Page 1

HEMNES

Årsmøte Finneidfjord Samfunnshus

7. april 2011 kl. 19.00


HEMNES

Årsmøte 2011

SAKSLISTE:

Sak 1:

Konstituering og møtereglement. .......................................................................................... 3

Sak 2:

Årsmeldinger .......................................................................................................................... 4

Sak 3:

Regnskap ................................................................................................................................. 9

Sak 4:

Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende årsmøteperiode. .............................. 14

Sak 5:

Budsjett ................................................................................................................................. 16

Sak 6:

Innkomne saker eller saker fra styret .................................................................................. 17

Sak 7:

Valg ....................................................................................................................................... 18

Sak 8:

Resolusjoner ......................................................................................................................... 19

Side - 2 -


HEMNES

Sak 1:

Årsmøte 2011

Konstituering og møtereglement. 1. Leder åpner årsmøtet og leder behandlingen av innkalling og valg av dirigent og årsmøtesekretær. 2. Dirigenten leder den videre konstitueringen og foretar: a) Valg av representanter til å underskrive protokoll sammen med leder. b) Valg av tellekorps. Kirsten Dille og Viggo Trulsen c) Godkjenning av saksliste/dagsorden. 3. De som ønsker å tegne seg på talelisten, viser dette med å rekke opp en hand. De som ønsker å tegne seg for replikk, viser dette ved å rekke opp en hånd og vise to fingre.

Vedtak: 1. Innkallingen godkjennes. 2. Til dirigent velges: Johnny Johannessen 3. Til årsmøtesekretær velges: Mari Kristin Granmo 4. Til å skrive under protokollen velges: Tone Akselsen og Trine Leirvik Saksliste og dagsorden godkjennes uten innvendinger.

Side - 3 -


HEMNES

Sak 2:

Årsmøte 2011

Årsmeldinger

Årsmelding for styret i Utdanningsforbundet Hemnes. Styret har bestått av følgende: Leder/HTV: Nestleder/vara HTV: Sekretær: Kasserer: Styremedlem, leder seksjon grunnskole: Styremedlem seksjon barnehage: Styremedlem, seksjon skoleledere: Styremedlem seksjon grunnskole: Vararemedlemmer:

Trygve Svenning Karina Sørensen Mari Kristin Granmo Åse Ingunn Buskli Johnny Johannessen Aud Magnhild Klingen Torunn Landfastøien Per Arne Skreslett Ingunn Bang Nilsen Turid Holmstrand Gunnhild Vassdal

Seksjonsledere: Seksjon Grunnskole: Seksjon Barnehage: Seksjon Skoleledere:

Leder Per Arne Skreslett. Leder Aud Magnhild Klingen Leder Torunn Landfastøien

Klubbtillitsvalgte: Hemnes voksenopplæring Hemnes sentralskole Finneidfjord skole Bjerka skole Korgen sentralskole Bleikvassli skole

Johnny Johannessen Trine Kosmo Mari K. Granmo Monica Schröder Per Arne Skreslett Tommy Berg

Blant sakene styret og leder har jobbet med denne perioden kan nevnes: 1. 2. 3. 4.

Lokale forhandlinger, kap.3 og kap. 5 Lokale forhandlinger, kap.4 Forbundsuka - Nærtur Endring av struktur for lokallaget

Møteaktivitet i perioden: Antall styremøter: 5 Antall saker: 29

Side - 4 -

(fra 1.8.2010, på valg) (fra 1.8.2010, på valg) (fra 1.8.2010, ikke på valg) (fra 1.8.2010 ikke på valg) (fra 1.8.2010, ikke på valg) (fra 1.8.2010, ikke på valg) (fra 1.8.2009, på valg) (fra 1.8.2009, på valg) (på valg) (på valg) (på valg)


HEMNES

Årsmøte 2011

Kursing: Modul 1 (Lokal introduksjon) Modul 2 (Lov og avtaleforståelse) Modul 3 (VOKS-kurs) Modul 4 (Diverse tema) Modul 5 (Forhandlingskurs) Nettverk Storkurs

Tommy Berg og Mari K. Granmo Tommy Berg, Mari K. Granmo, Johnny Johannessen, Karina Sørensen og Trygve Svenning Mari K. Granmo og Trygve Svenning Karina Sørensen og Trygve Svenning Karina Sørensen og Trygve Svenning Trygve Svenning Johnny Johannessen, Karina Sørensen og Trygve Svenning

Kurs/ konf. arr.av fylkesnivå/sentralt nivå:  Trygve Svenning har deltatt på:  8.-9. juni Ledersamling på Fauske  15.-16. september Ledersamling i Bodø  18.-19. januar Ledersamling i Bodø  9. februar Sammen for den gode utdanningsledelse i Oslo

I løpet av året har vår pensjonistkontakt sagt fra seg sitt verv. Lokallaget har lenge forsøkt å finne en ny person som kunne påta seg vervet, men har så langt ikke lykkes. Vi ønsker å finne en ny pensjonistkontakt, men hvis ingen tar på seg vervet er det lite lokallaget kan gjøre med det.

Vedtak Styrets årsmelding godkjennes av årsmøtet uten innvendinger.

Side - 5 -


HEMNES

Årsmøte 2011

Årsmelding fra HTV (særansvar for skole) Vervet som Hovedtillitsvalgt er hjemlet i Hovedavtalen, og gir rett til medbestemmelse og uttalerett på kommunenivå. HTV representerer lærere og skoleledere overfor arbeidsgiver. Møtevirksomhet:  HTV-forum (her møter de hovedtillitsvalgte i kommunen personalsjef og/eller rådmann til og informasjonsutveksling)  Fellesmøter for administrasjon, enhetsledere og hovedtillitsvalgte i kommunen  Drøftinger og forhandlinger

drøftinger

Representasjon:  Medlem av administrasjonsutvalget  Medlem av arbeidsmiljøutvalget. Andre oppgaver Kurs i Hovedavtalen i regi av arbeidsgiver og fagforening.

Viktige saker i året som har gått Lokale forhandlinger Den største saken inneværende år har vært lokale forhandlinger for alle kapitlene. Da snakker vi om kapittel 3 som er enhetsledere (rektorer), kapittel 5 som er rådgivere og lignende og kapittel 4 som er førskolelærere, lærere og inspektører. I år var det helt klart kapittel 4 som ble det mest arbeidskrevende. Før forhandlingene startet ordentlig opp fikk vi i lokallaget strid innad i organisasjonen om den prioriterte fordelingen av potten. Striden sto mellom hvor mye førskolelærere skulle få i forhold til lærere. Medlemmene i forhandlingsutvalget var så uenige om fordelinga at styret i Utdanningsforbundet Hemnes måtte inn å bestemme hvilke prioriteringer som skulle ligge til grunn for forhandlingene. I forbindelse med striden om fordeling ble det også klart at enkelte førskolemedlemmer meldte seg ut av organisasjonen i protest. Når det gjelder selve lønnsforhandlingene med arbeidsgiver gikk det på kapittel 3 og kapittel 5 ganske greit. Selv om kommunen var lite villig til å strekke seg så veldig, fikk noen av våre medlemmer et bra løft økonomisk. Hovedmålet var å løfte de medlemmene våre som var kommet litt skjevt ut i forhold til tidligere forhandlinger og dette mener jeg vi til dels greide. For kapittel 4 måtte det mye argumentasjon og flere runder til, før partene kunne skrive under ferdige protokoller. Selv om forhandlingsresultatet ikke ble helt slik vi håpet, var tilbudet for godt til at vi vurderte å gå til brudd. Dessverre er det igjen kapittel 4c (lærere) som er tapere i det lokale oppgjøret. De havner på nesten 20 % under pro rata og dette er også tendensen i hele Nordland. Som fagforening tror jeg vi er nødt til å prøve å snu denne trenden i framtida.

Økonomiske utfordringer, strukturdebatt, omstilling og planarbeid De økonomiske utfordringene i Hemnes kommune er fortsatt store. Også denne perioden har skolestrukturen vært oppe som sak i det politiske miljøet. Etter flere dragkamper ble resultatet det samme som det så mange ganger før har blitt. Ingen forandring i skolestrukturen på nåværende tidspunkt. Det brukes mye ressurser på strukturendring og denne ”uthalinga” tærer på tid og krefter til både skoleadministrasjonene og lærere. Dette er tid og krefter som kunne vært brukt til en bedre skole. Målet til Utdanningsforbundet Hemnes bør i framtida være å arbeide for at politikerne forstår at denne gjentatte debatten om endring tærer på kreftene til kommunen som organisasjon. Skal

Side - 6 -


HEMNES

Årsmøte 2011

de gjøre endringer i strukturen må de gjøre det. Hvis ikke må ikke strukturendringsde batten komme opp hver gang det er snakk om økonomiske innstramminger. Som HTV har det fortsatt vært vanskelig å få innblikk i den totale situasjonen i skolesektoren. Fortsatt er det ingen egen enhetsleder for skolesektoren. Som HTV har det fortsatt vært rådmannen og assisterende rådmann en må forholde seg til. Rådmannen har som kjent vært sykemeldt stort sett hele høsten etter at han sa opp sin stilling. Det har derfor vært veldig vanskelig å få til jevnlige drøftingsmøter på kommunenivå. Ny rådmann e r nå på plass og som HTV håper jeg på et godt samarbeid med han. Internt i Utdanningsforbundet Hemnes sliter vi med engasjement. En sliter med å få folk til å stille opp til verv og medlemmene er lite aktiv på møter og arrangement i regi av lokallaget. Hvordan dette engasjementet skal kunne økes har jeg ikke fasiten på, men håper at medlemmene våre ser verdien med å ha et lokallag som jobber for deres sak. Samtidig er det viktig at medlemmene kjenner sin besøkelsestid og deltar på arrangementene som lokallaget arrangerer. Vedtak Årsmelding fra HTV tas til etterretning på årsmøtet uten kommentarer

Kommentar fra medlem på årsmøtet: Det at medlemmene er lite aktive kan og være fordi at de er fornøyde. Dette medlemmet ga skryt for lagets jobb og særlig viktig syntes denne at jobben som gjøres mot kommunen, forhandlinger m.m., er viktig!

Side - 7 -


HEMNES

Årsmøte 2011

Årsmelding fra vara HTV (særansvar for barnehage) Vervet som vara hovedtillitsvalgt er hjemlet i Hovedavtalen, og gir rett til medbestemmelse og uttalerett på kommunenivå. Vara har i hovedsak representert barnehagene. Møtevirksomhet:      

Fellesmøter for administrasjon, enhetsledere, politikere og hovedtillitsvalgte i kommunen Forhandlinger Dialogmøte- barnehage. Drøftinger og meningsutvekslinger med enhetsleder for barnehage og andre berørte parter i ulike saker Tilsettingssaker Personalsaker

Andre oppgaver:    

Informere og innhente synspunkter fra ATV’er og medlemmer Arrangere medlemsmøte i seksjon barnehage Delta på kurs i Utdanningsforbundet Nordlands regi Høringspart i ulike utredninger og saker

Viktige saker i året som har gått: Lokale lønnsforhandlinger De lokale lønnsforhandlingene skapte misnøye og frustrasjoner hos førskolelærere og styrere i barnehagene i kommunen. Før forhandlingene var gjennomført, meldte tre av styrerne seg ut av Utdanningsforbundet. Dette grunnet mange års frustrasjon over forbundets prioriteringer i lønnsoppgjøret, og lokallagets prioriteringer i kravene som ble fremlagt i årets forhandlinger. De pedagogiske lederne i barnehagene fikk ikke ei krone i tillegg i år. Det ble i stedet opprettet en protokolltilførsel, der det fremgår at ped-lederne skal innbefattes i kommunens oppgaver med å lage en plan på hvordan man skal klare å rekruttere og beholde førskolelærere i barnehagene. Utdanningsforbundet har vært i møte med enhetsleder og personalavdelingen, og diskutert eventuelle løsninger på dette.

Styrersituasjonen i Finneidfjord og Bjerka barnehage Utdanningsforbundet har vært i drøftingsmøte med enhetsleder, angående styrersituasjonen i Bjerka og Finneidfjord barnehage. Fra 15.08.08 har styrer stillingen ved Finneidfjord barnehage vært sammenslått med styrerstillingen i Bjerka barnehage. Dette ble satt i verk som en midlertidig løsning. Den gang var Finneidfjord en en-avdelings barnehage med 18 plasser. Fra 15.08.10. overtok Hemnes kommune driften ved Sjøveien barnehage, og dermed økte antall plasser ved Finneidfjord barnehage til gjennomsnittelig 38 pr. dag. Denne økningen tilsa at antall personal har økt tilsvarende, og som følge av det ble det behov for å få egen styrer ved Finneidfjord barnehage. Dette har vært et ønske siden den midlertidige løsningen ble opprettet.

Medlemsmøte Det er avholdt ett medlemsmøte i år. Agenda for møtet var diskusjoner rundt endringer av stillingsbeskrivelsene for ansatte i barnehagen. På dette møtet var Trygve bedt inn for å informere om de lokale lønnsforhandlingene. Kun 5 medlemmer tilstede. Vedtak Årsmelding fra HTV tas til etterretning på årsmøtet uten kommentarer

Side - 8 -


HEMNES

Sak 3:

Årsmøte 2011

Regnskap

REGNSKAP FOR UTDANNINGSFORBUNDET HEMNES 2010

Måned januar « « « « « « « « « «

februar « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «

mars « « «

Dato 1 11 11 11 11 11 20 20 20 25 31

1 1 1 1 1 1 1 1 3 9 9 16 15 15 15 16 22 23 25 28 23

1 3 3 12

Tekst Beholdning pr 01.01 Udf. Nordland Reiseregning Reiseregning Reiseregning Reiseregning Location Norway AS Korgen Vertshus Rana produkter Finneidfjord samf.hus AL Nettgiro HSPB Sum januar Sum totalt Beholdning pr 01.02 Kirkens Nødhjelp Møtegodtgjørelse Reiseregning Reiseregning Reiseregning Reiseregning Reiseregning Coop H.land Telenor Telenor Johansen & Michalsen Reiseregning Reiseregning Reiseregning Reiseregning Hemnesbakeriet Coop Korgen Korgen Vertshus Nettgiro HSPB Udf. Sum februar Sum totalt Beholdning pr. 01.03 Info Consensus Info Consensus Reiseregning

Bilag nr.

H.land spb 4512.21.27242 Debet Kredit 94.804,88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 94.804,88 71.825,88

2445 255 224 210 127,5 12.662,50 3409 3112,5 500 33,5 22.979,00

71.825,88 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1.500,00 1.200,00 560 345 280 170 140 439,49 415,78 411,04 2.139,80 300 210 105 70 1.641,60 268,29 6.330,00 60 38.429,00 110.254,88 93.668,88

16.586,00

93.668,88 31 32 33

Side - 9 -

2.497,50 2.497,50 2.196,00


HEMNES

« « « « « « « « « « « « «

april « « « « « « « « « « « « « « « « «

mai « « « « « « « « « « «

Årsmøte 2011 12 16 16 24 29 29 27 29 29 27 29 31 31

1 6 8 9 9 19 19 19 19 21 26 26 26 26 26 30 30 23

1 4 14 14 14 14 14 14 21 25 25 31

Telenor Joker Korgen Reiseregning Udf. Hotel-link as Reiseregning Hemnes mat og vinhus Reiseregning Reiseregning Joker Korgen Coop korgen Coop H.land Nettgiro HSPB Sum mars Sum totalt Beholdning pr. 01.04 HiNe Berg-Hansen NOR AS Korgen Vertshus Telenor Reiseregning B.Marthinussen Reiseregning Reiseregning Coop H.land NTNU Reiseregning Reiseregning Reiseregning Reiseregning Hemnes mat og vinhus Nettgiro HSPB Udf. Sum april Sum totalt Beholdning pr. 01.05 Coop H.land Udf. Nordland Reiseregning Reiseregning VÅR Blomster Telenor Reiseregning Sjurbolet blomster Reiseregning Reiseregning Nettgiro HSPB Sum mai Sum totalt

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

398,88

93.668,88 78.679,50

270.00 210.00 1.800.00 2.725.00 785.00 410.00 240.00 210.00 200.00 127.60 379.40 42.50 14.989,38

78.679,50 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

1.000.00 12.325.00 339.00 315.89 650.00 450.00 182.00 140.00 241.47 1.300.00 219.00 219.00 109.50 109.50 1.220.00 50.50 38.429,00 117.108,50 98.237,64

18.870,86

98.237,64 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 98.237,64 59.110,06

Side - 10 -

973.40 17.841.00 8.102.00 2.725.00 2.058.00 832.18 219.00 530.00 5.369.00 443.00 35.00 39.127,58


HEMNES

juni « « « « « « « « « « « « « « « « « « «

juli « « « « «

august « « « « «

september « « « « « «

Årsmøte 2011

1 2 3 3 11 11 14 12 15 25 28 29 29 29 29 29 29 29 29 30

1 12 14 14 15 31

1 9 6 9 17 31

1 10 20 27 28 29 30

Beholdning pr. 01.06 Coop H.land Reiseregning Reiseregning Telenor Telenor VÅR Blomster Reiseregning Udf. Nordland Udf. Reiseregning Reiseregning Reiseregning Reiseregning Reiseregning Reiseregning Reiseregning Reiseregning Reiseregning Nettgiro HSPB Sum juni Sum totalt Beholdning pr. 01.07 Joker Korgen Sjurbolet blomster Sjurbolet blomster Telenor Nettgiro HSPB Sum juli Sum totalt Beholdning pr. 01.08 Udf. Korgen Vertshus Telenor B.Marthinussen Nettgiro HSPB Sum august Sum totalt Beholdning pr. 01.09 Telenor Komplett.no Haaland Elkjøp Hemnes kommune Sjurbolet blomster Nettgiro HSPB Sum september Sum totalt

59.110,07 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 59.110,07 46.667,07

212.57 706.00 474.00 394.28 316.55 538.00 442.00 1.480.00 4.500.00 109.50 1.752.00 365.00 273.00 233.60 219.00 219.00 73.00 73.00 62.50 12.443,00

46.667,07 94 95 96 97 98 46.667,07 43.401,31

1.738.62 626.00 366.00 521.64 13.50 3.265,76

43.401,31 99 100 101 102 103

2.200.00 1.735.00 616.49 5.000.00 7 48.401,31 43.842,82

4.558,49

43.842,82 104 105 106 107 108 109

385.18 6.364.45 5.044.00 500.00 280.00 10,5 43.842,82 31.258,69

Side - 11 -

12.584,13


HEMNES

oktober « « « « « «

november « «

desember « « « « « « « « « « « « «

Årsmøte 2011

1 11 19 19 19 31 7

1 12 30

1 30 20 19 19 19 8 2 3 3 31 13 31 14

Beholdning pr. 01.10 Telenor Udf. Johansen & Michalsen Coop H.land Nettgiro HSPB Udf. Nordland Sum oktober Sum totalt

31.258,69 110 111 112 113 114 115

Beholdning pr. 01.11 Telenor Nettgiro HSPB Sum november Sum totalt

340.02 746.75 272.50 135.96 6 19.215.00 50.473,69 48.972,46

1.501,23

48.972,46 116 117

328.00 2 48.972,46 48.642,46

Beholdning pr. 01.12 Johansen & Michalsen Reiseregning Reiseregning Reiseregning Hemnes mat og vinhus Udf. Reiseregning Coop H.land Reiseregning Nettgiro HSPB Telenor Rentint. HSPB Udf. Sum desember

330.00

48.642,46 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

BALANSE Beholdning pr. 01.01.2010 Årets underskudd Sum egenkapital pr. 31.12.2010

94.804,88 -46.410,92 48.393,96

Fondsavsetninger pr. 01.01.2010 Kurs Pensjonisttreff Avsatt til utstyrskjøp Avsatt til årsmøtet Totale avsetninger

75.000.00 10.000.00 31.937.50 15.000.00 131.937.50

Side - 12 -

17.300.00 182.50 219.00 219.00 380.00 2.800.00 204.40 308.90 2.394,40 30.00 385.30 61.00 24.114.00 72.817,46 48.393,96

24.423,50


HEMNES

Årsmøte 2011

Kasserer har i inneværende periode hatt store problemer med regnskapsprogrammet som vi er pålagt å bruke av Utdanningsforbundet sentralt. Regnskapet har ikke latt seg føre i det programmet . Resultatet har vært at vi har vært nødt til å føre regnskapet på annen måte i år, noe som også har ført til store forsinkelser. Regnskapet er vedlagt, men på grunn av forsinkelsene har ikke revisorene hatt tid til å revidere det innen tidsfristen. Vedtak Framlagte regnskap godkjennes av årsmøtet med forbehold om at revisorer ikke har noen innvendinger på at det blir godkjent. I så fall må det kalles inn til nytt ekstraordinært årsmøte.

Side - 13 -


HEMNES

Sak 4:

Årsmøte 2011

Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende årsmøteperiode.

Utdanningsforbundet Hemnes vil legge handlingsplaner utarbeidet sentralt og på fylket til grunn for det videre arbeidet. Men vi vil likevel nevne noen områder spesielt, og de utfordringene vi ser for oss lokalt.

Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidet med en lønnspolitisk plan var ikke på plass til de lokale forhandlingene 2010. Arbeidsgiver redegjorde for at dette ikke var spesielt viktig og at den foreløpig var lagt på is. Arbeidet med å nå fram til en omforent lønnspolitikk i kommunen viser seg å være vanskelig. Det er ikke til å komme bort fra at arbeidsgiver og organisasjonene ikke alltid har sammenfallende syn på hvordan en slik plan bør se ut. Så lenge vi er underlagt systemet med lokale forhandlinger er det etter vårt syn nødvendig med en plan for å sikre forutsigbarhet og konsekvens i lokal lønnsdannelse. For Utdanningsforbundet er følgende viktig:  

Videreutdanning skal lønne seg og gi uttelling økonomisk. Kriteriene for lønnsutvikling i en lønnspolitisk plan skal være kjente, objektive og etterprøvbare. Vi ønsker et lønnssystem som styrker arbeidsmiljøet, samarbeidet og teamarbeidet på den enkelte arbeidsplass. Vi ønsker ikke at resultater skal ligge til grunn for fordeling av lønnsmidler i kapittel 4. Sørge for at både arbeidsgiver og arbeidstakere har tilstrekkelig kunnskap om forhandlingssystemet og dets virkninger.

Utdanningsforbundet ønsker å være aktive i arbeidet med sikre et godt arbeidsmiljø. Det er sentralt at bestemmelsene i lov- og avtaleverk følges, og at både tillitsvalgte og ledere er kjent med bestemmelsene, og vi vil i samarbeid med arbeidsgiver bidra til at alle tillitsvalgte og ledere får den nødvendige skolering De tillitsvalgtes arbeidsforhold. Stadig flere oppgaver kommer trolig til å bli tillagt arbeidsplasstillitsvalgte i framtida. Arbeidet med lokale arbeidstidsavtaler er et eksempel på dette. En mer konsekvent tonivåmodell er også innført i skolesektoren. Signaler fra politisk hold er at dette kan bli forandret. Fra enkelte politikere er det ønskelig med en enhetsleder for skole, noe som gleder Utdanningsforbundet Hemnes. Med nye endringer i ledelsesstrukturen fikk dette konsekvenser for tillitsvalgtstrukturen i kommunen. Tillitsvalgte på skoler uten rektor til stede har meldt fra om at de synes det er vanskelig å få godt nok samarbeid med ledelsen på arbeidsplassen. Dette er beklagelig og kanskje noe vi må se nærmere på i neste periode. Selv om de tillitsvalgte i Hemnes har relativt gode vilkår, ser vi at det kan være vanskelig å finne tid til alle oppgavene. Særlig for barnehagene sin del er rekruttering av nye tillitsvalgte en utfordring. For vår del vil et bredere samarbeid med for eksempel Rana være en fordel. Dette er store lokallag med stor kompetanse på mange felt. Lederne må også bidra til at medbestemmelsen ivaretas og at klubbarbeidet kan fungere best mulig. Et viktig mål for oss i Utdanningsforbundet Hemnes vil være å styrke engasjementet i klubbene og blant medlemmene generelt, og vi vil arbeide for å øke aktivitetsnivået i alle ledd av organisasjonen. Kompetanseheving Utdanningsforbundet skal særlig følge opp kompetansehevinga for ledere, lærere og førskolelærere og påse at medbestemmelsesretten blir ivaretatt. Det er viktig at tilbud om kurs og videreutdanning er sterkt forankra ved den enkelte arbeidsplass og i størst mulig grad gjenspeiler individuelle og lokale behov så vel som sentrale føringer. For Utdanningsforbundet er de viktigste områdene for kompetanseheving  Økt andel pedagoger i barnehagene

Side - 14 -


HEMNES

Årsmøte 2011

Etter- og videreutdanning i basisfagene i skolen

Organisasjon Utdanningsforbundet i Hemnes vil arbeide aktivt for å involvere alle medlemsgruppene i viktige prosesser. Særlig må vi nå følge opp initiativet fra sentralt hold om å ta vare på ledermedlemmene våre. Styret vil arbeide for å skape møteplasser for alle medlemsgruppene våre. Utdanningsforbundets landsmøte har vedtatt ny struktur i organisasjonen. Sak for årsmøtet er ny struktur og lokallaget vil derfor ikke lenger ha seksjoner, men være organisert etter følgende medlemsgrupper; barnehage, grunnskole og faglig administrativt støttesystem (FAS). Det betyr at ledere ikke lengre har egen medlemsgruppe, men tilhører den medlemsgruppen de arbeider under. Det vil derimot bli opprettet et eget lederforum for å ivareta ledermedlemmenes interesser. Omstillingsprosesser Det er nå svært viktig for Utdanningsforbundet i Hemnes å overvåke de endringsprosessene som vi nå står midt oppe i. Det er ønskelig med forutsigbarhet og derfor ønsker Utdanningsforbundet Hemnes at politikerne gjør seg ferdig med strukturdebatten, slik at vi kan jobbe videre for å få en best mulig utdanning av barn i kommunen. Vi må sørge for å ivareta våre medlemmer på best mulig måte, og gjøre vårt til at organisasjonen får utøve innflytelse og medbestemmelse slik det er skissert i Hovedavtalen. Vi må også arbeide aktivt overfor politiske miljøer for å synliggjøre konsekvensene av endringer som foreslås, og vi må stille tydelige krav om at kvaliteten på barnehageog skoletilbudet ikke skal reduseres. Et viktig mål må være å opprettholde pedagogtettheten både i skole og barnehage, og å beholde og videreutvikle den kompetansen som allerede finnes i organisasjonen. Vedtak Retningslinjene for arbeidet i lokallaget godkjennes av årsmøtet

Side - 15 -


HEMNES

Sak 5:

Årsmøte 2011

Budsjett

Inntekter: Overføring til lokallaget: Andre inntekter(overføring fra EK) Finans;Renteinntekter:

kr 120 000,00 kr 30 000,00 kr 200,00

Inntekter:

kr 150 200,00

Sum inntekter:

Driftskostnader: Maskiner og utstyr: Kontor, forbruk: Porto, telefon, bredbånd; Diverse;

kr

150 200,00

kr

150 200,00

kr 15 000,00 kr 1 000,00 kr 17 200,00 kr 5 000,00

Sum lønn/adm;

kr 38 200,00

Avgiftsfri bilgodtgjøring; Pensjonisttiltak; Regnskap og revisjon Kompetanseheving - Styret Kompetanseheving - Søknad Årsmøte; Andre møtekostnader(også kompetanseheving)

kr kr kr kr kr kr

20 000,00 10 000,00 9 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00

kr

3 000,00

kr 112 000,00 Sum utgifter:

Driftsresultat:

0,00

Vedtak Budsjettet godkjennes av årsmøtet med denne kommentaren: Fjorårets tall burde også vært med her slik at en kan sammenligne, se utviklingen og uttale seg fornuftig om budsjettet. Prøv å få dette med til neste år.

Side - 16 -


HEMNES

Sak 6:

Årsmøte 2011

Innkomne saker eller saker fra styret

1. Strukturendring i Utdanningsforbundet Hemnes Årsmøtet i Utdanningsforbundet sentralt vedtok i 2009 strukturendring i organisasjonen og endringen skulle også skje i lokallagene innen 1. august 2011. 1.1. Styret i Utdanningsforbundet Hemnes tar vedtaket i Utdanningsforbundet sentralt til etterretning og foreslår at Utdanningsforbundet Hemnes går over til ny struktur. Det betyr at alle seksjonene legges ned og medlemsgrupper grunnskole, barnehage og faglig administrativt støttesystem opprettes. 1.2. Styret foreslår også i henhold til retningslinjene at det opprettes et lederforum hvor rektorer, inspektører, styrere, medlemmer av FAS og HTV har møterett. Lederforumet er rådgivende i forhold til styret i Utdanningsforbundet Hemnes. Leder for forumet skal ha plass i styret til Utdanningsforbundet Hemnes og blir valgt av årsmøtet med personlig vara.

2. Utdanningsforbundet Hemnes oppretter ikke Lederråd Utdanningsforbundet Hemnes er et lite lokallag. I utgangspunktet skal det opprettes et lederråd blant me dlemmene i lederforumet. I og med at Hemnes er et lite lokallag foreslår styret følgende: 2.1. Styret i Utdanningsforbundet Hemnes foreslår at det ikke opprettes et lederråd i lokallaget. Ledernes arena blir kun lederforumet hvor leder for forumet har plass i styret.

3. Ledere for seksjonene blir gjort om til kontaktpersoner for medlemsgruppene 1.1. Styret i Utdanningsforbundet Hemnes foreslår at leder for seksjon barnehage blir omgjort til kontaktperson for medlemsgruppe barnehage 1.2. Styret i Utdanningsforbundet Hemnes foreslår at leder for seksjon grunnskole blir omgjort til kontaktperson for medlemsgruppe grunnskole

Alle disse sakene ble vedtatt på årsmøtet uten kommentarer

Side - 17 -


HEMNES

Sak 7:

Årsmøte 2011

Valg

1) Valg av leder: Trygve Svenning tar gjenvalg for to år 2) Valg av nestleder: Årsmøtet foreslår at den nye valgkomiteen fortsetter arbeidet med å finne nestleder. Når dette er på plass så får styret myndighet til å godkjenne dette. Hvis ingen førskolelærer melder seg til dette vervet må komiteen lete i resten av medlemsmassen også. Årsmøtet mener at 14.mai 2011 er en grei frist å jobbe mot, altså at en jobber for at man har fått folk i alle verv før ferien og at det slik blir greit å timeplanfeste et evt. frikjøp. Enstemmig vedtatt. Utdanningsforbundet har 44% + 10% til frikjøp. 3) Valg av HTV KS-området særansvar for grunnskole: Trygve Svenning 4) Valg av HTV-vara KS-området særansvar for barnehage: Hvis ingen førskolelærere tar utfordringen med dette vervet, så tar Trygve som HTV jobben og frikjøpet som følger med. 5) Valg av styrerepresentanter Valgkomiteens forslag:  Aud Magnhild Klingen - kontaktperson medlemsgruppe barnehage, 1 år  Per Arne Skreslett - kontaktperson medlemsgruppe grunnskole, 2 år  Johnny Johannessen - styremedlem,1 år  Ingen forslag - leder for lederforum, 2 år Valgkomiteen jobber videre med dette vervet til 14.mai  Mari Kristin Granmo - sekretær,1 år  Åse Ingunn Buskli - kasserer, 1 år 6) Valg av varamedlemmer til styret Valgkomiteens forslag:  Ingunn Bang Nilsen - personlig vara leder for lederforum, 1 år  Turid Holmstrand - vararepresentant styret, 1 år  Gunnhild Vassdal - vararepresentant styret, 1 år 7) Valg av ny Valgkomite  Kristin Tuven  Hilde Haugen  Espen Leirvik (Leder)  Alf-Erik Olufsen Og slik ble valget på årsmøtet enstemmig godkjent. Kommentarene er altså påført med blå skrift

Side - 18 -


HEMNES

Sak 8:

Årsmøte 2011

Resolusjoner

Ingen resolusjoner

Blomster til: Johnny Torun Aas og Marit Abrahamsen som har vært revisorer Espen Leirvik som har vært leder for valgkomiteen Torunn Landfastøien Karina Sørensen

Protokollunderskriving Undertegnede har lest og funnet årsmøteprotokollen i henhold til retningslinjer for Utdanningsforbundet. Alle saker og valg som var oppe på årsmøtet er kommet med i protokollen. Det er ingen bemerkninger til protokollen.

Tone Akselsen Sign.

Trine Leirvik Sign.

Styremøte 31. mai 2011 Med fullmakt fra årsmøtet ble det i styremøtet valgt representanter til styret som tiltrer 1. august 2011. Karen Gullesen Torunn Landfastøien

- nestleder, 1 år - leder for lederforum, 2 år

Valget bevitnes av:

Trygve Svenning Sign.

Karina Sørensen Sign. Side - 19 -


HEMNES

Årsmøte 2011

Sentrumsveien 1 8646 KORGEN Telefon +47 975 957 27 www.udf.no/Hemnes

HEMNES

Side - 20 -

Årsmøte 2011  

Årsmøtepapirer for møtet våren 2011.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you