Page 1

Comdet s.r.o. s.r.o. Comdet

Kollárova 21, 917 01 Trnava Prevádzka:K Bratislavská 8, 917 02 917 Trnava K ollárova ollárova 21, 21, 917 01 01 Trnav Trnav Mobil: 0905 601 057 · Tel./Fax:033/553 79 75 Prevádzka: Prevádzka: Bratislavská Bratislavská 8, 8, 917 917 E-mail: comdet@stonline.sk Mobil: Mobil:www.comdet.sk 0905 0905 601 601 057 057 ·· Tel./Fax:0 Tel./Fax:

E-mail: E-mail: comdet@stonl comdet@ston

www.comdet.sk www.comdet.sk Spoľahlivý partner pre zateplenie


Obsah prezentácie:

• Predstavenie spoločnosti

Obsah prezentácie:

• Zateplenie – význam, výhody

• Systém na obnovu BD (Multitherm) venie spoločnosti

• Financovanie nie – význam, výhody

• Prečo si vybrať práve našu spoločnosť na obnovu BD (Multitherm)

vanie vybrať práve našu spoločnosť

ateplenie

Spoľahlivý partner pre zateplenie 2

Comdet s.r.o.


Comdet s.r.o.

Spoločnosť Comdet vznikla v roku 1996. Vďaka spolupráci so svetovou jednotkou Comdet s.r.o. COMDET s.r.o. v chemickom priemysle spoločnosťou BASF sme sa výraznejšie presadili na trhu predaja a realizácie zatepľovacích systémov

Multitherm Comdet s.r.o. COMDET s.r.o.

vznikla v roku 1996. Vďaka spolupráci so svetovou jednotkou v chemickom BASF sme sa výraznejšie presadili na trhuobvodových predaja a realizácie systémov Doteraz sme realizovali zateplenia plášťov vzatepľovacích objeme

Multitherm 40.000 m2

170.000 m2

Zateplenia striech predstavujú

zateplenia obvodových plášťov v objeme 170.000m2 priemysle spoločnosťou BASF sme sa výraznejšie presadili na trhu predaja a realizácie zatepľovacích systémov Spoločnosť Comdet vznikla v roku 1996. Vďaka spolupráci so svetovou jednotkou v chemickom

45.000 m2

Multitherm predstavujú 40.000m2 Na rok 2014 máme zazmluvnených

Doteraz sme realizovali zateplenia obvodových plášťov v objeme 170.000m2

zazmluvnených

45.000 m2

Zateplenia striech predstavujú 40.000m2 Na rok 2014 máme zazmluvnených

45.000 m2

i Comdet v segmente realizácia zateplenia obvodových plášťovplášťov BD BD Obraty spoločnosti Comdet v segmente realizácia zateplenia obvodových Obraty spoločnosti Comdet v segmente realizácia zateplenia obvodových plášťov BD

2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Comdet - živnosť

Comdet s.r.o.

Spoľahlivý partner pre zateplenie

Comdet s.r.o.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Comdet - živnosť

eplenie

Comdet s.r.o. Comdet s.r.o.

Spoľahlivý partner pre zateplenie 3


Comdet s.r.o. Počas osemnástich rokov pôsobenia na trhu sme získali neoceniteľné skúsenosti z práce na Slovensku aj v zahraničí.

Realizovali sme exkluzívne zákazky ako napr.: Comdet s.r.o.

Sieť Mc Donald´s – dekoračné úlohy interiérov a exteriérov v prevádzkach na Slovensku Maľovanie OZC MAX Dunajská Streda Hotel Empire v Trnave pôsobenia na trhu sme získali neoceniteľné skúsenosti z práce na Tri Veže v Bratislave Hotel v meste Turnhout v Belgicku – maliarske, natieračské a sadrokartonárske práce Byt v Hyde Parku v Londýne – kompletná rekonštrukcia

luzívne zákazky ako napr.: Spolupracujeme s firmami z Nemecka a Rakúska, vďaka čomu úspešne pretavujeme

trendy a technológie dekorácií, malieb, stierok, do praxe. koračnénajnovšie úlohy interiérov a exteriérov v prevádzkach na náterov Slovensku najská Streda

Každoročne sa kolektív našej spoločnosti zúčastňuje odborných seminárov a školení s cieľom skvalitniť nami poskytované služby. Školenia taktiež organizujeme.

ut v Belgicku – maliarske, natieračské a sadrokartonárske práce ndýne – kompletná rekonštrukcia

i z Nemecka a Rakúska, vďaka čomu úspešne pretavujeme najnovšie rácií, malieb, stierok, náterov do praxe.

v našej spoločnosti zúčastňuje a školení s cieľom skvalitniť nami

zujeme.

enie

Spoľahlivý partner pre zateplenie 4

Comdet s.r.o.


Licencia - TSUS, certifikát encia - TSUS, certifikát – BASF,– BASF, výpis z OR pis z OR

Licen výpis

Licencia -- TSUS, TSUS, certifikát certifikát BASF Licencia - TSUS, certifikát BASF, Licencia - TSUS, certifikát –– BASF, Licencia -Licencia TSUS, certifikát – BASF, –– BASF, výpis výpis zz OR OR výpis z OR výpis z OR výpis z OR

Spoľahlivý partner pre zateplenie Comdet s.r.o.

Spoľahlivý Spoľahlivý partner partnerpre prezateplenie zateplenie ner zateplenie pre pre zateplenie partner pre zateplenie

Comdet Comdets

Comdet s.r.o. Comdet s.r.o. Comdet s.r.o.

Spoľahlivý partner pre zateplenie 5


Školenia – investície, ktoré sa vyplatia Seminár o zatepľovaní organizovaný našou spoločnosťou

4


Task Management • Systém spoločnosti Comdet s.r.o.

Comdet Task Management Comdet Task • Kontrola kvalityManagement • Riadenie úloh

ti Comdet s.r.o. nosti Comdet s.r.o.

a ácia

• Plánovanie • Fotodokumentácia • Dochádzka • Reporty

sk Management nám pomáha zefektívniť prácu. Task Management pomáha prácu. stavbách. e, máme prehľad onám všetkom čozefektívniť sa deje na našich Systém prehľad Comdet TaskoManagement zefektívniť prácu.stavbách. aze, máme všetkomnám čo pomáha sa deje na našich Sme stále v obraze, máme prehľad o všetkom čo sa deje na našich stavbách.

plenie ateplenie

Comdet s.r.o. Comdet s.r.o.

Spoľahlivý partner pre zateplenie 5


Zameranie

Zameranie

Zameranie

eranie:

Zameranie:

Výťahy

Komplexnábytových obnova bytových domov lexná obnova domov Zatepľovacie a fasádne práce Výťahy ľovacie a fasádne práce Fasádne štúdio – miešacie centrum ne štúdio –domov miešacie centrum Predajňa bytových jňa práce ádne

miešacie centrum

osti, ktorým saktorým venujeme: Činnosti, sa venujeme: • Zateplenie obvodového

plenie obvodového plášťa

m sa venujeme: plášťa

plenie a hydroizolácia strechy • Zateplenie a hydroizoláho plášťa cie balkónov cia strechy

láciaoceľových strechy ena konštrukcií • Sanácie balkónov

ena okien a dverí oceľových • Výmena onštrukcií konštrukcií nštrukcia stúpačkových rozvodov

• Výmena okien a dverí ena výťahov • Rekonštrukcia kových rozvodov roinštalácie stúpačkových rozvodov

tné stavebné práce

• Výmena výťahov ý partner zateplenie • pre Elektroinštalácie

ce

Com

• Ostatné stavebné práce

eplenie

Comdet s.r.o.

Spoľahlivý partner pre zateplenie 4


Význam zateplenia: • stavebná úprava, ktorou sa zvýši tepelný odpor konštrukcie alebo časti konštrukcie objektu • najčastejšie spájame slovo zateplenie s dodatočnou Význam zateplenia: Význam zateplenia: izoláciou obvodových stien • efektívna cesta na zníženie spotreby energie o 30-50%

ná úprava, ktorou sa zvýši tepelný odpor konštrukcie alebo časti konštrukcie

• podľa viacero štúdií sa spotrebuje cca 60% celkového množstva energie na vykurovanie

ejšie spájame slovo zateplenie s dodatočnou izoláciou obvodových stien

• únik tepla cez obvodové steny predstavuje pri rodinných domoch cca 25-35 % a 30-40 % pri bytových domoch

na cesta na zníženie spotreby energie o 30-50%

viacero štúdií sa spotrebuje cca 60% celkového množstva energie na vykurovan

• zníženie spotreby energie na vykurovanie

epla cez obvodové steny predstavuje pri rodinných domoch cca 25-35 % 0 % pri bytových domoch

ie spotreby energie na vykurovanie

Mýty o zatepľovaní!!!

Zateplenie je veľmi drahé atepľovaní!!! Faktom je, že zateplenie je kapitálová investícia, ktorej

je veľmi cieľom drahéje ušetriť peniaze v podobe bežných výdavkov na bývanie. e zateplenie je kapitálová investícia, ktorej cieľom je ušetriť dobe bežných výdavkov na bývanie. Cieľom zateplenia je šetriť peniaze – nie eplenia je šetriť peniaze – nie šetriť na zateplení!

šetriť na zateplení!

ner pre Spoľahlivý zateplenie partner pre zateplenie

Comdet s.r.o. 5


Výhody zateplenia: Výhody zateplenia: • predĺženie životnosti objektu

nosti objektu ŠETRENIE ENERGIE • zvýšenie vnútornej povrchovej teploty konštrukcie ŠETRENIE ENERGIE nej povrchovej teplotyfasády, konštrukcie • nový vzhľad esteticky príťažlivejší

Význam zateplenia: Význam zateplenia:

ády, esteticky príťažlivejší • odstraňuje zatekanie medzi

ná úprava,panelmi ktorou sa zvýši tepelný odpor konštrukcie alebo časti konštrukcie a trhlinami kanie medzi panelmi a trhlinami

prispieva k revitalizácii sídlisk, alizácii• sídlisk, obytných zón, miest ejšie spájame slovozón, zateplenie obytných miest s dodatočnou izoláciou obvodových stien

cie CO2 do ovzdušia na cesta na zníženie spotreby energie o 30-50%

• zníženie produkcie CO2 do ovzdušia viacero štúdií sa spotrebuje cca 60% celkového množstva energie na vykurovan

aní!!!

zbytočný luxus epla obvodové stenyšpeciálne predstavuje ručenécez dodávateľom sú vyvinuté pre takže systém ako celok 0navzájom % prizosúladené, bytových domoch o fungovať. Nesystémové riešenia vedú k

pri rodinných domoch cca 25-35 %

ie spotreby energie na vykurovanie

Mýty o zatepľovaní!!!

Zatepľovací systém je zbytočný luxus atepľovaní!!! Všetky komponenty doporučené dodávateľom sú vy-

Comdet s.r.o.

ner pre Spoľahlivý zateplenie partner pre zateplenie

Comdet s.r.o.

teplenie

je veľmi vinuté drahéšpeciálne pre zatepľovací systém a sú navzájom zosúladené, takžeinvestícia, systém ako celokcieľom bude zaručene e zateplenie je kapitálová ktorej je ušetriť spoľahlivo fungovať. Nesystémové riešenia vedú dobe bežných výdavkov na bývanie. eplenia jek poruchám. šetriť peniaze – nie šetriť na zateplení!

4


Zatepľovací systém Multitherm ovací systém Multitherm MultiTherm® M-D – izolant minerálna vlna s rovnobežným vláknom (dosky) 110kg/m3; FKD, FKD-S vždy je nutné použiť kotvy; súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036W/mK

erálna vlna s rovnobežným vláknom (dosky)

MultiTherm® M-L – izolant je nutné použiť kotvy; súčiniteľ tepelnej vodivostiminerálna 0,036W/mK vlna s kolmým vláknom (lamely) 80kg/m3; FKL kotvenie je nutné od 8m výšky budovy; súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,040W/mK

erálna vlna s kolmým vláknom (lamely) MultiTherm® P – izolant polystyrén

né od 8m výšky budovy; súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,040W/mK

styrénMultiTherm® NEO

e

styrén NEOPOR®

– izolant polystyrén NEOPOR® Zateplenie budúcnosti!

Zateplenie budúcnosti!

ovanie

%

Súčiniteľ tepelnej vodivosti

0,0310W/mK

Cca o 20% lepšie Comdet s.r.o. tepelnoizolačné vlastnosti Spoľahlivý partner pre zateplenie 5


Financovanie • ŠFRB úrok 1,5-0%

• Dotácia na odstránenie systémovej poruchy Financovanie - 0,5% z úrokovej sadzby úveru zo ŠFRB

B

• Komerčný úver úrok 4-5%

%

• Vládny program zatepľovania

ácia na odstránenie systémovej poruchy lehota splatnosti 15 rokov, 0% úroková sadzba

kovej sadzby úveru zo ŠFRB

erčný úver

ny program zatepľovania

nosti 15 rokov, 0% úroková sadzba

zateplenie

Spoľahlivý partner pre zateplenie 4

Comdet s.r.o.


S čím Vám vieme pomôcť • Administratívna pomoc pri vybavení úveru ŠFRB • 95% našich zákazok sme realizovali cez štátny fond • Máme 100% úspešnosť podaných žiadostí • Kontrola žiadostí o podporu zo ŠFRB • Pomoc pri príprave schôdz

Spoľahlivý partner pre zateplenie 5


Keď nadštandard je našim štandardom • Vypracovanie projektovej dokumentácie Keď nadštandard je našim štandardom (vypracovali sme už viac ako 30 projektových doklumentácií)

Keď nadštandard je našim štandardom

Keď nadštandard je našim štandardom • Termografické merania (hlavnou úlohou je odhalenie tepelných mostov)

Spoľahlivý partner pre zateplenie

• Vizualizácie fasád pomocou softvaru Famos (výhodou je spracovanie niekoľkých alternatív, z ktorých sa vyberie najvhodnejšia) Spoľahlivý partner pre zateplenie

Spoľahlivý partner pre zateplenie

Spoľahlivý partner pre zateplenie 4


Prečo si vybrať spoločnosť Comdet • Od projektu, cez financovanie až po realizáciu • Pôsobenie na trhu od roku 1996 • Sme držiteľom licencie TSUS – Technického a skúšobného ústavu SR • Sme výhradným zástupcom spoločnosti BASF v regióne • Do nášho portfólia patrí fasádne štúdio a vlastné miešacie centrum • Používame výhradne certifikované materiály • Práca s vlastným systémom kvality a riadenia Comdet Task Management • Základné imanie 39.500€ • Poistenie zodpovednosti za škodu 7.000€ za jednu poistnú udalosť • Kolektív spoločnosti Comdet s.r.o. je každoročne preškoľovaný spoločnosťou BASF • Etický princíp podnikania

Spoľahlivý partner pre zateplenie 5


Zatepľovanie činžiakov a bytoviek • Vypracovanie projektovej dokumentácie Keď nadštandard je našim štandardom (vypracovali sme už viac ako 30 projektových doklumentácií)

Keď nadštandard je našim štandardom

Keď nadštandard je našim štandardom • Termografické merania (hlavnou úlohou je odhalenie tepelných mostov)

Spoľahlivý partner pre zateplenie

• Vizualizácie fasád pomocou softvaru Famos (výhodou je spracovanie niekoľkých alternatív, z ktorých sa vyberie najvhodnejšia) Spoľahlivý partner pre zateplenie

Spoľahlivý partner pre zateplenie

Spoľahlivý partner pre zateplenie 4


Zatepľovanie činžiakov a bytoviek

Zatepľovanie činžiakov a bytoviek

Zatepľovanie činži

Spoľahlivý partner pre zateplenie

C O M D E T

Zatepľovanie činžiakov a bytoviek

teplenieSpoľahlivý partner pre zateplenie

s.r.o.

C O M D5 E


Zatepľovanie Zatepľovanie činžiakov a činžiakov a bytoviek

Spoľahlivý partner pre zateplenie

Spoľahlivý partner pre zateplenie 4


Zatepľovanie činžiakov a bytoviek

kov a bytoviek

Zatepľovanie činžiakov a Comdet s.r.o.

eplenie

Comdet s.r.o.

o.

Spoľahlivý partner prepre zateplenie Spoľahlivý partner zateplenie

Comdet s.r.o. 5


Zatepľovanie činžiakov a bytoviek

Zatepľovanie administratí

Zatepľovanie administratívnych

Spoľahlivý partner pre zateplenie zateplenie

e administratívnych budov, BD

Spoľahlivý partner pre zateplenie

Spoľahlivý partner pre zateplenie Spoľahlivý partner pre zateplenie 4

Comdet s.r.o.


Zatepľovanie činžiakov a bytoviek Zatepľovanie činžiakov a

atívnych budov, BD

Zatepľovanie činžiakov a bytoviek

r.o.

Zatepľovanie činžiakov

Zatepľovanie činžiakov a bytoviek Spoľahlivý partner pre zateplenie

Comdet s.r.o. Spoľahlivý partner pre zateplenie

Spoľahlivý partner pre zateplenie

5


Zatepľovanie činžiakov a bytoviek

Zatepľovanie činžiakov a bytoviek

Zatepľovanie činžiakov a by

Zatepľovanie čin

Zatepľovanie činžiakov a bytoviek

lenie

Comdet s.r.o.

poľahlivý partner prepartner zateplenie Spoľahlivý pre zateplenie 4

C


Zatepľovanie činžiakov a bytoviek Zatepľov Zatepľovanie činžiakov a bytoviek

Zatepľovanie činžiakov a bytoviek

plenie

plenie

Zatepľovanie činžiakov a

Spoľahlivý partner pre zateplenie Comdet s.r.o.

Spoľahlivý partner pre zateplenie

Comdet s.r.o. 5


Zatepľovanie činžiakov a bytoviek

Zatepľovanie činžiakov a

Zatepľovanie činžiakov a bytoviek

akov a bytoviek Spoľahlivý partner pre zateplenie

Spoľahlivý partner pre zateplenie

teplenie4

Comdet s.r.o.


Zatepľovanie činžiakov a bytoviek

Zatepľovanie činžiakov a bytoviek

Zatepľovanie činžiakov a bytoviek Spoľahlivý partner pre zateplenie

Comdet s.r.o.

Spoľahlivý partner pre zateplenie

Comdet s.r.o.

Spoľahlivý partner pre zateplenie

5


Zatepľovanie činžiakov a bytoviek pľovanie činžiakov a bytoviek pľovanie činžiakov a bytoviek

Comdet s.r.o. Comdet s.r.o.

Spoľahlivý partner pre zateplenie 4


Kvalita je vecou našej cti

COMDET, s.r.o. Bratislavská 8, Trnava 917 01 tel./fax: 033/5537975 mobil: 0918 628 501 e-mail: predajna@comdet.sk web: www.comdet.sk

0714 comdet casopis verzia2b  
0714 comdet casopis verzia2b  
Advertisement