Page 1

Programovanie I 6.10.2008

OrganizaÄ?nĂŠ pokyny Mgr. Stanislav Horal, Katedra aplikovanej informatiky, FPV, UCM


Kontakt n

Mgr. Stanislav Horal

kancelária 307 A – 3. poschodie, koniec chodby n konzultačné hodiny: štvrtok 11:00 – 13:00 n telefón: 033/ 5565 385 n email: stanislav.horal@ucm.sk n


Dôležité webové stránky n

http://www.ucm.sk stránka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

n

http://fpv.ucm.sk stránka Fakulty prírodných vied UCM

n

http://ki.fpv.ucm.sk stránka Katedry aplikovanej informatiky FPV UCM

n

http://ki.fpv.ucm.sk/horal osobná stránka

n

http://ki.fpv.ucm.sk/moodle stránka e-learningového portálu Moodle


Vyučujúci predmetu Prog. I n

Mgr. Stanislav Horal

n

Ing. Marián Urcikán, PhD.

n

Ing. Róbert Halenár

n

Ing. Ladislav Izakovič

(prednášky, cvičenia, skúšky)

(cvičenia)

(cvičenia)

(cvičenia)


Organizácia výučby prednášky – 2 hodiny n cvičenia – 2 hodiny (povinné) n

na cvičenia je vhodné nosiť si záznamové média, najlepšie USB kľúč


Študijné skupiny – rozvrh cv. Študijná skupina

Cvičenia – 1. polovica

Cvičenia – 2. polovica

03

UT

11:10 – 13:00

605

Horal

ŠT 07:30 – 09:20 607 B

Halenár

04

UT

09:20 – 11:10

605

Horal

PI

07:30 – 09:20 607 A

Halenár

05

UT

07:30 – 09:20

605

Horal

ŠT 09:20 – 11:10 607 B

Halenár

06

PO

15:45 – 17:35

605

Halenár

ŠT 07:30 – 09:20

605

Horal

07

ŠT

07:30 – 09:20

606

Izakovič

ŠT 09:20 – 11:10

605

Horal

08

ŠT

09:20 – 11:10

606

Izakovič

ŠT 13:00 – 14:50

605

Horal

09

ŠT

14:50 – 16:40 607 A

Urcikán

ŠT 16:40 – 18:30 607 A

Urcikán

Miestnosti: 605: 15 študentov, 606: 10 študentov, 607 A: 10 študentov, 607 B: 15 študentov


Hodnotenie študentov n

10b hodnotenia od cvičiaceho (hodnotí sa aktivita, pripravenosť / nepripravenosť, neúčasť na cvičeniach: -2 b)

n

15b hodnotenia zo semestrálnej písomky (tzv. zápočtová písomka v poslednom výučbovom týždni semestra)

n

75b hodnotenia zo skúšky (v skúškovom období)

n

absolvovanie predmetu: študent získal 56b celkového hodnotenia


Povinnosti študentov účasť na cvičeniach

n

(3 a viac absencií znamená nepripustenie ku skúške, náhradné cvičenie je možné absolvovať len v tom istom týždni, aj u iného cvičiaceho)

n

odovzdanie semestrálneho zadania do určeného termínu (informácie o zadaniach budú zverejnené min. 6 týždňov pred termínom odovzdania, neodovzdanie zadania znamená nepripustenie ku skúške)

n

účasť na semestrálnej písomnej práci (v prípade neúčasti alebo nepriaznivého výsledku študent nemá nárok na opakovanie písomnej práce)


Forma a rozsah skúšky skúška je výlučne písomná n testová teoretická časť n logická doplňovacia časť n časť tvorby jednoduchých programov pre overenie schopnosti programovať n

(príklady podobné ako v uverejnenej zbierke úloh na webe)

n

rozsah skúšky – skriptá Programovanie I (možnosť zakúpiť v predajni skrípt, aktuálne 103 ks)

n

1 riadny termín a max. 2 opravné (dekanský termín nie je; druháci: 1 riadny a max. 1 opravný termín)


Študijné materiály materiály z prednášok – na webe n zbierka príkladov – na webe (bude ešte doplnená) n povinná literatúra n

¨

n

Borsuk J.: Programovanie I. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2005.

odporúčaná literatúra ¨ ¨ ¨

Hála T.: Pascal. Computer Press, 2002. Kostolanský E. st., ml.: Spracovanie údajov počítačom (základný kurz). Veda Bratislava, UCM Trnava, 1999. Borsuk J.: Výpočtová technika a kybernetika. ES SVŠT Bratislava, 1981


Záver n

Programovať je možné naučiť sa len vlastnou snahou, priebežným učením sa a precvičovaním príkladov.

n

Nepoznám nezamestnaného programátora.

hgjhgjh  

ghjgjhgj dg laksd gqdj gkqlwjer ôqwioer tqlkwjehg rjkqfqwh flkjef lqkewr qwe

hgjhgjh  

ghjgjhgj dg laksd gqdj gkqlwjer ôqwioer tqlkwjehg rjkqfqwh flkjef lqkewr qwe