Page 1

Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 (ďalej len GDPR)

(Meno, priezvisko, adresa) Podpisom tohto dokumentu udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov spoločným prevádzkovateľom patriacich do skupiny „TRINITY Hotels & Resorts“: TRINITY Hotels, s.r.o. Slnečné jazerá – sever 2561, 903 01 Senec, IČO: 47038705 DOMÉNA, s.r.o. Nový Smokovec 42, Atrium Hotel 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 31399282 ASPECT-VYHNE, a.s. Hattalova 12/A 831 03 Bratislava, IČO: 36354694 a HOTEL SENEC a.s. Hattalova 12/a 811 01 Bratislava, IČO: 35735953. Účel spracúvania osobných údajov: Zaradenie do databázy uchádzačov o prácu za účelom opakovaného kontaktovania. Rozsah osobných údajov: Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, údaje uvedené v životopise, motivačnom liste a žiadosti o zamestnanie, údaje o vzdelaní, praxi a iných zručnostiach, fotografia (dobrovoľný údaj). Doba platnosti súhlasu: 2 roky po roku udelenia súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Zároveň potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie o spracúvaní mojich osobných údajov, mojich právach a ich uplatňovaní, ktoré sú zverejnené na webovom sídle www.trinityhotels.sk a webových sídlach ďalších spoločných prevádzkovateľov: www.hotelsitno.sk, www.hotelsenec.sk a www.atriumhotel.sk.

V ......................., dňa .................................... .................................................... Podpis dotknutej osoby

Profile for TRINITY Hotels & Resorts

Súhlas so spracúvaním osobných údajov  

Súhlas so spracúvaním osobných údajov