Page 1

tromp magazine tweede jaargang

5

november 2013

Hilversumse roeivereniging Cornelis Tromp

Officiële ingebruikneming van de ‘Wilma’ klik

pagina 11

Foto: Fred vd Biezen

Uitnodiging

Zaterdagmiddag 30 november

Abcoude - Amsterdam

Varese successen

Afgelopen jaar hebben Klaas op den Velde en Wim ten Have, naast de standaard wedstrijden als Head, Heineken, Spaarne, TBR, etc., ook een aantal minder vanzelfsprekende wedstrijden gevaren.

Met het maken van roeitochten moeten we regelmatig sluizen passeren. In het gebied rond het Hilversumskanaal zijn er al vier waterniveau’s die tijdens zo’n tocht ons doen stijgen of dalen.

klik pag 6

De ART wil graag enige aandacht geven aan het in gebruiknemen van deze nieuwe boot. Kom daarom voor een korte ‘plechtigheid’ naar Tromp op: zaterdag 30 november om 13.00 uur

om 13.00 uur

Officiële ingebruikneming van de12Wilma, de nieuwe skiff met klik pag vaste bank en drijvers.


tromp magazine tweede jaargang

5

Basis-instructie Leren roeien kost tijd

november 2013

Hilversumse roeivereniging Cornelis Tromp

Officiële ingebruikneming van de ‘Wilma’ klik

pagina 11

Uitnodiging

Foto: Fred vd Biezen

inhoud

2 De ART wil graag enige aandacht geven aan het in gebruiknemen van deze nieuwe boot. Kom daarom voor een korte ‘plechtigheid’ naar Tromp op: zaterdag 30 november om 13.00 uur

Zaterdagmiddag 30 november

Abcoude - Amsterdam

Varese successen

Afgelopen jaar hebben Klaas op den Velde en Wim ten Have, naast de standaard wedstrijden als Head, Heineken, Spaarne, TBR, etc., ook een aantal minder vanzelfsprekende wedstrijden gevaren.

Met het maken van roeitochten moeten we regelmatig sluizen passeren. In het gebied rond het Hilversumskanaal zijn er al vier waterniveau’s die tijdens zo’n tocht ons doen stijgen of dalen.

klik pag 6

klik pag 12

om 13.00 uur

Officiële ingebruikneming van de Wilma, de nieuwe skiff met vaste bank en drijvers. Iedereen welkom!!

Eerder al, tijdens de Nationale tocht voor Aangepast Roeien (NAR) in september, werd deze boot gedoopt in Rotterdam door mevrouw Wilma Oosters.

In het digitale Magazine kan je met één klik van de inhoudspagina naar de pagina die jij wilt lezen. De boot is door de Stichting Roeivalidatie en de Stichting PAR gefinancierd en wordt vanuit de KNRB aan Tromp in bruikleen gegeven.

Aanwezig zullen zijn Leendert van Dis en Martin Lauriks, beiden verbonden aan het Paralympisch Talent Centrum in Amsterdam. ART-leden die dat willen, kunnen die middag geclassificeerd worden, zodat men in de toekomst eventueel aan wedstrijden kan meedoen.

Uit de stuurstoel Roeien tijdens het najaar, winter en voorjaar Commissaris Materiaal Aangepast loodsindeling Abcoude - Amsterdam Kou, regen en wind Toercommissie Tweedaagse toertocht De Ster van Loosdrecht Duurzaam beheer...

Nieuwe skiff ART Officieel in gebruik Sluizen rond het Hilversumskanaal

10 11 12

Roeien naar het Hemeltje was lang geleden een beetje lastig

15 Oorsprong van het 3 roeien en de roeisport 16 Meerdaagse tochten 18 4 maken Roeiproefuitslagen 19 4 Ledenadministratie 20 21 6 Roeibank Andersites 22 7 8

Redac tioneel In verband met de komende Algemene Ledenvergadering komt het TrompMagazine iets eerder uit dan oorspronkelijk de planning was. In ‘Uit de stuurstoel’ (de naam is ooit bedacht door oud-secretaris Pieter Böhre) treft u een bijdrage aan van de aspirant-commissaris Werven & Binden. In dit opzicht is misschien goed erop te wijzen dat van nieuwe leden in de instructie wel eens de opmerking komt dat men in het begin of tijdens de instructietijd te weinig zicht heeft op het traject van de instructie en wat hun verwachtingen kunnen zijn. Bijvoorbeeld het tijdelijke verplicht deelnemen aan het (zelf) instructiegeven leidt wel eens tot moeilijkheden. Misschien dat een geprinte ‘welkomstinfo’ hieraan tegemoet kan komen. Dan zou ook een inventarisatie gemaakt kunnen worden van ‘wat de ambities zijn’ van het nieuwe lid. Dat vergemakkelijkt beleidmaken. Intussen blijkt uit reacties dat het nieuw gekozen formaat van ons magazine voor de meesten onder ons goed uitvalt. Kennelijk hadden gebrui-

kers van iPads en iPhones in eerste instantie problemen met het inladen. Van een aantal lezers kregen we de opmerking dat de afbeeldingen niet echt scherp zijn (bij vergroten). Dat komt omdat de pdf op een lagere resolutie verzonden wordt, omdat anders het bestand te groot wordt (een verschil van 2Mb en 40 Mb). In deze uitgave is het mogelijk geworden om op een paginacijfer in de inhoudsopgave te klikken, waardoor meteen de bedoelde pagina op het scherm komt. Bovendien kunt u op www.ctromp. nl klikken, waarmee u direct op de Tromp-site terecht komt. Tenslotte: Als proef liggen een beperkt aantal magazines zwart/wit geprint met een nietje bijeen gehouden bij de bar, verkrijgbaar á 1 euro. pjb

redactie@ctromp.nl TrompMagazine (digitaal) verschijnt circa 10x in het jaar. Uiterlijk 15e van een maand kopij inleveren. Max. tekstlengte: 1000 woorden = 2 pags (in word-bestand). Afbeeldingen separaat bijleveren op minimaal circa 15 Mb.


Werven en vooral binden van nieuwe leden Weliswaar ligt de jaarlijkse toestroom van nieuwe leden al vele jaren op een hoog niveau van ongeveer 100 leden, de uitstroom in de eerste jaren van het lidmaatschap is ook erg hoog. Te hoog. Dit is slechts deels te verklaren met het vertrek van jonge leden na het afronden van het voortgezet onderwijs. Een gevolg van de snelle doorstroming is dat steeds hoge inspanningen worden gevraagd van vrijwilligers, met name voor de instructie. Een hogere binding met de nieuwe leden kan ertoe leiden, dat de druk op de instructie afneemt en de middelen daarvoor effectiever kunnen worden ingezet. Behalve de hoge uitstroom noopt ook de vergrijzing van het ledenbestand tot een nadere analyse van de in- en uitstroom van leden. Het streven voor de komende jaren is een ledental van ongeveer 800,

George Brusse

com. jeugd

Paul Arnold Hans Cohen R.

com. opleiden

com. wedstrijden

Frank Kaiser

com. materiaal

Henk Kars

secretaris

Uit de stuurstoel

voorzitter

Frans L. Veld

penningmeester

3 Marit Versteeg

Sandra Nypels

maar extra inspanningen zijn nodig om te komen

Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar de ALV

tot een meer evenredige verdeling van de leden naar

woensdag 20 november om 20.00 uur in de soos

de leeftijdsgroepen. Er zal meer gerichte sturing

van Tromp. Behalve het werven en binden staan er

moeten worden gegeven aan het werven van leden

nog andere belangrijke onderwerpen op de agenda,

uit groepen die bij Tromp ondervertegenwoordigd

bijvoorbeeld het plan van de Materiaal Advies

zijn.

Commissie en de begroting 2014.

Om HRV Cornelis Tromp voor de toekomst klaar te

Frans L.Veld, aspirant commissaris Werven&Binden

maken zijn er volgens het bestuur veranderingen

Werkgroep Werven en Binden

noodzakelijk, die de binding van de leden met Tromp verbeteren en Tromp aantrekkelijker maken voor de jongere leeftijdsgroepen. Een werkgroep Werven en Binden is ingesteld om deze trendbreuk

zie www.ctromp.nl ‘vereniging’ ‘roeien’

te realiseren. De werkgroep heeft inmiddels voorstellen gedaan om het tij ten goede te keren. De voorstellen zijn na uitvoerig overleg door het bestuur overgenomen en worden in de ALV van woensdag 20 november gepresenteerd. Het voornemen is om op zeer korte termijn na de ALV te starten met een pilot.

Uitnodiging voor ALV Op woensdag 20 november a.s. vindt de ALV plaats, om 20.00 uur in de soos op Tromp. Onderwerpen zijn onder andere: de begroting, het MAC-advies, opleidingen en werven & binden. Op 10 november staan de agenda en bijbehorende notities op de website.


i nf or m a ti e f

materiaal

Roeien tijdens het najaar, winter en voorjaar De watertemperatuur in het kanaal is grofweg: in de lente 7 graden, in de zomer 15-18, in de herfst 8 en in de winter 3 graden. Dit alles is natuurlijk afhankelijk van de buitentemperatuur. Het gevaar van onderkoeling bij omslaan is groot, met name in winter en voorjaar. Bij Tromp geldt de regel: ‘iedereen heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. Weet wat je (on) mogelijkheden zijn als je omslaat.’ Hoe lang een persoon in het water kan verblijven hangt af van onder andere • de lichaamsbouw • hoeveelheid vetweefsel (isolatie) • conditie • actief of passief bewegen Onderkoeling dreigt altijd bij blootstelling aan lage temperaturen. Zelfs als je beweegt, en dus warmte produceert kan je lichaamstemperatuur gevaarlijk dalen. Onderkoeling (hypothermie) dreigt natuurlijk heel serieus als je in de winter omslaat. Door het grote warmtegeleidend vermogen van water, koel je in het water ongeveer 25 keer sneller af dan in lucht van dezelfde temperatuur. Zorg dus dat je na omslaan zo snel mogelijk een zo groot mogelijk deel van je lichaam uit het water krijgt, door zoveel mogelijk op of in de omgeslagen

boot te klimmen. Kinderen raken sneller onderkoeld dan volwassenen. Raak niet in paniek. Bij diegene die plotseling in koud ­water terechtkomt kan duizeligheid en zelfs het verlies van bewustzijn optreden. De duur van het verblijf in koud water moet tot een minimum worden beperkt. Van november tot en met april geldt: • Wanneer je vijf meter of dichter van de wal bent, zwem hier dan naar toe, of ga over je boot heen hangen en watertrappelend naar de kant. Zorg dat je snel naar Tromp komt. • Ben je verder van de wal, klim/hang dan op je boot en voorkom sterke afkoeling van het water. Er moet hulp komen om je op te vissen. Zolang het slachtoffer rilt en volledig bij bewustzijn is kan hij onder een warme douche worden gezet. Warme drank, droge kleding en een warme ruimte helpen verder op te warmen. Niet snel opwarmen! Een ernstig onderkoeld slachtoffer moet zo snel mogelijk tegen verdere afkoeling worden beschermd en er moet zo snel mogelijk professionele hulp worden ingeschakeld via het alarmnummer 112. zie www.ctromp.nl ‘veiligheid’

➤ ga naar inhoudspagina

Hans Cohen Rodrigues

Bericht van de commissaris materiaal

com. materiaal

4

Aangepaste indeling botenloods Met dank voor de hulp en inzet van o.a. Hermione Wassenaar, Jan Meijer, George Brusse, Aart Box, Albert van der Vooren en Fred Wittkampf hebben wij nu: • de vloot goed verzekerd (bij een totale catastrofe tegen nieuwwaarde) • de vlootbezetting beter aangepast aan de MAC-planning en de goedkeuring van bestuur en ALV • de geoptimaliseerde plaatsing van de boten in de loodsen op papier gezet (zie pagina 5 van dit TMag.) • de riemen geïnventariseerd Herindeling van de loodsen is gerealiseerd op 7 november en 8 november. De boten werden op hun nieuwe plaatsen gelegd en ook de loodsdeurborden werden aangepast; tevens de vermeldingen in het reserverings­ systeem. De volgende activiteiten willen we dit jaar nog realiseren: • Riemen voorzien van Tromp

r­ egistratienummer (waar die nog te achterhalen zijn) • de naam van de boot indien toebedeeld aan een afschrijfboot • roeier-positie indien toebedeeld aan een afschrijfboot • Vlootkwaliteit Met behulp van een nog samen te stellen groepje zal per boot en per riem een kwaliteitsbeoordeling plaatsvinden slechte riemen zullen worden vervangen (en niet doorgeschoven) • in december wordt een begin gemaakt met de algehele kwaliteitsaanpak van de jeugdvloot. Het afleveren van boten na gebruik: benadrukt zal worden alle schade- en afstellingproblemen te rapporteren in • het schade- & afstelling klachtenboek • het schoonmaken: hiervoor zullen • nieuwe richtlijnen worden opgesteld Een algemene opmerking: Te gelegener tijd zal de functie van Havenmeester in ere worden hersteld zodat onze vloot beter beschermd blijft tegen verloedering. Zo ver zijn we helaas nog niet. Wel zou het fijn zijn als we niet schromen elkaar te wijzen op (onbedoeld) onzorgvuldig gebruik.

zie www.ctromp.nl ‘vereniging’ ‘roeien’


5 2 nov 2013

9

8

7

6

5

4

3

waterk.

achter

waterk.

achter

waterk.

achter

waterk.

achter

links

18,34

Lumeij

Sweers

Boisot

Juynbol

de Haen

Mooy

v d Hulst

Isaac

rechts

18,34

Houtebeen

Annie

Rigi

Witte

Bruynsvelt

Johan

Trouwhand

Rudolf

Tromp

de Ruyter

Piet Heyn

18,34 18,34

boordriemen (W)

Houttuyn

boord.

v Braam

boordr.

Jan de Lapper

boordr.

links

13,94

boordriemen

Vlugh

boordr.

Dubbelwit

boordr.

Evertsen

boordr.

v Galen

rechts

13,76

Anna Katrijn

riemenbak

links

16,07

rechts

18,34

de Vries

v Wassenaer

Calllenburgh

Roothaes

v.d.Does

Lonck

Wilma

Joris

Gerard

Geert + riemenbak

Aukes

Lodewijk

Pelikaan

Joachim

Aert

(P) Sander Askamp (P)Jørn Aalberts

links

15,73

v Neck

Jasper

Zaagbek

Adriaan

Tjerk

rechts

15,73

Een op Twee

Roggeveen

v Speyk

Jan

Wulp

Karel

Hidde

Claes

links

15,73

Barentsz

Abel Tasman

Meppel

Koert

IJsvogel

Dorus

Govert

(P) Frank Termeulen

rechts

15,73

de Moor

Schepers

v Amstel

Reinier

Fuut

Frederick

Egbert

(P)Meulenhoff

Abraham

(P)Rom Colthoff

links

15,73

Coenders

v Spilbergen

Adelaer

Gillis

Meerkoet

rechts

15,73

Leeuwenhart

v.d.Kleij

Hendrik

Dirck

Waterhoen

Harpert

David

Logier

Cornelis Binckes

links

16,90

Hollare

Plevier

Aalscholver

Hobein

v.Hoorn

v Noort

Lodesteijn

rechts

16,90

Swartenhondt (W)

den Jongen Boer

Knobbelgans

de Bitter

v Linschoten

Stachouwer

Schram

Legenda:

achter

Florisse

v Nes de Zoete

waterkant

Keesje den Duvel

links rechts

Buiten 1

5e laag

4e laag

in de loods

3e laag

vloot

2e laag

1e laag

Vak

Diepte vak

Ligplaatsen

Scull riemen voor deze boot liggen in vak 7 Riemen in de boot Boardriemen Callenburg, Coenders en v Speyk liggen in vak 7 Geen 5e laag aanwezig Privee boot Vrije plek

Stellingwerff


6

we d s t r i j d ni e uw s Wim ten Have

Abcoude - Amsterdam Kou, regen en wind Afgelopen jaar hebben Klaas (op den Velde) en ondergetekende, naast de standaard wedstrijden als Head, Heineken, Spaarne, TBR, etc., ook een aantal minder vanzelfsprekende wedstrijden gevaren. Zo hebben we in februari, vlak na de vrieskou, het Twente Kanaal verkend bij Tubantia en eind mei hebben we voor het eerst mee gedaan aan de 100 kilometer Ringvaart Regatta van Laga. Dit laatste hebben we gedaan samen met Geert van Dorp (Tromp) en 5 roeiers van Breda in een dubbelacht. Een bijzondere happening en op sommige momenten zeer zwaar. Een en ander resulteerde wel in een tweede plaats, slecht 5 min. achter een acht van Laga gevuld met jonge ‘oud’-wedstrijd­ roeiers en ruim drie kwartier voor nummer drie uit het klassement. Enige tijd geleden vroeg Willem Boeschoten, tegenwoordig ook weer Tromp-lid, of er liefhebbers waren voor Abcoude – Amsterdam. Abcoude – Amsterdam is een race georganiseerd door het Comité voor Wherrywedstrijden voor wherry’s en C-boten. Het bestuur van het Comité wordt onder andere gevormd

door Frank Termeulen (naast RIC ook Tromplid en Frans Gobel van de Hoop). Racen in een wherry of Cboot is altijd speciaal; nog meer dan bij glad materiaal moet je op zoek gaan naar de optimale snelheid van de C-boot, anders heb je het gevoel dat je elke haal tegen een blok beton aan het trappen bent. Dat leek ons wel weer eens wat. Zo gezegd, zo gedaan, in een ­Leythe (Ed Maan)/Hoop/Tromp combi hebben we de 12 km geroeid. Willem

had een Hudson C4+ met vleugel­ riggers geregeld bij Nereus. De rompvorm van de Hudson is net niet helemaal modern meer, maar er was prima in het schip te varen. Er vindt nl. nog steeds ontwikkeling plaats naar de meest ideale rompvorm van C-materiaal. In de stromende regen en met harde tegenwind zijn we vertrokken vanaf Nereus voor 13 km. oproeien via Oudekerk naar Abcoude. In Abcoude was het wedstrijdsecretariaat bij een café voor de weging van de stuur en het ophalen van een

rugnummer. Volledig doorweekt werd de kou nog een klein beetje getrotseerd d.m.v. de terrasverwarming van het café. Maar terug bij de boot konden we niet veel anders dan rillend en trillend aan boord te gaan. Op Tromp, zo hoorden we, was zelfs de BBR afgelast. Kou en regen waren echter vergeten op het moment van het startschot, vijf minuten later waren we weer warm. In een door Ed Maan goed voorgeslagen cadans bereikten we na


t oe rcommissie 50 minuten de finish bij Willem III. We hebben onderweg zo’n 5 ploegen ingehaald en dit resulteerde in een mooie 4e plaatst achter jonge wedstrijdploegen van Nereus en Skøll, ook de jongere veteranenploeg van RIC was iets sneller.

Michel Vermeij

Al met al weer een mooie ervaring rijker. Abcoude – Amsterdam is een wedstrijd die best door meer Trompploegen gevaren kan worden. Elk jaar doen er ook wel een aenkele WK toppers mee uit de Nederlandse equipe. Racen in een wherry of C-boot moet je als wedstrijdroeier toch wel eens gedaan hebben. Zeker in kou, regen en wind. u

Het toerseizoen van 2013 is begin oktober beëindigd met de Sluitingstocht. De komende maanden houdt de toercommissie zich bezig met het zoeken van 2 nieuwe leden en het voorbereiden van het seizoen 2014.

zie www.ctromp.nl ‘roeien’ -wedstrijden-

➤ ga naar inhoudspagina zie www.ctromp.nl ‘roeien’ -toerroeien-

Om deze tocht, en andere tochten zoals de Pannenkoekentocht en Prestatietocht, in 2014 in goede banen te leiden zijn handjes n ­ odig. Vanwege het vertrek van Coby Hoogeboom en Annemarie Moorman zijn we op zoek naar twee

Toertocht over 60 kilometer Met stokbroodjes, dessert en wijn

Net als in 2013 willen we in 2014 een tocht in het buitenland op de agenda zetten. Ditmaal een tweedaagse tocht over de Moezel, van Metz (F) naar Schengen (Lux), totaal ongeveer 60 kilometer stroomafwaarts. De tocht wordt georganiseerd door de Franse vereniging La Yole Hamoise uit Basse-Ham, in de buurt van grensstad Thionville. Aan eerdere edities van deze tocht hebben al een aantal Trompers meegedaan, die met enthousiaste verhalen terugkwamen. nieuwe leden voor de toercommissie. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via toercommissie@ctromp.nl of een van de leden van de toercommissie aanspreken op Tromp.

De tocht is op zaterdag 23 en zondag 24 augustus 2014. Na vertrek op vrijdagmiddag uit Hilversum is het ongeveer 4,5 uur rijden naar BasseHam. Aan het begin van de avond bij de roeivereniging melden en dan naar een hotel of camping in Yutz of Thionville naar keuze om in te checken. Vervolgens met je ploeg naar een restaurantje in de binnenstad of aan de Moezelboulevard. Op zaterdagochtend rond 7 uur verzamelen in Basse-Ham om dan per touringcar naar startpunt Metz te gaan. Rond 9 uur is het vertrek vanuit Metz, waarbij over het Canal des Mines wordt gevaren. Er wordt behoorlijk doorgeroeid, onderbroken door een paar grote sluizen. Omdat er af en toe beroepsvaart langskomt wordt er voor de veiligheid in konvooi gevaren, met een motorboot voorop en een achterop. Bij de sluizen wordt op elkaar gewacht. Na circa 20 kilometer is er een lunchpauze bij een zeilvereniging, met belegde stokbroodjes, dessert, en het is tenslotte Frankrijk, een glaasje wijn.

Na de lunch gaat de tocht verder over afwisselend de Moezel en het kanaal, tot iets voorbij Thionville bij La Yole Hamoise in Basse-Ham. De roeivereniging zorgt voor een diner, een avondprogramma (bijvoorbeeld een kasteelbezoek) en bieden een overnachtingsgelegenheid aan (bijvoorbeeld een hotel in het dorp of een veldbed in de lokale sporthal). Je kan natuurlijk ook in een hotel naar keuze verblijven, bijvoorbeeld hetzelfde als op de vrijdagavond. Na een ontbijt bij de roeiclub vertrekt de vloot naar Schengen. De tweede dag wordt er over de Moezel gevaren die niet meer gekanaliseerd is. Hoe dichter bij Luxemburg hoe glooiender het landschap en vaar je tussen de wijngaarden. Onderweg wordt de lokale wijn geproefd bij een klein steigertje. Vlak na Schengen komt de tocht ten einde. Na het uitbrengen van alle boten gaat het met de touring car terug naar Basse-Ham voor een afscheidsetentje (late lunch of heel vroeg diner). Vervolgens terug naar Hilversum waar je tussen elf en middernacht aankomt. Een of meer leden van de toercommissie onderhouden de contacten met de organisatie, vertalen en verzorgen de inschrijvingen en varen hopelijk zelf ook mee. Meer info over de tocht bij Michel Vermeij van de toercommissie, en vanaf 1 januari op de toerpagina. u


8

i nf or m a ti e f pjb

Kaart van de Ster (Nieuwe kaart van Mijnden en de Loosdrecht, 1734) (kaartencollectie uva) (rode pijl: landgoed Weideblik)

De ster van Loosdrecht Tijdens de sluitingstocht in oktober dit jaar werd de vloot verrast door een groot bord op het weiland dat door de roeiers al jarenlang op een nette manier als geëigende koffieen borrelstopplaats wordt gebruikt. Blijkbaar was er ineens iets veranderd in de status van dit soppige weiland. De redactie ging op onderzoek uit. In juli 2012 werd de Vereniging ‘Ster van Loosdrecht’ opgericht. In april 2013 stemde de Provinciale Staten (NH) in met het beschikbaar stellen van 1,5 miljoen euro aan deze vereniging om uitvoering te geven aan de plannen die zij had gepresenteerd. In de statuten staat onder andere vermeld: ‘duurzaam beheer en behoud... versterken van de waterkwaliteit... het meer samen genieten van het Stergebied... actieve inzet voor de bescherming van de huidige landschappelijke, cultuurhistorische kwaliteiten...’. Bijvoorbeeld is gewerkt aan het tegengaan en/of verwijderen van de woeker-waterplant cacomba. Volgens informatie telt de vereniging circa 30 eigenaren van grond in dit gebied. Dat betekent dat er op dit moment ongeveer 50 hectare in het bezit is van particulier natuurbeheer.

de kerk


9 Het gebiedsplan is uniek in Nederland. Dit alles in het kader van het streven van de provincie te werken aan innovatieve vormen van natuurbeheer door de eigenaren zelf. In dit geval is het merendeel van de grondbezittters niet-agrarisch. Via de site van de vereniging (Ster van Loosdrecht) is ook een brochure te bekijken. Hierin wordt ruim info gegeven over de huidige situatie, plannen en uitvoering. Hieruit enige citaten: Het gebied is van betekenis als foerageergebied voor een aantal vogels uit de aanpalende moeras- en plassengebieden waarvan enkele tot de Natura 2000-doelen behoren, zoals zwanen, ganzen, zilver- en purperreiger (die beide kolonies hebben in de directe omgeving). Het aantal ganzen is de laatste jaren sterk toegenomen. Ten slotte kan het gebied potentieel iets betekenen voor een Natura 2000-soort die slechts kleine oppervlakten riet nodig heeft: de roerdomp. Voor broedvogels is de Ster van beperkte betekenis. Vanaf de dijken heeft de bezoeker een weids uitzicht over een open polderlandschap. Tot slot heeft het gebied een hoge betekenis uit een oogpunt van (recreatieve) beleving en educatie. Omdat de Ster nauwelijks is ontsloten, is ook hier nog winst te behalen.

Ster van Loosdrecht De geschiedenis van Loosdrecht en Ter Sype begint in de twaalfde eeuw. De streek is een moeras op de grens tussen het gebied van de bisschop van Utrecht en de heren van Amstel. Gijsbrecht, de bekendste van deze laatsten, schenkt het onontgonnen gebied ten oosten van de Vecht aan zijn zoon Egidius. De intelligente en daadkrachtige zoon begint ca 1225 met de ontwikkeling van het gebied door sloten te graven en een afwateringssysteem op het riviertje de Drecht aan te leggen. Zo ontstaat de Ster van Loosdrecht, een uniek systeem, dat nog helemaal in tact is. De lange stroken land krijgen de onderdanen van Egidius in leen, die zich Heer van Amstel en Mijnden gaat noemen en die in 1235 zelfs ­ridder genoemd wordt. Rond de Ster wordt als in een grote U een dijk aangelegd: de Oud- en Nieuw- Loosdrechtsedijk. Aan het eind daarvan ligt Ter Sype, een iets hoger gelegen stuk zandgrond (het huidige Nieuw-Loosdrecht), vanwaar het water de Drecht in sypelde. De Loosdrechtse plassen bestaan dan nog niet. De naam Loosdrecht komt in 1298 voor het eerst in een document voor en rond 1300 is er sprake van een kerk.

Zicht op het Ster-gebied vanuit zuidelijke richting (fotograaf ons onbekend). De afgravingen vonden plaats vanaf de Gooise kant waardoor de stervorm ontstond. De Drecht was de hoofdwetering (richting Vecht).

De laatste twee alinea’s verbazen ons. Zover wij dat weten is door alle bebouwing het nauwelijks mogelijk zicht te krijgen op dit gebied. Nog vreemder lijkt ons dat men het gebied wil beschermen en er gesproken wordt over de mogelijkheid van toename recreatie. Ons lijkt dat dit deel van de Drecht zo rustig mogelijk gehouden moet worden (in het verleden, herinner ik me, was er dan ook een beperkte barrière om boten tegen te houden). De havens en caravan­terreinen hebben (m.i.) al veel inbreuk gemaakt op dit natuurgebied. Ook Natuurmonumenten beheert hier diverse perselen.

In dit opzicht lijkt dit ook niet overeen te komen met de bedoeling van de eigenaar van het weiland dat pal tegenover de ‘s-Gravelandsevaart ligt. Deze eigenaar heeft persoonlijk vriendelijk, doch ook duidelijk aan de redactie laten weten dat hij niet wil dat dit land gebruikt wordt door opvarenden van passerende boten, inclusief onze wherry’s (het bord geeft hierover duidelijkheid voor de passant). Reden is onder andere dat er veel rommel achtergelaten wordt. Als roeiers moeten we dit respecteren, en hopelijk vinden we een ander plekje voor een korte stop. u

➤ ga naar inhoudspagina


10

bas i s - i n s t r uc t i e Nelly Kostelijk

Basisinstructie volwassenen Leren roeien kost tijd Iedereen die roeit heeft ooit in de les gezeten. Inmiddels is er wel het een en ander veranderd. Graag wil ik als coördinator* wat vertellen over de lessen zoals die nu gegeven worden binnen de groepen op de zaterdag, zondag en de woensdag. De instructie binnen Tromp is als volgt geregeld: elke maand komen er nieuwe aanmeldingen binnen bij de ledenadministratie van mensen die willen gaan starten met de instructie. Als er plaats is binnen een van de zes instructiegroepen kan men gelijk starten. Zo niet, dan moet men even wachten totdat het zover is. Ik wil deze verschillende instructiegroepen gaan voorstellen en begin met de woensdagmorgengroep. In deze groep hebben we de beschikking over 13 instructeurs (inclusief de coördinator). Acht instructeurs geven les aan de beginnende leerlingen. Waarvan er weer vier altijd meevaren met de gevorderde S1-leerlingen die

afstanden moeten afleggen voordat ze gaan afroeien. Nadat ze afgeroeid zijn voor S1 stromen ze door naar het ploegroeien in een C4. Daarvoor zijn twee á drie instructeurs beschikbaar. Dit is één manier van opleiden. In de winter wordt er met nieuwe leerlingen ook gestart in C-vieren of in wherry’s. Daarnaast wordt er binnen de lessen afgewisseld met roeien in een C1, wherry, C2, C4 en een stukje toerroeien. Als je je tweede diploma gehaald hebt ga je de TIC (Tromp Instructeurs ­Cursus) volgen en les geven in een van de instructiegroepen binnen Tromp. Dat kan bij de jeugd, junioren, volwassenen zijn of de ART-groep (aangepast roeien). Op de woensdagmorgen hebben we twee instructeurs die bezig zijn hun verplichtingen te voldoen. We geven ook S2/St2 lessen (ploeg­ roeien in glad materiaal). We hebben 24 leerlingen: 10 voor S1, 9 voor ploegroeien, 5 voor St2. De sfeer binnen de groep is goed, er

zijn verschillende type leerlingen: de een leert het wat sneller dan de ander, maar allemaal gaan ze uiteindelijk het gehele traject door. Een van de enthousiaste instructeurs van het eerste uur is Christianne ­Muusers. Zij geeft S1-les. Christianne: Ik geef al ongeveer 10 jaar les aan beginnende leerlingen die nog geen grote afstanden moeten afleggen. Ik haal mijn voldoening en energie uit het les geven aan bijvoorbeeld een ­beginner die angstig in de boot zit. Hij/zij krijgt de gecompliceerde roeibeweging langzaam maar zeker onder de knie en merkt opeens: hé, ik kan het, ik snap het! Wat ik geweldig vind, is dat je te ­maken krijgt met beginnende leer­

lingen tussen de 30 en 70 jaar, ­mannen en vrouwen. Voor iedereen is weer een andere aanpak nodig. Roeien kan je altijd leren, alleen duurt het bij de een wat langer dan bij de ander voordat het kwartje valt. Een van de leukste dingen van lesgeven is dat je zelf ook nog leert door het aan de ander uit te leggen.’ Leren roeien is een combinatie van ­leren fietsen (balans) en van autorijden (techniek en opletten op het andere verkeer). Dat zijn gecompliceerde zaken waar je over na moet denken, later gaat dat allemaal vanzelf, dan is het geautomatiseerd. Zo ook bij roeien. Leren roeien kost tijd en daar moet je van genieten. Wat ik van het opleidingsniveau vind? De TIC die door twee KNRB-3 Trompers (Nelly Kostelijk en Marit Versteeg [red]) gegeven wordt, is kwalitatief erg goed. Dat heb ik gemerkt toen ik de KNRB-2 volgde. Die is natuurlijk goed, maar heel veel daarvan komt al aan bod op Tromp!

Ga vooral veel roeien en genieten! zie www.ctromp.nl ‘roeien’ * Op Tromp is Nelly Kostelijk als coördinator Basisinstructie degene die dit deel van de instructie geheel overziet, organiseert, en daaraan leiding geeft.

➤ ga naar inhoudspagina


11

aang e p a s t roe i e n zie www.ctromp.nl ‘roeien’ -aangepast roeien-

Nico Verbeek

Nieuwe skiff voor de ART Officiële ingebruikneming van de ‘Wilma’ Aan bestuur van Tromp, alle ­ART-ers, roeimaatjes, instructeurs en overige betrokkenen.

we erg blij mee! Kom daarom voor een korte ‘plechtigheid’ naar Tromp op:

Beste mensen,

zaterdag 30 november om 13.00 uur

Aanwezig zijn de heren Martin Lauriks en Leendert van Dis. Zij zijn betrokken bij het Paralympisch Talent Centrum in Amsterdam. Wanneer ART-ers dat willen kunnen zij

Zoals jullie bekend zal zijn ligt er sinds kort in een van de loodsen een skiff met vaste bank en drijvers: de ‘Wilma’. Deze boot is door de Stichting Roeivalidatie en de Stichting PAR gefinancierd en door de KNRB aan Cornelis Tromp in bruikleen gegeven. Dit type boot is speciaal ontwikkeld voor mensen, die geen beenfunctie hebben en toch graag willen roeien. de ‘Wilma’ is eerder al gedoopt tijdens de Nationale tocht voor Aangepast Roeien (NAR) begin september in Rotterdam. Vanuit de ART willen we graag enige aandacht geven aan het in gebruik nemen van deze nieuwe boot. Naast de ‘Leeuwenhart’ en de ‘Een/ op/twee’ beschikt de ART daarmee nu over 3 specifieke ART-boten. Daar zijn

Uitnodiging Zaterdagmiddag 30 november om 13.00 uur Officiële ingebruikneming van de Wilma, de nieuwe skiff met vaste bank en drijvers. Iedereen welkom!!

Eerder al, tijdens de Nationale tocht voor Aangepast Roeien (NAR) in september, werd deze boot gedoopt in Rotterdam door mevrouw Wilma Oosters. De boot is door de Stichting Roeivalidatie en de Stichting PAR gefinancierd en wordt vanuit de KNRB aan Tromp in bruikleen gegeven.

Aanwezig zullen zijn Leendert van Dis en Martin Lauriks, beiden verbonden aan het Paralympisch Talent Centrum in Amsterdam. ART-leden die dat willen, kunnen die middag geclassificeerd worden, zodat men in de toekomst eventueel aan wedstrijden kan meedoen.

die middag een zogeheten c­ lassificatie krijgen van hun h ­ andicap/beperking. Daarmee kunnen zij in de toekomst eventueel ook aan wedstrijden ­deelnemen. We gaan er van uit dat velen van jullie aanwezig zijn. Hartelijke groet en tot ziens. Nico Verbeek en Franny Lankreijer, coördinatoren ART

Myrna en Marije tijdens de Nationale Roeitocht op 7 september (wedstrijdje op de Willem Alexanderbaan)

In het TrompMagazine nr3 van dit jaar werd over dit onderwerp al een artikeltje geplaatst.

➤ ga naar inhoudspagina


12

i nf or m a ti e f Eigen grafische interpretatie.

pjb

IJsselmeer –0,30 NAP

Gravelandsevaart W circa –0,30 NAP

Loosdrecht circa –1,10 NAP

NAP

Hilversumskanaal –1,22 NAP

’s-Gravelandsevaart Om dicht bij Tromp te ­beginnen, hebben we al snel zicht op de ­Zuidersluis in de ’s-Gravelandsevaart. Deze sluis heeft al een oude historie. De ’s-Gravelandsevaart (westwaarts) werd begin 1600 gegraven, waarbij zoveel mogelijk van bestaand vaar­ water gebruik gemaakt werd. De vaart had direct te maken met de opkomst van Amsterdam, waar zand nodig was, turf en vers water. In die tijd had Muiden nog geen zeesluis (Zuiderzee), waardoor er op de Vecht getijbeweging was. Daarom moest er ook een sluis gebouwd worden bij Uitermeer. Ter verdediging van de ­Uitermeersluis

Loosdrecht Nog oudere sluizen vinden we in het Loosdrechtse watergebied. Deze sluizen waren ontstaan uit noodzaak om het (afgegraven) veengebied te ontwateren en toegang te verschaffen tot de Vecht (oorspronkelijk een veenrivier). De Mijndensesluis (sluis te Minden, Mynden, Mijnden) wordt al rond 1400 vermeld. Andere sluizen in dit gebied zijn de Weersluis in de Weersloot en de Kraayenestersluis in het Tienhovenskanaal, ook daterend uit de 15e eeuw. Hilversumskanaal De sluizen in het Hilversumskanaal kwamen pas na 1930 tot stand.

Loosdrecht circa –1,10 NAP

( Tr e

Hilversumskanaal –1,22 NAP

kvaa

diepte: 1 m

rt)

’s-Gravelandsevaart –0,30

is ooit het fort Uitermeer gebouwd. De sluis lag oorspronkelijk in het fort, omdat de sluis ook onderdeel was van de waterlinie (inundatie). Voorts werd bij Graveland ook de Noordersluis in gebruik genomen. De Gooise Vaart (Beresteinse Vaart) kwam in 1650 tot stand.

Vecht –0,40 NAP

diepte circa 1 m diepte circa 2,8 m

Vecht –0,40

Met het maken van roeitochten moeten we regelmatig sluizen passeren. In het gebied rond het Hilversumskanaal zijn er al vier waterniveau’s die tijdens zo’n tocht ons doen stijgen of dalen. Daarom is het interessant om in kort bestek te onderzoeken waarom dit nodig is en welke sluizen daarbij betrokken zijn.

Uitermeersluis

Vecht –0,40 NAP

Horsterneer polder –3,45 NAP

diepte circa 2m

diepte circa 2,6 m

Noordersluis

’t Hemeltje (sluis) Gooise Vaart

Wijde Gat

Zuidersluis

Hilversumskanaal –1,22

Raaisluis

Mijndensesluis

Drecht Weersluis

Drecht

Weersloo t

Kraayenestersluis Tienhovenskanaal

’s-Gravelandsevaart

Sluizen rond het Hilversumskanaal

Gravelandsevaart W circa –0,30 NAP

Loosdrecht –1,10m

De oude Raaisluis in 1989 (de ‘rolsluis’).


Foto’s: pjb

13

Uitermeersluis

Zuidersluis, toegang tot de westelijke ’s-Gravelandsevaart.

De doorgang onder de weg met de sluis (roldeur) werd rond 1932 gebouwd. De sluis werd bekend onder de naam Raaisluis. De sluis bij de Vecht, ’t Hemeltje, kwam rond 1936 tot stand. Overigens was er al een sluisje, maar dat lag iets oostelijker bij de boerderij ’t Hemeltje.

Waterpeil (NAP) Als je je iets meer verdiept in het hoe

en waarom van een waterpeilbeheer, dan ontdek je dat de waterhuishouding in Nederland een complex geheel is. De waterhuishouding is sterk af­ hankelijk van de geomorfologie en geologie. Zo is bij het Gooi in het bijzonder sprake van een wisselwerking tussen de hoge zandgrond en het nabij gelegen veengebied. In de natte gebieden en de polders wordt door

bemaling het gewenste waterpeil gehandhaafd. In deze gebieden speelt ook kwelwater een belangrijke rol. De ’s-Gravelandsevaart, het Luie Gat en de Karnemelksloot zijn boezem­ wateren met een hoger waterpeil. De ’s-Gravelandsevaart en Gooise Vaart staan in verbinding met de Vecht en de oostelijke Vechtplassen. De Vecht is ook een boezemwater. Boezemwater herbergt overtollig ­water uit de polders en in onze omgeving wordt dat water afgevoerd naar het Amsterdam-Rijnkanaal richting

Mijndensesluis

Weersluis

Oude sluis ’t Hemeltje

Kraayenestersluis

Noordzeekanaal of IJsselmeer. In droge tijden wordt juist via de ­boezems water aangevoerd. Er bestaan ook richtlijnen (via vaarwegbeheerders) voor het op peil


i nf or m a ti e f houden van de diepgang van kanalen en vaarten ten behoeve van de scheepvaart. Veranderingen in peilstand hebben invloed op de grond- en oppervlaktewater-hydrologie. In de 14e eeuw ontstond de noodzaak – door bodeminklnking en de aanleg van steeds meer dijken – om op kunstmatige manier het waterpeil te beïnvloeden (door bemaling). De uitvinding van de watermolen rond 1400 droeg hieraan bij. Maar ook door andere omstandig­ heden moest men bemalen. Meren ontstonden door het wegslaan van de smalle grondstroken (zetwallen) waarop het opgebaggerde veen uit de petgaten te drogen werd gelegd. Voorbeeld is Loosdrecht. NAP Het Normaal Amsterdams Peil (sinds 1885) is de referentiehoogte waaraan hoogtemetingen in Nederland worden gerelateerd. In 1684 werd er al een AP (stadtspeyl) vastgelegd op basis van het gemiddelde vloedniveau van het IJ. Tegenwoordig wordt het NAP vaak gelijkgesteld met het gemiddeld zeeniveau. Duizenden ijkpunten bevinden zich door het gehele land.

Maar er vomden zich ook meren via doorbraken of overstroming, zoals het Haarlemmermeer of Beemster. Het Naardermeer (dat vroeger Uitermeer heette) en het Horstermeer ontstonden door inbraken vanuit de Vecht. In het algemeen wordt het peilverloop van een watersysteem beïnvloed door de aan- en afvoer van grond­ water, oppervlaktewater en neerslag. Tevens houdt men rekening met het waterpeil in sloten voor veedrenking en beperking van maaivelddaling door veenafbraak. In natuurgebieden heerst een strak peilregime. Ook is van belang de regulering van grondwater dat ijzer-, calcium-, chloride-, sulfaathoudend kan zijn. Door vervuiling kan oppervlaktewater ook nitraten, ammonium of fosfaat meevoeren. Door middel van peilbeheer kan op verschillende manier de kwaliteit van het oppervlaktewater op gebieds­ niveau worden beïnvloed.

Natura 2000-gebied ‘De Oostelijke Vechtplassen’ is de benaming die gegeven is in het Europese systeem Natura 2000. Loosdrecht ligt centraal in dit gebied. Het is een vogel- en habitatgerichtlijngebied. Volgens een rapport: ‘De plassen zijn ecologisch gezien in slechte staat. Er komen nagenoeg geen kranswieren, fonteinkruiden en krabbescheer voor, terwijl dit

Bron: www.uiteraarduitermeer.nl

14

Fort Uitermeer met de nog niet zo lang geleden ontdekte ‘oude’ sluis. (Het Naardermeer werd ooit Uitermeer genoemd.)

kenmerkende soorten zijn voor dit type gebieden. Het doorzicht van het water is slecht en de waterkwaliteit is onvoldoende. Het gebied is dan ook gevoelig voor blauwwierbloei en botulisme. Verlanding vanuit de oevers komt niet goed op gang. Het waterbeheer is erop gericht de ecologische waterkwaliteit te verbeteren door de toevoer van nutriënten via inlaatwater te verminderen, natuurvriendelijke oevers te ontwikkelen en de visstand te verbeteren (bijvoorbeeld door brasem weg te vangen). In delen van de Groene Ster en in de Vuntus komen goede, soortenrijke oevervegetaties voor, met name langs de kleinere, niet bevaren water­ gangen.’ u

➤ ga naar inhoudspagina

Bouw van de oude rolsluis, 1932.

Sluis ’t Hemeltje


15 Roeien naar het Hemeltje was lang geleden een beetje ­lastig

Nieuwe kaart van Mijnden en de 2 Loosdrechten, 1750 (kaartencollectie uva) Den Soeten Inval Er liep een veenrieviertje vanaf het huidige Wijde (Wije) Gat naar de A.Lamberts Kade. Door het graven van het kanaal is deze waterweg onderbroken geraakt. Maar nog steeds is te zien dat het stukje water naar Wilderland het restant is van de Soete Inval.

Particuliere kaart van Amstelland, 1749 (kaartencoll. uva)

Inv ete So

Om Hilversum over het water bereikbaar te maken werd het Hilversumskanaal gegraven (rond 1930-1938). Bijgaande oude kaarten en een recente kaart van dit gebied laten zien hoe via bestaande ­weteringen het kanaal tot stand kwam. Interessant is ook te constateren dat diverse ‘oude’ namen nog steeds terug te vinden zijn. u

al

Zowel door de natuur zelf als door menselijk toedoen, ontstond in de loop der eeuwen een omvangrijk plasssengebied tusssen de Vecht en het Gooi. Het grootste water in de 17e eeuw was De Horstermeer die men met zes watermolens in 1629 drooglegde. Maar door toestroom van (kwel)water lukte het pas na 1882 de polder met stroomgemalen echt droog te houden.

De twee kaarten, beide daterend rond 1750, tonen een verschil in het aangeven van watergebiedjes die ontstaan moeten zijn door het vervenen. Op de ‘Nieuwe kaart Ambagts Heerlijkheden Amsterdam Amstelland’ (1767) staan ook veenplassen getekend.

Betaalde kaart (uitgeverij 12 Provinciën, World of Maps)


16

r o e i g e s ch i e de ni s pjb

De oorsprong van het roeien en de roeisport Kano’s en de eerste roeiboten De primitieve mens construeerde al het eenvoudigste en meest doeltreffende transportmiddel om over het water te kunnen varen. Kano’s werden gemaakt van een uitgeholde boomstam of van bundels papyrus. Om de vaartuigjes voort te bewegen gebruikte men een vaarboom een pagaai (een pagaai is een enkelbladige peddel). De riem komt bij zulke eenvoudige vaartuigjes natuurlijk nog niet voor. Ruim tweeduizend jaar v.Chr. werden in Egypte tijdens de Vierde Dynastie al boten gebouwd. Deze boten werden voortbewogen met 20 pagaaien. Omstreeks 1600 v.Chr., tijdens de regering van farao Sestoris, verschenen de eerste roeiboten op de Nijl. Later kwamen de (Griekse) bireme en trireme in gebruik. Van de achtste tot de elfde eeuw n.Chr. voeren de Noormannen, door geheel Europa en Rusland met een vloot, die bestond uit lange, smalle schepen (drakkar), bemand met 50 tot 60 krijgers. De houten Vikingschepen hadden 20 tot 30 paren riemen en een mast met een vierkant zeil.

De Venetiaanse schepen (circa 1175), met een lente van ruim 25,5 meter, werden voortbewogen door middel van 108 riemen, aan elke kant 54. De riemen waren bijna 8 meter lang en ze werden uitgelegd op een ‘outrigger’, die tot ongeveer 90 centimeter buiten de romp stak.

Roeien als sport Roeien werd echter niet alleen gebruikt als manier om snel vooruit te komen, het werd ook al vroeg als vorm van ontspanning en sport beoefend. De eerste aanwijzing van het roeien als sport, betreft roeiwedstrijden die zesduizend jaar geleden in China werden gehouden. In de klassieke oudheid heeft er een min of meer georganiseerde vorm van roeisport bestaan. Bij klassieke schrijvers vindt men aanwijzingen dat de Grieken en Romeinen wedstrijden in roeivaartuigen hielden. In het vijfde boek van de Aeneis beschrijft Vergilius een wedstrijd tussen vier gelijkwaardige schepen, die om het hardst roeien. Ook in de Middeleeuwen en de Renaissance is het roeien niet alleen

Vierriems gieken, Deventer 1888 (bron: De roeisport in Nederland)

een voortbewegingsmiddel geweest, maar schijnt het ook als sport beoefend te zijn. Omtrent het jaar 1315 werden voor het eerst roeiwedstrijden gehouden op de lagunen bij Venetië. Bij deze wedstrijden, die ‘regatta’ genoemd werden, werd staande geroeid. Het zittend roeien ontstond in Engeland. De eerste echte wedstrijd vond in 1775 in Engeland plaats. In 1829 was er voor het eerst een wedstrijd, de eerste Boat Race, tussen de universiteitsachten van Oxford en Cambridge. De Henley Royal Regatta, de oudste,

jaarlijks gehouden, roeiwedstrijd ter wereld, werd voor het eerst in 1839 gehouden. De invloed van Henley deed zich ook in Nederland gelden. Het roeien van wedstrijden door amateurs, ‘heeren liefhebbers’, vond al gauw navolging in Nederland. Voordat het tot oprichting van de eerste roei- en zeilvereniging in Nederland kwam, hadden er al enige roeiclubjes bestaan. In 1846 werd de Koninklijke Nederlandse Yacht Club opgericht; de K.N.Y.C. – waarvan koning Willem II beschermheer werd


17

De oude vier van Triton wint het hoofdnummer van de Varsity (1936)

– was bedoeld als nationale vereniging. De K.N.Y.C. organiseerde in haar oprichtingsjaar roeiwedstrijden op de Maas voor Rotterdam; vijf zesriemsgieken, waarin de roeiers twee aan twee naast elkaar zaten, roeiden tegen elkaar over een afstand van ongeveer 7407 meter. In het jaar daarna hield de K.N.Y.C. weer wedstrijden op de Maas, maar toen in vierriemsgieken. In Amsterdam werd in december 1847 de Nederlandse Zeil- en Roeivereniging opgericht, die nu bekend staat als ‘de Koninklijke’.

Op 21 januari 1917 werd de Nederlandsche Roeibond, de N.R.B., die later het predikaat ‘koninklijk’ kreeg, opgericht.

Stijlroeien en snelroeien Aan het begin van de twintigste eeuw beperkte het damesroeien zich heel lang tot stijlroeien, waarbij het vooral ging om de mooie beweging en zeker niet om de snelheid. Omstreeks 1930 was er een overgang van het stijlroeien naar het stijl-snel-roeien, waarbij de snelheid iets belangrijker werd. Vanaf eind jaren veertig, begin jaren vijftig nam het ‘snelroeien voor da-

Begin van het studentenroeien Te Leiden vinden we al vroeg vermeld, dat op het Galgewater bij De Vink bootjes gehuurd worden om groenen tegen elkaar te laten wedstrijdroeien. Dit kan aanleiding geweest zijn om de Leidsche studentenroeivereeniging Njord op te richten (1874). In 1876 wordt Laga te Delft geboren en twee jaar later wordt dan de eerste onderlinge wedstrijd gehouden. Wat later wordt Triton te Utrecht opgericht en nu komt een studenten-roeibond tot stand, die in 1883 de mislukte eerste Varsity organiseert. De eerste roeiers waren dus niet fortuinlijk. Zij hadden ook nog bij hun training met allerlei moeilijkheden te kampen, want allereerst waren hun vierriemsgieken nog verre van perfect. De deelnemers moesten dikwijls angstvallig hun naam geheim houden, uit vrees dat hun ouders hun de sport verboden als onvereenigbaar met een degelijke studie of als schadelijk voor de gezondheid! De eerste interacademiale wedstrijden waren nog vrij primitief. Men moest zich verkleeden ergens in een hoek of in de roef van een schuit. [uit:Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven, A.C.J. de Vrankrijker] mes’ een steeds serieuzere plaats in in de roeiwereld. Tegenwoordig wordt er door dames op dezelfde wijze geroeid als door heren.

Het studenten en burgers De studentenroeiverenigingen, waarvan de eerste aan het eind van de negentiende eeuw opgericht werden, zijn heel belangrijk geweest voor het bepalen van het gezicht van de roeisport. De studenten waren ‘zuivere amateurs’, die alleen uitkwamen op de nummers voor ‘heeren liefhebbers’. Ook de burgerverenigingen hadden door amateurs bemande ploegen, maar in de periode tussen 1850 en 1880 hadden veel burgerverenigingen beroepsroeiers in dienst om, tegen betaling, voor hen wedstrijden te roeien. Op de wedstrijden waren geldprijzen te verdienen. Het verdwijnen van de geldprijzen en van de nummers voor de beroepsroeiers viel samen met de opkomst van de studentenroeierij. In 1874 werd in Leiden de eerste studentenroeivereniging, Njord, opgericht. u [Bron: site Algemene Groninger Studenten Roeivereniging Gyas en andere bronnen]

Vervolg-artikelen De redactie hoopt in de volgende nummers in te gaan op de mogelijkheden van toer- en wedstrijdroeien binnen het kader van onze vereniging.

➤ ga naar inhoudspagina


ei g e n t oe r t oc ht

Meerdaagse tochten maken Naast het georganiseerd toerroeien (toercommissie) bestaan op Tromp groepen roeiers die op een bepaalde tijd de boten afschrijven voor een meerdaagse tocht in Nederland of daarbuiten. Het is aan iedereen vrij om iets dergelijks te ondernemen. Bekende groepen die jaarlijks in het buitenland of elders een week roeien organiseren zijn bijvoorbeeld de Spetters, de Marino’s, de IJsvogels, Kamer5, de Muppets.

Boten en botenwagen Het reserveren van boten vindt – maximaal 48 uur van tevoren – regulier plaats in het afschrijfsysteem. Voor een- of meerdaagse tochten kan er ­langer van tevoren een reservering gedaan worden. Coby & Hein Valkenburg zijn hiervoor het aanspreekpunt (uitleen Toerboten en wherriebotenwagen). Voor de toerboten geldt een prioriteiten beginsel: 1. toertochten, georganiseerd door de toercommissie 2. jeugdkampen Tromp 3. meerdaagse tochten georganiseerd door Trompleden 4. enkeldaagse tochten georganiseerd door Trompleden 5. uitlenen aan gasten van Tromp of uitlenen aan andere verenigingen

Onder 1 en 2 vallend, worden voor 1 december in het voorafgaande jaar bekend gemaakt. Na 1 december tot 1 april kunnen Trompleden reserveren voor tochten die onder 3 en 4 vallen. Vanaf 1 april kunnen reserveringen gedaan worden voor activiteiten die onder 5 vallen. Een aantal boten mogen niet vervoerd worden. Meerdaagse tochten Alleen de tochten, die op de toerkalender staan worden door de toercommissie georganiseerd. Vele groepjes leden organiseren met elkaar hun eigen meerdaagse tochten in binnen- en buitenland. Bij deze groepen is het meestal zo dat men gevraagd wordt om mee te doen. Men kan echter ook zelf als initiatiefnemer optreden en een tocht organiseren. Tochten bij andere verenigingen In het evenementennummer van het blad ‘Roeien’ van de KNRB vind je het overzicht van tochten die door andere verenigingen georganiseerd worden en die open staan voor leden van andere verenigingen. Hoe doe je mee aan zo’n tocht: Maak een ploegje, kies een tocht uit, regel bij Hein en Coby Valkenburg de wherrywagen en je boten en laat je voorlichten over hoe je de boten moet laden.

Restauratie fundering van de (scheve) ­kerktoren van Loenen

Open-recreatiegroepen Tromp kent al jaren verschillende recreatie-roeigroepen die over het algemeen ochtends actief zijn. Iedereen kan hieraan deelnemen die in het bezit is van een (basis)roei­ bevoegdheid.

Vanaf juli 2013 start gemeente Stichtse Vecht met het herstellen van de fundering van de toren van de NH kerk in Loenen aan de Vecht. Onder voorbehoud van de weersomstandigheden wordt het werk eind februari 2014 afgerond.

In het vorige magazine stond onderstaande informatie (volgens gegevens van de site). Henny Sukkel gaf aan dat in haar groep de tijd niet correct vermeld was. Bij deze aangepast.

Uit onderzoek is gebleken dat de ­huidige fundering van de toren aangepast dient te worden. Met een nieuwe betonnen fundering wordt de toren gestabiliseerd. De toren zal wel scheef blijven staan.

Maandagochtend, 9.30 uur Coördinator: Ruth Koornneef Woensdagochtend, 8.45 uur Coördinator: Henny Sukkel Vrijdagochtend, 9.00 uur Coördinator: (nu nog) Marieke van Dijk Zaterdagmiddag, 14.00 uur Coördinator: George Brusse Zondagochtend, 10.30 Coördinatoren: Yvonne Carmiggelt en Marie-Madeleine Claassen

zie www.ctromp.nl ‘inloggen’-wie doet wat➤ ga naar inhoudspagina

Foto: pjb

18


19 Recent geslaagd met afroeien: Roeiproevencommissie 26 okt

10 nov

S1

S1

Elisabeth Abbing Michel Simons

ST1 Saskia Teppema Marius Blok Yolande Krooshof

S3

Rutger van der Wens Janneke Bolderink Dick van der Helm Erik-Jan Hennis Wampe de Veer S1 (y) Wouter Biegstraaten

Lucretia Kuijpers Tjitske Bethlehem Anja Gresel Tanja Stropsma Annet Hondelink Esmee Hickendorff

S2 ST2 Nathalie Gaitan

B1 Linda Schuller tot Peursum Bert Hof

B1 Frank Kaiser Hans de Ridder

S3

Martin de Bruin Birthe Jonkman

B2 Ruth Bosch Erica Heij Sandra Roef Xandra Budie

St. Annastraat 2-1, 1211 HP Hilversum 0800 2222 112 (gratis)


20

divers

nieuws snippers Novembervieren 8-11-2013 Veronique Meester heeft met Laga,Willem III en de Laak op de Novembervieren het M18 veld gewonnen. In de combinatie ploeg zitten meisjes die nu gaan studeren en de “burgerverenigingen” verlaten waar ze leerden roeien en elkaar ontmoeten bij uitzendingen zoals de Coupe de la Jeunesse. Van alle 120 gefinshde dames ploegen haalden ze de 8e tijd (15:04 min) na 6 SA en 1 Overgans dubbel vier. Deze prestatie toont aan dat de junioren aansluiting hebben bij de top van het veld.

Zondagavond eten in de soos

Om elkaar toch te blijven zien en niet helemaal in een soort winterslaap te vervallen wordt er weer op de 3e zondag van de maand gekookt. En wel op: 17 november, 15 december 19 januari, 16 februari, 16 maart. Opgeven via de site (inloggen voor leden)--> maaltijden. All-in prijs van €15,00. Hetty Goutier

Ledenadministratie Nanne Franx – onze ledenadministrateur – voert alle nieuwe leden in en verwerkt de opzeggingen in e-captain. Een aantal keer per jaar geeft ze hier informatie over. zie www.ctromp.nl: ‘inloggen’ ‘ledenadministratie’ Opzeg-spelregels In de statuten – artikel 7 – staat waaraan leden zich aan moeten houden indien ze hun lidmaatschap willen beëindigen: Het opzeggen dient uitsluitend schriftelijk per brief of (het liefst) per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie. Opzeggen dient uiterlijk 4 weken vóór het einde van het verenigingsjaar te gebeuren (eindigt op 31 december). Bij het opzeggen in de loop van het verenigingsjaar blijven de jaarlijkse bijdragen in het geheel verschuldigd. (Restitutie van de ledenbijdrage is alleen mogelijk wanneer betrokkene kan aantonen of goed aannemelijk kan maken dat er van overmacht sprake is. (zie Huishoudelijk reglement artikel 4.2)) De opzegging wordt schriftelijk bevestigd binnen 4 weken na ontvangst van de opzegging. Te laat opzeggen (dus in december en januari) betekent dat de bijdrage aan de roeibond plus administratiekosten betaald moeten worden.

Entreegeld hoef je maar één keer te betalen. Dus als je besluit later weer lid te worden, hoef je geen entreegeld meer te betalen. Graag de reden van opzeggen ­vermelden.

Opzeggen per email aan ledenadministratie@ctromp.nl per brief: Ledenadministratie Cornelis Tromp Pieter de Hooghlaan 52 1213 BW Hilversum

Wijzigigingen ledenbestand: Nieuwe jeugdleden die in de instructie kwamen: Boaz de Wolf (2000) Mees van den Hurk (2000) Diederik Brokkelkamp (2000)

Opgezegd per 31-12-2013: Jeugdlid Abel Lentink Xander Andriessen

Lid vanaf 2012 2013

Nieuwe juniorleden die in de instructie kwamen: Dries van Wezel (1997) Tjerk Hendriksen (1998) Julia Hohmann (1998)

Studentlid Maaike Buisman

Lid vanaf 2012

Gewoon lid Sem Harten Edjan Rusche Marias van Dorp Hijmen van Minnen Rens Koster

Lid vanaf 2013 2006 2005 2013 2001

Niet-roeiend lid Annelies Vos

Lid vanaf 2012

Nieuwe seniorleden die in de instructie kwamen: Han Meijer (1963) Gitta van der Voort (1960) Gerrie van Rijn (1960) Olivier Marcus (1965) Ingrid Reijnen (1958) Marjon van der Velden (1955) Nieuwe leden met roeiervaring: Sander Askamp (1975), geroeid bij Triton, Orca en Viking. Jochem Croon (1966), geroeid bij Nereus Welkom allemaal en veel roeiplezier.

➤ ga naar inhoudspagina

Proefleden die hebben opgezegd: Joyce de Koning (1997)


21 advertentie

redactie

Roei-bank Vraag en aanbod voor roeimaatjes Met deze rubriek wil de redactie proberen behulpzaam te zijn voor roeiers die opzoek zijn naar een roeimaatje of roeiploeg. Oproep via redactie@ctromp.nl aan Roei-bank.

Welke roeier wil met mij in een 2- of 2x roeien? Ik ben Arjan Schipper, bereikbaar onder 06 26070245 of 0297 266175.

Kan iemand mij helpen aan een computer voor een concept II. Mijn roeimachine heeft een defecte PM2. (bel: 06 26070245 of 0297 266175). Wie heeft per ongeluk mijn zwarte Pumaroeitas meegenomen? Deze stond in de herenkleedkameer. Al mijn roei(wedstrijd) kleding zat er in. Thomas: 06 46 64 28 30.


22 Martijn Rom-Colthoff

Andersites (4) De Trompsite biedt informatie, maar omdat er anderzijds zoveel meer interessante informatie te vinden is op het internet, is het waard om voor de ge誰nteresseerden regelmatig eens in het Magazine een internetsite te behandelen.

Werow.com Een Duitse site, die zich 足echter breed opstelt. Op deze site kun je actuele mededelingen vinden belangrijk voor het maken van toertochten. Het zwaartepunt ligt op Duitsland, maar ook kun je er ook veel vinden over Oostenrijk, Engeland en Frankrijk. Regelmatig worden hier de versperringen, werken aan

sluizen en bruggen vermeld. Ook worden verslagen opgenomen van interessante toertochten. Ook vinden we op deze site een rubriek van aan en verkoop van roeimateriaal en een database van roeiverenigingen (met kaart).

www.roeigoed.nl Roeigoed | H.J.E. Wenckebachweg 150a | 1096 AR Amsterdam | 020 - 669 36 40 | info@roeigoed.nl


23

m i j n f ot o In deze rubriek kan iedereen een interessante (eigen) foto opsturen naar redactie@ctromp.nl met een korte beschrijving van het onderwerp. De redactie houdt zich het recht voor een keuze te doen uit het aanbod van het beeldmateriaal (en naar ons inzicht eventueel niet te plaatsen). Stuur een jpg die minimaal circa 15 MB is. Foto: Nico Verbeek

Dit jaar stroomden acht nieuwe leden in bij de ART, waarvan sommigen na enige tijd hun weg vonden in de reguliere instructie of in roeigroepen. http://stichtingpar.nl/ http://www.roeivalidatie.nl/

Steeds vaker te zien op Tromp (‘ik ben even weg’ - Martin Jacobs)

colofon Correspondentieadres/botenloods/sociëteit Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp Vreelandseweg 56, 1216 CH Hilversum, telefoon 035 624 94 33 www.ctromp.nl info@ctromp.nl Beschermheer van de vereniging: P.I. Broertjes, burgemeester van Hilversum voorzitter Henk Kars voorzitter@ctromp.nl secretaris Paul Arnold secretaris@ctromp.nl penningmeester Frank Kaiser penningmeester@ctromp.nl comm. materiaal Hans Cohen commissaris materiaal@ctromp.nl commissaris jeugd Sandra Nypels commissaris.jeugdroeien@ctromp.nl commissaris opleiden Marit Versteeg commissaris.opleiden@ctromp.nl commissaris wedstrijden George Brusse commissaris.wedstrijdroeien@ctromp.nl commissaris niet langer vacant breedte-/toerroeien ledenadministratie Nanne Franx ledenadministratie@ctromp.nl (voor [nieuw] lidmaatschap zie: info@ctromp.nl onder ‘lidmaatschap’ • informatie • aanmelden)

Voor algemene informatie over de ­vereniging en haar activiteiten info@ctromp.nl (zie op de site verder onder: ‘vereniging’, ‘roeien’ en ‘lidmaatschap’) Het dagelijks bestuur bestaat uit ­voorzitter, secretaris en penningmeester, gezamenlijk bereikbaar via db@ctromp.nl Alle bestuursleden zijn op één gezamenlijk emailadres bereikbaar via bestuur@ctromp.nl inschrijvingen wedstr.veteranen + club-ploegen Arvid Harmsen veteranencoordinator@ctromp.nl aangepast roeien (roeivalidatie) roeivalidatie@ctromp.nl redactieteam (site en magazine) redactie@ctromp.nl contactpersonen: Evert Kruithof, Pieter Berkel (TrompMagazine) Redactie(medewerkers): Arvid Harmsen, Marita van Rijssen, Ton vd Gun, Yolande Krooshof, Nellie Kamer (correctie), Hein Valkenburg, Ruud Amesz, Wouter Biegstraaten. advertenties TrompMagazine pj.berkel@hetnet.nl bootsman

Jan van der Kleij

Tromp magazine 2013 5  

Magazine van de Hilversumse RoeiVereniging Cornelis Tromp