Vuosikertomus 2014

Page 1

Tiedekirjasto Tritonia

VUOSIKERTOMUS 2014


Sisältö Uusi kolmivuotiskausi alkaa 5 Lähi- ja verkkopalvelut 6 Vaasan yksiköt 6 Allegro Pietarsaari 8 Nunnankatu Turku 9

Kokoelmatyö 10 Erikoiskokoelmat 11 Lehtiprojekti 12

2

Tutkijapalvelut 12 Koulutuspalvelut 14

Koulutus opiskelijoille 14 EduLab – koulutus henkilökunnalle 15


Tapahtumat 16

Deutsche Woche 17.3.–22.3.  16 Taiteiden yö 7.8. 17 Littfest 6.–8.11. 17

Tritonian henkilöstötilinpäätös 2014 18 Vakituinen henkilöstö 18 Henkilöstö 18

Osallistuminen 21

Tritonian edustajat eri toimielimissä ja työryhmissä 21 Tritonia aktiivisesti mukana alan organisaatioissa 21 Vaihdot ja muu osaamisen kehittäminen 21 Kansalliset konferenssit ja seminaarit 22 Kansainväliset konferenssit 22

Johtokunta ja johtoryhmä 23

3


4


Uusi kolmivuotiskausi alkaa Keväällä Tritonian missio, visio ja arvot päivitettiin kolmivuotiskaudelle 2014-2016. Edessä on ajanjakso, jota leimaa toimintakentän laajentuminen, toimipisteiden väheneminen ja henkilöstömuutokset. Uutta strategiaa laadittaessa painopistealueiksi valittiin verkkopalveluiden vahvistaminen, oppimisympäristöjen uudistaminen ja kausijulkaisukokoelmien evaluointi. Strategia on voimassa johtokunnan toimikauden loppuun saakka. Tiedekirjasto Tritonia laajeni 1.8.2014, kun Yrkeshögskolan Novian kirjastoyksiköt Turussa ja Raaseporissa liitettiin Tritoniaan. Turun toimipiste sai keväällä uudet tilat, ja kaikki lainauspalvelut keskitettiin Nunnankadun kirjastoon. Kirjastotietokannan konvertointi PrettyLibkirjastojärjestelmästä Voyager-järjestelmään toteutettiin Kansalliskirjaston avulla. Laajennuksen jälkeen Tritonia on palvellut seitsemää korkeakoulukampusta neljällä paikkakunnalla. Vakituisen henkilökunnan määrä kasvoi neljällä Tritonian laajentumisen myötä, mutta tilanne tasoittuu seuraavana vuonna. Syksyllä 2014 aloitettiin nimittäin neuvottelut Tritonian atk-suunnittelijoiden siirtymisestä Vaasan yliopiston palvelukseen. Myös kirjastoammatillisen henkilökunnan määrä supistuu kolmivuotiskaudella 2014-2016, sillä osa tehtävistä tullaan lakkauttamaan eläköitymisten yhteydessä. Tritonian erikoiskokoelmat karttuivat elokuussa 20.000 niteellä, kun kirjastoneuvos Harry Järvin Tritonialle testamenttaama kirjakokoelma siirrettiin Tukholmasta Vaasaan. Kirjailija Franz Kafkan tuotantoa käsittelevä aineisto järjestetään omaksi kokonaisuudekseen, muu aineisto evaluoidaan ja integroidaan soveltuvin osin muihin kokoelmiin. Toimintavuonna 2014 Tritonia solmi Kansalliskirjaston kanssa sopimuksen Finna-konsortioon liittymisestä. Finna-hakupalvelu voidaan ottaa käyttöön heti kun yhteiskirjastoille soveltuva versio on saatu valmiiksi. Tritonia liittyi jäseneksi tekniikan alan korkeakoulukirjastojen kansainväliseen IATUL-järjestöön (International Association of University Libraries), joka järjesti vuosikokouksensa tällä kertaa Espoon Otaniemessä. Tritonian toiminta sopeutettiin nollabudjetin asettamiin raameihin, minkä seurauksena kirjansitojan osa-aikainen tehtävä lakkautettiin ja kirjastoavustajien ilta- ja lauantaivuoroja vähennettiin. Kesäkuussa 2015 Tritonian johtaja Raija Löytölä

5


Lähi- ja verkkopalvelut

Vaasan yksiköt

suunnittelun ja valmistelun vuosi Vuosi 2014 oli lähipalveluiden osalta todellinen suunnittelun ja valmistelun vuosi. Vuoden 2014 aikana oli tarkoitus käynnistää palvelumuotoiluhanke yhdessä Muovan kanssa, mutta hankkeeseen ei saatu erillistä rahoitusta. Sen sijaan perustettiin useita työryhmiä, joiden tehtävänä on kehittää Tritonian oppimisympäristöä ja palveluprosesseja.

6

Yliopistonrannan toimipisteessä aloitettiin palvelukonseptia koskevat muutokset valmistelemalla tietopalvelupisteen ja lainauspisteen yhdistäminen yhdeksi yhteiseksi palvelupisteeksi. Myös suunnitelmat muuttaa varaushylly itsenoutohyllyksi etenivät. Varsinaiset muutostyöt toteutettiin vuoden vaihteessa. Yliopistorannan kirjaston tiloista poistettiin toukokuussa kaikki huonokuntoinen, vanhentunut tai muuten käyttökelvoton kalusto. Tritonian johtokunta hyväksyi kokouksessaan 21.3.2014 Tritonian johtajan esityksen siitä, että Tritonia luopuu Medibothnia-hankkeen (2009—2016) kirjasto- ja tietopalvelujen suunnittelusta ja alkaa valmistella Sarjakadun ja Raastuvankadun kirjastoyksiköiden siirtämistä Yliopistonrantaan. Kun palvelut keskitetään yhteen toimipisteeseen, tilakulut vähenevät ja aukioloajat paranevat. Raastuvankadun yksikössä valmisteltiin tulevaa muuttoa, jossa Palosaarelle muuttavien koulutusohjelmien aineistot siirtyisivät Yliopistonrannan toimipisteeseen. Sarjakadun toimipisteessä panostettiin itsepalvelun lisäämiseen lainausautomaatin ja tiedonhakukoneiden avulla. Muuttovalmistelut aloitettiin kokoelmien arvioinnilla. Myös verkkopalveluiden osalta vuosi oli suunnittelutyötä täynnä. Uusina projekteina käynnistyivät LibGuides-opasohjelmiston käyttöönotto ja uusien verkkosivujen suunnittelu. Työ kansallisen Finnahakupalvelun parissa jatkui ja Tritonia oli mukana järjestelmän kehitystyössä yhteiskirjaston tarpeiden näkökulmasta.


7

Kuva: Vaasan yliopiston viestint채


Allegro Pietarsaari vakauttamisen vuosi

8

Tritonia Allegron toimintaa ohjaa erillinen Tritonia Allegro-sopimus (vuodelta 2012). Tritonia Allegron toisen toimintavuoden, vuoden 2014, tavoitteena oli vakauttaa toiminta ja antaa osapuolille kirjastopalveluita heidän tarpeittensa mukaisesti. Pyrittiin lisäksi laajentamaan palvelua sekä parantamaan yhteistyötä ja kommunikaatiota Centria ammattikorkeakoulun kanssa Kokkolassa. Mm. seuraavat toimenpiteet toteutettiin vuoden aikana: Hakukone kytkettiin Centrian verkkoon alkuvuodessa, jotta kirjasto pystyisi tarjoamaan pääsyn Novian, Åbo Akademin ja Centrian verkkoon ja tietoaineistoihin. Kun tietoisuus korkeakoulujen verkkoaineistoista ja saatavuudesta kasvoi, kirjasto pystyi opastamaan kaikkien kolmen korkeakoulun opiskelijoita ja henkilökuntaa käytettävissä olevien verkkoaineistojen käytössä. Kirjaston aukioloaikoja sopeutettiin kolmen kehysorganisaation toimintaan, korkeimmat kävijäluvut saatiin maaliskuussa, tammikuussa ja syyskuussa. Kirjastossa oli 18 294 kävijää, lainojen määrä oli 4751. Kirjallisuutta ja musiikkiaineistoa hankittiin korkeakoulujen tarpeiden mukaisesti. Varattu aineisto kuljetettiin kerran viikossa lukukausien aikana Tritonia Vaasan ja Tritonia Allegron välillä. Uusien opiskelijoiden perehdytystä kirjaston käyttöön järjestettiin syksyn aikana kunkin korkeakoulun toiveiden mukaisesti. Perusteellisempi opetus järjestettiin yhteistyössä Centrian ja Novian informaatikkojen kanssa. Kokoelmatyössä jatkettiin aineiston RFID-tarroitusta, jota aloitettin vuonna 2013.


Nunnankatu Turku muutosten vuosi

Vuonna 2014 tapahtui paljon suuria muutoksia Yrkeshögskolan Novian kirjastossa Turussa. 1.8. lähtien Novian kirjastoyksiköt Turussa liitettiin Tritoniaan Novian ja Vaasan yliopiston välillä solmitun sopimuksen mukaisesti. Raaseporissa yhteistyö kaupunginkirjaston kanssa jatkuu ennallaan erillisen sopimuksen mukaisesti. Novian Nunnankadun kampuksen piti luopua osasta tiloistaan taloudellisista syistä, ja syksyllä 2013 saatiin vuokralainen ns. Kontoretiin sekä piharakennukseen. Kampuksen toimintaa keskitettiin ns. Fabrikeniin. Kirjasto oli toiminut Kontoretin ullakolla mutta sai nyt uudet tilat ns. kankaankudontatilasta Fabrikenin toisesta kerroksesta. Tilassa on suuret ikkunat ja useita pilareita. Hyvän suunnittelun avulla tila voitiin ottaa tehokkaasti käyttöön, ja siitä tuli mukavan valoisa ja ilmava kirjasto. Turun yksikön Vesta-kirjastoluettelo konvertoitiin Finmarc-formaatista MARC21-formaattiin ja yhdistettiin Triaan Kansalliskirjaston avulla kesällä 2014. Tritoniaan yhdistymisen yhteydessä merenkulkualan koulutusta palvelevasta Juhana Herttuan puistokadun kirjastosta tuli käsikirjasto, joka palvelee yhden iltapäivän viikossa. Lainattava aineisto siirrettiin Nunnankadulle keväällä 2014. Tritoniaan siirron johdosta kirjasto on nyt osa laajempaa kokonaisuutta, aineiston näkyvyys on parempi ja sitä kysytään enemmän. Menettelytapoja on muutettu, mm. on otettu käyttöön myöhästymismaksuja. Novian kirjastonjohtajasta Gunilla Janssonista tuli siirron myötä Turun ja Raaseporin yksikön osastopäällikkö.

9


Kokoelmatyö Tritonialla on rajoitetut tilat Yliopistonrannalla Vaasassa. Tulevien vuosien kokoelmasiirrot Raastuvankadun ja Sarjakadun kirjastoista vaativat pitkäjänteistä tilasuunnittelua ja jatkuvaa painettujen kokoelmien arviointia. Aikaa vievä prosessi järjestelmien yhdenmukaistamiseksi aloitettiin vuonna 2014. Sen ansiosta voidaan liittää siirretyt kirjat joustavasti Yliopistonrannan kokoelmiin tulevien vuosien aikana. Raastuvankadun muuttoa varten poistettiin kirjoja ja tehtiin tietokantatyötä. Erillisen hoitoalan kirjaston suunnittelu uuteen Medibotniaan keskeytettiin, sen sijaan alkoi yhteisen hoitokokoelman suunnittelu Yliopistonrannalla. Kokoelma toteutuu kun koulutusyksiköt muuttavat Medibotniaan. Vaasassa kauan toivottu mahdollisuus Åbo Akademin pro gradujen verkkojulkaisemiseen toteutui, kun Åbo Akademin kirjaston julkaisuarkisto otettiin käyttöön. Tämä tarkoittaa, että kaikki Tritonian korkeakoulujen opinnäytteet ovat saatavilla verkossa, minkä johdosta saatavuus paranee ja tilaa säästetään. Karsintojen avulla pyrittiin yhä enemmän poistamaan Vaasan yksikköjen yhdistymisen kannalta päällekkäistä aineistoa. Kaikissa Tritonian yksiköissä järjestettiin kuukausittaisia teemanäyttelyitä. Tritonian kokoelmaperiaatteiden uusimisprosessi käynnistettiin osana laatutyötä. Toimintaa suunniteltiin yhdessä kokoelma- ja koulutusyksikön sisällä. Kuva: Vaasan yliopiston viestintä

10


11

Erikoiskokoelmat Suomenruotsalaisen koulukirjakokoelman luettelointihanke (n. 1960-2014) saatettiin loppuun Svenska kulturfondenin myöntämän rahoituksen avulla. Uutta suomenruotsalaista oppimateriaalia luetteloidaan jatkuvasti osana kasvatustieteen kokoelmaa. Harry Järvin kirjaston muuttohanke Vuonna 2014 Tritonia sai Harry Järvin testamenttaaman yksityiskirjaston vuonna 2012 tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kokoelma siirrettiin Tukholmasta Vaasaan elokuussa 2014. Arvokkaan Kafka-kokoelman luettelointi aloitettiin syksyllä 2014. Muita erikoiskokoelmia tarkistettiin ja arvioitiin.


Lehtiprojekti Vuonna 2014 aloitettiin mittava lehtien evaluointihanke, jonka puitteissa myös painettujen lehtien säilytysaikoja tarkistettiin. Tulevaisuudessa tutkijoille tärkeät tieteelliset ydinlehdet säilytetään ilman aikarajaa, muut tieteelliset lehdet 10 vuotta, yleislehdet 3 vuotta ja sanomalehdet 2 viikkoa. Arviointihankkeen ansiosta kirjasto pystyy jatkossa tarjoamaan korkeakoulujen tutkijoille ja opettajille juuri niitä lehtiä, joita he tarvitsevat. Evaluointi toteutettiin pääosin kyselyin. Vaasan yliopiston henkilökunnalle kysely lehdistä lähetettiin keväällä 2014. Kysely sisälsi valmiiksi JUFO-luokitetut lehtilistat, joiden pohjalta yksiköitä pyydettiin ilmoittamaan, mitä lehtiä henkilökunta pitää tarpeellisina yliopiston opetukselle ja tutkimukselle. Vastaava lehtikysely toteutettiin viimeksi vuonna 2007. Vastauksia ja kommentteja saatiin runsaasti kaikilta tiedekunnilta ja yksiköiltä ja niiden seurauksena tilattiin 93 lehteä, lakkautettiin 30 tilausta ja hankittiin toivottu Taylor & Francis Online Journal Library –tietokanta. Vastaava kysely lähetettiin Åbo Akademille vuonna 2015. Myös muiden korkeakoulujen tarpeet selvitettiin. Uutena palveluna luotiin lehtihankintalomake, jolla Tritonian korkeakoulujen opetus-, tutkimusja muu henkilökunta voivat tehdä lehtihankintaehdotuksia. Tritonian kokoelmien evaluointia ja kehittämistä jatketaan vuonna 2015.

Tutkijapalvelut

12 Vaasan yliopisto

Syksyllä 2014 Vaasan yliopiston tuotantotalouden yksikkö osallistui Suomen yliopistojen tuotantotalouden yksiköiden yhteiseen tiedonkeruuseen. Tritonia keräsi julkaisutietoja koskevat tiedot sekä toimitti viittausraportit. Tritonia myös toteutti SoleCRIS-tutkimustietokannan viitetietojen tarkistukset yhteistyössä yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalvelujen kanssa. Vuoden aikana laadittiin ja kehitettiin myös tutkijoille suunnattuja oppimateriaaleja, uutuutena LibGuides-alustalla julkaistu Tieteellisten julkaisujen arvioinnin opas. Yliopiston Tutkijan työkalupakin materiaaleja päivitettiin asiakastoiveiden perusteella. Henkilökuntaa koulutettiin EduLabin lyhytkursseilla. Åbo Akademi Converis-tutkimustietokanta otettiin käyttöön syksyllä 2014, nimi vaihtui myöhemmin Arturiksi. Kirjasto vastaa julkaisujen tietojen tarkistuksesta. Kirjasto järjesti vuoden lopussa koulutusta Åbo Akademin henkilökunnalle tutkimustietokannan käytösta.


13

Kuva: Vaasan yliopiston viestint채


Koulutuspalvelut Koulutus opiskelijoille Viiden korkeakoulun opiskelijoille annettiin tiedonhankinnan koulutusta valtakunnallisten periaatteiden mukaisesti ja kunkin korkeakoulun kanssa sovitulla tavalla voimassaolevien opintosuunnitelmien mukaisesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vaasan yliopiston uusille opiskelijoille ja kandidaattivaiheen opiskelijoille on järjestetty opintopisteytettyä tiedonhankinnan koulutusta. Koulutusta on pidetty suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Opintosuunnitelmiin kuuluvien kurssien lisäksi on järjestetty lyhytkestoisia tiedonhankinnan kursseja toiveiden mukaisesti maisterivaiheessa oleville opiskelijoille, tutkijoille ja henkilökunnalle. Vaasan yliopiston avoimen yliopiston kautta on järjestetty enemmän opintopisteytettyjä tiedonhankinnan kursseja kuin edellisenä vuonna. Nämä on kaikki järjestetty verkkokursseina perustai kandidaattitasolla. Kurssit on pidetty suomeksi. Tiedonhankinnan koulutusta Åbo Akademin opiskelijoille on pidetty eri tasoilla, uusille opiskelijoille peruskoulutuksena ja kandidaatti- ja maisterivaiheessa oleville jatkokoulutuksena. Koulutusta on annettu yhteistyössä Åbo Akademin kirjaston kanssa lähiopetuksena sekä verkossa Moodleympäristössä. Myös jatko-opiskelijoille on järjestetty tiedonhankinnan kursseja Åbo Akademin kanssa sovitulla tavalla. Tiedonhankinnan koulutusta Hankenin uusille opiskelijoille on järjestetty ensimmäisten opiskelupäivien aikana sekä osana kursseja Informationsbehandlingens grunder ja Introduktion till akademiska studier. Kandidaattiryhmille on järjestetty työpajoja/luentoja yhteistyössä opettajien kanssa. 14

Vaasan ammattikorkeakoulun tiedonhankinnan peruskoulutusta järjestettiin edellisvuosien tapaan opintonsa aloittaville opiskelijoille osana orientoivia opintojaksoja. Jatkokoulutusta annettiin pääsääntöisesti opinnäytetyövaiheessa suoritettavien tutkimusmenetelmäopintojaksojen yhteydessä. Tarvittaessa opetusta integroitiin myös muihin opintojaksoihin; näin tehtiin erityisesti terveysalan koulutusohjelmissa. Opetuksen osallistuja- ja kokonaistuntimäärät kasvoivat hieman edellisvuodesta. Tiedonhankinnan koulutusta ja opastusta on annettu Yrkeshögskolan Novian opiskelijoille kunkin koulutuksen tarpeiden mukaisesti. Opetussunnitelmien muutosten johdosta tiedonhankinnan koulutuksen osuus väheni, kun se ei enää sisälly kaikkiin koulutuksiin kuten aiemmin. Vuodesta 2014 lähtien myös Turun ja Raaseporin käyttäjäkoulutus sisältyy Tritonian tilastoihin.


EduLab – koulutus henkilökunnalle Learning in Networks 1-4 Vuonna 2014 Learning in Networks 1–4 -koulutuksiin osallistui 55 varsinaista kurssilaista. Koska koulutusten luennot ja työpajat ovat avoimia Vaasan korkeakoulujen henkilökunnalle, luennoille ja työpajoihin osallistui myös muita kuin kurssilaisia. Henkilöstön lyhytkurssit LIN-koulutusten ohella Tritonia järjesti vuonna 2014 yhteensä 74 Vaasan korkeakoulujen henkilökunnalle suunnattuja lyhytkursseja. Lyhytkursseja järjestettiin sekä kaikkien Vaasan korkeakoulujen henkilökunnalle avoimina koulutuksina että korkeakoulujen laitosten ja oppiaineiden tilauskoulutuksina. Lyhytkursseja annettiin mm., Moodle-oppimisympäristön, Adobe Connect -verkkoneuvotteluohjelman, E-aineistojen ja pilvipalveluiden (sosiaalisen median) käytöstä opetuksesta sekä tekijänoikeuksista ja arvioinnista verkkoopetuksessa. Digitalisen opetuksen tuki Koulutusten lisäksi Tritonia tarjosi henkilö-kohtaista pedagogista ja opetusteknologista tukea. Ohjausta annetaan myös Adobe Connectin kautta, sähköpostitse ja puhelimitse.

EduLab-tuotanto EduLab-palveluna editoitiin vuoden 2014 aikana runsaasti videoita, annettiin graafista taittopalvelua, tehtiin 3D-animaatoita ja postereita ym. Studion käyttö videoiden tuottamiseen lisääntyy jatkuvasti. Valmiit videot on julkaistu ensisijaisesti EduLabin ja opettajien omilla YouTube-kanavilla tai Adobe Connectilla.

Projektit Vuoden 2014 aikana Tritonian EduLab päätti EU-rahoitteisen Botnia Atlantica-hankkeen PDK – Pedagogisk didaktisk design. Hankkeessa toteutettiin mm. KVOOC-kurssi (Kvarken Open Online Course) Merenkurkun korkeakouluyhteisön yhteistyönä. Hankkeen muut tulokset on esitelty sivulla http://www. epedagogik.eu.

15


Tapahtumat Deutsche Woche 17.3.–22.3.

Saksalainen viikko järjestettiin jo toista kertaa Tritoniassa yhteistyössä Saksan kielen ja kirjallisuuden yksikön ja Goethe-Institutin kanssa. Viikon aikana näytettiin saksalaisia elokuvia ja kuultiin esitelmiä, mukana esiintymässä oli mm. Roman Schatz. Lisäksi Tritoniassa oli kirja- ja posterinäyttelyitä. Myös lukiolaisille järjestettiin ohjelmaa. Saksalaisen viikon tapahtumiin osallistui monen eri korkeakoulun opiskelijoita ja henkilökuntaa, lukiolaisia opettajineen sekä saksalaisesta kulttuurista kiinnostuneita vaasalaisia. Tapahtuma oli kaikin tavoin onnistunut ja Tritonia sai paljon näkyvyyttä tiedotusvälineissä.

16

vuosi 2014


17

Taiteiden yö 7.8. Tritonia osallistui Taiteiden yöhön järjestämällä kirjakirppiksen Raastuvankadun toimipisteessä katoksen alla. Myytävänä oli yksittäisiä poistokirjoja, lehtiä ja kirjakasseja: asiakkaat saivat 2 €:lla täyttää Tritonia-kassin täyteen kirjoja tai ostaa valmiiksi pakatun mysteerikirjakassin. Tarjolla oli sekä kaunoettä tietokirjallisuutta, erityisesti ruotsinkielellä. Kirjaston kellareista myyntiin valmistellut löydöt tekivät hyvin kauppansa alkuillan sateesta huolimatta ja Tritonian kasseja näkyi ilahduttava määrä kaupungin Taiteiden yön hulinassa.

Littfest 6.–8.11.

Tritonia oli mukana järjestämässä kaksikielistä kirjallisuusfestivaalia Vaasa Littfest Vasaa. Tritonian Nissiauditoriossa pidettiin festivaalin seminaareja Shakespearesta ja monikielisyydestä ruotsinkielisessä kaunokirjallisuudessa.


Tritonian henkilöstötilinpäätös 2014 Vakituinen henkilöstö Tritonian vakituisesta henkilöstöstä 25 kuului Vaasan yliopistoon, kahdeksan Åbo Akademihin, seitsemän Vaasan ammattikorkeakouluun, viisi Yrkeshögskolan Noviaan ja kaksi Svenska handelshögskolaniin. Novian Turun ja Raaseporin yksikön kirjastotoiminta ja tietokannat liitettiin osaksi Tritonian toimintaa 1.8.2014 alkaen. Näin ollen Tritonian henkilökunta lisääntyi kolmella henkilöllä, Turussa kahdella henkilöllä ja Raaseporissa yhdellä henkilöllä. Kuvio 1. Vakituinen henkilöstö korkeakouluittain 31.12.2014

Henkilöstö Kokoaikaisessa työsuhteessa oli 80 % ja osa-aikaisessa työsuhteessa oli 20 % Tritonian henkilöstöstä 31.12.2014. Vuoden 2014 lopussa Tritonian henkilöstöstä oli 80 % vakituisessa työsuhteessa ja 20 % henkilöstöstä oli määräaikaisissa työsuhteissa. 18

Henkilötyövuodet korkeakouluittain Kirjaston henkilöstöresursseja parhaiten kuvaava luku on henkilötyövuodet. Tritoniassa tehtiin vuonna 2014 yhteensä 47,8 henkilötyövuotta. Tässä luvussa ovat mukana kaikki Tritoniassa työskennelleet, myös Turun ja Raaseporin henkilökunta (5 kuukautta). Henkilötyövuodet jakaantuivat korkeakoulujen kesken seuraavasti:

Tritoniassa työskentelee luonnollisesti eniten kirjastoammatillisia . Lisäksi tarvitaan muita asiantuntijoita, kuten hallintohenkilökuntaa sekä EduLab-pedagogeja. Ulkopuolisen rahoituksen turvin palkattiin asiantuntijoita EduLab-projekteihin ja kirjastoammatillisia luetteloimaan erikoiskokoelmia. Kaikkien eri asiantuntijoiden henkilötyövuodet jakaantuivat seuraavasti:

VY ÅA VAMK Novia Hanken Htv korkeakouluittain yht.

26,3 7,4 6,4 5,8 1,9 47,8

kirjastoammatilliset muut asiantuntijat EduLab-pedagogit muut ulkopuolinen rahoitus Henkilötyövuodet yhteensä:

33,6 6,6 3,5 2,7 1,4 47,8


Henkilöstön ikärakenne Vuonna 2014 henkilöstön keski-ikä oli 45,6 vuotta. Henkilöstöä ei jäänyt eläkkeelle vuonna 2014. Yli 60-vuotiaita on 4 henkilöä. Kuviosta 2 nähdään Tritonian henkilöstön ikärakenne.

Kuvio 2.

Tritonian vakituisen henkilöstön ikärakenne 2014 19

Kuviosta 3 nähdään keski-ikä korkeakouluittain (mukana vakituiset työsuhteet). Kuvio 3. Tritonialaisten keski-ikä korkeakouluittain 2014

Sairauspoissaolopäiviä kertyi Tritonian henkilökunnalle yhteensä 831 päivää vuonna 2014. Sairauspoissaolopäiviä seurataan, koska se on yksi työhyvinvoinnin mittari. Tilastoon otettiin mukaan vakituisten ja määräaikaisten sairauspoissaolopäivät. Mukana eivät ole harjoittelijat ja siviilipalvelusmies. Sairauspoissaolopäivät jakaantuivat tasaisesti henkilöstön määrän nähden.


Työhyvinvointi Työhyvinvoinnin seuraaminen ja huolehtiminen kuuluvat jokaisen organisaation tehtäväkenttään. Tritoniassa huolehditaan henkilöiden kouluttautumisesta, jotta ammattitaito pysyy nopean kehityksen mukana. Esimiehet ovat käyneet kursseilla, joissa on käyty läpi työhyvinvointiin ja ennaltaehkäisevään toimintaan liittyviä asioita. Jokainen korkeakoulu tarjoaa henkilöstölleen ilmaisia terveyspalveluita, sekä muita työhyvinvointia tukevia palveluita. Vaasan yliopiston hyvinvointiviikon ohjelmaan sai Tritonian henkilökunta osallistua riippumatta siitä, missä korkeakoulussa työskenteli. Syksyn aikana kokeiltiin taukoliikuntaa Yliopistonrannassa. Tritoniassa käytettiin ulkopuolista työnohjaajaa ryhmänohjauksessa tukemaan työhyvinvointia. Työnohjaus auttoi ryhmää työn organisoimisessa, sekä ennaltaehkäisemään työuupumusta. Työnohjaus sai positiivista palautetta.

Yhteisöllisyys Tritoniassa Tritonialaisten yhteisöllisyyttä pidettiin yllä yhteisin tempauksin. Kevään virkistyspäivää lähdettiin viettämään Kauhavan Alahärmään. Aamupäivällä tutustuttiin taiteilija Juhani Palmun kotiin ja galleriaan Knuuttilanraitin kulttuurimaisemissa, ja iltapäivä vietettiin Powerpark-huvipuistossa.

20

Kesäkuussa Tritonian naiset osallistuivat Nice Run -liikuntatapahtumaan Vaasan Hietalahdessa. Mukana edustamassa oli kolme joukkuetta eli lähes parikymmentä reipasta vihreäpaitaa. Uusi lukuvuosi aloitettiin syyskauden avajaisilla Strampenilla. Käsitöistä kiinnostuneet taas perehtyivät himmelin valmistuksen saloihin joulukuussa Eija Kosken johdolla. Perinteisen joulujuhlan sijaan kokoonnuttiin vuonna 2014 yhteiselle joululounaalle, joka nautittiin ravintola Centralissa.


Osallistuminen Tritonian edustajat eri toimielimissä ja työryhmissä Johtaja Raija Löytölä edusti Tritoniaa Suomen yliopistokirjastojen neuvostossa, FinELib-konsortiossa ja Linnea2-konsortiossa. Löytölä toimi myös Kansallisen sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston puheenjohtajana ja Kansallisen kirjastoaineiston kuvailun ohjausryhmän jäsenenä. Varajohtaja Christina Flemming edusti Tritoniaa Suomen yliopistokirjastojen neuvoston varajohtajien foorumissa ja sen tietoaineistoverkostossa. Flemming oli myös Vaasa LittFestin ohjausryhmän jäsenenä sekä Didaktiska dimensioner i digitalt lärande -hankkeen jäsenenä. Flemming toimi CLL:n (Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia) johtokunnan varajäsenenä. Varajohtaja Marita Ahola toimi Suomen yliopistokirjastojen neuvoston edustajana Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointityöryhmässä. Ahola edusti Tritoniaa ja Vaasan ammattikorkeakoulua ammattikorkeakoulujen AMKIT-konsortiossa ja oli myös sen johtoryhmän jäsenenä. Osastopäällikkö Gunilla Jansson edusti Yrkeshögskolan Noviaa AMKIT-konsortiossa. Jonna Hahto toimi AMKIT-konsortion edustajana Kansallisen digitaalisen kirjaston / Finnan käytettävyystyöryhmässä. Hahto edusti Tritoniaa Suomen yliopistokirjastojen neuvoston Finnatyöryhmässä.

Tritonia aktiivisesti mukana alan organisaatioissa Christian Nelson toimi Finlands svenska biblioteksföreningin puheenjohtajana ja Isabel Johansson hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana. Susanne Holmlund toimi yhdistyksen osalta European Bureau of Library, Information and Documentation (EBLIDAn) hallituksen varajäsenenä. Marita Ahola oli Suomen tieteellisen kirjastoseuran hallituksen jäsenenä ja Anne Aro seuran informaatiolukutaitotyöryhmän jäsenenä. Maria Byholm edusti Åbo Akademita ja Anu Ylitalo Vaasan yliopistoa Peda-forumissa, yliopistoopetuksen ja oppimisen kehittämisen verkostossa.

Vaihdot ja muu osaamisen kehittäminen Tritonian henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua 2-5 päivän henkilökuntavaihtoon Suomen yliopistokirjastoissa. Isabel Johansson osallistui henkilökuntavaihtoon Helsingin yliopiston pääkirjastossa Kaisa-talossa Suomen yliopistokirjastojen neuvoston vaihto-ohjelman puitteissa. Marita Ahola osallistui laajaan johtajakoulutukseen (International Development Programme for the Leaders of Tomorrow’s Libraries), jonka järjesti Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER). Koulutuksen tarkoituksena oli kehittää esimiehistä tulevaisuuden johtajia antamalla mm. valmiuksia strategiatyöhön ja itsetuntemukseen. Osana koulutusta Ahola osallistui Erasmusvaihtoon Trinity College Libraryn kanssa Dublinissä. Tritoniassa vieraili Keeper Trevor Peare. Erasmus-ohjelman puitteissa Ahola osallistui myös ammattikorkeakoulukirjastojen johtajien kanssa benchmarking-matkaan Belgiaan ja Alankomaihin.

21


Kansalliset konferenssit ja seminaarit Tiedonhallinta tutkijan työkaluna, Suomen yliopistokirjastojen neuvoston informaatiolukutaitoverkosto ja Turun yliopiston kirjasto, Turku (huhtikuu) / Christina Flemming Kirjastotyön tulevaisuus -seminaari, järjestäjänä Minerva, suomalaisten kirjastoyhdistysten ja kirjastohenkilökuntaa edustavien ammattijärjestöjen yhteistyöelin, Helsinki (kesäkuu) / Marita Ahola ja Christian Nelson Ammattikorkeakoulukirjastopäivät, teemana Ideat, ilo, innostus, järjestäjinä Arcada, Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia, Helsinki (kesäkuu) / Marita Ahola ja Christian Nelson Nationella biblioteksdagen, teemana ”Det Nya Biblioteket – slänga ut böckerna eller hålla dem kvar?”, järjestäjinä Länsi- ja Sisä-Suomen ja Lounais-Suomen aluehallintovirastot sekä Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto yhteistyössä Finlands svenska biblioteksföreningin ja Blankakirjastoverkoston kanssa sekä Finlands svenska biblioteksföreningin vuosikokous, jonka teemana oli ”Mera år i ditt liv – mera liv i dina år - … satsa på seniorer”, Turku (syyskuu) / Isabel Johansson ja Christian Nelson Bibliotekens användningsregler och kundens rättigheter och skyldigheter, järjestäjänä Länsi- ja SisäSuomen aluehallintoviraston ruotsinkielisen opetustoimen palveluyksikkö, Vaasa (lokakuu) / useat henkilökunnan jäsenet Opetus- ja kulttuuriministeriön Kirjastopäivät, aiheena kirjastolain uudistus, Helsinki (marraskuu) / Christian Nelson Kerro ja näytä – osaako kirjasto markkinoida tietoaineistojaan, Suomen yliopistokirjastojen neuvoston tietoaineistoverkosto ja Åbo Akademin kirjasto, Turku (joulukuu) / Christina Flemming Workshop i klarspråk för bibliotekspersonal, järjestäjänä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ruotsinkielisen opetustoimen palveluyksikkö, Tampere (joulukuu) / Ann-Sofie Källund Kirjaston henkilökunta osallistui etänä useampaan Kansalliskirjaston järjestämään koulutukseen vuoden aikana.

Kansainväliset konferenssit 22

RDA – Resource Description and Access – status and perspectives, IFLA Satellite Meeting, Frankfurt am Main (maaliskuu) / Raija Löytölä LiberLAG, arkkitehtuuriseminaari teemalla ”Designing the Future – From Concepts to Library Buildings”, LIBERin järjestämä, Helsinki (toukokuu) / Christina Flemming Svensk biblioteksförenings biblioteksdagar, Uumaja (toukokuu) / Isabel Johansson “Libraries in transition. Changes? Crisis? Chances?” EBLIDA-NAPLE, Ateena (toukokuu) / Christian Nelson IFLA President’s Meeting, Helsinki (toukokuu) / Christian Nelson IATUL (International Association of University Libraries Conference) teemalla “Measures for Success: Library Resources and Effectiveness under Scrutiny”, Espoo (kesäkuu) / Mari Mäkynen LIBER-konferenssi teemalla “Research Libraries in the 2020 Information Landscape”, Riika (kesäkuu) / Marita Ahola IFLA World Library and Information Congress teemalla “Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge”, Lyon (elokuu) / Isabel Johansson ja Christian Nelson Seitsemän informaatikkoa ja pedagogia Tritoniasta osallistui korkeamman koulutuksen kehittämisen konferenssiin, nu2014, Uumajassa (syyskuu). Konferenssin yhteydessä vierailtiin myös Uumajan yliopiston kirjastossa. IL-treffit, ilo irti verkostoista, Suomen tieteellisen kirjastoseuran informaatiolukutaito-työryhmä, Helsinki (marraskuu) / Anne Aro Suomen yleisten kirjastojen esitelmä Kyproksen kirjastoyhdistyksen järjestämässä yleisten kirjastojen konferenssissa, Nicosia (marraskuu) / Christian Nelson Teknillisten yliopistokirjastojen IL-tapaaminen, Oulu (joulukuu) / Mari Mäkynen ja Christian Nelson


Johtokunta ja johtoryhmä Tritonian johtokunta 2013-2016: rehtori Tauno Kekäle, pj, Vaasan ammattikorkekoulu toimialajohtaja Elina Martin professori Nina Pilke, varapj, Vaasan yliopisto professori Seija Virkkala professor Peter Björk, Hanken planerare Kristina Wallin prorektor Wilhelm Fortelius, Yrkeshögskolan Novia förvaltningschef Kjell Heir professori Pirjo Laaksonen, Vaasan yliopisto professori Timo Vekara professor Ria Heilä-Ylikallio, Åbo Akademi överbibliotekarie Pia Södergård opiskelija Tommi Halkosaari, VAMOK opiskelija Matilda Sjöholm, Novium opiskelija Ville Ojala, VYY opiskelija Rafael Rantanen, VYY informaatikko Christian Nelson, Tritonian henkilökunta informaatikko Susanne Holmlund sivistystoimenjohtaja Christina Knookala, Vaasan sivistystoimen erityisasiantuntija Sari Tarvonen, kaupunki Vaasan kaupunki

Tritonian johtoryhmä 2014: Tritonian johtaja Raija Löytölä Varajohtaja Christina Flemming Varajohtaja Marita Ahola Hallintopalveluiden koordinaattori Anne Koiranen Informaatikko Susanne Holmlund Kirjastosihteeri Vesa Perkiömäki

23


TIEDEKIRJASTO TRITONIA www.tritonia.fi dux@tritonia.fi kannet Jonna Hahto taitto Merja Kallio