Page 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K

i

r

k

e

b

l

a

d

j

u

n

i

T

IL

s

e

p

t

e

m

b

e

r

2

0

1

5

nye fællesspisninger i efteråret åbning af sognehuset sangeftermiddage og foredrag s o m m e r e n s m a n g e k o n c e rt e r

1


2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hele billedet må med Sommertiden er forunderlig. Det er tiden, hvor vi, der ellers er glade for byen, pakker vores ting og tager afsted: Ud på landet, ud i naturen, så ofte som det nu kan lade sig gøre for os. For naturen har noget at byde på, som den fortravlede by ikke har. I naturen kan vi søge stunder med tid til blot at sidde stille og glædes over havet, over skoven, over de åbne vidder, over solen og varmen, over planter og dyr, over stauder og ukrudt, over fugle og forskellige slags firbenede væsner. Jeg tror, at sommertid er den tid, hvor de fleste under sig stunder til blot at undres, så man kan sige til sig selv eller den man deler forundringen med: ”Hvor er her smukt; hvor er det i grunden ufatteligt!” Jeg oplevede forrige sommer efter en halv times stille undren i naturen, at min følgesvend, en hårdnakket ateist, spurgte mig: ”Er det det, du kalder Gud, når det er så smukt, at man ikke kan sige det med ord”? Et sådant spørgsmål kræver naturligvis ikke noget svar, for spørgsmålet er mere en konstatering, end det er et spørgsmål; en konstatering af, at her føler vi os begge ramt af noget, vi finder større end os selv. Her er vi fælles i forståelsen af, at det ikke er mennesket, der har skabt verden; skaberen er en magt, der er større end os selv. Og det er jo skønt at kunne være sammen i fælles forståelse, uanset hvad der ellers skiller. Men kunne vi så ikke nøjes med Gud i naturen, hvor ateisten og den bekendende tilsyneladende kan mødes? Hvad skal vi med kirkegang? Hvad skal vi med de bibelske fortællinger? Ja, her kan jeg selvfølgelig kun svare for mig selv, men holdt

man sig til Gud udelukkende i naturen, ville der for mig mangle noget, for hele mit liv kan ikke spejles i naturen. Naturen har ingen moral, ingen etik, intet bevidst ansvar for andre, og den del af livet er det lige så vigtig for mig at se i billeder, som det er at sidde og undres og glædes over synet af en stille skovsø. Det hele må med. Også billederne af mennesket. Og her møder vi netop de smukkeste og mest menneskelige billeder i bibelen, ikke mindst i Jesu liv og gerninger. Og etikken og moralen er ikke først og fremmest filosofiske overvejelser i biblen. Moralen bor ikke kun i hovedet på Jesus, ikke kun i sindelaget, men nok så meget i håndelaget og helt håndgribeligt i det, der sker, når Jesus møder mennesker. Det er derfor vigtigt at høre disse historier og at se disse billeder af Jesu liv for sig, hvor han helt bogstaveligt tager fat med hænderne. Hænder kan ikke skelne mellem forskellige former for etik; hænder bliver ikke bremset af, at begreberne lige skal afklares og afstemmes med den for tiden gældende politiske korrekthed. Hænder overvejer ikke. De handler, og de holder et andet menneskes liv i sig, og på den måde kan hænder være medskabere af livet. De kan være med til at åbne, og de kan være med til at lukke for livets udfoldelse. Og her har vi et ansvar, som naturen ikke giver os billeder på. Derfor er kirkegang nødvendig for mig. En nødvendig stille meditation, på mange måder som den ude i naturen, men med den menneskelige dimension og med det ansvar, vi har for hinanden. Kirsten Sandholt


. . . . . DE . . T. .S. K. ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ombygning ude og inde Ombygningen af sognehuset er godt i gang, og vi glæder os til, at vi omkring 1. august kan tage en nyrenoveret sal i brug - med døre, der kan slås op ud mod kirkepladsen. Også udenfor har der de seneste måneder været mere aktivitet end normalt. Kirkepladsen og Pilestræde, som løber på den anden side af sognehuset, har været gravet op, da der skulle lægges nye fjernvarmerør. Kirkepladsen er tidligere kirkegård, og der er derfor fundet mere end 100 skeletter i processen. Et samarbejde med Københavns Bymuseum blev derfor etableret, og arkæologer har undersøgt alle skeletterne, da disse kan fortælle nyt om fortiden. Der er skrevet en del artikler og også lavet TVindslag i pressen om de mange skeletfund på Trinitatis Kirkeplads. På www.trinitatiskirke.dk linker vi til de forskellige omtaler. Sognehusåbning Sognehuset åbnes officielt efter høstgudstjenesten søndag den 20. september, hvor vi ved vores traditionelle høstfrokost tager det nyrenoverede hus i brug. Kom forbi til reception, hvor menighedsrådet inviterer til dejlig mad, kølig hvidvin og skønne toner i baggrunden, når Kira Martini og musikere spiller jazz med samba-, bossanova- og swingelementer. Vi glæder os til en dejlig eftermiddag, hvor vi slår dørene op til kirkepladsen og nyder sensommeren. Mere information på plakater og hjemmesiden.

Kira Martini og musikere

Skelettet af et barn, der døde ca.12 år gammel. Det ligger skævt i jorden, fordi det delvis er faldet ned i en underliggende kiste

3


4

. DE . . .T . S. K. ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Foran kirken efter konfirmationsgudstjeneste Fællesspisning Efter sommerferien og genåbningen af sognehuset glæder vi os til at genoptage fællesspisningerne. Der bliver tre gange i efteråret: 16. september – tilmelding senest 14. september kl. 12.00 21. oktober – tilmelding senest 19. oktober kl. 12.00 18. november – tilmelding senest 16. november kl. 12.00 Sognehuset er åbent fra 17.00, og kl. 18.00 er der mad. Man er naturligvis også velkommen til først at komme kl. 18.00. Prisen er 25. kr per mand. Tilmelding sker til Louise Skovbæch på Ls@rundetaarn.dk eller alternativt på kirkekontoret.

K o n f i r m at i o n o g k o n f i r m a tionsforberedelse i Trinitatis Kirke 2015-16 Overvejer du at blive konfirmeret, eller er du i tvivl? Uanset hvad din baggrund er, skal du være velkommen til at deltage i konfirmationsforberedelse i Trinitatis Kirke. Her kan du få uddybet din viden om kirke og kristendom, og her kan du sammen med jævnaldrende og præsten få mulighed for at tale om en række spørgsmål om liv og død, tro og tvivl, godt og ondt. Indskrivning af konfirmander til konfirmationsforberedelse sker ved henvendelse til sognepræst Kirsten Sandholt senest 1. aug. 2015 (se info på bagsiden). Vi modtager elever på 8. klassetrin. Der bliver to hold: Hold 1) Hver tirsdag fra 15.15-17.15. Dette hold har undervisning hver uge.


. . . . . DE . . T. .S. K. ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hold 2) Den første fredag i hver måned kl. 15.30-21.00. Dette hold har undervisning 1 gang om måneden, men i 5 ½ time. Ud over ovenstående faste undervisning vil der være undervisning, som falder på delvist skæve tidspunkter, f.eks. en weekend. Vi begynder i september og afslutter undervisningen lige før konfirmationen i slutningen af foråret.

Sangeftermiddage: Friest er dit åndefang, når dybt du drager det i sang… Den, der spørger, hvad danskerne egentlig tror på, kan finde svaret i salme- og i højskolesangbogen. Sangbøgerne figurerer ikke mellem kirkens bekendelsesskrifter. Men intet sted kommer vores tro og tanker bedre til udtryk end i sangen. Vi synger igen i efteråret sammen under ledelse af skiftende forsangere, som introducerer sangene biografisk. Vi skal altså ikke høre foredrag om salmedigtere og komponister, men gennem almindelige sangglade menneskers levnedsskildringer, passioner og aversioner, introduceres til poetiske og musiske formuleringer, som har slået disse mennesker og på den ene eller anden måde været af betydning for dem i deres liv. 27. august – Kirsten Sandholt, sognepræst ved Trinitatis Kirke 24. september – Mads Bille, kunstnerisk leder af Den Jyske Sangskole 22. oktober - Christiane Gammeltoft Hansen, præst ved Lindevang Kirke 26. november - Birthe Rønn Hornbech, MF., fhv. minister Sangeftermiddagene tilrettelægges i et samarbejde mellem Vor Frue Kirke og Trinitatis Kirke. Deltagelse er gratis. Der betales kr. 10 for kaffe og kage.

Aftensang Aftensangen holder pause i juni-august, men starter igen onsdag den 2. september. Der er aftensang hver onsdag i Trinitatis Kirke ved Kirsten Sandholt. Fra 16.15 kan man sætte sig i kirken og lytte til et indledende orgelværk, der spilles på kirkens hovedorgel eller det italienske barokorgel. Efter klokkeringning begynder aftensangen 16.30. De faste led består af 3 salmer fra salmebogen, et par korte bibelske læsninger og en bøn. Det hele centrerer sig om de gammeltestamentlige Davidssalmer, hvor der hver onsdag fremføres én af koret. Aftensang varer ca. 20-25 minutter. Hvorfor aftensang? At samles til aftensang er ikke et nyt fænomen; det har man gjort til alle tider indtil for et par generationer siden, hvor det gradvist blev mere og mere ualmindeligt at synge sammen til hverdag. Vi vil gerne bidrage til, at det igen bliver almindeligt, at mennesker kommer sammen og runder dagen af med sang. Så hvad enten man er på vej hjem fra arbejde, om man bor i nærheden, eller om man blot har været en tur i byen, skal man være hjertelig velkommen til aftensang i Trinitatis kirke.

5


6

. DE . . .T . S. K. ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Benny Grey Schuster

Foredragseftermiddage: Den indbyggede mening Den evangelisk-lutherske kirke har tildelt øret næsten samtlige privilegier, når det gælder det, der skal gå os til hjerte. Evangeliet skal ind gennem Øresund, sagde Grundtvig, - det sunde øre. Men Kristus skulle ifølge Bibelen både kunne lugtes, smages, føles og ses. Kristus taler til alle sanser. I efterårets foredragsrække gør vi synssansen til genstand for iagttagelse. I kirken sidder vi ikke blot i ly for regn og læ for blæst. Vi ser det usynlige i det synlige. Kirken har fra første færd været optaget af at skaffe synet adgang til det guddommelige. Kirken tog bygningskunsten, malerkunsten og billedhuggerkunsten i brug som de guddommelige mysteriers tjenerinder. Gennem billedet kunne man skaffe sig adgang til Gud. I helt særlig grad kunne man gennem symbolet overskride grænsen mellem det materielle og det åndelige. Det usynlige skulle kendes gennem det synlige. Fra en tid, hvor læsekunsten langt fra var hver mands eje, vidner kirkens billedudsmykning om dette møde mellem det menneskelige syn og Gud. Billedet måtte ikke gøres til genstand for tilbedelse. Det skulle for den ulærde være, hvad skriften var for den, der kunne læse. Og når ordet blev forkyndt og sakramenterne forvaltet, trådte billedet i åndeligt oplysende funktion. Man så i det det guddommelige mysterium.

Ligeledes fortæller kirkerummet den besøgende om den Gud, rummet er bygget til. Ligesom billedet forkynder også arkitekturen. Vi skal i efterårets løb høre tre bud på, hvad det er rummet vil fortælle os: 10. september kl. 14.30 08. oktober kl. 14.30 12. november kl. 14.30 Foredragseftermiddagene tilrettelægges i et samarbejde mellem Vor Frue Kirke og Trinitatis Kirke. Deltagelse er gratis. Der betales kr. 10 for kaffe og kage. Torsdag den 10. september: Kan Gud ikke lide jernbeton? En historie om moderne dansk kirkebyggeri af lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Benny Grey Schuster. Ved mødet med vores moderne kirker vil mange tænke, at de slet ikke ligner en kirke. Ofte er grunden nok, at vi opfatter den middelalderlige landsbykirke som den ’rigtige’ form på en kirkebygning, men sådan ser ingen af de knapt 200 kirker bygget i Danmark siden 2. verdenskrig ud. På den baggrund giver foredraget et bud på, hvorfor kirkerne i dag ser anderledes ud. Hvad er det, kirkernes rum og inventarets placering gør ved os? Kan rum og materialer ikke bare vække følelser i os, men også ligefrem skabe holdninger og meninger? Foredraget vil især gerne rejse spørgsmålet, hvorvidt der gives en særlig luthersk måde at bygge og indrette kirker på.


. . . . . DE . . T. .S. K. ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Orlov til Mia Rahr Jacobsen Mia Rahr Jacobsen, natkirkepræst ved Trinitatis Kirke, er fra 1. maj 2015 og 13 måneder frem bevilliget orlov, da hun skal være projektleder på Danske Kirkedage, der i 2016 kommer til København under navnet ”Himmelske Dage”. Mia får kontor på Himmelske Dages Sekretariat i Vartov. Himmelske Dage bliver en stor festival, der løber af stablen på både gader og stræder, pladser og i kirker i indre by og sætter fokus på kirke, kristendom og religion, tro og refleksion og meget mere. Det sker ved en lang række arrangementer: Gudstjenester, koncerter, foredrag, udstillinger, happenings og meget mere. Himmelske Dage finder sted i Kristi Himmelfartsferien, dvs. 5-8. maj 2016, og Trinitatis Kirke er naturligvis med! Mia Rahr Jacobsen, foto: Sille Arendt

Dette og næste kirkeblad Dette kirkeblad dækker til og med midt i september, og det betyder, at det næste kirkeblad først udkommer i midten af september og dækker til og med 1. december.

Indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp Indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp fandt i år sted den 8. marts på kvindernes kampdag og fokuserede således på kvinder i fattige lande. Indsamlingen i indre by havde igen i år hovedsæde i Trinitatis Sognehus, og mange indsamlere, herunder rigtig mange konfirmander fra Trinitatis, Vor Frue og Helligåndskirken, mødte op. Tak til alle, der var med til at organisere dagen, afvikle den, indsamle eller på anden måde støtte projektet. Tak til de butikker i Trinitatis Kirkes nærområde, der lod os opstille indsamlingsbøsser en måned. Og sidst og ikke mindst en stor tak til Suhrs Højskole og de mange elever, der frivilligt lavede mad til de mange indsamlere!

7


8

. MUSI . . . . K . . i. .T .RINI . . . T. A. T. IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Onsdag 17. juni kl. 20.00 S o m m e r k o n c e rt i k i r k e o g tårn Værker af Johannes Brahms: Motetter, opus 29 og Liebeslieder, opus 52 m.m. foruden fællessange Trinitatis Kantori, dirigent Søren Christian Vestergaard Ellen Refstrup og Kristoffer Hyldig, klaver Sanne Lorenzen, orgel 1. del af koncerten finder sted i kirken, 2. del i Bibliotekssalen i Rundetaarn Onsdag 1. juli kl. 14.00 O r g e l k o n c e rt m e d fremvisning Isaac Lee, orgelstuderende på DKDM 20 min. musik på det italienske barokorgel og efterfølgende fremvisning af instrumentet Mandag 6. juli kl. 16.30 K o r k o n c e rt Det Australske Kammerkor Dir. Douglas Lawrence Musik af V. Williams, Lotti, Bach m.fl. Onsdag 8. juli kl. 14.00 O r g e l k o n c e rt m e d fremvisning Sanne Lorenzen, orgelstuderende på DKDM 20 min. musik på det italienske barokorgel og efterfølgende fremvisning af instrumentet Onsdag 15. juli kl. 14.00 O r g e l k o n c e rt m e d fremvisning Sanne Lorenzen, orgelstuderende på DKDM 20 min. musik på det italienske barokorgel og efterfølgende fremvisning af instrumentet Onsdag 22. juli kl. 14.00 O r g e l k o n c e rt m e d fremvisning Rasmus Bundgaard Koppelhus, orgelstuderende på DKDM. 20 min. musik på det italienske barokorgel og efterfølgende fremvisning af instrumentet

Onsdag 29. juli kl. 14.00 O r g e l k o n c e rt m e d fremvisning Rasmus Bundgaard Koppelhus, orgelstuderende på DKDM. 20 min. musik på det italienske barokorgel og efterfølgende fremvisning af instrumentet Det Australske Kammerkor


. . . . . MUSI . . . . K . . i. .T .RINI . . . T. A. T. IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Det italienske barokorgel i kirkerummet foto: Søren Gleerup

Paul Hillier foto: Ditte Capion

Theatre of Voices foto: Mathias Bojesen

Fredag 31. juli kl. 16.30 k o r K o n c e rt T h e at r e o f V o i c e s , d i r. Pa u l H i l l i e r Pärt Retrospektive Det grammyvindende og internationalt anerkendte vokalensemble Theatre of Voices, ledet af Paul Hillier, gæster Trinitatis Kirke. Kom og hør vokalmusik i verdensklasse, når ensemblets 8 topprofessionelle sangere byder på musik af den estiske komponist Arvo Pärt, som i år fylder 80 år. Der er fri entré.

9


10

. MUSI . . . . K . . i. .T .RINI . . . T. A. T. IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Treenighedens Drenge – og Mandskor Onsdag 5. august kl. 14.00 O r g e l k o n c e rt m e d fremvisning Mie Othelie Berg, orgelstuderende på DKDM 20 min. musik på det italienske barokorgel og efterfølgende fremvisning af instrumentet Onsdag 5. august kl. 16.30 K o r k o n c e rt Treenighedens Drenge – og Mandskor Dirigent Lone Gislinge Lasse Toft Eriksen, orgel Musik af Carl Nielsen, Dyson, Stanford, Cesar Franck m.fl. Fredag 7. august kl. 12.00 S o m m e r k o n c e rt Østrigsk orgelmusik Rupert Gottfried Frieberger Musik af Erbach, Froberger m.fl. samt improvisation Der spilles på det italienske barokorgel og hovedorglet LandesJugendChor NRW

Lørdag 8. august kl. 13.00 K o r k o n c e rt LandesJugendChor NRW fra Tyskland Musik Bach, Brahms, Mendelssohn m.fl. Dirigenter: Christiane Zywietz-Godland og Hermann Godland


. . . . . MUSI . . . . K . . i. .T .RINI . . . T. A. T. IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Fredag 25. september kl. 16.30 f r e d a g s k o n c e rt ”Når pulpiturerne synger med hinanden” Flerkors-musik med 8 sangere, 4 blæsere og 2 organister Den berømte flerkorstradition med udspring i Markuskirken i Venedig, hvor kor/ensembler på flere pulpiturer musicerer med hinanden, udfoldes i musik af Gabrieli, Schütz m.fl. Der er gratis adgang til alle koncerter. Læs mere på www.trinitatiskirke.dk

Monteverdis mesterværk i T r i n i tat i s K i r k e – s æ t k ry d s ! Manuel Schuen Fredag 14. august kl.12.00 S o m m e r k o n c e rt Organist Manuel Schuen, Østrig Værker af G. Frescobaldi, J.J. Froberger, J.C. Kerll m.fl. Der spilles både på det italienske barokorgel og på hovedorglet Fredag 21. august kl.12.00 S o m m e r k o n c e rt Søren Christian Vestergaard, Trinitatis Kirke Værker af Kerll, Bach, Mathisson-hansen m.fl. Der spilles på både det italienske barokorgel og hovedorglet Fredag 28. august kl. 12.00 S o m m e r k o n c e rt Professor Bine Bryndorf, Trinitatis Kirke Værker af Bach og Vierne Søndag 20. september kl. 10.30 H ø s t- o g M u s i k gudstjeneste Musik for kor, blæsere og det italienske barokorgel Organist Søren Christian Vestergaard, samt orgelstuderende fra musikkonservatoriet

Lørdag den 14. november kl. 15.00 opfører Trinitatis Kantori Monteverdis fantastiske værk ”Maria Vesper”. Det italienske barokorgel får en fremtrædende rolle, og værket opføres med inspiration fra den berømte flerkorstradition med udspring i Markuskirken i Venedig, hvor kor/ensembler på flere pulpiturer musicerer med hinanden. Der er til lejligheden sammensat et orkester af de bedste barokmusikere, og solisterne er ligeledes specialister inden for genren. Læs om medvirkende, billetsalg, rabatter til musikvennerne og meget mere i næste kirkeblad. Men sæt kryds i kalenderen allerede nu! Koncerten er muliggjort ved hjælp af velvillig fondstøtte fra: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Knud og Dagny Gad Andresens Fond, Augustinus Fonden, Gangstedfonden, Beckett-Fonden, Toyota Fonden, Oticon Fonden og Den Bøhmske Fond.


12

. S. T. UDEN . . . . .T .ERMENIG . . . . . . . H. EDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

St u d e n t e r m e n i g h e d e n p å K o m m u n e ho s p i ta l e t 1. februar 2015 fik Studentermenigheden ny medarbejder, Katja Kvaale, der er ansat i en 2-årig projektstilling ved det gamle kommunehospital, der i dag huser Det samfundsvidenskabelige Fakultet, også kaldet CSS. Som kirke- og kulturmedarbejder skal Katja Kvaale i samarbejde med Studentermenigheden supplere det eksisterende arbejde i Indre By med debatskabende arrangementer, tværfaglige foredrag, film mm. på den forholdsvis unge campus, der rummer omtrent 7000 studerende. Det sker i erkendelse af, at de studerende ofte er orienteret mod det institut, hvor de har deres daglige gang, og derfor ikke altid får øje på andre studierelaterede aktiviteter (som Studentermenigheden også opfattes som) – selvom den fysiske afstand til det arbejde, der allerede finder sted ved Studentermenigheden i København, ikke er stor. I den forbindelse viste det sig, at der faktisk ikke fandtes nogle samlende tiltag på tværs af studierne på CCS. Det har der ikke gjort i den tid, fa-

kultetet har befundet sig på campus. Og så meget desto større grund var der til at forsøge at skabe sådan et forum; en opgave, som det var oplagt, at Studentermenigheden forsøgte at løfte. Det er tanken at tilbyde et miljø for overvejelser af værdier og principper, som befinder sig i spændingsfeltet mellem folkekirken og tankegods i danske institutioner og organisationer – der vil blive de studerendes kommende arbejdspladser – men som også er genstand for løbende vurdering hos alle borgerne i et moderne demokrati som Danmark. På Københavns Universitets Samfundsvidenskabelige Fakultet kan oplægsholdere og deltagere fra så forskellige institutter som psykologi, politologi, statskundskab, sociologi, antropologi og folkesundhed fremover udfordre og komplementere hinanden og befrugte debatten sammen med teologer og humanister i et tværfagligt regi, med Studentermenigheden som vært og arrangør. Både Dekanatet og de studerendes organisation har derfor taget vældig godt imod initiativet.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

I øjeblikket er de første arrangementer, som kommer til at foregå forskellige steder på CSS, i støbeskeen. Det skal imidlertid ikke være nogen hemmelighed, at Studentermenigheden har et godt øje til kuppelkirken, der nærmest er et vartegn for CSS, men som har stået tom, siden universitetet flyttede ind. Det smukke, bevaringsværdige kirkerum med sin byzantinske udsmykning kunne være et oplagt samlingssted for sammenkomster som dem, der her er omtalt. Og de første sonderinger er allerede foretaget i retning af det, der forhåbentlig med tiden bliver til en realisering af drømmen.

Antropolog, PhD Katja Kvaale Ny kirke- og kulturmedarbejder på CSS

Katja Kvaale Kirke- og kulturmedarbejder på CSS Stefan Lamhauge Hansen Studenterpræst

Prædikantliste: Prædikant 4. september, 14. søn. e. trin: prædikant offentliggøres senere 11. september, 15 søn. e. trin: stud. theol. Iben Palle

Det gamle kommunehospital med den irgrønne kirkekuppel (set fra Botanisk Have) I dag rummer komplekset Center for Sundhed og Samfund (CSS) der har op imod 7000 studerende

18. september, 16. søn. e. trin: stud. theol. Leo Toft 25. september, 17. søn. e. trin: stud. theol. Maria Eva Katrine Napier


14

. NA . . .T K . .IR. K. EN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kirkepladsen ved sommertid

Jazzgudstjeneste sommeren 2014

So m m e r e n i T r i n i tat i s N atk i r k e Sommersol, lyse nætter og natkirke er ikke de bedst forenelige størrelser, så når kalenderbladet hedder juli, kan man finde Trinitatis Natkirke ude på kirkepladsen. Her står vi klar med scene, unge jazzbands og opstillet bar fra Studenterhuset, når der er jazzfestival i hele København, og i løbet af fire dage (fra tirsdag d. 7. juli til fredag d. 10. juli, alle dage kl 16 – 19) holder vi fire gadegudstjenester med live jazz. Gadepræst Mia Rahr Jacobsen er i anden stilling som festivalleder på Himmelske Dage i 13 måneder fra 1. maj 2015 – 1. juni 2016, og under jazzfestivalen vil en af Mias tre vikarer, Stine Ravnborg Nissen fra Timotheuskirken i Valby, læse bønner, holde prædiken og lyse velsignelsen. Efter sommeren åbner vi igen med elektronisk musikgudstjeneste tirsdag d. 11. august, hvor vi vanen tro får besøg af fem elektroniske bands, der

vil fylde kirken med spændende lydeksperimenter fra kl 20. Her er vikar Viggo Julsgaard Jensen fra Enghave Kirke præst. Den sidste præst i vikarturnussen er Thomas Nedergaard fra uKirke på Vesterbro, og han er bl.a. med til vores temagudstjeneste tirsdag d. 8. september ved kulturfestivalen Golden Days. Her fortolker vi årets kulturarvstema med bl.a. tre musikeres udlægninger af – i vores øjne – særligt væsentlige salmer. Den tidligere bassanger i Trinitatis Kantori, Nicolai Elsberg, vil synge både klassiske og rytmiske sange og give sin version af en salme fra salmebogen, og to andre musikere eller bands vil også spille til aftenens musikgudstjeneste. Som altid kan man finde mere information, herunder prædikantliste, på hjemmesiden www.trinitatisnatkirke.dk eller www.facebook.com/trinitatisnatkirke


. . . . . PR . . Æ. DI . . K. AN . . .T .LIS . . T. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Juni

September

Søndag d. 7. juni, 1.s.e. Trinitatis 10.30 Kirsten Sandholt

Onsdag den 2. september 16.30 Kirsten Sandholt, aftensang

Søndag d. 14. juni, 2.s.e. Trinitatis 10.30 Stefan Lamhauge Hansen

Søndag den 6. september, 14. s.e. Trinitatis NB! 10.00 Niels Henrik Gregersen Radiotransmission

Søndag d. 21. juni, 3. s.e. Trinitatis 10.30 Mia Rahr Jacobsen Søndag d. 28. juni, 4. s.e. Trinitatis 10.30 Kirsten Sandholt Juli Søndag d. 5. juli, 5. s.e. Trinitatis 10.30 Stefan Lamhauge Hansen Søndag d. 12. juli, 6. s.e. Trinitatis 10.30 Stefan Lamhauge Hansen Søndag d. 19. juli, 7. s.e. Trinitatis 10.30 Stefan Lamhauge Hansen Søndag d. 26. juli, 8. s.e. Trinitatis 10.30 Kirsten Sandholt August Søndag d. 2. august, 9. s.e. Trinitatis 10.30 Kirsten Sandholt Søndag den 9. august, 10. s.e. Trinitatis 10.30 Kirsten Sandholt Søndag den 16. august, 11. s.e. Trinitatis 10.30 Mia Rahr Jacobsen Søndag den 23. august, 12. s.e. Trinitatis 10.30 Kirsten Sandholt Søndag den 30. august, 13. s.e. Trinitatis 10.30 Kirsten Sandholt

Onsdag den 9. september 16.30 Kirsten Sandholt, aftensang Søndag den 13. september, 15. s.e. Trinitatis 10.30 Stefan Lamhauge Hansen Onsdag den 16. september 16.30 Kirsten Sandholt, aftensang Efterfølgende fællesspisning i sognehuset Søndag den 20. september, 16.s.e. Trinitatis 10.30 Kirsten Sandholt, høstgudstjeneste Efterfølgende åbning af sognehuset


16

. K. O . .N .T .A .K .T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRINITATIS KIRKE Åben hver dag mellem 9.30 og 16.30 - søndag dog kun i forbindelse med højmessen kl. 10.30 Trinitatis Kirkekontor Pilestræde 67 1112 København K Mandag - fredag kl. 10 -13, torsdag dog 10 - 18 Tlf.: 33 37 65 40 kordegn@rundetaarn.dk Henvendelser vedrørende fødsel, dåb, navngivning, vielser, navneændringer, dødsfald, medlemskab af folkekirken og attestrekvisition rettes til kirkekontoret. Kirkebil Henvendelse til kordegnen på tlf. 33 37 65 40

Forsidefoto Jonas Dahl Grue Sognepræst M. Kirsten Sandholt Landemærket 4 1119 København K Tlf.: 20 41 17 11 metha@rundetaarn.dk Sognepræsten træffes bedst tirsdag, torsdag, fredag 10-11. Derudover besvares telefonen altid, når der er mulighed for det, uden for den sædvanlige træffetid Ulønnet hjælpepræst Professor, Niels Henrik Gregersen nhg@teol.ku.dk Kirketjenere Tlf.: 33 12 91 00 Træffes efter aftale

Kirketjener Morten Jacobsen mj@rundetaarn.dk Mobil: 23 26 91 44 Kirke- og kulturmedarbejder Louise Skovbæch Pilestræde 67 1112 København K Tlf.: 61 20 92 85 ls@rundetaarn.dk Studenterpræst Stefan Lamhauge Hansen St. Kannikestræde 8, 2. 1169 København K Tlf.: 33 14 01 83 slh@rundetaarn.dk Tirsdag–fredag kl. 10–11 Lørdag efter aftale De akademiske medarbejdere ved Studentermenigheden i København: Lise Lotz St. Kannikestræde 8,1. 1169 København K Tir, tor-fre, Tlf.: 53 53 61 31 lise@smikbh.dk Annette Davidsen Njalsgade 126 Lok.: 23.3.04 Ny KUA (KUA 1) 2300 København S Tlf: 53 53 51 31 davidsen@hum.ku.dk Katja Kvaale Kirke- og kulturmedarbejder ved CSS Tlf: 53 53 18 79 katja@smikbh.dk Gadepræst Mia Rahr Jacobsen er på orlov. Ønsker man at tale med en ungdomspræst, kontakt da Thomas Nedergaard på tlf. 29 39 09 35, thomas@ukirke.dk

Øvrige spørgsmål om natkirken bedes rettet til kirke- og kulturmedarbejder Anna Møller Kirke- og kulturmedarbejder for ungdomsarbejdet og Natkirken Anna Møller St. Kannikestræde 8,1. 1169 København K Tlf.: 61 20 90 98 am@rundetaarn.dk Organister Søren Christian Vestergaard Tlf. i kirken: 33 93 91 81 scv@rundetaarn.dk Professor, Bine Bryndorf bine.bryndorf@dkdm.dk Menighedsrådsformand Lene Ruby Ole Suhrs Gade 18, 4.tv. 1354 København K Tlf. 20 26 74 96 leneruby@mail.dk Kirkeværge Bente Ahlefeldt St. Kongensgade 49, 3, 4 1264 København K Tlf. 32 12 34 27 Mobil: 22 46 69 07 bente@ahlefeldt.dk www.trinitatiskirke.dk Frivilligt arbejde. Hvis du vil hjælpe med frivilligt arbejde i Trinitatis Kirke ved gudstjenester, koncerter og arrangementer, så kontakt: Kirke- og kulturmedarbejder Louise Skovbæch 61 20 92 85 ls@rundetaarn.dk Ansvarshavende redaktør: Kirke- og kulturmedarbejder Louise Skovbæch

Trinitatis kirkeblad juni - sep 15  
Trinitatis kirkeblad juni - sep 15  
Advertisement