Vuosikertomus 2016

Page 1

Tiedekirjasto Tritonia

VUOSIKERTOMUS 2016Johtajan vuosikatsaus ..................................................................4 Paikallis- ja verkkopalvelut ......................................................... 6 Kokoelmapalvelut ........................................................................10 Koulutuspalvelut .......................................................................... 12 Koulutus opiskelijoille.............................................................  12 Edulab – koulutus henkilökunnalle....................................  14 Julkaisu- ja tutkijapalvelut ......................................................... 16 Tapahtumat ................................................................................... 18 Deutsche Woche 7.3. – 12.3..................................................  18 Tritonia 15 v juhlaseminaari 24.8..........................................  18 Henkilöstö ....................................................................................20 Talous ............................................................................................22 Tritonia kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä ... 23 Johtokunta ja johtoryhmä ........................................................25


Johtajan vuosikatsaus 15 vuotta edelläkävijyyttä Tiedekirjasto Tritonia on ainutlaatuinen yhteiskirjasto ja pedagogisen tuen yksikkö, joka palvelee viiden korkeakoulun opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita suomen, ruotsin ja englannin kielellä, yli duaalimallin rajojen. 15. toimintavuottaan Tritonia juhli ajankohtaisen seminaarin merkeissä. Vuoden suurin projekti oli Yrkes­högskolan Novian ja VAMKin toimipisteiden kirjastoyksiköiden muutto ja yhdistyminen Vaasassa Yliopistonrantaan. Muuttoprojekti vietiin onnistuneesti läpi Tritonian henkilökunnan vankalla kokemuksella ja asiantuntijuudella. Yhdistämisellä saavutettiin tilasäästöjä ja pystytään turvaamaan siirtyneiden kirjastoyksiköiden asiakkaille laajemmat aukioloajat ja palvelut. Vuoden aikana toteutettiin useita uudistuksia ja projekteja: Finna-tiedonhakupalvelu lanseerattiin, Tritonian johtokunnan työskentelytapoja kehitettiin, uusi strategia valmistui vuosille 2017-2020 ja loppuvuodesta uudistettiin Tritonian organisaatiorakennetta. Lisäksi Tritonian koordinoimana käynnistettiin vuoden 2017 Peda-forum -päivien suunnittelu yhteistyössä vaasalaisten korkeakoulujen kanssa.

Digitalisaation aallonharjalla Digitaalisen aineiston osuus on ohittanut painetun aineiston osuuden korkeakoulujen tietoaineistobudjeteissa. E-kirjojen käyttö kurssikirjoina kasvaa edelleen ja niiden vastaanotto on ollut opiskelijoiden keskuudessa hyvä paremman saatavuuden ansiosta. Uusi Finna-portaali otettiin käyttöön ja tiedonhankinnan sujuvuutta tuettiin laajentamalla LibGuides -verkko-oppaiden valikoimaa. Digitalisaation kasvava merkitys korkeakoulujen opetuksessa näkyi aikaisempaa suurempana kysyntänä EduLabin ohjaus- ja koulutuspalvelujen osalta.


Uudet, opiskelijan omaa aktiivisuutta korostavat digitaalisen opetuksen menetelmät luovat tarpeita uudentyyppisille oppimisympäristöille, tiloille ja laitteille. Oppiminen tapahtuu yhä yleisemmin luentosalien ulkopuolella. Kirjaston tiloilta vaaditaan joustavuutta ja muunneltavuutta. Tarvitaan äänimaisemaltaan erilaisia tiloja. Näihin tarpeisiin vastattiin Tritoniassa vuonna 2016 muuttamalla kaksi tilaa täysin hiljaisiksi lukusaleiksi ja uusimalla ryhmätyöhuoneiden varustusta.

Tulevaisuutta kohti yhdessä oppien Nopeasti muuttuvat opetuksen ja tutkimuksen tarpeet, kirjasto- ja informaatiopalvelualan dynaamisuus sekä kustantajien uudet liiketoimintamallit muodostavat osaamishaasteita, joihin meidän on vastattava, jos haluamme olla jatkossakin edelläkävijöitä. Tiivis yhteistyö kehyskorkeakoulujen kanssa on välttämätöntä. Uusien palvelujen kehittämisen ja laadun varmistamiseksi tarvitaan kehittämisyhteistyötä sekä kotimaisten korkeakoulukirjastojen että kansainvälisten yhteistyöverkostojen kanssa. Aloitin tehtävässäni Tritonian johtajana helmikuun alussa. Tritonian työyhteisöltä ja johdolta saamani tuki ja kannustus on ollut edellytys tehtävässä hyvin alkuun pääsemiselle. Kiitos!

Tritonian johtaja Anne Lehto Toukokuussa 2017


Paikallis- ja verkkopalvelut Vaasan yksiköt

Tritonian vuoden 2016 toimintaa värittivät etenkin Vaasan toimipisteiden yhdistyminen Yliopistonrantaan ja siihen liittyvät muutot sekä järjestelmävaihdos Tria-tietokannasta ja Nelli-portaalista uuteen Finna-hakupalveluun. Yliopistonrannan toimipiste oli myös ensimmäistä kertaa auki koko kesän ja asiakaspalvelun osalta suunniteltiin palautuspisteen uudistusta, johon liittyen kilpailutettiin ja tilattiin palautusautomaatti. Kalusteiden uusimista jatkettiin mm. asiakaspaikkojen tuolien uusinnalla.

Uusi Finna-hakupalvelu käyttöön – painetut ja digitaaliset aineistot yhdellä haulla Verkkopalveluiden osalta vuoden suurin ponnistus oli uuden Finna-hakupalvelun käyttöönotto ja julkistaminen. Finna on osa kansallista opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta, jossa on mukana yli 100 kirjastoa, museota ja arkistoa Kansalliskirjaston koordinoimana. Tritonian oma Finna-näkymä ja korkeakoulujen näkymät lanseerattiin asiakkaille syyskuussa ja palvelu otettiin myös heti käyttöön uusille opiskelijoille suunnatuissa tiedonhaun koulutuksissa. Kirjaston ja korkeakoulujen henkilökunnalle järjestettiin Finna-koulutuksia kesän ja syksyn aikana. Uusi hakupalvelu korvasi syksyn aikana sekä vanhan Trian että Nelli-portaalit, jotka poistuivat asiakaskäytöstä vuodenvaihteessa.

Monipuolinen asiakaspalautteen kerääminen Asiakaspalautetta kerättiin pääasiassa Moodpointer-palautelaitteilla. Vuoden aikana Yliopistonrannassa ehdittiin järjestää kolme asiakaskyselyä eri aiheista: aukioloajoista, verkkopalveluista ja kirjaston tiloista. Vastaajia kyselyihin oli yhteensä 2127. Lisäksi Tritonia oli mukana FinELibin tammikuussa järjestämässä e-kirjat opintojen ja opetuksen apuna-kyselyssä ja Kansalliskirjaston joulukuussa järjestämässä Finna-asiakaskyselyssä. E-kirjakyselyssä kartoitettiin korkeakouluopiskelijoiden ja -opettajien kokemuksia e-kirjojen käytöstä. Joulukuun Finna-asiakaskyselyssä puolestaan kerättiin palautetta Finna-hakupalvelun toiminnasta ja käyttäjien asiakastyytyväisyydestä.


Kävijöitä

294 781 Lainoja ja uusintoja

625 614

Uusia asiakkaita

3029 Aukiolopäiviä

1208Tritonia Allegro Pietarsaari Tritonia Allegron neljäs toimintavuosi Yrkeshögskolan Novian, Åbo Akademin ja Centria ammattikorkeakoulun yhteisenä kirjastona Pietarsaaressa jatkoi sovitun toimintamallin puitteissa. Viikoittaisia aukioloaikoja supistettiin 24 tunteihin lukukausien aikana, kun henkilöstöresursseja vähennettiin. Kirjasto oli avoinna klo 18 asti keskiviikkoisin, jotta pystyttäisiin vastaamaan aikuisopiskelijoiden tarpeisiin ja jotta kirjakuljetus Vaasan ja Allegron välillä toimisi. Vuoden lopussa Allegron kokoelmiin kuului 25 100 yksikköä, joista 9 800 oli nuottijulkaisuja. Uusia kirjoja hankittiin käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Moodpointer-kyselylaitteella toteutettiin asiakaskyselyitä yhteistyössä Tritonia Vaasan kanssa.

Nunnankatu Turku Vuosi 2016 oli toinen kokonainen vuosi, kun Nunnankadun kirjasto oli osa Tritoniaa. Kirjaston integrointi osaksi Tritonian palvelu- ja toimintamallia tarkoitti Tritonian toimintatapojen ja ohjelmien omaksumista. Syksyllä selvisi, että Åbo Akademin kirjaston (ÅAB) ja Novian Turun kirjastotoiminnan yhdistämistä aikaistetaan. Tämä keskeytti integroinnin jatkosuunnittelun Tritoniaan. Aloitettiin suunnitteluprosessi helpottamaan tulevaa kirjaston siirtoa ÅAB:n tiloihin kevätlukukauden 2017 jälkeen. Nunnankadun kirjaston toiminta mukaan lukien merenkulun käsikirjasto jatkoi samalla kun syksyllä panostettiin kokoelmien evaluointiin ja karsintaan tulevaa muuttoa varten. Kirjasto hoiti myös Novian julkaisukeruun.


Kokoelmapalvelut Vuoden suurin kokoelmahanke oli Yrkeshögskolan Novian ja Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalojen kirjastojen yhdistyminen Tritonia Yliopistonrantaan Vaasassa. 16 000 evaluoitua kirjaa siirrettiin syyslukukauden lopussa. Siirto onnistui hyvin perusteellisen suunnittelun ja ajoissa tehdyn organisoinnin ansiosta, sekä kahdessa yksikössä että Yliopistonrannassa. Tritonian henkilökunnalla alkaa olla vankka kokemus suurista kokoelmien evaluoinneista ja siirtohankkeista. Siirrettyjen kirjojen integrointi Yliopistonrannan kokoelmiin meni ”niin kuin Strömsössä”, pääosin sen johdosta, että uusi terveydenhuollon aihealue muodostaa oman HE-kokoelman (Health), jolla on oma sijaintinsa 4. kerroksessa. Verkkoaineistot muodostavat nykyään merkittävän osan kokoelmia. Tritonia tarjoaa yhteiskirjastona Yliopistonrannassa viiden korkeakoulunsa lisensioitujen tietoaineistojen (e-kirjojen, e-lehtien, tietokantojen) paikalliskäytön painettujen kokoelmien lisäksi. Uusi Finna-hakupalvelu, joka otettiin syksyllä käyttöön, auttaa löytämään sekä painettuja että verkkoaineistoja samanaikaisesti.

Erikoiskokoelmat Ulkopuolista rahoitusta on saatu erilaisiin luettelointihankkeisiin. Vaasan lyseon entiset oppilaat -yhdistyksen rahoituksen myötä luetteloitiin suuri osa Vaasan lyseon historiallista kirjakokoelmaa. Harry Järvin kirjaston luettelointihankkeessa lajiteltiin ja valikoitiin kirjoja ja kirjoituksia (rahoitus Harry Schaumanin säätiöltä). Harry Järvin oma arkisto, joka kuului Tritonian lahjoitukseen, annettiin Svenska Litteratursällskapetin (SLS) arkistolle Vaasassa, kun Tritonialla ei ole valmiutta arkistomateriaalin hallintaan. Svensk-Österbottniska Samfundetilta saaneen tuen puitteissa luetteloitiin monikielinen eurooppalainen vähemmistökielikokoelma, joka muodostaa oman MinLang-kokoelman.


381 065 painettua kirjaa ↑0,4% 776 907 verkkokirjaa*

↑1,4%

10552 kirjahankintaa**

↓5%

* Vaasan yliopisto, VAMK ja Yrkeshögskolan Novia ** Painetut kirjat, ilmaiset ja ostetut


Koulutuspalvelut Koulutus opiskelijoille Tritonia vastaa viiden kehyskorkeakoulunsa opiskelijoiden tiedonhankinnan opetuksesta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tiedonhankinnan koulutusten tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden korkeakouluopinnoissa ja työelämässä tarvitsemia tieteellisen tiedonhankinnan digitaalisia taitoja.

Vaasan yliopisto Vaasan yliopistolle ja Vaasan yliopiston Avoimelle yliopistolle tuotettiin opintopisteytettyjä tiedonhankinnan opintojaksoja osana orientoivia ja kandidaattiseminaarin opintoja. Lisäksi maisteri- ja jatko-opiskelijaryhmille järjestettiin tilauksesta lyhytkursseja. Vuoden suurin uudistus oli Tiedonhankintataidot 1 -opintojaksojen toteuttaminen tiedekunnittain yliopiston toiveiden mukaisesti. Lisäksi lukuvuonna 2016–2017 käynnistettiin Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteinen Tiedonhankintataidot 1 –opintojaksototeutus osana korkeakoulujen yhteistä Johdatus tekniikan opintoihin -kokonaisuutta.

Åbo Akademi ja Hanken Åbo Akademille tiedonhankinnan kontakti- ja verkko-opetusta annettiin integroituna osana orientoivia opintoja, kandidaatti- ja maisteriseminaareja. Tiedonhankinnan lyhytkoulutusta järjestettiin myös vaihto- ja jatko-opiskelijoille. Hankenin tiedonhankinnan opetus järjestettiin osana sekä suomalaisille että kansainvälisille opiskelijoille järjestettyjä akateemisten opintojen johdantokursseja sekä tilauksesta työpajoina tai luentoina kandidaattiseminaarien yhteydessä.


Vaasan ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia Vaasan ammattikorkeakoululle tiedonhankinnan koulutusta annettiin ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille integroituna korkeakouluopiskelutaitojen ja tutkimusmenetelmien opintojaksoihin. Yrkeshögskolan Novialle tiedonhankinnan koulutusta annettiin Vaasan, Pietarsaaren, Turun ja Raaseporin yksiköissä integroituna orientoiviin ja opinnäytetyöopintoihin. Tiedonhankinnan koulutusten lisäksi henkilökohtaista tiedonhaun ohjausta annettiin tilauksesta kaikkien kehyskorkeakoulujen opinnäytetyötä tekeville tutkinto- ja jatko-opiskelijoille ja henkilökunnalle. Vuonna 2015 käyttöönotettua Libguides-verkkopalvelua kehitettiin tuottamalla ja päivittämällä eri tieteenalojen tiedonhakuoppaita. Syksyllä 2016 lanseeratun Tritonian Finna-tiedonhakuportaalin ja sen korkeakoulukohtaisten näkymien käyttöä tuettiin tuottamalla kaikille kehyskorkeakouluille video-oppaita kolmella kielellä.

Opetustunnit

Osallistujat

Opintopisteet

123

1318

1124

94

635

244

21

520

3

127

962

-

158

2401

147


Edulab – koulutus henkilökunnalle LIN 1-4-koulutukset viiden korkeakoulun henkilökunnalle Tritonian EduLab tuotti neliportaista digipedagogiikan Learning in Networks 1–4-asiantuntijakoulutusta kolmella kielellä (suomi, ruotsi, englanti). LIN1–2-opintojaksot (yht. 10 op) ovat myös osa Åbo Akademin yliopistopedagogiikan perusopintoja (25 op). LIN1–4-koulutuskokonaisuuden luento- ja työpajaopetukset toteutettiin kaikkien kehyskorkeakoulujen henkilöstöille avoimina lyhytkoulutuksina. Lyhytkursseja järjestettiin vuoden aikana erilaisista aiheista, esim: Moodle-oppimisympäristön, Adobe Connect -verkkoneuvotteluohjelman, e-aineistojen ja pilvipalveluiden käytöstä opetuksesta sekä verkko-opetuksen tekijänoikeuksista ja arvioinnista. Lyhytkursseja järjestettiin myös korkeakoulujen yksiköiden ja oppiaineiden tilaamina räätälöityinä tilauskoulutuksina, joista esimerkkinä Vaasan yliopiston Kielipalveluiden opettajille järjestetty digitaalisen opetuksen koulutus lukuvuonna 2015–2016.

Ohjaus ja mediapalvelut Koulutusten lisäksi EduLab tarjosi kehyskorkeakoulujen opettajille ja henkilökunnalle henkilökohtaista pedagogista ja opetusteknologista tukea EduKlinikka-ohjauksissa. EduLabin mediapalveluina annettiin teknistä tukea opetusvideoiden tekemiseen ja tuotettiin luentovideointeja ja muita digitaalisia oppimateriaaleja. EduKlinikka-ohjausten luku-, tunti- ja osallistujamäärät lähes kaksinkertaistuivat edellisvuoteen verrattuna, sillä EduLab vastasi Vaasan yliopiston laajan digitaalisen opetuksen kehittämisprojektin pedagogisesta ja teknisestä tuesta.

Verkostot ja hankkeet EduLab valmisteli yhteistyössä hankekumppanikorkeakoulujen kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulutuksen kehittäminen -kärkihankehaun hankehakemusta, jonka hyväksymisestä saatiin tieto helmikuussa 2017. Lisäksi valmisteltiin Botnia-Atlantica -hakemusta vuosille 2017–2019 ja Vaasassa elokuussa 2017 pidettäviä PedaForum-päiviä.


Lyhytkursseja

109 EduKlinikka-ohjauksia

475

Osallistujia

918 EduKlinikka-osallistujia

920


Julkaisu- ja tutkijapalvelut Tutkimuksen tuen palvelut nostettiin näkyvästi esille Tritonian uudessa palvelumallissa, kun koulutus ja tutkimuksen tuki organisoitiin omaksi kokonaisuudekseen. Tutkimuksen tuen palveluita sekä yhteistyötä kehyskorkeakoulujen tutkimuksen palvelujen kanssa kehitettiin vuoden aikana edelleen.

Koulutustarjonta Tritonian koulutustarjontaa suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä mm. Vaasan yliopiston tutkijakoulun ja Åbo Akademi Vasan tohtorikoulutuksen kanssa. EduLabin LIN3-kurssikokonaisuuden sisältöä fokusoitiin tutkimuksen tuen teemoihin. Lyhytkursseja järjestettiin mm. tutkimuksen tiedonhankinnasta, aineiston- ja viitteidenhallinnasta, tieteellisten julkaisujen arvioinnista, tutkimustietojen tallentamisesta ja avoimesta julkaisemisesta. LibGuides-opastarjontaa täydennettiin tutkimuksen aineistonhallinnan ja viitteidenhallinnan oppailla.

Avoin tiede Avoimesta tieteestä käytyä kansallista keskustelua seurattiin aktiivisesti Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeen, FinELib- ja ORCID-konsortioiden, OA-, Tajuaja TUHA-yhteistyöverkostojen ja Suomen yliopistokirjastojen neuvoston (SYN) Tutkimuksen tuen verkoston ja ohjausryhmän kautta. Tritonian henkilökunta osallistui aktiivisesti tieteen ja tutkimuksen avoimuutta, julkaisutiedonkeruuta ja metriikkaa koskeviin koulutuksiin. Myös Tritonian osallisuutta ammattikorkeakoulujen avoimen tieteen ja avoimen TKI-toiminnan yhteistyössä vahvistettiin. Kansainvälisen Open Access viikon kunniaksi avointa tiedettä nostettiin näkyvästi esille ja Vuokko-monitoimitilassa järjestettiin tutkijoille suunnattu Open Access Cafe.


Julkaisutiedonkeruu Tritonia vastasi osaltaan kehyskorkeakoulujen julkaisutiedonkeruusta. Tritonia osallistui Vaasan yliopiston SoleCRIS-tutkimustietokannan tietojen validointiin yhteistyössä Vaasan yliopiston tutkimuksen palvelujen kanssa ja vastasi Åbo Akademi Vasan osalta Artur-tutkimustietokannan validoinnista ja osasta Novian julkaisutietojen validointia. Tritonia osallistui Vaasan yliopiston avoimen tieteen työryhmässä yliopiston avoimen tieteen periaatteiden, julkaisupolitiikan ja datapolitiikan laatimiseen ja työryhmän alatyöryhmässä Vaasan yliopiston julkaisuarkiston ja ohjelmistohankinnan valmisteluun.

Kuvio 1.

Julkaisut vuonna 2016

Vaasan ammattikorkeakoulu 3 % Levón-instituutti 3 %

Vaasan yliopisto, muut 27 %

Vaasan yliopisto, väitöskirjat 67 %

Taittopalvelut Tritonia julkaisupalvelut vastasivat Vaasan yliopiston julkaisusarjojen taittoprosessista, julkaisupohjan ja –ohjeiden ylläpitämisestä ja julkaisemista koskevasta koulutuksesta ja ohjauksesta. Vaasan yliopiston julkaisuohjeista tuotettiin LibGuides- opas suomeksi ja englanniksi. VAMKin kanssa vuonna 2015 solmittu julkaisuyhteistyö käynnistyi konkreettisesti, kun ensimmäinen Tritonian julkaisupalveluissa tuotettu VAMKin julkaisu ilmestyi vuonna 2016. Yhteensä vuonna 2016 julkaistiin 40 julkaisua, joista 27 kpl oli Vaasan yliopiston väitöskirjoja.


Tapahtumat Deutsche Woche 7.3. – 12.3. Saksalainen viikko järjestettiin Tritoniassa jo neljättä kertaa yhteistyössä Saksan kielen ja kirjallisuuden yksikön ja Goethe-Institutin kanssa. Ohjelma oli laajempi kuin koskaan aiemmin ja myös osallistujamäärä kasvoi edellisistä vuosista. Elokuvien, esitelmien ja musiikkiesitysten lisäksi viikon ohjelmaan kuului olutmaistelua ja panimokierroksia Bock’s Corner Breweryssa. Saksalaisen viikon avasi Saksan suurlähettilään Dorothee Janetzke-Wenzelin esitelmä ja poikkitieteellisen lauluklubin WLEEn ja oopperalaulaja Karita Jungarin lauluesitykset.

Tritonia 15 v juhlaseminaari 24.8. Tritonia järjesti 15-vuotisjuhlaseminaarin Yhteistyötä yli rajojen, jossa kuultiin keskeisten kansallisten sidosryhmien ja paikallisten, Tritonian kehysorganisaatioiden asiantuntijoiden kiinnostavia esityksiä. Seminaarin avasi Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto ja opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdyksen toi ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari. Key note – puhujana oli Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, joka toimii Euroopan tiedekirjastojen liiton LIBERin puheenjohtajana ja on päässyt mukaan vaikuttamaan avoimen tieteen edistämiseen Euroopan tasolla. Pohjalaista vahvaa retoriikkaa seminaariin toi Vaasan yliopiston emeritusprofessori Hannu Katajamäki ja Vaasan yliopiston professori Riitta Viitala käsitteli puheenvuorossaan tulevaisuuden kirjastoa ja tehokasta BA:ta. Professori Ria Heilä-Ylikallio Åbo Akademista kertoi, miten luku- ja kirjoitustaidon opetus ovat muuttuneet Tritonian 15 toimintavuoden aikana. Seminaarin päätti Hankenin yliopisto-opettaja Mayvor Höglundin ja opiskelija Jessica Kockin rohkaiseva esitys opetuksen digitalisoinnista.Henkilöstö Uusi tuulia Tritoniassa Helmikuun 1. päivänä 2016 Tritonian uusi johtaja, Anne Lehto, aloitti työnsä tuoden mukanaan kokemuksensa Tampereen yliopistolta. Vuosi 2016 oli työntäyteinen vuosi, koska Tritonian Vaasan yksiköt yhdistyivät yhdeksi yksiköksi Yliopistonrantaan marras-joulukuussa. Raastuvankadun ja Sarjakadun henkilökunnan siirtymistä Yliopistonrantaan valmisteltiin huolellisesti, ja siirtyvä henkilöstö sai opastusta ja koulutusta Yliopistonrannan toiminnasta ja he saivat pienin askelin aloittaa Yliopistonrannassa työskentelyn. Opastus ja tutustuminen jatkuivat vielä vuoden vaihteen yli. Kaksi Tritonian VY:n työntekijää (kirjastosihteeri ja informaatikko) jäivät eläkkeelle vuonna 2016. Kirjastosihteerin tehtävä muutettiin 1.8. alkaen julkaisusihteeriksi ja siihen palkattiin uusi henkilö. Informaatikon tehtävä muutettiin tietoasiantuntijaksi ja tehtävään rekrytoitiin uusi henkilö 1.12.2016 alkaen. Tritonian (Vamk) varajohtajan tehtävä lopetettiin henkilön lähtiessä toisen organisaation palvelukseen, ja esimiestehtävä muutettiin Vaasan yliopiston palvelupäällikön tehtäväksi.


Kuvio 2. Vakituinen henkilöstö korkeakouluittain 31.12.2016 Tritoniassa suunniteltiin organisaatiomuutosta v. 2016 ja uudistettu organisaatio astui voimaan 1.11.2016 alkaen. Tritonia on nyt tiimiorganisaatio, joka on jaettu seuraaviin tiimeihin: hallinto ja viestintä, paikallis- ja verkkopalvelut, tietoaineistot, koulutus ja tutkimuksen tuki ja EduLab. Tyky-päivänä suunnattiin Svedjehamniin, Björköbyyn koko henkilökunnan voimin. Ohjelmassa oli mm. retkeilyä maailmanperintökohteen kauniissa luonnossa, kalan­ fileointi–kurssi ja alueen historian esittely.

Henkilötyövuodet korkeakouluittain Tritonian henkilötyövuosiluku on pienentynyt vuodesta 2015. Luvuissa ovat mukana kaikki Tritonian yksiköt Vaasassa, Pietarsaaressa ja Turussa. Vaasan yliopiston luku pieneni, koska eri tilanteista johtuen sijaisia ei ole aina palkattu. Vamkin luku pieneni osaksi lomautusten ja osaksi vuoden 2015 henkilövähennyksen johdosta. Henkilötyövuodet jakaantuivat korkeakoulujen kesken seuraavasti: Henkilötyövuodet v. 2016 jakaantuivat seuraavasti eri asiantuntijoiden kesken:

Henkilöstön ikärakenne Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli v. 2016 lopussa 46,1 vuotta.

Henkilötyövuodet 2014—2016 2014 VY 26,3 ÅA 7,4 Novia 5,8 VAMK 6,4 Hanken 1,9 47,8

2015 24,0 7,6 7,1 6,3 2,2 47,2

Kirjastoammatilliset Muut asiantuntijat EduLab Muut Ulkopuolinen rahoitus Henkilötyövuodet yhteensä

32,3 3,8 4,0 2,4 0,5 42,9

2016 22,1 7,3 6,6 4,9 2,0 42,9


Talous Tritonian budjetti: Kuvio 3.

Korkeakoulujen maksuosuudet, yhteiset menot v. 2016 Tritonia (alv 0 %)

Tritonian kokonaisbudjetti oli 4 303 325,00 € v. 2016. Tämä summa sisältää erilliset menot (tietoaineistot, tutkijanhuoneet ja julkaisupalvelut) ja Tritonian arvioidut tulot (115.000 €).

Kuvio 4.

Tritonian menot kululajeittain v. 2016, alv 0 %Tritonia kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä Tritonian henkilökunnan jäsenyydet ja luottamustoimet Aro, Anne Flemming, Christina

Lehto, Anne

• Suomen tieteellisen kirjastoseuran (STKS) informaatiolukutaitoryhmän jäsen 2014– • Suomen yliopistokirjastojen neuvoston (SYN) tietoaineistoverkosto, jäsen • Åbo Akademis Ledningsgrupp för informationssäkerhet, medlem • Suomen yliopistokirjastojen neuvosto (SYN), jäsen • Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio (AMKIT), yleiskokousedustaja (Vamk) ja varaedustaja (YH Novia) 2016– • Linnea 2 -konsortio, ohjausryhmän jäsen • Suomen yliopistokirjastojen neuvosto (SYN), tutkimuksen tuen verkosto, ohjausryhmän jäsen 2011– • Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston valtakunnallinen neuvottelukunta, jäsen ja varapj. 2014–31.1.2016

• IFLA, Continuing Education and Workplace Learning, standing committee member 2009– Nelson, Christian • Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastolakia valmisteleva työryhmä –29.2.2016 Nygård-Anturaniemi, Isabel • Medlem i Finlands svenska biblioteksförenings expertnätverk för katalogisering, översättning av Metada-ordlistan Toukonen, Jonna • Suomen tieteellinen kirjastoseura (STKS), hallituksen jäsen 2016–

Yli-Karhu, Tarja

• Suomen tieteellisen kirjastoseuran (STKS) tietoaineistoryhmä, hallituksen edustaja ja jäsen 2016– • Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto (YHL) Kirjastohenkilöstön toimikunta (KITO), v. 2010– • Vaasan yliopistoyhteisöjen henkilökuntayhdistys VYHY ry: hallituksen jäsen • Vaasan yliopisto: Muun henkilöstön MUHE-arviointiryhmän edustaja 1.1.2014–


Kansainväliset konferenssit Creating Knowledge VIII - Practices, goals and visions for information literacy in higher education, 1-4.6 2016 Reykjavik Heidi Troberg Liber (Association of European Research Libraries) Annual Conference, 29.6.-1.7.2016 Helsinki Jonna Toukonen LiberLag (Liber Architecture Group), 18th seminar: Futureproofing your Library through Dialogue, 12-16.4 2016 Freiburg Christina Flemming MyData 2016, Advancing human centric personal data, 31.8. – 2.9.2016 Helsinki Anne Lehto

Kansainvälisten konferenssien lisäksi Tritonian henkilökunta osallistui lukuisiin kansallisiin koulutuksiin ja konferensseihin. Suureen osaan koulutuksista on mahdollista osallistua etäyhteydellä ja tätä mahdollisuutta on käytetty Tritoniassa ahkerasti.

Tritonian henkilökunnan esitelmät Ylitalo, Anu

ESITYS ”Pelillistäminen yliopisto-opetuksen pedagogisena ulottuvuutena”, PedaForum -päivät Jyväskylässä, Teemaryhmä 2: Digitalisaatio ja pelillistäminen korkeakouluopetuksessa. Risto Säntti, Minna-Maarit Jaskari, Anu Ylitalo


Johtokunta ja johtoryhmä Tritonian johtokunta 2016: rehtori Tauno Kekäle, pj, Vaasan ammattikorkeakoulu professori Nina Pilke, varapj, Vaasan yliopisto (31.7. asti) professor Peter Björk, Hanken (varapj 1.8. – 31.12.) prorektor Wilhelm Fortelius, Yrkeshögskolan Novia professori Pirjo Laaksonen, Vaasan yliopisto professor Ria Heilä-Ylikallio, Åbo Akademi opiskelija Tommi Halkosaari, VAMOK (1.1. – 9.3.) opiskelija Jenny Jokelainen, VAMOK (10.3. alkaen) pääsihteeri Jaana Asiala, VYY tietoasiantuntija Christian Nelson, Tritonian hlökunta sivistystoimenjohtaja Christina Knookala, Vaasan kaupunki

toimialajohtaja Elina Martin professori Seija Virkkala planerare Kristina Wallin förvaltningschef Kjell Heir professori Timo Vekara överbibliotekarie Pia Södergård opiskelija Matilda Sjöholm, Novium (1.1. – 8.3.) opiskelija Petra Hannus, Novium (9.3. alkaen) edunvalvontasihteer Oskari Mäkelä, VYY informaatikko Susanne Holmlund erityisasiantuntija Sari Tarvonen, (1.1. – 20.3.) kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja Marita Ahola (21.3. alkaen)

Tritonian johtoryhmä 2016: Tritonian johtaja Anne Lehto (1.2. alkaen) Varajohtaja Christina Flemming (ma. johtaja 1. – 31.1.) Palvelupäällikkö Jonna Toukonen Esimies, hallinnon ja viestinnän palvelut Anne Koiranen (johtoryhmän sihteeri 1.1. – 28.2.) Pedagogi Maria Byholm (1.1. – 31.1.) Palvelupäällikkö Katri Rintamäki (1.9. alkaen) Henkilökunnan edustajat: Kirjastosihteeri Isabel Nygård-Anturaniemi, kirjastosihteeri Vesa Perkiömäki Sijainen: Informaatikko Mari Mäkynen Asiantuntijat: Tietoasiantuntija Christian Nelson, kääntäjä-tiedottaja Ann-Sofie Källund (johtoryhmän sihteeri 1.3. alkaen), tietoasiantuntija Johanna GladerTIEDEKIRJASTO TRITONIA www.tritonia.fi dux@tritonia.fi