Page 1

Touch Reach & Impact the Nations

JAARVERSLAG

ARCH CAMPAGNES HEMEL OP AARDE PROJECT HELD FIRENIGHTS REVIVALIST

2010

FOTO

FOTO


JAARVERSLAG 2010


03 STICHTING TRIN EN STICHTING TRIN EVENTS


04

COL OFON JAAR VERSLAG 2010 HET JAARVERSLAG 2010 IS EEN UITGAVE VAN: Stichting Trin E-mail: info@trin.nl Telefoon: 0341 - 424 785 www.trin..nl


INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE

05

Voorwoord 7 2010 in vogelvlucht

8

Bestuursverslag 10 Partners 12 Arch 13 Firenights 14 Project Held

15

Hemel op aarde

18

10.000 Revivalists

20

Campagnes: Myanmar

22

Overige projecten buitenland

24

FinanciĂŤle verantwoording

25

Balans per 31 december 2009

28

Staat van baten en lasten

29

Kasstroomoverzicht 30 Algemene toelichting

31

Toelichting op de balans

32

Toelichting op de staat van baten en lasten

34

Beoordelingsverklaring 38


06


VOORWOORD

VOORWOORD Hierbij bieden we u ons jaarverslag van 2010 aan. Zoals elk jaar kijken we met ons team terug op wat we

07

allemaal bereikt hebben in het Koninkrijk van God en ook dit jaar zijn we blij, verrast en dankbaar voor de impact die Trin heeft gehad op vele mensenlevens. We helpen steeds meer kinderen in nood en in 2010 mochten we via ons sponsorprogramma ‘Project Held’ 823 kinderen voorzien van voedsel, kleding, onderdak en educatie. Geweldig dat we in samenwerking met onze partners zoveel kinderen liefde en een nieuwe toekomst mogen bieden! Naast de praktische hulpverlening die we hebben mogen verlenen aan de allerarmsten in India, Oeganda, Soedan, Thailand, Kosovo, Indonesië, Myanmar, Madagaskar en Mozambique, hebben we ook weer heel veel mensen over de liefde van God mogen vertellen. De historische campagne in Myanmar was een mijlpaal waar duizenden mensen in dit gesloten land bij elkaar kwamen. We hebben veel getuigenissen gehoord van mensen die zijn aangeraakt door de liefde van God, van Hem genezing ontvingen of weer hoop voor de toekomst hebben gekregen. We blijven ons inzetten voor een wereld die in nood is, zowel in de westerse landen als in de ontwikkelingslanden. Er is nood, er is verdriet, er is honger en

“De zalving en kracht van God is juist beschikbaar voor degene die gebroken zijn”

uitzichtloosheid, armoede en ziekte. We geloven dan ook dat juist in deze tijd het zo belangrijk is om onze stem te laten horen en de kracht en zalving van God zichtbaar te maken in een wereld in nood. De zalving en kracht van God is juist beschikbaar voor degene die gebroken zijn, gevangen zitten in een negatieve spiraal. De zalving van God is er juist voor armen, de wezen en weduwen, en die kracht, die liefde, is echt en reëel. We vinden het daarom een voorrecht om samen met onze Trin partners handen en voeten te mogen geven aan de opdracht en missie van Jezus; to Touch, Reach and Impact the Nations. We zijn ook blij te zien dat vanuit Trin drie nieuwe initiatieven zijn geboren, te weten: 1. RAN (Revival Alliance Nederland) RAN is een platform voor leiders en bedieningen die naar opwekking en transformatie verlangen. Gerard de Groot is daarvan de voorzitter en Lodewijk van Weerden, Daniel Renger en Mattheus van der Steen zitten in het bestuur. We komen met een groep van meer dan 100 leiders regelmatig bij elkaar en er is een netwerk ontstaan waarin God en relatie centraal staan. We merken ook steeds meer toenadering van gemeenten en kerken, die Trin als ’hun’ zendingsbeweging gaan zien. De vriendschappen die zo ontstaan zorgen voor steeds meer samenwerking tussen Trin en verschillende gemeenten in Nederland. 2. Arch (Apostolic Revival Community Holland) Arch is in 2009 opgestart door Trin als toerustingplaats voor opwekking en transformatie. Het initiatief werd zo warm ontvangen dat het uitgroeide tot een geloofsgemeenschap van mensen uit alle lagen van de samenleving die elke zondag bij elkaar komen om onderwezen te worden in de principes van het Koninkrijk van God en deze uit te dragen in de wereld om ons heen. Het familiegevoel, behoefte aan persoonlijke geestelijke groei en verlangen om uit te reiken naar een wereld in nood zijn kernwaarden van Arch. In juni 2010 is Arch een zelfstandig kerkgenootschap geworden. 3. Revivalisten netwerk Dit netwerk is in februari 2010 opgestart en wordt elke dag uitgebreid met nieuwe revivalists die het evangelie van Jezus Christus uitdragen en elkaar opbouwen door middel van dit netwerk. Er zijn verschillende revivalists meetings waar men elkaar kan ontmoeten en helpen om het evangelie van Jezus Christus te verkondingen. Uiteraard is dit maar een kleine greep uit de dingen die we samen met God en onze partners mochten doen in 2010. We zijn als Trin dankbaar voor opnieuw een jaar waarin we ons mochten inzetten om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken in deze wereld in nood. Zonder Zijn zegen en liefde was dit niet mogelijk geweest. Namens bestuur en directie,

Mattheus en Rebekah van der Steen Oprichters Stichting Trin


2010 IN VOGELVLUCHT

08

2010

Heel 2010

FIRENIGHTS 12-15 Mei 2010

In 2010 is stichting Trin doorgegaan met het organiseren van Firenights door het hele land. Hoogtepunten in 2010 waren ondermeer de Special Firenight met Heidi Baker in een overvolle Levend Evangelie Gemeente te Schiphol-Rijk en de mini-conferentie

HEMEL OP AARDE

Mei 2010

en Firenight met James Levesque.

NOODHULP INDIA

Deze conferentie was erop gericht

samen

met

alle

denominaties in Nederland De zuidkust van India werd getroffen door

God groot maken. In geloof

cycloon

het

strekten we ons uit naar een

kustgebied van de deelstaat Andhra Pradesh

transformatie in Nederland,

en winden van 100 kilometer per uur rukten

dwars door alle kerkmuren

bomen en elektriciteitsmasten uit de grond.

heen.

Laila.

Slagregens

geselden

Dankzij de ondersteuning van Trin konden voedselpakketten,

dekens,

dekzeilen

en

medicatie worden gekocht voor de getroffenen.


in v o g elvlucht

09

Aug. & Sept. 2010

NOODHULP PAKISTAN In 2010 is er een ernstige watersnoodramp geweest in

1 September 2010

ARCH

Pakistan. Bishop Yaqub van

11-22 Nov. 2010

CAMPAGNE MYANMAR

Christ for Pakistan Ministries

Arch kwam in 2010 wekelijks met zo’n 200 tot

had

hulp

250 bezoekers bijeen in Cultureel Centrum

nodig om de mensen in

Stroud te Putten. Tijdens deze diensten is

de getroffen gebieden ten

er, naast aanbidding, onderwijs en tijd voor

Wat er in die 10 dagen is gebeurd is zeer

noorden van Pakistan, maar

persoonlijk gebed, ook voldoende gelegenheid

indrukwekkend en moeilijk in woorden

ook in het zuiden, te helpen.

voor van het leggen van contacten. 1 september

te vatten. Volgens tientallen invloedrijke

Trin heeft daarom een actie

2010 is Arch een zelfstandig kerkgenootschap

voorgangers is er in de geschiedenis

opgezet om noodhulp te

geworden.

van Myanmar nog nooit een campagne

dringend

onze

verlenen aan de regio waar

op zo’n grote schaal georganiseerd.

bishop Yaqub actief is.

Alle denominaties en generaties waren aanwezig!


BESTUURSVERSLAG

BESTUURSVERSLAG

10

In 1999 was Mattheus van der Steen, oprichter van

reizen

stichting Trin, op bezoek in het door oorlog zwaar

gekoppeld, waarmee we bijvoorbeeld voorzien in

verschillende

kleinschalige

hulpprojecten

getroffen Kosovo. Onder de lokale bevolking was veel

schoon drinkwater en andere basisvoorzieningen zoals

nood die in zijn hart een grote bewogenheid losmaakte.

elektriciteit.

Hij raakte vanuit deze bewogenheid betrokken bij de hulp aan oorlogsslachtoffers in Kosovo. Samen met een

CONFERENTIES, FIRENIGHTS EN ARCH -> IMPACT

aantal medewerkers van een Nederlandse stichting

Om mensen te bemoedigen, te bereiken met het

en een aantal Kosovaren voorzagen zij terplekke in

evangelie van Jezus Christus en ze toe te rusten,

de primaire levensbehoeften van de bevolking en

organiseren

vertelden zij hen over de liefde van Jezus Christus.

bijeenkomsten

De impact hiervan was enorm en hierdoor ontstond

we jaarlijks één of meerdere kleinere of grotere

bij Mattheus van der Steen het verlangen om vanuit

conferenties. In de loop van 2009 is het idee ontstaan

deze bewogenheid

in meerdere landen te gaan

om in Nederland mensen te gaan mobiliseren die

helpen. In 2002 werd stichting Trin opgericht met als

een sterk verlangen hebben naar opwekking en

doel deze visie in de praktijk te brengen. Vanwege de

transformatie en hieraan een actieve bijdrage willen

sterke toename van het aantal grotere conferenties

leveren. Deze mensen noemen we ‘revivalists’. We

werd voor deze activiteiten eind 2007 stichting Trin

hebben ons als doel gesteld om in de komende drie

Events opgericht. Stichting Trin en stichting Trin Events

jaar 10.000 revivalists wereldwijd te mobiliseren. Van

vormen samen een organisatorische eenheid voor de

de revivalists verwachten we onder andere dat ze,

uitvoering van de gezamenlijke visie en missie.

voor zover mogelijk, één of meerdere keren in hun

we en

in

Nederland Firenights.

wekelijks Ook

Arch

organiseren

leven een zendingsreis maken, financieel bijdragen

VISIE

aan zendingsbewegingen en dat ze een kind of een

Wij willen wereldwijd de onbereikten bereiken, de

weduwe gaan sponsoren. Daarnaast verwachten we

ontmoedigden bemoedigen en de onwetenden onder-

dat deze mensen hun geloof in Jezus Christus actief

wijzen over de persoon en de liefde van Jezus Christus

uitdragen in de maatschappij en andere mensen met

en wezen en weduwen bijstaan in hun nood.

Hem in contact brengen.

MISSIE EN DOELSTELLINGEN MENSEN IN NOOD HELPEN -> TOUCH

Het bestuur stelt de visie en missie vast en de hieruit

Wij bieden via ons sponsorprogramma Project Held

voortvloeiende dagelijkse beleid. Hiertoe komt het

praktische en geestelijke hulp aan onder andere

bestuur maandelijks gemiddeld twee keer bij elkaar.

wezen, weduwen, straatkinderen en aids baby’s. Wij

Bestuursbesluiten kunnen alleen genomen worden bij

willen in de komende vijf jaar het aantal gesponsorde

meerderheid van stemmen. Wijzigingen in de statuten

kinderen laten toenemen tot 10.000. Wij werken altijd

kunnen alleen met algemene stemmen worden

samen met lokale organisaties, uiteenlopend van

doorgevoerd. Bij de oprichting van de stichtingen is het

zendelingen tot grotere internationale organisaties

bestuur in de statuten benoemd en een wijziging in

zoals Youth With a Mission en Iris Ministries.

het bestuur vindt alleen plaats, nadat hiertoe besloten

afgeleide concrete doelstellingen, evenals het hieruit

is door het zittende bestuur middels een besluit met

UITZENDEN VAN TEAMS -> REACH

algemene stemmen. De bestuurders ontvangen voor

Mattheus van der Steen en andere Trin medewerkers reizen

geregeld

naar

het

buitenland

hun werkzaamheden als bestuurder geen beloning.

om

evangelisatiecampagnes en conferenties te houden. Op

Mattheus van der Steen is naast voorzitter van het

deze reizen worden we vaak vergezeld door christenen

bestuur ook werkzaam voor beide stichtingen als

die door stichting Trin zijn uitgedaagd om hun geloof

internationaal directeur en vervult daarom ook een

in de praktijk te brengen. Zo bereiken we mensen

belangrijke operationele, aansturende taak. Bram

met het evangelie van Jezus Christus, bemoedigen

Oosterwijk en Ingrid van Diest vervullen de functie van

we de lokale christenen en bieden hen kwalitatief

penningmeester en secretaris bij Stichting Trin.

goed bijbels onderwijs aan. Daarnaast zijn aan deze

Daarnaast vervullen Bram Oosterwijk en Aafke


Woudstra de functie van penningmeester en secretaris van stichting Trin Events. Jop van der Bijl is directeur Nederland.

Hij

vertegenwoordigt

stichting

Trin

binnen Nederland. Als directeur legt Jop van der Bijl rechtstreeks verantwoording af aan het bestuur.

BELANGRIJKE ADVISEURS Het bestuur van Trin heeft geregeld contact met onder andere Willem Ouweneel en Jan Sjoerd Pasterkamp die door hun Bijbelse kennis en inzicht en jarenlange ervaring op het zendingsveld, een belangrijke bijdrage leveren aan de vorming en ontwikkeling van Trin. Daarnaast werken we veel samen met christelijke leiders, zoals Gerard de Groot, Lodewijk van Weerden

DIRECTEUR JOP VAN DER BIJL

en Daniël Renger.

Stichting Trin is een dynamische organisatie van enthousiaste medewerkers en vrijwilligers, en een trouwe schare supporters, die gezamenlijk de liefde van Jezus willen delen met de wereld en heel praktisch een verschil willen maken in mensenlevens. Het jaar 2010 is een jaar geweest waarin veel activiteiten zijn ontplooid om de gestelde doelen te behalen. Project Held, het sponsorprogramma voor weduwen en weeskinderen, mocht zich verheugen in een toename van het aantal sponsorouders en er werd een aantal reizen ondernomen om de diverse projecten wereldwijd te bezoeken.   Op 15 februari werd een bijeenkomst georganiseerd in het gebouw van de Levend Evangelie Gemeente te Aalsmeer met de bekende zendelinge Heidi Baker uit Mozambique. Deze avond was echt een hoogtepunt. Het gebouw barstte uit zijn voegen en op last van de brandweer moesten de deuren gesloten worden, waarop enkele honderden teleurgestelde bezoekers de toegang geweigerd moest worden. Het Events-team organiseerde door het hele land Firenights on the Road in samenwerking met en op uitnodiging van plaatselijke kerken en organisaties. Nederlandse sprekers zoals Mattheus van der Steen, Gerard de Groot en Willem Ouweneel, en internationale sprekers zoals Ian Ross, Phil Zaldatte, John Arnott, Kris Vallotton, Bob Benoit en Ken Gott mochten op deze en andere TRIN-gerelateerde bijeenkomsten het Woord van God delen.   Daarnaast vonden nog veel meer activiteiten plaats. Banden met andere kerken en organisaties werden aangehaald. Het was een genoegen om met dit gemotiveerde team zoveel mooie resultaten te hebben mogen behalen, waarbij zoveel mensen de liefde van God mochten ervaren.

11


PARTNERS

Honderden particulieren en verschillende bedrijven zijn inmiddels partner of business partner van Trin. Met onze partners werken we samen om onze gezamenlijke doelen te bereiken.

Ontwikkeling afdeling Partners Maand December Juni December Juni December Juni Dec

Particulieren en bedrijven worden partner of business partner van Trin omdat we: • Omzien naar weduwen en wezen. • Belangrijke ondersteuning verlenen in Bulamu Village in Oeganda. • Projecten in het buitenland hebben en ondersteunen en hierbij zoveel mogelijk samenwerken met de lokale bevolking. • Een eigen sponsorprogramma hebben voor weeskinderen. • Het vuur van God willen aanwakkeren in de levens van mensen, onder andere door middel van Firenights en conferenties. • 10.000 Revivialists willen mobiliseren. • Initiatieven nemen zoals het opstarten van RAN en Arch. • Campagnereizen met outreaches naar bijvoorbeeld weeshuizen en sloppenwijken organiseren. • Jaarlijks een partneravond en ongeveer 5 keer per

Jaar 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010

Partners Business Partners 713 1.213 1.708 1.990 1.679 1594 14 1422 18

jaar een business partneravond houden. • Dagelijks voor onze partners bidden. Het jaar 2010 kenmerkt zich in Nederland door een economische crisis. Onzekerheid bij de consument zorgt ervoor dat er voorzichtig met geld wordt omgegaan. Ook voor Trin heeft dit gevolgen gehad. Een behoorlijk aantal partners hebben hun steun voor Trin in 2010 stopgezet. Dit vinden wij vanzelfsprekend erg jammer, maar wij geloven dat het werk dat Trin doet onder de weduwen en wezen, maar ook het aanvuren van mensen om God de belangrijkste plaats in hun leven te geven, het hart zal raken van nieuwe partners in 2011.

VERLOOP AANTAL PARTNERS 2010

PARTNERS

12

2200

0 DEC 07

JUN 08

DEC 08

JUN 09

DEC 09

JUN 10

DEC 10


ARCH

13

ARCH Apostolic Revival Community Holland (Arch) is in september 2009 opgericht. Arch is een landelijke plek voor toerusting, waar mensen onderwijs krijgen over het Koninkrijk van God. De mensen worden uitgedaagd om het geleerde in hun leefomgeving in praktijk te brengen. Arch wil, in samenwerking met andere christelijke organisaties, mensen mobiliseren voor opwekking en transformatie. Arch kwam in 2010 wekelijks met zo’n 200 tot 250 bezoekers bijeen in Cultureel Centrum Stroud te Putten. Tijdens deze diensten is er, naast aanbidding, onderwijs en tijd voor persoonlijk gebed, ook voldoende gelegenheid voor van het leggen van contacten. In het najaar van 2010 heeft Arch een eerste trainingweekend georganiseerd in samenwerking met Phil Zaldatte. Dit weekend werd bijgewoond door ruim 100 mensen afkomstig van zowel Arch als van andere gemeenten. Arch

werkt

veel

samen

met

Nederlandse

aanbiddingteams, zoals die van Iwan en Rebekka Sahertian en Dew, onder leiding van Frank en Marlou

met ANBI status. Er is een beschrijving van het DNA

van Essen. Ook sprekers uit binnen- en buitenland

van Arch en mensen kunnen member worden.

hebben meegebouwd aan Arch, onder wie Willem

Het bestuur bestaat uit Mattheus van der Steen

Ouweneel, Gerard de Groot, Gordon van Veelen,

(voorzitter), Lodewijk van Weerden (secretaris) en

Kris Vallotton (USA), John Arnott (Canada) en Doug

Wilbert Berendrecht (penningmeester). Het dagelijks

Schneider (Canada).

leiderschap wordt gevormd door Mattheus en Rebekah van der Steen, Lodewijk en Petra van Weerden en

Arch is in juni 2010 een zelfstandige stichting geworden

ARCH

Wilbert en Marianne Berendrecht.

2010 2009 Arch EURO EURO Ontvangen giften 42,247 28,932 Vergoedingen sprekers 10,790 4,029 Vergoedingen bands 6,654 2,050 Kosten zaalhuur en -inrichting 11,200 6,991 Kosten licht en geluid 2,587 1,299 Kosten catering 1,612 1,160 Overige kosten 1,803 2,064 Doorbelaste kosten - Totaal 34,646 17,593 Af: kosten eigen fondsenwerving - Totaal uitgaven Arch 34,646 17,593 Saldo Arch 7,601 11,339


FIRENIGHTS

FIRENIGHTS

14

In 2006 is stichting Trin begonnen met het organiseren

enorme succes van de Heaven On Earth conferentie en

van Firenights. Dit zijn avonden waarop de aanbidding

daaropvolgende dagelijkse Firenights in Nieuwegein, is

van God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest

besloten om wekelijks Firenights te gaan organiseren

centraal staat. Het is de bedoeling dat bezoekers van

door het hele land.

deze Firenights gemotiveerd en aangevuurd worden om (opnieuw) radicaal voor God te gaan leven. Als zij

U-CHANNEL

het vuur van de Heilige Geest ontvangen, dan geloven

In de loop van 2009 is het Indonesische televisiekanaal

wij dat zij hiermee een sleutel in handen hebben om

U-Channel

in hun eigen leefomgeving mee te bouwen aan het

programma’s die door TRIN zijn opgenomen onder de

Koninkrijk van God.

naam ‘Living Impact’. In deze programma’s worden

begonnen

met

het

uitzenden

van

veel opnames gebruikt die gemaakt zijn tijdens Tot de Heaven On Earth 2008 conferentie in Ahoy

TRIN conferenties en Firenights. Ook in 2010 zond

Rotterdam, organiseerde stichting TRIN wekelijks

U-Channel deze programma’s wekelijks uit en bereikte

Firenights op een vaste locatie in Harderwijk. Door het

hiermee gemiddeld meer dan vijf miljoen kijkers in 22 landen in Azië, het Midden Oosten en Australië

FIRENIGHTS 2010 In 2010 is stichting Trin doorgegaan met het organiseren van Firenights door het hele land. Toen in de loop van het seizoen duidelijk werd dat het aantal aanvragen voor Firenights in het land gestaag terugliep, is besloten om de Firenights tijdelijk op de zondagavond te organiseren in samenwerking met Arch te Putten. Hoogtepunten in 2010 waren ondermeer de Special Firenight met Heidi Baker in een overvolle Levend Evangelie Gemeente te Schiphol-Rijk en de miniconferentie en Firenight met James Levesque.

Firenights 2010 2009 Firenights EURO EURO Ontvangen giften 21,250 126,796 Vergoedingen sprekers 4,076 5,146 Vergoedingen bands 7,422 22,504 Kosten zaalhuur 3,377 17,998 Kosten licht en geluid 4,227 26,620 Kosten catering 1,094 6,563 Overige kosten 3,887 4,876 Doorbelaste kosten 92,440 59,011 Totaal 116,523 142,718 Af: kosten eigen fondsenwerving 23,305 28,544 Totaal uitgaven Firenights 93,218 114,174 Saldo Firenights 71,968 12,622


PROJECT HELD

15

PROJECT HELD De moeder van John komt uit het zuiden van Soedan,

EX-KINDSOLDAAT JOHN

vlak tegen de grens van Noord-Oeganda. Over zijn vader is niets bekend. John is nu 9 jaar oud, maar heeft al heel veel meegemaakt in zijn jonge leven. Samen met zijn kleine broertje en zusje wonen ze sinds 2009 in een kinderdorp in de stad Yei in Soedan.

KINDERDORP Het kinderdorp waar John woont heet Yei Children’s Village en ligt in de heuvels ten zuiden van Soedan, omringd door kleine lemen hutjes met rieten daken. Het dorp is genoemd naar de gelijknamige stad waarin het zich bevindt. Het kinderdorp is in 2006 opgericht en is onderdeel van Iris Ministries, de bediening van Roland en Heidi Baker. Project Held ondersteunt de kinderen door een maandelijkse bijdrage te leveren voor onderdak, kleding, voedsel en onderwijs.

WERKLOOSHEID De grootste groep die in de omgeving van Yei woont is de Kakwa, die ook de gelijknamige taal spreekt. Er is veel werkeloosheid in Yei. Dit komt mede door de

KINDSOLDATEN

oorlog die er 40 jaar heeft gewoed, tussen het noorden

Het plunderen van dorpen, slachtpartijen aanrichten

en zuiden van Soedan. De meeste inwoners leven van

onder burgers en het ontvoeren van kinderen zijn

het verbouwen van mais, bonen, graan en rijst. Een

kenmerkend voor deze rebellengroep. De afgelopen

enkeling verkoopt zijn waar op de markt om op deze

jaren werden ruim 60.000 kinderen ontvoerd en

manier toch een zakcentje te verdienen. Ondanks dat

getraind tot soldaat. De kindsoldaten zijn volledig

de oorlog voorbij is, kent het gebied nog steeds enkele

geïndoctrineerd en staan vaak onder invloed van

onstabiele factoren, zoals stammen die tegen elkaar

alcohol of drugs. Tijdens het plunderen van de dorpen

strijden en rebellen die huishouden in de regio.

worden

de

slachtoffers

verminkt of koelbloedig

“John was er in maart 2009 getuige van hoe zijn moeder werd vermoord door plunderende rebellen”

VERZETSLEGER

vermoord. Vaak zijn de

Toen John nog met zijn broertje en zusje bij zijn moeder

kinderen uit de dorpen

woonde, was de rebellengroep Lord Resistance Army

er getuige van hoe hun

(LRA) van de religieuze fanaticus Joseph Kony, actief

ouders afgeslacht worden

in deze regio in Zuid-Soedan. Dit verzetsleger was

door

verdreven uit het noorden van Oeganda waar het

Behalve

in

sinds 1987 in oorlog was met het nationale leger van

Oeganda

vinden

Oeganda. Kony noemt zichzelf profeet en beweert

missies ook plaats in Congo en Zuid-Soedan.

de

kindsoldaten. Noorddeze

dat hij vanuit hogere hand orders krijgt die hij uit moet voeren. Zijn doel is om de samenleving in te

KOELBLOEDIG VERMOORD

richten volgens de tien geboden uit de Bijbel, maar

John was er in maart 2009 getuige van hoe zijn

dat doet hij wel door het plegen van terreurdaden.

moeder werd vermoord door plunderende rebellen.

Kony vult zijn leger aan door het ontvoeren van

Hij kon zich samen met zijn broertje en zusje

kinderen. Volgens Amnesty International zijn vaak

verstoppen en is op deze manier ontsnapt. Deze

scholen het doelwit. Onderwijzers worden vermoord

traumatische ervaring heeft hem ernstig beschadigd.

en de leerlingen ontvoerd.

Een hulporganisatie heeft hem gevonden en


PROJECT HELD

16

gebracht naar het kinderdorp waar hij nu veilig kan

ding hebben ze gemeen. Zonder ingrijpen van de

wonen.

medewerkers van dit kinderdorp leefden deze kinderen nog steeds in een uitzichtloze situatie

HOE IS HET NU MET JOHN?

vol pijn en verdriet, zonder een sprankje hoop op

In 2009 is John in het kinderdorp terechtgekomen.

een goede toekomst. Dankzij het werk van het

Hier ontvangt hij nazorg voor zijn traumatische

kinderdorp kunnen deze kinderen weer dromen

ervaring. Hier kan hij genezen, opbloeien en weer

en hebben ze de zekerheid dat ze een toekomst

durven dromen. Hij gaat nu naar school en zijn

tegemoet gaan die hoopvol is en waar ze hun

grote hobby is voetballen. Later wil hij voorganger

talenten en gaven kunnen gaan ontplooien.

worden.

WAT DOET PROJECT HELD? EEN NIEUWE TOEKOMST

Dit sponsorprogramma van stichting Trin wil wezen en

Net als John wonen er nog 105 kinderen in het

weduwen, die geen uitzicht hebben op een waardig

kinderdorp met ieder een eigen verhaal. Maar één

bestaan, een kans geven de sociale en economische

Project Held

2010 2009 Project Held EURO EURO Ontvangen giften 211,739 161,738 Oeganda - Bulamu Children’s Village 67,078 54,349 Oeganda - Studentenprogramma 3,875 India - Save the Unsaved Ministries 10,162 9,448 India - Justice Orphanage 6,025 2,762 India - Abundant Life Ministries 9,919 6,401 India - Sahara Ministries 19,746 10,060 India - Mercy orphanages 15,433 15,287 Mozambique - Iris Ministries 16,546 12,842 Mozambique - Projecto Rafael 4,646 4,082 Mozambique - Nova Vida 3,893 3,029 Kenia - Upright Home 1,569 1,071 Kenia - Hope Center 1,397 1,691 Kenia - Esther Home 913 689 Marokko - Village of Hope 3,275 4,399 Thailand - ZCCT 11,932 7,134 Kosovo - Stichting de Brug 5,325 3,841 Soedan - Iris Ministries 5,529 300 Myanmar 2,246 Overige projecten 150 567 Directe overheadkosten 4,746 8,906 Doorbelaste kosten 28,899 27,762 Totaal uitgaven Project Held 223,304 174,620 Saldo Project Held 11,565 12,882


omstandigheden waarin zij verkeren te ontvluchten.

hebben een ouder verloren en zijn achtergebleven met

Kinderen die doelloos langs de straten zwerven willen

familieleden die niet voor hen kunnen zorgen.

we een warm thuis bieden; een plek waar ze liefde en geborgenheid ontvangen. We willen deze kinderen

DOELGROEP

zien

verantwoordelijke

De meeste kinderen wonen in weeshuizen die door

individuen die zelf kunnen voorzien in hun eigen

Project Held ondersteund worden. Dit kunnen zowel

behoeften, op elk gebied van hun leven.

lokale weeshuizen zijn, als weeshuizen die vanuit

opgroeien

tot

gezonde,

Nederland gesticht zijn. Ook ondersteunen wij Onze hulp richt zich voornamelijk op weeskinderen in

verschillende kinderen die nog bij hun familieleden

ontwikkelingslanden die niemand in hun persoonlijke

wonen. Project Held richt haar hulp dus voornamelijk

omgeving hebben die goed voor hen kan zorgen. De

op kinderen, die er zonder hulp alleen voor zouden

kinderen zijn tussen de 0 en 19 jaar oud en wonen

staan.

in een weeshuis. Veel van de kinderen in onze weeshuizen komen rechtstreeks van de straat. Andere

Wat hebben wij bereikt in 2010 Aan het einde van 2010 hadden we 823 gesponsorde kinderen, waaronder vier studenten. Eind 2009 ondersteunden wij 763 kinderen. We zijn God enorm dankbaar voor deze toename! In totaal hebben we in 2010 140 nieuwe sponsors mogen inschrijven. Daarnaast stond het aantal uitschrijvingen eind 2010 op 80. In 2010 waren we actief in India, Kenia, Kosovo, Marokko, Mozambique, Myanmar, Oeganda, Soedan en Thailand.

Wat willen we bereiken in 2011 We hebben voor 2011 de volgende doelen voor project Held gesteld: • • • • •

Ondersteunen van 2000 kinderen. Starten met een promotour door het land. Opzetten van het Held promotieteam. Inzetten van social media. Meer bekendheid krijgen in Nederland.

17


HEMEL OP AARDE

HEMEL OP AARDE

18

Na twee geweldige Heaven On Earth conferenties in

geworden. De revivalsten boodschap is in Indonesië al

2008 en 2009 heeft stichting Trin besloten om van 12

een jaar eerder opgestart door Mattheus van der Steen.

tot en met 15 mei 2010 de conferentie Hemel Op Aarde te organiseren. Deze eerste Nederlandse conferentie

Niet helemaal in lijn met het Nederlandse karakter van

vond plaats in de Schuilplaats te Ede.

de conferentie, maar desondanks zeer welkom, was de aanwezigheid van Jimmy Oentoro. Hij is oprichter en

We kozen voor hetzelfde concept als bij de Heaven

bestuurslid van World Harvest in Indonesie.

On Earth conferenties met als thema ‘Opwekking en Transformatie in Nederland’. Deze conferentie

Naast het hoofdprogramma was er ook een apart

was erop gericht samen met alle denominaties in

programma voor de jeugd onder leiding van

Nederland God groot maken. In geloof strekten we ons

Lighthouse, en waren er activiteiten voor de kinderen.

uit naar een transformatie in Nederland, dwars door

Op vrijdag was er voor alle leiders in Nederland een

alle kerkmuren heen.

speciale RAN-dag.

De conferentie was een echte Nederlandse conferentie

Dankzij de gehouden collecte hebben we een mooi

met voornamelijk Nederlandse bands en sprekers,

geldbedrag aan twee zendingsprojecten kunnen

zoals Martin Koornstra, Jan Sjoerd Pasterkamp, Willem

geven in Myanmar en Oeganda. Joseph Lubega was

Ouweneel, David de Vos en Mattheus van der Steen.

speciaal overgekomen voor deze conferentie om aan

De revivalistenboodschap is met deze conferentie op

onze partens te laten zien en te vertellen hoe het in

de kaart gezet; meer dan 200 mensen zijn revivalist

het kinderdorp is.


19

Hemel op Aarde 2010 Conferenties EURO Ontvangen giften 33,862 Vergoedingen sprekers 4,161 Vergoedingen bands 4,035 Kosten zaalhuur en -inrichting 8,763 Kosten licht en geluid 1,352 Kosten PR 2,151 Kosten catering 4,534 Reis- en verblijfkosten 899 Beveiligingskosten - Overige kosten 6,149 Doorbelaste kosten 8,574 Totaal 40,618 Af: kosten eigen fondsenwerving - Totaal uitgaven conferenties 40,618 Saldo conferenties 6,756 -

2009 EURO 303,349 4,898 6,004 97,533 65,774 68,718 26,478 28,969 4,217 17,083 56,522 376,196 75,239 300,957 2,392


10.000 REVIVALISTS

10.000 REVIVALISTS

20

In 2009 kreeg Mattheus van der Steen de visie om wereldwijd 10.000 revivalists te mobiliseren die zich willen inzetten voor het Koninkrijk van God, opwekking en transformatie. Inmiddels is de officiële start gegeven in Jakarta, Indonesië, waar Mattheus samen met plaatselijke voorgangers onderwijs geeft aan een beweging van duizenden revivalists in Azië. Dit gebeurt in het Aziatische netwerk van GISI IFGF waar ongeveer 3000 kerken bij zijn aangesloten. In 2009 is Mattheus ook begonnen in de USA met het mobiliseren van revivalists en sindsdien is het zijn droom om in zoveel mogelijk landen in samenwerking met de lokale kerken duizenden revivalists te mobiliseren. Vele lokale kerken zijn enorm gegroeid omdat hun mensen in beweging zijn gekomen en mensen van de wereld in het Koninkrijk van God brengen. Momenteel liggen er in Australië, Israël, Singapore, Qatar, Indonesië, Rusland, Siberië, Vietnam, Birma, Pakistan, Uganda en India uitnodigingen van nationale leiders om de visie en missie van de 10.000 revivalists in praktijk te brengen. Mattheus en zijn team zijn druk bezig met het voorbereiden van reizen naar deze landen en ook met

opzetten

van

een online revivalists school. In acht lessen behandelt Mattheus onderwerpen relevant

zijn

die voor

een revivalist. Naast

“Wij dromen van een beweging van Revivalists die zal opstaan in de wereld!”

de online school is er in 2010 een revivalists website gemaakt; een virtuele ontmoetingsplek van revivalists wereldwijd. In 2010 is verder gebouwd aan deze visie die in 2009 is begonnen. We dromen ervan dat het groeiende netwerk van revivalisten ook in 2011 verder uitbreidt om overal in Nederland opwekking en transformatie te brengen en mensenlevens aan te raken met de liefde van God.


21


CAMPAGNEREIS

MYANMAR 2010

22

Voor wat betreft de internationale campagnes van Trin

land wereldwijd in de belangstelling stond. Bijzonder

stond 2010 in het teken van de historische campagne in

om juist in deze tijd naar dit land af te reizen om, met

Myanmar, het voormalige Birma. Eind 2009 heeft God

toestemming van de regering, een historisch Gospel

voor TRIN een deur geopend naar dit ‘gesloten’ land.

Music Festival te houden in een groot overheidsgebouw

Tijdens een pioniersreis naar Myanmar is bij de lokale

in Yangon; het Myanmar Convention Centre.

voorgangers de visie geboren om een groot Gospel Music Festival te houden in een overheidsgebouw in

TRAINING VAN LEIDERS

Yangon. Een plek waar ruim 3000 mensen kunnen

Voorafgaand aan het Gospel Music Festival heeft Trin

samenkomen. In geloof is Trin samen met een lokaal

twee dagen lang een conferentie gehouden voor

team aan de voorbereidingen begonnen van de

voorgangers en leiders. Hierbij waren circa 200 mensen

grootste christelijke interkerkelijke campagne in de

aanwezig. Tijdens de conferentie hebben Mattheus

geschiedenis van het land!

van der Steen en Willem Ouweneel onderwijs gegeven en was er veel tijd voor gebed. De leiders werden

ACHTERGROND

bemoedigd en de verwachting voor wat God de

Myanmar ligt in Zuidoost-Azië ten westen van

komende dagen zou doen groeide.

Thailand. Het land is ongeveer zestien keer zo groot als Nederland en telt ruim 50 miljoen inwoners. Het land

GOSPEL MUSIC FESTIVAL

heeft sinds 1962 een militaire dictatuur. De grootste

Donderdag 18 november startte het Gospel Music

religie is het boeddhisme. Hoewel er officieel sprake

Festival in het Myanmar Convention Centre. Het

is van godsdienstvrijheid, wordt bekering tot het

thema was ‘Revival and Transformation’. Vier dagen

christendom gezien als verraad ten opzichte van de

lang kwamen we bij elkaar met ruim 3000 mensen.

traditionele waarden. De druk van familie om terug te

De aanbidding werd geleid door een Birmees team

keren tot het boeddhisme is groot.

van zangers, muzikanten en een koor van zo’n 150

Ondanks de christenvervolging en het strenge regime

jongeren uit verschillende denominaties. Met name dit

heeft Trin de mogelijkheid gekregen om een grote

laatste was zeer bijzonder en bemoedigend; nog nooit

evangelisatiecampagne te houden in Yangon. Op 13

eerder zongen er jongeren uit zoveel verschillende

november 2010 vertrok een team onder leiding van

denominaties samen en was er zoveel eenheid! God

Mattheus van der Steen voor een 10-daagse reis naar

werd aanbeden vanuit pure harten en oprechtheid.

Myanmar. Onder hen was ook Willem Ouweneel.

Er werd gejuicht en gedanst met grote vreugde en liefde voor Hem. Er werd gehuild en gelachen! Grote

Opvallend genoeg viel deze reis vlak na de eerste

uitbarstingen van vreugde en stille ontroerende

nationale verkiezingen sinds 20 jaar, waardoor het

momenten vol liefde en troost. En elke dag nam dit in kracht toe. Naast de muziek en aanbidding gaven Mattheus van der Steen en Willem Ouweneel krachtig onderwijs over onder andere het Koninkrijk van God, genezing, zalving en opwekking en transformatie. Bij de oproepen voor gebed kwamen mensen massaal naar voren. Er was ruimte voor bekering, bevrijding, genezing en vervulling met de Heilige Geest.

OUTREACHES Tijdens de voorgangerconferentie en het Gospel Music Festival zijn teams op outreach gegaan. Teamleden bezochten het weeshuis dat door Project Held gesteund wordt en enkelen van hen ontmoetten hun sponsorkind. Zo’n ontmoeting is heel speciaal en hartverwarmend. Uiteraard kregen alle kinderen


MYANMAR

dezelfde speciale aandacht en gebed en deelden we veel van de door ons meegebrachte schoolspullen, knuffels en medicijnen uit. Een ander deel van het team bezocht de bijbelschool van pastor Philip. In januari deelde pastor Philip met Trin zijn droom over een bijbelschool en in geloof is hij met de bouw begonnen. In januari lag er alleen nog maar een fundament; in november was de gehele begane grond afgebouwd en woonden er studenten!

INDRUKWEKKEND Wat er in die 10 dagen is gebeurd is zeer indrukwekkend en moeilijk in woorden te vatten. Volgens tientallen invloedrijke voorgangers is er in de geschiedenis van Myanmar nog nooit een campagne op zo’n grote schaal georganiseerd. Alle denominaties en generaties waren aanwezig! Er is eenheid gekomen onder de kerken en de voorgangers. Na afloop hebben we honderden getuigenissen ontvangen van mensen die hun leven aan Jezus hebben gegeven en ruim 300 getuigenissen van mensen die lichamelijke genezing hebben ontvangen. We zijn ontzettend dankbaar dat we als Trin hierbij betrokken mochten zijn en geloven dat God dit werk gaat voortzetten!

Evangelisatiecampagnes 2010 Myanmar 2010 Totaal Project Held EURO EURO Reissommen deelnemers 27,409 27,409 Ontvangen giften 26,556 26,556 Totaal 53,965 53,965 Uitgaven Kosten tickets 22,304 22,304 Verblijfkosten 20,581 20,581 Uitgaven outreaches - Uitgaven campagne 11,326 11,326 Uitgaven PR 90 90 Overige uitgaven - Totaal 54,301 54,301 Saldo Evangelisatiecampagnes 2010 336 - 336 -

23


PROJECTEN BUITENLAND

OVERIGE PROJECTEN BUITENLAND

24

Trin heeft in 2010 verschillende projecten in het

contact gehouden met Rajkumar Ganta. Samen

buitenland financieel ondersteund met de giften

met zijn team heeft hij een noodkamp opgezet

die we hebben ontvangen. Onderstaande tabel

om hulp te verlenen aan de getroffen mensen.

geeft een overzicht van de bedragen waarmee we

Om hem te helpen hebben wij een actie opgezet

de verschillende projecten hebben ondersteund.

om geld in te zamelen voor Rajkumar. Van dit geld

Over twee van deze projecten vertellen we u graag

werden voedselpakketten, dekens, dekzeilen en

meer.

medicatie gekocht voor de getroffenen.

INDIA

WATERS OF LOVE PROJECT INDIA

In India hebben we al enkele jaren contacten in

Via verschillende fondsen heeft Trin in 2010 geld

Bhimavaram en Tenali. Zo werken we onder andere

ingezameld voor waterpompen onder de naam

samen met Rajkumar Ganta. Hij is de directeur

‘Trin Waters of Love project’. Dankzij dit project

van Trin in India. Hij heeft de visie om een groot

kan Raikumar waterpompen in de sloppenwijken

centrum te ontwikkelen. Op dit moment is de

plaatsen, zodat ruim 500 gezinnen water kunnen

bouw in volle gang. Er wordt een groot weeshuis

tappen.

gebouwd, zodat de verschillende weeshuizen die hij heeft, bij elkaar gevoegd kunnen worden, en er

PAKISTAN

plek is om meer wezen op te vangen. Verder komt

In 2010 werkte Trin samen met Bisschop Yaqub uit

er een trainingsschool voor leiders, evangelisten en

Lahore, Pakistan. Bisschop Yaqub is oprichter van

voorgangers.

Christ for Pakistan Ministries. Via deze organisatie reikt hij uit naar de mensen in Pakistan door middel

CYCLOON LAILA

van verschillende hulpprojecten.

De wereld is in beweging. De afgelopen maanden

Bishop Yaqub is iemand die veel sociale invloed

horen we steeds vaker dat landen getroffen

heeft in de stad Lahore. Zijn organisatie, Christ for

worden door aardbevingen of vloedgolven. Ook

Pakistan (CPM), reikt uit naar mensen in Pakistan

in 2010 was het gebied waar Rajkumar Ganta

door middel van een pastoraal netwerk en een

actief is, een risicogebied. De zuidkust van India

youth-, woman-, children-, medical- en een prison

werd getroffen door cycloon Laila. Slagregens

ministry.

geselden het kustgebied van de deelstaat Andhra Pradesh en winden van 100 kilometer per uur

In 2010 is er een ernstige watersnoodramp

rukten bomen en elektriciteitsmasten uit de grond.

geweest in Pakistan. Door zware moessonregens

Op voorhand werden meer dan vijftigduizend

zijn de rivieren buiten hun oevers getreden en

mensen geëvacueerd. Reddingswerkers brachten

dit zorgt voor aardverschuivingen. Volgens een

rijst, gedroogd fruit, water en dekzeilen naar

schatting van de VN zijn ruim 13,8 miljoen mensen

het getroffen gebied. Trin heeft in die tijd nauw

getroffen door deze ramp. Complete dorpen zijn weggevaagd. Ook bishop Yaqub van Christ for

Overige projecten buitenland

Pakistan Ministries had dringend onze hulp nodig om de mensen in de getroffen gebieden ten

Projecten buitenland Trin Indonesië India Oeganda - Bulamu Village Pakistan Mozambique Kenia Totaal

2010 2009 EURO EURO 1,300 11,444 5,325 3,365 13,065 872 5,750 3,207 5,184 - 5,477 28,647 26,342

noorden van Pakistan, maar ook in het zuiden, te helpen. Denk hierbij voornamelijk aan het uitdelen van voedsel, schoon drinkwater en medicijnen. Ook hielp hij samen met zijn team aan de wederopbouw van de beschadigde huizen. Trin heeft daarom een actie opgezet om noodhulp te verlenen aan de regio waar bishop Yaqub actief is. We hebben veel geld in kunnen zamelen om de slachtoffers in Pakistan te helpen.


VERANTWOORDING

FINANCIËLE VERANTWOORDING RUSTIGER VAARWATER

mensen bezochten de wekelijkse diensten en daarom

Na de uitdagende jaren van 2008 en 2009 was 2010 een

is de dato 22 juni 2010 Stichting Ondersteuning

jaar waarin Trin financieel in wat rustiger vaarwater is

Kerkgenootschap ARCH opgericht. Vanaf 1 september

gekomen. Met de verrekening van de omzetbelasting

2010 is voornoemde stichting een eigen administratie

over voorgaande jaren konden vrijwel alle openstaande

gaan voeren. De cijfers is dit jaarverslag met betrekking

kosten worden betaald.

tot ARCH betreffen de periode vanaf 1 januari 2010 tot en met 31 juli 2010.

SLANKER EN EFFICIËNTER In 2010 is stichting Trin efficiënter gaan werken

JAARVERSLAG

en zijn de structurele kosten omlaag gebracht. De

Er is hard gewerkt aan dit jaarverslag omdat het

bezuinigingen die zijn ingezet in 2009 zijn doorgezet

belangrijk is voor stichting Trin om verantwoording af

in 2010. De administratie is efficiënter ingericht en

te leggen voor de middelen die haar zijn toevertrouwd.

hierdoor kan met ingang van december 2010 de

We kiezen voor een presentatie van de cijfers in

financiële administratie door één parttime medewerker

overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende

worden gedaan. Ook op andere afdelingen zijn

instellingen. Deze richtlijn is opgesteld door de Raad

processen efficiënter ingericht en zo zijn we van 15

voor de Jaarverslaggeving in Nederland. Deze manier

naar 10 FTE gegaan.

van presenteren van de cijfers laat zien hoe stichting Trin haar geld besteedt aan de doelstellingen en geeft

APOSTOLIC REVIVAL COMMUNITY HOLLAND (ARCH)

een helder beeld van de financiële positie van stichting

In 2009 is ARCH opgericht vanuit Trin. Steeds meer

Trin.

25


JAARCIJFERS 2010

BALANS KASS


27 STICHTING TRIN EN STICHTING TRIN EVENTS

STROOM


BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Activa

31/12/2010 31/12/2009 BEDRAGEN IN EURO BEDRAGEN IN EURO

MateriĂŤle vaste activa Inventaris

22,316

31,196

Geluid- en lichtinstallaties

12,350

17,414

9,970

13,060

44,636

61,670

Vervoermiddelen

Vlottende activa Voorraad

-

-

50

-

Belastingen en premies sociale verzekeringen

-

70,779

R/C Stichting Trin Events

-

-

541

-

Debiteuren

R/C ARCH R/C Stichting PAM

26

-

Overige vorderingen en overlopende activa

3,444

23,945

4,061

94,724

25,674

22,621

Liquide middelen

Totaal activa

74,371

179,015

Passiva

31/12/2010 31/12/2009

BEDRAGEN IN EURO BEDRAGEN IN EURO

Stichtingsvermogen Algemene reserve

34,205

28,664

Reserveringsfondsen

16,827

10,550

51,032

39,214

-

-

Langlopende schulden

Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen

-

-

10,387

75,808

Aflossingsverplichtingen

1,312

39,392

Belastingen en premies sociale verzekeringen

6,415

4,691

Kortlopende schulden en overlopende passiva

5,225

19,910

23,339

139,801

Crediteuren

Totaal passiva

74,371

179,015


STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Staat van baten en lasten

2010 2009 BEDRAGEN IN EURO BEDRAGEN IN EURO

Baten Giften partners

274,717

294,042

Giften business partners

16,650

10,515

Giften Firenights

21,250

126,796

Giften Arch

42,247

28,932

Giften kerken Giften conferenties Giften overige events

2,862

-

33,862

303,349

10,925

25,950

Giften project Held

211,739

161,738

Giften overige projecten

103,015

282,613

Algemene giften Baten uit eigen fondsenwerving

19,025

109,589

736,292

1,343,524

Overige baten

-

5,792

Som der baten

736,292

1,349,316

Lasten Besteed aan doelstellingen Uitgaven Firenights

93,218

Uitgaven Arch

34,646

17,593

Uitgaven conferenties

40,618

300,957

Uitgaven overige events

4,273

13,026

Uitgaven Revivalisten

2,667

-

Uitgaven project Held

223,304

174,620

Uitgaven overige projecten

131,101

344,539

Overige uitgaven doelstellingen -

529,827

114,174

8,413 973,322

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving

53,432

167,708

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie

147,492

283,193

730,751

1,424,223

Som der lasten

Saldo

5,541

74,907 -

Doelbestedingspercentage van de baten

Bestedingen aan doelstelling/totale baten

Doelbestedingspercentage van de lasten

72.0% 72.5%

72.1%

Bestedingen aan doelstelling/totale lasten

Fondsenwervingspercentage 7.3%

68.3%

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving

Beheerskostenpercentage

Kosten beheer en administratie/totale lasten

20.2%

12.5% 19.9%


KASSTROOMOVERZICHT

Kasstroomoverzicht

2010 2009 BEDRAGEN IN EURO BEDRAGEN IN EURO

Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo

5,541

74,907 -

Aanpassing voor: Afschrijvingen

17,034

15,590

Verandering in: - Voorraden - Vorderingen - Kortlopende schulden - Reserveringsfondsen

-

5,480

90,663

21,796

116,462 -

27,801

6,277

31,056 -

Mutatie werkkapitaal

19,522 -

24,021

Kasstroom uit operationele activiteiten

3,053

35,296 -

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen vaste activa

-

21,965

Desinvesteringen vaste activa

-

1,343

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-

20,622 -

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Verstrekte langlopende leningen

-

-

Aflossing langlopende schulden

-

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

-

Netto kasstroom / toe- afname geldmiddelen

3,053

55,918 -


TOELICHTING

TOELICHTING PRESENTATIE De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen die in 2007 door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd. Het doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en in de besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeen gebracht zijn. Bij de resultatenrekening ontbreekt de begroting voor het jaar 2011, omdat deze intern niet is opgesteld conform de richtlijn. Met ingang van 2012 wordt gewerkt met een interne begroting conform de indeling van de resultatenrekening zoals opgenomen in dit jaarverslag. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

MATERIテ記E VASTE ACTIVA De materiテォle vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Onder de materiテォle vaste activa worden opgenomen: computerapparatuur, software, licht- en geluidapparatuur, vervoermiddelen, kantoorinrichting, printers en andere kantoorapparatuur.

VOORRADEN Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Voor eventuele incourantheid wordt een voorziening gevormd.

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE SALDOBEPALING Ontvangsten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten vanwege giften en donaties worden verantwoord op het moment van ontvangst. De opbrengsten van verkochte artikelen worden verantwoord in het jaar waarin de artikelen geleverd zijn. Kosten worden ten laste van het resultaat gebracht in het jaar waarop zij betrekking hebben.

31


TOELICHTING OP DE BALANS Activa

2010 2009 BEDRAGEN IN EURO BEDRAGEN IN EURO MateriĂŤle vaste activa Saldo per 1 januari

61,670

56,638

Investeringen boekjaar

-

21,965

Desinvesteringen boekjaar

Afschrijvingen boekjaar

17,034 -

15,590 -

Saldo per 31 december

44,636

61,670

-

1,343 -

Cumulatieve aanschafwaarde Saldo per 1 januari

Inventaris

Geluid- en lichtinst.

44,353

Vervoermiddelen

25,316

Totaal

18,450

88,119 -

Investeringen boekjaar

-

-

-

Desinvesteringen boekjaar

-

-

-

-

18,450

88,119

Saldo per 31 december

44,353

25,316

Cumulatieve afschrijvingen Saldo per 1 januari

13,157

7,902

5,390

26,449

8,880

5,064

3,090

17,034

Afschrijvingen boekjaar Desinvesteringen boekjaar Saldo per 31 december

- 22,037

-

-

12,966

8,480

43,483

Boekwaarde 1 januari

31,196

17,414

13,060

Boekwaarde 31 december

22,316

12,350

9,970

61,670 44,636

Het afschrijvingspercentage bedraagt voor alle activa 20% op jaarbasis.

31/12/2010 31/12/2009 BEDRAGEN IN EURO BEDRAGEN IN EURO

Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting 2008

-

30,937

Omzetbelasting 2009

-

39,842

Saldo per 31 december

-

70,779

Overige vorderingen en overlopende activa Borgsommen

1,225

1,750

Bankgarantie Rabobank

-

15,535

Vooruitbetaalde bedragen

1,192

862

Nog te ontvangen bedragen

1,027

5,798

Saldo per 31 december

3,444

23,945

Liquide middelen Rabobank

18,821

ABN AMRO

6,024

12,671 8,063

ING Bank

148

1,449

PayPal

90

43

Kas

591

395

Saldo per 31 december

25,674

22,621


Passiva

31/12/2010 31/12/2009 BEDRAGEN IN EURO BEDRAGEN IN EURO Stichtingsvermogen Saldo per 1 januari

28,664

Resultaat boekjaar

5,541

Saldo per 31 december

34,205

103,571 74,907 28,664

Bestemmingsgelden

Reservering Project Held

3,584

Reservering India

85

-

Reservering Oeganda

3,377

6,285

Reservering Kenia

1,790

-

2,000

Reservering Mozambique

4,250

325

Reservering Pakistan

309

-

Reservering overige projecten

2,790

-

Reservering conferenties

2,432

Reservering reissommen Saldo per 31 december

- 16,827

150 10,550

Langlopende schulden Saldo per 1 januari

-

-

Aflossing boekjaar

-

-

Saldo per 31 december

-

-

Aflossingsverplichtingen

01/01/2010

2010 Afgelost

Rente

Totaal 31/12/2010

Leningen van natuurlijke personen

25,125

23,813 -

-

1,312

Leningen van Stichtingen

14,267

14,267 -

-

-

Saldo per 31 december

39,392

38,080 -

-

1,312

De leningen zijn in de loop van 2009 verstrekt als overbruggingskrediet en worden komend jaar volledig afgelost. Over het uitstaande saldo wordt geen rente berekend.

31/12/2010 BEDRAGEN IN EURO

31/12/2009 BEDRAGEN IN EURO

Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting

1,067

-

Loonheffingen

5,348

4,691

Saldo per 31 december

6,415

4,691

Kortlopende schulden en overlopende passiva Te betalen accountantskosten

2,987

8,777

Te betalen loonkosten

-

1,947

Te betalen huisvestingskosten

750

4,436

Af te dragen giften

177

169

Vooruitontvangen reissommen

-

-

Te betalen bedragen doelstellingen

-

2,571

Te betalen bedragen overigen

1,311

2,010

Saldo per 31 december

5,225

19,910


TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Besteed aan doelstellingen

2010 2009 BEDRAGEN IN EURO BEDRAGEN IN EURO

Overige events

4,273

13,026

Reizen Trin Travel

19,459

68,041

Overige reizen

10,326

29,554

Ondersteuning stichtingen Nederland

18,368

16,982

Overige projecten

-

2,246

Totaal

52,426

129,849

2010 2009 BEDRAGEN IN EURO BEDRAGEN IN EURO Overige events 2010 Ontvangen giften

10,925

25,950

Vergoedingen sprekers Vergoedingen bands

125

500

1,450

4,161

Kosten zaalhuur

800

-

Kosten licht en geluid

538

5,730

Kosten PR

537

-

Kosten catering

104

523

Overige kosten

719

2,112

Doorbelaste kosten

-

-

Totaal

4,273

13,026

en Trin Travel 2010 Reizen Trin Travel 2010 Inkomsten

India

Oeganda

Indonesie -

2010 Totaal

Reissommen deelnemers

-

11,150

Ontvangen giften

-

3,479

-

11,150 3,479

Totaal

-

14,629

-

14,629

Kosten tickets

-

7,732

-

7,732

Verblijfkosten

-

2,898

-

2,898

Uitgaven outreaches

-

399

-

399

Uitgaven kinderdorp

-

2,935

-

2,935

Overige uitgaven

-

861

-

861

Algemene kosten Trin Travel

-

-

4,634

Totaal

-

-

19,459

- 14,825

Saldo reizen Trin Travel 2010

-

196 -

-

4,830 -


Besteed aan doelstellingen

2010 BEDRAGEN IN EURO

2009 BEDRAGEN IN EURO

Overige reizen IndonesiĂŤ

3,069

India

-

10,841 -

Oeganda

3,243

1,630

Verenigde Staten

-

5,283

Canada

-

6,509

Mozambique

3,439

-

Kenia

-

-

Overige bestemmingen

575

5,291

Totaal

10,326

29,554

Ondersteuning stichtingen Nederland Stichting de Brug

9,318

8,000

Stichting Chayiv

1,100

1,400

Stichting iEnable

550

550

Stichting Go and Tell

600

850

Stichting Living Water Ministries

2,000

1,000

Victory Outreach

-

-

Overigen

4,800

5,182

Totaal

18,368

16,982

Overige projecten

Trin Fellowship

-

RAN

-

-

Overigen

-

2,246

Totaal

-

2,246


TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving

2010 2009 BEDRAGEN IN EURO BEDRAGEN IN EURO

Trin Magazine

-

PR kosten partners

5,053

Algemene kosten partners

25,074

Aandeel kosten conferenties

-

8,574 17,762 37,589 75,239

Aandeel kosten Firenights

23,305

28,544

Totaal

53,432

167,708

Kosten beheer en administratie 2010

Project Held Firenights / Trin Travel Eigen fondsen Beheer en conferenties werving administratie Loonkosten Huisvestingskosten

18,320

52,120

9,178

21,055

4,599 -

14,309

61,812

151,160

6,479

50,245

86,957

3,297

13,463

27,649

Kantoorkosten

-

10,854

Kosten PR

-

186

-

-

2,331

2,517

Autokosten

-

5,348

-

-

3,292

8,640

Algemene kosten

-

-

-

-

5,467

5,467

Bankkosten en rente

-

-

-

-

7,689

7,689

989

3,193

17,034

25,074

147,492

307,113

Afschrijvingen Totaal 2010

1,401

11,451

28,899

101,014

35

Totaal 2010

- 4,634

Verdeling kosten beheer en administratie Kosten worden voor zover mogelijk direct toegerekend aan de doelstellingen of aan de kosten van eigen fondsenwerving. Alle overige kosten worden verdeeld op basis van het (gewogen) gemiddeld aantal medewerkers die op de verschillende afdelingen werkzaam zijn.


Specificatie van de kosten 2010 2009 BEDRAGEN IN EURO BEDRAGEN IN EURO Loonkosten Bruto lonen

133,409

182,857

Sociale lasten

21,059

28,918

Kosten ingeleend personeel

-

8,608

Reiskostenvergoedingen

9,317

12,217

Dekking loonkosten

15,383 -

Overige personeelskosten

2,758

13,412

Totaal

151,160

246,012

-

Aantal FTE’s

10

15

Huisvestingskosten Huur kantoorruimte

54,972

76,933

Huur woonhuizen

30,850

30,922

Overige huisvestingskosten

1,135

2,131

Totaal

86,957

109,986

Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden

1,247

2,525

Telefoonkosten

15,247

24,094

Internet en webhosting

6,721

4,288

Portokosten

1,310

14,933

Drukwerk

462

1,122

Overige kantoorkosten

2,662

6,270

Totaal

27,649

53,232

Kosten PR Advertenties

93

PR kosten partners

-

491 -

Contributies en abonnementen

572

1,223

Representatiekosten

1,852

3,074

Totaal

2,517

4,788

Autokosten Brandstof

2,769

5,139

Onderhoud / reparaties

2,102

3,660

Verzekeringen

1,372

2,243

Wegenbelasting

1,256

1,536

Overige autokosten

1,141

356

Totaal

8,640

12,934

Algemene kosten Accountantskosten

1,733

4,168

Kosten loonadministratie

1,643

7,342

Verzekeringen

1,308

902

Diverse baten en lasten

783

9,742

Totaal

5,467

22,154


VERKLARING

BEOORDELINGSVERKLARING

38 Aan: Stichting Trin en Stichting Trin Events. BEOORDELINGSVERKLARING Opdracht Wij hebben de verslag opgenomen jaarrekening 2010 van Stichting Trin en Stichting Trin Events te Harderwijk beoordeeld. Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 (RJ650). Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Fondswervende instelling 650. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de entiteit en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiĂŤle gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controle verklaring kan worden ontleend. Conclusie Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Trin en Stichting Trin Events per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving Fondswervende instelling 650.

Ermelo, 17 november 2011 Tomassen Kievits Kappenberg Accountants en Adviseurs

P. Kappenberg Accountant-Administratieconsulent

Origineel ondertekend door P. Kappenberg, Accountant - Administratieconsulent.


39


Touch Reach & Impact the Nations Bezoekadres:

Zuiderzeepad 3 3844 JV Harderwijk

Postadres:

Postbus 217 3840 AE Harderwijk Tel: 0341- 424 785 Email: info@trin.nl www.trin.nl

Jaarverslag 2010  

Het Trin jaarverslag van 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you