Page 1

tripsta tripsta tripsta

PORADNIK PORADNIK

bagaĹź w liniach lotniczych

Wakacje w Europie bez stresu


tripsta

Agenda 1. 2. 3. 4.

Wstęp Dokumenty potrzebne w podróży Ubezpieczenie na wakacje Limity przewozowe w UE


tripsta

Wstęp Przygotowując się do wyjazdu na wymarzone wakacje, pamiętamy o spakowaniu stroju kąpielowego, aparatu fotograficznego i dokładanym sprawdzeniu listy atrakcji jakie czekają na nas na miejscu. W gorączce przygotowao często zapominamy jednak o sprawach przyziemnych jak sprawdzenie ważności paszportu czy o tym, że potencjalne leczenie za granicą może kosztowad nas kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Co robid by uniknąd stresu na wakacjach?


www.tripsta.plIK tripsta

Dokumenty potrzebne w podr贸偶y


tripsta

Podróżowanie z dowodem osobistym Obywatele RP mogą poruszad się na podstawie dowodu osobistego na terenie Unii Europejskiej, a także Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii oraz Monako, San Marino i Watykanu.


tripsta

Gdzie musimy zabrad paszport?* Albania

Mołdawia

Rosja

Turcja

Ukraina

Białoruś

*Do przekroczenia granic Andory, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Serbii oraz Macedonii wystarczy dowód osobisty, jednak niektóre instytucje (banki, placówki zdrowia itp.) mogą wymagad okazania paszportu, dlatego lepiej go zabrad jeśli udajemy się do tych krajów.


tripsta

Gdzie w Europie wymagana jest wiza? • Ważnej wizy wjazdowej od Polaków wymagają tylko dwa kraje: Rosja (wraz z obwodem kaliningradzkim) oraz Białoruś. • Wizy do tych krajów wydawane są we wszystkich konsulatach na terenie Polski. • Czas oczekiwania na wizę wynosi około tygodnia. • Wiza jest potrzebna także, gdy wjeżdżamy do Rosji lub Białorusi jedynie w celach tranzytowych.


tripsta

Dokumenty podróży dla dzieci 5-13 lat: Paszport ważny przez 5 lat

Powyżej 13 lat: Paszport ważny przez 10 lat.

Do 13-ego roku życia, wniosek w obecności obydwojga rodziców

13-18 lat, wniosek w obecności jednego z rodziców

Do 5 lat: Paszport, ważny przez 12 miesięcy.

Dowód osobisty dla dziecka jest ważny tylko w krajach Unii Europejskiej!

Paszport

Dowód osobisty tymczasowy


www.tripsta.plIK tripsta

Ubezpieczenie na wakacje


tripsta

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego • Karta EKUZ uprawnia ubezpieczonych w NFZ, do korzystania ze świadczeo zdrowotnych podczas pobytu we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej, a także w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. • Aby otrzymad Kartę wystarczy złożyd osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną wniosek w odpowiednim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.


tripsta

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego • Należy pamiętad, że Karta EKUZ uprawnia do korzystania jedynie z niezbędnych, świadczeo medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia w danym kraju. • Zakres niezbędnych dla turysty świadczeo ustalany jest indywidualnie przez lekarza. • Warto wiedzied, iż musi nam zostad udzielona pomoc w stopniu umożliwiających kontynuowanie pobytu, bez konieczności powrotu do kraju w celu leczenia!


tripsta

Ubezpieczenie prywatne Aby bezpiecznie spędzid wymarzone wakacje w krajach zarówno objętych jak i nieobjętych działaniem Karty EKUZ warto na własną rękę wykupid ubezpieczenie podróżne. Ceny ubezpieczeo w pakietach obejmujących: • zwrot kosztów leczenia • następstwa nieszczęśliwych wypadków • ubezpieczenie bagażu Wahają się od 1 do 3 euro za jeden dzieo świadczenia, w zależności od firmy oraz wysokości kwoty ubezpieczenia.


tripsta

Dla studentów Dla osób uczących się, korzystnym rozwiązaniem może byd wyrobienie International Student Identity Card. • ISIC jest dokumentem potwierdzającym status studenta na całym świecie. • Karta przysługuje wszystkim studentom uczelni paostwowych, prywatnych, wszystkich rodzajów studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich) bez ograniczenia wieku. • Karta z ważnym w całej Europie ubezpieczeniem NNW, kosztuje 69 złotych.


tripsta

Dla studentów Drugą możliwością dla studentów chcących się ubezpieczyd za granicą jest karta EURO<26. • Działa w całej Europie • Karta z ubezpieczeniem NNW na 365 dni kosztuje 73 złote • W przeciwieostwie do ISIC, karta ta nie jest dowodem na to, iż jest się studentem – korzystając z niej ryzykujemy więc brak możliwości skorzystania z ulg i zniżek studenckich.


tripsta

Ryzyko braku ubezpieczenia Wyjeżdżając do krajów Europy bez ważnej Karty EKUZ oraz ubezpieczenia prywatnego, musimy liczyd się z wysokimi kosztami opieki zdrowotnej. Orientacyjne koszty leczenia w przykładowych krajach UE: Kraj Koszt doby w szpitalu Wizyta u lekarza

Francja

Niemcy

Hiszpania

600-1500€

500€

160€

70€

50€

40€


www.tripsta.plIK tripsta

Jak uniknąd cła na granicy, czyli limity przewozowe


tripsta

Limity* wewnątrz UE 10 litrów wódki/whisky 200 cygar

800 sztuk papierosów

90 litrów wina

110 litrów piwa

*Są to limity na 1 osobę.


Limity dla turystów wracających spoza UE 1 litr wódki/whisky

200 sztuk papierosów

2 litry wina

10.000€

tripsta


tripsta

Udanej podróży! www.tripsta.pl Informacje podane w poradniku nie są wiążące. Przed każdą podróżą warto skontaktowad się z odpowiednimi instytucjami żeby poznad aktualne wymogi formalne. Pomocne informacje znajdują się również na oficjalnej stronie MSZ - www.poradnik.poland.gov.pl.

Wakacje w Europie bez stresu - poradnik  

Informacje o potrzebnych dokumentach, ubezpieczeniach i limitach przewozowych

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you