Page 1

Maart –2010

02 Het bestuur

Bestuurssamenstelling Het bestuur van onze vereniging bestaat uit 7 leden. In de volgende ALV treden twee bestuursleden af. Kees Linse en Jon Hilhorst. Voor de functie van voorzitter wordt Henk Kars in de komende ALV voorgedragen. Voor de functie van secretaris is nog geen opvolger bekend. Het bestuur roept leden op zich kandidaat te stellen voor de functie van secretaris. Bent u geïnteresseerd in deze functie, neem dan contact op met Kees of Jon. Ook voor informatie over inhoud en omvang van de functie kunt u bij hen terecht.

Henk Kars

Even voorstellen... Steeds weer wanneer ik het Trompterrein oploop, nu zes jaar zo’n twee tot drie keer per week, valt het me op dat er op de gekste momenten van de dag geroeid wordt. Door junioren en veteranen, maar niet minder door recreatieroeiers worden onze prachtige voorzieningen volop gebruikt. Dat geeft een goed gevoel. Vanuit dat gevoel heb ik positief gereageerd op het verzoek van het bestuur om me als voorzitter beschikbaar te stellen. De nieuwsgierige interviewer zou mij nu direct kunnen vragen wat ik als speerpunten van beleid zie. Het antwoord op die vraag is niet zo gemakkelijk. Immers, in het beleidsplan worden er vele genoemd, die door even zovele commissies enthousiast en met succes worden behartigd. Toch durf ik er wel enkele te noemen. Ik denk bijvoorbeeld aan het wedstrijdroeien voor de jeugd. De investering hierin is enorm. Natuurlijk die van de roei(st) ers zelf, maar ook van coaches die bijna dagelijks op het coachpad (what’s in a name?) langs het kanaal te vinden zijn met het doel hun pupillen op het (inter-)nationale podium te laten presteren. Tromp als hofleverancier dus: dat zijn we en dat moeten we blijven! Vind ik dan het

recreatie- en toerroeien minder belangrijk? Nee, ik kijk met bewondering naar de vele lopende en steeds weer nieuwe activiteiten, waaronder toertochten tot in het buitenland! Waar ik hier aan denk is het verbeteren van de roeivaardigheid. We hebben een groot bestand aan zeer goede veteranenroeiers. Mogen we hun vragen het eerder gestarte initiatief van masterclasses voor recreatieroeiers voort te zetten? Als derde punt, misschien eerder als randvoorwaarde, noem ik werving en binding. Dankzij de inspanningen van velen lijkt het met de werving goed te gaan, maar hoe staat het met de binding van nieuwe leden? Ik heb het gevoel dat er na de instructie wel eens een gat valt, terwijl nieuwe leden met roeiervaring misschien iets meer bij de hand genomen zouden moeten worden om hun naar ervaring en persoonlijke wensen aansluiting in de vereniging te laten vinden. Die zelfde interviewer zou me ook vragen wie of wat ik ben en waar mijn passie vandaan komt. Als schipperskind heb ik iets met water. Als oud-wedstrijdroeier, als coach/veteranenroeier nu bij Tromp en met een zoon in de Zweedse lichte selectie heb ik enig idee waarover het gaat. Als hoogleraar/directeur van een universitair onderzoeksinstituut weet ik met “eigenwijze” professionals om te gaan. Dat lijkt me allemaal niet verkeerd. Uiteraard is dit niet mijn eerste bestuursfunctie. Door een combinatie van betrokkenheid en deskundigheid zal een goed bestuur standpunten steeds in doelen weten te vertalen. Een eerste kennismaking met ons huidige bestuur leerde me dat dit bij Tromp niet anders is en met instemming van de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering zie ik uit naar een plezierige samenwerking!

1


Oproep voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 21 april 2010

Jaarverslag 2009 Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp

Sociëteit Cornelis Tromp, aanvang 20.00 uur

Inleiding In het verslagjaar 2009 bestond de Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp 73 jaar. Eind 2009 waren er 716 roeiende leden. De wachtlijst voor beginners telde aan het eind van dit verslagjaar 20 personen. Dit jaarverslag is wederom opgebouwd rondom de portefeuilles van de bestuursleden. Dit geeft een duidelijk beeld van de verantwoordelijkheden en de taakverdeling binnen het bestuur.

Agenda Opening • Ingekomen post/afzeggingen • Verslag van de ALV van 22 november 2009 • Goedkeuring jaarrekening 2009 • Jaarverslag 2009 • Uitreiking verenigingsprijzen • Verkiezing nieuwe bestuursleden • Kees Linse treedt per 21 april af; het bestuur draagt Henk Kars voor om de functie van voorzitter van Kees over te nemen. • Jon Hilhorst treedt eveneens per 21 april af. Het bestuur zoekt nog een kandidaat voor deze functie. Pauze • • •

Mededelingen van het bestuur Rondvraag Sluiting

Alle vergaderstukken staan begin april op de Tromp website www.ctromp.nl. Ook liggen de stukken begin april in de Sociëteit. Om de kopieerkosten te beperken verzoeken wij u de stukken zoveel mogelijk op de website te raadplegen.

Bestuurlijke zaken In dit verslagjaar is helaas onze penningmeester Paul Cuperus overleden. Frans van Geest heeft zijn werkzaamheden tijdelijk waargenomen. Frank Kaiser heeft hierna het penningmeesterschap op zich genomen. Claire van Dijke heeft de functie van commissaris materiaal van Allard Tempel overgenomen. Ellen Steenbeek vervult na het vertrek van Giel Payens de functie van commissaris opleiden. Bestuurssamenstelling aan het eind van het verslagjaar: Voorzitter: Kees Linse Secretaris Jon Hilhorst Penningmeester: Frank Kaiser Comm.Werven & Binden: Heleen Boonstra Comm.Opleiden: Ellen Steenbeek Comm. Materiaal: Claire van Dijke Comm. Participatie: Martin Nieuwenhuijse Nanne Franx heeft in 2009 wederom de ledenadministratie voor haar rekening genomen. Verenigingsprijzen Tijdens de algemene ledenvergadering in april werden weer de jaarlijkse verenigingsprijzen uitgereikt. Jeroen Klein Holte won de Victoria beker voor de meeste overwinningen op nationaal niveau. In 2008 had Jeroen de Victoria beker (ex aequo) ook al gewonnen. De Bel, de prijs voor de coach/instructeur van het jaar ging dit jaar naar Marjolijn Kreuning. Jan Flier ontving de Damsté beker voor zijn activiteiten binnen Tromp-Fit. Werven & Binden Ligt de nadruk bij werven&binden in eerste instantie nog steeds voornamelijk op “binden”, dit jaar hebben we ook enige aandacht gehad voor het werven van nieuwe leden. Hierbij ging het in eerste instantie voornamelijk om jongens 14-15. Met alle wedstrijdjunioren hebben we een stand op ZAPP-city bemand om passanten een indruk te geven van wát roeien kán betekenen. Geïnteresseerden konden daarna op een middag op Tromp komen kijken en roeien. Dit heeft ons zeker enkele nieuwe leden opgeleverd, zij het (natuurlijk) niet uitsluitend jongens 14-15.

2


Maart –2010

De meeste aandacht gaat echter, zoals gezegd nog steeds uit naar “binden”. Een eerste aandachtspunt hierbij is de opvang van nieuwe leden. Tromp is een grote vereniging met veel facetten. Zij heeft als zodanig veel te bieden, maar is soms wellicht voor (nieuwe) leden ook log en ondoorgrondelijk. Om mensen op te vangen en wegwijs te maken binnen de vereniging is daarom de “ontvangst” van nieuwe leden door het bestuur in ere hersteld (ongeveer 5x per jaar). Als welkom en kennismaking krijgt iedereen hierbij een exemplaar van de “Bewaar Trompet” als handboek voor de vereniging en het nieuwe gele instructieboek over roeien. Kortom, er is meer aandacht voor het traject van binnenkomen. Nieuwe leden die nog niet kunnen roeien, worden automatisch opgevangen door de instructie. Voor nieuwe leden die eerder hebben geroeid en geen instructie nodig hebben, moet er een duidelijker opvang komen. Via de mogelijkheden van de nieuwe website wordt er gewerkt aan “contact/ploeg”-advertenties. Ook het feit dat alle leden mèt foto in de ledenlijst kunnen staan zal bijdragen aan het sneller vertrouwd raken op de vereniging. Voorts kent Tromp als vereniging een onverzadigbare behoefte aan vrijwilligersuren. Dat de verplichtstelling voor alle leden via het huishoudelijk reglement tot het verrichten van enkele diensturen, de openingstijden van de soos moest waarborgen, is misschien jammer. Dit neemt echter niet weg dat heel veel leden aanzienlijk meer tijd in Tromp investeren dan deze verplichte 2,5 uur. Zij doen dit met veel plezier en toewijding. Tot nu toe is het dan ook meestal niet onoverkomelijk moeilijk vrijwilligers te vinden voor diverse functies. Dit terwijl de tijdgeest wellicht anders zou doen vermoeden. De bereidheid onder Trompers zich in te zetten voor onze vereniging is vaak groot, ook bij de jeugd, zoals uit de aanvang van dit stukje mag blijken! Opleiden In 2009 heeft een nieuwe commissaris opleiden het stokje overgenomen. Het jaar stond daardoor in het teken van inzicht krijgen in de instructie en de organisatie van alle verschillende onderdelen en een inventarisatie van de onderdelen waar behoefte is aan verdere verbetering en ontwikkeling. Zeer zinvol daarbij was het werk dat de Denktank heeft afgeleverd; een helder en inzichtelijk instructieschema voor volwassenen en een geheel herschreven en gemoderniseerde uitgave van de Gele Instructie Handleiding. Ook na de voltooiing van het instructieschema en de roeihandleiding bleek overleg tussen de verschillende partijen die zich bezighouden met roeiontwikkeling binnen Tromp erg zinvol. Eind van het jaar is daarom besloten om de Denktank om te vormen in het Plaform RoeiOntwikkeling (PRO). Deze naam geeft goed weer wat in dat overleg wordt besproken. Elders in de Trompet en (binnenkort) op de website zal de PRO u informeren over de plannen voor 2010.

Materiaal In 2009 heeft een flink aantal mutaties in de vlootsamenstelling plaatsgevonden, waaronder de toevoeging van maar liefst zeven nieuwe boten aan de vloot. Nieuw in de vloot zijn de ‘Zaagbek’ (1x, Swift Racing, Chinese makelij) en ‘Knobbelgans’ (2x, Swift) voor de jeugd en junioren. De ‘Logier’ (1x, Filippi) is als wedstrijdskiff aan de vloot toegevoegd. De ‘Dorus’ (1x), ‘Den Jongen Boer’ (2x) en ‘Dubbelwit’ (4x-), alle drie van botenbouwer Swift Racing, zijn nieuw aangeschaft voor de vrije vloot. Hierdoor is de ‘Van Hoorn’ doorgeschoven naar de instructievloot. Voor de ‘Binckes’ is S2 ipv S3 de vereiste bevoegdheid geworden. Bij de KNRB werden tweedehands riemen en de ongestuurde dubbelvier ‘Evertsen’ (Filippi) voordelig aangekocht. Boten die verkocht werden in 2009 zijn de Wildt (2x), Willem (1x), Joost (C1) en de Bestevaer (dubbele wherry). De mooie houten dubbeltwee ‘V-team’ van Hein en Coby Valkenburg heeft een mooie plaats gekregen bij de ‘Nederlandse Vereniging Tot Behoud van Oud Roeiend Hout’. De C1’s zijn, voor extra drijfvermogen en dus extra veiligheid, voorzien van een 30 liter luchtkussen onder de slidings en emplacement. De beide botenwagens zijn na het broodnodige onderhoud, officieel goedgekeurd. Wat betreft de gebouwen is in 2009 het dak van de soos vervangen, deze vertoonde vele lekkages. Het vervangen van het dak van de loodsen is vanwege de strenge winter uitgesteld tot voorjaar 2010. Lang verwacht en toch gekomen, de koude douche. In beide kleedkamers kwam er één. Helaas was er in 2009 ook weer een aantal schadegevallen. De ‘Evertsen’ heeft op onverklaarbare wijze een groot gat in de huid opgelopen, deze schade stond helaas niet vermeld in het schadeboek. De ‘Hollare’ heeft bij een aanvaring een kromme drukstang en gebroken waterkering opgelopen. Tevens brak daarbij een riem welke d.m.v. een incomplete set vervangen kon worden. Jan van der Kleij heeft veel schades gerepareerd en het nodige onderhoud aan boten, gebouwen en het Trompterrein verricht. Dit o.a. in samenwerking met de ledenwerkplaats. De stelmeesters hebben aan afstellingen van boten gewerkt, o.a. is de gehele jeugdvloot aangepakt. De tuincommissie heeft veel aandacht aan de tuin van Tromp geschonken. De MAC (materiaal advies commissie) heeft gezorgd voor een goed en duidelijk advies betreffende het vlootplan. Dit advies zal, na een kleine aanpassing door het bestuur, in 2010 worden uitgevoerd. Hein en Coby Valkenburg hebben de uitleen van het toermateriaal in goede banen geleid. Toerroeien In 2009 heeft de Toercommissie 9 toertochten

3


georganiseerd met bij elkaar 278 deelnemers. Wanneer we de roeiers die aan meerdere tochten hebben deelgenomen eruit halen, dan hebben 170 Trompers in 2009 aan een toertocht deelgenomen. Het seizoen startte traditioneel weer met de Openingstocht. Bijna de complete toervloot voer hiervoor uit. De tocht voerde over de Loosdrechtse Plassen naar het eiland Robinson Crusoë van de Gehandicaptensport Nederland. De staf van het eiland ontving ons hartelijk en gaf ook een rondleiding om ons alle mogelijkheden te laten zien. Later hebben deze stafleden ook aan Tromp een bezoek gebracht en gezien hoe wij het aangepast roeien hebben georganiseerd. Na een mooie omweg ging de route via de Vuntus weer terug naar Tromp Aan de Pannenkoekentocht op Hemelvaartsdag deden 90 deelnemers mee, waarvan 38 leden van Tromp. 10 buitenverenigingen waren dit jaar aanwezig. De pannenkoek aten we weer in Vreeland bij Restaurant Noord-Brabant. Wel 30 roeiers, beginnelingen en hun instructeurs, hebben tijdens de Toer Try Out de zuidelijke kant van het kanaal verkend. Het nemen van de Raaisluis, aanleggen aan een landje enz. Alles was een leermoment, zelfs dat 2 ervaren roeiers het presteerden om met hun single wherry om te slaan. Dit jaar heeft Cornelis Tromp de Vechttocht op 13 juni georganiseerd voor de roeiverenigingen in de Gooi-, Vecht- en Eemstreek. Er deden die zaterdag bij elkaar 93 roeiers mee met 18 boten. Als gadget hadden we voor alle deelnemers een mooi geïllustreerd routeboekje

4

gemaakt. Tromp was vertegenwoordigd met 20 deelnemers in 4 boten. Om de boten in Utrecht te krijgen en vanuit Muiden weer terug naar Tromp organiseerden we op 12 en 14 juni heen- en terug roeidagen. De Ontbijttocht is helaas, net als de tocht in 2007, in het ‘water’ gevallen. 23 deelnemers hebben in alle vroegte op Tromp in de soos heel gezellig ontbeten, terwijl het water buiten met bakken uit de hemel viel. Natuurlijk gingen ze daarna wat katterig en teleurgesteld naar huis. De Tapastocht op 8 augustus begon rond 6 uur ‘s avonds op het terras voor de soos met een gazpacho door de Toercommissie verzorgd. Daarna zijn de 20 roeiers in hun 5 wherry's gestapt en zijn we via de Kortenhoefse Vennen naar het strandje aan de Wijde Blik geroeid. Gezellig hebben we daar gegeten en gezeten en de nacht zien vallen. De vloot werd voorzien van olielampjes om veilig verlicht in het donker terug te varen De Prestatietocht op 6 september staat, evenals de Pannenkoekentocht, open voor buitenverenigingen. Totaal 42 leden van 8 buitenverenigingen namen deel aan de schilderachtige route over o.m. Vecht, Gein en Angstel van 55 km. Van Tromp deden er 21 roeiers mee. Tijdens de route werd de vloot door 2 leden van de Toercommissie zo veel als mogelijk gevolgd. Vooral de oversteken van het Amsterdam-Rijnkanaal bij Weesp en Nieuwersluis werden door hen zorgvuldig begeleid. Op de Sluitingstocht hebben 51 roeiers de mooie 4sluizenroute over "De Noord" gevaren. Zuider-, Noorderen Uitermeersluis en sluis 't Hemeltje hebben we allemaal gezien.. Daarna volgde het slotdiner in de gezellige,


Maart –2010

herfstig versierde soos. Henny en Willem Sukkel hebben, deze keer in samenwerking met de Toercommissie, voor het slotdiner gezorgd. Dit jaar zijn de diehards onder de toerroeiers tijdens de maaltijd gelauwerd: 5 deelnemers hadden 6 van de 9 tochten geroeid en dat was een "vetlederen medaille" waard. De toervloot bestaat op het ogenblik uit: 6 C-4-en, 3 gestuurde C-2-en, 9 dubbele wherry's en de Jan van Nassau voor 3 roeiers. De single wherry gaat zelden of nooit mee met toertochten. De Annie vaart een enkele keer mee met roeiers die hun speciale bevoegdheid daarvoor hebben. De van Speyk en de Karel Doorman gebruiken we bij voorkeur niet. Deze boten zijn oars geriggerd en het omriggeren vraagt weer extra werk van de stelcommissie. Het organiseren van de tochten deden we met 10 leden. Elke tocht werd door een tweetal georganiseerd, waar nodig ondersteunt door de rest van de commissie. Ieder lid heeft hierdoor maximaal 2 tochten ‘te doen’. Aan het einde van het toerseizoen 2009 hebben Ruth Koornneef en Albert van der Voorn de commissie verlaten. Annemarie Moorman komt de commissie versterken waardoor we 2010 met 9 mensen de klus kunnen gaan klaren. ART De commissie "Aangepast Roeien" bestond in 2009 uit Francis Bakker, Gerard Kamer (website) en Joke Mulock Houwer. In 2009 verwelkomden wij geen nieuwe leden. Wel werd er diverse keren informatie gevraagd door belangstellenden. De doelgroep telt 8 roeiers. Het is fantastisch om te zien dat vele Trompleden de ART roeiers een warm hart toe dragen. Zowel in het weekend (zondagmorgen) als in de week (woensdagmorgen) staan er roeiers klaar om ART leden te begeleiden bij het roeien. De begeleiding bestaat uit: een boot in het water leggen en/of uit het water halen en schoonmaken, helpen bij het instappen en uitstappen en/ of daadwerkelijk meegaan in de boot en samen een eind het kanaal op. Maar ART roeiers hebben ook iets te bieden; zo is er één lid van de toercommissie en wordt er

over bouwkundige zaken geadviseerd. Van de Mozarthof, een school voor verstandelijke gehandicapte jongeren in Hilversum, kwamen 5 studenten met hun sportleraar kennis maken met de roeisport tijdens 3 middagen in juni. Met nog drie vrijwilligers van Tromp hebben wij in wherry’s geroeid. Het waren voor deze belangstellenden heel gezellige middagen en voor ons een goede ervaring. Wij besloten hieraan echter geen vervolg te geven. Er werd opnieuw veel gebruik gemaakt van de Leeuwenhart, enkele en dubbele wherry’s, C4, C3, Catamaran skiffs maar ook van glad materiaal. De Leeuwenhart en de catamaran skiffs werden in september door de ART roeiers, met hulp van andere leden, schoongemaakt en gepoetst. Door enkele leden wordt blijvend dankbaar gebruik gemaakt van de aangepaste sanitaire voorzieningen. Dankzij de grote bijdrage van commissieleden en vrijwilligers is 2009 wederom een succesvol ART jaar geweest Wedstrijdroeien In 2009 liet Cornelis Tromp zich opnieuw duidelijk gelden op het wedstrijdfront. De wedstrijdroeiers trainden in het seizoen wekelijks vaak 5 á 6 maal onder begeleiding van een coach. Tromp heeft in 2009 aan ruim 25 nationale en internationale wedstrijden deelgenomen. Hieronder waren natuurlijk de Heineken 4kamp, de Head , de Gent Meiregatta, de Eemhead, November vieren en onze eigen TBR. Ruim 300 ploegen kwamen hierbij uit, waarvan ruim 35 maal in combinatieploegen. Tromp heeft hierbij weer een groot aantal overwinningen behaald. De Heineken leverde een eerste plaats op voor de dames veteranen B, de Head leverde onder meer overwinningen op voor de heren Veteranen D en de dames Veteranen E. De junioren zagen hun grote trainingsinspanning beloond met ‘blikken’ op onder meer de Ergohead, de Head, waar de Meisjes 18 een mooie overwinning haalden, de Jeugden Tweehead, de Gent meiregatta, de München junioren, waar Daphne van Wees een eerste plaats haalde bij de Meisjes 18. Het NK leverde veel blik op voor Tromp. Elver de Bie en Frans Goutier wonnen het NK in de 2x en in combinatieploegen in de 4x en de 8+. Ook Daphne won in een combinatieploeg het NK in de 4x. Ook namen de junioren deel aan de Coupe de la Jeunesse, de Marlow regatta (weer een eerste plaats voor Elver en Frans in een combinatieploeg met Laak en Spaarne) en het FISA WK junioren. Hiermee zagen zowel veteranen als junioren hun trainingsinspanningen rijkelijk beloond Tromp Boat Races Zaterdag 17 oktober 2009 was de dag van de 24ste Tromp Boat Races. Alom bekend en geroemd om de ontspannen, gezellige

5


sfeer, de grote groep enthousiaste vrijwilligers en het altijd fraaie herfstweer (afgezien van die ene wolkbreuk om 10 uur ….) Na maanden van voorbereiding heeft dit grootschalige evenement weer plaatsgevonden in de schoot van burgerroeiend Nederland, Cornelis Tromp in Hilversum. Een dag om niet snel te vergeten vanwege de vele opmerkelijke aspecten. De wedstrijd met 495 ingeschreven ploegen, met 953 roeiers in 467 boten, waarbij we elk jaar denken: “dit kan niet meer groeien, dit is de absolute grens ….” Rustige weersomstandigheden, niet supersnel, wel veel beter dan de vrijdag ervoor. Bijna alle boten voeren met de nieuwe boegnummers. Meer dan 150 uitgereikte blikken en een enorme Ebretti bedrijfsachten bokaal. Bijna 200 Trompers die, al dan niet voorzien van fluorvest, portofoon, motorboot, megafoon, opschrijfblok, vlothondstem, tromppet, riemdraagshirt, etc. samen hun roeischouders onder de dag hebben gezet. De soos die gedurende de gehele dag zo vreselijk hard in touw is geweest tot en met het medewerkersbuffet aan toe. De sponsoren (kijk nog even op de site voor de namen van deze steunpilaren!) die ondanks de economisch uitdagende tijden hun noodzakelijke financiële of materiële support weer wilden leveren. De politie die op het land en op het water aanwezig was, ontspannen en professioneel, een plezier om mee samen te kunnen werken. De traditionele afsluiting van de dag werd gevormd door het stamppotbuffet voor alle medewerkers, waar tussen de voedzame borden door menig TBR verhaal over de tafels vloog. Volgend jaar zal opnieuw alle kracht gebundeld worden om de grote jubileum TBR te organiseren en de eerste stap daarin is al gezet: Opgave voor opname in de KNRB wedstrijdkalender op zaterdag 16 oktober 2010. Kortom een dag vol met winnaars en persoonlijke records en daarom namens de TBR commissie aan alle betrokkenen een groot woord van dank voor de enthousiaste inzet.

BBR Gezien de langdurige vorstperiode zijn er in het BBR seizoen 2009-2010 maar vier races geroeid. Niettegenstaande dat was het totaal aantal deelnemers groter dan het vorige seizoen, namelijk 163 tegen 142. De grotere deelname was mede te danken aan een trouwe afvaardiging van Roeivereniging Naarden. Naarden werd voor deze deelname beloond met een eerste plaats in het eindklassement voor de meisjes uit de jeugddubbelvier, te weten: Surya de Bruin, Devi de Bruin, Xanne op den Velde en Marieke Joling. Jeugdroeien In 2009 roeiden 49 kinderen verdeeld over drie groepen in de jeugdinstructie. De eerste wedstrijd van het jaar was traditioneel de Jeugdhead op de Amstel. Er deden drie ploegen mee: Een meisjes 14 boot die derde werd in het M14 4x* veld, twee jongens boten, beide gestart in het J14 C4*+ veld. Een boot won, de andere boot werd keurig derde. Verder heeft de jeugd meegedaan aan de wedstrijd bij Naarden, onze eigen jeugdwedstrijd, RIC en Weesp. Verder heeft de jeugd meegeholpen met puntjes vasthouden, tussentijden klokken op de Bosbaan tijdens de ARB en riemen dragen tijdens de TBR. Het jeugdbestuur heeft in 2009 weer een aantal activiteiten georganiseerd voor de jeugd: pannenkoekentocht, behendigheidswedstrijd, vossenjacht, videoavonden en Sinterklaas Hilversum, maart 2010 Samengesteld en bewerkt met bijdragen van de diverse portefeuillehouders door Jon Hilhorst, secretaris Claire van Dijke

Van de materiaalcommissaris Tussen mal en schip Het was een lange koude winter, voor roeien iets te koud. Velen van ons hebben veel schaatsplezier gehad. Van roeiplezier kon minder sprake zijn, een in een ijsvlakte getransformeerd kanaal was de ‘boosdoener’. Boten bleven in de loods, daardoor ontstonden geen schades en werden geen constateringen gedaan op gebied van afstelling e.d. Dit heeft onze bootsman Jan van der Kleij de gelegenheid gegeven om vrijwel ononderbroken aan de bouw van een nieuwe C1 en dubbele wherry te werken. Wellicht heeft u het bouwproces een beetje gevolgd. Erg leuk en leerzaam om van dichtbij te zien hoe Jan deze prachtige boten maakt. Knap werk!

6


Maart –2010

bardienst van slechts twee en een half uur per jaar. Het bardienstjaar loopt van oktober t/m september in het volgende jaar. Er is een winter- (oktober-maart) en een zomerdienstregeling (april-september). De bardienstplichtigen zijn ingedeeld in twee groepen. Leden met een achternaam die begint met één der letters A t/m J zijn ingedeeld in de groep winterdienstregeling, die met één der letters K t/m Z in de groep zomerdienstregeling. In geval van dringende omstandigheden kan de bardienst doorgeschoven worden naar de volgende dienstregeling. Het is toegestaan dat een bardienstplichtige zich laat bijstaan door een ander lid tijdens zijn/haar bardienst. Dat ontslaat dat andere lid echter niet van zijn verplichting. Een bardienst kan maar op één naam worden geschreven. Leden die uit enthousiasme meerdere bardiensten willen doen, zijn natuurlijk altijd welkom. Leden die voor vrijstelling van bardienstplicht in aanmerking willen komen, moeten zich wenden tot de commissaris ‘werven en binden’ van het bestuur. De Sooscommissie gaat daar niet over. Leden met internet (95 % van het ledenbestand) worden geacht hun bardienst in te plannen via de website. Met de overigen wordt het schriftelijk en/of telefonisch afgehandeld.

Binnenkort zullen de nieuwe C1 en wherry gedoopt worden, houdt u het krijtbord en/of de website in de gaten wanneer dit zal plaatsvinden. Verkocht Recentelijk is de ‘Karel Doorman’ (C4) verkocht. De ‘Callenburgh’ is de nieuwe boordgeriggerde C4. De ‘Claessen’ schuift hiermee door naar de instructievloot. Zonsondergang In de vitrine boven het afschrijfblok hangt een nieuwe lijst met zonsondergang tijden. Gaat u, nu het weer langer licht is, ’s avonds roeien, kijkt u dan even op die lijst wanneer de boot uiterlijk weer op z’n plek in de loods moet liggen. Gelukkig kunnen we het water weer op, veel roeiplezier!

Frits Misset

Van de Sooscommissie De verplichte bardiensten Voor een goed begrip geef ik eerst nog maar eens de inhoud van de regeling weer. Vanaf oktober 2009 geldt voor ieder gewoon, partner- of student-lid één verplichte

De ervaringen Wij leven in een sterk geëmancipeerde en geïndividualiseerde samenleving. Mensen zijn tegenwoordig vaak allergisch voor van bovenaf opgelegde verplichtingen. Wij als Sooscommissie waren dus heel benieuwd of de invoering zou slagen. Laat ik vooropstellen, dat wij tevreden mogen zijn dat het gelukt is de winterdienstregeling vol te roosteren en dat het aantal probleemgevallen ondanks de opstartmoeilijkheden beperkt is gebleven. Voorafgaande aan de invoering hadden wij in de wandelgangen nogal wat oppositionele geluiden opgevangen. ‘Ik verrek het, ik doe al zoveel voor de vereniging’. ‘Laten ze er een automaat neerzetten’. ‘Ik roei wel, maar ik gebruik nooit wat’. ‘Ik heb een drukke baan en ook nog een gezin, dus laten die vrijgestelden de bardiensten maar doen’. ‘Ik heb het zo druk met oppassen op de kleinkinderen, dat ik dat er echt niet nog bij kan hebben’. ‘Ik heb twee linkerhanden (boardroeier?), ik kan nog geen ei bakken, mijn vrouw maakt altijd de koffie klaar’. ‘Het staat mij tegen, thuis moet ik ook altijd al koffiezetten en eten klaar maken, ik roei om daar even verre van te zijn’. ‘Bij mijn tennisvereniging koop ik het altijd af’. ‘Ik betaal contributie en dat vind ik wel genoeg’. ‘Ik doe al het nodige extra’. De invoering ging met operationele problemen gepaard. Een nieuwe website moest opgetuigd worden. Dat lukte niet op tijd. Voor die nieuwe website moest via de oude website een nieuwe gebruikersnaam en paswoord worden 7


aangevraagd. Niet iedereen had snel door hoe dat moet. Pas half november kon de bardienstplanning via internet van start gaan. Veel leden hadden inmiddels aan onze oproep gehoor gegeven, om een bardienst te plannen op de lijst in de soos. Die hoefden dus niet meer opgeroepen te worden. Begin december waren er nog 64 leden, die op geen enkele wijze gehoor hadden gegeven aan onze oproep. Die kregen een herinnering. Eind december waren daarvan nog 40 over die geen enkele reactie hadden getoond. Een laatste dringende oproep deed de groep ‘verroer je niet’ slinken tot 12 leden. Die hebben wij uiteindelijk maar persoonlijk benaderd, om tot een afspraak over de vervulling van de bardienstplicht te komen. De leden die ingedeeld zijn voor de bardiensten van de zomerdienstregeling hebben begin maart een eerste oproep ontvangen. Het is nodig dat zij hun bardienst inplannen vòòr 1 april a.s. om continu vanaf die datum een volledig bezet rooster te hebben. Wekelijks wordt er een herinnering verstuurd aan zij die nog niet gepland hebben. Op deze wijze hopen wij de bezetting van het rooster eind maart rond te hebben. Tot slot nog een opmerking over het computersysteem. Alhoewel e-captain veel mogelijkheden biedt, is het planningsysteem helaas (nog) niet zo gebruikersvriendelijk als dat van de KNLTB (de tennisbond). Die geeft je één pagina te zien met alle bardiensten. Zowel de reeds bezette als de onbezette. Je hoeft dan slechts je naam in te typen bij een onbezette dienst en de planning ligt vast. Hopelijk kan dat nog verbeterd worden. En dan nog het volgende Regelmatig komt het nog voor dat bij afsluiting van de bar niet alle apparatuur is uitgeschakeld. Met name de wasmachine staat vaak nog aan en/of is niet leeggepompt. Graag aandacht voor de checklist ‘afsluiten’. Voorts bevat de informatiemap ‘Soosdienst ABC’ (te vinden op de bar en op de website) voor vrijwel elke denkbare praktische vraag een nuttig antwoord.

Fleur Quispel

De sponsorcommissie vraagt jouw hulp! Vanaf begin dit jaar zijn we gestart om de sponsoring binnen Tromp nieuw leven in te blazen. De sponsorcommissie bestaande uit Bert van Pinxteren, Robert de Boer en Fleur Quispel is een feit. In samenwerking met de Lustrumcommissie hebben wij besloten om onze activiteiten op te zetten rondom het lustrum, vervolgens is het doel de meeste sponsors na het lustrum te behouden. Om die sponsors binnen te halen hebben wij jullie hulp nodig! Graag worden wij op het spoor gezet van bedrijven waar sponsormogelijkheden liggen, binnen jullie netwerk. Uiteraard leveren we ook een tegenprestatie aan de sponsors, dit kan variëren van het hijsen van de bedrijfsvlag op een evenement, advertentie of vermelding in de Trompet of lustrumboek tot bijvoorbeeld een roeiclinic. Om alle contacten via één kanaal te laten lopen en te voorkomen dat meerdere leden achter dezelfde potentiële sponsor aangaan, kunnen potentiële sponsors worden aangemeld bij Fleur Quispel via fleurquispel@live.nl of 06-41940055. Er volgt dan overleg hoe de potentiële sponsor benaderd zal worden en wat wij daar als Tromp tegenover kunnen stellen. Jan Willem Klein Willink

Platform RoeiOntwikkeling Binnen Tromp is een groot aantal mensen bezig om anderen (beter) te leren roeien. Dit doen zij bijvoorbeeld als instructeur of als coach. Het Platform RoeiOntwikkeling (PRO) wil de inspanningen van al deze mensen zo goed mogelijk op elkaar afstemmen en waar nodig verbeteren. Met als doel om de kwaliteit van de instructie en trainingen zo hoog mogelijk te houden, waardoor veilig, blessurevrij en gemotiveerd geroeid kan worden. Voor 2010 heeft het PRO de volgende specifieke aandachtspunten: 1. Boordinstructie. Binnen het PRO willen we de Boordinstructie verder structuren en professionaliseren. Op dit moment is binnen Tromp beperkte mogelijkheid om B-Instructie te kunnen volgen. Naast het herzien van de B-instructievloot starten we met het opleiden van een aantal nieuwe Binstructeurs. Hierdoor verwachten we meer boordinstructie te kunnen gaan geven. 2. Ploegroeien We willen meer mogelijkheden creëren voor ploegroeien.

8


Maart –2010

Dit kan met verschillende ambities en op verschillende niveaus. Ploegroeien Basis (in C-materiaal) is gericht op roeiers die net uit de basisinstructie komen en graag in een ploeg willen roeien (los van instructie). Zij kunnen op deze manier bijvoorbeeld aan wedstrijden mee gaan doen als het Regioroeien of de BBR. Ploegroeien Intensief (voorheen TrompFit) is bedoeld voor gevorderde roeiers die graag intensief willen roeien. Zij kunnen een ploeg samenstellen om mee te doen aan een landelijke wedstrijd. Het PRO zal het ploegroeien intensief faciliteren en waar nodig de coaching organiseren. 3. MasterClasses Afgelopen jaar is een aantal Masterclasses georganiseerd. Deze worden gegeven door zeer ervaren roeiers van Tromp of door een gastdocent van Tromp of van buitenaf. Ze worden altijd zeer goed bezocht en de reacties van de deelnemers waren steeds zeer positief. Masterclasses zijn korte instructies voor de groepen roeiers die aan hun techniek willen schaven of voor instructeurs die hun kwaliteit van lesgeven willen verbeteren. In 2010 zullen we de masterclasses verder gaan uitbouwen.

Tom Emke vertrekt We voelden het als coachteam natuurlijk al een tijdje aankomen. De familie Emke zou ons weer verlaten. En het is zover: ze verhuizen terug naar Amsterdam, waar Tom werkt in het AMC en Thea een baan heeft gekregen bij roeivereniging RIC. Nu Helga en haar broer Cas allebei hun schoolopleiding in Hilversum afronden, hebben ze een huis gekocht aan de Amstel en zullen ze hun roei-energie weer in RIC gaan stoppen. Thea was al met stille trom vertrokken, Tom deed het begin van het seizoen nog even mee, maar heeft nog zo veel te klussen dat hij is gestopt als hoofdcoach bij de Trompmeisjes. Bedankt voor al die uren die je daarin de afgelopen drie jaar hebt gestopt, Tom! We zullen je missen, maar vast en zeker weer tegenkomen bij de wedstrijden! Het meisjescoachteam Iedereen zal begrijpen dat we nu in het meisjescoachteam naarstig op zoek zijn naar uitbreiding. We hopen op mensen die het leuk vinden om in het weekend en/of doordeweek onze enthousiaste wedstrijdroeisters te coachen. Je moet natuurlijk wel een goeie ‘kijk’ op het roeien hebben!.

Het PRO bestaat uit de volgende personen: Eveline Veraart (roeiproeven), Lucas Brascamp (MasterClasses), Jan Willem Klein Willink (B-Instructies) en Ellen Steenbeek (Commissaris Opleiden). Ook de Hoofdcoördinator Basisinstructie maakt deel uit van het PRO. Deze functie is op dit moment vacant. Verder is het PRO nog op zoek naar versterking voor het Ploegroeien. MarirtVersteeg

Dit keer niet of nooit meer? Dit keer geen interview van mijn hand in de Trompet. Of eigenlijk: alweer niet. Ik heb voor dit clubblad al verschillende leuke Trompers het hemd van het lijf mogen vragen, maar op de een of andere manier lijkt er de klad in te komen. Niet zo gek: het seizoen voor de wedstrijdcoaches is weer van start gegaan en drie keer in de week fiets ik dus langs het kanaal. Daarnaast geef ik weer een Tromp Instructeurs Cursus, heb een S2instructiegroep onder mijn hoede genomen en dan heb ik ook nog mijn werk en niet te vergeten mijn eigen roeien. Het wordt te veel. Misschien is er iemand die het leuk vindt om het interview voor de Trompet van me over te nemen? Ik heb in twee jaar tijd leuke gesprekken gehad met Hein en Coby Valkenburg, Desirée Gerritsen, Allard Tempel, Nelly Kostelijk, Henny Sukkel, Geert Schouten, Helga Emke, Pieter Berkel, Minke Fischer, Frits Misset en Menno Proper. Gesprekken die lezenswaardige interviews opleverden, kreeg ik vaak als compliment. En er lopen op Tromp nog zó veel meer mensen rond met wie een leuk interview de moeite waard is! Wie neemt het van mij over??

Bep Spaanjaars

Openingstocht 2010 Als ik dit stukje schrijf vriest het nog steeds. Echt geroeid wordt er nog niet. De winter houdt dit jaar maar niet op. Maar toch……..op 18 april begint het toerseizoen met de traditionele Openingstocht. We gaan een mooie route bedenken en we hopen dat veel Trompleden deze dag meedoen. Op 4 april (Let op!!! Eerste Paasdag) is de inschrijving om 10.30 uur in de soos. Je kunt je alléén inschrijven of met een ploeg. Komt deze dag je niet uit, meld je dan vooraf bij Bep of Coby met je ploeg en je voorkeur voor een boot. Op 4 april wordt er dan tussen alle inschrijvers geloot, zodat iedereen een eerlijke kans krijgt. Wanneer: 18 april om 10.30 uur Inschrijven: 1e Paasdag 4 april (of eerder via Bep en/of Coby) Kosten: € 4,Informatie: Coby Hoogeboom tel. 035 – 6830643 of Bep Spaanjaars tel. 035 - 6217315

9


Nico Verbeek

Pannenkoekentocht Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, is er de traditionele Pannenkoekentocht. De inschrijving voor deze tocht staat ook open voor buitenverengingen. Velen van hen hebben hun belangstelling al laten blijken en al heel wat ploegen hebben zich gemeld. Omdat deze tocht ook bij ons Trompers een succesnummer is hebben wij aan de buitenverenigingen gevraagd zoveel mogelijk met eigen boten te komen. Maar eerst kunnen de leden van Tromp zich nog melden. Voor hen is de inschrijving op: Zondag 11 april, om 10.30 uur in de soos. De kosten zijn â‚Ź 15,-. De Pannenkoekentocht kenmerkt zich altijd als een afwisselende en gezellige tocht. Op 13 mei staat vanaf 08.30uur de koffie klaar. Rond 09.00 uur vertrekken alle boten en rond 16.00 uur zullen de meeste ploegen terug zijn. Koffiestops De tocht zal weer gaan over de ons omringende wateren zoals de s-Gravelandsevaart, de Drecht, de Loosdrechtse plassen en de Vecht. De Vecht, die in deze tijd altijd op zijn mooist is met bij de buitenhuizen bloeiende rododendrons en de in bloeistaande kastanje- en fruitbomen. Tijdens de tocht zal worden aangelegd voor het verorberen van een overheerlijke pannenkoek. Omdat dit

pas aan het begin van de middag zal zijn, adviseren we iedereen om voor goed aangeklede koffiestop(s) te zorgen. We hopen op mooi weer zodat we echt kunnen genieten van het voorjaar. Informatie bij: Michel Vermeij, Nico Verbeek en Anne Boshuizen.

Nelly Kostelijk

Tromp Instructeurs Cursus voorjaar 2010 De cursus wordt gehouden op de maandagavonden 22 en 29 maart om 1930 uur in de soos. Dit zijn de theorieavonden. Trek gemakkelijke kleding aan ivm het gebruik van de ergometers. Op de zaterdagen wordt het geleerde in de praktijk gebracht op de zaterdagen 27 maart en 10 april om 1230 uur tot ongeveer 1630 uur/1700 uur. Je wordt dan in roeikleding verwacht. Zorg dat je warm gekleed bent als het koud is. Neem voor alle dagdelen pen en papier mee. Aanmelden onder vermelding van examendata S1 en St1. nkostelijk@zonnet.nl Nadat je de cursus gevolgd hebt, ga je 25 keer lesgeven aan nieuwe leerlingen in een van de lesgroepen. In de cursus hoor je hoe dat werkt. LESSEN S2 EN S3 Leerlingen die de TIC gevolgd hebben en 25 keer les hebben gegeven (oranje kaart), of daarmee bezig zijn, kunnen zich aanmelden voor de lessen ploegroeien S2. Diegenen die S2 gevolgd hebben kunnen zich aanmelden voor skifflessen S3. Diegenen die zich hebben aangemeld voor boordroeilessen mogen niet tegelijkertijd scull lessen S2 of S3

10


Maart –2010

volgen. Je kan niet tegelijkertijd instructie krijgen in een scullboot en een boordroeiboot. (zie schema bewaartrompet) Om mee te kunnen doen aan S3, moet je eerst weer 12 keer les gaan geven (blauwe kaart), hetzij in het zomerplan of in een reguliere lesgroep. Alles in overleg met Nelly Kostelijk en voor zomerplan Ard Vermeulen.

De scull-lessen worden gegeven op: Maandagavond 1830-2000 uur Maandagavond 2000-2130 uur Dinsdagavond 1830-2000 uur Woensdagavond 1830-2000 uur Vrijdagmorgen 0900-1030 uur Vrijdagmorgen 1100-1230 uur

S2, St2 en/of S3, S2, St2 en/of S3 S2 en St2 en/of S3 S2, St2 en/of S3 S3 S2 (wachtlijst)

Aanmelden bij Nelly Kostelijk, alleen per e-mail nkostelijk@zonnet.nl Geef 2 voorkeurstijden op svp. De aanmeldingen kunnen alleen doorgaan bij voldoende deelname en aantal beschikbare boten.

Ria van Vlaardingen

Midweek roeien Zoals het er nu (voorlopig) uitziet komen de verenigingen uit Woerden en Gouda bij ons roeien. Woerden spreekt de voorkeur uit op de Loosdrechtse plassen te roeien. 23 Juni zijn wij welkom in Uithoorn, 1 september begeven wij ons naar Woerden. Zowel voor het uit als thuis roeien vragen wij Trompers. Wij zijn gestart met wat geld in kas, dit wordt uitgegeven aan een aardigheidje voor de ontvangende vereniging en de koffie/thee met versnapering bij Tromp wordt hiervan betaald. De bodem van de kas wordt inmiddels zichtbaar en daarom stellen wij voor â‚Ź 2.- per keer te betalen. Inschrijflijst zal tijdig worden opgehangen. Bij Tromp: 19 mei Woerden 30 juni Gouda 1 september naar Woerden 23 juni naar Uithoorn

Marjolijn Kreuning

Hallo allemaal, Wanneer jullie dit lezen zijn we al weer een paar weken aan het roeien. De winterstop heeft dit jaar langer geduurd door de sneeuw en de vorst. Nu roeien we nog niet in de skiffs, dat gaan we pas weer vanaf april doen. Wedstrijden We gaan weer aan een aantal wedstrijden meedoen. De kinderen die vorig jaar zijn begonnen met roeien en toen nog niet zover waren om mee te doen, kunnen nu dit jaar ook meedoen. Noteer alvast de volgende data in de agenda: 9 mei wedstrijd Naarden 30 mei TBjR 19 juni wedstrijd RIC Ook gaan we weer puntjes vasthouden op de Bosbaan. zondag 6 juni

Jeugdkamp Iedereen heeft een brief gehad over het kamp. Vorig jaar ging het jammer genoeg niet door vanwege te weinig aanmeldingen. Het jeugdbestuur hoopt dat het kamp dit jaar wel door kan gaan. Er zijn twee opties: 10-13 juli of 18-21 augustus. Het jeugdbestuur hoort graag of jullie wel of niet mee gaan. Dus als je nog niet bent aangemeld of afgemeld stuur even een mail naar jeugdbestuur@ctromp.nl.

Groetjes,

marjolijn.kreuning@gmail.com

11


Frits Misset.

‘Roeier moet zich vastsnoeren aan zitje’ Tot zover de theorie Zo luidde onlangs de kop van een groot artikel in dagblad de Gooi en Eemlander. In het artikel werd aandacht besteed aan het promotie-onderzoek van bewegingswetenschapper Mathijs Hofmijster van de VU. Een artikel dat je als roeier natuurlijk niet aan je aandacht voorbij wilt laten gaan. Hofmijster heeft zich gebogen over een problematiek die iedere wedstrijdroeier kent. Het risico om van je bankje te schieten bij de start van een wedstrijd door een te onbeheerste en te krachtige impuls van de benen. Hofmijster bedacht dat het toch jammer is, dat de roeier er niet met vol vermogen vanaf de eerste haal tegenaan kan gaan door dat vermaledijde rolbankje. En, eureka, wat is dus de eenvoudige oplossing: bindt je vast aan het rolbankje. Helaas een academische oplossing voor een weerbarstig technisch probleem. Je kunt je natuurlijk wel op één of andere wijze vastbinden aan het rolbankje, maar daarmee houd je het bankje zeker niet op de rails, als je er met volle kracht tegenaan gaat. Kortom: een verplaatsing van het probleem en geen oplossing ervan. Hofmijster kwam na enig academisch meten en rekenen tot de conclusie, dat een geketende roeier een voordeel van wel twee à drie meter kan behalen in de eerste vijf slagen op een ongeketende. Een mooie tactische voorsprong zou dat opleveren. Hofmijster stelt: “Dat is heel handig, want dan kun je je tegenstanders zien”. Dat het starten in principe sneller kan worden, als de roeier zich geen zorgen meer hoeft te maken over het rolbankje, vind ik plausibel. Echter, zodra de materiaaltechnische problemen zijn opgelost, gaat natuurlijk iedere roeier voortaan van start in gebonden toestand. De mogelijkheid van een tactische voorsprong verdwijnt daarmee. Een soortgelijke ontwikkeling hebben wij gezien met de klapschaats in de schaatssport. Kortom een nogal onnozele conclusie. Wat heeft het promotie-onderzoek ons nu eigenlijk opgeleverd aan inzicht, dat wij nog niet hadden. In alle eerlijkheid denk ik dus niets. In het artikel schrijft de journaliste ook nog dat ‘Hofmijster het bewijs levert dat een goede techniek ervoor zorgt dat een roeier harder gaat bij hetzelfde geleverde vermogen’. U mag zelf kiezen of u wilt huilen of lachen bij deze open deur. Toch zie ik nog een mogelijk positief vervolg voor het 12

promotie-onderzoek. Misschien voelt een vakgroep aan één van onze technische universiteiten zich erdoor geroepen een nieuwe rolbank te ontwikkelen. Een rolbank die niet uit de rails kan lopen en waaraan je je dan eventueel kunt vastbinden. Dat moet niet zo moeilijk zijn, want de laden van moderne keukens kunnen als voorbeeld dienen. Die lopen op van die prachtige gerollagerde gelijders en niet op rails. Als ze dan toch bezig zijn, kunnen ze meteen een soepel te verstellen voetenbord bedenken. Dat lijkt mij nuttig toegepast onderzoek. Hier lijkt mij een taak weggelegd voor de KNRB. Loof een prijs uit ter stimulering van zulk onderzoek, dan komt de prijs/kwaliteitverhouding van nieuwe boten misschien eindelijk eens op het niveau, waarop het in onze technisch hoogontwikkelde samenleving al jaren hoort te zitten. Het Saabniveau van de 21ste eeuw en niet het Spijkerniveau van voor WOII.

AHA Ook in de AHA van deze Trompet kan ik er niet omheen: Het was winter en niet zomaar een paar weken met sneeuw en ijs, maar nee, maandenlang. Van vóór de Kerst tot nog maar kort geleden en eigenlijk, nu ik dit schrijf, nog steeds een beetje. Er lag al snel ijs op ons kanaal en dat bleef er ook lang, erg lang. En al die tijd kon er niet of nauwelijks worden geroeid. Juist in die aanloop periode voor de Heineken 4 Kamp en de Head. Daar was de botenverdeling voor trainen en wedstrijden al voor aangevraagd en geregeld. Op een wat onverwachte manier met zelfs enigszins terugwerkende kracht, meen ik. Wat dan te doen als je niet in die toebedeelde boot kunt roeien vanwege een soort permafrost op het kanaal? Eén moderne mogelijkheid tegenwoordig is ergometeren. We


Maart –2010

Tatatataaaaa!

hebben er een hele batterij van, beschikbaar in een zogenaamde fitness ruimte of zweethok. Volgens mij, en gelukkig ook nog enkele anderen, is dat een ongezonde bezigheid, een lichte vorm van sadomasochisme. De bewegingen erbij lijken wel op de roeibeweging maar zijn het net niet en dus is de kans groot dat je de juiste roeitechniek “verleert” als je het te lang moet doen. Bovendien hangt er vaak een erg ongezonde lucht in die ruimte en maken sommigen het nog erger door veel te harde zogenaamde muziek aan te zetten. Waar dat goed voor is weet ik niet. Kan ik me niets bij voorstellen. Hoogstens als een narcotiserend psychedelicum. Nee, dan moet het toch beter zijn om iets in de buitenlucht te doen. Iets waarmee je ook de kracht in je benen versterkt en je conditie op peil houdt of zelfs versterkt. Met ijs op het water denk je dan natuurlijk meteen aan schaatsen en dat werd ook wel gedaan, zolang dat ijs maar sneeuwvrij was en dik genoeg. Maar dat was, ondanks de lange winter periode lang niet altijd het geval. Nou ja, lange stukken lopen helpt ook en bovendien leer je dan nog eens gebieden kennen, vlakbij

waar je al lang woont soms, waar je geen idee van had dat die er zijn. Maar . . . . Zodra het kwik overdag weer even boven nul kwam mocht er ook meteen weer een beetje geroeid worden, op het stuk kanaal van achterin de haven tot ongeveer bij de boerderij, want dat was de hele winter ijsvrij gebleven. Zou het water daar warmer zijn, of ligt het aan de kwaliteit? Dat roeien stelde overigens niet veel meer voor dan heen en weer en weer heen en weer en zo menig keer. Een beetje zoals op een roeibaan, maar zelfs die zijn meestal langer dan dit heen en weer baantje dat wij hadden. Nu weten we allemaal dat de aarde warmer aan het worden is. Vooral aan de andere kant kennelijk, en dat moet dus wel ergens vandaan komen, die extra warmte daar. Zal dus wel ook hiervandaan zijn en als onze warmte daarheen gaat blijft hier alleen maar steeds minder over en is de kans groot dat we meer en langere van deze soort perioden krijgen. Zorgelijk! Voorlopig is onze populaire TBR nog niet in gevaar en ook de Heineken en Head nog net niet, al scheelt dat niet eens 13


veel en moeten die niet nog eerder gepland worden. Wél lijdt onze ook populaire BBR er onder, de 6 wintermaandelijkse competitie wedstrijd van de tweede tot de eerste brug, een afstand van 2700 meter met steeds verfijnder handicap factoren die het voor iedereen mogelijk maken mee te doen en zelfs te winnen. Deze winter vielen er al 2 van de 6 uit en als dat zo doorgaat is er over enkele jaren geen lol meer aan en moeten we weer iets anders verzinnen. Voor de hand ligt dan zoiets als een BTR, waar we de afgelopen tijd dus al aardig mee hebben kunnen oefenen. BTR betekent natuurlijk Brug en Terug Roeien, een nieuwe opzet, vergelijkbaar met de BBR maar met weer heel veel nieuwe mogelijkheden. We zouden ook IJs en Terug Roeien kunnen overwegen, IJTR dus, maar dan is de afstand te variabel en dat is nog te moeilijk, denk ik. Vooral de wiskundige achtergrond die nodig zal zijn voor het berekenen van de juiste handicap factoren. De regels voor de BTR zijn overigens simpel en duidelijk. Het is net als bij de BBR open voor alle categoriën, leeftijden en boot typen. Start en finish bij Tromp. Roeien tot net voorbij de eerste brug. Daar snel rondmaken over bakboord, en weer snel terug roeien naar de finish. Zowel heen als terug goed stuurboord houden!! Er komen enkele interessante nieuwe handicap factoren bij waar de ervaren specialisten zich nu alvast in kunnen verdiepen en er over nadenken hoe die aanpasbaar in te voeren, zodanig dat de winstkansen niet steeds bij dezelfden terecht komen. Net als nu dus, bij de BBR.

Joris Klompé

Slecht zicht Gelukkig is het ijs weg en kan er weer geroeid worden, helemaal tot het Hemeltje zelfs. De overgang van de winter naar het voorjaar kenmerkt zich echter ook door hardnekkige ochtendmist, die ontstaat in relatief warme lucht boven koud water. Onlangs was dat op een zaterdagochtend ook het geval. Er was tot behoorlijk ver in de ochtend niet veel meer dan 200 meter zicht. Op zich genoeg om te kunnen roeien, maar omdat er vlak voorbij de eerste brug nog ijs lag, moest iedereen gebruik maken van nog geen anderhalve kilometer kanaal. Des te opvallender was dat lang niet iedereen op het idee was gekomen om een van die geelgroene hesjes

14

aan te trekken, zodat er verschillende boten min of meer gecamoufleerd hun baantjes trokken. In de scheepvaart heeft men lang geworsteld met het probleem van het voorkomen van aanvaringen door slecht zicht. Tot op de dag van vandaag kent het BPR (Binnenvaart Politie Reglement, ook van toepassing op het Hilversums Kanaal) tijdens slecht zicht de verplichting tot het geven van mistseinen, één lange stoot op de scheepshoorn per minuut voor varende schepen en een reeks slagen op de scheepsbel per minuut voor (in vaarwater) stilliggende schepen. Varende schepen moeten bovendien een uitkijk op het voordek hebben. Gelukkig gelden deze verplichtingen niet voor kleine schepen, en ook niet voor schepen die zijn uitgerust met een elektronische ‘blindegeleidehond’. Oorspronkelijk de afkorting van Radio Detecting And Ranging, is het woord radar inmiddels zo ingeburgerd dat niemand de oorspronkelijke betekenis meer kent. Sinds pakweg de jaren zeventig van de vorige eeuw is het apparaat niet meer weg te denken uit de beroepsvaart, en sinds moderne digitale technieken het de afgelopen tien jaar steeds compacter, betrouwbaarder en betaalbaarder maakten, ook steeds minder uit de pleziervaart. Wat kunnen wij hier als roeiers mee? Niet veel. Het is best aardig om je een met een (demonteerbare?) radarinstallatie uitgeruste vier voor te stellen, maar behalve de kosten stuit dat op tamelijk onoverkomelijke bezwaren als te zwaar (wat dacht je van de bijbehorende accu), te lastig af te lezen en onvoldoende waterdicht. Bovendien zou je de zware scanner op een verhoging moeten plaatsen om iets te zien, en dat komt de stabiliteit van de boot, doorgaans toch al niet het minste probleem,


Maart –2010

weer niet ten goede. En als je dan slingerend van dolpen tot dolpen over het water stuitert zie je meteen op het radarschermpje ook niets meer dan wat vage vlekken.

Hans Bleijenberg

Even serieus Geluidsseinen dan? Zou kunnen, want die kun je ook met een eenvoudige handtoeter geven, al heb je daar op zijn minst één vrije hand voor nodig, of met een soort blaasbalg die je al roeiend met je voet intrapt. Dat wordt dus ook niets. Het enige wat voor ons geen probleem oplevert, is de uitkijk op het voordek. Die hebben we immers al: iedere boot heeft per definitie een boegroeier. Alleen jammer dat die voortdurend de verkeerde kant uit kijkt. In het BPR staat niet in welke richting de uitkijk moet uitkijken, maar de bedoeling zal ongetwijfeld geweest zijn dat hij in de vaarrichting kijkt, en niet naar achteren. We zullen het moeten blijven doen met een uitkijk die slechts nu en dan echt uitkijkt, namelijk tijdens de spaarzame momenten dat hij/zij omkijkt, en verder vooral met roeien bezig is. Laten we het die uitkijk dan tijdens die spaarzame momenten in ieder geval zo gemakkelijk mogelijk maken om iets te zien, door zelf zoveel mogelijk op te vallen. Dat vergt niet meer dan het gebruik van de (inderdaad lelijke en niet erg comfortabel ogende) hesjes, maar totdat de techniek zover is ontwikkeld dat we met een camera het water voor de boot in de gaten kunnen houden, zullen we het er mee moeten doen. Dus aantrekken die dingen als het weer eens mistig is.

Even serieus. Trompers die mij kennen en dat zijn er niet zó veel meer helaas, denken nu, “Dat houdt hij nooit lang vol.” Ik ga het toch proberen. In de laatste Trompet staat een artikel geschreven door Petra Oostveen over een geroeide tocht. Onderweg werd ergens gerust op een nogal vochtige plek die zij omschreef als drijfmoeras. Ik had er al overheen gelezen voor ik mij afvroeg “Ze zal toch geen dijk bedoelen?” Is het dan al zó slecht gesteld met jullie dijken? Hoe is het gesteld met de dijken? Heel kort. In 2006 voldeden 44% van de dijken aan de gestelde normen. 24% werden als onvoldoende beoordeeld. Van 32% weten de daarvoor verantwoordelijke instanties niet wat de toestand is. Geen oordeel dus. Als maar minder dan de helft van de dijken goed zijn gekeurd en van de rest weten ze niets of ze zijn afgekeurd vind ik het beheer in ieder geval slecht. Wat gaan ze er aan doen? De Unie van Waterschappen heeft met de verantwoordelijke staatssecretaris afgesproken dat er in het vervolg maar twee beoordelingen zullen zijn. Voldoenden of onvoldoende. Dat staat ook in het verslag van het LBOH (Landelijk Bestuur Overleg Hoogwater) van 30 juni 2008. “Geen oordeel” moet verdwijnen. Nu verwachten jullie dat die 32% getoetst zullen worden. Niets is minder waar. Die 32% worden voor het gemak bij “voldoende” ondergebracht. Met tot gevolg dat er in het verslag van de toetsing 2011 allerlei dijken die niet gekeurd zijn onder de catagorie “voldoende” zullen vallen. Daar zullen ongetwijfeld heel veel slechte dijken

15


bij zijn. Dus zullen nog vele Trompers met natte billen hun tochten moeten uitroeien. Deskundig. Ik ben geen deskundige maar ontleen deze gegevens aan een boek dat ik jullie zeer aanbeveel. Waterwolven”. Geschreven door Cordula Rooijendijk. Zij heeft met vele deskundigen gesproken en vele archieven geraadpleegd. Een ding kan ik jullie garanderen. Je schrikt je rot.

Nanne Franx

Elk nadeel heb se foordeel.

Een wijze opmerking van een onverbeterlijke optimist. Hij ziet het interessante van een probleem. In dit geval vooral interessant voor de toerliefhebbers. Want stel je eens de mogelijkheden voor. De toestand van heel veel dijken is ronduit slecht. Een lekker stormpje met hoogwater, de maan in de goede stand, kortom rampenweer. Wat een roeiwater krijgen jullie er bij. Met de wherrywagen kun je niet rijden maar dat hoeft ook niet meer. Je roeit gewoon recht toe recht aan naar je bestemming. Naar huis bijvoorbeeld. Je stapt uit de boot zó je slaapkamer in. Geweldig al die nieuwe ervaringen. Jullie zijn ook meteen af van al die stinkende fabrieken. Want die zijn, dank zij de vooruitziende blik van jullie regeerders,vrijwel allemaal in de laagst gelegen delen van het land gesitueerd. Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet en besluit met de titel van het laatste deel van het boek dat tevens een gebed van de dijkgraven in die goede oude tijd was:

Nieuws van de Ledenadministratie (2-2010) Nieuwe leden: Nieuwe juniorleden die in de instructie kwamen: Ammelie Stronck (1993) Joost Heuvelink (1994) Nieuwe seniorleden die in de instructie kwamen: Bregje Postmus (1971) Herman Egberts (1944) Nieuwe leden met roeiervaring: Joost de Geus (1974), geroeid bij Tromp en ProteusEretes Jeroen Klein Holte (1991), geroeid bij Tromp Sandra Verstoep (1959), geroeid bij De Hoop Laura Keegstra (1968), geroeid bij De Hoop Welkom en veel roeiplezier.

“Geef ons heden ons dagelijksbrood en af en toe een watersnood” Opgezegd per 1-2-2010

Zij zagen dus ook de lol er wel van in. Er moesten alleen niet zoveel mensen bij verdrinken.

Groetjes

Juniorlid Lid vanaf David Landman 2009 Coen Rost van Tonningen 2006 Eva van Kouwen 2009 Opgezegd per 1-3-2010

Ik woon zelf gelukkig ongeveer 100 meter boven de zeespiegel.

16

Juniorlid Daphne de Bont

Lid vanaf 2009

Gewoon lid Victoria van den Berg

Lid vanaf 2008

Donateur Frank van de Weerd

Lid vanaf 2002

Partnerlid Bart-Jaap Dilg

Lid vanaf 2009


Maart –2010

17


18


Maart –2010

Wat was het lang vriezend dit jaar. Tot in februari moesten we het roeien in gedachte houden.

Foto: Anne Boshuizen

19

Eind Trmp mrt correctie  

Voor de functie van secretaris is nog geen opvolger bekend. Het bestuur roept leden op zich kandidaat te stellen voor de functie van secreta...