Page 1

ARCH ARCH FIRENIGHTS CAMPAGNES HEAVEN ON EARTH PROJECT HELD OUTREACH

Touch Reach & Impact the Nations

1

JAARVERSLAG

2008 2009


2


Jaarverslag Stichting Trin en Stichting Trin Events

2008 2009 3


4


INHOU DS OP GAV E

Inhoudsopgave

Voorwoord

7

2008 / 2009 in vogelvlucht

8

Bestuursverslag

10

Samenstelling bestuur en directie

11

Partners

12

Arch

13

Firenights

14

Heaven on Earth

16

Project Held

18

Evangelisatiecampagne India

20

Evangelisatiecampagne Pakistan

22

Pioniersreis Myanmar

23

Kinderdorp Oeganda

24

Reizen Trin Travel

26

Overige projecten buitenland

27

FinanciĂŤle verantwoording

28

Balans per 31 december 2009

30

Staat van baten en lasten

31

Kasstroomoverzicht

32

Algemene toelichting

33

Toelichting op de balans

34

Toelichting op de staat van baten en lasten

36

Samenstellingsverklaring

41

5


6


VOOR WOOR D

Voorwoord

Wij bieden u graag ons jaarverslag 2008 / 2009 aan. Wij zijn God en onze achterban dankbaar voor een vruchtbaar en gezegend jaar, waarin vele mensen zijn geholpen in woord en daad en mensen hun leven aan God hebben gegeven. Ondanks de wereldwijde economische problemen kunnen we dankbaar zeggen dat Trin in al haar afdelingen is gegroeid. Begin 2008 was het aantal gesponsorde kinderen via Project Held 472; eind 2009 was dit aantal opgelopen naar 763 kinderen, een groei van 40%. Deze groei willen we ook voor de komende jaren vasthouden, zodat nog meer weeskinderen en verlaten kinderen een geweldige toekomst krijgen. Op het gebied van evangelisatie zagen we ook een sterke toename van mensen die een beslissing voor de Here Jezus namen. Neem bijvoorbeeld uit alle outreaches en campagnes die in India in februari 2009. Met 70 Nederlanders hebben we hier een grote evangelisatiecampagne gehouden. Tijdens deze historische reis, gaven maar liefst 104.000 mensen hun leven aan de Here Jezus. Dit maakten zij kenbaar door een beslissingskaart in te leveren. Na afloop zijn er nog ruim 10.000 beslissingskaarten via de post binnen gekomen. In totaal hebben dus 114.000 mensen schriftelijk te kennen gegeven dat zij de Here Jezus willen volgen. Hiervan zijn 50.000 mensen terecht gekomen in huisgemeenten, 30.000 mensen in bestaande kerken en van ruim 34.000 mensen is niet bekend waar ze terecht zijn gekomen. Bovendien zijn na deze campagne nog eens 800 nieuwe huisgemeenten gestart.

“De Geest van God is op ons�

Uiteraard is dit maar een greep uit alle dingen die we samen met God en onze partners mochten doen in 2008 en 2009. In deze twee jaren is het aantal partners enorm toegenomen. Wij zijn al onze partners, sponsors en medewerkers bijzonder dankbaar voor hun warme betrokkenheid en trouw aan de wezen en weduwen, de allerarmsten, de mensen die Jezus nog niet kennen en aan de visie en missie van Touch Reach en Impact the Nations. We zien uit naar 2010 en 2011 waarin we de relatie met onze partners, de kerken en andere organisaties willen verdiepen en verder willen bouwen aan een stabiel en gezond netwerk. We blijven ons inzetten voor een wereld in nood, laten ons leiden door de kracht van de Heilige Geest en geloven dat Jesaja 61 en Lukas 4:18 op stichting Trin betrekking hebben. De Geest van God is op ons, omdat Hij ons samen met onze partners gezalfd heeft om het goede nieuws bekend te maken aan de armen, om degenen die verbroken zijn te genezen, om degenen die geestelijk gevangen zitten te bevrijden en een jaar van welbehagen uit te roepen! Laten we samen met u de handen en voeten van Jezus zijn en gerechtigheid brengen in de levens van kansarme kinderen, wezen en weduwen. Laten we gebieden bereiken met het Koninkrijk van God en samen geloven voor opwekking en transformatie in elk land! Namens bestuur en directie,

Mattheus en Rebekah van der Steen Oprichters Stichting Trin

7


DOOR B R AAK

2008 - Jaar van doorbraak en groei

Begin 2008 verhuisde Jochem Zijderlaan naar Indonesië om lokaal het werk van Trin onder de wezen en weduwen, moslims en de armen te gaan coördineren. Er werd woon- en kantoorruimte gevonden in oost Jakarta en met de geestelijke en financiële steun vanuit Nederland, begon het werk snel te groeien. Wekelijks werd er eten uitgedeeld aan straatkinderen en gingen mensen van ons team de straat op om te evangeliseren onder de prostituees en travestieten. Door samenwerking te zoeken met andere organisaties, zoals World Harvest en Jeugd Met een Opdracht ontstond een uitstekende basis voor groei.

deze conferentie in Nederland een veel grotere naamsbekendheid. Dit resulteerde onder andere in een sterke toename van het aantal partners en het aantal gesponsorde kinderen via Project Held. Tijdens de conferentie werd ook de Revival Alliance Nederland (RAN) gestart, waarin leiders van verschillende kerken in Nederland samen komen. De RAN wil in eenheid voor opwekking in Nederland gaan. Firenights Na Heaven on Earth nam het aantal bezoekers van de Firenights sterk toe. Tijdens deze bijeenkomsten was de Heilige Geest sterk aanwezig en werden mensen genezen, bevrijd en opnieuw aangevuurd om voor Jezus Christus te gaan leven. Tientallen mensen maakten voor het eerst in hun leven de keuze om Jezus Christus te gaan volgen. Om nog meer mensen te kunnen bereiken met Zijn liefde, besloten we om de hele maand juli iedere dag Firenights te organiseren, wat een groot succes werd.

Heaven on Earth In mei werd voor het eerst de grote conferentie Heaven on Earth georganiseerd in Ahoy Rotterdam. In geloof heeft Trin deze locatie afgehuurd om vijf dagen lang met christenen uit alle landen van de wereld God te aanbidden en onderwijs te bieden over opwekking en transformatie. Er waren ongeveer 7.000 bezoekers uit 70 verschillende landen en de conferentie werd een groot succes. Trin kreeg door

Projectreizen In 2008 is er een aantal projectreizen geweest naar onder andere Indonesië, Oeganda, Kosovo en India. Op deze reizen werden de levens van de deelnemers veranderd en konden we aan de armen de liefde van Jezus Christus bekend maken in woord en daad.

200 8 19-22 november • Revival fire 2008 Jakarta

1-5 mei • Start RAN

1-15 augustus • Projectreis Oeganda

20 februari • Start kantoor Trin Indonesië

22-29 februari • Reis in India

1-5 mei • Heaven on Earth Ahoy Rotterdam

8

juli • Rotterdam / Nieuwegein Dagelijkse Firenights • Reis India


GR OEI

2009 - Jaar van verdere groei

Op 14 februari 2009 vertrok een groep van 70 Nederlanders naar India om daar een grote evangelisatiecampagne te houden en een aantal outreaches te doen onder de locale bevolking. De organisatie werd gecoördineerd vanuit Nederland, in nauwe samenwerking met Trin India. De vier avonden van de campagne werden een groot succes. Daarnaast werden veel wezen en weduwen, armen en leprozen door het team opgezocht. Zij werden geknuffeld, bemoedigd en kregen te eten en we hebben hen verteld over Jezus Christus.

bijzondere conferentie die Trin verdere bekendheid gaf in Nederland. Tijdens de conferentie besloten meer dan 200 bezoekers om een kind te gaan sponsoren via Project Held en kwamen er veel nieuwe partners bij. Doordat de bezoekersaantallen lager uitvielen dan verwacht, bleven ook de opbrengsten achter. Hierdoor bleef Trin na deze conferentie met een financieel tekort zitten. Arch In september werd het startsein gegeven voor de Apostolic Revival Community Holland (Arch). De eerste maanden werden de bijeenkomsten gehouden in Harderwijk. Met ingang van januari 2010 werden de bijeenkomsten voortgezet in Putten. Arch is een landelijk toerustingcentrum waar mensen onderwijs krijgen over het Koninkrijk van God.

Pakistan Eind maart werd er een reis gemaakt naar Pakistan, waar in samenwerking met de locale kerk Christ for Pakistan Church (CFP) training werd gegeven aan de locale voorgangers. Natuurlijk werden er ook outreaches gedaan om de locale bevolking bekend te maken met de liefde van Jezus Christus.

Projectreizen Ook in 2009 werd een aantal reizen georganiseerd naar Trin projecten in het buitenland. Zo was er in juni een reis naar Oeganda, waar voor het eerst een jeugdconferentie werd gehouden op het Bulamu Village. Meer dan 300 jonge bezoekers waren aanwezig. Ruim 70 van hen maakten een keuze voor Jezus Christus en werden door het Trin team gedoopt in het meertje waaraan het Bulamu Village grenst. Ook was er een tweetal reizen naar India waar met kleine teams verschillende projecten bezocht zijn.

Heaven on Earth In mei vond voor de tweede keer de grote conferentie Heaven on Earth plaats, deze keer in de IJsselhallen in Zwolle. Ook dit werd een

19-28 december • Reis Oeganda Bulamu Village

2009 21-28 maart • Evangelisatie campagne Pakistan

14-24 februari • Evangelisatie campagne India

10-16 juni • Jeugdconferentie Bulamu Village Oeganda

1-5 mei • Heaven on Earth IJsselhallen Zwolle

1-16 augustus • Reis India

9

6 september • Start Arch


B ESTUUR S V ER S LAG

Bestuursverslag

In 1999 was Mattheus van der Steen, oprichter van stichting Trin, op bezoek in het door oorlog zwaar getroffen Kosovo. Onder de lokale bevolking was heel veel nood die in zijn hart een grote bewogenheid losmaakte. Hij raakte vanuit deze bewogenheid betrokken bij de hulp aan oorlogsslachtoffers in Kosovo. Samen met een aantal medewerkers van een Nederlandse stichting en een aantal Kosovaren voorzagen zij de bevolking terplekke van primaire levensbehoeften en vertelden zij hen over de liefde van Jezus Christus. De impact die deze aanpak had was enorm en hierdoor ontstond bij Mattheus van der Steen het verlangen om deze visie in meerdere landen uit te gaan voeren. In 2002 werd stichting Trin opgericht met als doel deze visie in de praktijk te brengen. Vanwege de sterke groei op het gebied van de organisatie van grotere conferenties werd voor deze activiteiten eind 2007 stichting Trin Events opgericht. Stichting Trin en stichting Trin Events vormen samen een organisatorische eenheid voor de uitvoering van de gezamenlijke visie en missie.

buitenland om evangelisatiecampagnes en conferenties te houden. Op deze reizen worden we vaak vergezeld door christenen die door stichting Trin zijn uitgedaagd om hun geloof in de praktijk te brengen. Zo bereiken we mensen met het evangelie van Jezus Christus, bemoedigen we de locale christenen en bieden hen kwalitatief goed Bijbels onderwijs aan. Daarnaast zijn aan deze reizen verschillende kleinschalige hulpprojecten gekoppeld, waarmee we bijvoorbeeld voorzien in schoon drinkwater en andere basisvoorzieningen zoals elektriciteit. Conferenties, Firenights en Arch -> Impact Om mensen te bemoedigen, te bereiken met het evangelie van Jezus Christus en ze toe te rusten, organiseren we in Nederland wekelijks Arch bijeenkomsten, maandelijks één of meerdere Firenights en jaarlijks één of meerdere grotere conferenties. In de loop van 2009 is het idee ontstaan om in Nederland mensen te gaan mobiliseren die een sterk verlangen hebben naar opwekking en transformatie en hieraan een actieve bijdrage willen leveren. Deze mensen noemen we “Revivalists”. We hebben ons als doel gesteld om in de komende drie jaar 10.000 Revivalists wereldwijd te mobiliseren. Van de Revivalists verwachten we onder andere dat ze, voor zover mogelijk, één of meerdere keren in hun leven een zendingsreis maken, financieel bijdragen in zendingsbewegingen en dat ze een kind of een weduwe gaan sponsoren. Daarnaast verwachten we dat deze mensen hun geloof in Jezus Christus actief uitdragen in de maatschappij en andere mensen met Hem in contact brengen.

Visie Wij willen wereldwijd de onbereikten bereiken, de ontmoedigden bemoedigen, de onwetenden onderwijzen over de persoon en de liefde van Jezus Christus en wezen en weduwen bijstaan in hun nood.

Het bestuur stelt de visie en missie vast en hieruit afgeleid de concrete doelstellingen, evenals het hieruit voortvloeiende dagelijkse beleid. Hiertoe komt het bestuur maandelijks gemiddeld twee keer bij elkaar. De bestuursbesluiten zijn alleen geldig indien met meerderheid van stemmen. Wijzigingen in de statuten kunnen alleen met algemene stemmen worden doorgevoerd. Bij de oprichting van de stichtingen is het bestuur in de statuten benoemd en een wijziging in het bestuur vindt alleen plaats, nadat hiertoe besloten is door het zittende bestuur middels een besluit met al-

Missie en doelstellingen Mensen in nood helpen -> Touch Wij bieden via ons sponsorprogramma Project Held praktische en geestelijke hulp aan onder andere wezen, weduwen, straatkinderen en aids baby’s. Wij willen in de komende vijf jaar groeien naar 10.000 gesponsorde kinderen. Wij werken altijd samen met locale organisaties, uiteenlopend van zendelingen tot grotere internationale organisaties zoals Youth With a Mission en Iris Ministries. Uitzenden van teams -> Reach Mattheus van der Steen en andere Trin medewerkers reizen geregeld naar het

10


Samenstelling bestuur en directie

gemene stemmen. De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuurder geen beloning. Mattheus van der Steen is naast voorzitter van het bestuur ook werkzaam voor beide stichtingen als internationaal directeur en vervult daarom ook een belangrijke operationele, aansturende taak. In het najaar van 2009 is Jop van der Bijl benoemd tot directeur Nederland. Hij vertegenwoordigt stichting Trin binnen Nederland. Als directeur legt Jop van der Bijl rechtstreeks verantwoording af aan het bestuur. Omdat Trin in de afgelopen jaren heel sterk is gegroeid, is eind 2009 een veranderingstraject in gang gezet, waarbij de organisatie verder geprofessionaliseerd

wordt. In dit veranderingstraject wordt ruimschoots de tijd genomen om de juiste mensen in de organisatie op de juiste plaats te krijgen. Wij verwachten dat de hieruit voorvloeiende veranderingen in de loop van 2011 allemaal zijn doorgevoerd. Belangrijke adviseurs Het bestuur van Trin heeft geregeld contact met onder andere Prof. dr. W.J. Ouweneel en J.S. Pasterkamp die door hun Bijbelse kennis en inzicht en jarenlange ervaring op het zendingsveld een belangrijke bijdrage leveren aan de vorming en ontwikkeling van Trin. Daarnaast werken we veel samen met christelijke leiders die met elkaar verbonden zijn in de Revival Alliance Nederland (RAN), onder andere G. de Groot en L.J. van Weerden.

Samenstelling bestuur en directie

STICHTING TRIN

STICHTING TRIN EVENTS

Mattheus van der steen (Voorzitter)

Bram oosterwijk (Penningmeester)

Mattheus van der steen (Voorzitter)

Stichting Trin is statutair gevestigd in Ermelo en stichting Trin Events is statutair gevestigd in Harderwijk.

ingrid van diest (Secretaris)

Bram oosterwijk (Penningmeester)

aafke woudstra (Secretaris)

11


PAR TNER S

Partners

Een partnerschap ontstaat wanneer twee of meerdere personen gaan samenwerken om een gezamenlijk doel te bereiken. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de mensen die het werk van Trin financieel ondersteunen “Partners” te noemen. Het is ook mogelijk dat een bedrijf ons ondersteunt. Dan is er sprake van een “Business Partner”.

aangaan. Door de enorme toename in het aantal partners kan Trin steeds meer mensen bereiken met het Evangelie. De bijdragen van de partners zijn voor de stichting de belangrijkste inkomsten. Zij maken al het werk van Trin mogelijk. Daarom geloven wij dat iedere Trin Partner deelt in Gods zegen die rust op het werk van Trin. Verloop aantal partners In 2006 en 2007 is er een gestage groei geweest van het aantal partners. Met de conferentie Heaven on Earth in Ahoy Rotterdam in het voorjaar van 2008 is het aantal partners bijna verdubbeld. Deze groei is ook in de tweede helft van 2008 doorgezet. Na de conferentie Heaven on Earth in de IJsselhallen in Zwolle in het voorjaar van 2009 hadden we bijna 2.000 partners. In de tweede helft van 2009 is het aantal partners, met name door de economische recessie, afgenomen tot ongeveer 1.700. Wij verwachten in de komende vijf jaar een forse toename van het aantal partners.

Wat houdt het partnerschap in Onze partners identificeren zich met onze doelstellingen en ondersteunen ons financieel en door gebed. Wij steunen onze partners door dagelijks voor ze te bidden en hiervoor kunnen partners gebedsverzoeken indienen. In 2009 zijn wij begonnen met het sturen van bemoedigingen en Bijbelteksten naar onze partners. Daarnaast brengen wij onze partners op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Trin en de Trin projecten in binnen- en buitenland. Jaarlijks organiseren we speciaal voor onze partners een feestelijke avond. Afdeling Partners In 2006 is de afdeling Partners opgericht en zijn we actief gaan zoeken naar mensen die met Trin een partnerschap willen

Partners Dec 07 Jun 08 Dec 08 Jun 09 Dec 09

713 1.213 1.708 1.990 1.679

Verloop aantal partners 2008 - 2009

2500.0 2000.0 1500.0 1000.0 500.0

DEC 07

12

JUN 08

DEC 08

JUN 09

DEC 09


AR CH

Arch

Apostolic Revival Community Holland (Arch) is in september 2009 opgericht door stichting Trin en Waardevol Leven Gemeente Loppersum. De Arch is een landelijk toerustingcentrum, waar mensen onderwijs krijgen over het Koninkrijk van God. Ze worden uitgedaagd om het geleerde in de praktijk te brengen in hun leefomgeving. Door samen te werken met meerdere christelijke organisaties wil Arch mensen mobiliseren voor opwekking en transformatie.

waaronder Eric en Tanja Lagerström, Frank en Marlou van Essen, Dick en Mirjam Kloosterhof en Iwan en Rebekka Sahertian. Arch werkt samen met een groot aantal sprekers zoals Prof. dr. Willem J. Ouweneel, Jan Sjoerd Pasterkamp, Gerard de Groot en David de Vos. Ook komen er geregeld internationale sprekers, zoals John Arnott, Kris Valloton, Ruth Fazal en Ken Gott.

Bijeenkomsten Wekelijks zijn er op zondagmiddag bijeenkomsten. In 2009 zijn er gemiddeld 150 tot 200 bezoekers per bijeenkomst geweest. Bij de aanbidding zijn verschillende Nederlandse aanbiddingbands betrokken,

Naast een goede dienst met aanbidding, onderwijs en tijd voor persoonlijk gebed, wil Arch bouwen aan onderlinge relaties. Voor en na de dienst is er voldoende tijd voor het leggen van contacten. Daarnaast wordt er geregeld na de dienst een gezamenlijke maaltijd genuttigd.

De Arch: • Is gericht op de bouw van het Koninkrijk van God • Ziet om naar de weduwen, wezen en hulpbehoevenden in de samenleving - Jakobus 1:27: “Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.” • Geeft goed onderbouwd en praktisch toepasbaar onderwijs - Handelingen 2:41-42: “Zij dan, die het Woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. En ze bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen.” • Investeert in het opbouwen van onderlinge relaties - Mattheus 22:37-39: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.”

ARCH 2009 Arch EURO Ontvangen giften 28.932 Vergoedingen sprekers 4.029 Vergoedingen bands 2.050 Kosten zaalhuur en -inrichting 6.991 Kosten licht en geluid 1.299 Kosten catering 1.160 Overige kosten 2.064 Doorbelaste kosten - Totaal 17.593 Af: kosten eigen fondsenwerving - Totaal uitgaven Arch 17.593 Saldo Arch 11.339

13

2008 EURO -


FI R ENI GHTS

Firenights

In 2006 is stichting Trin begonnen met het organiseren van Firenights. Dit zijn avonden, waar de aanbidding van God, Jezus Christus en de Heilige Geest centraal staan. Het is de bedoeling dat bezoekers van deze Firenights gemotiveerd en aangevuurd worden om (opnieuw) radicaal voor God te gaan leven. Als zij het vuur van de Heilige Geest ontvangen dan geloven wij dat zij hiermee een sleutel in handen hebben om in hun eigen leefomgeving het Koninkrijk van God te bouwen.

Nieuwe locaties Omdat er een overweldigende belangstelling was voor de Firenights in Rotterdam en Nieuwegein is er in 2008 besloten om na de zomervakantie wekelijks een Firenight te organiseren op een locatie in Nederland. Hiervoor hebben we contact gezocht met locale kerken. Vervolgens zijn we met de Firenights in bijna alle provincies van Nederland geweest, waar iedere avond wonderen gebeurden, mensen door God genezen werden en hun leven aan Jezus Christus gaven. Firenights 2009 In 2009 heeft Trin tot de conferentie Heaven on Earth in Zwolle bijna wekelijks een Firenight op een locatie ergens in Nederland gehouden. Er zijn oude en nieuwe locaties bezocht en ook in 2009 is de stroom aan wonderen, genezingen en bekeringen door blijven gaan. Na de zomer is het aantal Firenights teruggebracht tot gemiddeld twee keer per maand, met name omdat locale kerken zelf begonnen met het organiseren van Firenights.

Firenights 2008 In 2008 organiseerde Trin wekelijks Firenights die tot de conferentie Heaven on Earth in Rotterdam allemaal in Harderwijk plaatsvonden. Na deze conferentie hebben we een maand lang iedere avond Firenights gehouden. We begonnen in Rotterdam bij Evangelisch Centrum Europoort, maar al snel bleek deze locatie te klein voor het groeiende aantal bezoekers. Hierna zijn we uitgeweken naar sporthal Merwestein in Nieuwegein, waar tot eind juli de Firenights zijn doorgegaan. Iedere avond is er gebeden voor de zieken. Verschillende mensen hebben getuigd dat ze genezen zijn van bijvoorbeeld rugklachten, keelontsteking, RSI, chronische hoofdpijnen, andere pijn in het lichaam en (gedeeltelijke) doofheid. In totaal maakten ruim 400 mensen een keuze voor Jezus Christus en werden 30 mensen gedoopt.

U-Channel In de loop van 2009 is het Indonesische televisiekanaal U-Channel begonnen met het uitzenden van programma’s die door Trin zijn opgenomen onder de naam Living Impact. In deze programma’s wordt veel gebruik gemaakt van opnames die gemaakt zijn op Trin conferenties en Firenights. U-Channel zendt deze programma’s wekelijks uit en bereikt hiermee gemiddeld meer dan vijf miljoen kijkers in 22 landen in Azië, het Midden Oosten en Australië landen.

Firenights 2009 Firenights EURO Ontvangen giften 126.796 Vergoedingen sprekers 5.146 Vergoedingen bands 22.504 Kosten zaalhuur 17.998 Kosten licht en geluid 26.620 Kosten catering 6.563 Overige kosten 4.876 Doorbelaste kosten 59.011 Totaal 142.718 Af: kosten eigen fondsenwerving 28.544 Totaal uitgaven Firenights 114.174 Saldo Firenights 12.622

14

2008 EURO 185.864 10.227 39.916 38.973 81.173 9.401 10.564 85.447 275.701 36.192 239.509 53.645


GETUIGENIS

“Mijn naam is Johan en ik ben sinds januari 2009 werkzaam op de afdeling Events van stichting Trin. Voordat ik bij stichting Trin kwam werken heb ik een aantal jaar in detentie en in een psychiatrische kliniek gezeten, vanwege een crimineel verleden en psychische problemen. Na in contact te zijn gekomen met christenen die regelmatig Firenight’s bezochten, ben ik zelf ook eens naar zo’n bijeenkomst geweest. God heeft me op een hele bijzondere manier aangeraakt en me bevrijd en genezen. Nu leef ik een gezegend leven en mag ik God dienen door het organiseren van de evenementen waarbij ik zelf tot bekering ben gekomen. Prijs de Heer!”

15


HEAVEN ON EAR TH

Heaven on Earth

Het idee van de grote conferentie “Heaven on Earth� ontstond in 2006 toen Mattheus van der Steen ervan begon te dromen dat christenen vanuit de hele wereld, uit alle kerkelijke denominaties, bij elkaar zouden komen om in eenheid God te aanbidden.

Sponsor een land Het plan om christenen uit alle landen van de wereld bij elkaar te krijgen, werd gepresenteerd aan allerlei kerken en groepen, die we vervolgens gevraagd hebben een land te sponsoren. Er volgden veel reacties om voor een land te bidden en daarnaast concreet iemand uit te nodigen om naar Nederland te komen en te zorgen voor accommodatie en eventueel een ticket. Het beoogde doel om christenen uit alle landen bij elkaar te krijgen, hebben we niet gehaald, maar er was wel een indrukwekkend aantal gelovigen uit maar liefst 70 landen aanwezig.

2008 - Ahoy Rotterdam Met dit idee in gedachten begon stichting Trin met de organisatie van een betaalde conferentie op Strand Nulde. Door omstandigheden kon de conferentie op deze locatie niet georganiseerd worden zoals we wilden. Daarbij hadden we geen goed gevoel bij een betaalde conferentie. We boden onze conferenties altijd gratis aan, om ze voor iedereen toegankelijk te houden. Op een bijzondere manier kwamen we in contact met Ahoy Rotterdam, waar we voor een gunstige prijs gebruik konden maken van de faciliteiten. Het evenement op Strand Nulde werd afgeblazen en alle medewerkers en vrijwilligers van stichting Trin hebben overuren gedraaid om in relatief korte tijd een hele grote conferentie voor te bereiden. Een enorme uitdaging voor onze kleine en onbekende organisatie.

Eenheid Het thema eenheid kwam tot uiting toen een Roomskatholieke priester namens de Katholieke kerk een verklaring voorlas. Hierin vroeg hij de Protestanten om vergeving voor het leed en de vervolging die hen in het verleden is aangedaan. Hij sprak uit dat het verlossende werk van Jezus Christus ons samenbindt. Mattheus van der Steen vroeg namens de Protestanten vergeving aan de Katholieken voor de veroordeling en afwijzing waar de Protestanten zich schuldig aan hebben gemaakt. Later die avond vond er een ceremonie plaats, waar mensen een bouwsteen met daarop de naam van hun kerkelijke denominatie konden opstapelen. Hiervan is een bouwwerk gemaakt dat voor een groot houten kruis werd geplaatst, als symbool van eenheid

Conferenties 2009 Conferenties EURO Ontvangen giften 303.349 Vergoedingen sprekers 4.898 Vergoedingen bands 6.004 Kosten zaalhuur en -inrichting 97.533 Kosten licht en geluid 65.774 Kosten PR 68.718 Kosten catering 26.478 Reis- en verblijfkosten 28.969 Beveiligingskosten 4.217 Overige kosten 17.083 Doorbelaste kosten 56.522 Totaal 376.196 Af: kosten eigen fondsenwerving 75.239 Totaal uitgaven conferenties 300.957 Saldo conferenties 2.392

16

2008 EURO 679.952 23.541 9.102 85.543 59.522 72.575 10.959 59.812 10.017 17.156 52.645 400.872 80.174 320.698 359.254


onder christenen van verschillende denominaties. De conferentie De conferentie werd door ongeveer 7.000 mensen uit 70 verschillende landen bezocht die samen God hebben aanbeden. Internationale bands, muzikanten en sprekers uit alle werelddelen deelden wat God op hun hart had gelegd; het werd één groot feest. Voor het eerst waren er optredens van het Fresh Fire Choir, een gezamenlijk initiatief van Eric en Tanja Lagerström en stichting Trin. Mensen werden door God aangeraakt, gevuld met Zijn Geest, genezen, bevrijd, bemoedigd en geïnspireerd. Velen van hen gingen vol vernieuwd enthousiasme en inspiratie terug naar hun eigen thuissituatie of kerk. Mensen hadden een ontmoeting met Jezus Christus en een groot aantal mensen liet zich dopen; een radicale keuze om voor God te gaan leven. 2009 – Zwolle IJsselhallen Meteen na het overweldigende succes van de grote conferentie in Ahoy Rotterdam in 2008, ontstond het idee om een tweede grote conferentie te organiseren. Als locatie hiervoor werd gekozen voor de IJsselhallen in Zwolle, vooral vanwege de verwachting dat er een nog groter aantal bezoekers zou komen dan in 2008. We kozen voor hetzelfde concept, met als thema “Opwekking en transformatie”. De focus voor deze conferentie was de aanwezigheid van alle denominaties. In geloof strekten we ons uit naar een transformatie in Nederland, dwars door alle kerkmuren heen. De conferentie Gedurende vijf dagen hebben we in totaal rond de 4.000 bezoekers verwelkomd in de IJsselhallen. De kwaliteit van de aanbiddingbands was van een hoog niveau en met alle aanwezige mensen werd God aanbeden. Iedereen kreeg de ruimte om dit op zijn of haar manier te doen. Nationale en internationale sprekers gaven onderwijs uit het Woord van God, waardoor veel van de bezoekers werden bemoedigd.

Tijdens de conferentie lieten we de bezoekers zien wat er gerealiseerd is in de projecten die stichting Trin ondersteunt. Financiën Zoals gezegd was de verwachting dat er in Zwolle meer mensen zouden komen dan in Rotterdam in 2008. Helaas kwam deze verwachting niet uit. Hierdoor waren de opbrengsten uit de collectes lager dan verwacht. Uiteindelijk was het totaal van de ontvangen giften ruim €300.000. De totale kosten van de conferentie waren ruim €375.000, zodat het tekort ongeveer €75.000 bedroeg. Dit tekort konden we in de maanden volgende op de conferentie aanvullen door extra giften uit een tweetal oproepen aan de achterban van stichting Trin en door de overschotten uit de algemene giften.

17


Wees een held, red een kind. Dat is onze slogan. Wij vinden onze sponsoren helden. Het is een klein gebaar, maar de impact die zij hebben op het leven van hun sponsorkind is enorm. Maar zij zijn niet alleen de helden in dit verhaal. Vergeet de kinderen niet, zij zijn uiteindelijk de echte helden! Weeskinderen, aidswezen, verlaten kinderen, straatkinderen, kinderen die leven in extreme armoede. Zij eten uit vuilnisbakken, gaan niet naar school, lopen risico om ernstige ziekten op te lopen, om uitgebuit en mishandeld te worden. Zij leven letterlijk om te overleven, maar ergens is daar nog dat sprankje hoop dat doet leven. Wat een helden!

meest vervelend van dit straatleven. Er kunnen zomaar mensen komen die me wegjagen of mishandelen, want in hun ogen ben ik niets waard. Dat hebben ze vaak genoeg gezegd. Van binnen moet ik dan huilen, maar dat laat ik niet merken hoor. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat een vriendinnetje werd meegenomen door een meneer en sindsdien heb ik haar niet meer gezien. Hij gaf haar een mooi cadeautje en toen is ze met hem meegegaan. Ik hoop maar voor haar dat hij goede bedoelingen had. Laatst liep er een hele chique meneer voorbij. Hij had een heel mooi pak aan en hij droeg een koffertje in zijn hand. Hij ging een groot gebouw binnen, waar nog meer mensen liepen met dezelfde kleren. Zo’n mooi pak zou ik later ook wel willen hebben, maar daar kan ik alleen maar van dromen…”

Stel je eens voor… Een jongen van acht jaar oud die is verlaten door zijn vader en moeder: “Al sinds ik mij kan herinneren zwerf ik langs de straten van Bhimavaram in India, bedelend om eten of om wat geld. Speelgoed heb ik niet, maar zo nu en dan vind ik wat bruikbaars op de vuilnisbelten, net buiten de stad. Op deze vuilnisbelten zijn ook heel veel vriendjes en vriendinnetjes, die net als ik hun vader en moeder niet kennen. De vuilnisbelt is sowieso een bekend terrein voor mij, want in de grote stad houden ze niet van bedelende kinderen.

Dit verhaal is een greep uit de vele duizenden verhalen van straatkinderen in India. Voor hen is er geen hoop, geen toekomst als wij niet in actie komen. Project Held ondersteunt verschillende projecten in India waar kinderen zonder ouders worden opvangen, zodat ze een veilig dak boven hun hoofd hebben en schone kleren, voedsel en onderwijs ontvangen.

Vaak ga ik met een lege maag naar bed. Mijn bed is een stuk karton, dat beschermt tegen de soms koude nachten. De nachten zijn het

Feiten kinderrechten Het Verdrag inzake de rechten van het kind bestaat uit 54 artikelen. Ze worden ingedeeld in vier categorieën: 1. Het recht op leven 2. Het recht op ontwikkeling 3. Het recht op bescherming 4. Het recht op vrije meningsuiting

Wat hebben wij bereikt?

PROJECT HELD

Project Held

18

In 2008 ondersteunden wij 472 van deze kleine helden en in 2009 groeide dit aantal met bijna 40%. Eind 2009 was het totaal aantal gesponsorde 763. In totaal waren er 622 sponsors actief binnen Project Held met projecten in India, Kenia, Kosovo, Marokko, Mozambique, Oeganda, Soedan en Thailand.


Project Held

2009 Project Held EURO Ontvangen giften 161.738 Oeganda - Bulamu Children’s Village 54.349 India - Save the Unsaved Ministries 9.448 India - Justice Orphanage 2.762 India - Abundant Life Ministries 6.401 India - Sahara Ministries 10.060 India - Mercy orphanages 15.287 Mozambique - Iris Ministries 12.842 Mozambique - Projecto Rafael 4.082 Mozambique - Nova Vida 3.029 Kenia - Upright Home 1.071 Kenia - Hope Center 1.691 Kenia - Esther Home 689 Marokko - Village of Hope 4.399 Thailand - ZCCT 7.134 Kosovo - Stichting de Brug 3.841 Soedan - Iris Ministries 300 Overige projecten 567 Directe overheadkosten 8.906 Doorbelaste kosten 27.762 Totaal uitgaven Project Held 174.620 Saldo Project Held 12.882

Wat doet Project Held Het sponsorprogramma van stichting Trin geeft wezen en weduwen, die geen uitzicht hebben op een waardig bestaan, de kans om de sociale en economische omstandigheden waarin zij verkeren te ontvluchten. Kinderen die doelloos langs de straten zwerven, bieden we een warm thuis; een plek waar ze liefde en geborgenheid ontvangen. We zien deze kinderen opgroeien tot gezonde, verantwoordelijke individuen die kunnen voorzien in hun noden, op elk gebied van hun leven. Onze hulp richt zich voornamelijk op weeskinderen in ontwikkelingslanden die niemand in hun persoonlijke omgeving hebben die goed voor hen kunnen zorgen. De kinderen zijn tussen de nul en twintig jaar oud en wonen in een weeshuis. Veel van deze kinderen komen van de straat. Anderen hebben een ouder verloren en zijn achtergebleven met familieleden die niet voor hen kunnen zorgen. De weeshuizen waar de kinderen wonen,

2008 EURO 102.773 57.165 7.133 12.475 11.107 2.307 1.730 1.093 284 3.684 258 28.553 125.789 23.016

kunnen zowel lokale weeshuizen zijn, als weeshuizen die vanuit Nederland zijn gestart. Ook ondersteunen wij verschillende kinderen die nog bij hun familieleden wonen. Project Held helpt dus voornamelijk kinderen, die er anders alleen voor zouden staan. De hulp die wij bieden is gericht op primaire voorzieningen, zoals onderdak, eten, kleding, onderwijs en zo nodig medicatie. De weduwen krijgen voedsel en medicijnen. Elk kind dat ondersteund wordt, gaat naar school. In de weeshuizen wordt een actieve bijdrage van de kinderen verwacht. Alle kinderen helpen met klusjes en leren zo stukje bij beetje verantwoording te dragen voor henzelf en anderen. We willen voorkomen dat weeshuizen of lokale projecten afhankelijk worden van het westen. We moedigen onze contactpersonen in het buitenland dan ook aan om naast onze hulp andere bronnen van inkomsten te zoeken.

19


I NDI A

Evangeliesatiecampagne India

Op 14 februari 2009 vertrok een groep van 70 Nederlanders naar India voor een grote tiendaagse campagnereis in de stad Bhimavaram. Het was de eerste keer dat Trin een dergelijke grootschalige campagne organiseerde. Samen met Trin reisden onder andere ook Prof. dr. W.J. Ouweneel, Arjan en Efi Knevel en de band van het Fresh Fire Choir onder leiding van Eric en Tanja Lagerström mee.

er vanuit het hoofdkantoor van Trin Nederland en vanuit Trin India hard gewerkt om alles voor te bereiden. De focus lag hierbij op het regelen van een locatie en het onder de aandacht brengen van de campagne bij de locale bevolking. In de maand voorafgaande aan de campagne werden in India dagelijks advertenties geplaatst in acht verschillende kranten. Ook werd via drie verschillende tv zenders en via FM radio reclame gemaakt. Tevens reden er zeven auto’s rond om posters en banners op te hangen in een straal van 75 kilometer rondom Bhimavaram. Verder zijn er 300.000 flyers uitgedeeld. In totaal werkten hieraan 400 grote en kleine kerken, zeven christelijke organisaties, 27 jeugdgroepen, 32 evangelisten en 100 fulltimers en parttimers mee.

Bhimavaram ligt in het zuidoosten van India in de staat Andhra Pradesh en ontvangt nauwelijks westerse hulp. Daarom is Trin al jaren actief in dit gebied en ondersteunt in deze staat verschillende weeshuizen. Daarnaast worden er geregeld waterputten geslagen en wordt er geholpen bij het opknappen van sloppenwijken en ziekenhuizen. De allerarmsten ontvangen regelmatig voedsel, kleding, medicijnen en andere hulpgoederen. Deze regelmatige steun levert de organisatie terplaatse veel goodwill op.

Outreaches Omdat de evangelisatiecampagne ´s avonds plaatsvond, deden we overdag outreaches naar de omliggende dorpen en sloppenwijken. We deelden grote hoeveelheden rijst, dekens en kleding uit om de arme mensen in hun eerste levensbehoeften te voorzien. We hebben de mensen omarmd, getroost en voor hen gebeden. Veel mensen werden bevrijd, genezen en diep geraakt door Gods liefde voor hen. De dankbaarheid van de mensen was overweldigend! Mattheus van der Steen sprak voor 1.500 mensen in een gebied dat in 2004 is getroffen door de Tsunami. Gods Geest werkte zeer krachtig en 980 mensen gaven hun hart aan Jezus. Ook hebben we alle weeskinderen bezocht die via Project Held worden gesponsord. Zij kregen allemaal een schooluniform, waarmee zij recht hebben op onderwijs.

De voorbereiding De hindoeïstische overheid gaf voor deze keer toestemming voor deze evangelisatiecampagne, iets dat door anti-bekeringswetten praktisch onmogelijk was. In de maanden voorafgaande aan de campagne werd

De evangelisatiecampagne Voor de evangelisatiecampagne hebben we vier avonden een groot terrein gehuurd in het centrum van Bhimavaram. De eerste avond kwamen er 11.000 bezoekers. Mattheus van der Steen bracht een krachtige boodschap en 8.900 mensen gaven hun leven aan Jezus. De locale televisie en pers waren aanwezig en de campagne werd de volgende ochtend op televisie uitgezonden. De avonden daaropvolgend namen de bezoekersaantallen explosief toe, van 20.000 naar 44.000 tot circa 80.000 bezoekers op de laatste avond! Parallel aan de campagne hield Trin een tweedaagse voorgangerconferentie, waar ruim 600 voorgangers aanwezig waren. Mattheus van der Steen en Prof. dr. W.J. Ouweneel onderwezen hen in de principes van het Koninkrijk van God. De training en het onderwijs voor de voorgangers is van groot belang geweest om het enorme aantal bekeerlingen na de campagne goed te kunnen

20


opvangen en begeleiden. De resultaten Tijdens de evangelisatiecampagne zijn er 104.000 beslissingskaarten ingeleverd, waarin mensen aangaven hun leven aan Jezus te hebben gegeven. Na afloop kwamen nog ongeveer 10.000 beslissingskaarten per post binnen. In totaal hebben dus 114.000 mensen schriftelijk te kennen gegeven dat zij Jezus Christus willen volgen.

GETUIGENIS

Na de evangelisatiecampagne heeft het lokale team contact gezocht met iedereen die een beslissingskaart had ingeleverd. Om iedereen te kunnen bereiken, werden per dorp of regio huisgemeentes gestart. Deze huisgemeentes benaderden vervolgens de mensen die

hun gegevens hadden ingeleverd. Op deze manier zijn er 800 nieuwe huisgemeentes gestart, elk bestaande uit ongeveer 65 mensen. In totaal zijn rond de 50.000 mensen die een beslissingskaart hebben ingeleverd in deze huisgemeentes ondergebracht. Bestaande kerken hebben ongeveer 30.000 net bekeerde mensen opgevangen. Van ruim 34.000 mensen is niet bekend waar ze terecht zijn gekomen. Dit heeft verschillende oorzaken. Allereerst is het geregeld voorgekomen dat mensen hun gegevens niet juist hebben ingevuld. Ook zijn er mensen die vanwege (mogelijke) bedreigingen niet benaderd konden worden. Tenslotte is het ook mogelijk dat een deel van deze groep is teruggevallen in hun oude religie.

Dit is één van de vele getuigenissen die Trin ontvangen heeft, afkomstig van een campagnemedewerker die onder jonge studenten werkt: “Voorafgaand aan de campagne hebben we veel uitnodigingen uitgedeeld in de studentenhostels. Bijna alle studenten kwamen de laatste twee dagen naar de campagne. Meer dan vijftig jongens gaven hun leven aan Christus. Deze jongens zijn begonnen wekelijks bij elkaar te komen. Nu zijn we bezig onderwijs materiaal en Bijbels beschikbaar te stellen voor deze groepen. Ook bekeerde jongeren in de andere hostels worden bezocht en aangemoedigd naar de dichtstbijzijnde gemeente te gaan. Onze focus ligt nu op het trainen van deze jongeren en het voorzien in Bijbels en onderwijsmateriaal.”

21


PAKI S TAN

Evangeliesatiecampagne Pakistan

In maart 2009 vertrok een klein Trin team naar Pakistan voor een evangelisatiecampagne en een conferentie voor voorgangers. Via Koeweit vloog het team naar Lahore in Pakistan. Trin werkt in Pakistan samen met Christ for Pakistan Ministries. Zij zijn financieel gezien voor een groot deel afhankelijk van hulp uit westerse landen.

gepland. Na de eerste dag was er een behoorlijk stevige storm die de campagnegrond gedeeltelijk onder water deed lopen. Hierdoor kon de tweede avond niet doorgaan. De derde dag heeft een groot team van mensen de hele dag hard gewerkt om alles weer op te bouwen. Wonder boven wonder was de grond ’s avonds behoorlijk opgedroogd en kon de campagne doorgaan. Vanuit heel Pakistan waren mensen lopend, per fiets of met busjes gekomen om over Jezus Christus te horen. Het werd een hele bijzondere avond en er werd besloten om alsnog een derde campagneavond te organiseren.

Conferentie voor voorgangers Na aankomst werd het team voorzien van passende Pakistaanse kleding en gingen ze naar een bijeenkomst voor voorgangers. Er waren ongeveer vijfhonderd voorgangers bij elkaar gekomen om bemoedigd te worden. Een aantal van deze voorgangers had net een Bijbelschool afgerond. Zij kregen allemaal een pakket met een fiets, twee dekens, twee microfoons en een draagbaar geluidssysteem. Met deze uitrusting konden zij vervolgens in Pakistan naar de afgelegen dorpen trekken om het evangelie van het Koninkrijk van God te verkondigen.

Extra campagneavond Voor de extra campagneavond waren de verwachtingen hooggespannen. Omdat de veiligheid van het team in eerste instantie niet kon worden gegarandeerd, moesten ze wachten in een huis vlakbij de plaats waar de campagne werd gehouden. Uiteindelijk werden ze onder politiebegeleiding door een dansende menigte naar het podium gebracht. Nadat Mattheus van der Steen gesproken had, nodigde hij iedereen uit die Jezus Christus wilde aannemen om naar voren te komen. Honderden mensen stonden op en gaven gehoor aan deze oproep. Onder hen waren veel jongeren die allemaal naar voren kwamen voor gebed. Nadat er met hen was gebeden, barstte de hele menigte uit in luid gejuich voor Jezus Christus.

Evangelisatiecampagne In totaal waren er drie campagneavonden

Verbondenheid Door deze reis naar Pakistan, is de onderlinge verbondenheid met de locale Pakistaanse kerk enorm gegroeid. In dit land worden christenen vervolgd en is onze steun aan de christenen van groot belang. We hebben hen kunnen bemoedigen en onderwijzen uit de Bijbel. Daarnaast is er een geïnvesteerd in het werk van de locale voorgangers, waardoor de mogelijkheden om het evangelie te kunnen verkondigen zijn toegenomen. De geestelijke en financiële steun die we bieden vanuit Nederland is noodzakelijk om Pakistan te winnen voor Jezus Christus. We blijven daarom betrokken bij dit mooie werk in dit bijzondere land.

22


M YANM AR

Pioniersreis Myanmar

Myanmar is een gesloten land waar militairen en generaals aan de macht zijn. Circa 90% van de bevolking is boeddhist en een groot deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens. In Myanmar wordt alles streng gecontroleerd en gelden strikte regels. De evangelisatiecampagne In 2009 is Trin gestart met de voorbereidingen voor een pioniersreis naar Myanmar. Deze reis vond plaats van vier tot elf januari 2010. De evangelisatiecampagne vond plaats in een speciaal toegewezen ruimte in de hoofdstad Yangon. Hier waren tussen de zes- en zevenhonderd mensen aanwezig. Het team, onder leiding van Mattheus van der Steen, gaf onderwijs en heeft veel met de mensen gebeden. De Heilige Geest viel op een krachtige manier op de mensen en er zijn letterlijk honderden mensen aangeraakt en genezen van allerlei kwalen en ziekten. Getuigenissen Een vrouw die al 12 jaar aan astma leed werd genezen. Een ander getuigde dat ze na negen jaar vreselijke hoofdpijnen door God genezen was! Weer een andere vrouw werd van een huidziekte genezen. Zij vertelde dat ze vaak, tevergeefs, naar de tempel ging en betaalde voor genezing. Nu getuigde ze: “De boeddhistische god kan mij niet genezen, maar Jezus wel! Ik ben ontzettend blij!” Een man vertelde dat hij was genezen van pijnen en dat vloeken waren verbroken. En zo waren er nog veel andere getuigenissen. Het team maakte in deze twee dagen een kleine opwekking mee. Veel kerkleiders werden aangeraakt en toegerust om opwekking en transformatie te brengen in Myanmar.

“De boeddhistische God kan mij niet genezen, maar Jezus wel!”

Locale samenwerking Trin werkt in Myanmar samen met stichting WIN Myanmar Mission. Deze organisatie heeft in Myanmar een sterk netwerk van voorgangers en leiders. Zij geven leiding aan

kerken en richten nieuwe kerken op. Daarnaast zorgt WIN Myanmar Mission voor wezen en wordt er veel gedaan op het gebied van educatie. Zo bouwt WIN Myanmar Mission op dit moment een Bijbelschool. God heeft de deuren van dit land voor ons geopend! Trin gaat de komende jaren intensief samenwerken met WIN Myanmar Mission. De eerste vrucht van deze samenwerking is het International Music and Blessing Festival in Yangon in november 2010. We verwachten hier 3.000 tot 5.000 mensen per dag. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat er in Myanmar een campagne van deze omvang plaatsvindt. Een historische gebeurtenis!

23


OEGANDA

Kinderdorp Oeganda

Oeganda is een land in oost Afrika dat, vanwege de schitterende natuur en de vruchtbaarheid van het land, ook wel de “Parel van Afrika” wordt genoemd. Sinds begin jaren tachtig wordt er hard gewerkt aan economische groei en stabiliteit. In deze periode komt Oeganda echter ook in aanraking met Aids. Omdat het voor een Oegandese man niet ongewoon is om buiten het huwelijk seksuele contacten te hebben, neemt het aantal besmettingen al snel de vorm van een epidemie aan. Als reactie hierop is in de jaren negentig in Oeganda met succes tegen Aids gevochten, voornamelijk door doelgerichte en effectieve voorlichting. Hiermee is het land een succesvol voorbeeld voor veel andere Afrikaanse landen.

onder zijn hoede. En daar bleef het niet bij, want eind 2005 zorgde hij voor meer dan 30 weeskinderen. Financieel gezien kon hij de lasten die hiermee gemoeid waren niet dragen en wanhopig zocht hij steun. Naar eigen zeggen heeft hij onder andere meer dan 800 e-mails verstuurd, waarop welgeteld één positieve reactie kwam. Dit was echter lang niet genoeg om te voorzien in alle middelen die nodig waren.

Weeskinderen Één van de gevolgen van de sterke toename van het aantal Aids besmettingen in de jaren tachtig is dat veel kinderen beide ouders verloren hebben. Hoewel het land economisch relatief stabiel is en langzaam groeit, leeft een groot deel van de bevolking nog steeds in extreme armoede. Vooral de weeskinderen zijn van deze armoede de dupe. Voor hen is er geen uitzicht op een beter leven, omdat ze geen eten, drinken, onderdak, medische zorg en onderwijs ontvangen. Zij zijn alleen maar bezig met overleven. Voor ieder van deze kinderen, die vaak in groepen op straat leven, is er nauwelijks uitzicht op een beter leven. Naar schatting zijn er in Oeganda rond de 2,5 miljoen weeskinderen, waarvan ruim de helft als gevolg van Aids.

Ontmoeting met Mattheus van der Steen Eind 2005 sprak God tot het hart van Mattheus van der Steen en zei hem dat hij naar Oeganda moest gaan. Mattheus wist niet precies waarom, maar hij gehoorzaamde en bracht een meerdaags bezoek aan Oeganda. Op de dag van zijn vertrek naar Nederland had hij, terwijl hij zijn koffer aan het inpakken was, een kort interview met de Oegandese journalist Joseph Lubega. Op dat moment begreep Mattheus waarom hij in Oeganda was; hij moest Joseph en zijn kinderen financieel gaan ondersteunen. In het voorjaar van 2006 volgde een tweede reis met een klein projectteam. Deze mensen begonnen samen met Joseph te dromen om voor de weeskinderen een eigen “kinderdorp” te bouwen. Het geloof groeide dat alle dingen mogelijk zijn bij God en dat Hij het onmogelijke zal doen als wij het onzichtbare zien. De eerste stap naar de realisatie van deze droom was de aankoop van een stuk land en dit werd in de loop van 2008 werkelijkheid. Met het geld dat door Trin werd opgehaald tijdens de conferentie Heaven on Earth werd een prachtig stuk land gekocht, niet ver van de stad Kampala. Het begin van het kinderdorp was een feit en als naam van het kinderdorp werd gekozen voor: “Bulamu Village”; in het Nederlands “dorp van leven”.

Joseph Lubega Eind jaren negentig werd Joseph Lubega, een Oegandese man van rond de dertig, zo bewogen door de erbarmelijke leefomstandigheden van straatkinderen dat hij er één onder zijn hoede nam. Op dat moment had hij geen baan, maar wat hij had, deelde hij met zijn nieuw aangenomen zoon. Toen God voorzag in een baan, eerst als onderwijzer en daarna als journalist, volgde er een tweede weeskind dat hij onder zijn hoede nam en daarna nog één en nog één. Binnen korte tijd had hij maar liefst acht kinderen

Bouw van Bulamu Village Omdat er al ruim honderd kinderen waren waar Joseph

24


voor zorgde, was de situatie in Kampala niet meer houdbaar. Nog voordat het stuk land echt bewoonbaar was, verhuisden ze er eind 2008 naartoe. Op het land waren op dat moment twee huizen en een eenvoudige samenkomstruimte in aanbouw. Er werd een waterput aangeboord, met een capaciteit van 2.000 liter schoon drinkwater per uur. Daarna werden de sanitaire voorzieningen gerealiseerd, wat voor de kinderen een groot feest was. Sommigen van hen mochten voor het eerst van hun leven onder de douche. Het aantal opgevangen kinderen nam in een rap tempo toe; eind 2009 waren er rond de 200 kinderen waar Joseph voor zorgde. Er moesten dus snel meer huizen bijkomen en door verschillende initiatieven werden er in 2009 nog twee extra huizen gebouwd. Stichting Trin werkte al deze tijd nauw samen met een Nederlands echtpaar dat naar Oeganda is verhuisd om specifiek de verantwoording te voeren over de bouwgelden. Door deze samenwerking werd met het beschikbare geld het maximale resultaat behaald, wat in een land als Oeganda zeer uniek is.

staat stelt om rond hun twintigste levensjaar zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. In Oeganda is kwalitatief goed onderwijs naar verhouding duur. Om Joseph beter te kunnen helpen is inmiddels de sponsorbijdrage voor kinderen in Oeganda verdubbeld, waarbij een kind ook twee sponsoren kan hebben in plaats van één. Het is de bedoeling dat Bulamu Village (deels) zelfvoorzienend wordt en daarom wordt een deel van het vruchtbare land als landbouwgrond gebruikt. Daarnaast is begonnen met de opbouw van een eigen veestapel. Toekomst Joseph droomt ervan om voor 500 kinderen te kunnen zorgen. Hiervoor zijn meer dan twintig familiehuizen nodig, want het liefste wil Joseph per huis twaalf kinderen huisvesten, die een pleegmoeder of pleegouders krijgen die voor hen zorgen. Daarnaast is het zijn verlangen dat er een basisschool en een middelbare-/vakschool komen waar zijn kinderen en kinderen uit de omgeving kwalitatief goed onderwijs krijgen. Wij helpen, samen met andere partnerorganisaties, om sponsoren te zoeken die bereid zijn te investeren in de toekomst van Oeganda. Blijft u vooral geven; uw geld brengt leven in Oeganda!

Structurele hulp De belangrijkste manier waarop Trin Joseph Lubega helpt, is via de kindsponsoring van Project Held. Van de sponsorbijdragen is Joseph in staat om ruim de helft van alle lopende kosten voor het dagelijks levensonderhoud van de kinderen zoals eten, medische zorg, schoolgeld en – spullen, energiekosten etc. te betalen. De visie die Joseph heeft is dat goed onderwijs de kinderen in

25


TR I N TR AV EL

Trin Travel

Trin Travel organiseert korte zendingsreizen naar landen zoals India, Oeganda, Pakistan, Kosovo en IndonesiĂŤ. Trin Travel draagt hiermee actief bij aan de missie van Trin, namelijk het helpen van mensen in nood (Touch), het uitzenden van teams (Reach) en het organiseren van campagnes en kleine evangelisatieacties (Impact). De deelnemers aan een zendingsreis maken kennis met andere culturen, komen in situaties waar ze kunnen uitstappen in geloof en ontdekken Gods hart voor de allerarmsten. Behalve dat de mensen worden gezegend met het evangelie en praktische hulp, komen ook de deelnemers na een zendingreis veranderd terug. Twee soorten reizen Er worden twee soorten buitenlandse reizen georganiseerd, te weten campagnereizen en projectreizen. Campagnereizen zijn gericht op het bereiken van grote groepen mensen. De deelnemers maken deel uit van het gebedsteam tijdens de campagne. Overdag zijn er teammeetings en outreaches naar bijvoorbeeld sloppenwijken, ziekenhuizen of lepradorpen. Projectreizen zijn gericht op outreaches naar sloppenwijken, dorpjes, weeshuizen, ziekenhuizen, weduwen, kortom naar de allerarmsten. Behalve het verkondigen van het evangelie wordt er ook veel praktische hulp verleend. We delen voedsel, kleding en keukengerei uit en helpen mee met de aanleg van waterpompen. Wij moedigen alle deelnemers van een reis met Trin Travel aan om geld in te zamelen voor hun reis. Dit geld wordt volledig gebruikt voor de outreaches en de projecten terplaatse.

Land Aantal reizen Aantal reizen 2008 2009

Hoogtepunten

India 3 2

Evangelie verkondigt in afgelegen dorpen, voedsel en kleding uitgedeeld, waterputten geslagen.

Oeganda 1 2

Bulamu Village bezocht, jeugdconferentie gehouden waar 70 kinderen werden gedoopt, evangelie verkondigd in sloppenwijken en ziekenhuis, voedsel uitgedeeld, 215 weeskinderen van nieuwe schoenen voorzien met kerst.

Kosovo 1 0

Voedselpakketten uitgedeeld aan weduwen en verbroken gezinnen.

IndonesiĂŤ 1 1

Evangelie verkondigt in afgelegen dorpen, voedsel uitgedeeld.

26


OVERIGE P R OJ ECTEN

Overige projecten buitenland

Trin Indonesië Zoals gemeld in het vogelvlucht overzicht is Trin begin 2008 begonnen met het werken onder de locale bevolking in Indonesië. In de loop van 2008 en 2009 heeft Trin veel financiële steun geleverd om dit werk op te starten. Daarnaast zijn Trin medewerkers in de opstartfase geregeld in Indonesië geweest om terplekke praktische hulp te bieden. Ook Mattheus van der Steen heeft gedurende 2008 en 2009 een aantal reizen gemaakt naar Indonesië om in dit prachtige land en het werk dat er gedaan wordt te investeren. Begin 2009 is er contact ontstaan met pastor Jimmy Oentoro van World Harvest, die een netwerk van meer dan 3.000 kerken overziet. Inmiddels is tussen Trin en World Harvest een verregaande samenwerking ontstaan om Indonesië, het land met het grootste aantal moslims ter wereld, bekend te maken met Jezus Christus. Trin India In India heeft Trin diverse contacten met locale christelijke organisaties. We werken onder andere samen met Save the Unsaved Ministries, de “Apple Association” en Youth With a Mission Indore. Ook is in 2008 Trin India opgericht, een zelfstandige organisatie die geleid wordt door Rajkumar Ganta. Er is een nauwe samenwerking tussen stichting Trin in Nederland en Trin India.

aan dit sponsorprogramma. Door het uitgebreide contactennetwerk dat deze organisatie heeft, hebben zij hiermee een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een beter leven voor tientallen kinderen in ontwikkelingslanden. Kenia Trin werkt sinds haar oprichting samen met de organisatie YouthApart van Daniel en Marlies Hoogteijling. Zij hebben de afgelopen jaren in Kenia gewerkt onder straatkinderen en met alleenstaande tienermoeders. Trin heeft hen geestelijk en financieel kunnen ondersteunen, onder andere via Project Held. Kosovo Stichting Trin werkt in Kosovo samen met stichting De Brug. Deze stichting is daar sinds 1999 actief onder de nabestaanden van oorlogsslachtoffers. Onder andere sponsort stichting Trin 19 wezen en 5 weduwen via Project Held. De Brug is actief in het zuidwesten van Kosovo, in de regio rondom de stad Gjakova. Dit gebied is het zwaarst getroffen tijdens de oorlog: in sommige dorpen zijn zelfs alle mannen vermoord. Op dit moment richt De Brug zich onder andere op inkomensprojecten om weduwen financieel zelfstandig te maken, traumaverwerking en het bewoonbaar maken van kapotte huizen.

In 2008 was er een aantal reizen naar India om te helpen bij het opstarten van Trin India. Tijdens deze reizen werd geïnvesteerd in het werk dat Trin India doet onder de locale bevolking. Samen gingen we de straat op om mensen te vertellen over Jezus Christus en we voorzagen hen van eerste levensbehoeften. Het hoogtepunt van de samenwerking was de grote evangelisatiecampagne in februari 2009, waarover u eerder in dit jaarverslag heeft kunnen lezen. “Be a Hero” Project Held heeft zich voor de manier van werken vooral laten inspireren door het sponsorprogramma “Be a Hero”. Meer hierover hebt u kunnen lezen in het stuk over Project Held. In 2008 hebben we besloten om een eenmalige gift te doen

27


Financiële overzichten Stichting Trin

Financiële verantwoording

waardoor op maandbasis structureel meer geld overbleef. Daarnaast deden we eind 2009 twee keer een dringend verzoek aan onze achterban om ons financieel te steunen. Op deze oproepen kwam in totaal ongeveer E15.000 aan giften binnen. Door

Uitdagende jaren 2008 en 2009 waren uitdagende jaren voor Trin op financieel gebied. In 2008 maakten we in korte tijd een extreme groei door die vooral werd veroorzaakt door de conferentie Heaven on Earth. Het kostte behoorlijk wat tijd en inspanning om alle machtigingskaarten te verwerken en de giften van mensen te incasseren. De structurele inkomstenstroom van partners en Project Held nam toe en ook het aantal medewerkers groeide. Hiermee nam ook het administratieve werk toe.

deze acties waren we begin 2010 uit de financiële problemen. Jaarverslag Inmiddels zijn alle administratieve achterstanden weggewerkt en is de afdeling financiën helemaal op orde. De afgelopen maanden hebben we veel tijd geïnvesteerd in het maken van dit jaarverslag, om verantwoording af te leggen over de middelen die ons zijn toevertrouwd. We kiezen voor een presentatie van de cijfers in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen, RJ650. Deze richtlijn is opgesteld door de raad voor de jaarverslaggeving in Nederland. Deze manier van presenteren van de cijfers geeft een helder inzicht in de financiële positie van stichting Trin.

Door deze onverwacht snelle toename ontstond er een achterstand in de administratie. Het lukte niet om deze achterstand snel weg te werken. Hiervoor waren twee belangrijke oorzaken. Ten eerste was ons nieuwe systeem voor het sneller en beter verwerken van machtigingskaarten nog niet klaar. Hierdoor bleef, tot en met de zomer van 2009, het verwerken van machtigingskaarten tijdrovend. Ten tweede werd het grootste deel van de capaciteit van de afdeling financiën gebruikt om de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren. Deze situatie heeft uiteindelijk geduurd tot in het najaar van 2009. Financieel in zwaar weer Na de conferentie Heaven on Earth in Zwolle in 2009, ontstond een financieel tekort. Zoals benoemd in de toelichting bij deze conferentie eerder in dit jaarverslag, bedroeg het tekort ongeveer E75.000. In eerste instantie was het tekort ruim E40.000 hoger. Door de administratieve achterstand hadden we namelijk de omzetbelasting op de gemaakte kosten nog niet teruggevraagd. Om dit gat te dichten, hebben we een aantal maatregelen getroffen. De aangifte omzetbelasting werd in 2010 zo snel mogelijk afgewikkeld, waarmee een groot deel van het tekort aangevuld werd. In deze periode voerden we ook stevige bezuinigingsmaatregelen door,

28


Jaarverslag Stichting Trin en Stichting Trin Events

2008 2009 29


Balans per 31 december 2009 Activa 31/12/2009 31/12/2008 BEDRAGEN IN EURO BEDRAGEN IN EURO

verzicht

MateriĂŤle vaste activa Inventaris

31.196

27.836

Geluid- en lichtinstallaties

17.414

11.397

Vervoermiddelen

13.060

17.405

61.670

56.638

Vlottende activa Voorraad

-

5.480

Debiteuren

-

12.186

70.779

30.937

Belastingen en premies sociale verzekeringen R/C Stichting Trin Events

-

-

R/C Stichting PAM

-

989

Overige vorderingen en overlopende activa

23.945

72.408

94.724

122.000

Liquide middelen

22.621

78.539

Totaal activa

179.015

257.177

Passiva 31/12/2009 31/12/2008 BEDRAGEN IN EURO BEDRAGEN IN EURO

verzicht

Stichtingsvermogen Algemene reserve

28.664

Reserveringsfondsen

10.550

41.606

39.214

145.177

103.571

Langlopende schulden

-

-

Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen

-

-

Crediteuren

75.808

Aflossingsverplichtingen

39.392

-

4.691

9.069

Belastingen en premies sociale verzekeringen Kortlopende schulden en overlopende passiva

44.221

19.910

58.710

139.801

112.000

Totaal passiva

179.015

30

257.177


Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten 2009 BEDRAGEN IN EURO

verzicht

2008 BEDRAGEN IN EURO

Baten Giften partners

294.042

Giften business partners Giften Firenights Giften Arch Giften conferenties Giften overige events

242.895

10.515

-

126.796

185.864

28.932

-

303.349

679.952

25.950

-

Giften project Held

161.738

102.773

Giften overige projecten

282.613

219.345

Algemene giften

109.589

138.841

1.343.524

1.569.670

Baten uit eigen fondsenwerving

Overige baten

5.792

20.617

Som der baten

1.349.316

1.590.287

Lasten Lasten Besteed aan doelstellingen Uitgaven Firenights

114.174

Uitgaven Arch Uitgaven conferenties Uitgaven overige events

239.509

17.593

-

300.957

320.698

13.026

-

Uitgaven project Held

174.620

125.789

Uitgaven overige projecten

344.539

416.333

Overige uitgaven doelstellingen

8.413

21.579

973.322

1.123.908

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving

167.708

199.373

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie

283.193

179.303

Som der lasten

1.424.223

1.502.584

Resultaat

74.907-

87.703

Doelbestedingspercentage van de baten Bestedingen aan doelstelling/totale baten

72,1%

70,7%

Doelbestedingspercentage van de lasten Bestedingen aan doelstelling/totale lasten

68,3%

74,8%

Fondsenwervingspercentage Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving

12,5%

12,7%

Beheerskostenpercentage Kosten beheer en administratie/totale lasten

19,9%

31

11,9%


Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht 2009 BEDRAGEN IN EURO

moverzicht

2008 BEDRAGEN IN EURO

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat

74.907

87.703

Aanpassing voor: Afschrijvingen

15.590

9.120

Verandering in: - Voorraden - Vorderingen

5.480

11

21.796

102.353

- Kortlopende schulden

27.801

34.190

- Reserveringsfondsen

31.056

12.136

Mutatie werkkapitaal

24.021

56.016

Kasstroom uit operationele activiteiten

35.296

40.807

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen vaste activa Desinvesteringen vaste activa

21.965

34.790

1.343

-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

20.622

34.790

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Verstrekte langlopende leningen

-

Aflossing langlopende schulden

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

500

-

500

Netto kasstroom / toe- afname geldmiddelen

55.918

32

5.517


T OELI CHTI NG

Algemene toelichting

Presentatie De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen die in 2007 door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd. Het doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeen gebracht zijn. Bij de resultatenrekening ontbreekt de begroting voor het jaar 2009, omdat deze intern niet is opgesteld conform de richtlijn. Met ingang van 2010 wordt wel gewerkt met een interne begroting conform de indeling van de resultatenrekening zoals opgenomen in dit jaarverslag.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva MateriĂŤle vaste activa De materiĂŤle vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Onder de materiĂŤle vaste activa worden opgenomen: computerapparatuur, software, licht- en geluidapparatuur, vervoermiddelen, kantoorinrichting, printers en andere kantoorapparatuur. Voorraden Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Voor eventuele incourantheid wordt een voorziening gevormd. Overige activa en passiva Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen voor de resultaatbepaling Ontvangsten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten vanwege giften en donaties worden verantwoord op het moment van ontvangst. De opbrengsten van verkochte artikelen worden verantwoord in het jaar waarin de artikelen geleverd zijn. Kosten worden ten laste van het resultaat gebracht in het jaar waarop zij betrekking hebben.

33


Toelichting op de balans Activa

2009 BEDRAGEN IN EURO

2008 BEDRAGEN IN EURO

MateriĂŤle vaste activa Saldo per 1 januari

56.638

30.968

Investeringen boekjaar

21.965

34.790

Desinvesteringen boekjaar

1.343

-

Afschrijvingen boekjaar

15.590

9.120

Saldo per 31 december

61.670

56.638

Cumulatieve aanschafwaarde Inventaris Geluid- en. Vervoer- Totaal lichtinst middelen Saldo per 1 januari

32.293

Investeringen boekjaar

12.060

9.905

-

-

44.353

25.316

Desinvesteringen boekjaar Saldo per 31 december

15.411

19.950 - 1.500 18.450

67.654 21.965 1.500 88.119

Cumulatieve afschrijvingen Saldo per 1 januari

4.457

4.014

2.545

11.016

Afschrijvingen boekjaar

8.700

3.888

3.002

15.590

-

-

Saldo per 31 december

13.157

7.902

5.390

Boekwaarde 1 januari

27.836

11.397

17.405

56.638

Boekwaarde 31 december

31.196

17.414

13.060

61.670

Desinvesteringen boekjaar

157

157 26.449

Het afschrijvingspercentage bedraagt voor alle activa 20% op jaarbasis.

31/12/2009 BEDRAGEN IN EURO

31/12/2008 BEDRAGEN IN EURO

Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting 2008

30.937

Omzetbelasting 2009

39.842

30.937 -

Saldo per 31 december

70.779

30.937

Overige vorderingen en overlopende activa Borgsommen

1.750

-

Bankgarantie Rabobank

15.535

15.535

Vooruitbetaalde bedragen

862

43.085

Nog te ontvangen bedragen

5.798

13.788

Saldo per 31 december

23.945

72.408

Liquide middelen Rabobank

12.671

54.923

ABN AMRO

8.063

14.402

ING Bank

1.449

827

PayPal

43

5.364

Kas

395

3.023

Saldo per 31 december

22.621

78.539

34


Passiva 31/12/2009 BEDRAGEN IN EURO

31/12/2008 BEDRAGEN IN EURO

Stichtingsvermogen Saldo per 1 januari

103.571

15.868

Resultaat boekjaar

74.907

87.703

Saldo per 31 december

28.664

103.571

Bestemmingsgelden

Reservering Project Held

1.790

3.870

Reservering India

-

27.666

Reservering Oeganda

6.285

-

Reservering Kenia

2.000

-

Reservering Mozambique

325

-

Reservering Pakistan

-

10.070

Reservering reissommen

150

-

Saldo per 31 december

10.550

41.606

Langlopende schulden Saldo per 1 januari

-

500

Aflossing boekjaar

-

500-

Saldo per 31 december

-

-

Aflossingsverplichtingen

2009

Totaal

Verstrekt

Afgelost

Rente

31/12/2009

Leningen van natuurlijke personen

30.125

5.000

-

25.125

Leningen van Stichtingen

14.267

-

-

14.267

44.392

5.000-

-

39.392

Saldo per 31 december

De leningen zijn in de loop van 2009 verstrekt als overbruggingskrediet en worden binnen een jaar afgelost. Over het uitstaande saldo wordt geen rente berekend. 31/12/2009 BEDRAGEN IN EURO

31/12/2008 BEDRAGEN IN EURO

Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffingen

4.691

9.069

Saldo per 31 december

4.691

9.069

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Te betalen accountantskosten

8.777

7.727

Te betalen loonkosten

1.947

2.487

Te betalen huisvestingskosten

4.436

-

Af te dragen giften

169

632 42.066

Vooruitontvangen reissommen

-

Te betalen bedragen doelstellingen

2.571

-

Te betalen bedragen overigen

2.010

5.798

Saldo per 31 december

19.910

58.710

35


Toelichting op de staat van baten en lasten Besteed aan doelstellingen

2009 2008 BEDRAGEN IN EURO BEDRAGEN IN EURO

Evangelisatiecampagnes

201.374

-

Reizen Trin Travel

68.041

81.180

Overige reizen

29.554

45.351

Projecten buitenland

26.342

253.956

Ondersteuning stichtingen Nederland

16.982

11.322

Overige projecten

2.246

24.524

Totaal

344.539

416.333

Evangelisatiecampagnes 2009 Inkomsten India Pakistan Myanmar

2009 Totaal

Reissommen deelnemers

73.290

1.624

3.612

78.526

Ontvangen giften

98.097

19.213

4.080

121.390

171.387

20.837

7.692

199.916

Totaal

Uitgaven Kosten tickets

75.398

8.242

5.157

88.797

Verblijfkosten

36.505

481

875

37.861

Uitgaven outreaches

14.437

2.406

Uitgaven campagne

44.399

10.152

Uitgaven PR

703

-

Overige uitgaven

275

-

Totaal

171.717

21.281

-

16.843

1.846

56.397

498

1.201

- 8.376

275 201.374

Saldo Evangelisatiecampagnes 2009

330

444

684

1.458

Reizen Trin Travel 2009 Inkomsten India Oeganda IndonesiĂŤ

2009 Totaal

Reissommen deelnemers

9.250

22.235

3.500

34.985

Ontvangen giften

9.705

10.030

800

20.535

18.955

32.265

4.300

55.520

Totaal

Kosten tickets

8.916

18.417

Verblijfkosten

3.140

4.806

Uitgaven outreaches

8.390

478

Uitgaven kinderdorp Overige uitgaven Algemene kosten Trin Travel Totaal

-

7.760

1.000 - 21.446

1.962 - 2.318 -

29.295 7.946 11.186 7.760

-

-

1.000

-

-

10.854

31.461

4.280

68.041

Saldo reizen Trin Travel 2009

2.491

804

36

20

12.521


Besteed aan doelstellingen Reizen Trin Travel 2008 Inkomsten Reissommen deelnemers

India Oeganda 48.572

Ontvangen giften

-

Overige reizen

-

Totaal

48.572

15.352 543 - 15.895

Kosovo

Totaal

4.327

68.251

-

543

-

2.254

4.327

71.048

Kosten tickets

32.880

13.401

Verblijfkosten

10.000

4.800

5.421

14.800 8.938

Overige reizen

-

-

-

Algemene kosten Trin Travel

-

-

-

Totaal Saldo reizen Trin Travel 2008

42.880 5.692

51.702

-

5.740

18.201

5.421

81.180

2.306

1.094

10.132

Overige Reizen IndonesiĂŤ

India Oeganda

2009 BEDRAGEN IN EURO

2008 BEDRAGEN IN EURO

10.841

2.933

-

4.050

1.630

6.535

Verenigde Staten

5.283

6.570

Canada

6.509

Mozambique Kenia

- -

4.827 4.648

Overige bestemmingen

5.291

15.788

Totaal

29.554

45.351

Projecten buitenland Trin IndonesiĂŤ

11.444

India

3.365

51.705

Oeganda - Bulamu Village

872

121.439

Hero Resources - Be a Hero

-

35.096

26.569

Mozambique

5.184

2.998

Kenia

5.477

16.149

Totaal

26.342

253.956

Ondersteuning Stichtingen Nederland Stichting de Brug

8.000

Stichting Chayiv

1.400

-

Stichting iEnable

550

-

Stichting Go and Tell

850

350

Stichting Living Water Ministries

1.000

Victory Outreach

-

2.000

2.927

Overigen

5.182

6.045

Totaal

16.982

11.322

Overige projecten Trin Fellowship

-

RAN

-

13.238 2.653

Overigen

2.246

8.633

Totaal

2.246

24.524

37


Toelichting op de staat van baten en lasten

Werving baten 2009 BEDRAGEN IN EURO Kosten eigen fondsenwerving Trin Magazine

2008 BEDRAGEN IN EURO

8.574

-

PR kosten partners

17.762

7.561

Algemene kosten partners

37.589

75.446

Aandeel kosten conferenties

75.239

80.174

Aandeel kosten Firenights

28.544

36.192

Totaal

167.708

199.373

Kosten beheer en administratie 2009 Project Held Firenights / Trin Travel Eigen fondsen Beheer en conferenties werving administratie Loonkosten

14.880

69.704

Huisvestingskosten

11.702

17.163

8.309 - 205

Totaal 2009

22.400

130.719

246.012

8.581

72.540

109.986

5.743

34.978

53.232

Kantoorkosten

-

12.306

Kosten PR

-

218

-

-

4.570

4.788

Autokosten

-

7.479

-

-

5.455

12.934

Algemene kosten

-

-

-

-

22.154

22.154

Bankkosten en rente

-

-

-

-

8.061

8.061

Afschrijvingen

1.180

8.663

167

865

4.716

15.591

Totaal 2009

27.762

115.533

8.681

37.589

283.193

472.758

Kosten beheer en administratie 2008 Project Held Loonkosten

Firenights / Trin Travel conferenties

Eigen fondsen werving

Beheer en Totaal 2008 administratie

17.065

75.944

-

44.369

75.088

212.466

Huisvestingskosten

4.912

16.970

-

4.466

42.757

69.105

Kantoorkosten

6.220

24.586

-

5.654

23.183

59.643

-

20.634

11.724

32.358

Kosten PR

-

Autokosten

-

Algemene kosten

-

Bankkosten en rente

-

- 14.127

-

-

7.902

22.029

-

-

-

9.521

9.521

-

-

-

7.152

7.152

323

1.976

9.120

75.446

179.303

421.394

Afschrijvingen

356

6.465

Totaal 2008

28.553

138.092

- -

Verdeling kosten beheer en administratie Kosten worden voor zover mogelijk direct toegerekend aan de doelstellingen of de kosten van eigen fondsenwerving. Alle overige kosten worden verdeeld op basis van het (gewogen) gemiddeld aantal medewerkers die op de verschillende afdelingen werkzaam zijn.

38


Specificatie van de kosten Loonkosten

2009 BEDRAGEN IN EURO

2008 BEDRAGEN IN EURO

Bruto lonen

182.857

155.925

Sociale lasten

28.918

19.725

Kosten ingeleend personeel

8.608

-

Reiskostenvergoedingen

12.217

8.203

Overige personeelskosten

13.412

28.613

Totaal

246.012

212.466

Aantal FTE’S boekjaar

15.0

12.9

Huisvestingskosten Huur kantoorruimte

76.933

39.047

Huur woonhuizen

30.922

18.503

Overige huisvestingskosten

2.131

11.555

Totaal

109.986

69.105

Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden

2.525

8.974

Telefoonkosten

24.094

10.809

Internet en webhosting

4.288

6.678

Portokosten

14.933

7.131

Drukwerk

1.122

16.497

Overige kantoorkosten

6.270

9.554

Totaal

53.232

59.643

Kosten PR Advertenties

491

6.062

PR kosten partners

-

20.634

Contributies en abonnementen

1.223

199

Representatiekosten

3.074

5.463

Totaal

4.788

32.358

Autokosten Brandstof

5.139

11.296

Onderhoud / reparaties

3.660

3.681

Verzekeringen

2.243

1.238

Wegenbelasting

1.536

1.261

Overige autokosten

356

4.553

Totaal

12.934

22.029

Algemene kosten Accountantskosten

4.168

4.665

Kosten loonadministratie

7.342

2.119

Verzekeringen

902

1.352

Diverse baten en lasten

9.742

1.385

Totaal

22.154

9.521

39


40


SAME NS TELLINGSVER KLAR I NG

Samenstellingsverklaring

Aan het bestuur van: Stichting TRIN en Stichting TRIN Events Engelserf 35 G 3843 BD HARDERWIJK

Geacht bestuur, Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2009 met betrekking tot uw stichtingen. 1. Opdracht Ingevolge uw opdracht hebben wij de geconsolideerde jaarrekening 2009 van Stichting TRIN en Stichting TRIN Events, waarin begrepen de balans met telling van € 179.015 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van - € 74.907, samengesteld. 2. Samenstellingsverklaring Opdracht Wij hebben de in dit rapport opgenomen geconsolideerde jaarrekening 2009 van Stichting TRIN en Stichting TRIN Events te Harderwijk samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van Stichting TRIN en Stichting TRIN Events verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van Stichting TRIN en Stichting TRIN Events. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 4410 “Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie”. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Tevens is de jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor fondswervende instellingen. DRACHTEN, 10 december 2010.

Bastiaans Adviesgroep BV De heer J. Nienhuis

41


Touch Reach & Impact the Nations Postbus 217 3840 AE Harderwijk Tel: 0341- 424 785 Fax: 0341 432 485 Email: info@trin.nl www.trin.nl

42

Trin Jaarverslag 2008 en 2009  

Het jaarverslag van Trin voor het jaar 2008 en 2009

Trin Jaarverslag 2008 en 2009  

Het jaarverslag van Trin voor het jaar 2008 en 2009

Advertisement