Page 1

COMPETENCIAS BÁSICAS E DESENVOLVEMENTO CURRICULAR FICHA DE AUTOAVALIACIÓN ELEMENTO

INDICADOR

Favorecen a interrelación entre as distintas áreas Favorecen a coordinación entre os profesores/as OBXECTIVOS

Orientan cara a aplicación dos coñecementos nos distintos contextos Impulsan a metacognición de cada alumno/a: o alumno/a reflexiona sobre a súa propia aprendizaxe Fomentan a autonomía do alumnado Inclúen a autoestima e o equilibrio persoal Plantexan a utilización dos recursos TIC nas actividades diarias

CONTIDOS

Contémplase a integración de contidos: contidos interdisciplinares Sustitúense as aprendizaxes só memorísticas por aprendizaxes con sentido (é dicir, comprendidos profundamente). Prantéxase a transferencia dos contidos: aplicación a situacións e contextos diferentes. Vincúlanse os contidos con situacións reais. Prevese a aprendizaxe de contidos que proceden de distintas fontes de información (entornos ricos de aprendizaxe, aproveitamento dos entornos virtuais).

SITUACIÓN INICIAL Sí Non En parte

PROPOSTA DE MODIFICACIÓN


ELEMENTO

INDICADOR

Prantéxase a realización de tarefas insertas en contextos de aprendizaje. Trabállase a partir de situacións-problema reais ou simuladas. Existe flexibilidade na organización espacial e temporal. METODOLOXÍ

Poténciase a implicación do alumnado nos procesos de búsqueda,

A

estuo, experimentación, reflexión, aplicación e comunicación do coñecemento. Impúlsase a investigación por parte do alumnado: metodoloxía de proxectos ou centros de interés. Potenciarase o traballo cooperativo. Contémplase a lectura como ferramienta fundamental. Practícase o modelado para o desenvolvmento de competencias. Utilízanse as TIC. Trabállanse os procesos de autorregulación: autorrevisión das produccións ( avaliar o realizado, detectar disfuncións, introducir cambios, verificar os resultados).

SITUACIÓN INICIAL Sí Non En parte

PROPOSTA DE MODIFICACIÓN


ELEMENTO

SITUACIÓN INICIAL Sí Non En parte

INDICADOR Téñense en cuenta os tres elementos: - situacións e contextos - coñecementos - procesos implicados Utilízanse situacións, técnicas e instrumentos variados - observación (traballo individual, grupal, actitudes …) - producciones: trabajos, tarefas, ideas … - probas orais e escritas.

AVALIACIÓN

Propoñemos actividades de avaliación nas que o alumno/a debe integrar os coñecementos e as destrezas e ten que reestructurar o aprendido para afrontar o problema. Poténciase a avaliación formativa (devolución contínua información ao alumno/a sobre o seu proceso de aprendizaxe) Autorregulación da aprendizaje do alumnado: os alumnos/as practican a autoavaliación das súas aprendizaxes. Avaliación sumativa: disponse de probas de final de curso centradas en competencias

de

PROPOSTA DE MODIFICACIÓN

Ficha de autoavaliación por Competencias.  
Ficha de autoavaliación por Competencias.  

4 elementos: Obxectivos, Contidos, Metodoloxía e Avaliación. Indicadores. Situación actual. Propostas de modificación.

Advertisement