Page 1

Combining energy services with subsidy schemes to finance energy efficiency in Central Europe

/03

NOVICE

Uspešen zagon projekta CombinES / 2 na Poljskem CombinES celovita prenova stavb Fokusna skupina v Milanu / 3 Delavnica na sejmu AGRA v Sloveniji Slovaški podpisniki Konvencije županov se zanimajo / 4 za energetsko pogodbeništvo Delavnica BEA / 5

Dobra praksa na Poljskem / 2 Projekt se izvaja v okviru programa Srednja Evropa (Central Europe) in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF).


2/3

Uspešen zagon projekta CombinES na Poljskem Obravnavanje področja energetskih storitev je na Poljskem še vedno v začetni fazi. Odprava številnih pravnih, upravnih in ekonomskih ovir je nujnega pomena za razvoj in vzpostavitev delujočega trga energetskega pogodbeništva. To so glavne ugotovitve prve poljskonemške konference o

energetskih storitvah, v okviru katere je bil na Poljskem hkrati zagnan projekt CombinES. Konferenco je organiziralo poljsko Ministrstvo za gospodarstvo v sodelovanju z nemškim Ministrstvom za okolje BMU. Konference se je udeležilo 50 predstavnikov različnih področij. Med njimi so bili predstavniki energetike, loka-

Dobra praksa na Poljskem Kot je to pokazal projekt CombinES, je na Poljskem že nekaj dobrih primerov projektov za prihranke energije, ki so bili izvedeni ob sodelovanju privatnih ponudnikov energetskih storitev. Industrijsko mesto RadzionIkow v provinci Zgornja Šlezija, je leta 2010 sklenilo energetsko pogodbo (EPC), ki jo izvajajo kot del javno-zasebnega partnerstva z zagotovljenimi prihranki energije. Poraba električne energije se je zmanjšala za 42 odstotkov, raba energije za ogrevanje pa za 57 odstotkov. Predstavljen je bil tudi primer dobre prakse iz občine Karczew. Občina je leta 2013 pristopila k projektu energetskega pogodbeništva za obdobje 14 let, v katerem je zagotovljeno zmanjšanje rabe energije za ogrevanje za 56 odstotkov in zmanjšanje porabe elektrike za 21 odstotkov. Oba projekta sta vodena v okviru javno zasebnega partnerstva, ki je bilo sklenjeno po postopku s konkurenčnim dialogom.

lnih oblasti, društev in ministrstev. Mednarodno prireditev sta odprla poljska državna sekretarka Ministrstva za gospodarstvo Hanna Trojanowska in nemški ambasador na Poljskem Rudiger Freiherr von Fritsch. Udeležence so obvestili, da si je vlada v Varšavi postavila za cilj vzpostavitev enotnega okvira za modele energetskih storitev in da bodo lokalne skupnosti obveščene o ekonomskih prednostih, ki jih prinaša energetsko pogodbeništvo (EPC). Michael Geisser, izvršni direktor BEA, je predstavil zelo uspešen projekt Berlin Energy Saving Partnership (ESP), ki s pomočjo zasebnih ponudnikov energetskih storitev uspešno upravlja z okoli 1300 stavbami. FEWE, ki je tudi eden izmed partnerjev projekta CombinES, je predstavil vizijo in dosedanje rezultate projekta, ki ga je podprlo tudi poljsko Ministrstvo za gospodarstvo. Ministrstvo je s 4. decembrom 2013 prevzelo tudi častno pokroviteljstvo nad projektom.

Predstavitve si lahko prenesete s spletne strani poljskega Ministrstva za gospodarstvo.

CombinES celovita prenova stavb Če želimo v celoti izkoristiti ves potencial prihrankov energije, potem mora biti prenova stavbe skrbno načrtovana. Prenova naj bi v idealnem primeru zajemala ukrepe na toplotnem ovoju, vgrajenih sistemih in na samem energetskem upravljanju stavbe. V ta namen so češki partnerji projekta CombinES, SEVEn, pripravili natančne predloge za učinkovito združevanje energetskih ukrepov v celovit in delujoč sistem, kadar ukrepi obsegajo vsa omenjena področja. Celovita prenova stavbe po načelih CombinES obsega dva sklopa: del prenove, ki se nanaša na toplotni ovoj, je subvencioniran, del, ki zajema tehnološke sisteme, pa je izveden v sodelovanju s podjetjem za izvajanje energetskih storitev (ESCO) v okviru energetskega pogodbeništva (EPC). Prednosti tega pristopa so predvsem v optimizaciji gradbenega procesa, časovni

usklajenosti del na objektu in izbiri primernih energetskih ukrepov, kadar prenova zajame ukrepe obeh skupin. Tak pristop zagotavlja optimalne rešitve, ki pomenijo maksimalen prihranek energije glede na vložene investicijske stroške. Poleg tega je mogoče s pravilno organizacijo dela na objektu prilagoditi tako, da je normalno obratovanje stavbe kar se da nemoteno. Pri tem se opazno skrajša tudi čas, ki je potreben za prenovo objekta. Organizacija projekta celovite prenove stavbe za zagotavljanje optimalnih rezultatov je zahtevna in potrebuje natančno obravnavo problema v vseh fazah projekta, od načrtovanja do izvedbe. To ima za posledico višje organizacijske stroške, ki pa se hitro povrnejo na račun manjše porabe energije ob predpostavki, da so sistemi in drugi ukrepi pravilno načrtovani. Trenutni predlog predvideva, da je »CombineES celovita prenova stavb«

predmet dveh ločenih naročil. Ta pristop omogoča jasno razlikovanje pravil in načel vrednotenja ponudb, ločeno za ukrepe, ki so sestavni del toplotnega ovoja, in za tehnološke ukrepe. S tem je tudi dodatno izpostavljeno dejstvo, da so tehnološki ukrepi in ukrepi na toplotnem ovoju stavbe sestavni del dveh zelo različnih skupin. Nenazadnje lahko na podlagi tega načela izberemo dva strokovna ponudnika. SEVEn, The Energy Efficiency Centre

Za dodatne informacije in celotno poročilo se obrnite na lokalnega partnerja projekta CombinES.

Foto / FreeDigitalPhotos.net: Ambro (zgoraj), ponsulak (spodaj)

V Varšavi je 16. oktobra 2013 potekala prva poljsko-nemška konferenca o energetskih storitvah.


3/3

Fokusna skupina v Milanu Januar 2014 22. januarja 2014 je Eerg-Polimi v sodelovanju z založniško hišo Greenplanner organiziral fokusno skupino na temo: »ESCO, javna uprava vas pričakuje! Dejavnosti energetske prenove v luči novih pogodbenih razmerij.« 22. januarja 2014 je Eerg-Polimi v sodelovanju z založniško hišo Greenplanner organiziral fokusno skupino na temo: »ESCO, javna uprava vas pričakuje! Dejavnosti energetske prenove v luči novih pogodbenih razmerij. Petnajst predstavnikov ESCO podjetij se je udeležilo razprave o predlogih za spremembe upravljanja projektov energetske prenove. Dr. Filippo Baretti iz sektorja za energetsko politiko v regiji Piemont je predstavil obliko EPC razpisov, ki so jih z namenom razvoja EPC trga pripravili pred kratkim. Dr. Antonio Lumicisi je povzel trenutni položaj italijanskih občin, ki želijo pristopiti k projektu Konvencija županov (Covenant of Mayors).

Glavni sklep srečanja je bil, da italijansko EPC tržišče nujno potrebuje primerna finančna orodja in programe, s pomočjo katerih bi ESCO podjetja lahko pridobila finančna sredstva v obliki različnih jamstvenih ali obnovljivih (revolving) skladov, podobno kot jamstveni sklad, ki se bo v kratkem začel izvajati na Siciliji. ESCO naj bi prevzel tehnična tveganja pri EPC projektih, vprašljivo pa je, če si lahko privošči breme celotnega finančnega tveganja, ki ga prinašajo projekti, glede na to, da največkrat nima močnega finančnega zaledja. Na drugi strani bi največjo korist imele finančne ustanove, predvsem na račun novo nastalih uradov za vrednotenje projektov s področja energetske učinkovitosti. Še ena pereča tema se je skrivala v pravilni opredelitvi izhodiščne rabe energije. Ta je osnova za ocenjevanje prihrankov energije, ki izhajajo iz energetske prenove. Vsi udeleženci srečanja so izrazili mnenje, da je treba obravnavati tako ukrepe na toplotnem ovoju stavbe, kot ukrepe na proizvodnih, distribucijskih in regulacijskih sistemih.

Popolna energetska prenova v kombinaciji z integriranim je osnovna strategija, ki omogoča poln izkoristek potenciala prihranka energije.

Delavnica na sejmu AGRA v Sloveniji Avgusta 2013 je bila na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni organizirana prva delavnica pod okriljem projekta CombinES. Delavnico je več kot uspešno organiziral Gradbeni inštitut ZRMK, partner projekta CombinES v Sloveniji. V okviru delavnice je bil predstavljen pregled obstoječih programov subvencioniranja projektov s področja energetske učinkovitosti stavb. Predstavljeni so bili tudi uspešni mednarodni projekti s področja učinkovite izrabe potenciala energetske učinkovitosti s pomočjo zasebnega financiranja preko EPC programa in javnega financiranja preko različnih programov subvencioniranja. Delavnice se je udeležilo več kot 15 predstavnikov slovenskih občin in lokalnih energetskih agen-

cij. Razpravljali so o ovirah in možnostih energetskega pogodbeništva in o razvoju ESCO trga v Sloveniji. Osrednji namen delavnice je bila predstavitev osnovne vizije projekta, ki podpira zmanjševanje rabe energije, spodbuja tajnostni razvoj in poziva k izboljšanju kakovosti javnih in poslovnih zgradb. Po končani delavnici je sledila okrogla miza, kjer so udeleženci izmenjali mnenja, izkušnje in informacije.


4/3

Slovaški podpisniki Konvencije županov so pokazali zanimanje za EPC Projekt CombinES je bil predstavljen na srečanju slovaške nacionalne platforme Konvencije županov v Bratislavi, 6. novembra 2013.

Nacionalna platforma je bila ustanovljena v okviru projekta Intelligent Energy Europe NET-COM (NETworking the Covenant Of Mayors). Združuje lokalne oblasti, javno upravo in druge predstavnike javnega in zasebnega sektorja. Namen platforme je omogočiti usklajeno podporo uresničevanju ciljev Konvencije županov (CoM) tako na lokalni kot na nacionalni ravni. Predstavnikom slovaških podpisnikov CoM in drugim zainteresiranim občinam so bile na srečanju predstavljene možnosti in prednosti uporabe energetskega pogodbeništva kot enega izmed načinov izvajanja energetskih ukrepov, določenih

z različnimi trajnostnimi energetskimi načrti. V nadaljnji razpravi so udeleženci pokazali zanimanje za EPC program in ga opredelili kot zanimivega. Po drugi strani so ostali zadržani glede dela, kjer program EPC obravnava tehnološke ukrepe. Ti naj ne bi bili dovolj dobri za reševanje operativnih problemov, ki pri večini stavb izhajajo predvsem iz tehnične zastarelosti sistemov. Predstavljene so bile jasne zahteve za celovito prenovo stavbe, dodatno naj bi bile zagotovljene tudi garancije preko EPC. Ker financiranje konstrukcijskih ukrepov z daljšimi vračilnimi dobami preko zasebnih virov kot je

ESCO ali preko občin ni mogoče, so bila kot najprimernejši finančni vir predlagana sredstva evropskih strukturnih skladov za obdobje 2014 – 2020. Obravnavan je bil tudi pristop, razvit v okviru projekta CombinES. Vse uporabne informacije in pridobljeno znanje se bo upoštevalo pri pripravi končnih priporočil za izvajanje kombiniranega financiranja projektov na Slovaškem skozi EPC in subvencije.


Delavnica BEA

“Razvoj zelenih EPC-modelov za občine” – 25. november, Frankfurt

Enodnevna delavnica »Razvoj zelenih EPC-modelov za občine« je potekala v okviru projekta CombineES in je bila organizirana s strani BEA in HMUELV (Zvezna država Hessen, Oddelek za okolje in energijo). Cilji delavnice: →→ Predlogi za rabo obnovljivih virov energije z dodatnimi prihranki v okviru EPC; →→ Praktični prikazi energetskih storitev kot priložnosti za varovanje okolja in sprostitev finančnih bremen; →→ Predstavitev zelenega EPC-modela. Delavnice se je udeležilo 36 udeležencev, pretežno predstavnikov lokalnih oblasti. Med govorniki so bili predstavniki nemškega Ministrstva za okolje, energetske agencije Baden-Wuerttemberg in berlinske energetske agencije (BEA). Razprava je tekla o možnih načinih porabe javnih finančnih spodbud. Posebna pozornost je bila posvečena proizvodnji zelene, trajnostne energije v okviru EPC – modela. Z informacijami je postregel Anton Wetzel, ki je predstavil tehnične pogoje za uporabo sistemov na osnovi sprejemnikov sončne energije, fotonapetostnih sistemov, toplotnih črpalk in

biomase. Predstavil je tudi razpisne pogoje za pripravo projektne dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev finančnih spodbud, (pomoč, razpisni postopek, poraba financiranja in prilagoditev pogodbe). Med udeleženci je potekala izmenjava osebnih izkušenj, preteklih rezultatov in napotkov za uspešno delo. Udeležence so po zaključku delavnice poprosili za mnenja. Prejetih je bilo 21 odgovorov. 19 udeležencev je bilo v splošnem zadovoljnih z organizacijo delavnice.

15 udeležencev je delavnico ocenilo z oceno dobro, 2 z oceno zelo dobro in 4 z oceno zadovoljivo. Iz posameznih odgovorov je bilo jasno razvidno, da je po mnenju mnogih udeležencev čas namenjen razpravi o razpisnih in pogodbenih obveznostih prekratek. Dodatno je bil izpostavljen problem možnosti izrabe sredstev za manjše občine z nizko porabo energije, ki ga bo treba še podrobneje obravnavati.

Novi evropski direktivi za javno naročanje 26. februarja 2014 sta Evropski parlament in svet sprejela novi direktivi za javno naročanje, ki sta bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije dne 28.3.2014. To sta Direktiva 2014/24/EU o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES in Direktiva 2014/25/EU o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES. Temeljni cilji novih direktiv so povečati učinkovitost porabe javnih sredstev, olajšati sodelovanje malih in srednje velikih podjetij v razpisih javnih naročil, vzpostaviti jasnejši in celovitejši zakonodajni okvir za javno naročanje, izboljšati postopke in metode javnega naročanja in vključiti izkušnje sodne prakse Evropskega sodišča s področja javnega naročanja.

Bistvene spremembe glede na dosedanjo zakonodajo, ki se nanašajo tudi na zeleno javno naročanje, so: →→ načelo izbire ekonomsko najugodnejše ponudbe postane standardno merilo za izbiro; →→ države članice EU lahko določijo, da javni naročniki ne smejo uporabljati cene ali stroška predmeta naročila kot edinega merila za izbiro ali pa to možnost omejijo na določene kategorije naročnikov ali na določene tipe pogodb; namen tega določila je, da se merilo najnižje ponudbene cene v največji meri izključi kot edini element presoje ponudb; →→ bistveno večji poudarek je na presoji kakovosti, okoljskih lastnosti, socialnih vplivov, inovativnosti in preglednosti podizvajalskih pogodbenih odnosov; →→ veljajo strožja pravila glede neobičajno nizke ponudbene cene; →→ uvaja se možnost izvedbe razpisa, v katerem ni opredeljen določen proizvod, ampak problem, ki ga je treba rešiti, kar bo omogočilo razpravljanje in sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem; →→ razpisna dokumentacija, ki velja za celotno območje EU, bo ponudnikom na voljo v vseh jezikih držav članic EU. Direktivi sta tudi v slovenskem jeziku dostopni na povezavah →→ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG in →→ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0243.01.ENG Opisi reforme javnega naročanja v evropskem okviru pa so dostopni na povezavi →→ http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals/ index_en.htm

Photo / FreeDigitalPhotos.net by ponsulak

5/3


6/3 Local news Lokalni kotiček corner

Znani rezultati Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije v javnem in storitvenem sektorju – REUS JSS 2013 Raziskava je bila prvič izvedena v javnem in storitvenem sektorju kot skupni projekt konzorcija, ki ga sestavljajo CEU IJS, GI ZRMK, Informa Echo, SURS in Valicon. Anketiranih je bilo 744 lokacij oz. organizacij iz naslednjih področij: hoteli, gostinski prostori, prostori javne uprave, banke, zavarovalnice, pošte in drugi upravni in pisarniški prostori, trgovine ter šole, vrtci in drugi prostori za izobraževanje. Navedeni razredi porabijo 85 % energije v javnem in storitvenem sektorju. Celotna uporabna površina stavb, vključenih v raziskavo, pa znaša 19,3 milijona m2.

→ Video komentarji z okrogle mize »Poraba energije v javnem in storitvenem sektorju pod drobnogledom« ob javni predstavitvi rezultatov so dostopni tu: http://www.pozitivnaenergija.si/video-komentarji. → Izbor rezultatov raziskave pa si lahko ogledate tu: http://www.pozitivnaenergija.si/sites/www.pozitivnaenergija.si/files/standardnoporocilo_reus_2013_ final1_predstavitev_portal.pdf

Partnerji: Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8 586 01 Jihlava, Czech Republic Web: www.eav.cz SEVEn - The Energy Efficiency Center Americká 17 120 00 Prague 2, Czech Republic Web: www.svn.cz Berliner Energieagentur GmbH Franzoesische Straße 23 10117 Berlin, Germany Web: www.berliner-e-agentur.de

www.combines-ce.eu

Gradbeni inštitut ZRMK Dimičeva 12 SI-1000 Ljubljana, Slovenija Web: www.gi-zrmk.si/ZRMKinstitut/ Energy Centre Bratislava Ambrova 35 831 01 Bratislava, Slovakia Web: www.ecb.sk Polish Foundation for Energy Efficiency Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Ul Rymera 3/4 40-048 Katowice, Poland Web: www.fewe.pl

Projekt se izvaja v okviru programa Srednja Evropa (Central Europe) in je sofinanciran s strani evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF). Odgovornost / Za vsebino te publikacije so odgovorni izključno njeni avtorji. Stališča, navedena v tej publikaciji, niso nujno enaka stališčem Evropske komisije. Evropska komisija ne prevzema odgovornosti za posledice, ki bi nastale zaradi uporabe informacij, zapisanih v tej publikaciji.

Foto na naslovnici / FreeDigitalPhotos.net by ponsulak Design / TRIDESIGN, B.Ž.B. / www.tridesign.si

Vodilni partner: Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava, Czech Republic Kontaktna oseba: Hana Zábranská, zabranska@eav.cz Slovenski partner: Gradbeni inštitut ZRMK Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenija Kontaktna oseba: mag. Miha Tomšič, nacionalni koordinator; miha.tomsic@gi-zrmk.si

POLITECNICO DI MILANO - Dipartimento di Energia eERG – end-use Efficiency Research Group Via Lambruschini 4 20156 Milano, Italia Web: www.eerg.polimi.it

bilten03-slo  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you