015 42kt 2015 web

Page 1

42. týždeň - Ročník 13

17. - 18. október 2015

Stavebná príloha - Pri nemocnici bude možno parkovisko str. 8 Múzeum do odvolania zatvorilo hlavnú budovu str. 10

Bosorky v Ružindole Po mimoriadne úspešnom debute podujatia Ružindolská bosorka v minulom roku sa návštevníci môžu tešiť na program plný skvelých inscenácií a magickej atmosféry i túto jeseň, 24. októbra v Ružindole. Ako vyzerali spory s miest−

nymi bosorkami a či sa zakladali na pravde, bude ilustrovať séria pripravovaných inscenácií v priestoroch rozprávkových samých o sebe, vo vinárstvach Dobrý pocit a Rosenthal v Ružindole. Podujatie začína o 14. hodine. (r)


Dopravné štatistiky za prvých 9 mesiacov roka na trnavských cestách Od januára do septembra 2015 zaevidovali do− pravní policajti na cestách okresu Trnava 272 do− pravných nehôd. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to nárast o dvanásť nehôd. V okrese Trnava zahynuli počas prvého trištvrte roka pri dopravných nehodách dvaja ľudia, pred rokom dosiahol počet usmretných šesť. Pri nehodách sa ťažko zranilo 13 ľudí, o dvoch viac ako vlani, ľahko zranených bolo 126, čo je o 14 menej. Alkohol u vodičov bol zaznamenaný v 29 prípadoch, čo predstavuje nárast o štyri prípady. Situácia v Trnavskom kraji “V uplynulom trištvrteroku sa stalo na cestách Tr− navského kraja o 42 dopravných nehôd menej, ako vlani. Pri celkovom počte 896 nehôd bolo 14 osôb usmrtených, čo predstavuje polovičný počet v porovnaní s minulým rokom. Ťažké zranenia utr− pelo 79 osôb, ľahko sa zranilo 442. Aj v týchto sle− dovaných ukazovateľoch zaznamenala polícia pokles,” skonštatovala hovorkyňa KR PZ v Trnave Martina Kredatusová. Pokles o 16 prípadov bol zaevidovaný aj pri do− pravných nehodách, pri ktorých vodiči boli pod vplyvom alkoholu. Celkom išlo o 101 prípadov, pri ktorých asistoval alkohol, teda takmer pri každej deviatej nehode. Prevažnú väčšinu dopravných nehôd zapríčinili vodiči motorových vozidiel. Chodci zavinili 25 nehôd, čo je o dve viac ako vlani, cyklisti zavinili 28 nehôd, čo je o 12 menej. “Hlavnou príčinou dopravnej nehodovosti bolo porušenie povinnosti vodiča, nedovolená rýchlosť a nesprávna jazda cez križovatku. Ako najbezpečnejšie sa z hľadiska kategórie cesty javila diaľnica a rýchlostná komunikácia, na ktorých došlo spolu k 66 nehodám. Najväčší pozor by si vodiči mali dávať v obciach, na cestách nižších tried,” upozornila policajná hovorkyňa. (p)

Mestskému industriálnemu parku sa darí, obsadenosť sa šplhá k 90 percentám Mestskému technologickému a priemyselnému parku Trnava sa darí. Projekt industriálneho parku vznikol po komplexnej rekonštrukcii priestorov bý− valých Technických služieb mesta Trnava v rokoch 2009−2012. Aktuálna obsadenosť priestorov dosahuje približne 87 percent. Ako informoval na ostatnom rokovaní zastupiteľstva poslanec Rastislav Mráz, odbor priemy− selného parku a inovačných procesov na mestskom úrade pod vedením Viery Vančovej predpokladá, že do konca roka 2015 môže obsadenosť priestorov dosiahnuť až 95 percent. Príjmy do mestského rozpočtu za prenájom

priestorov budú oproti predpokladom vyššie o na− jmenej 46−tisíc eur. Odbor priemyselného parku a inovačných procesov má v súčasnosti rozpracované rokovania s ďalšími tromi spoločnosťami, ktoré majú záujem o priestory v industriálnom parku. Areál Mestského technologického a priemyselného parku sa rozkladá na ploche takmer 29 000 metrov štvorcových, firmám je k dispozícií 7500 m2 špičkových nebytových priestorov pre podnikateľské účely. V industriálnom parku na Priemyselnej ulici sa nachádzajú priestory vhodné pre inovatívne firmy za−

oberajúce sa sofistikovanou výrobou a ľahkou tech− nologickou výrobou doplnenou o menšie skladové priestory. (poko)

V okolí Trnavy zdemontujú vyše stodvadsať veľkých stožiarov vedenia 220 kV Akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) pripravuje odstráne− nie viac ako stovky veľkých stožiarov vonkajších elektrických vedení výkonu 220 kV. Stožiare sú umiestnené v lokalite trnavského

regiónu na trase medzi elektrárňou v Jaslovských Bohuniciach a elektrickou rozvodňou v Križo− vanoch nad Dudváhom. Technicky náročnú postupnú demontáž stožiarov, ktoré sú inštalované väčšinou na poľnohospodárskej pôde, plánuje SEPS uskutočniť v priebehu dvoch rokov. Povoľovacie rozhodnutie Okresného úradu v Tr− nave určuje odstránenie stavieb do decembra 2017. Elektrické vedenia, ktoré budú odstránené, spá− jali rozvodňu v Križovanoch s elektrickými

blokmi A1 a V1 bohunickej elektrárne a v súčasnosti už nie sú potrebné. Celkovo bude v okolí Trnavy odstránených až 121 stožiarov 220 kV. Projekt sa dotkne katastrálnych území Jaslovských Bohuníc, Malženíc, Bučian, Dolných Lovčíc, Zavara, Trnavy, Brestovian a Ratkoviec. Na− jviac stožiarov bude zdemontovaných v katastri obce Zavar. Realizačné práce bude pre SEPS vykonávať ex− terný dodávateľ vybraný na základe výberového konania. (poko)

Transparency International zverenila výsledky protikorupčného auditu na mestskom úrade V apríli 2015 sa na Mestskom úrade v Trnave začal protikorupčný audit za spolupráce nadácie Zastavme korupciu a Transparency International Slovensko (TIS). TIS hodnotila transparentnosť rozhodovania a priestor pre korupciu v 17 kľúčových oblastiach správy mesta, na základe informácií z dotazníkov vyplnených zamestnancami Mestského úradu v Trnave a konzultá− cií so zástupcami samosprávy zodpovednými za konkrétne oblasti. Výstupom auditu je hodnotiaca správa, ktorá popisuje silné a slabé stránky etickej infraštruktúry mesta a poskytuje pohľad na vybrané politiky z hľadiska priestoru pre korupciu. TIS v audite skonštatovalo niekoľko slabých miest, ktoré vytvárajú priestor pre korupčné aktivity. Slabé miesta, ktoré vyplynuli z auditu:

– Pravidlá na výberové konania zamestnancov nie sú dostatočne precízne. – Etický kódex obsahuje povinnosti iba v deklaratórnej podobe bez uvedenia postupov, ako ich splniť. Chýba pravidelné vzdelávanie zamestnancov v danej oblasti. – Zaznamenaný bol aj nedostatok verejne dostup− ných informácií o činnosti a výsledkoch práce Komisie mestského zastupiteľstva pre ochranu verejného záu− jmu pri výkone verejných funkcií. – Nedostatkom v oblasti sprístupňovania informá− cií občanom je zverejňovanie zmlúv povinnými os− obami založenými mestom, metodické usmernenie zo strany mesta je nejasné a neexistujú kontrolné mechanizmy. – Riziká vznikajú aj pri rozhodovaní o odpúšťaní

daní, poplatkov, pohľadávok a nájomného na nebytové priestory v Trnave, ako aj pri poskytovaní dotácií. – Pri verejnom obstarávaní je slabšou stránkou používanie konceptu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. – Pri predaji či prenájmoch chýbajú pravidlá toho, ako vopred konzultovať majetkové prevody s prís− lušným výborom mestskej časti. – Bytová komisia má veľkú voľnosť pri prideľovaní bytov, keďže neexistujú presnejšie formalizované kritériá. Taktiež sa na členov bytovej komisie nevzťahujú žiadne pravidlá, ktoré by definovali ich povinnosti alebo obmedzenia v prípade potenciálneho konfliktu záujmov. Vypracovanie auditu zaplatila nadácia Zastavme ko− rupciu. Jedným z jej zakladateľov je trnavský rodák

Miroslav Trnka. Nadácia Zastavme korupciu považuje odbornú analýzu korupčného potenciálu v samo− správe za potrebnú na ceste za znižovaním priestoru pre neefektívne nakladanie s verejnými financiami. “Oceňujeme, že primátor Peter Bročka kladie silný dôraz na zmenšovanie priestoru pre korupčné sprá− vanie vo svojom meste. Predložený protikorupčný audit by nemal byť koniec, ale začiatok tejto snahy. Verím, že primátor v spolupráci s nami či inými organizáciami predstaví a aj presadí opatrenia, ktoré reálne napravia nedostatky zistené protikorupčným auditom,” povedal riaditeľ Nadácie Zastavme korupciu Pavel Sibyla. Audit realizoval expertný tím Transparency Interna− tional Slovensko pod vedením Emílie Sičákovej−Be− blavej za finančnej podpory Nadácie Zastavme korupciu, ktorá celý projekt iniciovala. (ts)


PENIAZE DO KAŽDEJ DOMÁCNOSTI z NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA OD 600 € DO 5000 € z PÔŽIČKA NA BÝVANIE OD 5 000 € DO 20 000 € z REFINAČNÁ PÔŽIČKA AŽ DO 20 000 € z HYPOPÔŽIČKA NA KÚPU NEHNUTEĽNOSTI OD 6 600 € DO 100 000 € z HYPOPÔŽIČKA NA ČOKOĽVEK OD 2 000 € DO 100 000 €

TRNAVA, Kollárova 5 (oproti žel.stanici)

( 0918 709 043, 0903 461 339


Nehľadáte svojho miláčika? FRENKY Tohto kríženca JRT priviezla MP z Clementisovej ulice, ľudia ho však videli pobehovať v skorých ranných hodinách pri City Aréne. Nevedno, či sa len zabehol,

Užite si s nami rozprávkové narodeniny a hrajte o vecné ceny

Máte ešte stále hlavu plnú spomienok na leto, prázdniny a zábavu? Napriek tomu, že je tu jeseň, môžete sa aj naďalej baviť a prežívať rozprávkové chvíle. Stačí sa zastaviť v trnavskom Shopping Parku Arkadia a okrem skvelých nákupov zažijete veľkolepú oslavu jeho narodenín. preto hľadáme majiteľa, ak sa neohlási bude Frenky ponúknutý k adopcii. Frenky je hladkosrstý psík a dosť chudučký a pri pohľade na jeho trasúce telíčko v nízkych teplotách je adopcia alarmujúca. LAKY Laky sa objavil v obci Trstín. Hoci bol čipovaný t.č. bolo už neplatné a rovnako aj mail, ktorý sme vypátrali. Výsledok hodnotenia: psík vyhodený, toto si naozaj

nezaslúžil, pretože Laky je milý, prítulný, čistotný. Darujte mu prosím domov. Kontakt: 0903 151 444, 0903 450 832 (reklamný článok)

Rozprávkové narodeniny Deň s veľkým D sa blíži a ak ho nechcete premeškať, mali by ste si v kalendári zaškrtnúť 24. 10. 2015. Počas tejto štvrtej októbrovej soboty sa miesto určené na nákupy zmení na rozprávkový kraj, kde sa na chvíľu ocitnete bok po boku známych kreslených postavičiek. 9 rokov nákupného centra príde osláviť 9 maskotov, ktorých poznajú malí aj veľkí. Oslavovať bude bojová Kung Fu Panda, žltý Mimoň, hravý Angry Bird, obľúbená Hello Kitty i dobrák Shrek, chýbať nebudú Mickey Mouse s Minnie, akčný tučniak Kowalski či snehuliak Olaf.

Skvelé vystúpenia v Arkadii Narodeninovým popoludním v trnavskom Shopping Parku bude sprevádzať ostrieľaný moderátor Richard Vrablec, ktorého umenie slova je vždy zárukou skvelej nálady. Jemu vlastnou improvizáciou všetkých prevedie rozprávkovou oslavou a privíta i známych hostí. Tešiť sa môžete na slovenského hudobníka, multiinštrumentalistu a speváka v jednom, na Petra Bažíka. Ako hlavný hosť večera predvedie umenie, ktorým si získal množstvo fanúšikov a dokázal zvíťaziť v tunajšej šou X-factor. Nezmeškajte jeho narodeninový koncert, ktorý predvedie pri príležitosti deviatych narodenín Arkadie!

O rozprávkovú atmosféru narodeninového popoludnia sa postará aj klaun, ktorý na správnej oslave nemôže chýbať. Pripraví veselú klauniádu pre deti a do svojho cirkusového umenia zapojí aj zvedavé publikum. Ukáže, že žonglovanie a pantomíma majú

K veľkolepým oslavám sa pridá aj hosť číslo dva, nemenej úspešný a talentovaný Miroslav Bruice Žilka. Poteší všetkých milovníkov tanca, ktorý majú radi pohyb, originalitu a umenie. Tento tanečník si v našich končinách odniesol prvenstvo zo Slovensko

má talent a v nemeckej súťaži Das supertalent sa prebojoval do finále. Ohybný Miroslav Bruice Žilka predvedie v Trnave svoju elektrizujúcu šou v štýle poppin´, lockin´ a break dance, ktorej sa venuje už 16 rokov a ktorá ho vyniesla na vrchol popularity. Oslavujte a vyhrávajte Ak si chcete z oslavy odniesť ešte viac než len skvelé zážitky, nepremeškajte veľkú spotrebiteľskú súťaž, ktorá je v plnom prúde. Stačí nakúpiť v minimálnej hodnote 10 eur, blok zaregistrovať a počkať na finálne losovanie. Tešíme sa na vás 24. októbra od 15:00 v Arkadii Trnava. Môžete vyhrať, skvelo sa zabaviť a samozrejme, ochutnať narodeninovú tortu. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke www.arkadiatrnava.sk alebo na facebookovom profile /ShoppingParkArkadia. (reklamný článok)

Chcete sa pripraviť poriadne na škôlku? te, u nás zostávajú až do odchodu do škôlky, či už do 2,5 alebo 3 rokov. Veľa krát ide o detičky, ktoré nosia ešte plienku a keďže sme jasličky, nie je s tým najmenší problém.

Zaujímavosti z domova i zo sveta Literárny salón Trnava pozná víťazov Trnava (TASR) – Do 4. ročníka celoslovenskej súťaže Literárny salón Trnava pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí zaslalo svoje práce 84 autorov. Na pôde trnavského divadla ocenili najlepších v jednotlivých kategóriách a zároveň predstavili zborník vybraných prác. Súťaž organizuje Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. V kategórii poézia autorov do 20 rokov vyhral Milan Hajaš z Trnavy pri Laborci, do 40 rokov Helena Danišová z Jaslovských Bohuníc a nad 40 rokov Zuzana Martišková z Topoľčian. V próze v jednotlivých vekových kategóriách sa porote najviac páčili práce Márie Ngo z Popudinských Močidlian, Lenky Miškolciovej z Chtelnice a Alexandra Scholza z Banskej Bystrice. Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra putovala do rúk Edity Striežencovej z Trnavy. Zdroj: TASR

stále svoje čaro a prekvapí kúzlami, ktoré len tak neuvidíte. Detský program doplní obľúbené maľovanie na tvár, modelovanie balónov i súťaž o Angry Birds trefu. A keďže to bude oslava, pre každého bude cukrová vata zadarmo!

Detské jasle Tulipán otvárajú prípravnú skupinu, pre deti chystajúce sa do škôlky. Oslovili sme preto hlavnú sestričku jasličiek, Alenku Hricovú, aby nám bližšie popísala chystajúci sa projekt. Prečo ste sa rozhodli otvorenie takejto skupiny v rámci jasličiek? Počas nášho, už skoro 5 ročného pôsobenia v Trnave, sme sa pravidelne stretávali, s mamičkami, ktoré využívali naše služby, nielen z dôvodu, že nastupovali do práce, ale aj preto, že chceli deti socializovať a pripraviť ich na kolektív. V akom veku, sú zvyčajne, tieto detičky? Zvyčajne majú viac ako dva roky a v podsta-

Majú vytvorené špeciálne podmienky? Áno, príprava na škôlku tvorí samostatnú skupinu v rámci jasličiek, aj s vlastným hracím priestorom. Keďže sme jediné jasličky, ktoré majú spoločný areál s plnohodnotnou škôlkou, zaradenou v sieti ministerstva školstva, túto výhodu využívame. Prípravka intenzívne spolupracuje s pedagogičkami zo škôlky, na týždennej báze je jedna pedagogička zo škôlky, garantom a pomáha pri tvorbe programu. Ostávajú potom u Vás v škôlke? Niektorí rodičia sa nakoniec rozhodnú aj pre našu škôlku, no nie je to podmienka. Tieto deti, potom počas prípravy, postupne

adaptujeme, aj na prostredie škôlky. Ako sa môžu rodičia prihlásiť? Všetkým odporúčame si obzrieť našu stránku www.jasletulipan.sk, no na facebooku nájdete fotky z denného života jasličiek www.facebook.com/jasletulipan, prípadne si pozrite aj škôlku www.facebook.com/kuzelnaskolka. Nástupu predchádza osobné stretnutie, ktoré si rodičia môžu dohodnúť na 0908 619 619 prípadne emailom na info@jasletulipan.sk (reklamný článok)


A_MONT_OKNOBERFEST_INZ_258x171.indd 1

10/12/15 4:50 PM


Prestige Park podporuje UCM Night Run hovoria, poskytujú ubytovanie množstvu mladých ľudí, preto sa rozhodli, že pri treťom ročníku nočného behu nesmú chýbať.

V Trnave sa chystá špeciálna akcia pre mladých ľudí. Ide už o tretí ročník obľúbenej akcie UCM Night Run. Toto podujatie s podtitulom Nočný beh Trnavou ponúka jedinečnú možnosť prebehnúť sa nočným Malým Rímom. Podujatie je otvorené pre všetkých, ktorí sa chcú prebehnúť nočnou Trnavou. Podujatie má pozitívny ohlas a účastníkov je každým rokom viac. Tento rok to neobišlo pozornosti Prestige Parku, ktorý je najväčší poskytovateľ nájomného bývania v Trnave. Ako sami

Zaujímavosti z domova i zo sveta Košický šarkan s najdlhším chvostom zlomil rekord Košice (TASR) – Šarkan s chvostom dlhým 201 metrov, ktorý poletoval nad Košicami, získal zápis do Knihy slovenských rekordov a odniesol si certifikát o svojom prvenstve. Minulý rok chvost šarkana-rekordmana dosiahol dĺžku 175 metrov. Víkendové podujatie nazvané Košická šarkaniáda 2015 sa uskutočnilo na Sídlisku KVP (Košického vládneho programu) na lúke nad Kolibou Zlatá podkova. Išlo v poradí o piaty ročník. Deti sa mohli zapojiť aj do tvorivých dielní, kde si s podporou organizátorov vyrobili netradičných šarkanov. Porota hodnotila viaceré disciplíny ako najkrajší šarkan, najvyššie lietajúci šarkan, najzaujímavejšie namaľovaný šarkan. Košická šarkaniáda bola tento rok obohatená o tombolu, bláznivú šarkaniu show a deti si užili aj rôzne atrakcie. „Stretli sa tu ľudia z Košíc i okolia a príjemne prežili voľný čas, naučili sa niečo nové, ale aj ukázali svoje schopnosti a zručnosti pri vytváraní a najmä púšťaní šarkanov,“ uviedol Igor Svítok zo Slovenských rekordov. Podujatie pripravilo mesto Košice, zastrešil ho primátor Richard Raši. Správa z rekordu je zverejnená na www.slovenskerekordy.sk. Zdroj: TASR

Prečo práve UCM Night Run? UCM Night Run je organizovaný Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. Ide o mladých a kreatívnych ľudí, ktorí chcú popri štúdiu získať nové skúsenosti. „V Prestige Parku sme sa rozhodli týchto mladých ľudí finančne podporiť, pretože je dôležité podľa nás, aby počas štúdia mohli snívať svoje sny,“ hovorí majiteľ Prestige Parku Martin Mäsiar. Priamo v Prestige Parku je ubytovaných viacero mladých ľudí, preto podpora tejto akcie je pre nich obzvlášť zaujímavá. „Na mladých ľuďoch nám záleží, množstvo ich aj býva v Prestige Parku a snažíme sa im spriemniť bývanie u nás ponukou rôznych služieb, od čistého a bezpečného areálu, cez oddychovú zónu až po wellness,“ hovorí Mäsiar. Ako dodal, podpora nočného behu Trnavou zo strany Prestige Parku je ďalšou službou, ktorú Prestige Park ponúka nielen svojim nájomníkom, ale všetkým ľuďom v Trnave. „Berieme to ako povin-

nosť a dlh voči ľuďom v Trnave. Sme najväčší poskytovateľ nájomného bývania v meste a nechceme sa zamerať len na zisk, ale naopak, chceme aby o nás ľudia vedeli, že nám záleží ako mladí trávia svoj voľný čas,“ opísal dôvody podpory podujatia Mäsiar. Pomoc vítajú! Event manažérka podujatia Monika Farkašová hovorí, že podujatie je otvorené pre všetkých. Zúčastňujú sa ho mladí aj starí, dokonca aj deti či psíky. „Zabehať si chce každý a u nás je to možné. Aj tento rok je podujatie otvorené naozaj pre všetkých,“ hovorí Farkašová. Cieľom tohto behu je predovšetkým posilne-

nie športových aktivít u všetkých, ale predovšetkým mladých ľudí. „Tu nemusí mať človek na nohách Najky, ani nemusí prebehnúť maratón, aby prežil nezabudnuteľný zážitok v podobe nočného behu Trnavou,“ povedala Farkašová. Dodala, že sú vďační všetkým sponzorom, bez nich by totiž toto podujatie nemohlo byť v takejto podobe. „Chcem sa preto poďakovať aj ľuďom z Prestige Parku, že myslia na mladých a podporili nočný beh Trnavou,“ privítala na záver pomoc zo strany Prestige Parku event manažérka podujatia Monika Farkašová. www.prestigepark.sk tel.: +421 907 145 010 (reklamný článok)

Spoločnosť TT-KOMFORT obdarovala darčekmi prvákov základných škôl Každoročne príchodom babieho leta a doznievaním posledných teplých jesenných dní sa nám začína vykurovacia sezóna. Teplo na vykurovanie začne dodávateľ dodávať, ak vonkajšia priemerná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13°C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. Oficiálne sa vykurovacia sezóna v Trnave začala 28.9.2015, kedy spoločnosť TT-KOMFORT spustila dodávku tepla do viac ako 16 000 domácností a iných objektov, medzi ktoré patria aj tri trnavské základné školy. Tak ako po minulé roky ani tento nebol výnimkou a konatelia spoločnosti Ing. Ľubomír Krajčovič a Dipl. Ing. Paul Minarik, dňa 6.10.2015 navštívili ZŠ Atómová, ZŠ Vančurova a ZŠ Besst na Limbovej ulici, aby 140 malým prvákom spríjemnili inak bežný školský deň a obdarovali ich balíčkami so školskými a písacími potrebami. Radosť a potešenie z darčekov bola veľká. Žiaci na záver ako poďakovanie zaspievali a zatancovali na pieseň, ktorú si pre nás vopred pripravili v spolupráci so svojimi učiteľkami. Toto milé podujatie pre prvákov organizuje spoločnosť TT-KOMFORT už po piaty krát a sme radi, že aj takýmto spôsobom môžeme mať kontakt s našimi zákazníkmi, kde vykurovanie prebieha dlhodobo a spoľahlivo. (reklamný článok)


VY len TRIEDTE

MY SA POSTARÁME KÝCH T E Š PRE V STOV O R A ST OROV T Á M A PRI

O VÁŠ ODPAD A JEHO RECYKLÁCIU 1600 miest a obcí v systéme ENVI-PAK

O JEHO EFEKTÍVNE FINANCOVANIE Za 6 rokov sme spracovali viac ako 700-tisíc ton odpadu

O VZDELÁVANIE A MOTIVÁCIU ĽUDÍ TRIEDIŤ Ako správne triediť odpad a chrániť životné prostredie, sme už naučili viac ako 300-tisíc detí

Správny starosta hľadá férového partnera! ENVI-PAK pomáha s triedeným zberom viac než 1 600 obciam a mestám na Slovensku. Stojíme tak za viac ako 3 miliónmi obyvateľov a o svoje skúsenosti sa s vami delíme už 12 rokov.

02 333 22 730

ENVI-15625_inzercia_vy_triedite_215x273_TrnavaDnes.indd 1

Chcete vedieť, ako môžete triedením od nového roka ušetriť? Aké zmeny v odpadovom hospodárstve prináša nový zákon o odpadoch? ENVI-PAK vám odpovie. Prídeme za vami a spolu vyriešime otázky, ktoré vás trápia pri triedení odpadu.

obce@envipak.sk

www.envipak.sk

23.9.2015 9:27


STAVIAME•BÝVAME PRÍLOHA reality, stavebníctvo, investície, dom, byt, záhrada

Zarastený pozemok pri nemocnici sa možno zmení na parkovisko už v budúcom roku Kritická situácia s parkovaním v okolí tr− navskej Fakultnej nemocnice sa možno zlepší už v priebehu budúceho roka. Okrem pripravovaného projektu výstavby nových viac ako 40 parkovacích miest z rozpočtu nemocnice sa chce svojím dielom pridať aj mesto. Trnavská radnica plánuje do rozpočtu na rok 2016 zahrnúť investíciu na úpravu nevyužívaných mestských pozemkov medzi Pavilónom chirurgických disciplín a železničnou traťou. Mesto by tak využilo pozemok, ktorý sa už niekoľko rokov snaží neúspešne predať za účelom výstavby parkovacieho domu. Ako povedal viceprimátor Matej Lančarič, o alterantíve upraviť zarastený pozemok a postaviť tu parkovisko rokovala už aj ma− jetková komisia. “V príncipe s týmto návrhom komisia súh− lasila. Verím, že finančné prostriedky potrebné na výstavbu parkoviska sa po− darí zaradiť do rozpočtu na budúci rok, kedy by sa projekt mal aj zrealizovať,” povedal Lančarič. Lančarič naznačil, že parkovisko zrejme nebude zadarmo. Po istom časovom úseku budú musieť motoristi za parko−

vanie zaplatiť. “Bavíme sa o možnosti inštalovať na parkovisko rampy. Dôvod je veľmi jednoduchý. Snahou mesta je eliminovať tu dlhodobé parkovanie a poskytnúť parko− vacie miesta tým, ktorí ich najviac potre− bujú, teda návštevníkom nemocnice. Ak by sme parkovisko nejakým spôsobom neochránili, okamžite by ho začali využívať napríklad ľudia, ktorí cestujú za prácou do Bratislavy, čím by sa stratil zmysel tohto projektu,” vysvetlil druhý viceprimátor. Z tohto dôvodou trnavská radnica už roko− vala aj s predstaviteľmi nemocnice. Parko− vací systém na oboch pripravovaných parkoviskách chcú koordinovať spoločne. Podľa súčasných predpokladov na mest− skom parkovisku by mohli vzniknúť takmer 100 nových parkovacích miest. Ďalších 43 miest postaví nemocnica na vlastných pozemkoch. Po nevyhnutnej úprave pozemku by pri výstavbe zrejme použili dlažbu. “Nechceme pozemok asfaltovať, pretože v budúcnosti by tu mohol naozaj stáť parkovací dom. Dlažba sa dá rozobrať a opäť použiť inde. V hre bola aj možnosť lac− nej úpravy štrkom alebo makadamom, tu

by však vznikol problém so živelným parkovaním bez možnosti vyznačenia jed− notlivých parkovacích miest,” hovorí o jednotlivých alter− natívach Matej Lančarič. Pre investorov parkova− cieho domu sú problémom drahé prekládky sietí Nevyužívané a neupravené pozemky medzi Pavilónom chirurgických disciplín a železnicou ponúklo mesto na predaj vo verejnej súťaži dvakrát. V roku 2012 predávalo 3300 metrov štvorcových za cenu 250−tisíc eur (76 eur/m2), o rok neskôr sa radnica snažila predať pozemky za zníženú cenu 164−tisíc eur (50 eur/m2). Verejné súťaže, pri ktorých hlavnou pod− mienkou predaja pozemkov bola výstavba parkovacieho domu s možnosťou poly− funkcie na maximálne 25% celkovej pod− lahovej plochy objektu, boli neúspešné. Jednou z hlavných príčin môže byť aj finančne náročná úprava pozemkov.

potrebné preložiť. Náklady na ich prek− ládku sú podľa odhadov vyššie ako suma, ktorú by investor zaplatil za samotný pozemok. Keď si to investor spočíta tak zistí, že by zaplatil stovky tisíc eur a ešte ani nezačal stavať. A napokon treba pripomenúť, že sa tu bavíme o projekte parkovacieho domu, čo nie je práve rýchlo návratný biznis,” vy− jadril sa pred časom k situácii s pozemkami pri nemocnici zástupca jed− ného zo záujemcov o projekt parkovacieho domu s dovetkom, že “pozemok má v takomto prípade hodnotu symbolického jedného eura“.

“Pod pozemkami sú siete, ktoré je

Patrik Pokorný

Rezidencia Venti na Kapitulskej ulici ponúkne výnimočné bývanie V septembri začal investor s výstavbou rezidencie Venti, v ktorej bude štyridsaťdva bytov. Už dnes je viac ako jedna tretina z nich rezervovaná. Výhradným predajcom týchto nehnuteľností je realitná kancelária ST Real. „Teší nás, že práve my môžeme ponúknuť Trnavčanom takýto výnimočný projekt. O bývanie na jednej z najkrajších ulíc v na− jstaršej časti mesta je od začiatku veľký záujem,“ hovorí konateľ ST Real Slavomír Tuleja. Tých, ktorí sa už pre Venti rozhodli, oslovili podľa neho najmä poloha a komfort, ktorý ponúka. Budú v nej jedno až štvorizbové byty s

balkónmi a terasami, aj podkrovné mezonety s lodžiami. V podzemných garážach je napláno− vaných až 80 parkovacích miest, čo zna− mená, že k jednej nehnuteľnosti budú prislúchať v priemere až dve. Rezidencia Venti je posledným miestom na bývanie na Kapitulskej ulici s takýmto vysokým štandardom. Na podobné pro− jekty tam už totiž nie je priestor. „O občianskej vybavenosti snáď ne− musíme ani hovoriť. Ide predsa o centrum mesta. Z bytu si majiteľ môže doslova v papučiach odskočiť do kaviarne alebo na nákup,“ objasňuje Tuleja. To, čo bežne v novostavbách nenájdete Autor projektu Karol Kállay ml. stavbu

citlivo zakomponoval do historického prostredia. O tom, že je skutočne výnimočná, hovoria aj bonusy, ktoré bežne nie sú súčasťou novostavieb. Napríklad príprava na klimatizáciu, vďaka ktorej už noví majitelia nebudú mať starosť so stavebnými úpravami a nemusia si narúšať vzhľad interiéru. Návštevu z ulice uvidia a vpustia dnu vďaka videotelefónom. Ďalšou výhodou sú kvalitné materiály, drevené a hliníkové rámy okien, terasy s drevenými podla− hami a posuvnými drevenými okenicami, ktoré sú oddolné voči vetru aj silnému slnku. Z garáží sa ľudia vyvezú k bytom pohodlne

troma výťahmi. „Ďalším pozitívom je, že nových obyvateľov už nebude obťažovať žiaden stavebný ruch. Rezidencia totiž svojim napojením a tvarom uzatvára celok na Ka− pitulskej ulici a výstavba je tu z každej strany ukončená,“ dodáva Slavomír Tuleja. (PR článok)Zaujímavosti z domova i zo sveta Bouchardová podala žalobu na Americkú tenisovú federáciu New York (TASR) - Kanaďanka Eugenie Bouchardová podala žalobu na Americkú tenisovú federáciu (USTA) v súvislosti s pádom na grandslamovom US Open. Vlaňajšia wimbledonská finalistka sa 4. septembra po zápase miešanej štvorhry v šatni pošmykla, pri údere hlavy o dlážku utrpela otras mozgu a musela odstúpiť z turnaja. V ten istý deň Bouchardová vyradila v 3. kole dvojhry Slovenku Dominiku Cibulkovú. Ako informovala agentúra AP, Bouchardová vo svojej žalobe podanej na okresnom súde v Brooklyne uviedla, že zo strany USTA prišlo k nedbanlivosti. Kanaďanka žiada finančné odškodné v bližšie nešpecifikovanej výške. Bouchardová sa pre zranenie hlavy odhlásila z turnajov v Japonsku i Číne a predčasne ukončila sezónu. Dvadsaťjedenročná hráčka vypadla z Top ten a momentálne je až vo štvrtej desiatke svetového rebríčka WTA. Zdroj: TASR

Druhý ročník gala večera NIGHT OF CHAMIONS v Trnave Všetkých priaznivcov bojových športov by sme chceli pozvať 23.10.2015 na magický večer plný adrenalínu, druhý ročník gala večera NIGHT OF CHAMIONS, kde sa predstavia Trnavský MMA-kári z klubu Spartakus fight gym. Jeden zápas sa uskutoční v K1, v ktorom sa predstavý Tomáš Holkovič z klubu Raptors gym Trnava, ktorý vedie Adrián Polakovič. Tomáš Holkovič je minuloročný Majster sveta z Prahy. Tomáš bude bojovať o titul Majstra sveta v K1 v kategórii do 79 kg federácie WKU. Proti nemu nebude stáť žiadny amatér, bude bojovať s vicemaj-

strom sveta v K1 a majstrom Poľskej republiky v MMA...Sebastian Porebski. Za Raptors Trnava bude bojovať v kategórii do 71kg v MMA Ján Hudák, v kategórii do 75 kg v MMA Marek Hudek, v kategórii do 78 kg v MMA Ľuboš Bošácky, v kategórii do 81 kg v MMA Patrik Gruner. Galavečer plný adrenalínu začína už v 19:00 hodine v Trnave v Športovej hale Slávia. Príďte nás všetkých povzbudiť!!! Lístky sú už v predaji priamo na recepcii Spartakus fight gymu na Halenárskej ulici v Trnave. (reklamný článok)

vpravo tréner Adrián Polakovič a vľavo Tomáš Holkovič

Múzeum do odvolania zatvorilo hlavnú budovu Trnava (TASR) – Až do odvolania je pre verejnosť zatvorená hlavná budova Západoslovenského múzea v Trnave na Múzejnom námestí. Objekt bývalého kláštora klarisiek v súčasnosti podlieha stavebným prácam.

Nový vzhľad dostáva jeho fasáda, pribudne aj externý výťah na jednom z nádvorí najmä pre imobilných návštevníkov a vymenených bude zhruba 300 okien.Múzeum knižnej kultúry v Oláhovom seminári pri Bazi-

like sv. Mikuláša a Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského budú aj v zimnej sezóne naďalej otvorené a expozície a výstavy sú prístupné verejnosti. Zdroj: TASR


Veľtrh pracoVných príležitostí V trnaVe

GENERÁLNY PARTNER

a

VýstaVa príležitostí

na podnikanie

20.-21. október holiday inn www.Vystavytrnava.sk

Generálny partner

Untitled-1 1

hlaVní partneri

partneri

Mediálni partneri

29.9.2015 22:24