Page 1

THỰC HÀNH EVM VỚI MS PROJECT

PHẦN

GV: Lê Hoài Long (TS)

1


Số liệu ví dụ  Hãy nhập một dự án gồm 5 công tác như hình

GV: Lê Hoài Long (TS)

2


Số liệu ví dụ  Ngày bắt đầu dự án: 16-5-2011  Thiết lập Baseline  Các công tác 1, 2, và 3 đã hoàn thành đến ngày kiểm soát (status date)  Lưu ý công tác 3 bị khởi công trễ so với kế hoạch 1 ngày  Công tác 4 đã xong 25%  Công tác 5 chưa thực hiện GV: Lê Hoài Long (TS)

3


Lưu ý  Nhiều khi để MSP tính toán chi phí theo tỷ lệ % complete không phản ánh đúng thực tế chúng ta muốn quan sát.  Vì % complete được MSP tự động tính toán bằng với thời đoạn thực tế đến thời điểm ngày trạng thái chia cho total duration. GV: Lê Hoài Long (TS)

4


Lưu ý  Đôi khi thời gian trôi qua nhưng khối lượng thực hiện không tăng hoặc không tăng theo đúng tỷ lệ thời gian.  Vậy tỷ lệ khối lượng hoàn thành mà chúng ta thực tế ghi nhận (physical % complete) mới thể hiện được tỷ lệ tài nguyên và kinh phí sử dụng.  Lúc này hãy yêu cầu MSP tính toán với thực tế ghi nhận thay cho tỷ lệ mà MSP tự động tính. GV: Lê Hoài Long (TS)

5


Lưu ý  Yêu cầu MSP tính toán với % Complete hay Physical % Complete

GV: Lê Hoài Long (TS)

6


Trường hợp 1  Hãy thiết lập ngày đánh giá (status date) là ngày 28-5-2011  Chèn thêm cột Baseline Cost  Hãy quan sát các giá trị BCWP, BCWS, và ACWP

GV: Lê Hoài Long (TS)

7


Trường hợp 1

GV: Lê Hoài Long (TS)

8


Trường hợp 2  Hãy thiết lập ngày đánh giá (status date) là ngày 30-5-2011  Hãy quan sát các giá trị BCWP, BCWS, và ACWP

GV: Lê Hoài Long (TS)

9


Trường hợp 2

GV: Lê Hoài Long (TS)

10


Trường hợp 3  Hãy thiết lập ngày đánh giá (status date) là ngày 6-8-2011  Hãy quan sát các giá trị BCWP, BCWS, và ACWP

GV: Lê Hoài Long (TS)

11


Trường hợp 3

GV: Lê Hoài Long (TS)

12


Trường hợp 4  Hãy thiết lập ngày đánh giá (status date) là ngày 8-8-2011  Hãy quan sát các giá trị BCWP, BCWS, và ACWP

GV: Lê Hoài Long (TS)

13


Trường hợp 4

GV: Lê Hoài Long (TS)

14


Trường hợp 5  Hãy thiết lập ngày đánh giá (status date) là ngày 9-8-2011  Hãy quan sát các giá trị BCWP, BCWS, và ACWP

GV: Lê Hoài Long (TS)

15


Trường hợp 5

GV: Lê Hoài Long (TS)

16


Trường hợp 6  Hãy thiết lập ngày đánh giá (status date) là ngày 13-8-2011  Hãy quan sát các giá trị BCWP, BCWS, và ACWP

GV: Lê Hoài Long (TS)

17


Trường hợp 6

GV: Lê Hoài Long (TS)

18

7 phuong phap evm voi msp  
7 phuong phap evm voi msp