Page 1

Arbeidsrettet rehabilitering Raskere tilbake


Er du sykmeldt, står i fare for å bli sykmeldt eller falle utenfor arbeidslivet – men er motivert for å komme raskt tilbake i jobb igjen? Da kan dette tilbudet være noe for deg! Etter avtale med Helse Midt-Norge tilbyr Namdal Rehabilitering tre til fire ukers gruppeopphold – med mulighet for oppfølging.

Hva er Arbeidsrettet rehabilitering?

I nært samarbeid med deg som bruker setter vi sammen et spesialtilpasset behandlingsprogram – basert på mål i din egen oppfølgingsplan. Kartleggingsfase: Gjennom samtaler og aktiviteter kartlegger vi både kritiske mestringsområder og områder med god mestring i forhold til deltakelse i arbeidslivet. I denne fasen identifiserer vi også konkrete arbeidsmål.

Raskere


tilbake

Tilpasset behandlingsog treningsfase:

• Fysisk trening i treningssal og varmebasseng • Undervisning i smertemestring

• Stressmestring og avspenning • Motivasjonssamtaler

• Samtaler og aktiviteter som skal gi bedre selvinnsikt og forstå egne tankeprosesser – samt få i gang refleksjonsog endringsprosesser • Undervisning i kosthold, livsstil og treningslære

• Veiledning i arbeidsmetodikk og bruk av hjelpemidler • Fritids- og kulturaktiviteter

Oppfølgingsfase: Gjennomføres ved behov, og da i kontakt med arbeidsgiver, NAV og andre etter avtale. De forskjellige fasene er ikke like aktuelle for alle brukere. Vi tilbyr behandlings- og treningsaktiviteter alle ukedager – helg og kveld inkludert.


Trio Media 10/14

Hvem utgjør målgruppen?

Tilbudet gjelder primært deg som:

• er, eller står i fare for å bli, sykmeldt

• er hyppig og/eller langvarig sykmeldt – og som dermed står i fare for å havne utenfor arbeidslivet • har kroniske plager i muskelog/eller skjelettsystemet

• har lettere psykiske plager, angst, depresjon – eller er utbrent • er overvektig

Namdal Rehabilitering har vært i drift siden 2006, og er en interkommunal rehabiliteringsinstitusjon som eies av 13 kommuner i Namdalen og Bindal kommune i Nordland. Vi utfører rehabilitering både for eierkommunene og Helse Midt-Norge.

Søknad fremmes av fastlegen til Namdal Rehabilitering, 7977 Høylandet Søknadsskjema ligger på www.namdalrehab.no

Nr brosjyre arbeidsrettet  
Nr brosjyre arbeidsrettet  
Advertisement