a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

DINA VAL

T O TA L E N T R E P R E N A D VERSION 20.1

1 | TOTALENTREPRENAD


Här följer en beskrivning av Dina val som du ska göra för att ditt hus ska bli det livsverk som du drömmer om. I omfattningen totalentreprenad ingår projektering, installation alt montering. I gällande leveransdeklaration LDvT framgår omfattningen av entreprenadarbeten inkl energiborrning för värme som standard. Tillvalspriser omfattar projektering, installation alt montering. Prover på utvalda produkter kan du titta på hos din säljare.


KO N S T R U K T I O N Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över alla delar. Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i

D E TA L J E R

LJUD

TÄT H E T

PRECISION

K VA L I T E T


TA K Råspont och papp, förtillverkade råspontsluckor för snabb montering, välisolerad takkonstruktion där isoleringsnivån är optimalt anpassad för att erhålla en resurseffektiv nivå kopplat till husets uppvärmningspaket. Högre densitet på snedtaksisoleringen.

4 | TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION


Y T T E R VÄ G G Panelen är grundmålad och av segvuxet Norrlandsvirke. För att undvika täckbräda vid blockskarv monteras delar av liggande panel med förskjutna skarvar på byggplats. Stort fokus läggs för att erhålla en symmetrisk indelning av spikraderna på fasaden. Ytterväggen är gedigen och välisolerad med u-värde på 0,17W/kvm. Tillverkningen sker inomhus i våra uppvärmda fabriker. Väggen har en smart installationszon där all eldragning görs utan att punktera klimatskalet. Ytterdörrar och fönster sätts på plats direkt i väggblocken redan i fabriken. Särskild omsorg läggs på tätningen, eftersom ett tätt hus har en låg energiförbrukning. Delarna lastas på bil för transport till byggplatsen. Monteringen sker sedan snabbt och effektivt, bland annat tack vare byggsystemets höga färdigställandegrad och goda passform. Hörnen där blocken möts monteras ihop invändigt med en plåtvinkel under gipsskivorna för att undvika sprickbildning. Ofta är huset under tak redan under första eller andra dagen. När ert hus är på plats finjusterar snickare detaljer som knutar, foder och de sista panelbrädorna för ett platsbyggt utseende. Efter ytterligare några dagar tar det invändiga arbetet vid med allt från vvs och el till köksmontering, våtrumsarbeten och målning.

Gipsskiva Träfiberskiva Installationszon med isolering Plastfolie Regelverk Isolering Vindskydd Luftningsläkt Spikläkt Panel

Rör för eldragning Eldosa

5 | TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION


Y T T E R VÄ G G Saxning av liggande panel - för att undvika täckbräda vid blockskarv monteras delar av liggande panel med förskjutna skarvar på byggplats.

 

1

2

3





 



6 | TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION




Y T T E R VÄ G G 

Spikradsindelning – mycket fokus vid projektering av huset för att erhålla en symmetrisk indelning av spikraderna på fasaden som sträcker sig över hela fasaden.

 7 | TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION

 

 


Y T T E R VÄ G G För att få ett enhetligt fönsterparti vid flera sammansatta fönster byggs inte väggen i full tjocklek utan livar med fönsternivån. Detta ger en lång sammanhängande fönsterbänk.

8 | TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION


Y T T E R VÄ G G

TRÄPANEL Pi240 STANDARD

Dessa ritningar tillhör Trivselhus AB och är skyddade enligt upphovsrättslagen (URL). De får inte kopieras, spridas eller i övrigt ändras utan upphovsmannens medgivande.

Dessa ritningar tillhör Trivselhus AB och är skyddade enligt upphovsrättslagen (URL). De får inte kopieras, spridas eller i övrigt ändras utan upphovsmannens medgivande.

Trivselhus yttervägg är uppbyggd av väl genomarbetade detaljer och testad för att vi med säkerhet ska kunna säga att den är tät mot väder och vind. Alla hus provtrycks även för att kontrollera varje enskilt fall. Ytterväggen består av två skikt, varav en installationszon. Rumshöjd 2,55 som standard på ett våningsplan. Gäller ej vindsplan eller sluttningsplan. (Se fig. s. 13). Dubbla skivor invändigt.

Regel med isolering Plastfolie

S TA N D A R D

Ditt hus provtrycks

PUTSFASAD Vi240 Som tillval kan träpanel bytas mot ventilerat putssystem

TEGELFASAD Ti240 Som tillval kan träpanel bytas mot utegipsskiva för beklädnad med tegel

Putsbärare Luftspalt Vindskydd

Tegel Luftspalt Utegipsskiva

Installationszon med isolering Panel Luftspalt Vindskydd

Träfiberskiva Gipsskiva

9 | TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION


" S K Å N E VÄ G G E N " Dessa ritningar tillhör Trivselhus AB och är skyddade enligt upphovsrättslagen (URL). De får inte kopieras, spridas eller i övrigt ändras utan upphovsmannens medgivande.

Vägg i träkonstruktion med lecasten på utsidan. Utseendemässigt likt ett stenhus genom att putsa på lecasten, kort montagetid som ger liten fuktpåverkan, liten miljöpåverkan genom att använda stor andel trä som är en förnyelsebar resurs. Diskret rördragning som görs i väggen.

10 | TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION


THERMOMUR Till källarväggar och vid motfyllda väggar vid sluttningshus används Thermomurväggar som består av element med 100 mm cellplast på insidan och utsidan och 150 mm betong i mitten. Detta ger en bra isolerad, lufttät och fuktsäker konstruktion utan köldbryggor. Väggen kompletteras med 28 mm glespanel på insidan, bakom skivorna, för att underlätta rördragning.

THERMOMUR

THERMOMUR HÖRN

11 | TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION


G R U N D/ P L AT TA PÅ M A R K Välisolerat kantelement kombineras med 300 mm isolering under betongplattan. Betongplatta på mark är en väl beprövad konstruktionslösning som gör att framtida fuktproblem undviks eftersom ett väl tilltaget kapillär-brytande makadamskikt används under isoleringen. Alla grunder radonskyddas.

12 | TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION


B JÄL KL AG 1-plans källarlösa hus

1-plans källarhus

Sluttningshus

1 1/2-plans källarlösa hus

2-plans källarlösa hus

Markbjälklag

Kryprumsbjälklag

Mellanbjälklag

Vindsbjälklag

Hanbjälklag

13 | TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION

VÅNING 1. Källarplan 2. Sluttningsplan 3. Entréplan 4. Överplan 5. Vindsplan


M E L L AN B JÄL KL AG Dessa ritningar tillhör Trivselhus AB och är skyddade enligt upphovsrättslagen (URL). De får inte kopieras, spridas eller i övrigt ändras utan upphovsmannens medgivande.

Isolerat och krysskolvat för att minimera luftljud och stegljud mellan våningarna med en optimerad isoleringsnivå.

14 | TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION


LJUD Trivselhus har fantastisk ljudmiljö tack vare: • Yttervägg med installationszon och dubbla skivor • Innervägg med isolering och dubbla skivor • Mellanbjälklag med isolering • Innerdörrskarm med tätninglist • Massiva innerdörrar • Klädvården som tätas med fogmassa i vägg och takvinklar

15 | TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION


TÄT H E T

EXPANDERANDE FOGBAND

GUMMILIST RUNT FÖNSTER

TÄTNING FÖNSTERBLECK

PROVTRYCKNING

• Ett tätt hus är en viktig förutsättning för att erhålla en låg energiförbrukning vilket i sin tur bidrar till ett hållbarhetstänk. Före expansion

• Alla Trivselhus provtrycks för att säkerställa en god lufttäthet, se blogg på trivselhus.se • Yttervägg med installationszon där plastfolien är inflyttad en bit i väggen för att minimera risken för punktering både under byggtid och brukstid.

Efter expansion

• Gummilist kring snickerier (fönster och dörrar) i ytterväggen som kläms på plats vid fönstermontage. • Expanderande fogband runt snickerierna utanför gummilisten som kläms mellan vindskyddet och snickeriet. Detta har genom provning i tryckkammare visat sig vara effektivt för att förbättra tätheten och motverka vatteninträngning även vid väderutsatta lägen. • Fönsterbleckets längd, montering och tätning är noga genomtänkt för att få till bästa tänkbara täthet kring fönstren.

16 | TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION


PRECISION • Vi skapar en byggsats likt ett lego där varje byggdel har ett unikt artikelnummer. Ett hus består av ca 600 olika artikelgrupper. • Millimeterpassning vid både projektering och tillverkning av väggelementen gör att en marknadsledande precision erhålls. • Många och detaljerade ritningar tas fram under projekteringen som beskriver hur de olika bygg-delarna ska monteras. Detta underlättar precisions-arbetet på byggplatsen. • Modernt ritverktyg där husen ritas i 3D för att få en bra helhetssyn över konstruktion och detaljer. Underlättar förståelsen av husets uppbyggnad och utformning.

17 | TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION


K VA L I T E T • Trivselhus byggs med gedigen konstruktion där varje detalj ägnats stor tanke och omsorg. • Till fasadpanel används virke från Norrland som är långsamt växande vilket ger en högre kvalitet och möjliggör kraftiga dimensioner utan risk för sprickbilning och stora rörelser. • Grundmålat virke med riktig grundfärg även på kapade ytor vilket ökar livslängd och minimerar underhåll. • Väggar och övriga byggdelar byggs och lastas under tak för att minimera fuktpåverkan.

18 | TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION


S TA N D A R D Hos oss får du en hög grundstandard redan från början från noga utvalda leverantörer. Valfriheten är stor för att du ska hitta just din stil och vi guidar dig genom alla val. Den här färgen nertill på sidan talar om att alternativen är STANDARD

T I L LVA L För fler valmöjligheter guidar vi dig igenom exklusiva tillval på vägen till ditt livsverk. Den här färgen nertill på sidan talar om att alternativen är TILLVAL


K

Klassiskt

M Modernt

M O D E R N T O C H K L A S S I S K T U T T R YC K Produkterna stilmarkeras och stilguider finns som hjälp pü vägen.


HÅLLBAR A HEM Trivselhus ska inte längre bara bygga hus. Trivselhus ska skapa hållbara hem. Att skapa ett hållbart hem handlar inte bara om en miljövänlig produktion i Korsberga, det handlar också om ett ekonomiskt och socialt ansvarstagande. Och berör varenda leverantör och alla våra kunder. Vi har redan påbörjat resan och i Dina val markerar vi de val som vi tycker är lite extra bra sett ur ett hållbart perspektiv med följande symbol.


T R Ä PA N E L P 1 1 1 MODERN & KLASSISK Beroende på husets form kan denna träpanel ge både ett modernt och klassiskt uttryck. P111 har smala foder och en hörnbräda med utanpåliggande detalj.

STÅENDE PANEL P111 En variant av träpanel utan lockläkt. 95 mm smala foder och 208 mm breda knutar.

22 | TOTALENTREPRENAD STANDARD

K

Klassiskt

M Modernt


MÅLNINGSBEHANDLING Som standard är ert hus grundmålat i vit kulör från fabrik med Laqvin Prime inklusive alla skarvar och ändträ. Laqvin Prime från Sherwin-Williams är en alkydbaserad grundfärg som ger ett effektivt skydd mot fuktupptagning och bästa möjliga vidhäftning till underlaget, även till nästkommande skikt. Färdigmålning ingår ej. Rekommenderad slutstrykningsfärg är en akrylat- eller alkydfärg av god kvalitet. 2 strykningar krävs. På byggplats kapade ytor ska grundbehandlas så fort som möjligt av er som beställare. Färdigmålning (toppstrykning) ska utföras av er som beställare inom innevarande eller nästkommande målningssäsong, dock maximalt 9 månader från husleverans. Visst klimat kan ge upphov till påväxt på trä och träbaserade material. Att avlägsna påväxten ingår i husets normala underhåll.

29 | TOTALENTREPRENAD STANDARD


I N N E R VÄ G G A R Till innerväggar levereras som standard dubbelt skivmaterial.

INVÄNDIG MÅLNING Ytskiktet i standardutförande är målning på slätspacklad yta i alla torra utrymmen- vit färg.

Dubbelt skivmaterial

Träfiberskiva + Gipsskiva

70 mm mineralull som ljudisolering.

34 | TOTALENTREPRENAD STANDARD


TA K PA N N O R

Välj fritt!

Benders takpannor, med dubbelfals och dubbla tätningsklackar gör taket tätt mot regn och yrsnö. Under takpannorna ligger råspont, papp och läkt. Minsta taklutning för Benders takpannor är 14 grader.

K

K

Klassiskt

Klassiskt

Svart 200 20 NCS S 9000-N

Tegelröd 200 24 NCS S 4050-Y60R

37 | TOTALENTREPRENAD STANDARD

K

Klassiskt

Röd 200 26 NCS S 4050-Y80R

M

M

M

Modernt

Modernt

Modernt

Mörkgrå 20048 NCS S 7502-B

Mellangrå 200 28 NCS S 6502-Y

Ljusgrå 200 37 NCS S 5502-Y


TA K F OT O C H N O C K 1 8 / 4 0 C M Beroende på fasadmaterial finns olika varianter att välja bland. Vi hjälper dig att hitta stilen! Takfoten kläs in med dubbelfasade bräder. TAK FÖR TAKPANNOR

TAK FÖR PLÅT Pulpetnock 14° – 33°

Pulpetnock 14° – 33°

Nock Takfot 14° – 33°

Nock Takfot 14° – 33°

S T I LG U I D E Takets utformning är en dela av husets totala stil där en kortare takfot ger ett modernt intryck och en längre ett klassiskt.

42 | TOTALENTREPRENAD STANDARD

Nock

Takfot 38° – 45°


P L ÅT D E TA L J E R ANSLUTNINGSBLECK Där ett lägre tak ansluter mot trävägg. Vanligen i samma kulör som takpanna

RÄNNDALSPLÅT Vanligen i samma kulör som takpanna

VINDSKIVEBLECK Vanligen i samma kulör som vattenavrinningen

GAVELBLECK Vid paneldelning. Vanligen i samma kulör som fönsterbleck

FÖNSTERBLECK Över och under fönster och dörrar. Vanligen i samma kulör som vattenavrinningen

VATTENAVRINNING Stuprör och hängrännor

4 4 | TOTALENTREPRENAD STANDARD

FOTPLÅT Löper från takpanna ner i hängränna. Vanligen i samma kulör som vattenavrinning


P L ÅT K U LÖ R E R

Välj fritt!

Välj mellan 7 olika kulörer som standard på vattenavrinning.

SVART PL01 RAL 9005 NCS S9000-N

MÖRKGRÅ PL20 RAL 7043 NCS S 7005-B20G

VIT PL80 RAL 9002 NCS S 1002-G50Y Fönsterbleck PL90 RAL 9010 NCS S0502-Y

BRUNRÖD PL42 RAL 8004 NCS S 4040-Y80R

4 8 | TOTALENTREPRENAD STANDARD

MÖRK SILVERMETALLIC PL15 RAL: 9007

MÖRKRÖD PL22 RAL 3009 NCS S5040-Y80R

SILVERMETALLIC PL45 RAL: 9006

Med reservation för exakt färgåtergivning. Se prover på ditt säljkontor.


H E R R G Å R D S K U PA En smäcker plåtkupa med rundad överkant och rundat fönster lyfter ditt hus både exteriört och interiört. Finns valbar i alla våra plåtkulörer. Fönstret är i aluminium med fast mittpost som öppnas inåt.

49 | TOTALENTREPRENAD

INGÅR DÄR RITNING VISAR


FÖNSTER ELIT ORIGINAL OBJEKT har aluminiumklädd utsida för minimalt underhåll. Ett U-värde på 1,0 ger en stor energibesparing. H-fönstret svänger enkelt runt, tack vare det unika äkta H-beslaget. Välj mellan 12 olika kulörer som standard på utsidan. Invändig färg är NCS S 0502-Y. Öppningsbara respektive fasta fönster enligt ritning. Minst ett öppningsbart fönster eller fönsterdörr i varje rum. Vid fönster med låg bröstning (under 600 mm) levereras laminerat glas alt. säkerhetsglas till hela fönsterytan utan avskiljande mittpost. Till wc/dusch och wc levereras klarglas. Insynsskyddande glas finns som tillval. Valmöjligheten är stor när det gäller fönsterstorlekar och storlekarna är anpassade för att fungera med vårt produktionssystem. Som tillval kan du välja en annan kulör på insidan av fönstret.

För ett helvitt intryck på insidan av fönstren kan man välja NCS S 0500-N på smygar, fönsterbänk och fönster. Det är då ett tillval.

50 | TOTALENTREPRENAD STANDARD


FÖNSTERDÖRRAR Fönsterdörrar släpper in mycket ljus och skapar en fin kontakt med utsidan. Välj mellan enkel eller parfönsterdörr. Dörrarna har cylinderlås på insidan och pardörren dubbla hakkolvsspanjoletter inklusive två handtag. Våra fönsterdörrar tillhör samma serie som våra fönster och har självklart 12 valbara färger som standard. Ingår där ritning så visar.

51 | TOTALENTREPRENAD

INGÅR DÄR RITNING VISAR


F Ö N S T E R K U LÖ R

Välj fritt!

Välj mellan 12 olika kulörer som standard till fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar. Insidan av fönstret är i trä och vitmålat i kulör NCS S 0502-Y. Annan kulör invändigt är möjligt genom ett tillval. Garanti för ljusbeständighet för kulörer lämnas ej.

STANDARDVIT NCS-S 0502 Y Glansvärde 80

REN VIT RAL 9010 Glansvärde 30 (matt)

KLAR VIT NCS S 0500 N

FIRGRÖN RAL 6009 Liknar närmast NCS S 8010-G10Y

OLIVGRÖN RAL 6003 Liknar närmast NCS S 7010-G50Y

BRUNRÖD RAL 3011 Liknar närmast NCS S 2570-R

SIGNALGRÅ RAL 7004 Liknar närmast NCS S 4000-N

BASALTGRÅ RAL 7012 Liknar närmast NCS S 6502-B

SILVER RAL 9006

BRUN RAL 8017

BRUN SW802D Pulverlack i anodiserat utseende (amber)

SVART RAL 9005 Glansvärde 30 (matt) Liknar närmast NCS S 9000-N

Med reservation för exakt färgåtergivning. Se prover på ditt säljkontor.

53 | TOTALENTREPRENAD STANDARD


TA K F Ö N S T E R Takfönster ger extra ljus, rymd och en spännande interiör! Där ritning så visar ingår mitthängt takfönster typ GGU från Velux med gråsvart utsida och vitmålad insida. Minsta taklutning som krävs är 15 grader.

Nyhet!

57 | TOTALENTREPRENAD

Till låglutande tak kan en takkupol väljas med ett planglaslösning. Minsta taklutning som krävs är 5 grader.

INGÅR DÄR RITNING VISAR


F Ö N S T E R S M YG I N VÄ N D I GT Invändiga fönstersmygar i vitmålad träfiberskiva. NCS S 0502-Y, samma kulör som fönsterbänk. Finns som tillval i NCS S 0500-N.

5 8 | TOTALENTREPRENAD STANDARD


FÖNSTERBÄNK

Välj fritt!

Välj mellan fönsterbänkar i massiv oljad ek alternativt vitmålad träfiberskiva. Till utrymmen med kaklade väggar kaklas även fönstersmygen in. Fönster vid diskbänk får en kaklad smyg i höjd med stänkskyddet. Den vita fönsterbänken är valbar i NCS S 0500-N mot ett pristillägg.

K

Klassiskt

M Modernt

Vitmålad Ek 61 | TOTALENTREPRENAD STANDARD


SKJUTDÖRRAR

INGÅR DÄR RITNING VISAR

Integrera naturen i arkitekturen! Öppna ditt hem och låt det naturliga dagsljuset flöda. Tack vare aluminiumets utomordentligt goda stabilitet är det möjligt att med mycket smala profiler konstruera stora partier med maximalt ljusinsläpp. Du kan välja mellan samma 12 färger som till övriga fönster. Insidan är vit som standard, NCS S 0502-Y glans 30, i aluminium. Alternativt samma standardfärg som utvändigt. Aluminium både utoch invändigt. Up≈1.2. Samma nyckel här som till dina ytterdörrar.

Spröjs är ej valbart till skjutpartier.

64 | TOTALENTREPRENAD


VIKDÖRRAR För en maximal öppning finns Schücos högteknologiska vikdörrar. Vikfunktionen gör att det inte blir någon fast del kvar och du kan välja mellan samma 12 färger som till övriga fönster. Insidan ar vit som standard, NCS S 0502-Y glans 30, i aluminium. Alternativt samma standardfärg som utvandigt. Aluminium både ut- och invändigt. Up≈1.2. Samma nyckel här som till dina ytterdörrar. Vid ojämn glasindelning kan en del användas som gångdörr.

Spröjs är ej valbart till vikpartier.

65 | TOTALENTREPRENAD

INGÅR DÄR RITNING VISAR


YTTERDÖRRAR

Välj fritt!

Snickar-Pers dörrar är dörrkvalitet på högsta nivå. Grundstandard för dörrar till huvud- och groventré är dörrblad målade i 1 st valfri NCS-kulör på in- och utsida. Dörrbladen har fönster i klarglas. Tillval är etsat glas och katedralglas Behöver din dörr brandklassas? Se markring för vilka som är möjliga att välja till den egenskapen på.

M Modernt

YD 510G

YD 506G Brandklassning EI30

YD 100 Brandklassning EI30

Med reservation för exakt färgåtergivning. Tvåfärgsmålning är tillval om vit insida önskas. Trivselhus rekommenderar inte kulörer av mörkare karaktär då färgbeständighet inte kan garanteras. Dörrleverantören lämnar ingen garanti för färgbeständighet på andra kulörer än vit. 67 | TOTALENTREPRENAD STANDARD


YTTERDÖRRAR

Välj fritt!

K

Klassiskt

YD254G

YD 273 Brandklassning EI30

YD273G Brandklassning EI30

Med reservation för exakt färgåtergivning. Tvåfärgsmålning är tillval om vit insida önskas. Trivselhus rekommenderar inte kulörer av mörkare karaktär då färgbeständighet inte kan garanteras. Dörrleverantören lämnar ingen garanti för färgbeständighet på andra kulörer än vit. 68 | TOTALENTREPRENAD STANDARD


INNERDÖRRAR

KARM MED TÄTNINGSLIST

När du tar i en massiv innerdörr känner du kvalitetsskillnaden. Välj den dörr som passar din stil bland fem olika modeller. Från den moderna släta till många speglar för den traditionella. För att få en behaglig ljudnivå i ditt hem levererar vi färdigmålade karmar med tätningslist. Som standard har karmen och innerdörren kulör NCS S 0502-Y. Annan färg mot pristillägg.

SLÄT

M

M

Modernt

Modernt

RAM

74 | TOTALENTREPRENAD STANDARD

K

K

Klassiskt

Klassiskt

RAM 3

SPEGEL 3

SPEGEL 4

Välj fritt!


INNERDÖRRAR SKJUTDÖRRAR Våra skjutdörrar finns valbara i alla utförande lika slagdörrar.

INGÅR DÄR RITNING VISAR

7 7 | TOTALENTREPRENAD


T R YC K E N FÖR BÅDE YTTERDÖRRAR OCH INNERDÖRRAR Vi erbjuder en kollektion av kvalitetstrycken, tillverkade av schweitziska HOPPE. De fungerar länge utan att vare sig krångel eller glapp, och de behåller sin finish år efter år.

HOPPE STOCKHOLM

YTTERDÖRRSTRYCKE Rostfri look F9 typ Hoppe Vitória INNERDÖRRSTRYCKE

YTTERDÖRRSTRYCKE

K

Klassiskt

Rostfri look F9 typ Hoppe Stockholm

M Modernt

INNERDÖRRSTRYCKE

HOPPE VITÓRIA 78 | TOTALENTREPRENAD STANDARD


ÖPPNINGSKARM En rak öppningskarm ingår till de öppningar utan dörr där ritning så visar. Textförklaring för ritning ÖK = öppningskarm Ö = gipsad öppning upp till innertak

INGÅR DÄR RITNING VISAR

TILLVAL: Som tillval kan en gipsad öppning utan karm och foder väljas.

K

Klassiskt

M Modernt

M Modernt

        

ÖPPNINGSKARM=ÖK

80 | TOTALENTREPRENAD


PA R K E T TG O LV Man behöver inte vara naturmänniska för att älska trä. Trä är varmt och vackert. Det skapar härlig känsla av ombonad och trivsel. Till ditt Trivselhus ingår 1-stavs parkettgolv till alla torra utrymmen. Ek Pure är en mattlackad och borstad 1-stavsplanka i rustik stil. Ekens naturliga färgvariationer med inslag av större kvistar. Plankan har microfaskant, den totala tjockleken är 15 mm varav 3,5 mm är slitskikt, plankans bredd är 151 mm.

K

S T I LG U I D E Ett enstavsgolv i EK passar både till en modern och klassiks stil. Det blir istället de kompletterande valen som sätter prägeln.

Klassiskt

M Modernt

EK PURE

81 | TOTALENTREPRENAD STANDARD


I N N E R TA K I standardutförande ingår ett slätt, fint, målat tak. Målningen görs på gips. Som tillval kan du välja till väv eller interiörpanel.

85 | TOTALENTREPRENAD STANDARD

SLÄT GIPS


FODER & LISTVERK M

K

Klassiskt

Modernt

FASADE LISTER

GEMENSAMMA LISTER

FODER 20x69 mm Dörrfoder

BRYTNINGSLIST 15x43 mm Övergång ryggåstak till plant tak

SOCKEL 15x69 mm Golvlist

SNEDTAKSLIST 15x33 mm Ryggåstak, snedtak 1 ½- plan

SKUGGLIST 21x33 mm Taklist

NOCKLIST 135 grader Ryggåstak

SLÄTA

FODER 15x56 mm Dörrfoder

SOCKEL 12x56 mm Golvlist

HÖRNLIST 33x33 mm Ryggåstak, burspråk

FODER 10x43 mm Vid vinds-/stödbenslucka

SKUGGLIST 21x33 mm Taklist

86 | TOTALENTREPRENAD STANDARD

Fasade eller släta lister – välj det som passar din stil. Listerna är vitmålade från fabrik en strykning och färdigmålas på plats för en hantverkmässig finish.


I N N E R T R A P PA Välj en trappa typ A helt i massiv ek eller med vitmålade delar. Tre olika räcken med tillhörande handledare/överliggare att välja på. Utförande på trappa enligt ritning och sättsteg ingår som standard då trappan är inbyggd. Annars är det valet tillval. Vid trappa typ A med vitmålade delar är ev sättsteg vitt. Stegen är mattlackade. Alla tre modeller av räcken är valbara i ek eller vitt. Den vita färgen är NCS S 0500-N. Annan kulör kan väljas som tillval. Som bjälklagsinklädnad levereras mdf-skiva som målas in i väggen.

S T I LG U I D E Matcha din stil genom att kombinera ihop en innertrappa med lämpliga delar där räcket spelar stor roll för helhetsintrycket. Modernt helt i ek med räcke typ 1 där räckesståndarna är i metall, alternativt vita vangstycken med tillhörande vitt räcke med metallståndare. Klassisk look med vita vangstycken och heltvitt träräcke typ 4 alternativt hela trappan i ek med räcke typ 3.

TYP SPIRAL

Vit NCS S 0500-N

SPIRALTRAPPOR

89 | TOTALENTREPRENAD STANDARD

TRAPPA TYP A


I N N E R T R A P PA 1 Välj ett räcke som förstärker din stil. 1 2 3 4 5 6 7 8

S T I LG U I D E

Vangstycke Plansteg Sättsteg Handledare/ledstång Ståndare Stegdjup Steghöjd Trappbredd

Ek

Vit NCS S 0500-N

RÄCKE 1 Räckesstolpe P80 80x80 Räckesståndare SR Handledare/överliggare GH1 42x80

Tänk på att du istället för räcke kan välja en halvvägg med överliggare.

90 | TOTALENTREPRENAD STANDARD

RÄCKE 3 Räckesstolpe P80 80x80 Räckesståndare S 15 Handledare/överliggare GH1 42x80

Matcha din stil genom att kombinera ihop en innertrappa med lämpliga delar där räcket spelar stor roll för helhetsintrycket. Modernt helt i ek med räcke typ 1 där räckesståndarna är i metall, alternativt vita vangstycken med tillhörande vitt räcke med metallståndare. Klassisk look med vita vangstycken och heltvitt träräcke typ 4 alternativt hela trappan i ek med räcke typ 3.

RÄCKE 4 Räckesstolpe P80 80x80 Räckesståndare S 5 Handledare/överliggare H3 42x80


KÖ K Upplev vardagsglädje i ditt kök! Till ditt Trivselhus ingår ett kök från Ballingslöv med hög kvalitet och design. De målade luckorna genomgår 6-9 behandlingar och skåpen tillverkas med milli-meterprecision. Du får hjälp med utformningen av ditt kök i anvisad Ballingslövsbutik. Köksuppställning enligt ritning och detaljerad information enligt gällande leveransdeklaration.

9 3 | TOTALENTREPRENAD STANDARD


KÖ K Innan ditt möte med Ballingslöv är det bra att tänka igenom vad som är viktigt i just ditt kök. Kolla in Ballingslövs hemsida för inspiration. Vilken stil gillar du? Vilket paket med vitvaror passar dina behov bäst? Vilka förändringar utifrån standarden känns viktiga för dig?

Infrästa LED-spotlights under överskåp Fullutdragslådor under häll med mjukstängning

Bestickslådor 4 st

Underlimmad ho 800 bredd

Sopsorterings låda

Bänkskiva i laminat med rak framkant

94 | TOTALENTREPRENAD STANDARD

Fullutdragslådor under ugn med mjukstängning

Här visas ett exempelkök på vad som är standard.


KÖ K S L U C KO R K

Klassiskt

M

Som standard kan du välja mellan två olika luckor och 11 olika färger! Självklart får du personlig hjälp med utformningen av ditt kök i anvisad Ballingslöv köksbutik. Där hittar du hela deras produktsortiment.

Modernt

STUDIO

SOLID

Lucka av vitmålad mdf med ramstycke. Ramen är 80 mm bred.

Lucka av vitmålad mdf med svagt avrundade kanter.

Svart NCS S 9000-N Svart 25

Vit NCS S 0300-N

Gräddvit Specialfärg Vit 20

Pärlgrå NSC S 1500-N Ljusgrå 90

Mörkgrå NSC S 4500-N Grå 90

Peppargrå NCS S 7500-N Grå 20

Varmgrå NCS S 3502-Y

Mörkblå NCS S 8005-R80BGlanstal 25

Grågrön NCS 6502-G Grågrön 19

Lindblomsgrön Ostronbeige NCS S 2005-Y20R S 2005-G70Y Grön 27 Beige 24

95 | TOTALENTREPRENAD STANDARD


KÖ K S L Å D O R I ett kök från Ballingslöv får du det exklusiva lådsystemet Designbox®. Fullt utdrag samt självstängnings-funktion. Här är även insidan lika viktig som utsidan. Som standard ingår draglådor under spishäll respektive ugn/micro och under diskhon ingår en 800 mm bred sopsorteringslåda. Alla lådor har mjukstängning. Övrigt skåp med luckor. Du väljer själv om du vill ha lådan i klassiskt och stilrent vitt eller i vår trendriktiga gråa kulör. Utöver färgen på lådan får du hos Ballingslöv ytterligare möjligheter att designa även insidan på köket. Du kan välja om du vill ha lådsidan i vackert klart glas eller i plåt.

96 | TOTALENTREPRENAD STANDARD


B Ä N K S K I VO R / D I S K B Ä N K Till ditt kök ingår underlimmade hoar för ett exklusivt intryck. Bänkskivan är i laminat och med en rak framkant. Det finns många olika utförande att välja på. Som stänkskydd ingår kakel över köksbänken. Du väljer kakel i anvisad butik och mängd samt plattstorlek står angiven i LD. Exempel på bänkskiva i laminat med marmorlook.

BÄNKSKIVA LAMINAT 6696

UNDERLIMMAD DISKHO LINNEA

HO TILL KÖKSÖ MED HÄLL

97 | TOTALENTREPRENAD STANDARD


H A N DTA G O C H K N O P PA R

1

4 6

2 5

7

3 1. HG 391 Handtag. Rostfri stål. c/c 128. 2. HG 750 Handtag. Krom. c/c 128. 3. HG 558 Handtag. Matt metall. c/c 128. 4. HG 640 Handtag. Rostfritt. Nickelfritt. c/c 128. 5. HG 375 Handtag. Borstad metall. c/c 64. 6. RK 95 Knopp. Matt metall. 7. RK 175 Knopp. Borstad metall.

98 | TOTALENTREPRENAD STANDARD

Välj fritt!


HÖGSKÅP Garderob (GL) och Städskåp (ST) kommer från Ballingslöv med slät vit lucka. Förvaring som uppfyller svensk standard ingår där ritning så visar.

GARDEROB (GL) Slät vit lucka, hylla, klädstång och två trådbackar. Välj handtag eller knopp och matcha med köket.

STÄDSKÅP Högskåpet innehåller ett medicinskåp med lås och två lådor för förvaring.

100 | TOTALENTREPRENAD STANDARD

INGÅR DÄR RITNING VISAR


T VÄT T B Ä N K S S K Å P

Elegant tvättbänkslösning från Ballingslöv med nedfälld rund ho i laminatbänkskiva. Blandare med tvättmaskinsavstängning från Tapwell. Matcha med samma blandare som i kök. Det finns två varianter som standard, kolla under kökssidorna. TVÄTTBÄNKSSKÅP 800 mm bred skåpsmodul inredd med ett hyllplan. Vitmålade skåpsluckor Harmoni samt handtag 640. 2170 mm lång laminatbänkskiva 2134 med nedfälld rund ho från Decosteel. Blandaren på bilden gäller ej.

102 | TOTALENTREPRENAD STANDARD


E X K L U S I VA HUSHÅLLSMASKINER För den sanna matälskaren har vi valt hushållsmaskiner från Miele. Vi har valt ut produkter som vi tror passar dig annars finns möjligheten att välja ur ett speciellt av Miele utvalt sortiment. Viktigt är att valet av hushållsmaskiner är klart innan du har köksmötet med Ballingslöv.

104 | TOTALENTREPRENAD STANDARD


V I T VA R O R I N G Å E N D E Klicka här för att läsa mer om standard och tillval från Miele UGN H 2860 B Inbyggnadsugn i vitt med 7 ugnsfunktioner. EasyControl-display med vred. Extra enkel rengöring tack vare PerfectClean Stor plats och mycket flexibilitet – ugnsutrymme på 76 liter. 5 falshöjder och exakt temperaturreglering 30-250°C.

MICRO M 2234 SC Mikrovågsugn i vit design VitroLine för inbyggnad. 7 effektlägen, snabbstartsknapp och grillfunktion. Perfekt upptining och tillagning tack vare automatikprogram. Maten hålls serveringsklar tack vare varmhållningsautomatik.

HÄLL KM 7201 FR Induktionshäll med 4 kokzoner för högsta komfort. EasySelect display. TwinBooster upp till 3,7 kW, flertal effektlägen, uppkokningsautomatik, varmhållningsfunktion, timerfunktion samt Stop&Go-funktion.

105 | TOTALENTREPRENAD STANDARD

DISKMASKIN G 4203 U Diskmaskin i vitt där allt som ska diskas har sin egen plats. Praktisk besticklåda för bekväm i- och urplockning. Genom att diskmaskinen ansluts till varmvatten sparas upp till 50 % energi. Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan genom funktionen ComfortClose. Energieffektivitetsklass A+.

TVÄTTMASKIN WCD 130 WCS Frontmatad tvättmaskin för 1-8 kg med mängdautomatik. Flera olika tvättprogram och enkel användning med fingertryckning genom DirectSensor. Perfekt komplement för speciella användningsområden genom funktionen CapDosing. Skonsam textilvård tack vare Mieles skontrumma. Sparsam, högpresterande, utan slitage tack vare ProfiEco-motor. Högsta möjliga energieffektivitetsklass A+++

TORKTUMLARE TCB 150 WP

Värmepumpstumlare för 1–7 kg tvätt. Spara under hela torktumlarens livslängd genom EcoDry-teknik. Exakt torkning för alla textilier genom Perfect Dry. Enkel användning med fingertryckning tack vare DirectSensor. Energieffektivitetsklass A++

KYL K 28202 D WS

FRYS FN 28262 WS

Fristående kylskåp i vitt med funktionen DynaCool för jämn cirkulation och temperatur-fördelning. Dörrhyllor som går att rengöra i diskmaskinen Optimal och underhållsfri belysning av interiören med LED-lampor. Bekväm och problemfri öppning med EasyOpen. Energieffektivitetsklass A++

Fristående frysskåp i vitt. Optimal och underhållsfri belysning av interiören med LED-lampor. Ingen is på frysta livsmedel, ingen avfrostning med funktionen NoFrost. Bekväm och problemfri öppning av med EasyOpen. Energieffektivitetsklass A++


F L Ä K T K U PA Vid köksö och frihängande köksfläkt ingår en stilren designad fläktkupa från Fjäråskupan, Arcad, i rostfritt med kraftfull takmotor. Vid vägghängd köksfläkt mot plant innertak ingår fläktkupa från Thermex och vid lutande innertak ingår fläkten Cupol från Fjäråskupan. Båda med inbyggd fläktmotor.

ARCAD/CUPOL

THERMEX HARWICH

Fläktkupa i rostfritt med LED-belysning. Frihängande. Bredd 95 cm.

med LED-belysning och eftergångstimer. Vägghängd. Bredd 90 cm.

106 | TOTALENTREPRENAD STANDARD


K L Ä D F Ö R VA R I N G & SKJUTDÖRRAR Förvaring är en viktig del i hemmet för att få vardagen att fungera. Som standard ingår en bas-stomme med klädstång, som ni sedan själva kompletterar i bygghandeln när ni flyttat in och vet vilka behov ni har. Krav på förvaring uppfyller svensk standard. Stommen heter Prestige, vit 22 mm. Det är ingen rygg bakom stommarna. Finns i flera bredder: 1200, 1500, 1800, 2400, 3000, 3600 mm. Höjd 2040 mm. Golvvärmefördelare går inte att placera i vägg bakom förvaringsstommarna.

Valmöjligheterna är många för att du ska skapa skjutdörrar som passar din stil. För den moderna passar en vit profil med vit, svart eller grå fyllning och för ett mer klassiskt utseende välj en fyllning av vit ekpanel tillsammans med spegelglas.

Skjutdörr framför är Opal, med flera valmöjligheter; Profil: silver eller vit Fyllningar: klar spegel, vit panel, vit ekpanel, vit struktur, svart struktur 110 | TOTALENTREPRENAD STANDARD

S T I LG U I D E


BADRUMSINREDNING

113 | TOTALENTREPRENAD TILLVAL


BADRUMSINREDNING K

Serien STIL passar det klassiska hemmet. Ramluckan är valbar i vit och skiffergrå samt svart ek och blond ek som är målad på äkta faner. Matchande spegel som följer färg och yta på kommoden med nedriktat tvättställsljus som skapar en mysig känsla. Gör ni inget aktivt val levereras vit lucka och knopp oval stål.

SPEGEL Top-Mirror B:40 H:84 D:7 Övre ljuskälla LED Tvättställsljus LED Dimbar

SPEGEL Top-Mirror B:80 H:73 D:5/9 Övre ljuskälla LED Tvättställsljus LED Dimbar

KOMMOD Underdel: Stil B:40 H:50 D:35 Spegeldörr, ett hyllplan Handfat: Skapa 40x35

KOMMOD Underdel: Stil B:80 H:50 D:45 Tvättställ: Stil 80x45 vit

Klassiskt Utvalda handtag för att passa serien STIL Porslinsknopp Skåhandtag: Stål, brons, mässing Oval knopp: Brons, mässing, stål

VATTENLÅS Easy clean Pop-up Lyft upp, skölj och sätt tillbaka.

Välj till 230 V eluttag i nedre lådan mot pristillägg.

Vit NCS S 0500-N

Skiffergrå NCS S 7500-N

KULÖRER

Vit

Skiffergrå

NCS S 0500-N

NCS S 7500-N

114 | TOTALENTREPRENAD STANDARD

INREDNING BOX ONE+, träinredning av svartbetsad ek och två lösa eklådor Blond ek

Svart ek


BADRUMSINREDNING M

Serien FORMA passar det moderna hemmet och är valbar i vit och skiffergrå med en slät yta eller med blond eller svart ek målad på äkta faner. Matchande spegel som följer färg och yta på kommoden med nedriktat tvättställsljus som skapar en mysig känsla. Gör ni inget aktivt val levereras vit lucka och handtag 11 i krom.

Modernt

Utvalda handtag för att passa serien FORMA Handtag 11: Krom, vit, svart, mässing Knopp rund: Vit, mässing, svart, krom SPEGEL Top-Mirror B:40 H:84 D:7 Övre ljuskälla LED Tvättställsljus LED Dimbar

SPEGEL Top-Mirror B:80 H:73 D:5/9 Övre ljuskälla LED Tvättställsljus LED Dimbar

KOMMOD Underdel: Stil B:40 H:50 D:35 Slät dörr, ett hyllplan Handfat: Sand 40x35

KOMMOD Underdel: Forma B:80 H:50 D:45 Tvättställ: Square 80 Välj till 230 V eluttag i nedre lådan mot pristillägg.

Blond ek

VATTENLÅS Easy clean Pop-up Lyft upp, skölj och sätt tillbaka.

Svart ek

KULÖRER

Vit

Skiffergrå

NCS S 0500-N

NCS S 7500-N

115 | TOTALENTREPRENAD STANDARD

INREDNING BOX ONE+, träinredning av svartbetsad ek och två lösa eklådor Blond ek

Svart ek


HELKAKLADE BADRUM Till ditt Trivselhus ingår det helkaklade badrum som standard. Det är de utrymmen som på ritningen är markerade med wc/d eller bad. Till WC ingår klinker på golv och målade väggar. Du väljer själv kakel och klinker hos anvisad återförsäljare och har med dig ett värde per kvm samt plattstorlek för de olika utrymmena. Rak sättning med normalfog.

Bilden visar tillvalsgolv.

125 | TOTALENTREPRENAD STANDARD


B L A N D A R E KÖ K

M Modernt

RT2 980, BLYFRI Blandare till köksö. Höjd 387 mm.

K

Klassiskt

EVO078 KROM Blandare till köksö. Höjd 286 mm.

ENDAST TILL KÖKSÖ

126 | TOTALENTREPRENAD STANDARD

M Modernt

RT2 984 KROM, BLYFRI Disk-/Tvättbänksblandare med tvätt-/diskmaskinsavstängning. Höjd 387 mm.

K

Klassiskt

RT2 184 KROM, BLYFRI Disk-/Tvättbänksblandare med tvätt-/diskmaskinsavstängning. Höjd 412 mm.

VALBARA SOM STANDARD I KÖK OCH KLÄDVÅRD


B L AN DAR E BAD Blandare för tvättställ, blandare för dusch eller badkar med tillhörande duschset kommer från svenska Tapwell. Som standard till tvättställ ingår engreppsblandare RT2 071 i krom. Som tillval finns fler modeller samt ytbehandling för flera av blandarna i mattsvart & mässing.

M Modernt

RT 105 KROM

129 | TOTALENTREPRENAD STANDARD

Klassiskt

UTKASTARSKÅP Mått 31x26 cm

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE RT2 071

EVM 168 DUSCH, KROM

K

EVM 022 BADKAR, KROM

UTOMHUSKRAN självdränerande fryssäker.


WC - S TO L IFÖ SIGN Ifö Sign har heltäckande cisternkåpa och är därmed mycket lätt att hålla ren. En separat vattencistern hindrar uppkomst av kondens på utsidan. Inbyggd spolfunktion Fresh WC, som automatiskt doserar doftmedel vid varje spolning. Levereras med Ifö mjukstängande hårdsits.

134 | TOTALENTREPRENAD STANDARD


D U S C H VÄ G G A R Välj det utseende på duschväggen som passar ditt badrum, halvrund eller raka dörrar eller en rak nisch-dörr. Serien Skoga från Svedbergs fnns i 3 utförande som standard. Kombinera profilfärg och glastyp fritt.

M Modernt

Klarglas

Frostglas

Rökglas,

Halvfrost

Vitt matt

Svart matt

Alu matt

Alu blank

ej möjlig med Vit matt profil

Vit profil + Frostat glas

136 | TOTALENTREPRENAD STANDARD

M

K

Modernt

Klassiskt

Mattkrom profil + klarglas

Svart profil + Rökglas


U P P VÄ R M N I N G Standard för hus med invändig area under 180 m2 Frånluftvärmepump F730 från Nibe återvinner energi ur ventilationsluften och tillför den till värmepumpen vilket minskar energikostnaderna. Enheten ventilerar huset, levererar värme och bereder tappvarmvatten. Ett överskåp är placerat på värmepumpen vilket reducerar ljudet samt ger ett snyggare intryck. Förberedd för smart styrning via Nibe Uplink.

14 4 | TOTALENTREPRENAD STANDARD


G O LV VÄ R M E Huset värms via vattenburen golvvärme från Thermotech. Rummen värms upp till normal rumstemperatur medan golven får en behaglig yttemperatur på 23-25 gr. Temperaturen regleras av rumstermostater med digital visning. Som standard ingår golvvärme vid betongbjälklag på ett våningsplan. Golvvärmeslingorna är optimalt placerade efter husets effektbehov. Som tillval kan golvvärme väljas på flera våningsplan.

147 | TOTALENTREPRENAD STANDARD


R A D I ATO R E R Till eventuell övervåning levereras vattenburna radiatorer från Thermopanel. Modern och lättskött design kombineras med ett patenterat dolt koppel.

Radiatorerna anpassas till varje rum och finns därför i 4 olika effektgrupper samt varierande höjder och längder. Levereras komplett med dolt koppel, termostat, galler och konsoler. Färdig för botten- eller sidoanslutning.

14 8 | TOTALENTREPRENAD STANDARD


MEK ANISK FRÅNLUF TSV E N T I L AT I O N Vid markvärme ingår mekanisk frånluftsventilation med takfläkt. Ventilation ger friskare luft och bättre inomhusklimat. Tilluft tillförs via fresh-ventiler i ytterväggar. Frånluften sugs, med hjälp av en fläkt, ut via frånluftsdon. Frånluftsfläkten går kontinuerligt samt kontrollerat och säkerställer därigenom luftväxlingen. En separat kanal dras upp ovan tak från köksfläkt.

Insida

Utsida

Fresh-ventilerna är självreglerande och ger möjlighet till justering av luftflödet. Den utvändiga ventilen finns valbar i färgerna svart, rött och vitt. Övriga färger målas med samma färg som fasaden.

151 | TOTALENTREPRENAD STANDARD

Regnskydd Tyfon till fresh-ventiler som skyddar från vatteninträning finns som tillval vid extremt väderutsatta lägen. Finns valbar i färgerna vitt och grått.

TILLVAL

Takfläkten finns i kulörerna svart, röd och grå och anpassas efter kulören på takpannorna.


BASTU Där ritning så visar med heldragen linje ingår en bastu, med asplavar att sitta på samt granpanel till tak och väggar. TYLÖ BASTUDÖRR Tylö bastudörr DGB är av härdat tonat glas och ger behagligt ljusinsläpp och en exklusiv känsla. Ingen tröskel. TYLÖ BASTUAGGREGAT SENSE SPORT Perfekt för hemmabastun. Stenmagasin och inbyggd manöverpanel nertill på fronten. Försedd med termostat och mekanisk timer. Sense Sport ger dig en pålitlig och precis värme och är försedd med integrerad kontrollpanel.

153 | TOTALENTREPRENAD

INGÅR DÄR RITNING VISAR


A LTA N - O C H B A L KO N G R Ä C K E Välj mellan två utformningar för altan- och balkongräcken. Höjd på altanräcke är 90 cm och för balkonger 110 cm.

M Modernt

STÅENDE MODERN med plan överliggare.

15 8 | TOTALENTREPRENAD STANDARD

K

Klassiskt

STÅENDE KLASSISK Stående reglar med lätt rundad överliggare. Fasade hörnklossar.

Välj fritt!


F R A N S K B A L KO N G Specialdesignat räcke till inåtgående fönsterdörr i aluminium. Ytan är pulverlackad för en slät och tålig finish. Kulören är Silver RAL 9006 i standardutförande. Finns med tillval som Svart RAL 9005 och vit RAL 9010, glans 30. Räcket heter Bella.

162 | TOTALENTREPRENAD STANDARD


E N T R É TA K T R Ä Entrétak ingår där ritning så visar. Bredd 1.9 passar till enkel entrédörr. Bredd 2.7 passar för entrédörr med ett smalt fönster bredvid.

M Modernt

PULPETTAK 1.9 L 190 cm Dj 120 cm PULPETTAK 2.7 L 270 cm Dj 120 cm 14° eller 23° taklutning

K

Klassiskt SADELTAK 1.9 L 190 cm Dj 120 cm 27° taklutning

165 | TOTALENTREPRENAD

INGÅR DÄR RITNING VISAR


E N T R É TA K A L U BOX 2.0 L 200 cm D 95 cm H 25 cm Undertak i vit högblank aluminium 2 st infällda spotlights. Plåtfärg: Silvermetallic 45

M Modernt

BOX 2.5 L 250 cm D 95cm H 25cm Undertak i vit högblank aluminium 3 st infällda spotlights. Plåtfärg: Silvermetallic 45. VALM 2.1 L 210cm Dj 95cm H 30cm Undertak i vit högblank aluminium 2 st infällda spotlights. Plåtfärg: Svart 01, Brunröd 42, Mörkröd 22, Mörkgrå 20, Silvermetallic 45 VALM 2.6 L 260cm Dj 95cm H 30cm Undertak i vit högblank aluminium 3 st infällda spotlights. Plåtfärg: Svart 01, Brunröd 42, Mörkröd 22, Mörkgrå 20, Silvermetallic 45

166 | TOTALENTREPRENAD

K

Klassiskt

INGÅR DÄR RITNING VISAR


MEDICENTRAL OCH M E D I A U T TA G En mediacentral ingår och samlar all multimedia på en plats. Fördela nätverk och TV/Radio uttag på ett smidigt sätt till olika rum i bostaden. Genom att ha all kommunikation samlad i en mediacentral har man ett flexibelt system, bra överblick och allt praktiskt samlat bakom en enhetlig dörr. Eventuell inkommande fiber placeras i mediacentralen. Mediacentralen är förberedd med 230 V uttag och kan kompletteras med egna tillbehör, exempelvis router. Från mediacentralen ingår det kablage för mediauttag som är förberett för 2 st nätverksuttag för fiber-tv/data/telefoni etc samt koaxialnät (TV/Radio och parabol). Som standard ingår 5 st kontakterade placeringar, övriga förberedda placeringar kan enkelt kompletteras på byggplats. Tomrör projekteras mellan mediacentral och vind för framtida antenn/ parabol.

167 | TOTALENTREPRENAD STANDARD


E L I N S TA L L AT I O N E R Enligt Svensk standard ingår. Inga utvändiga armaturer ingår från Trivselhus. NORMCENTRAL Som standard ingår en normcentral för infällt montage. Centralen är bestyckad med erforderlig utrustning såsom dvärgbrytare och tre jordfelsbrytare. EL-ÖNSKEMÅL Under projekteringen får man en Granskningshandling av elinstallationen, där man har möjlighet att ändra placering på uttag och eller belysningspunkter. Som tillval kan man välja fler uttag och belysningspunkter, spot i smyg, matning till elstyrda markiser osv. Kundönskemål markeras på Granskningshandlingen. Önskemålen är viktiga på både in och utsida av ytterväggen då Trivselhus vill kunna göra alla genomföringar i fabriken för att säkerställa ett tätt klimatskal. Bygghandling upprättas efter att slutbeställningen är godkänd av kund. Övriga önskemål som berör innerväggar, tak osv hanteras på ett elmöte med elentreprenören.

168 | TOTALENTREPRENAD STANDARD


L A R M S YS T E M Under byggtiden installeras ett larmsystem från Verisure. Att installera larm i ett tidigt skede innebär att man minimerar risken för stöld av byggmaterial och skadegörelse under byggtiden, med förseningar som följd. Efter att ni har gjort en slutbeställning av ert hus kommer Verisure att kontakta er för bokning och installation av ett larmsystem. 1 års fri larmtjänst ingår. Installation av bygglarm och larm förutsätter att täckning finns för larm och väktartjänst på orten. Verisure Home Plus är ett intelligent trådlöst inbrotts- och brandvarningssystem med kameradetektorer, skalskydd och kontaktlarm med SOS funktion. Rökdetektorerna är sammankopplade och varnar med både tal och sirén. Systemet styrs lätt via manöver-panelen, StarKey eller med Verisure App. VBox ansluter till larmcentralen både via bredband och GSM. VBox Mini gör att du också får DUO-tjänst – flera kommunikationsvägar för ökad säkerhet. Med Verisure iQontrol får du tillgång till Mina Sido och Verisure App för fjärrstyrning och övervakning av systemet. Du kan

VERISURE HOME PLUS

kontrollera att larmet är på, se temperaturen och luftfuktigheten i ditt hem. Du ser vem som larmat på eller av och kan kontrollera lampor eller andra elektroniska enheter på distans med hjälp av din SmartPlug och Verisure App.

1 VBox, 1 VBox mini, 2 Rökdetektorer, 2 Kameradetektorer, 1 Siren, 1 Manöverpanel, 2 StarKey larm-brickor, 1 SmartPlug, 2 Magnetkontakter, Larmdekaler • Brandvarningssystem med bildverifiering • Inbrottsskydd med bildverifiering • Bredband- och GSM-uppkoppling till larmcentral • Fria väktarutryckningar med inre kontroll

Verisure Sverige AB är marknadsledande inom larmtjänster för hemmet med uppkoppling till en ständigt bemannad larmcentral och väktartjänst med fria utryckningar. TIPS! Du kan även koppla ihop Yale Doorman med ditt larm från Verisure.

169 | TOTALENTREPRENAD STANDARD

• Larmcentral dygnet runt • Professionell installation • Kontaktlarm • Skalskydd • Verisure App • Mina sidor

Profile for Trivselhus AB

Dina val 19.3.1 STANDARD  

Detta ingår som standard då du väljer ett hus från Trivselhus

Dina val 19.3.1 STANDARD  

Detta ingår som standard då du väljer ett hus från Trivselhus