в невидими пространства. В обекта на BASF в Лудвигсхафен, Германия, 225 производствени звена са снабдявани с течни и опасни химични вещества посредством тръби с дължина над 2000 км. С цел да се предотвратят трудови злополуки, BASF са въвели редица мерки за безопасност, включително внимателно структуриран работен процес, който обхваща всяка стъпка от работата по поддръжка, от оценка на риска преди започване на работа (чрез системата на придружаващи документи (Begleitschein) до демонтиране на тръбите в края на процеса. Освен това ръководството активно подкрепя обучението на своите служители и на договорно наетите работници и насърчава действена култура на безопасност. От 2003 г., когато е въведена системата за обслужване на товарите, са предотвратявани сериозни злополуки по време на работа по поддръжка, причинявани от опасни вещества. Общият брой на злополуките остава значително под средното равнище в химическата промишленост.

108


Здраве и безопасност при работа

Основен ремонт в традиционна топлоелектрическа централа За да функционират безпроблемно и ефективно, електроцентралите се нуждаят от редовна поддръжка. Операциите по поддръжка са сложни и могат да създадат опасности за работниците. Предприятието Electrabel в Белгия е разработило система за управление на основен ремонт в своята електроцентрала в Лангерло, съдържаща добре организирани структури за комуникация и включваща въпроси, свързани с безопасните и здравословни условия на труд в целия процес. В основния ремонт участват голям брой изпълнители, което представлява допълнителен рисков фактор. Electrabel е разработило оперативна процедура за работа с изпълнители, включваща съответните разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд, които изпълнителите трябва да познават, както и всички правила, специално прилагани на обекта на Лангерло.

Източник: © Европейска агенция за безопасност и здраве при работа Снимки: sxc.hu

109


Здраве и безопасност при работа

24 часов Call Center 0700 14 555 Електронно здравно досие SMS при превод на средства On line записване на часове Достъп до ВИРТУАЛНА КЛИНИКА

www.euroins-zo.bg

110


Здраве и безопасност при работа

111


Секторни характеристики

СЕКТОР: СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ (J)

Сектор Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения (J) е сред рисковите сектори от икономиката на България като изследването отчете статистически значими рискови стойности по шест от деветте елемента на труд. С изключение на елементите дискриминация и насилие, работна среда и работно време по останалите елементи бяха регистрирани различни значими стойности на риск. Най-висок риск за сектора (J) се отбелязва по елемент естество на работа, доколкото наетите в сектора (J) работят изключително с компютри и преценяват, че работата им оказва влияние върху тяхното здраве. Всички установени рискове за сектора (J) обаче са или със средна, или с минимална стойност. Характеристика на сектора по елемент Естество на работата Спецификата на трудовите дейности в сектора (J) определя и високия дял на заетите (над 90%), които извършват работата си в сградата на фирмата/организацията. Това е секторът, за който най-висок дял от респондентите (96%) споделят, че през цялото време и през по-голямата част от времето работят, използвайки информационни технологии. Именно тази особеност на труда в сектора (J) определя и риска по този елемент от условията на труд, доколкото анкетираните лица осъзнават и декларират, че работата с компютри влияе върху тяхното здраве като предизвиква стрес и болки в гърба.

100 112


Секторни характеристики

Независимо, че повече от половината от респондентите декларират, че през последните 12 месеца са имали достъп до обучение, платено от работодателя, за сектора (J) е характерна осъзната сравнително висока потребност от допълнително обучение. Вероятно това е и причината също така относително висок дял от наетите да инвестират и свои средства в обучение, което е необходимо за изпълнение на служебните им задължения. В този сектор (J) по-широко е разпространено и обучението от колеги по време на работа и самообучението. Характеристика на сектора по елемент Работна среда Освен значимите стойности на споделеното мнение, че работа с клиенти през цялото време е характерна за труда на наетите в този сектор (J), не се отчитат други значими стойности на риск от физическо въздействие и ергономични фактори. Тази особеност на труда обаче се оказва достатъчна, за да бъде отчетен статистически значим риск по елемент работна среда. Характеристика на сектора по елемент Организация на работата По отношение на организацията на работата анкетираните лица от сектор създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения (J) споделят, че работата при кратки срокове е много характерна за тяхното трудово ежедневие. Това е един от трите сектора с най-често разпространена такава характеристика на труда. Очевидно това поставя пред изпитание работещите в сектора (J) и те отчитат влиянието му върху своето здраве. Разпространеността на това мнение се оказа достатъчно широка, за да позволи да се отчете статистически значим риск за наетите по елемент организация на работата. Характеристика на сектора по елемент Работно време Резултатите от изследването поставиха наетите от сектор създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения (J) сред групата на работещите повече от 50 часа и повече от 6 дни седмично. Делът на наетите с такъв работен режим е два пъти по-висок в този сектор от средните стойности за страната. Секторът (J) попада сред дванадесетте, в които работната седмица в часове за по-голяма от средната за страната част от наетите е по-дълга от 40 часа и сред осемте сектора, в които работната седмица в дни за по-голяма от средната за страната част от наетите е по-дълга от 5 дни. За работата на наетите в сектора (J) е характерно нестандартно работно време. Спецификата на трудовите дейности и непрекъснатия цикъл на доставяне на услуги определя и наличието на Характеристика на сектора по елемент Дискриминация и насилие Общо за страната не се регистрират високи стойности на отговори на изследваните лица за наличие на насилие, тормоз и дискриминация на работното място. Но въпреки това наетите в сектор създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения (J) два пъти по-често от случаите в други сектори са били подложени на заплахи от насилие на работното място. Освен сектор хуманно здравеопазване и социална работа (Q), за всички останали сектори от икономиката практически не съществува риск по отношение на този елемент от условията на труд.

101 113


Секторни характеристики

100 114

Характеристика на сектора по елемент Работа и живот извън работата Наетите от сектора (J) са сред най-често търсени от своите ръководители по работа извън работно време сред всички наети в икономиката в България. Тази особеност се явява достатъчна, за да се отчете статистически значима стойност на риск за сектора по отношение на елемент работа и живот извън работата, макар и с минимална, в сравнение с други сектори стойност. съществен дял от наетите, за които работата вечерно, нощно време, както и в събота и неделя е по-често срещана. Наетите в сектора (J) обаче, имат възможности да избират между различни работни графици по-често, отколкото наетите в други сектори. За този сектор (J) е най-характерно плаващото работно време. Тези особености и постигната регулация на работното време дават предимства на сектора (J) и той не се оказа рисков по отношение на елемент работно време. Характеристика на сектора по елемент Работа и здраве Профилът на сектора (J) се задава от ниската степен на трудови злополуки и отсъствия по здравословни причини, ограниченото въвеждане на системи за безопасност и достъп до здравни услуги на работното място и от високия дял на наети, които се оплакват от здравословни проблеми. Сред видовете здравословни проблеми, преобладаващият е стресът. Всички останали, декларирани от интервюираните лица здравословни проблеми дялово са в рамките на средните за страната, като леко завишения има при относителния дял наети в сектора (J), които се оплакват от тревога и безпокойство. Секторът (J) има добро представяне (5-то място в прогресиращата към риска редица на секторите) по показателя относителен дял наети, които имат предоставено от работодателя допълнително здравно осигуряване. Независимо от това, обаче, за сектора (J) се регистрира статистически значим, но минимален риск по елемент работа и здраве. Характеристика на сектора по елемент Заплащане на труда Секторът (J) е специфичен от гледна точка на формиране на възнагражденията за труд. Независимо че 100% от наетите са на основна заплата, голяма част от тях получават други допълнителни възнаграждения (61,7%), плащания за цялостно развитие на фирмата (30,5%), за цялостно представяне на екип (33,3%), както и допълнителни придобивки (64,4% от наетите). Над общия за икономиката е и относителния дял на наетите, които имат приходи от дялово участие във фирмата. Относително по-малко спрямо общия показател за икономиката е плащането на парче или на норма, въпреки че сравнен с останалите сектори тук дори и този механизъм е относително добре представен. Това е секторът (J) с най-голямо натрупване на механизмите за формиране на доходите от труд. Сред наетите в сектора се наблюдава по-нисък дял на тези, които имат усещане за бедност.

Responsa Design

www.responsadesign.bg


Секторни характеристики Също така значителна част от интервюираните лица намират, че размерът на възнаграждението им отговаря на работата, която вършат. Респондентите от сектора (J) са на мнение, че имат по-високо социално положение. Независимо от всичко това, обаче изследването регистрира минимален риск за сектора (J) по елемент заплащане на труда. Стойността на индекса на риск е най-ниската за всички сектори – 1.1. Характеристика на сектора по елемент Информиране и консултиране По отношение на достъп до обучение това е един от най-добре представящите се сектори: всички форми на обучение са представени и разпространени в голяма степен. Спецификата на сектора (J) се определя от относително много високия дял на наети, които преминават през форми на неформално обучение. Едновременно с това сектор създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения (J) има едно от най-лошите представяния по отношение на информираността за рискове за здравето и безопасност на работното място. Относителният дял на тези, които заявяват, че не са преминали обучение по безопасност е един от най-високите сред секторите. Относителният дял на тези, които не знаят какво да правят в случай на злополука е също висок. За 57,4% от наетите в сектор създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения (J) е много важно да научават нови неща в работата си. Тези стойности са най-високи измежду всички сектори. Ако изключим показателя „консултиране с представител на работниците”, този сектор (J) би имал едно от най-силните представяния по елемента „консултиране” – в него се регистрира относително най-разпространено влияние на наетите върху това, с кого ще работят, както и силно присъствие на неформални разговори с началника по повод конкретните задължения. За наетите в сектора (J) е изключително важно да участват във взимането на решения по отношение на тяхната работа. Поради лошото състояние на информираността за безопасност на труда и здраве при работа изследването регистрира статистически значима стойност на риск по този елемент, макар и с една от най-ниските стойности на индекса на риск сред всички сектори. Характеристика на сектора по елемент Дискриминация и насилие Общо за страната не се регистрират високи стойности на отговори на изследваните лица за наличие на насилие, тормоз и дискриминация на работното място. Но въпреки това наетите в сектор създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения (J) два пъти по-често от случаите в други сектори са били подложени на заплахи от насилие на работното място. Освен сектор хуманно здравеопазване и социална работа (Q), за всички останали сектори от икономиката практически не съществува риск по отношение на този елемент от условията на труд. Характеристика на сектора по елемент Работа и живот извън работата Наетите от сектора (J) са сред най-често търсени от своите ръководители по работа извън работно време сред всички наети в икономиката в България. Тази особеност се явява достатъчна, за да се отчете статистически значима стойност на риск за сектора по отношение на елемент работа и живот извън работата, макар и с минимална, в сравнение с други сектори стойност. Източник: Балкански институт по труда и социалната политика Снимки:sxc.hu photl.com

101 115


Статистика

100 116

НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ В СВЕТА

Храната, заедно с водата, е основната нужда на човечеството. Това прави земеделието една от найважните и големи индустрии по света. Производителността е важна не само за търговския баланс на страните, но и осигурява сигурност и здраве за населението им, информира Investopedia. В тази връзка, тук ще ви представим кои страни произвеждат най-много аграрни продукти, кои изнасят най-много, както и какво се прави за повишаване на добивите. Водещи производители Сред основните култури САЩ, Китай, Индия и Русия най-често са сред лидерите. Никой няма се учуди, че Китай е най-големият производител на ориз, но същото така е на върха и при пшеницата, а е номер две при царевицата. Също така източната страна води и при много зеленчуци, като лук и зеле. САЩ пък водят при царевицата и соята, а са трети при пшеницата. Има и други важни култури, като просото, което е популярно в Африка и Азия, като Индия и Нигерия са водещи производители. Също така ръжта и бобовите изделия не са важни в САЩ, но пък са основни култури в страни като Русия, Германия и Индия.


Статистика По-долу са последните данни по култури и държави: Страна САЩ Китай Бразилия

млн. тона 316.2 177.5 56.1

Ориз

Китай Индия Индонезия

197.2 120.6 66.4

Пшеница

Китай Индия САЩ

115.2 80.7 60.1

Царевица

Водещи износители Китай и Индия попадат в листа на най-големите производители, но поради факта, че имат голямо население, голяма част от продукцията остава за вътрешна употреба. По тази причина списъкът на водещите износители изглежда различно. Тук трябва да отбележим, че има разлика между обема продукция и високостойностната такава. Холандия е малка страна, но пък осигурява 2/3 от нуждите от цветя и живи растения по света, като е водещ производител и при някои зеленчуци (номер едно при доматите и лютите чушки).

100 117


Статистика Страна

Износ (млрд. долара

САЩ

118,3

Холандия

79,0

Германия

70,8

Франция

68,0

Бразилия

55,4

Когато става дума за основните култури, които изхранват света (ориз, царевица, пшеница, боб, леща), страни като САЩ, Германия, Канада, Бразилия и Тайланд, се появяват начело.

Как светът ще произвежда повече? Всяка страна би искала да увеличи добива на храни, но начините за това варират, според региона и страната. В региони, като САЩ, Канада и Западна Европа, много малко земи не се използват и инфраструктурата е добре развита. Съответно напояването е разпространено и фермерите използват торове. Това кара много страни и фермери да се обърнат още към генетично модифицирани семена, за да увеличат добилите и да намалят нуждата от използването на хербициди и торове. Картината е различна в Африка и голяма част от Южна Азия. В тези райони инфраструктурата не е развита и докарването на продукцията до пазарите (или торовете до фермите) може да се окаже трудно. Също така напоителните съоръжения липсват, което допълнително повишава рисковите за фермерите от лошо време. Въпреки че земеделието отдавна не е водещ работодател в развитите страни, осигуряването на храни е основен проблем за държавите. Както преди няколко години се случи, лошото време и ниските добиви изстреляха цените на храните, което, от своя страна, доведе до безредици и политически сътресения в някои страни.

100 118


Източник: profit.bg Снимки: sxc.hu

Реклама


Статистика

100 120

БЪЛГАРИЯ - ПРОИЗВОДИТЕЛ НОМЕР 1 НА ЛАВАНДУЛОВО МАСЛО В СВЕТА СТРАНАТА НИ ДЕТРОНИРА ФРАНЦИЯ ОТ ПЪРВОТО МЯСТО България детронира Франция от водещата позиция на най-големия производител на лавандулово масло в света, заявяват експерти от индустрията, цитирани от АФП. В момента Франция закупува между 80% и 90% от българското лавандулово масло. Купувачи са козметични фирми, както и много дестилерии, по този начин запълват недостига си от продукта, каза производителят на розово и лавандулово масло от Казънлък Филип Лесичаров. „Какво по-голямо признание може да имаме за най-доброто качество на нашето масло“, каза Лесичаров. Заедно Франция и България произвеждат почти една трета от световната продукция от лавандулово масло. Франция обаче загуби 50% от лавандуловите си насаждения между 2005 и 2010 г. заради вредни бактерии, според данните на френска професионална организация.


Статистика

Според Лесичаров България сега трябва да се фокусира върху съхраняване на високото качество, което ще бъде ключът към запазване на пазарния дял в дългосрочен план. Производителят на лавандулово масло Пламен Станковски също подчертава нуждата от запазване на традиционните съставки на българското лавандулово масло. „Качеството започна да пада заради преследването на по-висока печалба“, каза Станковски. „Все пак ние се справяме чудесно и можем да бъдем горди за това, че марката „българско лавандулово масло започна да се появява на опаковките на козметични продукти като стандарт за качество“. Освен за Франция, България изнася лавандулово масло за Германия, САЩ, Швейцария, Австралия и Япония.

Източник: Информация на деловия портал econ.bg Снимки: sxc.hu

100 121


Статистика

ИНТЕРНЕТ УВЕЛИЧИ РАБОТНИЯ ДЕН

100 122


Статистика

На практика граница между работно и извънработно време вече почти липсва. Това е само един от резултатите от проучването на компанията Good Technology. Оказва се, че 80% от анкетираните продължават да работят и след като излязат от офиса. Половината от тях го правят, защото просто нямат друг избор. Клиентите изпращат писма и изискват бърз отговор, в резултат на което 50% от респондентите започват да проверяват пощата си още в 7.00 часа сутринта. Така на служителите им се събират минимум 7 часа извънреден труд на седмица, което прави 30 часа на месец и 365 часа на година.

могат да спят, ако не си проверят преди лягане мейла, а 40% правят това след 22.00 часа вечерта. Една четвърт от анкетираните признават, че свръхнатовареността им в работата води до конфликти с партньора. Един от начините да не пренасяте работата в личния си живот е като имате отделен телефон, който може да захвърлите след края на работния ден. Другият вариант е да имате бърз бутон, с който да отговаряте на писмата само с „да” или с „не”.

Другата интересна тенденция е, че служителите вече проверяват електронната си поща навсякъде – 57% докато се разхождат, 69% не

Източник: fakti.bg Снимка: sxc.hu

www.responsa.bg

100 123


„ ... Чрез постоянно разширяващият се обем на нашите услуги, съобразени с актуалното законодателство, ние ще Ви подпомогнем да повишите производителността във Вашата компания, като ефективно Ви консултираме с цел достигане на съответния баланс между грижата за персонала и изпълнението на изискванията на законодателството. В условия на световна икономическа криза ние ще Ви подпомогнем за намаляването на разходите и оптимизирането на приходите, защото бизнесът се нуждае от решения! ... ”

Те л . /Факс: ( 076) 6 0 16 2 4 Те л . /Факс: ( 02) 8 5 1 93 8 9 s k y p e nam e: kfu .re sponsa e ma il: kfu@r esp o n sa.b g w e b : w w w.r espon sa.b g


Ние сме професионална рекламна агенция с комплексни услуги и решения за Вашия бизнес.

http://responsadesign.bg/

Успех

Реклама

с зне

Би Идея Адрес: 1606, София, ул. "20-ти Април" 19, ет. 1 Тел./факс: +359 2 852 96 47 Мобилен: + 359 886 152022 Email: office@responsadesign.bg


Социално и здравно осигуряване

РЕГИСТРАЦИЯ НА САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ (СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ) Динамиката на пазара на труда, а и перспективите пред този пазар предполагат, че самоосигуряващите се лица ще бъдат масово явление в близко бъдеще. Как човек може да се регистрира като самоосигуряващ се и да практикува свободна професия? 1. Отива в агенцията по вписванията , за да се регистрира в регистъра БУЛСТАТ и да получи уникален код (кода ще му е ЕГН-то). Необходими документи за регистрация в регистър БУЛСТАТ: - оригинал и копие от дипломи или сертификати за професионален курс - лична карта - документ за внесена такса за регистрация 15 лева (може да се внесе на място) - заявление за регистрация 2 броя

126


Социално и здравно осигуряване

2. След това отива в най-близкия офис на НАП, за да декларира, че започва да се осигурява като свободна професия. Необходими документи: - документ за регистрация в регистър БУЛСТАТ - лична карта - декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице 3. Ако няма осигурителна книжка, да отиде до най-близкото поделение на НОИ, за да му издадат (става много бързо, а книжката е 2,50 лева). Нужни документи: - документ за регистрация в регистър БУЛСТАТ - лична карта - потвърждение от НАП за регистрация като самоосигуряващо се лице И готово, може да се практикува вече свободната професия, каквато и да е тя, както и всякакви други дейности незабранени от закона. Екстри: - по желание самоосигуряващото се лице може да си открие банкова сметка, в която и да е банка - по желание самоосигуряващото се лице може да си поръча печат (за украса на фактурите, които издава) - по желание самоосигуряващото се лице може да си поръча електронен подпис Промяна на данни: При промяна на лични данни на лицето (име, постоянен адрес) в 7 дневен срок трябва да се заявят за вписване в Агенцията по вписванията Самоосигуряване: 1. при регистрацията си в НАП лицето избира дали ще се осигурява само за пенсия и здравно, или ще се осигурява и за майчинство и общо заболяване 2. ако се осигурява само за пенсия и здравно, вноските са 17,8% за пенсия (включително 5% за ДЗПО ако е роден след 1959 г.) и 8% за здравно върху минимум 420 лева осигурителен доход 3. ако се осигурява и за майчинство и общо заболяване, дължат се и допълнително 3,5% върху минимум 420 лева. 4. осигуровките трябва да се внесат по банков път до 10-то число на следващия месец за който се отнасят, по съответните кодове и банкови сметки на НАП

127


Социално и здравно осигуряване

Декларации: Декларация 1 – ако лицето се осигурява само за пенсия и здравно, подава се само в първия месец в осигуряване през годината (ако осигуряването е започнало от предишна година, декларация 1 се подава до 20 февруари). При започване или възобновяване на трудова дейност се подава декларация 1 за първия пълен календарен месец, зачетен за осигурителен стаж, но не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски. Ако лицето се осигурява и за майчинство, подава се всеки месец не по-късно от 10 дни след като са внесени осигуровките. При прекъсване или при прекратяване на дейността, декларация 1 се подава с данни за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване, но не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски с вид осигурен 12 или 13 и код “Корекция”. За месеците до края на календарната година самоосигуряващото се лице подава декларации с вид осигурен 12 или 13, с код “Заличаване”. Декларация 6 – подава се до 30 април на следващата година за общите осигуровки и данък общ доход за годината. Декларациите могат да се подадат в териториалния офис на НАП, или по интернет с електронен подпис след ползването на софтуера на НАП или платен такъв. Към тях трябва да има и протокол в 2 екземпляра по образец за данните на самоосигуряващото се лице, броя подавани декларации и периода, да който се отнасят.

Източник: alexanderbtodorov.wordpress.com Снимки: sxc.hu

128


Социално и здравно осигуряване

В 18 СФЕРИ СА ДОГОВОРЕНИ МИНИМАЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАГОВЕ ЗА 2013 Г.

До момента са договорени 18 споразумения за минималните осигурителни прагове за следващата година. Седмица преди крайния срок за договаряне, най-голям ръст на осигуровките за 2013 г. има при заетите около 3 хиляди души в зъботехническите лаборатории – 19,5%. Минимални осигуровки се договарят по професии всяка година в 85 икономически дейности, където са заети 1,9 млн. души. Очаква се в много от секторите тази година да не се постигне увеличение, прогнозират от бизнеса. При преговорите дотук е сключено споразумение минималните осигуровки догодина да се увеличат с 15% в производството на трикотажни изделия. Увеличението в производствено облекло е 10%. За медицински сестри, акушерки, рехабилитатори и лаборанти ръстът на минималната осигуровка е 8,1%, което трябва да гарантира минимална заплата от 447 лева. За началниците на клиники и отделения ръстът е 13%, което определя минимална заплата от 950 лева.

При производство на хартия и хартиени изделия минималните осигуровки скачат със 7,4%. За транспорта, където работят 72 хиляди души, минималните осигуровки остават на тазгодишното ниво. За икономическите дейности, където не се постигне споразумение за минималните осигурителни доходи, ще се произнася социалният министър. Ако той прецени, има право да наложи за тях увеличение със средния договорен процент от всички останали сектори.

Информация на деловия портал: econ.bg Снимки: sxc.hu

129


Социално и здравно осигуряване

ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ В ООД

Много често се задават следните въпроси: „Може ли съдружник в ООД да не се осигурява“, „може ли да е самоосигуряващ се“, „задължително ли трябва да има ДУК“ и други подобни. Ще се опитаме да внесем яснота по тези въпроси. Първият въпрос, на който трябва да си отговорим, е „Кой подлежи на осигуряване в качеството си на съдружник?“ Според чл. 4 ал. 3 т. 2 от Кодекса за социално осигуряване задължително осигурени са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества. Това означава, че ако съдружник в търговско дружество или член на неперсонифицирано дружество (ДЗЗД) не участва в дейността на същото, то той не подлежи на задължително осигуряване. Упражняване на трудова дейност е всяко действие, което дадено лице извършва в полза на дружеството, включително и управлението му. За да може съдружник да се възползва от тази опция и да не се осигурява, трябва да не е вписан като управител при регистрацията му. Фактът, че едно лице е вписано като управител е достатъчно и задължително условие за възникване на задължение за осигуряване. Ако едно самоосигуряващо се лице подллежи на осигуряване на няколко различни основания – например съдружник в няколко ООД-та или в едно ООД и е регистриран като ЕТ - се осигурява в

130


Социално и здравно осигуряване едно от тях по свой избор (чл. 2 ал. 3 от НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА И БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА) Договор за управление и контрол (ДУК) или самоосигуряващо се лице? Наличието на ДУК между управителя и дружеството е задължително, съгласно чл. 141 ал. 7 от Търговския закон, т.е.въобще въпросът да има ли ДУК или да няма не стои, той е задължителен. В този случай възниква въпросът може ли едно лице, което едновременно е съдружник и управител, да се осигурява като самоосигуряващо се лице. Отговорът е – да, може. ДУК е задължителен и в писмена форма, но в него не е задължително да бъде уговорено възнаграждение. Ако в ДУК е уговорено, че съдружникът-управител ще управлява дружеството без да получава възнаграждение за това, то той задължително се осигурява като самоосигуряващо се лице, полагащо трудова дейност в дружеството. Обобщение Съдружник в ООД или член на ДЗЗД може да не се осигурява, само ако по никакъв начин не участва в дейността на дружеството и не е регистриран управител на дружеството. Съдружник в ООД или член на ДЗЗД трябва да се осигурява по ДУК, ако е вписан управител на дружеството (респективо вписан представляващ в договора за учредяване на ДЗЗД) и в ДУК има предвидено възнаграждение за тази му дейност. Уговореният размер на възнаграждението не е от значение. Осигурителните вноски се изчисляват и внасят върху сума не по-малка от МОД за съответната дейност и върху не повече от максималния осигурителен доход, определен за съответната година. Съдружник в ООД или член на ДЗЗД може да се осигурява по ДУК, ако е вписан управител на дружеството (респективо вписан предстваляващ в договора за учредяване на ДЗЗД) и ако в ДУК не е уговорено възнаграждение. Съдружник в ООД, който не е управител, може и трябва да се осигурява като самоосигуряващо се лице, ако по някакъв начин извършва трудова дейност в дружеството.

Източник: account-bg.info Снимки: sxc.hu

„Кой подлежи на осигуряване в качеството си на съдружник?“

131


Актуално

LAUNCHUB ИНВЕСТИРА

30 000 ЕВРО В ПЪРВИТЕ 9 ЕКИПА

Фондът LAUNCHub (Launch hub) избра първите 9 екипа, в които ще инвестира 30 000 евро срещу дялово участие от 8-10% и които ще участват в програмата на фонда тази есен, съобщиха от пресофиса на фонда. Екипите, които направиха най-силно впечатление на Инвестиционния Комитет и ще бъдат финансирани са (по азбучен ред): AZ 4CAST (софтуер като услуга, “Business Intelligence” за прогнозиране на продажбите и влиянието им върху текущите маркетингови активности), Cinematic (социална мрежа за кинофенове и мобилно приложение за закупуване на билети), Coherent Labs (иновативно софтуерно решение, улесняващо програмирането на игри), Deed (уеб платформа за поставяне на предизвикателства към себе си и останалите). Топ 9 допълват Habbits (мобилно приложение за деца до 8 години, съчетаващо забавление и изграждане на полезни навици), ID2Doc (продукт, автоматизиращ прочита на лични документи, ускоряващ работата с клиенти и ограничаващ възможността от скъпоструващи грешки), KBLE [‘keibl] (технология за търсене, разглеждане и споделяне на снимки, отличаваща се с релевантни резултати), Уча.се (Ucha.se) – социален уебсайт за специализирани образователни видео клипове за по-забавен начин на учене, Useful At Night (социална медия за парти персони, която помага да разбереш “къде е купонът довечера”). Проектите бяха избрани след предизвикателно 4-дневно събитие, т.н. Дълъг уикенд, който е и последния кръг от процеса по кандидатстване в LAUNCHub. “Много сме впечатлени от представянето и особено от прогреса на всички екипи, участвали в Дългия уикенд. Най-важно за нас, освен решението за инвестиция, бе да направим тези дни предизвикателни и ползотворни за всички участници”, коментира Любен Белов, управляваш партньор във фонда.

100 132


Актуално

ФОНДЪТ, ПОДКРЕПЕН С МЕНТОРСКА ПРОГРАМА, ЩЕ ИНВЕСТИРА ОБЩО 9 МЛН. ЕВРО В СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ “Насърчаваме всички екипи, които не се класираха за финансиране, да продължат да работят по проектите си. Ние ще следим тяхното развитие и ще им помагаме по всякакъв начин, за да успеят да се представят още по-добре по времена на някой от следващите ни прозорци за кандидатстване”, добави Тодор Брешков, управляваш партньор в LAUNCHub. Деветте екипа, два от които от Хърватска, ще бъдат поканени в София за период от 1-2 месеца, за да работят интензивно върху развитието на бизнес идеята и продукта си и да се възползват пълноценно от менторството, коучинга и нетуъркинга, които LAUNCHub ще им предоставят.

Младите предприемачи ще участват във формираните според нуждите им мастер класове и отворени срещи със специалистите, от чиито съвети се нуждаят, за да се подготвят за т.н. Ден на инвеститорите, в който ще представят напредъка си за да получат допълнително финансиране от LAUNCHub и външни инвеститори. Продължителността на Акселераторската програма е гъвкаво, което означава, че екипите могат да я “завършат” между 3 и 12 месеца. Това означава, че дадена компания е изпълнила основните си ключови цели, като в зависимост от спецификата на бизнеса това би могло да бъде лансиране на успешен продукт, да презентират по време на Деня на инвеститорите и в най-добрия случай – да получат последващо (SEED) финансиране от LAUNCHub/ друг инвеститор.

100 133


Актуално

LAUNCHub (Launch hub) e Seed фонд, подкрепен с менторска програма, който инвестира общо 9 милиона евро в стартиращи компании, предимно от сектора на информационните и комуникационни технологии, от България и региона. Освен инвестиции, LAUNCHub осигурява на екипите и менторска програма, чрез която стартиращите предприемачи да развият идеите си по-бързо, с помощта на професионални съвети и напътствия от над 200 ментора от България и около 1200 от чужбина. LAUNCHub управлява 9 милиона евро по инструмента “Entrepreneurship Acceleration and Seed Financing” по холдинговия фонд JEREMIE. Акселераторската програма на LAUNCHub отваря т.н. прозорци за кандидатстване три пъти годишно и фонда селектира около 15 екипа, които кани на т.н. Дълъг уикенд (4 дни). След като се запознава отблизо с предприемачите и ги подготвя да презентират по най-добрия начин пред Инвестиционен комитет, фонда избира 8-9 от екипите, които получават финансиране от 30 000 евро срещу дялово участие от 8-10%. По време на следващия “SEED” етап, LAUNCHub предоставя последващо финансиране до 170,000 евро.

Източник: expert.bg Снимки: sxc.hu

100 134


Актуално

100 135


Актуално

100 136


Актуално

100 137


Актуално

АКО СЕ РАЗБОЛЕЕМ ПО ВРЕМЕ НА ОТПУСК, ПОЛАГАЩИТЕ СЕ ДНИ СЕ ВЗИМАТ ПО-КЪСНО

Работниците и служителите, които се разболеят по време на годишния си отпуск, могат да използват полагащите им се дни по-късно. Съдът на Европейския съюз произнесе това решение, което е задължително за всички 27 държави от Съюза. Правото на годишен отпуск не може да бъде ограничено. Според Съда на Европейския съюз, позовавайки се на европейската директива за работното време, всеки служител има право на 4 седмици платен отпуск. Това важи в същата сила и в случаите, когато работник се разболее. Моментът на разболяване е без значение. Предишно решение на Съда гласи, че служителите, които се разболеят преди годишния си отпуск, могат да го отложат за по-късно, така че да не съвпада с взетите болнични. Работниците, които мислят, че работодателят им е нарушил правото на платен годишен отпуск, могат да си търсят правата в съответните национални съдилища.

100 138


Актуално

100 139

WWW.RESPONSA.BG

Е-обучения “Е-обучения” е продукт на Академия Респонса разработен съвместно с помощта и опита на нашите партньори от Германия, Австрия, Англия, Австралия, Япония и Ирландия. Нашата цел е да направим по-достъпни обученията за Вашия сектор. Ние искаме да намалим разходите и да повишим ефективността на Вашето време като Ви даваме мобилен достъп до обучения. За да се възползвате от нашия продукт Ви е нужно да имате компютър с интернет, да сте регистриран в нашия сайт и да имате налични кредити. В нашия нов продукт можете да намерите конкретни теми, които Ви интересуват. Пример - Kак да назнача лицето Х при положение, че имам строителна фирма или съм директор на учебно заведение; как да си попълня началния инструктаж в шивашкия цех, как да направя заповед за определяне на работното време в общинската администрация и много други. Източник: pravna.info Снимки: sxc.hu

Всички обучения са разработени за Вашия отрасъл и неговите индивидуални специфики.

WWW.RESPONSA.BG


Актуално

100 140

ВРЕМЕ ЗА СИЕСТА ПРОСТО НЯМА!

Responsa Design

www.responsadesign.bg


Актуално

Мнозина завиждат на испанците за тяхната сиеста. Сега обаче столетната традиция на сладката следобедна дрямка се отменя - испанците ще трябва да работят целодневно, за да изкарват повече пари. Според консервативното испанско правителство в бъдеще испанците трябва да се откажат от следобедната си почивка. Причина за това, разбира се, е кризата в еврозоната. С изключение на супермаркетите и големите магазини, в Испания между 14 и 16 часа не работи нищо. Повечето ресторанти също затварят до вечерта. От 1 септември обаче всички магазини и ресторанти ще трябва да работят през целия ден. По изчисления на министерството на икономиката по-високият оборот в търговията на дребно ще компенсира последствията от планираното увеличаване на ДДС от 18 на 21 процента. Законът за работното време позволява в търговията на дребно седмичното работно време да се увеличи от 72 на 90 часа. А досега сиестата бе задължителна за магазините с търговска площ под 300 квадратни метра.

Туристите са доволни В курортните места пък на магазините се предоставя правото да работят и в събота и неделя. Така правителството удовлетворява исканията на много испански градове и общини, чиито доходи изцяло зависят от туризма. Туристическити обекти залагат все повече на чуждестранните туристи, тъй като испанците харчат все по-малко пари за курорти. Източник: Снимки: sxc.hu

Който плаща, поръчва и музиката. По данни на испанските туристически агенции миналата година страната е била посетена от 57 милиона чужди туристи, които са похарчили 54 милиарда евро. Най-голямата група е от Великобритания - 20% от всички чужди туристи. На второ място са германците с 16,5 %.

Без сиеста нe може Според испанските медии - търговците на дребно в Барселона, Аликанте и Малага вече се нагаждат към правилото „без сиеста“. Законът обаче има много противници. Собствениците на малки магазинчета се опасяват, че ще затънат още по-дълбоко в кризата и няма да могат да се конкурират с големите търговски вериги. Синдикатите също отправят остри критики: според тях новата разпоредба ще доведе до още по-голямо натоварване на служителите в търговията на дребно. Сдружението на потребителите пък на свой ред смята смята, че мерките изобщо не са достатъчни, защото повечето клиенти искали още по-гъвкаво работно време.

100 141


Актуално

100 142

МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА У НАС КУПУВА ПОВЕЧЕ ОТ ТАЗИ В РУМЪНИЯ

Източник: profit.bg Снимки: sxc.hu


Актуално България продължава да е страната с най-ниска минимална заплата в ЕС от 148 евро. За сравнение най-високата минималната заплата в ЕС, която е в Люксембург и е 1 801 евро, е над 12 пъти по-висока в сравнение с България. Значително подобрение се наблюдава при минималната заплата у нас, като за сравнение през първия месец на тази година тя е била при ниво от 138 евро. За сравнение във втората страна с най-ниска минимална заплата - Румъния, размерът й е доста близък-157 евро. При северната ни съседка се наблюдава понижение на минималната работна заплата към днешна дата, на фона на 162 евро през първия месец на годината. Страната ни попада в група от 11 страни, включително кандидат-членките Хърватия и Турция, с минимална работна заплата между 100 и 500 евро. В група от шест страни минималната заплата е между 500 и 1000 евро, колкото е и в САЩ, а други шест страни попълват групата с минимална заплата над 1 200 евро, сочи статистиката на Евростат. Общо 20 страни от ЕС са имали въведена минимална работна заплата в страната. Разликата в минималните заплати между различните страни варира в много по-малка степен, когато се вземе под внимание покупателната сила на парите. По този показател страната ни не е на последно място, като минималната заплата в Румъния е найниска по покупателна сила при ниво от 276 покупателни парични единици, а най-висока е отново в Люксембург при ниво от 1 478 парични единици. В България нивото е 291 парични единици. Наблюдава се правопропорционална връзка между разликите в цените в различните страни и разликата в минималните заплати, като те са по-ниски в страните с по-ниски минимални заплати. Най-голямо понижение е отбелязала минималната работна заплата в Гърция, която се понижи до 684 евро в сравнение с 877 евро в началото на годината, заради наложените в страната бюджетни икономии. През миналата година минималната работна заплата е варирала между 30 и 50% от средното брутно месечно възнаграждение на страните, участвали в изследването на еврозоната. У нас съотношението е 33.7%, или средна брутна работна заплата от 439.16 евро, според данните на Евростат. За сравнение във втората страна с най-ниска брутна работна заплата – Румъния, тя е при ниво от 486 евро. По-ниско е било съотношението на минималната работна заплата от брутната в Чехия при ниво от 32.5%, Румъния 32.3% и САЩ 31.4%.

Ние организираме и провеждаме профилактични медицински прегледи на своите партньори и клиенти. За тази цел разполагаме с модерна апаратура за скрининг на здравословното състояние.

Мега Медицински Център

WWW.MMCBG.COM

100 143


Актуално

100 144

ПО-ЛЕСНО ПЪТУВАНЕ В ЕВРОПА

През последното десетилетие ЕС прие няколко регламента, които определят правата на пътниците, ползващи въздушен, железопътен, воден или автобусен транспорт. Целта днес е разясняването и ефективната закрила на правата на пътуващите с въздушен транспорт, а в бъдеще - последователното прилагане на правилата за различните видове транспорт.


Актуално

С резолюция от 29 март 2012 г. Европейският парламент настоя за предоставяне на по-пълна информация и по-добро обслужване на пътниците, които не могат да излетят поради забавяне или анулиране на полет. Те също така поискаха затягане на правилата за компенсации в подобни случаи, както и при забавяне на багажа. В тази връзка, Европейската комисия планира да предложи до края на 2012 г. промени на съществуващото законодателство за правата на пътуващите с въздушен транспорт. Правата на пътуващите с други видове транспорт също получиха законодателна защита в последните години. От януари 2009 г. действат правила, утвърждаващи правата на пътуващите с железопътен транспорт, от декември 2012 г. влизат в сила подобни правила за водния транспорт, а от март 2013 г. - за автобусния транспорт. През декември 2011 г. Европейската комисия прие съобщение, излагащо правата на пътниците за всички видове транспорт, за да се гарантира последователното приложение на различните регламенти. Европейският парламент подготвя доклад в отговор на това съобщение. Депутатите също така разглеждат предложения, които целят увеличаване на капацитета на европейските летища, намаляването на забавянията и подобряването на качеството на обслужването на пътниците. Гласуването по т.нар. законодателен пакет за летищата е планирано за настоящата есен. Освен да улеснят пътниците, депутатите се опитват да намерят и верния баланс между защитата на личната им информация и нуждите на безопасността и борбата срещу тероризма и международната престъпност. На 19 април 2012 г. Парламентът одобри споразумението между ЕС и САЩ за предоставяне на регистрационни данни на пътниците. На същия ден депутатите изслушаха представители на Комисията по въпроса за надеждността на биометричните паспорти, които са също продукт на повишената чувствителност към проблемите на сигурността.

Източник: © Европейски съюз, (2012) - ЕП Снимка: sxc.hu

100 145


Актуално

5 ГОРЕЩИ ТЕНДЕНЦИИ В Е-ТЪРГОВИЯТА ТЕ ОТРАЗЯВАТ ПРОМЕНИТЕ, КОИТО НАСТЪПВАТ, КАКТО В РЕАЛНИЯ, ТАКА И В ОНЛАЙН БИЗНЕСА

Броят на хората, които закупуват стоки онлайн, продължава да се увеличава. През тази година се очаква онлайн покупките в търговията на дребно да достигнат 224,2 млрд. долара в САЩ. Това отбелязва началото на нови тенденции както в обикновената, така и в електронната търговия (етърговия). Те отразяват възможността за големи печалби, но предсказват и края на традиционния бизнес. Нещата бързо се променят и бизнесът трябва да се адаптира, за да оцелее. Представяме ви пет тенденции в е-търговията, които илюстрират направленията, в които ще се развие онлайн пазаруването, описани от сайта за информационни и комуникационни технологии Mashable.com:

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

100 146


Актуално

100 147

Необичайни стоки или такива за широко потребление Успехът на сайта Etsy, предлагащ ръчно изработени стоки от саморекламиращи се артисти, които продават своя труд онлайн, може да се отдаде на факта, че е трудно да се намерят подобни продукти на друго място. Този вид стоки се конкурират на база индивидуалност и естетика, много повече, отколкото на база цена. Всъщност опитите за конкуренция при цените в повечето случаи не са препоръчителни, като се вземат под внимание времето и уменията, които са необходими за създаване на индивидуални разработки. Далеч по-важно е изграждането на марка и репутация за качество, които на свой ред да успеят да задвижат търсенето. От друга страна съществуват стоки за широко потребление като електронни продукти, основни устройства и друго оборудване. Отделните лица обаче ще имат доста по-малък успех в тяхната продажбата по интернет, въпреки че това са едни от най-популярните стоки, закупувани онлайн. Това е така, защото потребителите предпочитат големи сайтове за онлайн продажба на дребно, като например Amazon. Въпреки това някои физически лица или малки фирми имаха успех заради присъединяването си към големите търговци на дребно. Lifeproof например е линия за водоустойчиви и устойчиви на удар калъфи за iPhone, която се присъедини към Best Buy точно поради тази причина. По този начин Lifeproof успя да достигне до основните потребители. Преди това компанията просто предлагаше продукт, запълващ продуктова ниша.

Странични компании, разработващи сайтове за е-търговия За да се изгради функционален и атрактивен сайт за електронна търговия, третите страни в лицето на компаниите, разработващи сайтове за е-търговия, са много важни. С простота на устройството и поддръжка на сайта те успяват да привлекат различни фирми от бранша. В момента най-популярните компании, разработващи сайтове за електронна търговия в САЩ, са Volusion и Shopify. Volusion не начислява такси по транзакциите за продадените стоки. Вместо това компанията предлага прост, стъпаловиден месечен план. Volusion също така предлага „сайт треньор” за клиентите си от „златното ниво”, както и безплатен пробен период в рамките на 14 дни. Същевременно Shopify удържа транзакционни такси за всички свои клиенти, освен за тези с “неограничено членство”, но дава възможност за продажби чрез Amazon и предлага SSL сертифициране* без допълнителна такса. Компанията Shopify предвижда, че нейните търговски клиенти са на път да удвоят общите си продажби през 2012 г. на фона на миналата година.

Responsa Design

www.responsadesign.bg


Актуално За да може напълно да се опишат предимствата и недостатъците на тези два и други разработчици на сайтове за електронна търговия, ще е необходим отделен материал. Стига обаче да се каже, че и двете компании предлагат различни опции за фирмите, които не искат да се занимават с техническите аспекти на своите сайтове за е-търговия.

Ефектът "мама и татко" Традиционните семейни магазини от типа „мама и татко” (“mom and pop”, англ.) от недалечното минало все по-рядко могат да се срещнат. Те биват заместени от ожесточената конкуренция на големите търговски вериги. Въпреки това обаче във виртуалното пространство малките семейни магазини могат да имат грандиозен успех. Главният изпълнителен директор на софтуерната компания Tacit Knowledge Крис Андрасик вярва, че предимствата на магазините „мама и татко” се простират

отвъд потребителската лоялност и че в действителност те притежават логистично предимство. „Помалките магазини не са обременени с анахронични организационни структури, които сегментират бизнеса чрез различни канали на предлагане в лицето на магазини, каталози или дигатално”, смята Андрасик. Дори съществуват няколко компании, които обслужват интернет фирмите от типа „мама и татко”, което от своя страна им позволява да се съревновават с гигантите в индустрията. SumAll е такава компания, която предоставя анализ на данни на малките и средните онлайн бизнеси. Чрез SumAll е-търговците могат да разберат в реално време кои са тези показатели, които оказват най-голямо въздействие върху дъното на техните продажби.

Ремаркетинг Статитичният маркетинг е вече мъртъв. Бизнесите от всякакъв мащаб трябва да бъдат креативни, за да изпъкнат. Нова технология в областта на електронната търговия представлява „ремаркетингът”. Той използва няколко метода за генериране на траен ефект по отношение на продукта. Ако някога сте забелязали, че рекламите и приложенията, появяващи се на страниците, които посещавате онлайн, отразяват много вашите интереси, то вие вече се сблъсквате с ремаркетинга. „Когато потенциален клиент посети уебсайт и след това напусне страницата, без да е направил покупка, компаниите могат да го „проследят” в интернет”, казва собственикът на сайта за детски стоки Storkgifts Мелиса Челист. „Рекламите и различните предложения ще се появят на други страници, които този потенциален клиент преглежда”, допълва тя. Опасността с този вид маркетинг е склонността на потребителите да се дразнят от „зловещата” природа на интернет рекламите, които ги следват. Въпреки това обаче, ако потребители все още не са направили избора си за закупуването на някаква стока, то появяващата се мобилна реклама може да ги накара да извършат конкретната покупка. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

100 148


Актуално Мобилност Мобилните устройства се превръщат в предпочитания метод за достигане на интернет пространството. Според Think Mobile with Google 81% от притежателите на смартфони влизат в интернет посредством мобилните си устройства, а 59% от хората използват мрежата, докато чакат. Точно поради тази причина сайтовете за електронна търговия, които са оптимизирани за мобилни устройства, или тези, които имат версия за мобилно приложение, извършват по-големите продажби. Пунит Ша от компанията-доставчик на бижута за е-търговия My Trio Rings подчертава точно това: „Достатъчно важно е, че много потребители имат по-лесен достъп до интернет от смартфоните си, отколкото от персоналните си компютри. Още по-интригуващо е, че средната цена на тразакция за покупките чрез мобилни устройства е с 12% по-висока отколкото тези, направени посредством персонален компютър”. Въпреки това съществува и негативна страна за реалните магазини, когато става дума за мобилни устройства. Вицепрезидентът на отдела за маркетинг и бизнес развитие в Vendio – доставчик на услуги в сферата на е-търговията, заявява: „Най-голямото предизвикателство за традиционнте

магазини е разрастването на „шоуруминга”**. Например, компанията Target загуби няколко доставчика, тъй като те не получаваха благоприятна цена в магазините. Клиентите влизаха в Target, проверяваха цената и след това я сравняваха онлайн чрез мобилните си устройства в търсене на по-евтина възможност”. Все пак, това е още един пример за ползата от силното присъствие на мобилните телефони, особено ако един бизнес успее да се конкурира както по цена, така и по качество. Електронната търговия ще продължи да се развива и много от тези тенденции ще се променят и ще остареят. Едно от нещата, които остават постоянни обаче, е нуждата от поддържане на лоялност от страна на клиентите чрез конкурриране по цена и качество на облужване. *SSL (Secure Sockets Layer) е криптографски протокол за връзка клиент-сървър. Този протокол дава възможност на различни програми в конфигурация клиент-сървър да комуникират помежду си, като се предотвратява това те да бъдат "подслушвани" и подправяни. SSL сертификатите са разделени на три основни типа — обикновени SSL сертификати, Wildcard SSL сертификати и EV SSL сертификати. **Шоуруминг (Showrooming, англ.) - разглеждане на стоки в традиционните физически магазини, без да се прави покупка, последвано от онлайн пазаруване, след като се намери по-ниска цена за една и съща стока.

Информация на деловия портал econ.bg Автор: Петя Бързилска Снимки: sxc.hu

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

100 149


Актуално

ГОЛЕМИТЕ БГ ФИРМИ СА ИНОВАТИВНИ

100 150


Актуално

Какво означава иновация в бизнеса? Всъщност това е създаването на ново знание или комбинация на съществуващи компоненти на знанието по нов, „предприемачески” начин. Иновациите са предпоставка за ръст, но и за оцеляване на бизнеса, особено когато говорим за по-малки мащаби. Иновативни ли за българските МСП? Делът на иновативните предприятия в България нараства за всички размерни групи в периода 2006-2008 г., по данни на НСИ. Делът на иновативните малки предприятия се увеличава от 17% до 20.3%, на средните - от 26.4% до 32% и на големите - от 52.7% до 59.2%. Предприятията от индустрията са по-иновативни в сравнение с тези от услугите — съответно 23.8% и 14.5% през 2006 г. и 29.2% и 16.3% през 2008 г. През 2011 г. най-често срещаната иновационна дейност в българските МСП е свързана с промени в бизнес процесите с цел оптимизация и намаляване на разходите. Това показват данни от проведено изследване сред МСП в рамките на „Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП, изготвен от ИАНМСП и НОЕМА, 2012 г.”. Две трети от средните и малко повече от една трета от микро и малките предприятия са предприели такива дейности. Най-слабо разпространената иновационна дейност е свързана с провеждането на съвместни инициативи в сферата на образованието между отделното предприятие и академичните институции — едва около 9% от МСП са осъществили такава през миналата година. Иновационна активност и българските МСП В 57% от МСП наблюдаваме ниска, в 25% — по-скоро ниска, 10% — умерена, 6% — по-скоро висока и едва във все още незначителния дял от 2% от предприятията — висока иновационна активност. Като цяло, се наблюдава тенденция за повишаване нивото на иновационната активност през 2011 г. спрямо 2010 г. Въпреки това, иновационната активност на българските предприятия все още е на много ниски нива. Иновационната активност в средните предприятия е близо три пъти по-висока от тази в микропредприятията. Най-иновативни са предприятията в сферата на производството и строителството, а най-малко иновативни — в търговията и услугите. Устойчива е тенденцията от миналата година за три района за планиране с по-висока иновационна активност от средната за страната — Североизточен, Югоизточен и Югозападен район, както и за най-ниската активност - Северозападна България и Южен централен район. Фактори за иновационната активност Първият основен фактор е размерът на предприятието. По-големите предприятия са значително по-иновативни и осъществяват много повече иновационни дейности от по-малките предприятия. Отчетените основни фактори са: патентна дейност, интернационализация и прилагане на добри практики. Колкото по-активна е патентната дейност в дадено предприятие, колкото по-отворено то е към външните пазари и колкото по-висока е степента на прилагане на добри практики (в областта на човешките ресурси, ИКТ и бизнес планирането), толкова по-висока е и иновационната активност в това предприятие.

100 151


Актуално

Източник: economynews.bg Снимки: sxc.hu

100 152


Актуално

ЕКО ПОЧИСТВАНЕ И СВЕЖЕСТ

100 153

Ние пазим природата и Вас

-1-

Контакти: гр. София; Телефон: 0898 802 195; Е-mail: chisto.svejo@gmail.com


Бизнес личности

ШЕРИЛ САНДБЕРГ – ЖЕНАТА ЗАД УСПЕХА НА ФЕЙСБУК

М

арк Зукърбърг може и да е лицето на Facebook, но Шерил Сандберг има голяма заслуга за успеха на компанията. Тя е главен оперативен директор на Facebook и е най-добре платеният служител на социалната мрежа. Общата сума от нейната заплата и печалбата й от фондовата борса за миналата година е 30.87 милиона долара, което ще я превърне в една от най-богатите жени в света, след като компанията стане публична. Сандберг е учила икономика в Харвард, където среща Лорънс Самърс, бивш финансов министър на САЩ. Той, ако си спомняте от филма „Социалната мрежа“, е бил президент на Харвард, когато Зукърбърг е бил студент там.

Самърс става неин ментор и след като напуска университета, за да управлява Световната банка, той я наема, което е огромна крачка в нейната кариера. Сандберг работи за Google, когато се среща със Зукърбърг. Те се запознават на коледно парти през 2007 г. Срещат се отново в Давос пред 2008 г. и през март същата година Facebook обяви, че тя ще бъде новият главен оперативен директор на компанията, напускайки Google. Facebook не винаги е бил на Уолстрийт. Когато Сандберг започва, компанията има само 70 милиона потребители и губи пари. Четири години по-късно компанията променя курса – с над 800 милиона членове, тя е доходоносна и скоро ще стане публична. Шерил отговаря за всичко, с изключение на продукта - който е дете на Зукърбърг. Сандберг се занимава с деловата дейност, включително продажби, маркетинг, бизнес развитие, човешки ресурси, връзки с обществеността.

100 154


Бизнес личности

Шерил е омъжена за Дейвид Голдбърг, главен изпълнителен директор на Survey Monkey. Те имат две деца и трябва да се справят едновременно с отговорностите на родителството и изискванията на работата. Споделянето на задълженията към децата й позволява да продължава да се развива в кариерата. Както миналата година сподели: „Най-важното решение, което ще направите в кариерата си, е за кого ще се омъжите.“ Работещата майка призна също: „Понякога се чувствам виновна, че работя заради децата ми“. Но тя съветва жените да не се отказват от кариерите си: „Не се отказвайте преди да напуснете. Не напускайте работа, за да имате деца и не се връщайте, защото не сте получили мястото, което сте искали, преди да напуснете“. През декември 2010 г. Шерил изнесе реч на тема „Защо има твърде малко жени лидери“ в TED. Според данните, които сподели, от 190 държавни глави по света само 9 са жени. Представители на нежния пол са и само 13% от парламентаристите и 16% от топ мениджърите на големите компании. И дори в света на благотворителността, свят, за който често си мислим, че се ръководи от повече жени, жените на върха са 20%.

Причините според Шерил са няколко – жените систематично подценяват собствените си способности (метафората за сядането на масата, а не в края на залата при преговори), дилемата работа или семейство и отказа преди реалния отказ (или как жените престават да търсят и оползотворяват възможности много преди да им се наложи да спрат да работят за известно време поради раждането на деца, например). „Имаме нужда от жени на всички равнища, включително на върха, за да променят динамиката, реорганизират разговора, за да се уверим, че гласовете на жените се чуват, а не се пренебрегват и игнорират“, сподели тя пред завършващите в колежа Barnard. Източник: expert.bg Снимки: everystockphoto.com

100 155


Бизнес астрология

156

БИЗНЕС МИСЛИТЕЛИТЕ, КОИТО ПРОМЕНЯТ СВЕТА РАДИКАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ, „РАЗРУШИТЕЛНИТЕ“ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОСВЕЩЕНИЕТО В УПРАВЛЕНСКОТО МИСЛЕНЕ СА САМО ЧАСТ ОТ ТЕМИТЕ, ПО КОИТО РАБОТЯТ ВЕЛИКИТЕ БИЗНЕС УМОВЕ

Н

а всеки две години консултантската фирма CrainerDearlove* представя класация на 50-те найвлиятелни бизнес мислители в света. Списъкът предоставя информация относно водещите бизнес умове, утвърдили и лансирали успешно своите идеи. Последната класация беше поместена в авторитетното списание Forbes („Форбс“). Най-влиятелният бизнес мислител в света през изминалите две години е Клейтън Кристенсен (долу, снимка: Seekingalpha.com). Той е професор в Бизнес училището на Харвард и автор на няколко бестселър книги, включително и на „Дилемата на иноватора“ (The Innovator‘s Dilemma) - име, което е крайъгълно за света на бизнеса. В дейността му влиза и писането на статии за списание Forbes. През март миналата година иноваторът дори се появи на корицата на изданието.

Crainer Dearlove посочват, че влиянието му върху света на бизнеса е изключително силно. В „Дилемата на иноватора“, Кристенсен обръща внимание на причината, поради която компаниите се борят и имат проблеми с радикалните иновации в рамките на пазара си. Книгата представя една идея за „разрушителните“ технологии, както и „разрушителните“ иновации, които играят главна роля в дейността

на цяло едно поколение от мениджъри. Дефиницията за „разрушителна“ технология е нова, иновативна по същността си технология, която измества старата и създава нови пазари и търсения. Дилемата на иноватора се състои в това, че управленческите дейности, които са направили от индустриалните лидери това, което са, същевременно могат да затруднят разработването на „разрушителни“ иновации, които отмъкват техните пазари.


В по-близък план, Кристенсен прилага своите идеи към здравеопазването и образованието, за да покаже как просветеното управленческо мислене може да се справи с големите проблеми и конфликти в обществен план. На второ място са У Чан Ким и Рене Мобьорно, двама професори в частното бизнес училище INSEAD. Тяхната книга „Стратегията „Син океан“ (Blue Ocean Strategy) дефинира и посочва на читателя една система за развитие и изпълнение на дългосрочни планове, която е усвоена от множество компании, нетърговски организации, както и правителства по целия свят.

Трети в класацията е Виджай Говиндараян, който е професор в Бизнес училището в Дартмут. Той е известен с теорията си за „обърнатата иновация“ - явление, при което дадено нововъведение се разработва и употребява първо във все още развиващите се страни, преди да навлезе в индустриалния свят. Освен това Говиндараян е и главен иновационен консултант в General Electric. От Crainer Dearlove уточняват, че класацията се базира на подадени вотове на техния сайт, както и на мненията и съветите от страна на световнодоказани експерти от различни водещи бизнес

училища. Над 10 хиляди вота са били регистрирани в тазгодишната класация, а топ 10 на бизнес мислителите се допълва от други доказани предприемачи. На четвърто място е Джим Колинс, бивш професор в Станфорд и автор на „Създадени вечни“ (Built to Last), „Пътят към величието“ (Good to Great) и на все още непреведената на български „Great by Choice“. Петата позиция е за Майкъл Портър, професор в Харвард и създател на модела на петте конкурентни сили.


Бизнес личности

Петте конкурентни сили на Портър. Снимка: Wikimedia.org Шести е Роджър Мартин, декан на Училището по мениджмънт Ротмън в Университета на Торонто, както и автор на четири книги, посветени на предприемачеството. На седмо място е Маршал Голдсмит, който е водещ световен мениджмънт коуч на изпълнителни директори, един от петте най-добри в тази област. Автор е на книгата „С каквото си успял, с него няма да преуспееш“ (What got you here won‘t get you there). Осми е Маркъс Бъкингам, консултант и автор на „Открийте силните си страни“ (Now, Dicover Your Strenghts) и „Нарушете всички правила: какво по-различно правят добрите мениджъри?“ (First, Break All the Rules). Девета позиция е отредена за Дон Тапскот, автор на „Израснал дигитално“ (Grown up Digital), „Цифров капитал“ (Digital Capital), „Уикиномикс“ (Wikinomics) и „Макроуикиномикс“ (Macrowikinomics).

100 158


Бизнес личности

Последен в топ 10 е Малкълм Гладуел, пишещ в списание „Ню Йоркър“ и автор на „Повратна точка: как малките неща могат да доведат до големи промени“ (The Tipping Point), „Проблясък: силата да мислиш, без да се замисляш“ (Blink) и „Изключителните“ (Outliers). *CrainerDearlove е консултантска фирма, основана от Стюърт Крейнър и Дес Диърлъв. Двамата имат над 30-годишен опит като бизнес журналисти, анализатори, автори и редактори. Книгите им са преведени на над 20 езика и са посветени, както и дейността им, на свежите бизнес идеи, иновациите и креативното мислене в корпоративна среда.

Източник: Информация на деловия портал Еcon.bg

100 159


Бизнес личности

Purificação Tavares Име на компанията: CGC Genetics (Centro Genética Clinica e Patologia SA) Продукти/услуги: услуги, свързани с генетични тестове Година на стартиране: 1992 г. Брой служители: 58 Основни пазари: Европа, Среден Изток, Северна Америка, Южна Америка mptavares@cgcgenetics.com www.cgcgenetics.com Rue Sá da Bandeira 706 -1º, 4000-432 Порто, Португалия

100 160

Purificação Tavares


Бизнес личности

„Всяко постижение е считано за невъзможно в даден предишен момент“ Като професор по генетика, Purificação Tavares решава да използва своите експертни познания, за да стартира CGC Genetics - дейност, свързана с услуги в сферата на генетичните тестове. Впоследствие тя работи по убеждаването на международните клиенти, че ранното откриване на дадена болест и превенцията чрез молекулярно генетично тестване могат да намали разходите по здравеопазване. Трудното установяване на връзки с лекари и болници в чужбина и убеждаването им да използват португалска генетична лаборатория са първоначалните бариери пред международното разширяване на CGC . Въпреки това компанията запазва своя фокус върху качеството на своите услуги и своите цени и предлага дългосрочна техническа и научна подкрепа за клиентите. И резултатите не закъсняват - CGC вече има клиенти в Азия, Средния Изток и Съединените щати, включително в някои от най-престижните здравни институции в света. Подкрепата от редица португалски ръководни органи помага на Purificação да развие своя бизнес. AICEP организация, който помага на португалски компании в чужбина Търговската и промишлена камара, IAPMEI, подпомагащ МСП със стратегии за растеж, и COTEC, който насърчава иновациите — всички те подпомагат CGC.

Какъв съвет бихте дали на предприемачи, които се стремят към разширяване в чужбина? Не беше лесно, но може да се направи. Ние непрекъснато инвестирахме нашия оборот в изследвания и развитие. Трябва да бъдете подготвени за препятствия и неочаквани изненади. Планирайте добре и не забравяйте да извлечете възможно най-много ползи от процеса на обучение през цялото пътуване. Какъв е най-добрият начин, който да се предприеме при осъществяване на бизнес в чужбина? Разработването на генетични тестове е ценно за лекарите в клиниките и може да бъде от полза за всички нас. Предоставяйте най-доброто обслужване и надминете очакванията на клиентите. Насочете се към определянето на времето за обслужване на пробите за тестване и предлагането на подкрепа за клиента. Какво беше най-доброто по отношение на разширяването в чужбина? Запознанството с невероятните хора, с които работим в цял свят. Също така се запознах с други култури и традиции и видях как те влияят върху медицинските и управленски решения.

Източник и снимки: © Европейски съюз, 2012 - ЕП

100 161


Бизнес личности

Ивайло Пенков Име на компанията: Икаров L.P. Продукти/услуги: козметика Година на стартиране: 1993 г. Брой служители: 15 Основни пазари: Латвия, Испания, Полша, Украйна, Русия office@ikarov.eu www.ikarov.eu ул. Братя Търневи 29, 4003 Пловдив, България

Ивайло Пенков

100 162


Бизнес личности

„Давай на своите клиенти повече, отколкото очакват!“ Ивайло Пенков има силната амбиция да разработва естествени продукти за жени с чувствителна кожа. Това, заедно с неговите експертни познания в адаптирането на растителни продукти за използване от човека, е движещата сила зад създаването на неговата козметична компания Икаров в Пловдив, България. Компанията използва старовремски рецепти за производството на козметика за успокояване и възвръщане на здравето на кожата, като използва единствено естествени съставки. Тя се стреми да запази своите цени ниски, без това да води до компромис ц качеството. При разработването на своята база от клиенти Ивайло залага на търсенето на продукти без съдържание на химични вещества, които предразполагат към алергии. В ранните етапи на своето развитие продажбите на Икаров в други държави от ЕС биват подпомогнати благодарение на получените от Българската козметична асоциация съвети относно европейските директиви. Допълнителна подкрепа идва чрез хармонизирането на българското законодателство относно козметиката с това на ЕС преди присъединяването на държавата към Съюза през 2007 г. Според Ивайло най-доброто в това да бъдеш предприемач е да разработваш от нищо нещо и да виждаш как цялото общество извлича полза от твоите идеи.

Какви предизвикателства срещнахте при осъществяването на бизнес в чужбина? Като малка, непозната компания в Източна Европа, трябваше да придобием увереност за развитие и разпространение на продукти, въз основа на рецепти, извлечени от фармакологични книги. Каква е тайната да се справяте добре в чужбина? Предлагайте максимално качество на минимална цена, уверете се, че Вашите продукти се отличават от масата, бъдете взискателни и внушете на клиентите, че при закупуването на Вашия продукт, те си правят подарък. Какъв съвет бихте дали на други предприемачи, които се стремят към нови пазари? Намерете надежден и уважаван партньор, който е запознат с всички аспекти на местните пазари и който може да продава уверено Вашите продукти. Какво беше най-доброто по отношение на разширяването в чужбина? Икаров L.P. е първата източноевропейска компания, която произвежда естествена козметика. Успяхме да предложим нова пазарна ниша в пазара както на нашите бизнес партньори, така и на потребителите. Защо предприемачите са важни за обществото като цяло? Те предоставят нови възможности и работни места, катопоемат рискове.

Източник и снимки: © Европейск съюз, 2012 - ЕП

100 163


Здраве и безопасност при работа

164


Здраве и безопасност при работа

165

Контакти: гр. София; Телефон: 0898 802 195; Е-mail: chisto.svejo@gmail.com Контакти: гр. София; Телефон: 0898 802 195; Е-mail: chisto.svejo@gmail.com Контакти: гр. София; Телефон: 0898 802 195; Е-mail: chisto.svejo@gmail.com

ЕКО ПОЧИСТВАНЕ И СВЕЖЕСТ

Почистване със суха пара

атна л п з е Б а

тестов ия, страц демон от Вас! на посоче

Контакти: гр. София; Телефон: 0898 802 195; Е-mail: chisto.svejo@gmail.com


Снимките говорят ...

РАБОТНИТЕ МЕСТА НА ДЖОБС, ГЕЙТС, БАЛМЪР, ЦУКЪРБЪРГ И ДРУГИ Говори се, според това как изглежда работното място, можем лесно да получим представа за характера и навиците на човека. Това обяснява защо е толкова интересно да погледнем работните места на известни хора: публичния образ рядко е пълен, както и детайлите на ежедневния живот го допълват добре. Ето снимки на няколко маси на директорите на големи ИТ компании.

Изглеждаше като домашния офис на Стив Джобс. Боядисани тухлени стени с бяла боя, рафтове книги, с многобройни, разпръснати в безпорядък, творчески неща на пода, една дървена маса, който поддържа една огромна Apple Cinema Display с една камера, окачен на върха на iSight (Снимка 2004 - докато камерата все още не е в дисплея). Обърнете внимание на разположението на PowerMac G5 на преден план.

100 166


Снимките говорят ...

Стив Балмър в офиса си по време на работа. Много скромен монитор (който вероятно отваря Excel - любимата програма Балмър) на масата е премахната хартията, офис телефон и тава (с запечатан обяд?). Наблизо виси огромна дъска с рисунки и снимки на децата, и снимки на семейството. Но сега всичко се е променило - Балмър наскоро се похвали vosmidesyatidyuymovym телевизор със сензорен екран, който заема една от стените на кабинета му.

100 167


Снимките говорят ...

Кабинетът на Бил Гейтс ( когато той беше главен изпълнителен директор на „Майкрософт“). Беше с 3 броя големи монитори, а на останалите - скучен чист офис. Семейни снимки, обаче, също така присъстват - на рафта от ляво, до sansevieriey.

Макс Левчин (съосновател на PayPal, който напуска компанията през 2004 г.) той нямаше свой офис - седеше в oupenspeyse между две черни стени. Да, и един стол с къса облегалка, което не е присъщо за един директор.“ До него, може би, на същите столове са седели съоснователите - Питър Тийл, и Елън Маск.

100 168


Снимките говорят ...

Между другото, Елън Маск. Сега той управлява частна X Space космическа агенция и има повече работа, отколкото в съответствие с концепцията на длъжността.

Джеф Безос, основател на Amazon. Факт е, че това е стара снимка, казват, че само за три неща са ясно видими - косата на Безос (сега напълно плешив), CRT монитор, както и един голям надпис и снимки.

100 169


Снимките говорят ...

Това място е на основателя на Foursquare Денис Кроули, може лесно да бъде в нашата редакционна „Computerra.“ Няма огромни монитори и други скъпи набори. Trinadtsatidyuymovy MacBook Air с капак в етикети и зарядно за iPhone.

100 170


Снимките говорят ...

Работното място на основателя и главен изпълнителен директор Марк Зукербърг Facebook изглежда почти страшно. Izrisovanny графити маса, върху него - мотивационнен плакат. Единствения детайл, който придава човечност е кутия с храна и бутилки с някоя освежаваща напитка. На екрана на MacBook, разбира се, отворен Facebook. Много по-интересно е, че около: на фона на другите графични среди, може да видите и някой неразбираем дизайн.

Източник: klikpic.com

100 171


Документите се смеят …

БИЗНЕС УРОЦИ И ЦИТАТИ ОТ БЪЛГАРСКИ ФИЛМИ

Източник: bogatstvo.net Автор: Радислав Кондаков Снимки: sxc.hu

13-та годеница на принца (1987) - Пари ли искаш или медал? - Истинският творец не работи за слава и почести, Ваше величество!

Кеша си е кеш, дори за творците. Оркестър без име (1982) - Началство, не видиш ли – обедна почивка! Ако ни пипнат профсъюзите, че работим – край!

Трудовата дисциплина и честта на работника са непреходни ценности и са по-важни от прищявките на шефа. Оркестър без име (1982) Ти знаеш ли как е почнал Луис Армстронг? При това негър, при това в Америка.

Щом Армстронг е успял, ще успееш и ти. Вярвай в себе си, мисли позитивно, работи здраво и избягай в Америка.

172


Документите се смеят … Баш Майстора – На море (1982) - Уж сме софиянци, ама не си тарикат. - Не съм, не съм. Ний сме рабочий клас.

Не всички в София са корпоративни акули или далавераджии. Вчера (1988) Само от добър приятел става качествен предател.

Внимавайте с бизнес партньорите си. Васко да Гама от село Рупча (1986) Не знам, аз съм късоглед и пея в хора.

Стилните очила и хоровото пеене могат да ви измъкнат от много деликатни ситуации в бизнес преговорите. Баш Майстора – На море (1982) - Не се казва “Ще ти откина ушите”, а се казва “Ще ти откъсна ушите”. Шоп такъв!

Езиковата култура и звучния изказ са много важни за успешната презентация. Сиромашко лято (1973) -Абе,тате,не гледаш ли,какво купуваш? Два шийника ти дали,а черният дроб никакъв го няма !

Обръщайте внимание не само на продажбите, но и на отдел покупки във вашата компания, оптимизирайте веригата на доставките. Топло (1978) - Вие сте типичен назадничав елемент! - А интересно вие какъв елемент сте?! - Аз съм за прогреса, във всичките му форми! - Аз пък съм за тези му форми, които са ми изгодни!

Винаги преценявайте ползите и възвръщаемостта от дадена иновация. Животът, милички, дава само тогава, когато му опреш пистолета в корема. И този пистолет ще бъда аз.

Борете се за мечтите си, респектирайте живота, но не стреляйте. Вашият ентусиазъм е алкохолен!

Внимавайте какво ви мотивира по пътя към вашия бизнес успех.

173


Документите се смеят …

УМ ОСТЪР КАТО БРЪСНАЧ В ПЕТ СТЪПКИ Важността на това да поддържаме мозъка си на максимални работни честоти не бива да се подценява. Всички сме част от фантастичната интелектуална и информационна икономика, която процъфтява благодарение на идеи, креативност и интелигентност. Като поддържате ума си остър като бръснарско ножче със сигурност ще сте на линия с конкуренцията, че дори и по-напред, и по-важното е, че по този начин ще бъдете и по-доволни от себе си и по-щастливи с постиженията си. Когато умът ви е в добра "форма", вие ще: • Имате велика мотивация и добър фокус • Вършите повече неща • Имате повече идеи • Намирате вдъхновение по-често • Запаметявате по-добре и повече информация • Живеете по-добре живота си За да постигнете това, бихме искали да споделим с вас петте тайни, които могат да поддържат мозъка ви свеж като лимонче. Не спирайте да четете, да попивате знания и да изучавате културата Извиняваме се, че използваме клиширани изрази, но образованието не е подготовката за живота, образованието е самият живот. То трябва да бъде нещо, което носи наслада и трябва да се прави поради причини, които ви вълнуват над всичко. Четете блогове, които засягат вашата област, както и във области, за които нищо не знаете. Четете книги, гледайте и слушайте лекции на вдъхновяващи личности по въпроси, за които дори не сте се замисляли (предлагаме ви лекциите на TED). Четете за Античността, запознайте се с няколко изкуства...схванахте идеята, нали? Предизвикайте ума си непрекъснато да разширява хоризонтите ви и попивайте информация като гъба.

174


Документите се смеят …

Научете някое умение или занаят, които не сте опитвали преди Ангажирайте ума си с това да придобиете някое ново умение. Помнете, че никога не сте достатъчно "големи", за да пробвате нещо ново, но определено колкото по-рано започнете да прилагате този принцип, толкова по-добре за вас и ума ви. Научете се да свирите на някой инструмент, композирайте, рисувайте, направете макет на самолет или дори програмирайте. Ще бъдете изненадани колко пътища ще се открият пред вас и умът ви ще стане много повече от това, което сте очаквали от него. Освен това ще си създадете нови приятели, ще се запознаете с много хора и ще си оформите няколко кръга, които се ангажират с новите ви хобита.

За да подобрите паметта си, не записвайте всичко Ако можете, изпробвайте това още тази седмица, още днес: напишете всичко, което трябва да направите за предстоящата седмица, начертайте си плановете, както правите обичайно, след това скрийте списъка от погледа си. Вместо да го окичите на стената в офиса или дома си, за да си напомняте какво трябва да свършите, опитайте се да запомните записаното и подреждайте приоритетно задачите наум. Мозъкът ви е изключително мощен и ще откриете, че с времето може дори да спрете да си записвате, защото ще помните всичко и ще вършите всичко наум.

Дайте време на мозъка си да асимилира знанията Живеем във време, в което постоянно изживяваме и научаваме нови неща и приемаме нова информация. Това е страхотно, но в процеса на възприемане на нови познания, умения и опит вие трябва да се самоанализирате. Какво сте научили и накъде отивате е важна част от процеса на поставяне на нещата в правилната позиция. Някои хора дават почивка за анализ на мозъка си като тичат, други слушат музика, а трети рисуват. Намерете своето място или занимание, което ви позволява да асимилирате всичко, което сте научили и го правете често.

Яжте добре, спете добре и правете често упражнения Изключително важно е да давате на ума си правилната почивка и да влагате енергия в него, за да ви откликне правилно в замяна. Това е съвсем логично, но хората имат навика да забравят, че имат нужда от добро "гориво" и добра релаксация, за да функционират оптимално. Също така, поддържайки физически тялото си в добра форма ще се подмладите и психически. Ако някога се чувствате стресирани, липсва ви вдъхновение или сте депресирани, малко питателна храна, добър сън и енергични упражнения ще ви накарат да се чувствате пълноценни отново много бързо. Източник: div.bg Снимки: flickr.com sxc.hu

175


Документите се смеят …

ТЕРМИНОЛОГИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ОЦЕНКА НА СЛУЖИТЕЛЯ: *Отлични презентационни умения – Способен да лъже * Добри комуникационни умения – Прекарва много време на телефона * Обществено активен – Пие доста * Действа независимо – Никой не знае с какво се занимава * Мисли бързо – Измисля правдоподобни извинения * Мисли задълбочено – Не може да взема решения * Използва логика при решаване на трудни задачи – Използва някой друг да му свърши трудната работа * Има качества на ръководител – По-дебел е и гласът му е силен * С развито чувство за хумор – Знае мръсни вицове * Лоялен – Не може да си намери друга работа * Има планове за растеж – Купува пиене за всички * Спокойно поведение – Спи по време на работа

Източник: bogatstvo.net Снимки: sxc.hu

176


Документите се смеят …

177


Трудово право

178


Трудово право

179