Page 1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "УКРАЇНА"

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року


Зміст Заява керівництва про відповідальність ................................................................................................................... 3 Звіт незалежного аудитора ........................................................................................................................................ 4 Баланс (Звіт про фінансовий стан).......................................................................................................................... 10 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ...................................................................................... 12 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) .............................................................................................. 14 Звіт про власний капітал за 2019 рік ....................................................................................................................... 16 Звіт про власний капітал за 2018 рік ....................................................................................................................... 16 ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ............................................................................................................... 20 1.

Загальна інформація .................................................................................................................................... 20

2.

Основа складання фінансової звітності ...................................................................................................... 21

3.

Використання суттєвих суджень, оцінок та припущень ............................................................................. 24

4.

Стислий виклад суттєвих облікових політик ............................................................................................... 25

5.

Нематеріальні активи ................................................................................................................................... 36

6.

Основні засоби .............................................................................................................................................. 37

7.

Оренда ........................................................................................................................................................... 38

8.

Запаси ............................................................................................................................................................ 39

9.

Гроші та їх еквіваленти ................................................................................................................................. 40

10.

Торгова та інша дебіторська заборгованість .......................................................................................... 40

11.

Інші довгострокові зобов'язання .............................................................................................................. 42

12.

Запозичення .............................................................................................................................................. 42

13. Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями та інші поточні зобов’язання .......................................................................................................................................................... 43 14.

Торгова та інша кредиторська заборгованість ....................................................................................... 43

15.

Поточні забезпечення ............................................................................................................................... 44

16.

Дохід від реалізації ................................................................................................................................... 44

17.

Собівартість реалізації ............................................................................................................................. 45

18.

Адміністративні витрати ........................................................................................................................... 45

19.

Витрати на збут ......................................................................................................................................... 45

20.

Інші операційні доходи ............................................................................................................................. 46

21.

Інші операційні витрати ............................................................................................................................ 46

22.

Фінансові доходи ....................................................................................................................................... 46

23.

Фінансові витрати...................................................................................................................................... 46

24.

Інші доходи ................................................................................................................................................ 47

25.

Податок на прибуток ................................................................................................................................. 47

26.

Розрахунки і операції з пов’язаними сторонами .................................................................................... 48

27.

Звірка зобов'язань, що виникають внаслідок фінансової діяльності .................................................... 50

28.

Фінансові інструменти ............................................................................................................................... 50

29.

Управління фінансовими ризиками ......................................................................................................... 51

30.

Управління капіталом ............................................................................................................................... 55

31.

Умовні, непередбачувані та потенційні зобов'язання ............................................................................ 55

32.

Події після звітної дати ............................................................................................................................. 57

2


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1.

Загальна інформація

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Україна» (далі «Компанія» або «ТРК «Україна») було створено в Донецьку в березні 1993 року як державне комунальне підприємство під назвою «Дока-ТВ». У 2001 році фінансово-промислова група України «Систем Кепітал Менеджмент» придбало частку володіння компанії у розмірі 75%, яку у 2010 році було збільшено до 100%. Станом на 31 грудня 2019 року власником Компанії є ТОВ «Медіа Група Україна» (99,999999%). Кінцевою контролюючою стороною Компанії (кінцевою материнською компанією) є СКМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (SCM HOLDINGS LIMITED). Кінцевим бенефіціарним власником Компанії є Ахметов Рінат Леонідович. Юридична адреса Компанії - проспект Нахімова, 170, м. Маріуполь, Україна, 87525. Місце ведення бізнесу та офіс – вул. Героїв Космосу, 4, м. Київ. Компанія об'єднує національний телеканал загального інтересу «Україна», молодіжний телеканал НЛО TV, телеканал Індиго TV, тематичні канали «Футбол 1» / «Футбол 2», канал «Донбас». Канал «Україна» - провідний національний телеканал країни. За підсумками 2019 згідно дослідження телеаудиторії від Індустріального Телевізійного Комітету (ІТК), за показниками rat%, shr%. займає 3 місце в рейтингу загальнонаціональних каналів по основним аудиторіям: -

за аудиторією 18-54 (50 тис. +) середня частка (shr,%) каналу «Україна» у грудні 2019 року склала 10,06%, рейтинг (rat,%) - 1,39%; за аудиторією 18+ (50 тис. +), частка - 15,56%, рейтинг - 2,82%; за аудиторією 4+ (Вся Україна), частка - 14,33%, рейтинг - 2,78%.

Також канал «Україна» - лідер телепереглядів 2019 року по основним аудиторіям: -

18+ (Вся Україна); 4+ (50 тис. +) 4+ (села та міста 50 тис.-) 4+ (Вся Україна);

Загальне покриття телеканалу «Україна» становить 96,06% всіх домогосподарств України. Передача сигналу здійснюється за допомогою аналогової передавальної мережі, кабельних мереж, мережі цифрового мовлення Т2 і через супутник. В ефірі телеканалу представлені різні жанри телевізійного контенту: інформаційні, інформаційно-аналітичні, суспільно резонансні програми, соціальні ток-шоу, мелодраматичні, комедійні, детективні серіали і фільми, розважальні проекти, гумористичні шоу, футбольні трансляції. Активно розвивається виробництво власних телепрограм, фільмів і серіалів. Компанія є засновником чотирьох компаній з часткою, що не перевищує 1% в кожній. Регулювання в сфері телемовлення Регулювання у сфері телебачення проводиться згідно з Законами України та іншими нормативними документами, які регулюють цю сферу, основними з яких є Закони України: «Про телебачення і радіомовлення»; «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»; «Про інформацію»; «Про авторське право і суміжні права»; «Про рекламу», «Про кінематографію», тощо. Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі Рада) здійснює нагляд за дотриманням Підприємством вимог законодавства у галузях: телерадіомовлення, реклами та спонсорства, кінематографії, суспільної моралі, частки національного аудіовізуального продукту та вимог законодавства щодо складу їх засновників (власників).Також Рада здійснює нагляд за дотриманням: ліцензійних умов та умов ліцензій, стандартів та норм технічної якості телерадіопрограм. Крім того держава здійснює регулювання Компанії (через Раду) яка видає, подовжує, переоформлює та анулює ліцензії телерадіомовлення. У 2014 році були внесені правки до закону «Про телебачення і радіомовлення» згідно з яким було встановлено ряд обмежень щодо трансляції контенту який створює загрозу національній безпеці.

20


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1. Загальна інформація (продовження) Компанія пильно слідкує за дотриманням вимог даного законодавства та не допускає випадків здійснення трансляції заборонених аудіовізуальних творів. Також у 2016 році були внесені правки до закону «Про телебачення і радіомовлення» згідно з якими у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт. За даними Моніторингу ефіру проведеного за перше півріччя 2019 року Радою спільно із Міністерством Інформаційної Політики частки мовлення державною мовою телеканалів Компанії склали: Назва телеканалу Компанії Україна у тому числі мовлення новин НЛО ТВ Індиго ТВ

Частка української мови у ефірі, % 77 100 90 99

Прийняті зміни до законодавства сприяли розвитку кінематографічного виробництва, одним із активних учасників якого є ТРК «Україна». Активи на тимчасово окупованих територіях На початку 2014 року Україна постраждала від збройної агресії Російської Федерації, в результаті якої відбулася заявлена окупація Автономної Республіки Крим та незаконна військова окупація частин Луганської та Донецької областей озброєними терористичними угрупуваннями, а також підриву правової системи на цих територіях. Керівництво Компанії продовжує вживати всі можливі заходи для відшкодування збитків та відновлення контролю над активами Компанії. Дана фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, була затверджена до випуску та підписана Керівництвом 28 вересня 2020 р. 2.

Основа складання фінансової звітності

2.1 Заява про відповідність Фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Компанія застосувала МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». В розділі 2.5 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» пояснюється вплив переходу на МСФЗ на фінансовий стан, фінансові результати діяльності та рух грошових коштів Компанії. 2.2 Основа підготовки Дана фінансова звітність була підготовлена у відповідно до принципу оцінки за історичною вартістю. Підготовка фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності вимагає використання певних важливих бухгалтерських оцінок. Вона також вимагає від керівництва використовувати власні судження в процесі застосування облікової політики. Сфери, пов'язані з більш високим ступенем судження або складності, або де оцінки і припущення є необхідними, розкриті в Примітці 3. Фінансова звітність представлена в українських гривнях і всі суми округлені до цілих тисяч, крім випадків, де зазначено інше. 2.3 Принцип безперервності діяльності Станом на 31 грудня 2019 року чисті активи Компанії мають від’ємну величину, і становили 2 960 129 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2018 року – 3 562 396 тисяч гривень).

21


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 2. Основа складання фінансової звітності (продовження) Також, за станом на 31 грудня 2019 року короткострокові зобов'язання Компанії перевищують її оборотні активи на суму 6 485 667 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2018 року - 2 535 067 тисяч гривень), що свідчить про дефіцит робочого капіталу і нездатність Компанії своєчасно погасити короткострокові зобов'язання та існуючу суттєву невизначеність щодо можливості продовжувати свою діяльність в майбутньому на безперервній основі. Керівництво проаналізувало ситуацію і вважає, що фінансові показники Компанії в наступному році покращяться за рахунок отримання від кінцевої материнської компанії коштів на безповоротній основі та фінансування для повернення існуючої короткострокової заборгованості за кредитами та позиками. Керівництво не ініціювало та не планує ініціювати зменшення статутного капіталу або процедуру ліквідації, так як: -

кінцева материнська компанія, у разі потреби, має намір та можливості забезпечити Компанію необхідними коштами для здійснення нею своєї операційної діяльності;

-

кінцева материнська компанія має намір і можливість забезпечити фінансування, в разі потреби, операційної та інвестиційної діяльності Компанії та рефінансування отриманих Компанією кредитів та позик;

-

не існує явної законодавчої чи судової практики, пов'язаної з ліквідацією підприємств з від’ємними чистими активами. В результаті, керівництво оцінює ризик того, що державні органи ініціюватимуть процедуру ліквідації Компанії як малоймовірний.

Таким чином, керівництво вважає, що припущення про безперервність діяльності є обґрунтованим при підготовці даної фінансової звітності. Відповідно, ця фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення про безперервність діяльності, що передбачає реалізацію активів і зобов'язань в ході звичайної діяльності підприємства. 2.4 Функціональна валюта та валюта подання Національною валютою України є гривня, яка є функціональною валютою Компанії і валютою, у якій подана ця фінансова звітність. Всі фінансові дані, які наведено у гривнях, були округлені до тисяч, якщо не зазначено інше. Станом на 31 грудня курси обміну валют, використані для перерахунку залишків в іноземній валюті, були представлені таким чином: У гривнях 1 долар США 1 євро

31 грудня 2019 року 23,69 26,42

31 грудня 2018 року 27,69 31,71

1 січня 2018 року 28,07 33,50

2.5 Перше застосування МСФЗ Компанія не готувала фінансову звітність для періодів до 31 грудня 2018 року і включаючи рік, що закінчився на вказану дату. Фінансова звітність ТОВ «ТРК Україна» станом на 31 грудня 2019 року підготовлена згідно з МСФЗ вперше. Відповідно, ТОВ «ТРК Україна» підготувала фінансову звітність згідно з МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, з даними за порівняльний період за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. Для підготовки даної фінансової звітності, вступний звіт про фінансовий стан був підготовлений станом на початок дня 1 січня 2018 року. Дана фінансова звітність ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, з внесенням коригувань та рекласифікацій для достовірного подання інформації відповідно до МСФЗ. МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» вимагає розкриття звірок інформації під час першого застосування МСФЗ, що забезпечує наявність належної інформації, яка дозволяє користувачам фінансової звітності зрозуміти суттєві коригування в звіті про фінансовий стан і вимагає певних звірок інформації про капітал, розкритій в фінансовій звітності відповідно до місцевих стандартів бухгалтерського обліку, та інформації про капітал відповідно до МСФЗ. Дана фінансова звітність містить коригування, необхідні для подання такої фінансової звітності відповідно до МСФЗ, що пов'язані як з відмінностями в концептуальних основах, так і з виявленими помилками обліку. 22


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 2. Основа складання фінансової звітності (продовження) Капітал. Узгодження капіталу, відображеного згідно з П(С)БО і МСФЗ, представлене в такий спосіб: 31 грудня 2018 1 січня 2018 року (аудит не року (аудит не проводився)

проводився)

(4 099 979)

(6 071 678)

(1 799)

(1 799)

667 001 4 955 (5 957)

1 091 412 (6 891)

(193 566) (4 284)

(138 183) (5 309)

(3 298) (1 125) (39 646) (4 465) (3 682 163)

142 (1 125) (39 646) (5 173 077)

Згідно з П(С)БО Відмінності в концептуальних основах Резерв під знецінення об'єктів основних засобів Відображення фінансових зобов'язань по амортизованій вартості Визнання прав та зобов’язань з оренди згідно МСФЗ 16 Визнання резерву під очікувані кредитні збитки Помилки в обліку Списання нематеріальних активів Знецінення авансів виданих строком більше одного року Рекласифікація активів, що не відповідають критеріям визнання їх нематеріальними активами, до складу витрат Створення резерву під судові справи Знецінення ліцензій, які не плануються до показу Перенесення витрат 2018 року проведених у 2019 Згідно з МСФЗ

Сукупний дохід. Узгодження сукупного доходу Компанії, відображених згідно з П(С)БО і МСФЗ, представлене в такий спосіб: 2018 (аудит не Згідно з П(С)БО проводився)

Помилки в обліку Знецінення авансів виданих строком більше одного року Рекласифікація активів, що не відповідають критеріям визнання їх нематеріальними активами, в витрати Перенесення витрат 2018 року проведених у 2019 Списання нематеріальних активів Відмінності в концептуальних основах Нарахування резерву під очікувані кредитні збитки Відображення фінансових зобов'язань по амортизованій вартості Визнання прав та зобов’язань з оренди згідно МСФЗ 16 Згідно з МСФЗ

1 971 699 1 025 (3 440) (4 465) (55 383) 934 (424 411) 4 955 1 490 914

Рух грошових коштів: Узгодження руху грошових коштів Компанії, відображених згідно з П(С)БО і МСФЗ, представлене в такий спосіб: Згідно з П(С)БО

Чистий рух коштів від операційної діяльності Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності Чистий рух коштів від фінансової діяльності Залишок коштів на початок року Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів коштів на кінець року Залишок

(14 356 060) 14 374 462 9 403 454 736 482 541

Відмінності в концептуальних основах

25 721 (25 721) -

Помилки

14 627 828 (1 612 402) (13 013 161) (3 206) (454 736) (455 677)

Згідно з МСФЗ

297 489 (1 612 402) 1 335 580 6 197 26 864

Компанія при застосуванні МСФЗ вперше не використовувала визначені МСФЗ (IFRS) 1 винятки щодо застосування вимог інших МСФЗ, крім визначення зобов’язань за орендою та активів з права користування за теперішньою вартістю орендних платежів, що залишилися до сплати, дисконтованих з використанням відсоткової ставки залучення додаткових запозичень Компанії на дату переходу на МСФЗ. Використана для цілей визначення зобов’язань за орендою та активів з права користування відсоткова ставка залучення додаткових позикових коштів на дату переходу на МСФЗ склала 18,7 %, оскільки процентна ставка, закладена в договорі оренди, не може бути визначена. 23


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 3.

Використання суттєвих суджень, оцінок та припущень

Підготовка фінансової звітності Компанії вимагає від керівництва суджень, оцінок і припущень, які впливають на суми доходів та витрат, активів та зобов’язань, відображених у звітності, а також на розкриття умовних зобов’язань на звітну дату. Невизначеність щодо цих припущень і оцінок може призвести до наслідків, що можуть вимагати у майбутньому суттєвих коригувань балансової вартості активів або зобов'язань. Основні припущення щодо майбутніх подій та інших основних джерел невизначеності оцінок на звітну дату, які мають істотний ризик виникнення необхідності внесення суттєвих коригувань у балансову вартість активів і зобов'язань протягом наступного фінансового року, наведено нижче. Керівництво проводить таку оцінку на постійній основі, виходячи з результатів і досвіду минулих періодів, консультацій фахівців, тенденцій та інших методів, які керівництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозів щодо того, як вони можуть змінитися у майбутньому. Існуючі обставини і припущення щодо майбутніх подій, однак, можуть змінитися у зв'язку із змінами на ринку або обставинами, що виникли поза контролем Компанії. Такі зміни відображаються у припущеннях тоді, коли вони відбуваються. 3.1 Знецінення необоротних активів Станом на кожну звітну дату керівництво Компанії оцінює наявність ознак знецінення необоротних активів. Якщо такі ознаки існують, керівництво оцінює вартість відшкодування активу, для чого розраховується вартість використання/справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж одиниць, що генерують грошові кошти, до яких належить актив. Оцінка вартості використання/справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж вимагає від керівництва Компанії оціночних розрахунків очікуваних грошових потоків та вибору коректної ставки дисконтування для розрахунку приведеної вартості цих грошових потоків. 3.2 Знос і амортизація Методи нарахування зносу та амортизації ґрунтуються на здійснених керівництвом оцінках майбутніх строків корисного використання основних засобів та нематеріальних активів. Оцінки можуть змінюватися під впливом технологічного розвитку, конкуренції, змін ринкової кон’юнктури та інших чинників, і подібні зміни можуть призвести до змін очікуваних строків корисного використання та амортизаційних відрахувань. Темпи технологічного розвитку важко передбачити, і припущення Компанії щодо тенденцій і динаміки розвитку можуть змінюватися згодом. Деякі активи і технології, в які інвестувала Компанія кілька років тому, усе ще використовуються і забезпечують базу для нових технологій. Строки корисного використання основних засобів і нематеріальних активів переглядають принаймні раз на рік з урахуванням зазначених вище чинників і всіх інших суттєвих аспектів. У випадку істотних змін очікуваних строків корисного використання, амортизаційні відрахування коригують на перспективній основі. 3.3 Оцінка очікуваних кредитних збитків Оцінка очікуваних кредитних збитків – суттєве оціночне значення, для отримання якого використовується методологія оцінки, моделі і вихідні дані. Деталі методології оцінки очікуваних кредитних збитків розкриті в Примітці 4.4. Компанія регулярно перевіряє і підтверджує моделі і вихідні дані для моделей з метою зниження розбіжностей між розрахунковими очікуваними кредитним збитками і фактичними збитками за фінансовими інструментами. 3.4 Політика списання фінансових активів Фінансові активи списуються цілком або частково, коли Компанія вичерпала всі практичні можливості з їх стягнення і прийшла до висновку про необґрунтованість очікувань щодо стягнення таких активів. Визначення грошових потоків, за якими немає обґрунтованих очікувань щодо відшкодування, вимагає застосування суджень. Керівництво розглянуло наступні ознаки відсутності обґрунтованих очікувань щодо стягнення таких активів: прострочення дебіторської заборгованості понад 360 днів, процес ліквідації, процедура банкрутства, справедлива вартість забезпечення нижче витрат на стягнення або продовження заходів щодо примусового стягнення.

24


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 3. Використання суттєвих суджень, оцінок та припущень (продовження) 3.5 Визначення вартості активів з права користування та відповідних зобов'язань Можливості подовження та припинення договорів передбачені у низці договорів оренди приміщень Компанії. Ці умови використовуються для забезпечення максимальної операційної гнучкості при управлінні активами, які Компанія використовує у своїй діяльності. Більшість умов щодо можливості подовження та припинення договорів може бути використана тільки Компанією, а не відповідним орендодавцем. При визначенні строку оренди керівництво враховує усі факти та обставини, які створюють економічні стимули для виконання можливості на подовження договору чи невиконання опціону на припинення договору оренди. Можливості подовження (або періоди часу після строку, визначеного в умовах розірвання договорів) включаються до строку оренди тільки у тому випадку, якщо існує достатня впевненість у тому, що договір буде подовжено (або не буде припинено). 3.6 Поточні податки Українське податкове законодавство та його інтерпретації схильні до частих змін. Тлумачення податкового законодавства податковими органами стосовно операцій і діяльності Компанії може не співпадати з думкою керівництва Компанії. Як наслідок, податкові органи можуть пред'явити претензії до операцій і нарахувати Компанії значні додаткові податки, пені та штрафи. Перевірки податковими органами можуть охоплювати три календарних роки, що безпосередньо передували року перевірки. За певних умов, перевіркою можуть бути охоплені і більш ранні періоди. Керівництво вважає відповідним тлумачення податкового законодавства Компанією, а також, що податкові позиції Компанії будуть підтверджені. 4.

Стислий виклад суттєвих облікових політик

Нижче описані суттєві положення облікової політики, використані Компанією при підготовці фінансової звітності. 4.1 Основні засоби Основні засоби відображаються за фактичною вартістю придбання або будівництва за вирахуванням накопиченої амортизації та резерву на зниження вартості. Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена. Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів, зокрема: Будівлі та споруди (включаючи поліпшення орендованих будівель) – 15-20 років; Обладнання для телемовлення – 3-10 років; Транспортні засоби – 5 років; Інші основні засоби – 2-12 роки. Нарахування амортизації для всіх груп основних засобів починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для використання. На малоцінні необоротні матеріальні активи, що мають строк корисного використання більше одного року та вартість менше 6 000 тис. грн., нараховується знос у розмірі 100% первісної вартості у в місяці використання таких активів. 4.2 Нематеріальні активи Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигід, пов'язаних з його використанням та його вартість може бути достовірно визначена. Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то витрати, пов'язані з його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені, без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом. Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

25


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 4. Стислий виклад суттєвих облікових політик (продовження) Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється при визнанні цього об'єкта активом, але у будь-якому випадку не більше 10 років. Строк корисного використання встановлюється окремо для кожного нематеріального активу. Амортизація нематеріального активу нараховується із застосуванням прямолінійного методу для кожної із груп: Кіно/ ТВ продукція, а також документальні фільми Спортивні програми та трансляції Ліцензії на телемовлення Сайти Програмне забезпечення

2-10 роки; 1-10 роки. 7 років; 4 роки; 1-5 роки;

Строк корисного використання нематеріального активу та метод його амортизації переглядаються в кінці звітного року, якщо в наступному періоді очікуються зміни строку корисного використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигід. Витрати на амортизацію нематеріальних активів відносяться до таких статей витрат: Кіно/ ТВ продукція, а також документальні фільми - собівартість реалізованих послуг; Спортивні програми та трансляції - собівартість реалізованих послуг; Ліцензії на телемовлення - витрати на збут; Сайти - витрати на збут; Комп’ютерне забезпечення – собівартість реалізованих послуг, адміністративні витрати. 4.3 Оренда Компанія як орендар Компанія є стороною договорів оренди як орендар будівель, що використовуються як офісні та складські приміщення. Компанія оцінює та відображає договори оренди відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, ґрунтується на аналізі змісту угоди. При цьому на дату початку дії договору встановлюється, чи залежить його виконання від використання конкретного активу або активів, і чи переходить право користування активом в результаті даної угоди. На основі застосовуваної облікової політики Компанія відображає актив з права користування та орендні зобов'язання на дату початку оренди за всіма договорами оренди, що передбачають право контролювати використання ідентифікованих активів протягом періоду часу. Дата початку оренди - це дата, коли базовий актив стає доступним для використання орендарем. На початку дії договору Компанія оцінює чи є договір орендою, або чи містить договір оренду. • Активи з права користування Компанія визнає активи з права користування на дату початку оренди (тобто на дату, коли базовий актив буде доступний для користування). На дату початку оренди активи з права користування оцінюються за собівартістю. Собівартість активів з права користування включає суму визнаних орендних зобов’язань, понесені первісні прямі витрати, орендні платежі, здійснені станом на, або до дати початку оренди, за вирахуванням отриманих стимулів до оренди, витрати на відновлення. Після дати початку оренди активи з права користування оцінюються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності і коригуються на будь-яку переоцінку орендних зобов'язань. Активи з права користування, як правило, амортизуються протягом меншого із строків - строку очікуваного корисного використання активу чи строку оренди на прямолінійній основі. Якщо наприкінці строку оренди до Компанії переходить право власності на орендований актив чи якщо Компанія обґрунтовано впевнена що скористається можливістю його придбання, актив з права користування амортизується протягом очікуваного строку корисного використання базового активу.

26


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 4. Стислий виклад суттєвих облікових політик (продовження) Активи з права користування також тестуються на предмет знецінення. Відповідна облікова політика представлена в Примітці 3.1. • Орендні зобов’язання На дату початку оренди Компанія визнає зобов’язання з оренди, оцінені за теперішньою вартістю орендних платежів, що мають бути здійснені протягом строку оренди. Орендні платежі включають фіксовані платежі за вирахуванням будь-яких стимулів до оренди, що підлягають отриманню, змінні орендні платежі, які залежать від індексу або ставки, і суми, які, як очікується, будуть сплачені за гарантіями ліквідаційної вартості. До орендних платежів також входить ціна виконання можливості придбання, якщо Компанія обґрунтовано впевнена у тому, що вона скористається такою можливістю та платежі в рахунок штрафів за припинення оренди, якщо строк оренди передбачає реалізацію орендарем можливості припинити оренду. Змінні орендні платежі, які не залежать від індексу чи ставки, визнаються витратами у тому періоді, коли настає подія чи умова, що зумовлює такий платіж. При обчисленні теперішньої вартості орендних платежів Компанія застосовує припустиму ставку відсотка в оренді. Якщо таку ставку не можна легко визначити, що, як правило, застосовно до оренди Компанії, то Компанія застосовує ставку додаткових запозичень – ставку відсотка, яку Компанія сплатила б, щоб позичити на подібний строк та з подібним забезпеченням, кошти, які необхідні для того, щоб отримати актив, за вартістю подібний до активу з права користування за подібних економічних умов. Строк оренди, визначений Компанією, включає: - невідмовний період за договором оренди; - періоди, які охоплює можливість продовження оренди, якщо Компанія обґрунтовано впевнена у тому, що реалізує таку можливість; - періоди, які охоплює можливість припинити оренду, якщо Компанія обґрунтовано упевнена у тому, що вона не реалізує таку можливість. Після дати початку оренди сума орендних зобов'язань збільшується, щоб відобразити проценти за орендними зобов'язаннями (з використанням методу ефективної процентної ставки), і зменшується для відображення здійснених орендних платежів. Крім того, балансова вартість зобов'язань з оренди переглядається в разі модифікації, зміни строку оренди, зміни орендних платежів або зміни оцінки покупки базового активу. Компанія переоцінює орендні зобов'язання (і вносить відповідне коригування у відповідний актив у формі права користування), коли: - змінився строк оренди або відбулася зміна в оцінці реалізації можливості продовження оренди (в цьому випадку орендне зобов'язання переоцінюється шляхом дисконтування переглянутих орендних платежів з використанням переглянутої ставки дисконту); - орендні платежі змінилися через зміну індексу або ставки, або ринкової ставки, чи через перегляд по суті фіксованих орендних платежів (у цьому випадку орендні зобов'язання переоцінюються шляхом дисконтування переглянутих орендних платежів, використовуючи незмінену ставку дисконту (якщо тільки зміна орендних платежів не пов'язана зі зміною плаваючої процентної ставки, у цьому випадку використовується переглянута ставка дисконту)); - договір оренди змінився, але модифікація оренди не вважається окремою орендою (в цьому випадку орендне зобов'язання переоцінюється шляхом дисконтування переглянутих орендних платежів з використанням переглянутої ставки дисконту). Орендне зобов’язання подано окремим рядком у звіті про фінансовий стан. Компанія відображає відсотки за орендними зобов'язаннями в складі фінансових витрат в звіті про прибутки та збитки. У звіті про рух грошових коштів Компанія розмежовує загальну суму грошових платежів в рахунок основної та процентної частки орендного зобов’язання, які представлені в рамках фінансової діяльності. 27


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 4. Стислий виклад суттєвих облікових політик (продовження) • Короткострокова оренда та оренда малоцінних активів Компанія застосовує звільнення щодо короткострокової оренди (тобто тих договорів оренди, за якими строк оренди становить 12 місяців або менше від дати початку оренди та які не містять можливість її продовження). Орендні платежі за короткостроковою орендою визнаються витратами на прямолінійній основі протягом строку оренди. Компанія не має договорів оренди малоцінних активів . Договори оренди будівлі для офісних приміщень містять як компонент оренди, так і компоненти, що не пов’язані з орендою. Для оренди будівель Компанія компоненти, що не пов’язані з орендою, обліковує окремо, та відображає в складі витрат. Компанія як орендодавець Оренда, в якій Компанія не передає суттєво всі ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на актив, класифікується як операційна оренда. Доходи від оренди обліковуються на прямолінійній основі протягом строку оренди та включаються до доходу у звіті про прибутки та збитки в зв’язку з їх операційним характером. Первісні прямі витрати, понесені при укладанні договору операційної оренди, додаються до балансової вартості об’єкта оренди та визнаються протягом строку оренди на такій самій основі, як дохід від оренди. Умовна орендна плата визнається доходом у тому періоді, в якому вона отримана. 4.4 Фінансові інструменти Фінансовий інструмент є будь-яким контрактом, який приводить до появи фінансового активу в одного суб’єкта господарювання і фінансового зобов’язання або інструменту власного капіталу в іншого суб’єкта господарювання. Фінансові активи Первісне визнання фінансових активів Фінансові інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, при первісному визнанні визнаються за справедливою вартістю. Всі інші фінансові інструменти при первісному визнанні визнаються за справедливою вартістю, включаючи витрати на операцію. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при первісному визнанні є ціна угоди (операції). Прибуток або збиток при первісному визнанні визнається тільки в тому випадку, якщо існує різниця між справедливою ціною і ціною угоди, підтвердженням якої можуть бути інші спостережувані на ринку поточні угоди з тим же інструментом або модель оцінки, яка як базові дані використовує тільки дані спостережуваних ринків. Після первісного визнання фінансових активів, які оцінюються за амортизованою собівартістю, та інвестицій в боргові інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, визнається оціночний резерв під очікувані кредитні збитки, що призводить до визнання бухгалтерського збитку відразу після первісного визнання активу. Придбання та продаж фінансових активів, поставка яких повинна проводитися в строки, встановлені законодавством або звичаями ділового обороту для даного ринку (купівля і продаж «на стандартних умовах»), відображаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанія зобов'язується придбати фінансовий актив або здійснити його продаж. Всі інші операції з придбання визнаються, коли підприємство стає стороною договору щодо фінансового інструменту. Торгова дебіторська заборгованість Компанії, яка розглядається Керівництвом як така, що не містить значного компоненту фінансування, в тому числі з огляду на те, що строки погашення такої заборгованості менше 12 місяців, під час первісного визнання оцінюється за ціною операції - сумою компенсації, очікуваної в обмін на передачу обіцяних товарів або послуг з подальшим визнанням оціночного резерву під очікувані кредитні збитки.

28


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 4. Стислий виклад суттєвих облікових політик (продовження) Класифікація і подальша оцінка фінансових активів: категорії оцінки Компанія класифікує фінансові активи, використовуючи такі категорії їх оцінки: які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід і які оцінюються за амортизованою вартістю. Класифікація і подальша оцінка боргових фінансових активів залежить від: (i) бізнес-моделі Компанії для управління відповідним портфелем активів і (ii) характеристик грошових потоків за активом. Бізнес-модель відображає спосіб, який використовується Компанією для управління активами з метою отримання грошових потоків: чи є метою Компанії тільки отримання передбачених договором грошових потоків від активів, або отримання і передбачених договором грошових потоків, і грошових потоків, що виникають в результаті продажу активів. Якщо такі способи не застосовні, фінансові активи відносяться до категорії «інших» бізнес-моделей і оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Бізнес-модель визначається для групи активів (на рівні портфеля) на основі всіх відповідних доказів діяльності, яку Компанія має намір здійснити для досягнення мети, встановленої для портфеля, наявного на дату проведення оцінки. Фактори, що враховуються Компанією при визначенні бізнес-моделі, включають мету і склад портфеля, минулий досвід отримання грошових потоків по відповідних активів, підходи до оцінки та управління ризиками, методи оцінки прибутковості активів і схему виплат керівникам. Станом на 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2018 року та 1 січня 2018 року Компанія не мала фінансових активів, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток або через інший сукупний дохід. В складі фінансових активів Компанія класифікує торгову дебіторську заборгованість, позики надані, депозитні рахунки в банку, які утримуються для отримання контрактних грошових потоків і тому в подальшому оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням резерву під очікувані кредитні збитки. Фінансові інструменти рекласифікуються тільки в разі, коли змінюється бізнес-модель управління цим портфелем в цілому. Рекласифікація проводиться перспективно з початку першого звітного періоду після зміни бізнес-моделі. Компанія не змінювала свою бізнес-модель протягом поточного періоду і не проводила рекласифікацію. Знецінення фінансових активів Оціночний резерв під очікувані кредитні збитки Компанія визнає резерв під очікувані кредитні збитки (ОКЗ) за всіма борговими інструментами, які не обліковуються за справедливою вартістю через прибуток чи збиток. ОКЗ оцінюються як різниця між усіма договірними грошовими потоками, належних Компанії відповідно до договору, та всіма грошовими потоками, які Компанія очікує отримати, дисконтованих за початковою ефективною процентною ставкою. Сума очікуваних кредитних збитків оновлюється на кожну звітну дату, щоб відобразити зміни кредитного ризику з моменту первісного визнання відповідного фінансового інструменту. Компанія застосовує спрощений підхід у розрахунку ОКЗ для дебіторської заборгованості контрагентів. В зв’язку з цим, Компанія не відслідковує зміни кредитного ризику, а натомість на кожну звітну дату визнає резерв кредитних збитків за весь строк дії фінансового інструменту. Компанія розробила матрицю резервів, яка базується на історичних кредитних збитках. Рівні збитків за минулі періоди не коригуються з урахуванням поточної і прогнозної інформації про макроекономічні фактори, так як зобов'язання щодо виконання умов договорів мають короткостроковий характер і вплив коригувань не є суттєвим. Кредитні збитки за весь строк дії фінансового інструменту є очікуваними кредитними збитками, які будуть наслідком усіх можливих подій невиконання (дефолту) протягом очікуваного строку дії фінансового інструменту. На відміну від цього, 12-місячні ОКЗ є частиною кредитних збитків за весь строк дії фінансового інструменту, що очікуються внаслідок подій невиконання (дефолту) за фінансовим інструментом, які можливі протягом 12 місяців після дати звітності. Доходи та витрати від зміни визнаного резерву під очікувані кредитні збитки відображаються за звітний період в звітності на нетто в звіті про сукупний дохід в складі інших операційних доходів чи інших операційних витрат.

29


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 4. Стислий виклад суттєвих облікових політик (продовження) Значне збільшення кредитного ризику Оцінюючи, чи значно збільшився кредитний ризик за фінансовим інструментом з моменту первісного визнання, Компанія порівнює ризик виникнення дефолту за фінансовим інструментом на звітну дату з ризиком виникнення дефолту за фінансовим інструментом на дату первісного визнання. Здійснюючи цю оцінку, Компанія розглядає як кількісну, так і якісну інформацію, яка є обґрунтовано необхідною та підтверджуваною, включаючи історичний досвід та перспективну інформацію, яка доступна без зайвих витрат чи зусиль. Розглянута перспективна інформація включає в себе майбутні перспективи галузей, в яких працюють боржники Компанії, отримані зі звітів економічних експертів, фінансових аналітиків, державних органів, а також в результаті розгляду різних зовнішніх джерел фактичної та прогнозної економічної інформації, що стосуються основної діяльності Компанії. Незалежно від результатів вищевказаної оцінки, Компанія припускає, що кредитний ризик щодо фінансового активу значно збільшився з моменту первісного визнання, коли договірні платежі прострочені понад 30 днів, якщо тільки Компанія не має обґрунтовано необхідної та підтверджуваної інформації, яка свідчить про інше. Фінансові інструменти з низьким рівнем кредитного ризику Незважаючи на вищезазначене, Компанія припускає, що кредитний ризик за фінансовим інструментом значно не збільшився з моменту первісного визнання, якщо на дату звітності фінансовий інструмент визначає низький кредитний ризик. Фінансовий інструмент визначається низьким кредитним ризиком, якщо: i. Фінансовий інструмент має низький ризик невиконання (дефолту); ii. Боржник має високу спроможність найближчим часом виконувати свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків; iii. Негативні зміни економічних та господарських умовах у довгостроковій перспективі можуть, але не обов'язково, зменшити здатність позичальника виконувати свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків. Визначення дефолту Компанія вважає, що дефолт стався, коли фінансовий актив прострочений більше ніж на 90 днів, якщо Компанія не має обґрунтовано необхідної та підтверджуваної інформації, яка демонструє, що критерій з більшою прострочкою є більш відповідним. Кредитно-знецінений фінансовий актив Фінансовий актив є кредитно-знеціненим, якщо сталась (стались) одна подія або декілька подій, що негативно впливають на оцінювані майбутні грошові потоки такого фінансового активу. До доказів кредитного знецінення, належать наявні дані про такі події: (а) значні фінансові труднощі емітента чи позичальника; (б) порушення договору, наприклад, дефолт або прострочення; (в) надання кредитором (кредиторами) позичальника поступки (поступок) із економічних чи договірних причин у зв'язку з фінансовими труднощами позичальника, можливість надання яких в іншому випадку кредитор (кредитори) не розглядали б; (г) зростання ймовірності оголошення позичальником банкрутства або іншої фінансової реорганізації; (ґ) зникнення активного ринку для фінансового активу внаслідок фінансових труднощів. Вхідні дані, припущення та методи оцінки, використані для визначення та визнання очікуваних кредитних збитків розкриті у Примітці 10. Списання фінансових активів Очікувані кредитні збитки оцінюються Компанією виходячи з об'єктивної та зваженої за ймовірністю суми, визначеної шляхом оцінки певного діапазону можливих результатів, з урахуванням вартості грошей в часі, базуючись на обґрунтовано необхідній та підтверджуваній інформації про минулі події, поточні умови та прогнози майбутніх економічних умов, що може бути одержана без надмірних витрат або зусиль станом на звітну дату.

30


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 4. Стислий виклад суттєвих облікових політик (продовження) Фінансові активи списуються цілком або частково, коли Компанія вичерпала всі практичні можливості щодо їх стягнення і прийшла до висновку про необґрунтованість очікувань щодо відшкодування таких активів. Списання є припиненням визнання. Ознаки відсутності обґрунтованих очікувань щодо стягнення включають наступні фактори: - контрагент зазнає значних фінансових труднощів, що підтверджується фінансовою інформацією про контрагента, що знаходиться в розпорядженні Компанії; - контрагент розглядає можливість оголошення банкрутства або фінансової реорганізації; - існує негативна зміна платіжного статусу контрагента, обумовлена змінами національних або місцевих економічних умов, що впливають на контрагента. Компанія може списати фінансові активи, щодо яких ще вживаються заходи щодо примусового стягнення, коли Компанія намагається стягнути суми заборгованості за договором, хоча у неї немає обґрунтованих очікувань щодо їх стягнення. Фінансові зобов’язання Первісне визнання та подальша оцінка фінансових зобов’язань Компанія класифікує свої фінансові зобов'язання за наступними категоріями: кредити небанківських установ та позики отримані, торгова кредиторська заборгованість. Компанія не класифікувала жодних своїх зобов'язань в якості: фінансових зобов’язань, облікованих за справедливою вартістю через прибуток або збиток, фінансових зобов'язань, що виникають у разі невідповідності передачі фінансового активу критеріям щодо припинення визнання або в разі застосування підходу подальшої участі, договорів фінансової гарантії, зобов'язань із надання позики за ставкою відсотка, нижчою від ринкової. Усі фінансові зобов’язання первісно визнаються за їх справедливою вартістю за вирахуванням (за виключенням фінансових зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток) витрат за операцією, що можуть бути безпосередньо пов’язані з випуском фінансового зобов'язання. Після первісного визнання Компанія оцінює свої фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки. Метод ефективної відсоткової ставки передбачає, що витрати за відсотками протягом строку до погашення сплачуються за постійною ставкою до залишку зобов’язання, що визнається в звіті про фінансовий стан. «Витрати за відсотками» в даному контексті включають в себе початкові операційні витрати і відсотки до сплати при погашенні, а також будь-які відсотки до сплати, у разі якщо зобов’язання не сплачені. Припинення визнання фінансових зобов’язань Припинення визнання фінансового зобов’язання відбувається у випадку виконання, анулювання або закінчення строку дії відповідного зобов’язання. Взаємозалік фінансових інструментів Фінансові активи і зобов'язання згортаються і в звіті про фінансовий стан відображаються за чистою величиною тільки в тих випадках, коли існує юридично визначене право провести взаємозалік відображених сум, а також намір або провести взаємозалік, або одночасно реалізувати актив і погасити зобов'язання. Право на взаємозалік, що розглядається, не повинно залежати від можливих майбутніх подій і повинно мати юридичну можливість здійснення за наступних обставин: в ході здійснення звичайної фінансовогосподарської діяльності, при невиконанні зобов'язань за платежем (подія дефолту ) і у разі неспроможності або банкрутства. 4.5 Запаси Запаси складаються із наступних категорій: - Прав на показ контенту - Виробничих запасів - Незавершеного виробництва - Товарів. Права на показ контенту (роялті) це права користування будь-яким авторським та суміжним правом аудіо візуального твору без права відчуження в будь-який спосіб. Права на показ контенту, покази якого плануються протягом 1 року з дати придбання, відображаються у складі запасів з моменту початкової дати надання права згідно із правовстановлюючими документами на такі права. Облік прав ведеться по кожному об’єкту права на користування авторським та суміжним правом. 31


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 4. Стислий виклад суттєвих облікових політик (продовження) Компанія відображає права на показ в складі витрат виходячи з кількості ефективних показів, що відображають механізм та вартість використання права. Оцінка чистої вартості реалізації придбаних прав на показ та введених в експлуатацію прав ґрунтується на оціночній вартості ефірного часу з урахуванням того, чи може кількість викуплених передач ефективно виконуватись протягом періоду дії ліцензії. Решта запасів враховуються за найменшою з двох величин: або за чистою можливою ціною продажу або собівартістю. Собівартість запасів визначається по методу ФІФО. Собівартість незавершеного виробництва включає в себе вартість сировини і матеріалів, прямі витрати праці та інші прямі витрати, а також відповідну частку виробничих накладних витрат, але не включає витрати по позиках. Чиста можлива ціна продажу - це оціночна ціна продажу активу в ході звичайної діяльності за вирахуванням витрат з продажу та вартості завершення виробництва. 4.6 Грошові кошти та їх еквіваленти та грошові кошти з обмеженням до використання Грошові кошти включають в себе готівкові грошові кошти, кошти на рахунках в банках. Еквіваленти грошових коштів включають короткострокові фінансові активи, які можуть бути легко переведені в грошові кошти і строк погашення яких становить не більше трьох місяців. Грошові кошти з обмеженням до використання включають в себе видані банківські гарантії та не підлягають використанню на інші цілі, крім передбачених умовами позик або відповідно до банківського законодавства. 4.7 Операції, виражені в іноземній валюті Грошові активи та зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються в національну валюту за офіційним валютним курсом на кінець звітного періоду. Операції в іноземній валюті обліковуються за обмінним курсом на дату здійснення операції. Прибутки або збитки, що виникли в результаті розрахунків за такими операціями, а також на звітну дату в результаті перерахунку в гривні грошових активів і зобов'язань, виражених в іноземній валюті, відображаються у Звіті про фінансові результати. 4.8 Передплати видані Передплати, видані постачальникам, не є фінансовими активами, відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням податку на додану вартість та знецінення. Передплата класифікується як необоротний актив, якщо товари або послуги, пов'язані з передплатою, не очікуються бути отриманими раніше, ніж через рік, або, якщо передплата відноситься до активу, який сам буде класифікований при первісному визнанні як необоротний. 4.9 Аванси отримані Аванси отримані відображаються у розмірі первісно отриманих сум. Суми отриманих авансів передбачається реалізувати шляхом отримання доходів від звичайної діяльності Компанії. 4.10 Забезпечення Забезпечення визнаються, якщо Компанія внаслідок певної події в минулому має юридичні або добровільно прийняті на себе зобов'язання, для врегулювання яких, з великою мірою ймовірності, буде потрібним відплив ресурсів, та які можна оцінити з достатньою мірою надійності. Якщо вплив вартості грошей у часі є значним, то забезпечення розраховуються шляхом дисконтування очікуваних майбутніх грошових потоків за ставкою до оподаткування, що відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі. У разі застосування дисконтування, збільшення резерву, яке пов’язане із плином часу, визнається як витрати за процентами.

32


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 4. Стислий виклад суттєвих облікових політик (продовження) 4.11 Податки Поточний податок на прибуток Податкові активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточний період оцінюються за сумою, передбачуваної до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми, - це ставки і законодавство, прийняті або фактично прийняті на звітну дату в Україні. Поточний податок на прибуток, пов'язаний зі статтями, визнаним безпосередньо в капіталі, визнається у складі капіталу, а не в звіті про прибутки і збитки. Керівництво компанії періодично здійснює оцінку позицій, відображених у податкових деклараціях, щодо яких відповідне податкове законодавство може бути по-різному інтерпретовано, і в міру необхідності створює резерви. Відстрочений податок на прибуток Активи та зобов'язання з відстроченого податку на прибуток розраховуються по тимчасових різницях з використанням балансового методу обліку зобов'язань. Відстрочені податкові активи і зобов'язання включаються до фінансової звітності за всіма тимчасовими різницями між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю, відображеної в фінансовій звітності. Відстрочені податкові активи відображаються лише в тому випадку, якщо існує ймовірність того, що наявність майбутнього оподаткованого прибутку дозволить реалізувати відстрочені податкові активи або якщо такі активи зможуть бути зараховані проти існуючих відстрочених податкових зобов'язань. Відстрочені податкові активи і зобов'язання розраховуються за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовні в періоді, коли будуть реалізовані активи або погашені зобов'язання, на основі ставок податку, що діяли на звітну дату, або про введення яких в дію в найближчому майбутньому було достовірно відомо станом на звітну дату. Податок на додану вартість („ПДВ”) В Україні ПДВ стягується, зокрема за ставками: 20% за операціями продажу та імпорту товарів у межах країни, а також робіт і послуг та 0% за операціями експорту товарів і надання робіт або послуг, які використовуються поза межами України. Зобов’язання платника податків з ПДВ виникає на першу з двох дат: отримання коштів з банківського рахунку або постачання товарів, робіт, послуг. Податковий кредит з ПДВ складає собою суму, яку платник податків має право взаємно зарахувати за рахунок власного зобов’язання з ПДВ протягом звітного періоду. Право на податковий кредит з ПДВ виникає після отримання податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних, яка видається на одну із двох дат, що відбулася раніше: списання коштів з банківського рахунку або отримання товарів, робіт, послуг. Облік податку на додану вартість ведеться у системі електронного адміністрування в розрізі платників податку, в порядку який встановлений Кабінетом Міністрів України. 4.12 Визнання доходу Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, яке обумовлює приріст власного капіталу за умови, що величина доходу може бути достовірно оцінена. Компанія використовує стандартну п’яти-крокову модель передбачену МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Компанія визнає доходи тоді, коли (або як тільки) задоволене зобов’язання щодо виконання, тобто коли контроль над товарами або послугами, який супроводжує зобов’язання щодо виконання, був переданий клієнту. Контроль над активом відноситься до здатності визначати спосіб його використання і отримувати практично всю решту вигід від нього. Контроль включає в себе здатність перешкоджати визначенню способу використання і отримання вигід від активу іншим організаціям. Вигодами від активу є потенційні грошові потоки (надходження або економія вибуття грошових коштів), які можуть бути отримані безпосередньо або побічно. 33


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 4. Стислий виклад суттєвих облікових політик (продовження) Коли (або як тільки) зобов’язання щодо виконання задоволене, Компанія визнає як виручку величину ціни за договором, віднесену на це зобов’язання щодо виконання. Ціна за договором є відшкодуванням, право на яке Компанія очікує отримати в обмін на передачу контролю над обіцяними товарами або послугами покупцеві, без урахування сум, одержуваних від імені третіх сторін. Виручка визнається за вирахуванням знижок, повернень і податку на додану вартість, експортних мит і інших аналогічних обов'язкових платежів. Договори Компанія з покупцями є договорами з фіксованою винагородою та передбачають як отримання авансових платежів в оплату за договором, так і оплату після передачі покупцям контролю над послугою або товаром. Строки розрахунку за передані послуги та товари встановлюються в кожному конкретному випадку. Як правило, продажі, що передбачають оплату після передачі покупцям контролю над послугою або товаром, здійснюються з кредитним терміном до 15-ти днів, що відповідає ринковій практиці, і в подальшому торгова дебіторська заборгованість класифікується як оборотні активи. Дебіторська заборгованість визнається, коли послуги надані, а товари поставлені або відвантажені виходячи з умов доставки, так як на цей момент відшкодування є безумовним з огляду на те, що настання терміну платежу обумовлено лише часом. Зобов'язання за договором - це зобов'язання Групи передати покупцеві товари або послуги, за які Група отримала відшкодування від покупця. Зобов'язання за договорами з покупцями відображені як поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами в звіті про фінансовий стан. До складу доходів від реалізації товарів, робіт, послуг відносяться всі доходи отримані як від основної діяльності, так і від інших видів діяльності (які не є результатом інвестиційної або фінансової діяльності), незалежно від розміру отриманих доходів, якщо такі доходи є виручкою від реалізації виконаних робіт, послуг та реалізації товарів. Основними доходами Компанії є: - дохід від послуг з розміщення рекламних матеріалів - дохід від реалізації прав на показ та поширення програм - інша реалізація. Реклама - спеціальна інформація, яка розповсюджується засобами телевізійного мовлення Телеканалу про фізичну або юридичну особу, представництво в Україні, іншу особу та/або їх продукцію, про об’єкти інтелектуальної власності (знаки для товарів та послуг, промислові знаки та ін.), які належать таким особам, призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами і їх інтерес щодо таких особи чи товару, і зміст її не суперечить чинному законодавству України, яке регулює питання реклами. Дохід від послуг по розміщенню рекламних матеріалів виникає під час трансляції реклами на телеканалі і залежить від ефірної сітки виходу реклами та кількості переглядів. Ще один вид доходів телеканалу – це продаж вироблених передач. Спочатку телеканал виробляє контент, а якщо телепроект успішний, його продають іншим третім сторонам (стороннім каналам, в сусідні країни і таке інше). Також телеканали можуть продавати не тільки самі передачі, но і "формати" (франшизи улюблених шоу/ телесеріалів). Продаж аудіовізуальних прав на показ та поширення програм визнається на дату відкриття прав. Компанія також надає послуги з виробництва рекламних роликів та дослідження кон'юнктури медіаринку, Виручка від надання таких послуг визнається виходячи з обсягу послуг, фактично наданих до кінця звітного періоду, пропорційно до загального обсягу послуг, що надаються. 4.13 Визнання витрат Витрати визнаються, коли сума витрат може бути достовірно оцінена та якщо виникає зменшення в майбутньому економічних вигід, пов'язаних зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань. Витрати приймаються до обліку в сумі, що дорівнює величині здійсненої оплати в грошовій чи іншій формі або величині визнаної кредиторської заборгованості. Величина оплати або кредиторської заборгованості визначається, виходячи з договірної ціни та інших умов, узгоджених постачальником і покупцем у договорі купівлі-продажу товарів, робіт, послуг.

34


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 4. Стислий виклад суттєвих облікових політик (продовження) Витрати визнаються в тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то витрати визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами. 4.14 Нові стандарти, роз’яснення та поправки до діючих стандартів та роз’яснень, вперше застосованих Компанією Прийняття до застосування нових і переглянутих міжнародних стандартів фінансової звітності. Наступні нові стандарти, які набирають чинності з 1 січня 2019 року, були прийняті Компанією до застосування при підготовці цієї фінансової звітності: МСФЗ 16 «Оренда» Тлумачення КТМСФЗ 23 «Невизначеність стосовно порядку стягнення податків на прибуток» Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2015-2017 років Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»- Характеристики передоплати із негативною компенсацією Поправки до МСФО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» - Довгострокові частки в асоційованих та спільних підприємствах Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» - Поправки, скорочення або погашення пенсійних планів. Нові і переглянуті МСФЗ випущені, але які іще не набули чинності. На дату затвердження цієї фінансової звітності такі стандарти і тлумачення, а також поправки до стандартів, були випущені, але іще не набули чинності: Стандарти/тлумачення

Набувають чинності для річних облікових періодів, які починаються на або після

Поправки до Посилань на Концептуальну основу фінансової звітності в 1 січня 2020 року стандартах МСФЗ Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»: Визначення бізнесу 1 січня 2020 року Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСФО 8 «Облікові 1 січня 2020 року політики, зміни в облікових оцінках та помилки»: Визначення суттєвості Реформа відсоткової ставки (поправки до МСФЗ 9, МСБО 39 и МСФЗ 7) 1 січня 2020 року МСФЗ 17 «Договори страхування» 1 січня 2023 року Поправки до МСБО 1 – Подання фінансової звітності: класифікація зобов’язань 1 січня 2023 року на поточні і довгострокові Поправки до МСФЗ 3 Об'єднання бізнесу: Оновлення посилань на Концептуальні основи; МСБО 16 Основні засоби: надходження від продажу продукції до дати введення в експлуатацію; МСБО 37 Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні 1 січня 2022 року активи: Обтяжливі контракти - Вартість виконання договору, а також щорічні вдосконалення МСФЗ Поправки до МСФЗ 16 Оренда - Облік поступок з оренди, пов'язаних з пандемією 1 червня 2020 року COVID-19 Поправки до МСФЗ 4 Договори страхування - відстрочка дії МСФЗ 19 1 січня 2021 року Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» продаж або внесок активів в Не визначено угодах між інвестором та його асоційованою компанією або спільним підприємством Керівництво очікує, що прийняття нових стандартів та тлумачень до застосування не матиме суттєвого спливу на фінансову звітність Компанії у майбутніх періодах. 35


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) 5.

Нематеріальні активи

У нижченаведеній таблиці представлена інформація про рух нематеріальних активів: Кіно / ТВ продукція, а також документальні фільми

Первісна вартість на 1 січня 2018 року (аудит не проводився) Надходження Вибуття на 31 грудня 2018 року (аудит не проводився) Надходження Вибуття на 31 грудня 2019 року Накопичена амортизація на 1 січня 2018 року (аудит не проводився) Амортизація Вибуття на 31 грудня 2018 року (аудит не проводився) Амортизація Вибуття на 31 грудня 2019 року Чиста балансова вартість на 1 січня 2018 року (аудит не проводився) на 31 грудня 2018 року (аудит не проводився) на 31 грудня 2019 року

Спортивні програми та трансляції

Ліцензії на телемовлення

Сайти

Не введені в експлуатацію Програмне нематеріальні забезпечення активи та авансові платежі

Всього

2 065 549

1 194 404

6 114

764

26 972

401 021

3 694 824

1 024 957 (893 979) 2 196 527

344 074 (375 885) 1 162 593

5 442 11 556

(101) 663

20 810 (22 376) 25 406

149 649 550 670

1 544 932 (1 292 341) 3 947 415

1 106 476 3 303 003

309 844 1 472 437

796 12 352

663

23 052 (1 156) 47 302

59 454 610 124

1 499 622 (1 156) 5 445 881

(1 053 033)

(590 641)

(4 983)

(217)

(23 482)

-

(1 672 356)

(207 680) 838 695 (422 018) (678 215) (1 100 233)

(468 588) 375 885 (683 344) (346 637) (1 029 981)

(599) (5 582) (891) (6 473)

(312) 101 (428) (234) (662)

(8 356) 22 367 (9 471) (10 381) 385 (19 467)

-

(685 535) 1 237 048 (1 120 843) (1 036 358) 385 (2 156 816)

1 012 516

603 763

1 131

547

3 490

401 021

2 022 468

1 774 509 2 202 770

479 249 442 456

5 974 5 879

235 1

15 935 27 835

550 670 610 124

2 826 572 3 289 065

Станом на 1 січня 2019 року Компанія переглянула ряд об‘єктів НМА на предмет їх виходу у ефірі, що призвело до зміни очікуваного строку їх використання. Ряд телепередач та спортивних трансляцій, якими керівництво раніше планувало використовувати протягом 10 років, тепер, як очікується, залишаться в активному користуванні протягом 5 років з дати придбання. В результаті, очікуваний строк корисного використання НМА зменшився. Вплив цих змін на фактичні та очікувані витрати на амортизацію, включені до собівартості реалізації, обчисленої на дату зміни, 1 січня 2019 року, був таким: у тис. грн. Зміни у Амортизаційних витратах

2019 438 075

2020 323 004

2021 153 590

2022 25 464

2023 (133 832)

Наступні роки (806 301)


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 6.

Основні засоби

У нижченаведеній таблиці представлена інформація про рух основних засобів:

Будівлі та споруди

Телевізійне обладнання

Транспорт

Інше

Не введені у експлуатацію основні засоби та аванси видані

Всього

Первісна вартість на 1 січня 2018 року (аудит не проводився) Надходження Вибуття на 31 грудня 2018 року (аудит не проводився)

44 470 (145) 44 325

315 105 82 252 (7 593) 389 764

14 043 1 187 15 230

34 029 7 829 (1 699) 40 159

(55 110) 5 576

468 333 91 268 (64 547) 495 054

Надходження Вибуття на 31 грудня 2019 року

75 44 400

98 618 (14 112) 474 270

2 269 (89) 17 410

4 810 (3 244) 41 725

19 862 25 438

125 634 (17 445) 603 243

Накопичений знос на 1 січня 2018 року (аудит не проводився) Амортизація Вибуття на 31 грудня 2018 року (аудит не проводився)

(23 395) (1 413) 145 (24 663)

(243 028) (24 352) 6 406 (260 974)

(13 166) (365) (13 531)

(30 073) (5 205) 1 699 (33 579)

-

(309 662) (31 335) 8 250 (332 747)

Амортизація Вибуття на 31 грудня 2019 року

(1 234) (25 897)

(37 892) 11 986 (286 880)

(718) 89 (14 160)

(5 091) 3 243 (35 427)

-

(44 935) 15 318 (362 364)

Чиста балансова вартість на 1 січня 2018 року (аудит не проводився)

21 075

72 077

877

3 956

60 686

158 671

на 31 грудня 2018 року (аудит не проводився)

19 662

128 790

1 699

6 580

5 576

162 307

на 31 грудня 2019 року

18 503

187 390

3 250

6 298

25 438

240 879

60 686

37


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) 7.

Оренда

Компанія орендує різні активи, що представлені переважно нерухомістю, а також транспортними засобами. Угоди про оренду не містять ковенант, однак орендовані активи не можуть використовуватися в якості забезпечення для цілей запозичення. Актив з права користування визнано щодо довгострокової оренди нерухомості. Нижче наведені балансова вартість активу з права користування і його рух за період: 2018 (аудит 2019 Балансова вартість на 1 січня Надходження Капіталізовані витрати пов'язані з орендною Амортизація Інші зміни Вибуття Первісна вартість активів з права користування Накопичена амортизація Первісна вартість активів з права користування на 31 грудня Накопичена амортизація Балансова вартість на 31 грудня

104 025 2 307 696 (14 859) (4 562) (3 188) 3 188 113 507 (25 900) 87 607

не проводився)

118 254 (14 229) 118 254 (14 229) 104 025

Актив з права користування відображений за статтею балансу «Інші необоротні активи». Орендні зобов’язання станом на 31 грудня представлені наступним чином: Орендні зобов'язання

Примітки

31 грудня 2019 року

Довгострокові зобов'язання Короткострокові зобов'язання

11 13

92 562 9 487 102 049

31 грудня 2018 року

1 січня 2018 року

(аудит не проводився)

(аудит не проводився)

99 904 7 640 107 544

107 254 5 245 112 499

Довгострокові орендні зобов'язання включені в статтю балансу «Інші довгострокові зобов'язання», а короткострокові - у статтю «Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями». Нижче наведена балансова вартість орендних зобов'язань та їх рух протягом періоду: 2018 (аудит 2019 Станом на 1 січня Надходження Приріст відсотків Платежі Станом на 31 грудня

107 544 3 729 20 469 (29 693) 102 049

не проводився)

112 499 20 766 (25 721) 107 544


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 7. Оренда (продовження) Майбутні мінімальні орендні платежі та теперішня вартість чистих мінімальних орендних платежів були представлені наступним чином: 31 грудня 2019 року Менше 1 року Від 1 до 5 років Більше ніж 5 років За вирахуванням майбутньої вартості фінансування Всього теперішня вартість мінімальних орендних платежів За вирахуванням поточної частини орендних зобов’язань Всього довгострокова частина орендних зобов’язань

28 754 106 312 52 245 187 311 85 262 102 049

31 грудня 2018 року (аудит не проводився) 27 557 102 300 76 725 206 582 99 038 107 544

9 487

7 640

92 562

99 904

Нижче наведені суми за договорами оренди, визнані у складі прибутків або збитків: 2019 Амортизація активу з права користування Процентні витрати Витрати, пов’язані з короткостроковою орендою

2018 (аудит не проводився)

14 859 20 469 3 317

14 229 20 766 1 847

38 645

36 842

Витрати з амортизації активу з права користування включаються в собівартість реалізованих послуг. Процентні витрати є частиною фінансових витрат в звіті про фінансові результати. Орендні витрати, що відносяться до короткострокової включаються в адміністративні витрати та собівартість реалізованих послуг. Загальний відтік грошових коштів з оренди, який врахований в складі грошових потоків в 2019 році склав 29 693 тис. грн. (2018: 25 721 тис. грн.) Як орендодавець, Компанія уклала договори операційної суборенди щодо окремих певних офісних приміщень. Такі договори оренди укладені на строк від 1 до 3 років. Майбутні мінімальні орендні платежі за такою орендою станом на 31 грудня були представлені наступним чином: 2019 63 470 19 980 83 450

Протягом одного року Через рік, але не більше п’яти років Більше п'яти років Всього

Майбутні мінімальні орендні платежі за короткостроковою орендою станом на 31 грудня були представлені наступним чином: 2019 Менше 1 року 3 636 Всього мінімальних орендних платежів 3 636 8.

Запаси

У нижченаведеній таблиці представлені запаси станом на станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 років та 1 січня 2018 року: 31 грудня 2019 року Права на показ контенту Виробничі запаси Незавершене виробництво Товари Всього

81 704 3 523 6 421 1 105 92 753

31 грудня 2018 року (аудит не

1 січня 2018 року (аудит не

проводився) 61 306 2 467 6 220 25

проводився)

70 018

229 873 4 515 5 410 807 240 605 39


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

9.

Гроші та їх еквіваленти

У нижченаведеній таблиці представлені гроші та їх еквіваленти станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 років та 01 січня 2018 року.

Готівка Гроші в банках в національній валюті Гроші в банках в іноземній валюті Покриття безвідкличного документарного підтвердженого акредитиву Всього

31 грудня 2019 року

31 грудня 2018 року (аудит не

1 січня 2018 року (аудит не

проводився)

проводився)

4 30 962 357 2 463

2 23 661 587 2 614

4 3 975 984 1 234

33 786

26 864

6 197

Покриття безвідкличного документарного підтвердженого акредитиву в сумі 2 463 тис. грн станом на 31 грудня 2019 (31 грудня 2018 року: 2 614 тис. грн на) це фактично кошти, що обмежені до використання банком, як гарантія сплати постачальникам за товари, роботи, послуги. Всі кошти Компанії розміщені в АТ «Перший Український Міжнародний БАНК» («ПУМБ»), яка є пов'язаною стороною Компанії. 10. Торгова та інша дебіторська заборгованість У нижченаведеній таблиці представлена дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 років та 01 січня 2018 року. 31 грудня 2018 року (аудит не

1 січня 2018 року (аудит не

проводився)

проводився)

277 901

311 157

209 302

(60 208)

(6 998)

(6 898)

-

45

-

637 987 2 342 858 022

455 101 588 730 2 613 1 350 648

471 776 2 771 676 951

183 489

211 783

145 778

(1 745)

-

-

43 423

10 325

6 441

225 167

222 108

152 219

31 грудня 2019 року Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги Резерв під очікувані кредитні збитки по дебіторській заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів Депозитні сертифікати Фінансові позики надані Інша поточна дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість за виданими авансами Резерв під знецінення авансів виданих Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1 083 189 1 572 756 829 170 Компанія використовує спрощений підхід, передбачений в МСФЗ (IFRS) 9, до оцінки очікуваних кредитних збитків, згідно з яким використовується оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за весь строк обліку всієї торгової дебіторської заборгованості. Для оцінки очікуваних кредитних збитків торгова дебіторська заборгованість покупців – резидентів України була згрупована на підставі загальних характеристик кредитного ризику і кількості днів прострочення платежу. Рівні очікуваних кредитних збитків ґрунтуються на графіках платежів з продажів за 12 місяців до 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року, і аналогічних історичних кредитних збитках, понесених за ці періоди.

40


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 10. Торгова та інша дебіторська заборгованість (продовження) Рівні збитків за минулі періоди не коригуються з урахуванням поточної і прогнозної інформації про макроекономічні фактори, так як зобов'язання щодо виконання умов договорів мають короткостроковий характер і вплив коригувань не є суттєвим. Дебіторська заборгованість покупців – нерезидентів та інша дебіторська заборгованість аналізується на предмет виникнення очікуваних кредитних збитків на індивідуальній основі. Оціночний резерв під кредитні збитки за торговельною дебіторською заборгованістю визначається відповідно до матриці резервів, що ґрунтується на кількості днів прострочення активу: 31 грудня 2018 року (аудит не

31 грудня 2019 року Дебіторська заборгованість

Сплачено у строк Прострочена на 1-30 днів Прострочена на 31-60 днів Прострочена на 61-90 днів Прострочена на 91-180 днів Прострочена на 181-365 днів Прострочена більш ніж 365 днів Оцінювана на індивідуальній основі

176 484 19 761 10 801 1 642 6 713 31 389 16 925 14 186

проводився) Резерв під Резерв під Дебіторська % резерву- очікувані % резерву- очікувані заборговання кредитні вання кредитні ваність збитки збитки 125 164 2,46% 0,08% (4 342) (114) 276 3,60% 0,10% (711) (107) 91 478 4,84% 0,42% (523) (74) 11 766 5,51% 8,63% (91) (277) 64 892 32,24% 11,39% (2 164) (83) 2 420 51,17% 13,08% (31 389) (422) 10 097 100,00% 100,00% (16 925) (5 921)

100,00%

277 901

(4 063)

5 064

(60 208)

311 157

100,00%

(6 998)

1 січня 2018 року (аудит не проводився) Дебіторська заборгованість

Сплачено у строк Прострочена на 1-30 днів Прострочена на 31-60 днів Прострочена на 61-90 днів Прострочена на 91-180 днів Прострочена на 181-365 днів Прострочена більш ніж 365 днів Заборгованість яка оцінюється на індивідуальній основі

96 815 370 83 446 11 415 1 146 5 080 10 547 483 209 302

% резервування

0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,10% 0,11% 100,00% 100,00%

Резерв під очікувані кредитні збитки

(1) (1) (1) (1) (4) (6 890) (6 898)

У таблиці нижче пояснюються зміни в оціночному резерві під кредитні збитки для торгової та іншої дебіторської заборгованості згідно зі спрощеною моделлю очікуваних кредитних збитків, що відбулися в період між початком і кінцем річного періоду. 2019 Залишок на початок року Зміни в оціночних значеннях і припущеннях Разом зміни, що впливають на відрахування в оціночний резерв під кредитні збитки за період Використання резерву Залишок на кінець року

2018 (аудит не проводився)

(6 998) (54 159)

(6 898) (95)

(54 159)

(95)

949 (60 208)

(5) (6 998)

Депозитні сертифікати представлені депозитами, розміщеними в банку «ПУМБ» під процентну ставку 0,3%, номінованими в доларі США.

41


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 11. Інші довгострокові зобов'язання У нижченаведеній таблиці представлені інші довгострокові зобов'язання станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 років та 1 січня 2018 року.

Примітки

Орендні зобов’язання Кредити та позики Заборгованість за поручительством

7 12 12

31 грудня 2019 року

92 562 92 562

31 грудня 2018 року

1 січня 2018 року

(аудит не проводився)

(аудит не проводився)

99 904 4 020 538 4 120 442

107 254 4 688 889 31 241 4 827 384

12. Запозичення

У нижченаведеній таблиці представлені запозичення Компанії по дисконтованій вартості станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 років та 1 січня 2018 року.

Валюта

Строк погашення

Довгострокові зобов'язання Кредити USD Заборгованість за поручительством EUR

Номінальна процентна ставка

Ефективна процентна ставка

2020

0,01%

10,74%

2020

-

7,10%

Короткострокові зобов'язання Кредити USD 2020 Заборгованість за поручительством EUR 2020 Відсотки по кредитам USD 2020

0,01%

10,74%

-

7,10%

0,01%

10,74%

31 грудня 2018 року

1 січня 2018 року

(аудит не проводився)

(аудит не проводився)

-

4 020 538

4 688 889

-

-

31 241

-

4 020 538

4 720 130

798 996

-

-

-

61 041

43 389

3 345

3 469

2 890

802 341 802 341

64 510 4 085 048

46 279 4 766 409

31 грудня 2019 року

Отримані запозичення не забезпечені заставою. Сплата процентів за кредитами відбудеться в кінці строку кредиту, тому заборгованість за нарахованими відсотками теж відображена по дисконтованій вартості.

42


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 13. Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями та інші поточні зобов’язання У нижченаведеній таблиці представлена поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями та інші поточні зобов’язання станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 років та 1 січня 2018 року. Примітка

31 грудня 2019 року

31 грудня 2018 1 січня 2018 року (аудит не року (аудит не проводився)

проводився)

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями Орендні зобов’язання 7 9 487 7 640 Кредити 12 802 341 3 469 Заборгованість за поручительством 12 61 041 811 828 72 150 Інші поточні зобов’язання Фінансові позики отримані 6 406 067 3 086 469 Інша кредиторська заборгованість 12 455 180 6 406 079 7 217 907

5 245 2 890 43 389 51 524 2 994 228 139

3 541 649 3 613 799

2 994 367 3 045 891

14. Торгова та інша кредиторська заборгованість У нижченаведеній таблиці представлена поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 років та 1 січня 2018 року: 31 грудня 2018 року (аудит не

1 січня 2018 року (аудит не

проводився)

проводився)

408 303

516 905

494 424

408 303

516 905

494 424

12 926

24 290

17 230

121

9 154

8 448

732

43

-

3 857

405

415

17 636 425 939

33 892

26 093

550 797

520 517

31 грудня 2019 року Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці

43


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 15. Поточні забезпечення Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Компанія в складі поточних забезпечень визнає переважно резерв невикористаних відпусток та резерв під нарахування премій працівникам. Рух резерву невикористаних відпусток розкривається наступним чином: 2019 Балансова вартість на 1 січня Нарахований резерв Використаний резерв Балансова вартість на 31 грудня

25 454 39 321 (33 061) 31 714

2018 (аудит не проводився)

21 900 27 053 (23 499) 25 454

Рух резерву під нарахування премій працівникам розкривається наступним чином: 2019 Балансова вартість на 1 січня Нарахований резерв Використаний резерв Балансова вартість на 31 грудня

14 249 19 628 (14 176) 19 701

2018 (аудит не проводився)

12 860 12 623 (11 234) 14 249

16. Дохід від реалізації У нижченаведеній таблиці представлена інформація про дохід від реалізації: 2019 Послуги з розміщення рекламних матеріалів Реалізація прав на показ та поширення програм Інша реалізація

1 521 709 101 281 38 880 1 661 870

2018 (аудит не проводився)

1 006 559 200 875 27 900 1 235 334

В наступній таблиці представлено дохід від реалізації за часом визнання: 2019 Послуги та товари, що передаються у певний момент часу Послуги та товари, що передаються з плином часу

1 639 250 22 620 1 661 870

2018 (аудит не проводився)

1 218 129 17 205 1 235 334

44


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 17. Собівартість реалізації Собівартість реалізації Компанії представлена наступним чином: 2019 Амортизація основних засобів, нематеріальних активів, активів з права користування Витрати на оплату праці Нарахування на оплату праці Послуги фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру та пов’язані нарахування Витрати на покупний контент (роялті за права показу) Послуги сторонніх організацій Матеріальні витрати Витрати на оренду Інші витрати Зміни в залишках незавершеного виробництва Капіталізовано в нематеріальних активах

2018 (аудит не проводився)

1 090 151 286 558 70 986

726 033 210 092 44 715

61 411 171 024 163 761 14 021 3 181 21 325 (1 213) (132 940) 1 748 265

61 709 260 358 161 658 15 482 1 844 13 961 (96) (156 972) 1 338 784

В 2019 році частина витрат на оплату праці та відповідних нарахувань в сумах 54 858 тис. грн. та 9 987 тис. грн. капіталізована до складу вартості нематеріальних активів (2018: 97 052 тис. грн. та 20 723 тис. грн. відповідно). 18. Адміністративні витрати Адміністративні витрати були представлені наступним чином: 2019 Витрати на оплату праці Нарахування на оплату праці Послуги фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру та пов’язані нарахування Амортизація основних засобів, нематеріальних активів Послуги сторонніх організацій Матеріальні витрати Інші витрати

2018 (аудит не проводився)

36 113 6 397

33 665 5 224

2 731

1 528

5 372 44 741 3 382 3 651 102 387

3 558 31 197 2 224 2 792 80 188

19. Витрати на збут Витрати на збут були представлені наступним чином: 2018 (аудит не

2019 Витрати на оплату праці Нарахування на оплату праці Послуги фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру та пов’язані нарахування Послуги сторонніх організацій Матеріальні витрати Амортизація основних засобів, нематеріальних активів Інші витрати

проводився)

35 866 7 583

30 885 6 741

4 020

887

186 148 1 535 339 17 235 508

202 015 3 704 346 92 244 670

45


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 20. Інші операційні доходи Інші доходи були представлені наступним чином: 2018 (аудит не

2019 Доходи від безоплатно отриманої фінансової допомоги Доходи від курсової різниці, нетто Доходи від оренди активів Інші доходи Доходи які виникли в результаті перерахунку коефіцієнту розподілу ПДВ

проводився)

1 053 810

2 290 000

99 483 10 937 759

36 181 6 337 805

2 733

-

1 167 722

2 333 323

Безоплатна фінансова допомога була отримана від пов’язаних сторін. 21. Інші операційні витрати Інші витрати Компанії представлені наступним чином: 2019 Витрати від списання контенту Витрати від надання безповоротної фінансової допомоги Витрати від списання ПДВ Витрати зі створення резерву під очікувані кредитні збитки та знецінення авансів виданих Витрати на списання безнадійної заборгованості Амортизація основних засобів Збиток від продажу інших оборотних активів Матеріальні витрати Зарплата Інші витрати

2018 (аудит не проводився)

13 832 10 000 -

30 974 19 722

55 547

95

290 185 336 7 332 8 899 96 421

3 682 1 162 443 273 71 6 520 62 942

22. Фінансові доходи

У нижченаведеній таблиці представлена інформація про фінансові доходи: 2019 Процентні доходи по депозитам Інші доходи від фінансових операцій

4 405 227 4 632

2018 (аудит не проводився)

2 278 45 2 323

23. Фінансові витрати Фінансові витрати Компанії представлені наступним чином: 2019 Процентні витрати по кредитам Амортизація дисконту за кредитами та поручительством Процентні витрати за орендою

388 513 910 20 469 534 767

2018 (аудит не проводився)

540 403 321 20 766 424 627

46


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 24. Інші доходи Інші доходи в 2019 році представлені на нетто основі доходами від перерахунку заборгованості з кредитами та поручительством в іноземній валюті в сумі 501 800 тис. грн. та витратами від перерахунку депозитних сертифікатів на суму 16 409 тис. грн. (2018 рік: доходами від перерахунку заборгованості з кредитами в іноземній валюті в сумі 71 145 тис. грн.). 25. Податок на прибуток Прибуток Компанії підлягає оподаткуванню в Україні за ставкою 18%, що діяла в 2019 та 2018 роках. Узгодження прибутку до оподаткування, помноженого на встановлену ставку податку на прибуток, та фактичних витрат з податку на прибуток за рік, що закінчився 31 грудня, наступним чином представлено: 2018 (аудит не

2019 Прибуток до оподаткування Витрати з податку на прибуток за ставкою 18% Використання раніше не визнаного як відстрочений податковий актив податкового збитку Вплив витрат, які не враховуються для визначення оподатковуваного прибутку, нетто Зміни в невизнаних податкових активах Всього витрат з податку на прибуток

проводився)

602 267 108 480

1 490 914 268 365

(248 740)

(368 063)

968

83 580

139 364 -

16 118 -

Станом на 31 грудня 2019 року податкові активи і зобов'язання були представлені таким чином:

Податкові збитки минулих періодів Основні засоби Нематеріальні активи Аванси видані Торгівельна та інша дебіторська заборгованість Кредити За вирахуванням: невизнані відстрочені податкові активи Всього

31 грудня 2018 року (аудит не проводився)

Визнано в звіті про фінансові результати

31 грудня 2019 року

347 256 (1 603) 40 352 148 1 882 388 035

(248 740) 526 36 408 166 9 578 92 686 (109 376)

98 516 (1 077) 76 760 314 11 460 92 686 278 659

(388 035) -

109 376 -

(278 659) -

Станом на 31 грудня 2018 року податкові активи і зобов'язання були представлені таким чином: 1 січня 2018 року (аудит не проводився)

Податкові збитки минулих періодів Основні засоби Нематеріальні активи Аванси видані Торгівельна та інша дебіторська заборгованість Поточні забезпечення За вирахуванням: невизнані відстрочені податкові активи Всього

Визнано в звіті про фінансові результати

31 грудня 2018 року (аудит не проводився)

715 319 (928) 23 189 333 1 864 203 739 980

(368 063) (675) 17 163 (185) 18 (203) (351 945)

347 256 (1 603) 40 352 148 1 882 388 035

(739 980) -

351 945 -

(388 035) -

47


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 26. Розрахунки і операції з пов’язаними сторонами Для цілей даної фінансової звітності сторони вважаються пов'язаними, якщо одна із сторін має можливість контролювати або чинити значний вплив на операційні та фінансові рішення іншої сторони. При розгляді будьяких операцій, що можуть бути визначені як угоди з пов'язаними сторонами, приймається до уваги сутність таких операцій, а не тільки їх юридична форма. Пов’язані сторони можуть здійснювати операції, які не завжди є доступними для непов’язаних сторін, і умови та суми операцій між пов’язаними сторонами можуть не відповідати аналогічним умовам та сумам операцій, які відбуваються між непов’язаними сторонами. Компанія класифікує пов’язані сторони за наступними категоріями: а) б) в) г)

Материнська компанія; Компанії під спільним контролем або суттєвим впливом; Ключовий управлінський персонал Компанії; Інші пов`язані сторони

Операції з пов’язаними сторонами за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року представлені таким чином: 2019 Материнська компанія Продаж прав на показ та поширення програм Дохід від суборенди Придбання товарів, робіт, послуг Позики видані Повернення позик виданих Інші пов’язані сторони Продаж послуг з розміщення рекламних матеріалів, інших послуг* Продаж прав на показ та поширення програм Дохід від суборенди Придбання товарів, робіт, послуг Придбання фінансових інструментів Дохід від отриманої безповоротної фінансової допомоги Витрати з надання безповоротної фінансової допомоги Відсотки за кредит Витрати зі створення резерву під очікувані кредитні збитки та знецінення авансів виданих Позики видані Повернення позик виданих Позики (кредити) отримані Повернення позик (кредитів) отриманих Повернення за отриманим поручительством

2018 (аудит не проводився)

57 448 (466) (4 008) 604 750 570 350

(341) (2 124) 576 004 491 168

134 799 7 664 (6 020) (376 124) (322 641) 1 053 810 10 000 348

76 763 170 320 (5 073) (288 069) (455 101) 2 290 000 539

46 461

(199)

228 313 213 457 18 389 120 19 084 402 60 663

213 695 183 818 13 105 392 14 021 275 12 816

*В 2018 році продаж послуг реклами Компанії на загальну суму 644 757 тис. грн. здійснено комісіонером – пов’язаною стороною за договором комісії. Станом на 31 грудня 2019 року банк, який обслуговує Компанію, пов’язана сторона, видав на користь Компанії гарантії на загальну суму 2 463 тис. грн. в якості гарантій виконання нею зобов’язань в зв’язку з тимчасовим вивезенням обладнання за кордон.

48


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 26. Розрахунки і операції з пов’язаними сторонами (продовження) Залишки розрахунків з пов’язаними сторонами представлені таким чином: 31 грудня 2018 року (аудит не

1 січня 2018 року (аудит не

проводився)

проводився)

4 957

71

32

135

-

-

474 350

439 950

355 114

(2 808)

(584)

(164)

111 044

157 068

200 848

51 955

5 629

5 828

164 554

455 101 206 170

1 123

33 662

26 151

-

158 820 (798 996)

143 963 (61 041) (4 024 007)

(74 630) (4 691 779)

(329 252)

(431 030)

(421 243)

(6 406 080) -

(3 086 482) (455 152)

(2 994 229) (132)

(2 882)

(13 916)

(15 169)

31 грудня 2019 року Материнська компанія Дебіторська заборгованість за продукцію (товари, роботи, послуги) Резерв під очікувані кредитні збитки по дебіторській заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Дебіторська заборгованість за виданими позиками Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Інші пов’язані сторони Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги Резерв під очікувані кредитні збитки по дебіторській заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Депозитний сертифікат Дебіторська заборгованість за виданими авансами Дебіторська заборгованість за виданими авансами за необоротні активи Дебіторська заборгованість за виданими позиками Заборгованість за поручительством Кредит Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Фінансові позики отримані Інша кредиторська заборгованість Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

Ключовим управлінським персоналом є особи, які мають повноваження та відповідальність за планування, керівництво та контроль за діяльністю Компанії, прямо чи опосередковано, включаючи виконавчих та невиконавчих директорів. Сума винагороди вищого управлінського персоналу та пов’язаних з нею витрат за рік, що закінчився 31 грудня 2019, склала 34 405 тис. грн. (за 2018 рік: 29 722 тис. грн.). Зазначені витрати включені до складу адміністративних витрат.

49


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 27. Звірка зобов'язань, що виникають внаслідок фінансової діяльності У наведених нижче таблицях деталізуються зміни у зобов'язаннях Компанії, що виникають унаслідок фінансової діяльності, включаючи зміни внаслідок грошових потоків від фінансової діяльності та негрошові зміни. Зобов’язання, пов’язані з фінансовою діяльністю, – це зобов’язання, за якими грошові потоки були класифіковані – або майбутні грошові потоки будуть класифіковані – у звіті про рух грошових коштів як грошові потоки від фінансової діяльності.

31 грудня 2018 року (аудит не проводився)

Отримання Погашення Нараховані відсотки Курсові різниці Нараховані проценти за методом ефективної ставки та ефект дострокового погашення кредиту

31 грудня 2019 року

Кредити та пов’язані відсотки

Заборгованість за поручительством

4 024 007

61 041

3 086 469

107 544

7 279 061

(3 235 207) 388 (499 535)

(60 663)

18 389 120 (15 069 522)

3 729 (29 693) 20 469

18 392 849 (18 395 085) 20 857 (501 135)

512 688 802 341

1 222 -

6 406 067

102 049

513 910 7 310 457

Кредити та пов’язані відсотки

1 січня 2018 року (аудит не

Фінансові позики отримані

Орендні зобов’язання

(1 600)

Заборгованість за поручительством

Фінансові позики отримані

Орендні зобов’язання

Всього

Всього

4 691 779

74 630

2 994 228

112 499

7 873 136

(1 008 123) 540 (59 756) 399 576

(12 816) (4 527) 3 754

13 105 392 (13 013 151) -

(25 721) 20 766 -

13 105 392 (14 059 811) 21 306 (64 283) 403 321

4 024 007

61 041

3 086 469

107 544

7 279 061

проводився)

Отримання Погашення Нараховані відсотки Курсові різниці Нараховані проценти за методом ефективної ставки 31 грудня 2018 року (аудит не проводився)

28. Фінансові інструменти Фінансові інструменти Компанії (фінансові активи та фінансові зобов'язання) на початок та кінець звітного періоду представлені таким чином: 31 грудня 2019 року

31 грудня 2018 року (аудит не

1 січня 2018 року (аудит не

проводився)

проводився)

Фінансові активи Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, та дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Депозитні сертифікати Дебіторська заборгованість за виданими позиками Інша поточна дебіторська заборгованість Гроші та їх еквіваленти Фінансові зобов’язання Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Заборгованість за поручительством Кредити Фінансові позики отримані Інша кредиторська заборгованість

217 693

304 204

202 404

637 987 2 342 33 786

455 101 588 730 2 613 26 864

471 776 2 771 6 197

(408 303)

(516 905)

(494 424)

(802 341) (6 406 067) (12)

(61 041) (4 024 007) (3 086 469) (455 180)

(74 630) (4 691 779) (2 994 228) (139) 50


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 28. Фінансові інструменти (продовження) Керівництво оцінює, що справедлива вартість грошових коштів, торгової та іншої дебіторської заборгованості, торгової та іншої кредиторської заборгованості, наближена до їх балансової вартості, переважно через короткострокові строки цих фінансових активів та зобов'язань. Нижче представлено порівняльні дані в розрізі класів балансової та справедливої вартості фінансових інструментів Компанії, інших ніж тих, балансова вартість яких наближена до їх справедливої вартості: 31 грудня 2019 року

31 грудня 2018 року (аудит не проводився) Балансова Справедлива Балансова Справедлива вартість вартість вартість вартість

Фінансові активи Позики надані Депозитні сертифікати

637 987 637 987

637 987 637 987

588 730 455 101 1 043 831

588 730 455 101 1 043 831

31 грудня 2019 року

31 грудня 2018 року (аудит не проводився) Балансова Справедлива Балансова Справедлива вартість вартість вартість вартість

Фінансові зобов’язання Заборгованість за поручительством Кредити Фінансові позики отримані

1 січня 2018 (аудит не проводився) Балансова Справедлива вартість вартість

471 776 471 776

471 776 471 776

1 січня 2018 (аудит не проводився) Балансова Справедлива вартість вартість

-

-

(61 041)

(61 041)

(74 630)

(74 630)

(802 341)

(802 341)

(4 024 007)

(4 024 007)

(4 691 779)

(4 691 779)

(6 406 067)

(6 406 067)

(3 086 469)

(3 086 469)

(2 994 228)

(2 994 228)

(7 208 408)

(7 208 408)

(7 171 517)

(7 171 517)

(7 760 637)

(7 760 637)

Справедливій вартості фінансових інструментів Компанії відповідає рівень 3 ієрархії джерел справедливої вартості, встановленої МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 29. Управління фінансовими ризиками Використовуючи фінансові інструменти, Компанія зазнає впливу таких фінансових ризиків: кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик. Керівництво Компанії контролює процес управління цими ризиками. Політика управління ризиками Компанії включає ідентифікацію та аналіз ризиків, до яких схильна Компанія, встановлення припустимих граничних значень ризику, моніторинг ризиків та контроль дотриманням встановлених обмежень. Керівництво регулярно аналізує політику управління ризиками на предмет необхідності внесення змін в зв'язку зі змінами у складі фінансових інструментів, ринкових умов та діяльності Компанії. В цьому розділі представлена інформація щодо цілей Компанії, її політики та процедур оцінки фінансових ризиків і управління ризиками. Кредитний ризик Компанія приймає на себе кредитний ризик, що являє собою ризик потенційного зменшення вартості негативних змін спроможності позичальника погасити заборгованість. До основних сфер кредитного ризику Компанії відносяться такі: - грошові кошти та іх еквіваленти; - депозити; - фінансові позики. Максимальний рівень кредитного ризику Компанії, як правило, відображається балансовою вартістю фінансових активів, що виникають та визнаються на звітну дату. Вплив можливого згортання активів і зобов'язань з метою зниження рівня потенційного кредитного ризику є незначним.

51


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 29. Управління фінансовими ризиками (продовження) Компанія здійснює моніторинг рівня ризику на постійній основі. Підприємство має виключно короткострокову дебіторську заборгованість, що не містить значного елементу фінансування. Внаслідок цього Компанія обрала підхід до оцінки розміру очікуваних кредитних збитків протягом усього життєвого циклу торгівельної дебіторської заборгованості. На прострочену дебіторську заборгованість Компанія створює резерв під ОКЗ. Ризик ліквідності Ризик ліквідності - це ризик того, що Компанії буде складно залучити кошти для виконання своїх зобов'язань. Ризик ліквідності існує тоді, коли існує розбіжність у строках виплат за активами і зобов'язаннями. Для управлінського персоналу Компанії надзвичайно важливо, щоб строки виплат за активами відповідали строкам виплат за зобов'язаннями, процентні ставки по активах відповідали процентним ставкам по зобов'язаннях, а якщо існує будь-яка невідповідність, щоб вона була під контролем. Компанія здійснює управління ліквідністю з метою забезпечення постійної наявності коштів, необхідних для виконання усіх зобов'язань у визначені терміни. Політика ліквідності знаходиться під постійним моніторингом управлінського персоналу. Як правило, Компанія забезпечує наявність достатніх грошових коштів на вимогу для оплати очікуваних операційних витрат на поточний рік; це не поширюється на екстремальні ситуації, які неможливо передбачити, такі як стихійне лихо. На 31 грудня 2019 року строки погашення непохідних фінансових зобов'язань згідно з договорами, включаючи виплати процентів, строки виплат збитків за оцінками управлінського персоналу представлені таким чином: Грошові потоки згідно з договорами

До одного року

802 341 102 049

892 182 187 311

892 182 28 754

106 312

52 245

408 303 6 406 079 7 718 772

408 303 6 406 079 7 893 875

408 303 6 406 079 7 735 318

106 312

52 245

Балансова вартість

Кредити Оренда Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Інші поточні зобов'язання Усього

Від 1 до 5 років

Понад п’ять років

На 31 грудня 2018 року строки погашення непохідних фінансових зобов'язань згідно з договорами, включаючи виплати процентів, строки виплат збитків за оцінками управлінського персоналу представлені таким чином: Балансова вартість

Грошові потоки згідно з договорами

До одного року

Від 1 до 5 років

Понад п`ять років

Кредити Поручительства Оренда

4 024 007 61 041 107 544

4 704 022 62 255 206 582

62 255 27 557

4 704 022 102 300

76 725

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Інші поточні зобов'язання Усього

516 905 3 541 649 8 251 146

516 905 3 541 649 9 031 413

516 905 3 541 649 4 148 366

4 806 322

76 725

52


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 29. Управління фінансовими ризиками (продовження) На 1 січня 2018 року строки погашення непохідних фінансових зобов'язань згідно з договорами, включаючи виплати процентів, строки виплат збитків за оцінками управлінського персоналу представлені таким чином:

Балансова вартість

Грошові потоки згідно з договорами

До одного року

Від 1 до 5 років

Понад п‘ять років

4 691 779 5 778 270 5 778 270 Кредити 74 630 79 552 79 552 Поручительства 112 499 232 180 25 889 129 566 76 725 Оренда Поточна кредиторська заборгованість за товари, 494 424 494 424 494 424 роботи, послуги 2 994 367 2 994 367 2 994 367 Інші поточні зобов'язання 8 367 699 9 578 793 3 514 680 5 987 388 76 725 Усього Оцінка управлінського персоналу стосовно виплат збитків ґрунтується на оцінці періоду, необхідного для збору всіх підтверджуючих первинних документів, та на законодавчо встановленому періоді виплати збитків. Ринковий ризик Ринковий ризик є ризиком того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими інструментами коливатиметься внаслідок змін у ринкових цінах. Ринковий ризик, властивий фінансовим інструментам Компанії, включає в себе валютний ризик та ризик відсоткової ставки. Валютний ризик Схильність Компанії до валютного ризику обумовлена наявністю фінансових інструментів, деномінованих в валюті, що відрізняється від функціональної валюти, а також діяльністю Компанії з імпорту (витрати з закупівлі прав на покази, в т.ч. таких, що включаються до нематеріальних активів, переважно здійснюються в валюті, що відрізняється від функціональної). Керівництво Компанії здійснює оперативний моніторинг руху валютних котирувань і вживає заходів щодо мінімізації втрат внаслідок коливань цін в іноземній валюті, зокрема, вартість пального для покупців встановлюється з урахуванням курсу іноземної валюти. Компанія не здійснює хеджування валютних ризиків. Схильність Компанії до валютного ризику, виходячи з балансових сум фінансових інструментів, була такою: Гривня Фінансові активи на 31 грудня 2019 року Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, Гроші тапослуги їх еквіваленти роботи, Фінансові зобов'язання на 31 грудня 2019 року Кредити та нараховані відсотки Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Усього фінансових активів та зобов'язань, нетто

Долар США

Євро

Інші валюти

207 569 33 429

8 369 148

1 755 209

-

-

(811 828)

-

-

(28 086)

(349 057)

(30 468)

(692)

212 912

(1 152 368)

(28 504)

(692)

53


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 29. Управління фінансовими ризиками (продовження) Гривня

Долар США

Євро

Інші валюти

Фінансові активи на 31 грудня 2018 року (аудит не проводився)

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів Поточні фінансові інвестиції Гроші та їх еквіваленти Фінансові зобов'язання на 31 грудня 2018 року

298 960

5 172

27

-

(6 998)-

45

-

-

26 277

455 101 155

432

-

-

(4 024 007)

-

(36 385)

(470 213)

(61 041) (4 725)

(1 274)

288 852

(4 033 747)

(65 307)

(1 274)

(аудит не проводився)

Кредити та нараховані відсотки Заборгованість за поручительством Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Усього фінансових активів та зобов'язань, нетто Фінансові активи на 1 січня 2018 року (аудит не проводився)

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги Гроші та їх еквіваленти Фінансові зобов'язання на 1 січня 2018 року

Гривня

Долар США

Євро

Інші валюти

201 922

407

75

-

5 213

598

-

386

(28 509)

(4 691 779) (464 952)

(74 630) (963) )

-

178 626

(5 155 726)

(75 518)

386

(аудит не проводився)

Кредити та нараховані відсотки Заборгованість за поручительством Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Усього фінансових активів та зобов'язань, нетто

У наступній таблиці представлений аналіз чутливості Компанії до збільшення і зменшення курсів долару США, євро, як основних валют, з якими працює Компанія, до гривні. Використовуваний відсоток коливання курсу це очікуваний рівень збільшення/ (зменшення) курсу, який використовується Компанією при складанні внутрішніх звітів щодо валютного ризику для основного управлінського персоналу і який являє собою оцінку управлінського персоналу щодо можливої зміни курсів обміну валют. Аналіз чутливості включає тільки залишки монетарних активів, виражених в іноземних валютах, та коригує їх перерахування у функціональну валюту на кінець періоду з урахуванням зміни курсів обміну валют. Аналіз чутливості включає зовнішні фінансові зобов'язання та фінансові активи, деноміновані у валюті, яка відрізняється від функціональної валюти.

станом на 31 грудня 2019 року станом на 31 грудня 2018 року (аудит не

Вплив долару США Гривня Гривня 10% (10%) ослаблення зміцнення (115 237) 115 237 (403 375) 403 375

Вплив євро Гривня Гривня 10% (10%) ослаблення зміцнення (2 850) 2 850 (6 531) 6 531

проводився)

станом на 1 січня 2018 року (аудит не проводився)

(515 573)

515 573

(7 552)

7 552

54


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 29. Управління фінансовими ризиками (продовження) Ризик концентрації У 2019 році розрахунки з 2-ма найбільшими покупцями (в т.ч. комісіонером) забезпечили компанії 62% реалізації (2018: 72%). Сальдо торговельної дебіторської заборгованості 4-х найбільших контрагентів станом на 31 грудня 2019 року складає 89% від загальної торгівельної дебіторської заборгованості. (Станом на 31 грудня 2018 року сальдо дебіторської заборгованості 4-х найбільших контрагентів становило 85% від загальної торгівельної дебіторської заборгованості на кінець 2018 року). У 2019 році розрахунки з 4 - ма найбільшими постачальниками забезпечили компанії 33% суми закупівель (в 2018 - 28%). Сальдо торговельної кредиторської заборгованості 3-х найбільших контрагентів на 31 грудня 2019 року становило 82 % від загальної торговельної кредиторської заборгованості на кінець 2019 року. (Станом на 31 грудня 2018 року сальдо кредиторської заборгованості по 3-х найбільших контрагентах становило 84% від загальної торговельної кредиторської заборгованості на кінець 2018 року). 30. Управління капіталом Компанія здійснює управління капіталом з метою забезпечення гарантій того, що вона зможе продовжувати свою діяльність на безперервній основі, одночасно підтримуючи довіру кредиторів та забезпечуючи максимальний прибуток власникам, а також власний майбутній розвиток. Керівництво Компанії регулярно аналізує структуру капіталу. В рамках цього аналізу керівництво оцінює вартість капіталу та ризики, пов`язані із кожною статтею капіталу. Цілі, політика та процедури управління капіталом протягом періоду, що завершився 31 грудня 2019 року, не змінювалися. Компанія не підлягає зовнішнім регулятивним вимогам щодо капіталу. 31. Умовні, непередбачувані та потенційні зобов'язання Політична та економічна криза Компанія здійснює свою діяльність в Україні. Попри те, що економіка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певні особливості, властиві економіці, що розвивається. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, високою інфляцією та значним дефіцитом балансу державних фінансів та зовнішньої торгівлі. Після значного погіршення в 2014 і 2015 роках, нинішня політична та економічна ситуація в Україні залишається нестабільною. У 2019 році український уряд продовжує здійснювати всеосяжну програму структурної реформи, спрямованої на усунення існуючих диспропорцій в економіці, державних фінансах та управлінні, боротьбі з корупцією, реформування судової системи з метою забезпечити умови для відновлення економіки в країні. Стабілізація економіки України у найближчому майбутньому залежить від успішності дій, яких вживає уряд, та забезпечення безперервної фінансової підтримки України з боку міжнародних донорів та міжнародних фінансових установ. Національний банк України продовжує дотримуватись політики плаваючого валютного курсу гривні. Протягом 2019 року офіційний обмінний курс гривні до долару США Національного банку України зменшився на 13% з 27,6883 гривень за долар США на 1 січня 2019 року до 23,6862 гривень за долар США на 31 грудня 2019 року. Протягом 2019 року Національний банк України знизив облікову ставку з 18,0% до 13,5%. Щодо валютного регулювання, Національний банк України продовжив політику зменшення валютних обмежень, і, починаючи з березня 2019 року зменшив обов’язкову частку продажу валютних надходжень від 50% до 30%, та повністю відмінив дане обмеження починаючи з 20 червня 2019 року. У 2019 році споживча інфляція сповільнилася до 4.1% (з 9.8% у 2018 році), а зростання реального ВВП, становило 3.3%. Сповільненню інфляції сприяла помірна динаміка цін на продовольчі товари, а також зміцнення курсу гривні завдяки профіциту іноземної валюти на ринку, який утримувався впродовж переважної частини 2019 року.

55


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 31. Умовні, непередбачувані та потенційні зобов’язання (продовження) Міжнародні рейтингові агенції Fitch та Standard&Poor’s, підвищили суверенний рейтинг України до рівня В. Агенції відзначили суттєве покращення макроекономічної ситуації, відповідальну фіскальну та бюджетну політику, а також появу «вікна можливостей» для здійснення економічних реформ. Наприкінці 2019 року міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підтвердило суверенний кредитний рейтинг України в національній та іноземній валютах на рівні Caa1 та змінило стабільний прогноз на позитивний. 9 червня 2020 року Міжнародний валютний фонд затвердив для України нову програму Stand-bу розмірі 5 мільярдів доларів США, яка розрахована на 18 місяців. Після укладення нової програми з Міжнародним валютним фондом міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинг України до рівня В3 зі стабільним прогнозом. При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі та оцінювані результати вищезазначених подій на фінансовий стан і результати діяльності Компанії у звітному періоді. Оподаткування Українське законодавство й нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності компаній, включаючи валютний контроль і митне законодавство, продовжують змінюватися. Положення законів і нормативних актів зазвичай є нечіткими, і трактуються по-різному місцевими, регіональними й державними органами, а також іншими урядовими установами. Випадки розбіжностей у трактуванні законодавства є непоодинокими. Крім того у зв'язку з різними методологічними підходами в сфері трансфертного ціноутворення в Україні, а також відсутністю широкої судової практики, існують ризики застосування українськими податковими органами інших підходів, пов’язаних з трансфертним ціноутворенням, відносно контрольованих операцій Компанії з придбання товарів та послуг. Потенційна сума додаткових податкових зобов’язань не може бути надійно оцінена. Зазначені ризики можуть бути реалізовані протягом 7 років від дати подання відповідних звітів з податку на прибуток. Керівництво вважає, що діяльність Компанії здійснюється у повній відповідності до законодавства, що регулює її діяльність, та що Компанія нарахувала та сплатила усі необхідні податки та що існують серйозні аргументи для успішного захисту від будь-яких претензій податкових органів. Однак не може бути впевненості в тому, що податкові органи не матимуть іншої думки щодо виконання Компанією вимог існуючого податкового законодавства. Керівництво Компанії не створювало резервів щодо донарахування податкових зобов'язань в даній фінансовій звітності, оскільки вважає, що відтік економічних вигід для врегулювання таких податкових зобов'язань можливий, але є малоймовірним. Гарантії отримані та видані, договори поруки Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року Компанія не мала виданих гарантій щодо зобов'язань третіх осіб. Станом на 31 грудня 2019 року банк, який обслуговує Компанію, пов’язана сторона, видав на користь Компанії гарантії на загальну суму 2 463 тис. грн. в якості гарантій виконання нею зобов’язань в зв’язку з тимчасовим вивезенням обладнання за кордон (станом на 31 грудня 2018 року ця сума склала 2 614 тис. грн.). Станом на 31 грудня 2019 як забезпечення виконання зобов’язань за укладеним з банком «ПУМБ» договору овердрафту Компанією передано в заставу станом на 31 грудня 2019 майно, балансова вартість якого складає 18 248 тис. грн. (31 грудня 2018 року: 19 462 тис. грн.). Судові розгляди Час від часу Компанія бере участь у судових розглядах, що виникають в ході звичайної фінансовогосподарської діяльності. На думку Керівництва, не існує поточних судових розглядів або позовів, які можуть мати істотний вплив на результати діяльності або фінансове становище Компанії, і які не були б визнані або розкриті в цій консолідованій фінансовій звітності.

56


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 31. Умовні, непередбачувані та потенційні зобов’язання (продовження) Зобов’язання інвестиційного характеру Станом на 31 грудня 2019 контрактні зобов'язання Компанії щодо придбання нематеріальних активів складали 1 016 205 тис. грн., при цьому, пов’язані з такими зобов’язаннями передоплати видані станом на 31 грудня 2019 складали суму 364 068 тис. грн. (31 грудня 2018: контрактні зобов'язання – 1 410 177 тис. грн., передоплати – 305 203 тис. грн.). Станом на 31 грудня 2019 контрактні зобов'язання Компанії щодо придбання основних засобів складали 32 876 тис. грн., при цьому, пов’язані з такими зобов’язаннями передоплати видані станом на 31 грудня 2019 складали суму 14 120 тис. грн. (31 грудня 2018: контрактні зобов'язання – 14 761 тис. грн., передоплати – 5 576 тис. грн.). 32. Події після звітної дати У 2020 році до дати затвердження цієї фінансової звітності ПАТ «ПУМБ» видано на користь Компанії банківські гарантії для тимчасового вивезення за кордон України обладнання для власного телевізійного виробництва на суму 1 145 тис. грн. Протягом січня-вересня 2020 року було закрито банківські гарантії які були відкриті на 31.12.2019 на суму 972 тис. грн. Строк виконання інших банківських гарантій які були відкриті станом на 31.12.2019 не настав У 2020 році Компанія розміщувала короткострокові депозити строком до 1 місяця на загальну суму 1 006 325 тис. грн. На дату затвердження звіту всі кошти по депозитним рахункам були повернуті на поточний рахунок. У січні – вересні 2020 року Компанія надала короткострокових безвідсоткових позик пов‘язаним особам на загальну суму 568 145 тис. грн., з яких повернуто 178 517 тис. грн. Строк сплати решти безвідсоткових позик виданих у 2020 році не настав. Також, було погашено 230 809 тис. грн позик, наданих у 2019 році. У 2020 році була погашена позика, надана компанією SCM Consulting Limited, на суму 990 657 тис. грн. (еквівалент на дату оплати 37 523 тис. долл. США). Станом на дату затвердження даної фінансової звітності Компанія отримала короткострокових безвідсоткових позик від пов’язаних сторін загалом на суму 22 252 196 тис. грн., повернуто з яких 14 677 743 тис. грн. Кінцевий термін сплати безвідсоткових позик наданих з 01.01.2020 до дати випуску цієї фінансової звітності визначений у жовтні 2020 та серпні 2021 року. Крім того було погашено 6 401 867 тис. грн. позик, отриманих у 2019 році. У 2020 році Компанія визнала дохід від списання боргових вимог по договору переуступки заборгованості у сумі 311 108 тис. грн. З початку 2020 року Компанією придбано об’єктів основних засобів на 68 888 тис. грн. Починаючи з січня 2020 року капітальні інвестиції Компанії в нематеріальні активи, переважно в телепрограми, кінопродукцію та спортивні трансляції, склали 845 032 тис. грн. На дату випуску цієї фінансової звітності в порівнянні зі звітною датою курс долара США виріс по відношенню до української гривні на 19%, курс євро виріс по відношенню до української гривні на 24%. 31 грудня 2019 року Всесвітній організації охорони здоров’я було повідомлено, що у Вухані, Хубей, було виявлено обмежену кількість випадків пневмонії, невідомого походження. 7 січня 2020 року влада Китаю визначила причину нового типу коронавірусу (COVID-19). Починаючи з 31 грудня 2019 року, розвиток та розповсюдження COVID-19 призвело до безлічі пов’язаних з цим подій. Початок 2020 року характеризувався поширенням пандемії, що породжується коронавірусом COVID-19. Перший випадок коронавірусу був виявлений в Україні 3 березня. Щоб запобігти поширенню вірусу COVID-19 в Україні, у березні 2020 року уряд України запровадив тимчасові обмеження на державному кордоні, скасування регулярного транспортного сполучення та ввів інші обмеження на період загальнодержавного карантину. Залежно від подальшого розвитку подій, пов'язаних з пандемією, обмежувальні заходи можуть бути скасовані або продовжені.

57


ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ (у тисячах гривень, якщо не зазнaчено інше) ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 32. Поді після звітно дати (продовження) Не можна виключати, що зазначене може вплинути на економічне уповільнення з потенційними наслідками, які ще не піддаються кількісній оцінці, а також і на прибутковість Компанії, в основному через вплив на операційний дохід та ризики щодо витрат. Після спалаху COVID-19 Компанія продовжує ретельно стежити за ситуацією та вживає запобіжних заходів відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та місцевих органів влади. Керівництво Компанії стверджує, що після звітної дати не відбулось жодних інших подій, які вимагають коригування чи розкриття в даній фінансовій звітності.

58

Profile for TRK TRK

Фінансова звітність  

Фінансова звітність  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded