Page 1

Ă…rsberetning 2010 Regnskap 2010

Ă…rsberetning 2010 Regnskap 2010


Virksomheten Midtre Namdal Avfallsselskap IKS er et kommunalt eid selskap etter lov om interkommunale selskap og skal gjennom samfunnsansvarlig forretningsdrift arbeide målbevisst for å oppnå miljøriktige og økonomisk gunstige løsninger ved innsamling og behandling av avfall. Selskapet har som målsetting å arbeide for at husholdninger og bedrifter i regionen får tilgang på miljøriktige og rimelige avfallsløsninger. Selskapet tar gjennom sitt datterselskap Retura NT AS hånd om avfall og avfallstyper som faller utenom kommunenes plikter i henhold til lov og forskrift. Selskapet er delegert det kommunale ansvaret for innsamling og behandling av forbruksavfall i deltakerkommunene. Innsamling og transport fra husstander er i sin helhet satt ut på privat entreprise og utføres i dag av to selskaper i regionen. Miljøservice Ottersøy AS har ansvar for nordre del, Sunde Transport AS har ansvar for innsamling fra Høylandet kommune og sørover.

Hoveddelen av behandling skjer i eksterne anlegg. Selskapet har fortsatt et deponi i drift, men det planlegges avslutning av dette i løpet av 2011. Det er avsatt midler til 30 års etterdrift av dette deponiet. Behandling av våtorganisk avfall skjer i et felleskommunalt biogassanlegg, Ecopro AS. MNA har tildelt enerett til Ecopro AS for behandling av våtorganisk avfall. Restavfall blir benyttet som avfallsbasert brensel i et energigjenvinningsanlegg i Trondheim. Papir blir benyttet som råmateriale ved produksjon av avispapir hos Norske Skog ASA på Skogn. Andre fraksjoner som sorteres ut omsettes til andre gjenvinnings- eller produksjonsbedrifter. MNA arbeider aktivt for å oppfylle målsettingene i kommunenes avfallsplaner, og det har vært et mål å redusere andelen avfall som går til deponi. I 2010 var denne ande len totalt på 8,5 %. Av dette kom 0,5 % fra husstand mens resten kom fra næringsvirksomhet.

Organisasjonskart

2


Anlegg Selskapet har etablert et mottaksanlegg for avfall ved Stormyra Avfallsanlegg i Overhalla kommune. MNA har hatt et godkjent deponi i drift siden 1982. Fram til 2008 er det avsatt midler til å betjene 30 års etterdrift av deponiet. Vurdering av etterdriftskostnadene og avsetningen foretas årlig. Administrasjon og kontor er lokalisert i Barlia kompetansesenter i Overhalla kommune. Lokale avfallsmottak/miljøtorg er etablert i alle medlemskommunene.

Ansatte og omsetning 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

11

12

12

10

10

13

14

17

15

36,3

40,2

41,4

41,6

43,5

45,9

49,1

47,8

55,1

-1 003

1 099

596

927

1 992

1 571

2 245

-1 684

3 321

Antall fast ansatte* Omsetning (mill kr) Resultat (1000 kr)

*I tillegg er det ansatt/engasjert personer i deltidsstillinger som betjener miljøtorg, i 2010 representerer dette 1,5 årsverk

Arbeidsmiljø, helse, miljø og sikkerhet. Eksterne miljøpåvirkninger MNA har innført systemer for HMS, og følger opp arbeidsmiljøet systematisk med årlig kartlegging av arbeidsmiljøet. Det er ikke vært avdekket vesentlige problemer med arbeidsmiljøet. Det er ikke registret skader eller arbeidsulykker i løpet av året. Sykefraværet har vært på 2,4 %. Vi betrakter arbeidsmiljøet som godt. Vi har i 2010 fornyet våre sertifikater etter miljøstandarden ISO/NS 14001:2004 og kvalitets-standarden ISO/NS 9001:2008.

Eksterne miljøpåvirkninger fra vår virksomhet knytter seg til utslipp av sigevann og metangass fra deponiet. Det er utarbeidet egne rapporter for påvirkningen av det ytre miljø. Konklusjonen er at vi oppfyller de krav som er satt i utslippstillatelsen.

I 2010 er det utarbeidet et klimaregnskap for behandling av avfall og på bakgrunn av denne er det foretatt endringer i både innsamlingssystem og behandling av avfall. Målsettingen for selskapet er at behandling av avfall skal være klimanøytralt.

Likestilling Selskapet har to menn og fire kvinner ansatt i administrasjonen. Ved behandlingsanlegget/transportavdelingen er det ansatt åtte menn og en kvinne. Selskapets styre består av tre menn og to kvinner. Selskapet oppfyller kommunelovens krav til representasjon i styrer. Det er ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn i avlønning innen samme arbeidsområde. Alle ansatte har lik arbeidstidsordning.

3


Ulf Johnssen, Daglig leder MNA.


Datterselskaper Retura NT AS Retura NT AS er et heleid datterselskap og er MNAs satsing for å tilby helhetlige løsninger for næringslivet i regionen. Selskapet har i dag 6 årsverk og er tilsluttet Retura-kjeden. Hovedmålsettingen til Retura er å tilby avfallsbesittere som har landsdekkende eller regionale virksomheter, et helhetlig tilbud. Det betyr at avfallsbesitterne kun trenger å forholde seg til en leverandør som tar alt ansvar for tjenesteutførelsen. På denne måten kan vi tilby både økonomisk lønnsomme og praktisk fordelaktige løsninger. Retura Norge AS har hovedkontor i Oslo og dekker hele landet med tilbud på avfallstjenester til næringslivet. NyGammelt AS NyGammelt AS er en bruktbutikk i Namsos og er MNAs redskap til å oppnå gjenbruk av brukte gjenstander. Selskapet er heleid av MNA. Virksomheten genererer to årsverk og har oppnådd en stabil drift.

Samarbeidsbedrifter Ecopro AS Ecopro AS er et selskap som er etablert som et felles behandlingsanlegg for våtorganisk avfall. Selskapet eies av Helgeland Avfallsforedling IKS, Søndre Helgeland Miljøverk IKS, Midtre Namdal avfallsselskap IKS, Steinkjer kommune, Innherred renovasjon IKS, Hamos IKS og Trondheim Energiverk, Fjernvarme AS. Eierandelen i selskapet avspeiler antall innbyggere i selskapenes ansvarsområde. MNAs eierandel er 12,58 %. Selskapet startet mottak av våtorganisk avfall i 2008. I de første driftsårene har selskapet gått med underskudd. Oppstartproblemer i forbindelse med mottak og forbehandling av våtorganisk avfall har ført til at selskapet har akkumulert et betydelig underskudd. Det er foretatt endringer i forbehandling av matavfallet som vil sikre en bedre drift i framtiden. Det er også reist erstatningskrav overfor leverandøren av anlegget på bakgrunn av de problemene som har oppstått. Selskapet er et offentligrettslig organ og er forpliktet til å følge prinsippene med selvkost. Underskudd blir overført et selvkostfond som må utlignes med økte inntekter. Dette har ført til en betydelig økning av pris for levering av våtorganisk avfall til behandling. MNA har i likhet med de andre deltagerkommunene og selskapene tildelt Ecopro AS enerett til behandling av våtorganisk avfall og er med dette også bundet opp i prinsippet om selvkost. Eierselskapene har inngått en langsiktig avtale med Ecopro AS som er gjensidig forpliktende med hensyn til årlige mengder. Langsiktig drift av selskapet er derfor sikret. Prosessen for behandling av våtorganisk avfall og slam er basert på kjent teknologi og anlegget er dimensjonert for å behandle mengdene som oppstår. FiberNor AS FiberNor AS ble etablert for å utrede muligheten for etablering av et felles sorteringsanlegg for papir i Midt-Norge. Eierne er Midtre Namdal Avfallsselskap IKS, Innherred Renovasjon IKS, Renovasjonsselskapet Hamos IKS og Hias næring AS. Selskapet har en aksjekapital på 400 000 kr. MNA har 25 % av aksjene. Selskapet har hittil vært et rent utredningsselskap. Det er framlagt et prospekt for etablering av anlegget, men endelig beslutning om bygging er ikke foretatt. Rekom AS Rekom AS er et selskap som eies av kommuner og interkommunale bedrifter som opptrer som megler for salg av avfallsfraksjoner som eierne og andre har behov for å omsette i et marked. Gjennom dette selskapet har vi oppnådd gunstige priser på papir, papp, flis, avfallsbasert brensel og andre fraksjoner som vi har behov for å omsette. MNA har 1,7 % av aksjene i Rekom AS. Eierskap i Rekom AS er ikke en betingelse for å benytte Rekom AS som megler, men eierskapet gir oss innblikk i selskapets utvikling og drift. Selskapet har siden det kom i ordinær drift gitt utbytte på 10 – 20 % pr. år.

5


OKHH Eiendom AS OKHH Eiendom AS ble etablert i 2006 for erverv av eiendommen hvor MNA har sitt hovedkontor. Dette er et samarbeid mellom MNA, Overhalla klonavlssenter AS og det kommunale eiendomsselskapet Overhalla Næringsbygg AS. Dette sikrer MNA stabile leieforhold for leie av kontorlokaler til akseptabel pris. MNA er forretningsfører for selskapet og ivaretar daglig drift. MNA har 1/3 av aksjene i selskapet. Miljøpartnerne AS Selskapet ble etablert som et felles selskap for Retura-selskapene i Midt-Norge. De ti eierne i Miljøpartnerne AS har i 2010 overført eierandelene i Retura Norge til selskapet. MNA har en eierandel på 11,3 % i selskapet. Det planlegges felles opplegg for næringsselskapene for informasjon, markedsføring og innkjøp gjennom Miljøpartnerne AS.

Drift og driftsresultater Avfallsmengder

Avfallsutviklingen i tonn 2005 – 2010

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Avfall til deponi

1 568

1 483

1 547

1 011

924

1 182

Brennbart restavfall fra renovasjonsbil

4 768

4 822

4 585

4 396

4 270

4 321

Brennbart restavfall fra næring/miljøtorg

1 036

1 391

1 655

2 971

3 457

2 382

Papp/papir levert gjenvinning

1 479

1 507

1 438

1 632

1 444

1 513

Våtorganisk fra husstand

2 290

2 210

2 138

2 081

1 981

2 035

Slam til kompostproduksjon

1 082

855

887

1 047

0

Glass til materialgjenvinning

420

406

392

363

400

416

Annet til materialgjenvinning

843

561

700

791

1 037

2 101

13 486

13 234

13 342

14 293

13 513

13 950

Sum avfall

Fordeling av avfallstyper 2010

Månedlige mengder 2010

Fordeling av avfallstyper 2010

(tonn)

1600 1400   1200   1000  

Avfall til deponi

800 Avfall til energigjenvinning

600 400  

Avfall til materialgjenvinning

200 0   Jan.  

Feb. Mars   April  

Jun.

Juli

Aug. Sept.   Okt.   Nov.     Des.  

Mai

6


Fordeling av avfallstyper 2010

Fordeling av avfallstyper 2010

Brennbart næring   17,1  %  

Brennbart husstand     31,0  %   Våtorganisk   14,6  %  

Glass 3,0  %  

Deponi husstand   0,5  %  

Papp/papir 10,8  %  

Deponi næring   7,9  %  

Div material-­‐ gjenvinning   15,1  %  

Avfallssammensetning i %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Slam/gjødsel til kompostproduksjon

8,0 %

6,5 %

6,6 %

7,3 %

0,0 %

0,0 %

Glass til materialgjenvinning

3,1 %

3,1 %

2,9 %

2,5 %

3,0 %

3,0 %

11,6 %

11,2 %

11,6 %

7,1 %

6,8 %

8,5 %

Avfall til deponi Papp/papir levert gjenvinning

11,0 %

11,4 %

10,8 %

11,4 %

10,7 %

10,8 %

Våtorganisk fra husstand

17,0 %

16,7 %

16,0 %

14,6 %

14,7 %

14,6 %

Annet til materialgjenvinning

6,3 %

4,2 %

5,2 %

5,5 %

7,7 %

15,1 %

Brennbart fra næring/miljøtorg

7,7 %

10,5 %

12,4 %

20,8 %

25,6 %

17,1 %

35,4 %

36,4 %

34,4 %

30,8 %

31,6 %

31,0 %

Brennbart restavfall fra renovasjonsbil

Avfallssammensetning 2005-2010 Annet til materialgjenvinning

Avfallssammensetning 2005 - 2010

Glass til materialgjenvinning

120 %

Slam/gjødsel til kompostproduksjon

100 %

Våtorganisk fra husstand

80 %

Papp/papir levert gjenvinning

60 %

Brennbart fra næring/miljøtorg

40 %

Brennbart restavfall fra renovasjonsbil

20 % 0 %

Avfall til deponi 2005

2006

2007

2008

2009

7

2010


Årsregnskapet INNTEKTER 2010 2010

2009

41 277 758

37 730 984

Direkte leveranse av avfall

7 188 675

7 799 347

Salg av varer og tjenester

3 091 742

2 137 489

39 167

125 000

Avfallsgebyr

Gevinst salg brukt utstyr Finansinntekter

3 613 154

469 168

Sum inntekter

55 210 496

47 792 820

Inntekter 2010 • Budsjett 2010 • Inntekter 2009

Inntekter 2010 - Budsjett 2010 - Inntekter 2009 45000000 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0

Gebyr

Behandling

Salg varertjenester

Salg brukt utstyr

Finansinntekter

Regnskap 2010

41277758

7188675

3091742

39167

3613154

Budsjett 2010

42400000

6300000

1575000

0

255000

Regnskap 2009

37730984

7799347

2137489

125000

469168

Inntekter 2010

Salg varertjenester 5,6 %

Salg brukt utstyr 0,1 %

Finansinntekter 6,5 %

Behandling 13,0 %

Inntekter 2010   Gebyr 74,8 %

8


Kostnader 2010 2010 Varekostnad Lønn og andre personalkostnader Pensjonskostnader Avskrivning på driftsmidler

2009

83 371

227 238

7 422 099

7 525 055

806 362

774 674

3 466 310

3 066 058

Transportkostnader

19 411 326

Ekstern behandling

7 792 135

8 075 331

11 004 735

10 163 604

1 522 448

1 046 686

Finanskostnader

271 580

200 223

Sum kostnader

51 780 365

49 945 940

Andre driftskostnader Anlegg og prosjekt

18 867 069

Kostnader 2010 - Budsjett 2010 - Resultat 2009

Kostnader 2010- Budsjett 2010 - Resultat 2009 25 000 000,00

20 000 000,00

15 000 000,00

10 000 000,00

5 000 000,00

0,00

Regnskap 2010

Varekost

Lønn

Pensjon

Transp.

Avskrivn.

Behandl.

Driftsutgifter

Anlegg / prosjekt

Finans

83371

7422099

806362

3466310 19411326 7792135 11004734 1522448

271580

Budsjett 2010

120000

8365000

730000

3395000 19568500 6788400 10385000

355000

Regnskap 2009

227238

7525055

774674

3066058 18867069 8075333 10163604 1046685

810000

200223

Kostnadsfordeling 2010 Leiekostnader 4,0 %

Vedlikehold 1,7 %

Kapital-kostnader 0,5 %

Informasjon 1,4 % Sekker/poser 1,9 %

Driftsutgifter 12,5 %

%Transport miljøtorgbehandlingsanlegg 6,0 %

Prosjekter 2,9 % Pensjon 1,6 % Lønn 14,3 % Avskrivninger 6,7 %

Innsamling husstand 30,2 %

Annen transport 1,3 % Behandling annet 0,4 %

Behandling restavfall 8,5 %

9

Behandling matavfall 6,2 %


Eiendeler

Bygg

Pr 01/01/10

Pr 31/12/10

18 314 788

16 706 115

Maskiner, inventar og anlegg

5 758 618

7 155 209

Transportmidler

1 237 228

785 361

Finansielle anleggsmidler

6 911 300

6 699 200

Varebeholdning

1 416 770

1 127 555

Fordringer

6 931 146

6 607 022

Bankinnskudd

2 673 047

5 077 530

43 242 897

44 157 992

Eiendeler pr. 31/12/2010

Bankinnskudd 11,5 % Fordringer 15,0 %

Bygg 37,8 %

Varebeholdning 2,6 %

Finansielle anleggsmidler 15,2 % Maskiner, inventar og anlegg 16,2 %

Transportmidler 1,8 %

11


Egenkapital og gjeld Pr 01/01/10

Pr 31/12/10

Innskutt egenkapital

-3 000 000

-3 000 000

Opptjent egenkapital

-8 302 270

-11 732 400

Etterdrift

-12 000 000

-12 000 000

Gjeld kommunalbanken

-11 618 150

-10 151 090

-5 012 939

-3 892 430

-917 122

-851 664

-2 392 415

-2 530 407

-43 242 896

44 157 992

Leverandørgjeld Skattetrekk og andre offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

Eiendeler pr. 31/12/2010

Egenkapital og gjeld pr. 31/12/2010

Annen kortsiktig gjeld 5,7 %

Resultat 2010 7,8 %

Innskutt egenkapital 6,8 %

"Skattetrekk og andre off. avgifter 1,9 %

Opptjent egenkapital 18,8 %

Leverandør-gjeld 8,8 %

Gjeld kommunalbanken 23,0 %

Etterdrift 27,2 %

Vurdering av selskapets videre drift Etter styrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift tilstede og årsregnskapet er avlagt under denne forutsetning. Styret kjenner ikke til at det er inntruffet ekstraordinære forhold som skulle ha betydning for regnskapet og grunnlaget for videre drift. Styret bekrefter at regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årets overskudd, 3 430 130 kr, foreslås ført til annen egenkapital.

Overhalla 24/2 2011

Svein Asklund

Kjellrun Gjeset Moan

Roar Leirset

Styreleder

Nestleder/styremedlem

Styremedlem

Magne Paulsen Styremedlem

Jenny K. Domås

Ulf Johnsen

Styremedlem

Daglig leder

12


Resultatregnskap for 2010 Midtre Namdal Avfallsselskap IKS

Note Avfallsgebyr

2010

2009

41 277 758

37 730 984

Direkte leveranse av avfall

7 188 675

7 799 347

Salg av varer og tjenester

3 091 742

2 137 489

39 167

125 000

51 597 342

47 792 820

Gevinst salg brukt utstyr Sum driftsinntekter

83 371

227 238

Lønn og andre personalkostnader

Varekostnad 5

7 422 099

7 525 055

Pensjonskostnader

5

806 362

774 674

Avskrivning på driftsmidler

2

3 466 310

3 066 058

Transportkostnader

19 411 326

18 867 069

Ekstern behandling

7 792 135

8 075 331

11 004 735

10 163 604

1 522 448

1 046 686

Andre driftskostnader Anlegg og prosjekt Sum driftskostnader

51 508 786

88 556

Driftsresultat

49 745 717

-1 952 897

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader

3 613 154

469 168

271 580

200 223

3 341 573

268 945

Nedskriving aksjer Resultat av finansposter

3 430 130

-1 683 952

Overføringer fra/til annen egenkapital

3 430 130

-1 683 952

Sum

3 430 130

Årsresultat

4

Overføringer

13

- 1 683 952


Balanse pr. 31. desember 2010 Midtre Namdal Avfallsselskap IKS

EIENDELER

Note

2010

2009

Anleggsmidler Varige driftsmidler

Bygninger

2

16 706 115

18 314 788

Maskiner, inventar og anlegg

2

7 155 209

5 758 618

Transportmidler

2

785 361

1 237 227

24 646 685

25 310 633

Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap

3

2 300 500

2 300 500

Investeringer i tilknyttet selskap

3

206 000

615 100

Investeringer i aksjer og andeler

3

4 192 700

3 995 700

6 699 200

6 911 300

31 345 885

32 221 933

Lager av varer

1 127 555

1 416 770

Kundefordringer

6 301 996

6 815 005

Andre fordringer

305 026

116 141

5 077 530

2 673 047

Sum omløpsmidler

12 812 107

11 020 963

Sum eiendeler

44 157 992

43 242 896

Sum finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Bankinnskudd og kontanter

6

14


Balanse pr. 31. desember 2010 Midtre Namdal Avfallsselskap IKS

EGENKAPITAL OG GJELD

Note

2010

2009

Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital

3 000 000

3 000 000

Sum innskutt egenkapital

3 000 000

3 000 000

Opptjent egenkapital Annen egenkapital

11 732 400

8 302 270

Sum opptjent egenkapital

11 732 400

8 302 270

14 732 400

11 302 270

Sum egenkapital

4

Gjeld Avsetning for forpliktelser Avsetning for etterdrift

7

Sum avsetning for forpliktelser

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner

8

Sum annen langsiktig gjeld

10 151 090

11 618 150

10 151 090

11 618 150

3 892 430

5 012 939

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre offentlige avgifter

851 665

917 122

Annen kortsiktig gjeld

2 530 407

2 392 415

Sum kortsiktig gjeld

7 274 502

8 322 476

29 425 592

31 940 626

Sum gjeld

44 157 992

Sum egenkapital og gjeld

Overhalla 24/2 2011

Svein Asklund

Kjellrun Gjeset Moan

Roar Leirset

Styreleder

Nestleder/styremedlem

Styremedlem

Magne Paulsen

Jenny K. DomĂĽs

Ulf Johnsen

Styremedlem

Styremedlem

Daglig leder

15

43 242 896


Midtre Namdal Avfallsselskap IKS Noter t Il r egN S K Ap e t å r 2 0 1 0

Note 1 - RegNskapspRiNsippeR årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

salgsinntekter Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekter.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede. Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden. omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor.

Bruk av estimater Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.

Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

investeringer i andre selskaper Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre selskaper. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte fra datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet vedtar beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er mottatt.

16


Midtre Namdal Avfallsselskap IKS Noter tIl r egN S K Ap e t å r 2 0 1 0

Note 2 -

SpeSifikaSjoN av aNleggSmidler

Anskaffelseskost pr. 1.1.10 + tilgang i året -

Avgang i året (kostpris)

-

Samlede av- og nedskrivninger

Maskiner/ Inventar

Transportmidler

Bygninger/ Anlegg

26 180 891

2 119 866

32 178 785

60 479 542

1 915 865

976 134

111 195

3 003 194

-187 191

-159 000

-346 191

Sum

20 941 547

2 123 448

15 424 865

38 489 860

= Bokført verdi 31.12.10

7 155 209

785 361

16 706 115

24 646 685

årets ordinære avskrivninger

1 490 224

382 093

1 593 993

3 466 310

10-33%

15-20%

5-12,5%

avskrivningssatser

Note 3 – akSjer i datterSelSkaper / tilkNyttede SelSkaper / aNdre akSjer mNa har eierandeler i følgende selskaper:

anskaffelsestidspunkt

forretningskontor

eierandel/ stemmerett

Selskapets egenkapital i%

Selskapets resultat 100 %

Bokført verdi 100 %

datterselskaper Nygammelt AS

1996

Namsos

100,0

764 707

-8 444

retura Nt AS

2004

Namsos

100,0

2 057 654

180 510

360 000 1 940 500 2 300 500

tilknyttet selskaper Fiber Nor AS

2004

levanger

25,00

81 430

-37 802

oKHH eiendom AS

2006

overhalla

33,33

208 054

-214 779

103 000 103 000 206 000

Aksjer i Namdal ressurs AS er solgt i 2010 for kr 3 454 606. Dette resulterte i en gevinst pålydende 3 045 506 kr. For de som er merket * er resultat for 2009 og egenkapital pr 31.12.2009 oppgitt på grunn av at selskapet p.t. ikke har avsluttet regnskapet for 2010.

andre selskaper

Bokført verdi

*ecopro AS

2002

levanger

12,58

-19 061300

*Miljøpatnerne AS

2008

orkanger

11,31

4 812 366

*rekom AS

1998

Bergen

1,71

-5 117 000 - 147 343

3 542 000 620 700 30 000 4 192 700

tidligere eide aksjer i retura Norge AS er i regnskapsåret 2010 benyttet som tingsinnskudd i emisjon i Miljøpartnerne AS. ecopro AS har en bokført egenkapital på -19,6 mill kr. oppstartsproblemer i forbindelse med mottak og forbehandling av våtorganisk avfall har ført til at selskapet har akkumulert et betydelig underskudd. Det er foretatt endringer i forbehandling av matavfallet som vil sikre en bedre drift i framtiden. Det er også reist erstatningskrav overfor leverandøren av anlegget på bakgrunn av de problemene som har oppstått. Selskapet er et offentligrettslig organ og er forpliktet til å følge prinsippene med selvkost. Underskudd blir overført et selvkostfond som må utlignes med økte inntekter. Dette har ført til en betydelig økning av pris for levering av våtorganisk avfall til behandling. MNA har i likhet med de andre deltagerkommunene og selskapene tildelt ecopro AS enerett til behandling av våtorganisk avfall og er med dette bundet opp i prinsippet om selvkost. eierselskapene har inngått langsiktige avtaler med ecopro AS som er gjensidig forpliktende med hensyn til årlige mengder. etter styrets oppfatning er det på nåværende tidspunkt ikke risiko for at ecopro AS ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser. Styret vil foreta en grundig vurdering av aksjens verdi i 2011.

17


Midtre Namdal Avfallsselskap IKS Noter tIl r egN S K Ap e t å r 2 0 1 0 Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for morselskapet MNA. Investeringene er regnskapsført etter kostmetoden. Datterselskaper

NyGammelt AS

Kundefordringer

Retura NT AS

2010

2009

2010

2009

50 633

370 608

1 456 963

1 587 328

leverandørgjeld

-15 000

-15 000

-368 159

-350 224

Kjøp fra selskap

180 000

180 000

1 972 612

1 720 945

72 297

45 210

6 717 674

6 313 496

Salg til selskap

Tilknyttede selskaper

OKHH Eiendom AS

FiberNor AS

2010

2009

2010

2009

Kundefordringer

57 857

30 222

6 995

5 026

leverandørgjeld

-115 781

0

0

0

Kjøp fra selskap

370 500

25 000

89 785

5 595

Salg til selskap

Det er ikke stilt garantier eller andre sikkerhetsstillelser til fordel for selskapene.

Note 4 – egeNkapital og eieriNformasjoN Andelskapital Pr. 31.12.09

Annen egenkapital

Sum

3 000 000

8 302 270 3 430 130

3 430 130

3 000 000

11 732 400

14 732 400

årets resultat Pr. 31.12.10

11 302 270

selskapet eies av følgende kommuner: Bindal

4,9 %

flatanger

3,3 %

fosnes

2,0 %

grong

6,7 %

Høylandet

3,4 %

leka

1,8 %

Namdalseid

4,7 %

Namsos

Nærøy overhalla Vikna

33,2 %

14,1 %

osen

2,9 %

9,5 %

roan

2,9 %

10,6 %

Note 5 - aNsatte og godtgjørelser lønn og andre personalkostnader består av følgende poster: lønnskostnader lønninger Styrehonorarer Folketrygdavgift Andre ytelser Sum årsverk

19

2010

2009

6 631 800 132 000 399 188 259 111 7 422 099

6 792 578 122 500 402 875 217 102 7 525 055

16,5

17


Midtre Namdal Avfallsselskap IKS Noter tIl r egN S K Ap e t å r 2 0 1 0 Ytelser til ledende personer

Daglig

Styrets medlemmer

lønn

leder 658 848

Andre godtgjørelser Sum

145 550 804 398

132 000

2010

2009

806 362 806 362

774 674 774 674

Pensjonskostnader består av følgende poster:

Pensjonskostnader Arbeidsgiverandel pensjon Sum Pensjoner

Selskapet omfattes av lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har etablert tjenestepensjonsordning som oppfyller kravene i loven.

Revisor Som godtgjørelse til selskapets revisor er det kostnadsført kr. 84 450,- for revisjon og kr 6 250,- for andre tjenester. Beløpene er eksl. mva.

Note 6 - BuNdNe midleR Av selskapets registrerte bankinnskudd inngår bundne bankinnskudd med kr. 343 610.

Note 7 - AvsetNiNg foR foRPliktelseR Selskapet har en fremtidig forpliktelse knyttet til etterdrift og avvikling av deponiet på Stormyra avfallsanlegg. Forpliktelsen er beregnet i henhold til de anbefalinger som følger av ”Veileder om krav til finansiell garanti for avfallsdeponier” utarbeidet av Statens Forurensningstilsyn. Utgifter knyttet til etterdrift er pådratt for å skape verdier, og de er etter sammenstillingsprinsippet periodisert sammen med tilhørende inntekter.

Beregnet forpliktelse ved antatt opphør av deponi i 2010 beløper seg til kr. 12,0 mill. Forpliktelsen er gjenstand for årlig vurdering. Forpliktelsen er klassifisert som langsiktig gjeld i selskapets balanse.

Den årlige kostnadsføringen er antatt å dekke årlig drift og vedlikehold av deponiet de kommende 30 år. De kalkulerte årlige fremtidige forpliktelsene er neddiskontert til nåverdi.

Note 8 – lANgsiktig gjeld Selskapet har en langsiktig gjeld til Kommunalbanken på kr 10 151 090. Av denne forfaller kr 5 800 000 senere enn 5 år etter regnskapsårets slutt. Nominell rente på lånene er 2,5 %.

Selskapets driftsløsøre og varebeholdning er stilt som sikkerhet for trekkrettighet på driftskonto i Fokus bank. limit utgjør kr 1 500 000. trekkrettigheten er ikke benyttet i 2010.

20


Kontantstrømanalyse 2010 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad

3 430 130

Tap/gevinst ved salg av eiendeler

-3 084 673

Avskrivninger

3 466 310

Endring i varelager

289 215

Endring i kundefordringer

513 009

Endringer i vareleverandørgjeld

-1 120 509

Ending i andre tidsavgrensningsposter

-116 351

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

3 377 131

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling fra salg av varige driftsmidler

240 000

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-3 003 194

Innbetalinger ved salg av aksjer og obligasjoner m.v.

3 454 606

Reinvestert avkastning i aksjer

-109 000

Utbetalinger ved kjøp av aksjer, obligasjoner/konsernbidrag til DS

-88 000

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

494 412

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Utbetaling ved nedbetaling av annen gjeld (korts./langs.)

-1 467 060

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

-1 467 060

Netto kontantstrøm for perioden

2 404 483

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse

2 673 047

Kontanter og kontantekvivalenter ved perioden slutt

5 077 530

Denne består av : Bankinnskudd m.v.

5 077 530

Likviditetsbeholdningen har forbedret seg betydelig fra 2,6 mill kr til 5 mill kroner i 2010, noe som i stor grad skyldes det gode årsresultatet.

21


22


Tilleggsopplysninger Selvkostberegninger 2006

2007

2008

2009

2010

Gebyrinntekter Eksterne kostnader –

34 937 860

36 326 572

38 446 540

38 528 284

41 316 925

transport husstand Eksterne kostnader

13 750 962

15 740 556

16 833 822

17 395 311

18 144 446

behandling, husstand Andre kostnader Resultat finans* Sum utgifter lovpålagt del

6 521 837

5 342 968

5 644 603

7 443 893

4 716 105

18 147 071

20 381 625

21 093 337

22 229 930

24 305 324

-119 353

-324 618

-300 697

-268 945

-3 341 575

38 300 517

41 140 530

43 271 065

46 800 190

43 824 300

Underdekning fra husstand

-3 362 657

-4 813 958

-4 824 525

-8 271 906

-2 507 375

Sum inntekter

43 338 063

45 889 870

49 142 252

47 792 822

51 597 342

Salg ikke lovpålagt virksomhet

8 400 203

9 563 298

10 695 711

9 264 538

10 280 417

Direkte kostnad næring Bidrag til dekning av faste

3 045 427

3 178 732

3 625 921

2 676 584

4 342 910

kostnader fra næring

5 354 777

6 384 566

7 069 791

6 587 954

5 937 507

Årsresultat totalt

1 992 119

1 570 608

2 245 266

-1 683 952

3 430 130

14,0

15,5

16,3

14,1

13,5

19,4

20,8

21,8

19,4

19,9

Bidrag fra næring (%) Andel omsetning fra næring *minus betyr inntekt fra finans

Selvkost er beregnet ut fra gebyrinntekter fratrukket kostnader som er knyttet til administrasjon, innsamling, sortering, videretransport og behandling av avfall som omfattes av lovpålagte oppgaver. Bidrag fra ikke lovpålagte oppgaver beregnes ut fra inntekter fra denne virksomheten fratrukket direkte kostnader knyttet til mottak, sortering, transport og behandling.

KOSTRA fordeling av kostnader/inntekter

2010

Kun husholdning med fordeling av faste kostnader husholdning/næring (75/25) Gebyrinntekter/ salg utstyr

(kr) 41 316 925

Overskudd næring etter fordeling av faste og variable kostnader Netto kapitalinntekt

31 843 3 341 575

Kostnader Innsamling

3 628 889

Annen transport

14 515 557

Mottak

619 241

Oppbevaring

1 857 722

Behandling

13 385 475

Etterkontroll

1 238 481

Andre kostnader

6 014 846

Sum kostnad

41 260 211

Overført annen egenkapital

3 430 132

Antall abonnement

15 759

KOSTRA-fordeling er foretatt etter at faste kostnader er fordelt mellom lovpålagte oppgaver og ikke lovpålagte oppgaver.

23


Prosjekter

Klimaregnskap 2009

24


I 2010 ble det laget et klimaregnskap for avfallsbehandling i MNA, analysene er basert på en modell utviklet i prosjektet ’Klimaregnskap for Avfallshåndtering’ for Avfall Norge i 2009, der MNA var bidragsyter. Modellen er basert på livsløpsmetodikk i henhold til ISO14044. Det presiseres at det i denne rapporten kun presenteres klimagassutslipp, som representerer én miljøindikator, og at resultat for klimagassutslipp ikke er direkte overførbare til andre miljøindikatorer.

25


Systemgrensene i prosjektet er satt slik at analysen starter i det avfallet har oppstått. Klimaeffekter fra produksjon av produktene som til slutt ender opp som avfall er altså ikke inkludert. Det er derfor viktig å være klar over at selv om analysene for noen avfallstyper viser at netto klimagassutslipp for avfallshåndtering gir besparelser, er det uansett behandlingsløsning best i et klimaperspektiv å hindre at avfall oppstår.

Netto årlig klimapåvirkning summert for alle de analyserte avfallstypene var 3190 tonn CO2-ekvivalenter i 2009. Denne summen inkluderer både belastninger fra avfallshåndteringen (transport og behandling) og gevinster ved at annen energi- og materialproduksjon blir erstattet

På grunnlag av klimaregnskapet for 2009 er det foretatt endringer i innsamlingsopplegget og i løpet av 2011 vil det bli innført innsamling av plast og kartong som vil gi en betydelig forbedring av CO2 belastningen fra avfallsbehandling.

26


Kundetilfredshets-undersøkelse 2010 I 2010 ble det gjennomført en kundetilfredshetsundersøkelse for MNA-området. Undersøkelsen ble gjennomført av Norfakta Markedsanalyse AS med samme spørsmål, til samme tid for i alt 20 kommuner/avfallsselskaper.

Tilfredshet ble målt etter følgende skala:

Tilfredshetsskåre Kundenes vurderinger av selskap/kommune vil i intervjusituasjonen bli gjort ved hjelp av en skala fra 1 til 5. Denne skalaen vil i ettertid omregnes til en poengskala fra 0-100, for på denne måten å komme fram til et relativt og enklere mål på kundetilfredshet:

1: svært misfornøyd / svært dårlig

0 poeng

2: misfornøyd / dårlig

25 poeng

3: middels fornøyd / verken eller

50 poeng

4: fornøyd / bra

75 poeng

5: svært fornøyd / svært bra

100 poeng

MNA oppnådde 72 poeng av maksimalt 100. Dette betyr at vi har middels tilfredse kunder.

Vi har god skår på informasjon og miljø, mens vi har en jobb å gjøre for bedre tilfredshet med henterutiner og mengden som hentes hver gang. Ut fra undersøkelsen kan vi lese at det etterspørres en økning i volum for restavfall som hentes hver 3. uke. Dette arbeidet er på gang og vi ser en tendens til at flere abonnerer på 240 l beholder for restavfall. Vi regner med at enkle tiltak vil føre til at vi oppnår mer enn 75 poeng ved neste undersøkelse.

27


Kontoradresse: Telefon/Fax/E-post: Bankgiro: Barlia Tlf.: 74 28 17 60

8671 07 07660

Postadresse:

Foretaksregisteret:

Fax.: 74 28 17 69

7863 Overhalla E-Post: firmapost@mna.no NO 957 387 969 MVA

MNA - Årberetning 2010  

MNA - Årberetning 2010