Page 1

La seguretat social. 1.La seguretat social. Organització i estructura. -És un sistema de protecció social públic. -Finalitat: garantir a les persones incloses en el seu camp d’aplicació la protecció adequada davant determinats riscos o contingències que els ocasionen situacions de necessitat. -Tot treballador està obligat a cotitzar a la seguretat social i tot empresari que contracti treballadors té l’obligació de cotitzar per cada un d’ells. La quota que s’ingressa a la SS per cada treballador té dues aportacions: una del treballador i l’altra de l’empresari.


La seguretat social. 1.2. Camp d’aplicació Per veure el camp d’aplicació hem de tenir en compte que la protecció de les necessitats dels treballadors s’articula en dues modalitats: a)

Modalitat contributiva:

Integra als treballadors i a les seves famílies, que viuen en territori espanyol, si reuneixen una sèrie de requisits: que s’acreditin una sèrie de períodes de cotització en funció de les prestacions que es sol.licitin. Treballadors inclosos: -Treballadors per compte d’altre. -Treballadors autònoms. -Socis treballadors de cooperatives. -Funcionaris públics, civils i militars. -Estudiants. -Espanyols no residents en territori espanyol en determinades situacions. -Estrangers amb permís de treball i residència.


La seguretat social. b) Modalitat assistencial o no contributiva Per a aquelles persones que no han treballat mai o que no reuneixen els requisits necessaris, per no haver cotitzat prou, per aconseguir les prestacions contributives, sempre que no tinguin recursos econòmics. Per ex: assistència sanità ria, subsidis...etc


La Seguretat Social. 1.3. Organització del sistema de la segureta social. -Règim general: els treballadors per compte d’altre, els artistes, esportistes professionals, etc. -Règim especial: dissenyats per a activitats professionals determinades, especials per les seves peculiaritats de temps, lloc o tipus de procés productiu, com ara: -Treballadors agraris, -Estudiants -Treballadors autònoms, -Altres grups que determini MTAS -treballadores de la llar, -treballadors del mar, -treballadors de la mineria del carbó


La Seguerat social. 2.Obligacions dels treballadors i els empresaris amb la Seguretat Social L’afiliació a la seguretat social és obligatòria per a tots els treballadors i única per a la vida d’aquestes persones i per a tot el sistema de la SS, com també les variacions que es puguin produir amb posterioritat a l’afiliació. L’afiliació l’ha de fer obligatòriament l’empresa, però si no ho fa hi ha altres formes d’afiliació: -Afiliació a instàncies del treballador: si l’empresari no dona d’alta el treballador a la SS, el treballador pot sol.licitar directament l’afiliació a l’INS S de la província on estigui treballant. -Afiliació d’ofici: es fa quan en una inspecció de treball es detecta que hi ha treballadors sense afiliar a la SS.


La Seguretat Social. 

2.1. Obligacions dels empresaris:

-Inscriure a l’empresa quan es crea -Afiliar als treballadors que mai hagin treballat. -Donar d’altar els treballadors que contracten. -Pagar la quota que correspongui a l’empresa per cada treballador. -Descomptar de la nòmina la part de seguretat social del treballador ingressar-la a la Tresoreria de la seguretat social. -Donar de baixa els treballadors quan es finalitza contracte de treball. -Variar les dades que es produeixin en relació, tant de l'empresa com dels Treballadors.


La Seguretat Social. 2.2. Obligacions dels treballadors per compte propi (autònoms) -S’han d’inscriure en el règim especial de treballadors Autònoms i tenen obligació de comunicar l’inici i la fi de la seva activitat. -L’afiliació i l’alta s’han de fer dins dels 30 dies següents a l’inici de l’activitat. -Han d’ingressar la quota mensual que, com que són treballadors i empresaris a l’hora oscil.la entre un màxim i un mínim que ells decideixen.


La Seguretat Social. 3. Prestacions de la Seguretat Social: Conjunt de mesures (econòmiques, socials i sanitàries) per preveure, reparar o superar determinades situacions d’infortuni o estat de necessitat concret, que normalment provoquen una pèrdua d’ingressos o un excés de despeses en les persones que les pateixen. Es financen de la forma següent: -Les prestacions contributives, mitjançant les cotitzacions socials. -Les prestacions no contributives, mitjançant impostos. Es gestionen mitjançant: -Entitats gestores -Mútues d’accidents i malalties professionals, de gestió privada de la protecció pública. -Entitats col.laboradores.


Contributives

No contributives 1. assistència sanitària i serveis socials

Assistència mèdica i farmacéutica, prótesis

Assistència mèdica i farmacéutica

quirúrgiques i ortopèdiques, vehicles per a invàlids 2 prestacions econòmiques Incapacitat temporal, malaltia comuna o accident no laboral. Malatia profesional o accident laboral Risc durant l’embaràs Maternitat i paternitat Incapacitat permanent (invalidesa), lesions

Invalidesa

permanents no invalidants. Jubilació

Jubilació

Mort i supervivència, auxili per defunció, pensió de viduïtat, pensió d’orfenesa, pensió a favor de familiars. Prestació per atur. Prestacions familiars (per fill a càrrec, per

Prestacions familiars per fill a càrrec

naixement, per part múltiple,etc) 3. Assistencia social Assistència preventiva, rehabiltiació d’invalidesa, assistència a la gent gran.


La Seguretat social 4.La incapacitat temporal. Què és?

Situació en què es troben els treballadors que, per malaltia comuna o professional i accident no laboral i laboral no poden treballar temporalment. Aquests treballadors tenen dret a percebre un subsidi econòmic o prestació per incapacitat temporal (IT) Durant la IT es produeix la baixa, per tant, el treballador i l’empresari no li remunera el treball. Aquest temps computa a l’efecte d’antiguitat , i el treballdor té dret a tornar a la seva feina.

A qui protegeix?

Als treballadors o treballadores per compte d’altri, que es trobin en la situación descrita anteriorment,  sempre que estiguin d’alta o situación assimilada d’alta.

Requisits

-Estar afiliat i donat d’alta a la SS o en situación assimilada d’alta. -EC: tenir un període de cotització mínim de 180 dies en els cinc anys anteriors al fet causant. -ANL, AL i MP: no requereix d’un període mínim o previ de cotització.


La seguretat social Quantia

-Depèn de la base reguladora o de l’origen de la incapacitat. -Per malatía comuna o accident no laboral: -Dies 1-3 de baixa no es cobra -Dies 4-20 de baixa es cobra el 60% de la BR -A partir del 21 dia de baixa es cobra el 75% de la BR -EP o AL: Es cobra el 75% de la BR des del dia següent al de la baixa. QUI HO PAGA?: - Dies: 4-15 l'empresa i a partir del 16 l'empresa amb pagament delegat a la seguretat social Base reguladora: bases de contingencies comunes/ 30 dies cotitzats el mes anterior. -BR per AT o MP = BCCP mes anterior - hores extres/ nombre de dies cotitzats en el mes de la baixa + Hores extra de l'any anterior/ 360 (salari diari) o 365 (salari mensual).

Durada

Màxim 12 mesos prorrogables a altres 6 si en aquest temps s'estima que el treballador pot  ser donat d'alta per curació. (6 mesos el  diagnostica l'INSS Llei 40/2007) En aquells casos en què el treballador necessita tractament mèdic perquè es preveu la seva curació perquè es reincorpori a la feina, es podria prorrogar sense que en cap cas es poguessin superar els 24 mesos següents a la data  de l'inici de la IT (durant aquesta prorroga subsisteix l'obligació de cotitzar fins als 18 mesos). Amb això s'evitaria la qualificació d'incapacitat permanent


La seguretat Social 5. Maternitat. QUÈ ES?

La prestació per naixement o adopció o acolliment de fill, és una prestació que protegeix de la pèrdua d'ingressos per la suspensió del contracte de treball per aquestes circumstàncies

A QUI PROTEGEIX?

A les treballadores o treballadors per compte d'altri, sempre que estiguin en alta o situació assimilada a l'alta

REQUISITS:

Acreditar un període de cotització de 180 dies cotitzats en els darrers 7 anys, (a la data del part o adopció o acolliment) o 360 dies en tota la seva vida laboral: - Si és menor de 21 anys no se li exigirà període de cotització. - Si té entre 21 o 26 anys se li exigirà 90 dies en els últims 7 anys o 180 dies cotitzats en tota la seva vida laboral - Si no reuneixen període de cotització tindran dret a una prestació de 42 dies de segons l'IPREM

QUANTIA

en una prestació del 100% de la BR BR = BCCC mes anterior/30 En cas de part múltiple o adopció o acolliment de més d'un fill, es concedeix una subsidi especial per cada fill a partir del segon

DURADA

Part: 16 setmanes, 18 si és part múltiple, sempre 6 setmanes s'han de gaudir immediatament després del part>>>> Poden gaudir el pare o la mare. Adopció o acolliment: 16 setmanes o 18 si és múltiple

PATERNITAT

13 DIES 20 DIES en cas de família nombrosa, ampliables en 2 dies més si el fill és discapacitat o per cada fill després del segon


La seguretat social 6.ATUR. QUÈ ES?

es aquella prestació que protegeix la situació en què es troben algunes persones que volent i podent, no treballen. Persones que han estat acomiadades de la feina o han cessat després d'un contracte temporal o es redueix la seva jornada per causes alienes a la seva voluntat.

A QUI PROTEGEIX?

A les treballadores i als treballadors que es troben en situació legal d'atur

REQUISITS

Alta o situació assimilada a l'alta Estar apuntat a l'INEM, demostrant així la disponibilitat de buscar feina de forma activa i per acceptar un. Tenir cotitzats com a mínim 360 dies dins dels 6  anys anteriors a la situació legal de desocupació. No haver complert l'edat de jubilació. Treballadors retornats (la relació laboral a l'estranger s'hagi extingit. Alliberats de presó Treballadors / es fixos discontinus en els períodes d'inactivitat

QUANTIA

En una prestació econòmica de: 70% de la BR els 6 primers mesos 60% de la BR la resta BR = BCP d'últims 180 dies treballats/6 (mensual o 180 diaria)  Però aquesta prestació ha d'estar compresa entre uns límits màxims i mínims: Mínims: 80% IMPREM sense fills a càrrec 107% de l'IPREM amb fills Màxims: 175% IPREM sense fills 200% IPREM fills menors de 26 anys a càrrec


La Seguretat Social DURADA

El temps dependrà dels dies cotitzats tenint en compte la següent escala DIAS COTIZADOS DÍAS DE PRESTACIÓN 360-539 120 540-719 180 720-899 240 900-1079 300 1080-1259 360 1260-1439 420 1440-1619 480 1620-1799 540 1800-1979 600 1980-2159 660 2160 EN ADELANte 720

segu social  

seguridad social