Page 1

HEMNES

Årsmøte Korgen Vertshus

22. mars 2012 kl. 18.00


HEMNES

Årsmøte 2012

SAKSLISTE:

Sak 1:

Konstituering og møtereglement. ....................................................................................... 3

Sak 2:

Årsmeldinger ...................................................................................................................... 4

Sak 3:

Regnskap ............................................................................................................................ 8

Sak 4:

Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende årsmøteperiode. ............................. 10

Sak 5:

Budsjett ............................................................................................................................ 12

Sak 6:

Innkomne saker eller saker fra styret ............................................................................... 13

Sak 7:

Valg .................................................................................................................................. 14

Sak 8:

Resolusjoner ..................................................................................................................... 15

Sak 9:

Meninger fra årsmøtet før fylkesårsmøte og landsmøte .................................................. 15

Side - 2 -


HEMNES

Sak 1:

Årsmøte 2012

Konstituering og møtereglement. 1. Leder åpner årsmøtet og leder behandlingen av innkalling og valg av dirigent og årsmøtesekretær. Forslag: Aud Magnhild Klingen (Dirigent) Mari Kristin Granmo (Referent) 2. Dirigenten leder den videre konstitueringen og foretar: a) Valg av representanter til å underskrive protokoll. Forslag: Eli Thommessen og Ingunn Bang Nilsen b) Godkjenning av saksliste/dagsorden. 3. De som ønsker å tegne seg på talelisten, viser dette med å rekke opp en hand. De som ønsker å tegne seg for replikk, viser dette ved å rekke opp en hånd og vise to fingre.

Vedtak: 1. Innkallingen godkjennes. 2. Til dirigent velges: Aud Magnhild Klingen 3. Til årsmøtesekretær velges: Mari Kristin Granmo 4. Til å skrive under protokollen velges: Eli Thommessen og Ingunn Bang Nilsen

Side - 3 -


HEMNES

Sak 2:

Årsmøte 2012

Årsmeldinger

Årsmelding for styret i Utdanningsforbundet Hemnes. Styret har bestått av følgende: Leder/HTV: Nestleder/vara HTV: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem kontaktperson barnehage: Styremedlem, lederforum: Styremedlem kontaktperson grunnskole: Vararemedlemmer:

Trygve Svenning Karen Gullesen Mari Kristin Granmo Åse Ingunn Buskli Johnny Johannessen Aud Magnhild Klingen Torunn Landfastøien Per Arne Skreslett Ingunn Bang Nilsen Turid Holmstrand Gunnhild Vassdal

Kontaktpersoner: Kontaktperson Grunnskole: Kontaktperson Barnehage: Leder for lederforum:

Per Arne Skreslett. Aud Magnhild Klingen Torunn Landfastøien

Klubbtillitsvalgte: Hemnes voksenopplæring Hemnes sentralskole Finneidfjord skole Bjerka skole Korgen sentralskole Bleikvassli skole Hemnes barnehage Finneidfjord barnehage Bjerka barnehage Tømmerheia naturbarnehage Korgen fysakbarnehage Bleikvassli barnehage

Johnny Johannessen Trine Kosmo Mari K. Granmo Monica Schröder Per Arne Skreslett Tommy Berg Karina Sørensen Aud Magnhild Klingen Aud Magnhild Klingen Hilde Haugen Susanne Holmen

Side - 4 -

(fra 1.8.2011, ikke på valg) (fra 1.8.2011, på valg) (fra 1.8.2010, på valg) (fra 1.8.2010 på valg) (fra 1.8.2010, på valg) (fra 1.8.2010, på valg) (fra 1.8.2009, ikke på valg) (fra 1.8.2009, ikke på valg) (fra 1.8.2010 på valg) (fra 1.8.2010 på valg) (fra 1.8.2010 på valg)


HEMNES

Årsmøte 2012

Blant sakene styret og leder har jobbet med denne perioden kan nevnes: 1. 2. 3. 4.

Lokale forhandlinger, kap.3 og kap.5 Regnskap og budsjett Kommunevalget 2011 Pensjonistkontakt

Møteaktivitet i perioden: Antall styremøter: 4 Antall saker: 24 Kursing: Modul 4 (Diverse tema) HT-kurs Nettverk Storkurs

Tommy Berg, Johnny Johannessen og Mari K. Granmo Trygve Svenning Trygve Svenning Johnny Johannessen, Aud-Magnhild Klingen og Trygve Svenning

Kurs/ konf. arr.av fylkesnivå/sentralt nivå:  Aud Magnhild Klingen  6. februar Arbeidstid barnehage i Bodø  Torunn Landfastøien har deltatt på:  30. nov.-1. des. Lederkonferanse i Tromsø  Trygve Svenning har deltatt på:  6.-7. september Ledersamling i Bodø  7.-8. desember Ledersamling i Bodø  6. februar Arbeidstid barnehage i Bodø  7.-8. februar Tariffkurs i Oslo  13. mars Arbeidstid skole i Bodø  21.-22. mars Utdannings- og barnehagepolitisk konferanse på Mo i Rana

I løpet av 2010 sa vår pensjonistkontakt fra seg sitt verv. Lokallaget forsøkte lenge å finne en ny person som kunne påta seg vervet. Til slutt fikk vi heldigvis en som sa ja under forutsetning at han fikk ta med seg en nestkommanderende, noe styret ikke hadde noen motforestillinger på. Pensjonistkontakt er Hilmar Henriksen med Trond Landfastøien som nestkommanderende.

Vedtak Styrets årsmelding godkjennes av årsmøtet.

Side - 5 -


HEMNES

Årsmøte 2012

Årsmelding fra HTV Vervet som Hovedtillitsvalgt er hjemlet i Hovedavtalen, og gir rett til medbestemmelse og uttalerett på kommunenivå. HTV representerer lærere, førskolelærere og skoleledere overfor arbeidsgiver. Møtevirksomhet:  HTV-forum (her møter de hovedtillitsvalgte i kommunen personalsjef og/eller rådmann til drøftinger og informasjonsutveksling).  Fellesmøter for administrasjon, enhetsledere og hovedtillitsvalgte i kommunen.  Drøftinger og forhandlinger på enhetsledernivå og rådmannsnivå. Representasjon:  Medlem av administrasjonsutvalget.  Medlem av arbeidsmiljøutvalget. Andre oppgaver Kurs i Hovedavtalen i regi av arbeidsgiver og fagforening.

Viktige saker i året som har gått Da Utdanningsforbundet Hemnes ikke greide å finne noen innenfor barnehage til å ta vervet som nestleder/HTVvara, har HTV hatt ansvaret for både skolesektoren og barnehagesektoren inneværende år. Dette er ikke noe heldig løsning og håpet er jo at dette kun var midlertidig. Organisasjonsmessig blir dette en veldig sårbar ordning, og med en nestleder/HTV-vara uten frikjøp er det vanskelig å forvente for mye dugnadsarbeid. Diskusjonsmulighetene blir minimale og det blir i tillegg en ganske ensom tilværelse på kontoret. Selv om dette kanskje ikke var helt ønskelig, var dette likevel den beste løsningen når ingen fra barnehagesektoren sa seg villig til å påta seg et slikt verv. Lokale forhandlinger Den største saken inneværende år har vært lokale forhandlinger for kapitlene 3 og 5. Utdanningsforbundet har kun medlemmer i kapittel 3 for tiden, og det er enhetsleder skole og enhetsleder barnehage. For enhetsleder barnehage ble det forhandlet fra en løsning som var godt innenfor vår smertegrense. Utdanningsforbundet aksepterte løsningen og det ble derfor inngått avtale som ble underskrevet. Enhetsleder skole tiltrådte i løpet av sommeren og hadde derfor mulighet til å forhandle lønn under tilsetting, noe han også gjorde. Fra Utdanningsforbundet ble det derfor ikke lagt inn noe krav på denne stillingen, men det ble framforhandlet at han etter prøvetid har krav på en lønnssamtale på rådmannsnivå.

Økonomiske utfordringer, strukturdebatt, omstilling og planarbeid De økonomiske utfordringene i Hemnes kommune er fortsatt store. Dette berører selvsagt både skole- og barnehagesektoren. Etter valget i høst virker det i alle fall som om strukturdebatten er lagt død inneværende valgperiode. De fleste partiene gikk til valg på at dagens struktur skulle bestå og derfor må en kunne gå ut i fra at de forholder seg til det. Vi er i gang med 2012 som kanskje vil bli det trangeste året for Hemnes kommune når det gjelder økonomi. Skolesektoren har fått klare signal på at det vil bli noen innsparinger og dette blir drøftet med organisasjonene. Innsparingene vil først tre i kraft høsten 2012.

Side - 6 -


HEMNES

Årsmøte 2012

I barnehagesektoren har de øremerkede tilskuddene forsvunnet til fordel for lokal prioritering. Foreløpig har det i Hemnes kommune ikke slått negativt ut, men det er viktig for organisasjonen å være på vakt her slik at bevilgningene til sektoren ikke blir nedprioritert til fordel for andre budsjettposter. Andre forhold som bør bemerkes For barnehagene har det fra departementet kommet klare føringer på pedagognormen. Hemnes kommune har i utgangspunktet lagt seg på KS sin mening. Normen fra departementet er kun en veiledning og ikke en forskrift. Hemnes kommune ønsker likevel etter hvert å innføre pedagognormen, men samtidig sliter kommunen med å besette dagens stillinger med pedagoger. For skolesektorens del har det i år på sentralt nivå vært forhandlinger om lærernes arbeidstid. Utdanningsforbundet og KS ble etter hvert enige om en ny avtale som skal gjelde for et år slik at det blir nye forhandlinger neste år igjen. Et viktig mål for Utdanningsforbundet var at arbeidstida ikke skulle bli en del av tarifforhandlingene 2012. Etter noen år med litt turbulent forhold mellom administrasjon og organisasjonene, har det nå blir et mye greiere. Ny rådmann er på plass og det er ansatt enhetsleder for skole. Både på rådmanns-, skole- og barnehagenivå er det et godt forhandlings- og drøftingsklima, noe som gjør jobben mye lettere for organisasjonsarbeid. Internt i Utdanningsforbundet Hemnes sliter vi dessverre fortsatt med engasjementet. Vi sliter fortsatt å få folk til å stille opp i verv og på enkelte arbeidsplasser møter det veldig lite medlemmer opp på møter i regi av Utdanningsforbundet. Håper at dette skal kunne snu i framtida, for det ser ut til at organisasjonsarbeidet vil bli vel så viktig i framtida som det har vært til nå. Vedtak Årsmelding fra HTV godkjennes av årsmøtet.

Side - 7 -


HEMNES

Sak 3:

Årsmøte 2012

Regnskap

Utdanningsforbundet Hemnes Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2011

2010

0 119.686 119.686

5.061 120.187 125.248

Sum møter, kurs og andre kostnader Lønnskostnader m.m. Annen driftskostnad Sum driftskostnader

46.139 0 47.174 93.313

109.670 1.200 60.436 171.306

Driftsresultat

26.373

-46.058

93 105 -12

0 353 -353

26.361 26.361

-46.411 -46.411

Årsoverskudd (Årsunderskudd)

26.361

-46.411

Overføringer Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer

-26.361 0 -26.361

0 46.411 -46.411

Refusjon SPK-midler Kontingentinntekter FY/LOK Sum driftsinntekter

1

Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Side - 8 -


HEMNES

Årsmøte 2012

Balanse Eiendeler

Note

2011

2010

Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l.

-321 -321 75.077

0 0 48.394

Sum omløpsmidler

74.755

48.394

Sum eiendeler

74.755

48.394

-20.896 48.394 -26.361 53.859

0 94.805 -46.411 48.394

Sum egenkapital

53.859

48.394

Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

20.896 20.896

0 0

Sum gjeld

20.896

0

Sum egenkapital og gjeld

74.755

48.394

Egenkapital og gjeld Egenkapital interne restrisksjoner 45 regelen Fri egenkapital Periodens resultat Sum opptjent egenkapital

Hemnes For ledelsen i Utdanningsforbundet Hemnes

Lokallagsleder

Side - 9 -


HEMNES

Årsmøte 2012

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i overensstemmelse med de grunnleggende regnskapsprinsippene i regnskapsloven § 4-1. Dette innebærer blant annet at transaksjonene skal regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet (transaksjonsprinsippet). Driftsinntekter og kostnader Inntektsføringen skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være tidspunktet for levering av varer og tjenester. Kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Styrets kommentar Styret ønsket i høst å avsette en del midler som skulle brukes til kursing av lokallagets tillitsvalgte, eventuelt kursing av medlemmene. Vedtaket ble enstemmig avgjort i styremøte. I novemberdesember kom det fra sentralt hold, forandringer i regnskapsrutinene. Det ble ikke anledning til å sette av midler til det styret hadde vedtatt. Dette er årsaken til at lokallaget ble sittende med for mye midler i forhold til regelverket, og det må derfor betales tilbake kontigentmidler til fylket.

Vedtak Framlagte regnskap godkjennes av årsmøtet.

Sak 4: Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende årsmøteperiode. Utdanningsforbundet Hemnes vil legge handlingsplaner utarbeidet sentralt og på fylket til grunn for det videre arbeidet. Men vi vil likevel nevne noen områder spesielt, og de utfordringene vi ser for oss lokalt.

Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidet med en lønnspolitisk plan er fortsatt på ”stede hvil”. Til høsten er det sannsynligvis nye lokale forhandlinger, men det ser ikke ut som om arbeidsgiver har noen planer om å lage en slik plan. Så lenge vi er underlagt systemet med lokale forhandlinger er det etter vårt syn nødvendig med en plan for å sikre forutsigbarhet og konsekvens i lokal lønnsdannelse. For Utdanningsforbundet er følgende viktig:  

Videreutdanning skal lønne seg og gi uttelling økonomisk. Kriteriene for lønnsutvikling i en lønnspolitisk plan skal være kjente, objektive og etterprøvbare. Vi ønsker et lønnssystem som styrker arbeidsmiljøet, samarbeidet og teamarbeidet på den enkelte arbeidsplass. Vi ønsker ikke at resultater skal ligge til grunn for fordeling av lønnsmidler i kapittel 4. Sørge for at både arbeidsgiver og arbeidstakere har tilstrekkelig kunnskap om forhandlingssystemet og dets virkninger.

Side - 10 -


HEMNES

Årsmøte 2012

Utdanningsforbundet ønsker å være aktive i arbeidet med sikre et godt arbeidsmiljø. Det er sentralt at bestemmelsene i lov- og avtaleverk følges, og at både tillitsvalgte og ledere er kjent med bestemmelsene, og vi vil i samarbeid med arbeidsgiver bidra til at alle tillitsvalgte og ledere får den nødvendige skolering De tillitsvalgtes arbeidsforhold. Arbeidsforholdene i kommunen er blitt mye bedre enn tidligere. Det er opprettet enhetsleder skole og skolene har fått tilbake rektor på skolen. Det er viktig at de tillitsvalgte på arbeidsplassene har opprettet faste møtetidspunkt med leder på arbeidsplassen slik at drøftinger etter hovedavtalen er mulig. Her har Utdanningsforbundet en utfordring i barnehagene der det til nå ikke har vært tradisjon med slike drøftingsmøter. Fra høsten 2012 skal det i barnehagene lages arbeidsplaner for hver enkelt arbeidstaker og denne skal drøftes med tillitsvalgte. Da er det veldig viktig at faste møtetider er opparbeidet. Et viktig mål for oss i Utdanningsforbundet Hemnes vil være å styrke engasjementet i klubbene og blant medlemmene generelt, og vi vil arbeide for å øke aktivitetsnivået i alle ledd av organisasjonen. Kompetanseheving Utdanningsforbundet skal særlig følge opp kompetansehevinga for ledere, lærere og førskolelærere og påse at medbestemmelsesretten blir ivaretatt. Det er viktig at tilbud om kurs og videreutdanning er sterkt forankra ved den enkelte arbeidsplass og i størst mulig grad gjenspeiler individuelle og lokale behov så vel som sentrale føringer. For Utdanningsforbundet er de viktigste områdene for kompetanseheving  Økt andel pedagoger i barnehagene  Etter- og videreutdanning i basisfagene i skolen Organisasjon Utdanningsforbundet i Hemnes vil arbeide aktivt for å involvere alle medlemsgruppene i viktige prosesser. Særlig må vi nå følge opp initiativet fra sentralt hold om å ta vare på FAS-medlemmene våre. Styret vil arbeide for å skape møteplasser for alle medlemsgruppene våre. Omstillingsprosesser Det er nå svært viktig for Utdanningsforbundet i Hemnes å overvåke de endringsprosessene som vi nå står midt oppe i. I skolesektoren står vi over for et ganske stort kutt i antall årsverk. Her er det viktig å påse at rammevilkårene i skolen ikke blir rasert og at det er nok lærertetthet i skolen. Vi må også arbeide aktivt overfor politiske miljøer for å synliggjøre konsekvensene av endringer som foreslås, og vi må stille tydelige krav om at kvaliteten på barnehage- og skoletilbudet ikke skal reduseres. Et viktig mål må være å opprettholde pedagogtettheten både i skole og barnehage, og å beholde og videreutvikle den kompetansen som allerede finnes i organisasjonen. Vedtak Retningslinjene for arbeidet i lokallaget godkjennes av årsmøtet

Side - 11 -


HEMNES

Sak 5:

Årsmøte 2012

Budsjett

2012

Budsjett UDF Hemnes INNTEKTER

UTGIFTER

Resultat Budsjett 2011 2012 Renter - gebyrer

Forholdet resultat / budsjett

Resultat Budsjett 2011 2012

Forholdet resultat / budsjett

93,00

100,00

7,00

104,50

120,00

15,50

0,00

0,00

0,00

5 349,00

6 000,00

651,00

119 686,00

115 000,00

4 686,00

0,00

0,00

0,00

Overføring egenkapital

0,00

75 000,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

Kurs/møter - Styret

0,00

0,00

0,00

11 132,00

30 000,00

18 868,00

Bevertning møter

0,00

0,00

0,00

9 217,13

15 000,00

5 782,87

Kontorrekvisita

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reise- Kjøreregning Klubbstøtte

Datarerkvisita

2 522,00

0,00

2 522,00

26 405,29

33 000,00

6 594,71

Kopipapir

0,00

0,00

0,00

0,00

980,00

980,00

Trykksaker

0,00

0,00

0,00

7 395,50

8 000,00

604,50

Porto

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

Telefon og bredbånd

0,00

0,00

0,00

5 526,47

7 000,00

1 473,53

Representasjon og gaver

0,00

0,00

0,00

20 441,50

20 000,00

441,50

Lønnsrefusjon

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Div. utg./ og inntekter

0,00

0,00

0,00

1 568,50

5 500,00

3 931,50

Honorar u. feriepenger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tilbakeført kont.

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

Annonser og lignende

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kursstøtte - Medlemmer

0,00

0,00

0,00

2 800,00

20 000,00

17 200,00

Regnskapsf. - Revisjon

0,00

0,00

0,00

6 000,00

9 000,00

3 000,00

Pensonisttiltak

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 301,00

190 100,00

67 799,00

95 939,89

190 100,00

94 160,11

------Sum

Vedtak Budsjettet godkjennes av årsmøtet.

Side - 12 -


HEMNES

Sak 6:

Årsmøte 2012

Innkomne saker eller saker fra styret

1) Forslag til vedtektsendringer i Utdanningsforbundet – pensjonistenes plass i organisasjonen Saksdokumenter: - Organisasjonsutvikling – pensjonistene, saksnotat til organisasjonsutvalget om pensjonistene - Forslag til vedtektsendringer vedrørende pensjonistmedlemmene fra styret for pensjonistene i Utdanningsforbundet Forslag til vedtektsendringer er uttrykk for et ønske om å styrke pensjonistenes plass i organisasjonen. Pensjonistene er i dag den nest største medlemsgruppa og den raskest voksende medlemsgruppa i organisasjonen. Forslag til vedtektsendringer ble gjennomgått, paragraf for paragraf. Pensjoniststyret i Nordland støtter de framlagte endringsforslagene med et par presiseringer, jf konklusjonen nedenfor. Konklusjon Endringsforslagene til følgende paragrafer støttes: § 2. Formål, § 3. Medlemskap, § 13. Pensjonistmedlemmer § 28. Landsmøte, § 31. Representantskap § 33.3 Sentralstyre, § 38 Utvalg, råd og fora § 44 Årsmøte § 47 Struktur på fylkesplan § 52 Utvalg, råd og fora § 66 Utvalg, råd og fora I tillegg foreslås at - § 13 endres til … pensjonistmedlemmer på kommunalt og/eller interkommunalt nivå - Siste setning begrunnelsen for endringsforslagene i §§ 28, 31, 44 og 47 endres til … saker som angår egen medlemsgruppe. § 52 får følgende tillegg til andre setning: … eventuelt fra lokallagsstyret i lokallag uten pensjonistkontakt/pensjoniststyre.

Årsmøtet snakket litt om dette. Vi bør jo ta vare på pensjonistene. De er jo ferdige med sin yrkeskarriere med mindre de er vikarer…så kanskje kan de ha en representant som en kan lytte til/få innflytelse i saker som angår dem i arbeidstakerorganisasjonen. Men, de har jo tilgang til årsmøtene og kan ta opp saker og bli hørt der. Årsmøtevedtak som delegatene fra Hemnes tar med til fylkesårsmøtet: Enstemmig NEI til forslaget.

Side - 13 -


HEMNES

Sak 7:

Årsmøte 2012

Valg

1) Valg av leder: Trygve fortsetter som leder. Flott! 2) Valg av nestleder: Karen Gullesen 3) Valg av HTV KS-området: Trygve fortsetter som før både for skole og barnehage 4) Valg av HTV-vara: Karen Gullesen 5) Valg av styrerepresentanter Valgkomiteens forslag:  Aud Magnhild Klingen  Per Arne Skreslett  Johnny Johannessen  Torunn Landfastøien  Mari Kristin Granmo  Åse Ingunn Buskli

- kontaktperson medlemsgruppe barnehage, 2 år - kontaktperson medlemsgruppe grunnskole, 1 år (ikke på valg) - styremedlem, 2 år - leder for lederforum, 1 år (ikke på valg) - sekretær, 2 år - kasserer, 2 år

6) Valg av varamedlemmer til styret Valgkomiteens forslag:  Stig Ulvestad - personlig vara - leder for lederforum, 2 år  Turid Holmstrand - vararepresentant styret, 2 år  Anne Grete Hind - vararepresentant styret, 2 år 7) Valg av ny Valgkomite  Kristin Tuven  Hilde Haugen  Alf-Erik Olufsen 8) Valg av delegater til Fylkesårsmøtet 2012 (Styret har foreslått)  Trygve Svenning  Karen Gullesen  Aud-Magnhild Klingen 

Mari K. Granmo som vara

Årsmøtet godkjente alle valg ovenfor.

Side - 14 -


HEMNES

Årsmøte 2012

Sak 8:

Resolusjoner

Ingen resolusjoner

Sak 9:

Meninger fra årsmøtet før fylkesårsmøte og landsmøte

Jobbe for bedre lønn. Slutte å være så snill og bare bøye oss i støvet. Være tydelige på det vi mener, kunne stå i en evt. konfrontasjon. Jobbe for at utdanning lønner seg og si ifra at vi er misfornøyde. Vi må engasjere oss og bli synlige, bruke media og fronte våre saker der. Viktig at alle medlemmene engasjerer seg i debatten og i organisasjonsarbeid generelt. Bedre lønn!!!! Viktig at landsmøtet fronter saker fra grasrota!!!

Nordlandsbenken på Utdanningsforbundets landsmøte pleier å si ifra, ros til dem!

Protokollunderskriving Undertegnede har lest og funnet årsmøteprotokollen i henhold til retningslinjer for Utdanningsforbundet. Alle saker og valg som var oppe på årsmøtet er kommet med i protokollen. Det er ingen bemerkninger til protokollen.

Eli Thommessen Sign.

Ingunn Bang Nilsen Sign.

Side - 15 -


HEMNES

Årsmøte 2012

Sentrumsveien 1 8646 KORGEN Telefon +47 975 957 27 www.udf.no/Hemnes

HEMNES

Side - 16 -

Årsmøte 2012  
Årsmøte 2012  

Årsmøteprotokoll for årsmøtet 2012

Advertisement