Vuosikertomus 2018

Page 1

Tiedekirjasto Tritonia

VUOSIKERTOMUS 2018


SISÄLTÖ

JOHTAJAN VUOSIKATSAUS ........................................................................... 4 PAIKALLIS- JA VERKKOPALVELUT ................................................................ 6 KOKOELMAPALVELUT ...................................................................................... 8 KOULUTUSPALVELUT...................................................................................... 10 JULKAISU- JA TUTKIMUSPALVELUT ......................................................... 14 TAPAHTUMAT .................................................................................................... 16 HENKILÖSTÖ JA TALOUS .............................................................................. 18 TRITONIA KANSALLISESSA JA KANSAINVÄLISESSÄ YHTEISTYÖSSÄ ................................................................................................ 20 TRITONIAN HENKILÖKUNNAN JULKAISUT, ESITELMÄT JA POSTERIT ..................................................................................................... 22 JOHTOKUNTA JA JOHTORYHMÄ ...............................................................23


340

MEDIATUOTANTOA

813 952 FINNA-HAKUA

449 129

FINNA-KÄYNTIÄ

194 000 KÄVIJÄÄ

5849

KIRJAHANKINTAA

360

EDUKLINIKKA -OHJAUSTA

93

LYHYTKURSSIA (EDULAB)

1771

TUOTETTUA OPINTOPISTETTÄ

2835

UUTTA ASIAKASTA

418

AUKIOLOPÄIVÄÄ

537 653

LAINAA JA UUSINTAA

633 226 VERKKOKIRJAA

335 818 PAINETTUA KIRJAA


JOHTAJAN VUOSIKATSAUS Tiedekirjasto Tritonia kehitti vuoden 2018 aikana digitaalisia palveluja ja tuki vaasalaisten korkeakoulujen digitalisaatiotavoitteita tuottamalla ohjausja koulutuspalveluja monimediaisesti opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille.

Tritonia vastasi opiskelijoiden (5 340 henkilöä, 1 526 op) tiedonhankinnan opetuksesta, jolla edistetään opiskelijoiden digitaalista ja avoimen tieteen osaamista. Tritonian kouluttajina toimivat tietoasiantuntijat ja informaatikot, jotka jatkuvasti kehittävät korkeakoulupedagogista osaamistaan. Tämä on yksi Tritonian vahvuuksista.

Sisäisten prosessien kehittäminen Tritonian sisäisiä prosesseja virtaviivaistettiin ottamalla käyttöön uusia digitaalisia välineitä. Esimerkiksi JIRA-projektinhallintaohjelmisto avaa uusia mahdollisuuksia työprosessien hallintaan ja on hyvä esimerkki siitä, että Tritoniassa pyritään jatkuvasti parantamaan toimintaa korkeakoulujen ja asiakkaiden parhaaksi.

Edulab ja HELLA-projekti Tritonia koordinoi Åbo Akademin johtamaa HELLA – Higher Education Learning Lab – OKM:n rahoittamaa opettajien digitaalisen osaamisen kärkihanketta, jossa kehitetään ja pilotoidaan uusi monikielinen korkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuus (60 op).

Valmistautuminen uuden, rajapintojen kautta käytettävän kirjastojärjestelmän käyttöönottoon aloitettiin. Toimintaprosessit käytiin läpi ja muutettiin ne GDPR-vaatimusten mukaisiksi.

EduLab järjesti lyhytkursseja ja antoi opettajille personoitua pedagogista ja teknistä tukea sekä ohjausta ja mediapalveluja digitaalisen opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Koulutus opiskelijoille

4


Avoin tiede

Päivien teemana oli kirjastojen vaikuttavuus ja ne olivat erittäin onnistuneet.

Tritonia tuotti avoimen tieteen palveluja yhteistyössä Vaasan yliopiston tutkimuksen palvelujen ja tietohallinnon kanssa. Vaasan yliopiston Osuvajulkaisuarkisto otettiin käyttöön ja aloitettiin artikkelien rinnakkaistallentaminen Osuvaan ja VY:n julkaisusarjojen julkaiseminen Osuvassa.

Tilamuutoksia Vuoden 2018 aikana kartoitettiin Tritonian tilojen käyttöastetta ja tiivistettiin henkilökunnan työtiloja säästöjen aikaansaamiseksi. Tiloja varustettiin myös vastaamaan uusien oppimisympäristöjen vaatimuksia mm. lisäämällä interaktiivisuutta ja hybridiopetusta mahdollistavia joustavia ratkaisuja.

Julkaisutietojen validointia jatkettiin Åbo Akademin tutkimustietojärjestelmä Arturiin. Ammattikorkeakoulujen osalta THESEUS muodostaa keskeisen avoimen TKI-portaalin.

Tritonian uuden toimintamallin selvitys käynnistettiin loppuvuodesta 2018.

Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät Vaasassa

Vuoteen 2018 sisältyi paljon muutoksia. Syksyn kiireisimpään aikaan koko henkilökunta vaihtoi työtiloja. Silti saimme paljon aikaan! Lämmin kiitos motivoituneesta työpanoksesta Tritonian henkilökunnalle ja tuesta toiminnan kehittämisessä Tritonian johtokunnalle!

Tritonia järjesti yhdessä Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelujen kanssa 11.-12.10.2018 valtakunnalliset KINE – Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät Vaasassa, Tritonia-yhteistyön ansiosta Åbo Akademin tiloissa.

Tritonian johtaja Anne Lehto, toukokuu 2019

5


PAIKALLIS- JA VERKKOPALVELUT

KOHTI UUTTA KIRJASTOJÄRJESTELMÄÄ Vuoden 2018 aikana keskityttiin tilojen osalta tilojen käytön kartoitukseen ja tiivistettiin henkilökunnan työtiloja. Asiakasmäärien seuranta helpottui, kun myös ulko-oville saatiin kävijäseurantalaitteistot.

siirtoa, siivoamalla aineistotietokantaa ja asiakasrekisteriä ja kehittämällä tietokantaprosesseja.

Sisäiset projekti - GDPR ja JIRA Vuoden suurimmat projektit liittyivät sisäisiin prosesseihin, eivätkä siten näkyneet juurikaan asiakkaille. Kevättä väritti EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR) valmistautuminen: henkilökuntaa koulutettiin, tietosuojariskejä kartoitettiin ja uudet tietosuojaselosteet julkaistiin.

Finnassa otettiin käyttöön uusia ominaisuuksia, kuten verkkomaksaminen ja sähköinen kirjastokortti. Kansalliskirjasto keräsi Finna-palvelusta palautetta laajalla käyttäjäkyselyllä, johon Tritonian osalta saatiin 928 vastausta.

Kesällä otettiin käyttöön JIRAprojektinhallintajärjestelmä sisäisten prosessien hallinnointiin ja tilastointiin. Ensimmäisenä JIRAan siirrettiin aineistonhallintarekisteri ja opiskelijakoulutusten seuranta.

Koha-yhteistyö Tritonia oli vuonna 2018 mukana perustamassa korkeakoulukirjastojen yhteistä Koha-projektia. Projektin tavoitteena on korvata nopealla aikataululla vuodesta 2001 käytössä ollut Voyagerkirjastojärjestelmä. Projektia koordinoi Kansalliskirjasto.

Allegro, Pietarsaari Allegron kirjastopalvelut sopeutettiin vastaamaan väheneviä resursseja, kun Åbo Akademin päätös siirtää Pietarsaaren toiminta Vaasaan realisoitui. Åbo Akademin barnpedagogik-koulutusohjelman kirjat siirrettiin kesällä Vaasaan ja upotettiin Tritonian kokoelmiin. Vuoden 2019 alusta Pietarsaaren toiminnassa ovat mukana enää Yrkeshögskolan Novia ja Centria ammattikorkeakoulu.

Koha on avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä, joka on maailmanlaajuisesti käytössä erityyppisissä kirjastoissa. Uuden järjestelmän asiakaskäyttöliittymänä jatkaa Finna. Järjestelmävaihto mahdollistaa jatkossa uusien toiminnollisuuksien kehittämisen järjestelmän rajapintoja hyödyntäen. Tritoniassa järjestelmävaihtoa valmisteltiin suunnittelemalla tietojen

6


FINNA-KÄYTTÄJÄKYSELY 2018

928

VASTAAJAT FINNA-NÄKYMITTÄIN Hanken 1 %

Åbo Akademi

4%

VASTAAJAA

Novia

Tritonia

23 %

73%

23 %

VAMK

11 %

OPISKELIJOITA

Vaasan yliopisto

9%

49 %

OPETTAJIA JA TUTKIJOITA

SUOSITTELISIN FINNAA (ASTEIKKO 0-10) 9%

Suosittelijat (9-10)

54 %

Passiiviset (7-8)

37 %

Arvostelijat (0-6)

KERRO MIELIPITEESI FINNASTA (KA) 5 4

4,46 4,02

3,94

4,05

3,92

Löydän etsimäni Finnasta

Finnan käyttö säästää aikaa

Finnan käyttö on miellyttävää

3 2 1

Finna on helppokäyttöinen

Finna on hyödyllinen

7


KOKOELMAPALVELUT

AINEISTOT OPETUKSEN JA TUTKIMUKSEN TUKENA Tritonian kokoelmat koostuvat tieteellisistä painetuista ja sähköisistä aineistoista, joka tukevat korkeakoulujen koulutusta. Lisensoidut e-aineistot ovat käytettävissä kunkin korkeakoulun verkossa sekä paikallisesti kirjaston tiedonhakukoneilla.

Maaliskuussa järjestettiin seminaari osana Vaasa Littfestiä, jossa juhlittiin Unescon kansalliseen Maailman muisti -rekisteriin vuonna 2017 valittua Vasa svenska lyceumin kirjastoa ml. Oskar Ranckenin kokoelmaa.

Painetut kokoelmat koostuvat suurimmalta osin kurssikirjakokoelmasta sekä yhteiskuntatieteiden, taloustieteiden, tekniikan, terveystieteiden, kasvatustieteen ja humanististen tieteiden kokoelmista.

Harry Järvin kokoelman luettelointihanke jatkui syksyllä Svensk-Österbottniska Samfundetin myöntämän rahoituksen avulla. Järvin lahjoituksen valikoima, joka muodostaa oman erikoiskokoelman, n. 70 hm, on saatavissa kotilainaan tai lukusalikäyttöön.

Painetut kokoelmat ovat kaikkien käytettävissä, myös ulkopuolisten asiakkaiden. Kokoelmatyöhön kuuluu hankinta ja uuden aineiston kuvailu sekä vanhentuneen aineiston evaluointi.

Vaasan yliopiston 50-vuotisjuhlavuotta ja Åbo Akademin 100-vuotisjuhlavuotta juhlittiin kirjanäyttelyillä sekä blogilla, jossa kerrottiin ÅA:n kirjastotoiminnasta Pohjanmaalla.

8


PAINETUT KOKOELMAT Muut kokoelmat 3 % (10 426)

Allegro 5 % (18 938)

Yleiskokoelmat (166 492)

Erikoiskokoelmat (67 400) 18 %

44 %

Opettajankappaleet (34 602) 9 %

Kurssikirjat (56 500)

Opinnäytteet (24 989) 6 %

15 %

VERKKOAINEISTOT KIRJASTON AINEISTOBUDJETIN JAKAUMA

Painettu aineisto

Painettu aineisto

27 %

34 %

Verkkoaineisto

Verkkoaineisto

73 %

66 %

2018

2017

9


KOULUTUSPALVELUT

KOULUTUS OPISKELIJOILLE Tritonia tuottaa viidelle kehyskorkeakoululleen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi opiskelijoiden tiedonhankinnan opetusta, joka kehittää korkeakouluopinnoissa ja työelämässä vaadittavaa digitaalista osaamista. Opetusta annetaan lähi-, etä-, monimuoto- ja hybridiopetuksena.

tietopalvelu laajennettiin tiedonhankinnan kurssien osallistujista kaikkiin asiakkaisiin. Avoimia tiedonhankinnan verkko-oppimateriaaleja laadittiin ja uudistettiin Tritonian LibGuides-portaaliin.

Vaasan yliopisto VY:lle ja avoimelle yliopistolle tuotettiin tiedonhankinnan opintojaksoja orientoivien opintojen ja kandidaattiseminaarien yhteydessä VY:n eri opetuspaikkakunnilla. Graduseminaariryhmille tuotettiin tilauksesta tiedonhankinnan

Henkilökohtaista tiedonhaun ohjausta annettiin tilauksesta kaikkien kehyskorkeakoulujen opiskelijoille erityisesti opinnäytetyöskentelyn tueksi henkilökohtaisesti ja verkossa. Chat-

10


TH-KOULUTUSTILASTOT

OPETUSTUNNIT

OSALLISTUJAT

OPINTOPISTEET

115

2264

1198

91

684

192

10

139

20

96

972

-

59

1281

116

opetuksia. VY:n ja VAMKin sähkö- ja tietotekniikan 1. vuoden opiskelijoiden opetus järjestettiin korkeakoulujen yhteistyöopintoina.

teemisen kirjoittamisen tuesta.

Åbo Akademi ja Hanken

VAMKille ja Novialle tiedonhankinnan opetusta tuotettiin kaikkien vuosikurssien opiskelijoille integroituna mm. korkeakouluopiskelutaitojen ja tutkimusmenetelmien opintojaksoihin.

Vaasan ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia

ÅA:lla tiedonhankinnan opetusta annettiin osana orientoivia opintoja, kandidaatti-, gradu- ja jatko-opintoseminaareja. Hankenin tiedonhankinnan opetusta annettiin osana orientoivia ja seminaariopintoja. Tritonia ja Hankenin kirjasto vastaavat myös Hankenin aka-

11


12


EDULAB

KOULUTUS HENKILÖKUNNALLE LIN-koulutukset viiden koulun henkilökunnalle

korkea-

Ohjaus- ja mediapalvelut EduLab antoi kehyskorkeakoulujen henkilökunnalle personoitua pedagogista ja teknistä tukea ja ohjausta digitaalisen opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Tritonian EduLab tuotti digipedagogiikan Learning in Networks 1–4-asiantuntijakoulutusta (25 op) suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

EduLabin mediapalveluina annettiin teknistä tukea ja ohjausta ja tuotettiin luentovideointeja, videoeditointeja ja – konvertointeja sekä graafisia töitä.

LIN1–2-opintojaksot (10 op) ovat myös osa Åbo Akademin yliopistopedagogiikan perusopintoja (25 op).

HELLA-HANKE 1.8.2017–31.12.2019 Tritonia koordinoi ÅA:n johtamaa HELLA – Higher Education Learning Lab –hanketta, jossa kehitetään ja pilotoidaan uusi monikielinen korkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuus (60 op). Vuonna 2018 osana HELLA-hanketta LIN1-kurssin (5 op) rakenne ja sisällöt päivitettiin ja muokattiin kolmikieliseksi kurssiksi Digitaalinen oppiminen ja opettaminen korkeakoulutuksessa. LIN2-kurssin (5 op) uutena nimenä on Oppimisen ja opettamisen digitaaliset työkalut. Osana HELLA-hanketta Tritonia myös suunnitteli uuden Digitaalinen lukutaito ja tietoaineistot –kurssin (5 op), jonka pilottitoteutus alkoi syksyllä 2018.

13


JULKAISU- JA TUTKIJAPALVELUT

OSUVA-JULKAISUARKISTO KÄYTTÖÖN Avoin tiede

portaalin Theseuksen hallinnoinnista VAMKin ja Novian osalta.

Tritonia seurasi ja osallistui kansallisen avoimen tieteen ja TKI-toiminnan kehitykseen ja edisti kehyskorkeakoulujen avoimen tieteen ja TKI-toiminnan kehittämistä tiedottamalla, järjestämällä koulutusta ja tuottamalla oppimateriaaleja avoimestä tieteestä LibGuidesportaaliin.

Osuva-julkaisuarkisto Vaasan yliopiston Osuva-julkaisuarkisto otettiin käyttöön. Tritoniassa aloitettiin VY:n tutkijoiden artikkelien rinnakkaistallentaminen Osuvaan ja Vaasan yliopiston julkaisusarjojen julkaiseminen Osuvassa. Tritonia siirtotallensi Vaasan yliopiston vanhan julkaisutietokannan julkaisut Osuvaan.

Tutkimuksen tuki Tritonia tuotti ÅA Vaasan tutkimuksen tuen ja julkaisupalvelut yhdessä Åbo Akademin kirjaston ja tutkimuspalveluiden kanssa. Tritonia osallistui VY:n tutkimuksen tuen palvelujen kehittämiseen yhdessä Vaasan yliopiston tutkimuksen palvelujen ja tietohallinnon kanssa.

Osuvan kehittämistä jatkettiin tavoitteena VY:n opinnäytetöiden sähköinen julkaiseminen ja arkistointi Osuvassa. Tritonia osallistui VY:n yhteisten opinnäytetöiden kirjoitusohjeiden laatimiseen ja laati LibGuides-portaaliin Osuvan rinnakkaistallennusoppaan.

Vaasan yliopiston tutkimuksen tuen palveluina Tritonia teki mm. julkaisutoimintaan liittyviä bibliometrisiä analyysejä. Kaikkien korkeakoulujen henkilöstölle annettiin tilauksesta ohjausta tutkimustyön avoimen tieteen palveluista.

Julkaisupalvelut Tritonia vastasi Vaasan yliopiston ja VAMKin julkaisusarjojen taittoprosessista sekä julkaisuohjeista ja -ohjauksesta.

Julkaisutiedonkeruu

Vuonna 2018 julkaistiin Vaasan yliopiston 19 väitöskirjaa painettuna ja verkkojulkaisuna, 2 Vaasan yliopiston tutkimuksia -sarjan julkaisua, joista 1 verkossa ja 1 painettuna ja verkkojulkaisuna, sekä 5 Vaasan yliopiston raportteja -sarjan julkaisua, joista 4 verkossa ja 1 painettuna ja verkkojulkaisuna.

Tritonia osallistui Åbo Akademin julkaisutietojen validointiin ja Vaasan yliopiston julkaisutietojen tallentamiseen Arturja SoleCRIS-tutkimustietojärjestelmiin. Tritonia vastasi ammattikorkeakoulujen kansallisen opinnäyte- ja julkaisu-

14TAPAHTUMAT

TAPAHTUMAT

KOULUTUS HENKILÖKUNNALLE DEUTSCHE FILMWOCHE 5.-10.3.2018

VAASA LITTFEST 16.-18.3.2018

Saksalainen viikko järjestettiin 6. kertaa, tänä vuonna saksalaisena elokuvaviikkona. Viikon aikana esitettiin 16 saksalaista elokuvaa, kaikkiin oli ilmainen pääsy.

Tritonia oli mukana kaksikielisessä kirjallisuusfestivaalissa VaasaLittfest Vasassa järjestämällä festivaaleihin liittyvän esitapahtuman teemalla Vaasan kansallisen maailmanmuistin kirja-aarteita – Triviaalikoulusta Vasa svenska lyceumin kirjastoon Tritonian Nissi Auditoriossa.

Viikko järjestettiin yhteistyössä Vaasan yliopiston kielikeskus Linginnon ja Goethe-Institut Finnlandin kanssa.

16


KINE-PÄIVÄT 11.-12.10.2018 KINE-päivät eli valtakunnalliset kirjastonjohtajien neuvottelupäivät järjestettiin Vaasassa Akademillilla 11.–12.10.2018. Päivien järjestäjinä toimivat Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut ja Tritonia. Päivien teema oli Pitchaa ja lobbaa - vaikuta ja näy! KINE-päiville osallistui n. 150 kirjastoalan johtajaa, esimiestä ja asiantuntijaa. KINEpäivät alkoivat Vaasa kaupungin vastaanotolla maaherrantalossa ja jatkuivat seuraavana päivänä Wärtsilä- ja kirjastovierailujen merkeissä. Varsinainen ohjelma ja näytteilleasettajien messut järjestettiin Åbo Akademin Academillilla ja iltajuhlia vietettiin ravintola Strampenissa. Osallistujilta saatiin positiivista palautetta etenkin päivien tunnelmasta ja ohjelmasta, joka sisälsi runsaasti myös kirjastoalan ulkopuolisia puhujia esim. Wärtsilästä ja Kyrö Distillery Companysta.

17


HENKILÖSTÖ JA TALOUS

TILOJA TIIVISTETÄÄN Tritoniassa oli vakituista henkilökuntaa vuoden lopussa yhteensä 41, joista 39 henkilöä Vaasassa, yksi Pietarsaaren Allegrossa ja yksi Raaseporin sivupisteessä.

Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2018 lopussa 48,1 vuotta. Vuoden aikana rekrytoitiin uusi pedagogi edellisen siirryttyä Vaasan yliopistolle digitaalisen opetuksen valmentajaksi. Uusi pedagogi kuitenkin irtisanoutui ja työsuhde päättyi 31.12.2018.

Allegron henkilöstö väheni yhdellä henkilöllä syksyllä 2018, kun Åbo Akademin lastentarhaopettajien koulutus siirtyi Vaasaan. Kesällä 2018 Tritoniassa Vaasassa oli suomenkielinen ja ruotsinkielinen kirjastoharjoittelija kolme kuukautta.

Virkistystyöryhmä järjesti tapahtumia ympäri vuoden. TYKY-päivän 15.6. matka suuntautui Klemetsintaloille Maksamaalle ja Kokkolaan Tankarin saarelle, jossa tutustuttiin vanhan majakkasaaren luontoon ja historiaan.

3. kerroksen torniosan tilat siirrettiin syksyllä Vaasan yliopistolle tilasäästöjen aikaansaamiseksi. Tritonian henkilökunnan työhuonetiloja tiivistettiin ja kaikki muuttivat uusiin työhuoneisiin.

Tritonian budjettirahoituksen tuotot olivat yhteensä 4.100.364 €. Budjettirahoituksen henkilöstökulut ja muut kulut olivat yhteensä 3.886.840 € (alv 0 %).

18


HENKILÖSTÖ HENKILÖTYÖVUODET 2016-2018

HENKILÖTYÖVUOSIEN JAKAUTUMINEN AMMATILLISESTI

2016 22,1 7,3 6,6 4,9 2,0

2017 22,5 7,8 5,5 4,7 1,9

2018 22,9 7,7 4,5 4,0 1,8

Kirjastoammatilliset Edulab Muut asiantuntijat Muut Ulkopuolinen rahoitus

HTV 29,3 4,0 3,9 2,6 1,1

Yhteensä 42,9

42,2

40,9

Yhteensä

40,9

VY ÅA Novia VAMK Hanken

TALOUS

TRITONIAN MENOT KULULAJEITTAIN 2017-2018 (ALV 0%) 1731 668 € 1648 511 €

Palkkamenot 1090 047 € 1096 292 €

Tilavuokrat Sähkö

54 781 € 61 528 € 773 078 € 633 286 €

Tietoaineistot 324 003 € 255 891 €

Palvelut Kalusto, poistot Laitevuokrat Koulutusmenot Muut kulut

69 401 € 80 337 € 19 033 € 21 943 € 30 285 € 31 091 € 92 496 € 68 300 €

2017

19

2018


TRITONIA KANSALLISESSA JA KANSAINVÄLISESSÄ YHTEISTYÖSSÄ TRITONIAN HENKILÖKUNNAN JÄSENYYDET JA LUOTTAMUSTOIMET Byholm, Maria UNIPS-Hanken ja Higher Education Learning Lab, HELLA-projekti 1.1.2017-31.12.2019 PedaForum-verkoston jäsen KOPE-hankkeen verkoston jäsen DigiOpetusryhmä-verkoston jäsen Holmlund, Susanne Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän jäsen 6.2.2017- (varajäsen Ellinor Hjerpe 15.9.2017-) Lehto, Anne IFLA, Continuing Education and Workplace Learning, corresponding member 2017Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio (AMKIT), yleiskokousedustaja (VAMK ja YH Novia) 2016Korkeakoulujen yhteisen Koha-käyttöönottoprojektin ohjausryhmän jäsen Linnea 2 -konsortio, ohjausryhmän jäsen ja varapuheenjohtaja Suomen yliopistokirjastojen verkoston (FUN), jäsen Suomen yliopistokirjastojen verkoston (FUN), Tutkimuksen tuen verkosto, ohjausryhmän jäsen 2011-2018, ohjausryhmän puheenjohtaja 2017-2018 Vaasan yliopiston julkaisutoimikunnan jäsen 2016TUHA-koordinaatioryhmän jäsen Mäkynen, Mari AMKIT-konsortion pedagogiikkaryhmän jäsen Nelson, Christian Korkeakoulujen yhteisen kirjastojärjestelmähankintaprojektin projektiryhmän jäsen (1-2/2018) Korkeakoulujen yhteisen Koha-käyttöönottoprojektin pääkäyttäjäryhmän jäsen (4/2018-) Nygård-Anturaniemi, Isabel Medlem i Finlands svenska biblioteksförenings expertnätverk för katalogisering Rintamäki, Katri European Documentation Centre -tiedotusverkoston kansallinen varakoordinaattori 2016– Toukonen, Jonna Suomen tieteellinen kirjastoseura, hallituksen jäsen 2016– Suomen tieteellisen kirjastoseuran tietoaineistoryhmä, hallituksen edustaja ja jäsen 2016–

20


Troberg, Heidi Suomen tieteellisen kirjastoseuran (STKS) informaatiolukutaitoryhmän jäsen 2018Vestman, Gun Finlands svenska biblioteksförening (FSBF), hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 2018Yli-Karhu, Tarja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto (YHL) Kirjastohenkilöstön toimikunta (KITO) v. 2010-21.4.2018 Vaasan yliopistoyhteisöjen henkilökuntayhdistys VYHY ry: hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 2017- 21.4.2018 Vaasan yliopisto: Muun henkilöstön MUHE-arviointiryhmän edustaja 1.1.2014-21.4.2018

KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT Ruotsin Koha-verkoston kokous 21-23.3.2018 Alingsås - Christian Nelson Liber (Association of European Research Libraries) Annual Conference, 4.-6.7.2018 Lille, Ranska - Anne Lehto Liber LAG (Association of European Research Libraries, the Architecture Group) Seminar, The Context for Library Planning: The Next Phase, 18.-20.4.2018 Wien, Itävalta - Jonna Toukonen & Maria Byholm 39th Annual IATUL Conference, 17.-22.6.2018, Oslo, Norja - Katri Rintamäki QQML 2018 - 10th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 22.-26.5.2018, Hania, Kreikka - Katri Rintamäki NU 2018 – Det akademiska lärarskapet, 9-11.10.2018, Västerås, Sverige - Sören Granlund European Conference on Information Literacy (ECIL) 24.-27.9.2018. Oulu - Mari Mäkynen & Heidi Troberg PedaForum 15-16.8.2018, Turku - Heidi Troberg

Kansainvälisten konferenssien lisäksi Tritonian henkilökunta osallistui lukuisiin kansallisiin koulutuksiin ja konferensseihin etäyhteydellä tai paikan päällä.

21


TRITONIAN HENKILÖKUNNAN JULKAISUT, ESITELMÄT JA POSTERIT ARTIKKELIT Heikkinen, Risto; Puustinen, Marjatta; Pöytälaakso-Koistinen, Suvipäivi; Toukonen, Jonna (2018). ”Wau:ta WU:ssa : Liber LAG 2018”. Signum, 50 (3-4), 24-28. doi:10.25033/sig.77235 Majors, Joachim; Bengs, Anette; Granlund, Sören; Ylitalo, Anu; Byholm, Maria (2018). ”Moodle Moods? A User Experience Study of a Small Private Online Course for Higher Teacher Education”. Academic Mindtrek: Proceedings of the 22nd International Academic Mindtrek Conference. https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3275116 Rintamäki, Katri Maria; Flemming, Christina; Lehto, Anne Marketta; Toukonen, Jonna (2018). ”Creating value for all: joint academic library in the service of five universities”, Library Management, Vol. 39 Issue: 8/9, pp.605-614. https://doi.org/10.1108/LM-10-2017-0108 Vestman, Gun. (2018). Digitala resurser förändrar och utmanar. Bibban (2), 7. Vestman, Gun. (2018). Bibliotekarierna ska ut ur biblioteken. Bibban, (3), 29. Vestman, Gun. (2018). Informationssökning i vårdutbildningen: Case Yrkeshögskolan Novia/ Tritonia. Kreodi (3).

ESITYKSET Lehto, Anne & Rintamäki, Katri (2018). ”Information Literacy Course for University Teachers: How to Integrate a Model for Scientific Information Seeking into Teaching”. LIBER 47th Annual Conference, 4-6 July 2018 in Lille, France. Presentation: https://doi.org/10.5281/zenodo.1306396 Rintamäki, Katri & Lehto, Anne (2018). ”A digital information literacy course for university teachers: challenges and possibilities”. The 39th Annual IATUL Conference, 17th -22nd June 2018 in Oslo, Norway. Abstract: https://iatul2018.hioa.no/program/abstracts/abstracts-parallel-sessions-2a-2c/#2a1 Rintamäki, Katri (presenter) & Flemming, Christina (2018). “Limits of flexibility – case special collections, Tritonia, Finland”. QQML 2018 - 10th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 22nd-26th May 2018 in Chania, Greece.

POSTERIT Mäkynen, Mari et al. (2018). Let them bloom! The library cultivating new ground for learning in third space. AMKIT-konsortion pedagogiikkaryhmän posteri European Conference on Information Literacy -konferenssissa (ECIL) Oulussa 24.-27.9.2018. https://www.tritonia.fi/uploads/files/documents/amkit_ poster.pdf Troberg, Heidi (2018). Eturintamassa valeuutisia vastaan. PedaForum 15-16.8.2018, Turku. https://cloud.uwasa.fi/index.php/s/TJ8Dn2CKHAHblK9

22


JOHTOKUNTA JA JOHTORYHMÄ TRITONIAN JOHTOKUNTA 2018 Professori Pirjo Laaksonen, Vaasan yliopisto (pj) Professor Peter Björk, Hanken (varapj) Johtaja Auli Kinnunen, Vaasan yliopisto Chef för studerandeservice Thomas Böckelman, Yrkeshögskolan Novia Forskardoktor Peter Ehrström, Åbo Akademi Koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski, Vaasan ammattikorkeakoulu Hallituksen varapuheenjohtaja Teemu Oksanen, VAMOK Pääsihteeri Kaisa Paavola, VYY Tietoasiantuntija Heidi Troberg, Tritonian henkilökunta Sivistystoimenjohtaja Christina Knookala, Vaasan kaupunki

Professori Merja Koskela Byråchef Kristina Wallin Johtaja Samu Leskinen Admissions Officer Ida Borgar Överbibliotekarie Pia Södergård

Yliopettaja Ulla Isosaari (10/2017-8/2018) Opiskelija Maria Tokou, Novium (5/2018-) Edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä Kirjastosihteeri Isabel Nygård-Anturaniemi Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja Marita Ahola

TRITONIAN JOHTORYHMÄ 2018 Tritonian johtaja Anne Lehto Varajohtaja Christina Flemming Palvelupäällikkö, paikallis- ja verkkopalvelut Jonna Toukonen Palvelupäällikkö, koulutus ja tutkimuksen tuki Katri Rintamäki Esimies, hallinnon ja viestinnän palvelut Anne Koiranen Henkilökunnan edustajat: Informaatikot Linda-Marie Evertson ja Gun Vestman Sijainen: Tietoasiantuntija Heidi Troberg Asiantuntija: Tietoasiantuntija Christian Nelson Sihteeri: kääntäjä-tiedottaja Ann-Sofie Källund

23


TIEDEKIRJASTO TRITONIA www.tritonia.fi dux@tritonia.fi